Utfordringar i vente. Januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringar i vente. Januar 2009"

Transkript

1 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Analyse og partnarane bak barometeret:

2 Innhald Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Utfordringar i vente. I desember 8 svarte over prosent av bedriftene i og at dei ventar redusert omsetning i 9. Side 4 Eit nyskapande og berekraftig Vestland Næringsbarometeret byggjer på statistikk, intervjuer og nye undersøkingar gjennomført for prosjektet. Undersøkingane for Næringsbarometeret er gjennomført av Asplan Analyse, delvis i samarbeid med NHO sitt Økonomibarometer. Det er gjennomført to bedriftsundersøkingar; ein i oktober 8 som omfattar 1628 bedrifter og ein oppdatert undersøkning i desember 8 som omfattar 798 bedriftar. Det er òg gjennomført ein kommuneundersøking som omfattar 31 kommunar i og. Leiar: Eit nyskapande og berekraftig Vestland Oppsummering: Utfordringar i vente 4 Arbeidsmarknaden ved eit vendepunkt 6 Norsk og internasjonal økonomi: Mot vanskelegare tider 8 Finansuro og oppbremsing i verdsøkonomien får konsekvensar 9 Spesialartikkel: Effektiv transport ein føresetnad for vidare vekst Utviklingstrekk og forventningar innanfor enkeltnæringar: Bygg og anlegg 12 Industri 14 Petroleumsnæringa 16 Vindkraft til havs 18 Fiskeri og fiskeindustri Havbruk 22 Transport 24 Reiseliv 26 Landbruk 28 Forretningsmessig tenesteyting Varehandel 2 Offentleg sektor og personleg tenesteyting 4 Eigedom 6 Kulturnæringane 7 Kjelder 8 Regional utvikling 8 Arbeidsmarknaden ved eit vendepunkt. I 8 har den positive utviklinga på arbeidsmarknaden i og Sogn og Fjordane bremsa opp, og dei siste månadene har vi sett eit tydeleg trendskifte. Side 6 Mot ein tøffare reiselivsmarknad. Etter fleire år med sterk vekst i turistrafikken går reiselivsnæringa no tøffare tider i møte. Side 26 Finansuroen får konsekvensar. Halvparten av bedriftene i og revurderer eller utset investeringane på grunn av finansuroen. Side 9 Vestlandet kan bli den leiande energiregionen i europa. Vestlandet har dei beste vindressursane i Europa. Tek vi dei i bruk, kan vi mangedoble norsk energiproduksjon med fornybar energi. Side 18 Nina Broch Mathisen Direktør Innovasjon Norge Rett før jul la regjeringa fram ei stortingsmelding om innovasjon, Et nyskapende og bærekraftig Norge. Stortingsmeldinga peiker framover og skal vere eit langsiktig verktøy. I den situasjonen vi no er midt oppe i, er det mange som har fokus på kortsiktige og raske tiltak. Det er viktig og nødvendig, men samtidig bør også slike tiltak ha langsiktige perspektiv og bidra til langsiktig berekraft og nyskaping i og. Det aller viktigaste bedriftene kan gjere i vanskelege tider som no, er å behalde trua på at det blir oppgangstider att. Næringslivsleiarar bør formidle framtidstru og ha ein kontinuerleg dialog om innovasjon, både internt og eksternt. Vi sit på verktøy, kompetanse, finansiering og nettverk som kan bidra til nyskaping og berekraft. Styrking av nasjonens evne til å spreie og nytte kunnskap slik at innovasjon skjer, føreset at det blir lagt til rette for innovasjon gjennom effektiv kopling mellom næringsliv, offentleg verksemd, universitet, høgskular og forskingsinstitutta. I den krisa vi no er på veg inn i, er tilrettelegging for næringsretta forsking og utvikling særleg viktig. Då kan vi leggje grunnlaget for verdiskaping i framtida. Men skal ein lykkast, må ein ha ein solid langsiktig strategi og ei forståing for at marknaden går i konjunkturar. Dei som berre surfar på oppgangstider, forsvinn ofte når nedgangstidene kjem. Det ser vi tydeleg i desse dagar. Vi utfordrar etablert næringsliv og skapande menneske til å satse i dag. Dei vil dra nytte av at varer og tenester blir lettare tilgjengelege og billegare. Partnarskapet som står bak barometeret, er viktige hjelparar og pådrivarar for å skape optimisme og pågangsmot, slik at den negative trenden vi no er inne i, kan snu. Vi sit på verktøy, kompetanse, finansiering og nettverk som kan bidra til eit nyskapande og berekraftig Vestland. Partnarane bak Næringsbarometeret Januar 9 Innovasjon Norge Innovasjon Norge NAV NAV NHO NHO fylkeskommune fylkeskommune Sparebanken Vest foto side 1 Foto: Liv Næss, Sparebanken Vest. Halvor Flatland Direktør Innovasjon Norge Nina Broch Mathisen Direktør Innovasjon Norge Halvor Flatland Direktør Innovasjon Norge 2

3 Oppsummering seg på eit høgt nivå. Mange er likevel usikre, ikkje berre på grunn av den uoversiktlege situasjonen i internasjonal økonomi, men òg fordi vi enno ikkje kjenner det endelege omfanget av og effekten av rentenedgang og offentlege stimuleringstiltak. Svakare sysselsetjingsvekst Etter nokre år med ein årleg sysselsetjingsvekst på går no næringslivet i og inn i ei tid med svakare vekst. Prognosane bedriftene gav i desember, tyder på at vi i 9 kan få nullvekst i sysselsetjinga. Prognosane er svakare enn i oktober. Det er venta nedgang i sysselsetjinga innanfor transport, forretningsmessig tenesteyting, bygg og anlegg og industri, mens det er venta vekst i dei marine næringane og i varehandel. I held bedriftene i stor grad fast på prognosane frå oktober med ein svak vekst i privat sektor. Delar av industrien har framleis behov for meir arbeidskraft, mens bygg og anlegg ventar nedgang. inntektene på 8,4 prosent frå 8 til 9. I er den nominelle veksten i dei frie inntektene til kommunane berekna til 6,9 prosent. Samla ventar kommunane i og ein investeringsvekst på 6 prosent. Kommunane ventar at sysselsetjinga blir stabil i Ned Stabil Opp Transportinfrastruktur viktig for konkurranseevna Næringslivet på Vestlandet har hatt sterk vekst dei siste åra. Ein føresetnad for vidare vekst er at transportinfrastrukturen er god og velfungerande. I bedriftsundersøkinga for Næringsbarometeret i haust har vi sett søkjelys på dette viktige temaet. Tilbakemeldingane frå bedriftene stadfester at samferdselsspørsmål engasjerer. Det er i første rekkje effektive leveransar og distribusjon av varer og gods som er viktig. Ved val av transportmiddel blir det lagt særleg vekt på framkomstforhold og påliteleg drift. Skal Vestlandsregionen bli sterkare og utvikle seg vidare, må transportinfrastrukturen i regionen bli betre. For å lykkast i eit felles samferdselsløft må regionale og nasjonale aktørar, offentlege og private jobbe saman. Sunnfjord Kraft. Foto: Oskar Andersen. Utfordringar i vente Norsk økonomi bremsar opp Arbeidsløysa aukar Over prosent av bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå i 9 Det går mot nullvekst i sysselsetjinga Svakare konjunkturutvikling Dei siste åra har næringslivet i og hatt ein uvanleg god vekstperiode. Arbeidsløysa har vore svært låg, og presset i arbeidsmarknaden har vore høgt. Tilgang på nok arbeidskraft har vore ei av dei største utfordringane i dei fleste bransjane. Nye prognosar for den internasjonale konjunktursituasjonen gir no eit dystert bilete. Dei siste prognosane peiker mot stagnasjon og nedgang i BNP-veksten i mange vestlege land for 9. Finanskrise og svakare internasjonal konjunkturutvikling har ført til ei oppbremsing også i norsk økonomi. Mens vi dei siste åra har fått høge prisar på sal av eksportvarer, også utanom olje, samtidig som vi har kunna importere billig, peiker utviklinga no i motsett retning. Fleire ventar aktivitetsnedgang Dette trendskiftet kjem tydelig fram i opplysningane som Næringsbarometeret har henta inn frå næringslivet. Verdsøkonomien har endra seg raskt den siste tida. Derfor har Næringsbarometeret denne gongen gjennomført to bedriftsundersøkingar, éi i oktober og éi i desember. Det er resultata frå oktober 8 som er grunnlaget for bransjeanalysane i dette Næringsbarometeret. 45 prosent av bedriftene oppgir at dei vil redusere investeringane i 9. Dei to undersøkingane viser at bedriftene det siste året har blitt mykje meir tilbakehaldne med å signalisere vidare vekst, og det er no mange bedrifter som ventar redusert aktivitetsnivå. Det er eit tydeleg trendskifte frå oktober 7 til oktober 8. Undersøkingane viser at bedriftene dei siste månadene er blitt meir pessimistiske når det gjeld utsiktene for 9. I desember svarte over prosent av bedriftene i og at dei ventar redusert omsetning i 9. I oktober var delen 25 prosent. Samtidig er delen som ventar auka omsetning, blitt redusert frå oktober til desember. Det er viktig å understreke at biletet er nyansert, og at det er nesten 6 prosent av bedriftene som ventar at aktivitetsnivået skal halde Arbeidsløysa aukar Dei siste månadene har det blitt fleire arbeidslause i og. Frå desember 7 til desember 8 auka talet på heilt ledige med 23 prosent i og 64 prosent i. Det er òg færre nye stillingar. NAV ventar at arbeidsløysa vil auke i tida framover. På landsbasis er det venta at arbeidsløysa vil auke med 58 prosent i 9. I og er det venta at arbeidsløysa vil auke med høvesvis 71 og prosent. Fleire kuttar i investeringane Forventingar om redusert aktivitetsnivå og usikker tilgang på kapital gjer at mange bedrifter kuttar i investeringsbudsjettet. I begge fylka oppgir rundt 45 prosent av bedriftene at dei vil redusere investeringane i 9, mens berre 16 prosent ventar ein auke. Kvar tredje bedrift oppgir at dei som følgje av utviklinga den siste tida har revurdert eller utsett planlagde investeringar. Lågare lønnsemd Etter fleire gode år med høg lønnsemd førebur bedriftene seg på lågare marginar og omstillingskostnader. Over 45 prosent av bedriftene i begge fylka ventar at driftsmarginen vil gå ned i 9. Særleg i industri og varehandel ventar bedriftene lågare lønnsemd. Stabil sysselsetjing i kommunane Kommuneøkonomien har vore i fokus det siste året, og regjeringa har lova å ta grep for å auke dei kommunale inntektene. Tal frå Finansdepartementet viser at kommunane i Sogn og Fjordane får ein nominell vekst i dei frie Omsetning Tilsette Lønnsemd Investeringar Figur 1: Prosentdelen bedrifter som ventar oppgang, stabilitet eller nedgang i omsetning, tilsette, lønnsemd og investeringar i 9 (n = 613). Kjelde: Næringsbarometeret, desember Ned Stabil Opp Omsetning Tilsette Lønnsemd Investeringar Figur 2: Prosentdelen bedrifter som ventar oppgang, stabilitet eller nedgang i omsetning, tilsette, lønnsemd og investeringar i 9 (n = 185). Kjelde: Næringsbarometeret, desember 8. 4

4 Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden ved eit vendepunkt I 8 har den positive utviklinga på arbeidsmarknaden i og stansa opp, og dei siste månadene har vi sett eit tydeleg trendskifte. Likevel er arbeidsløysa framleis forholdsvis låg i begge fylke. Etter nokre særs gode år på arbeidsmarknaden, reknar NAV med at arbeidsløysa kjem til å auke i 9. Foto: Oskar Andersen. Auke i arbeidsløysa mot slutten av året Reduksjonen i arbeidsløysa, samanlikna med same månad året før, har blitt stadig svakare i både og. Dei siste månadene har arbeidsløysa auka. Ved utgangen av desember var personar i, 1,8 prosent av arbeidsstyrken, heilt utan arbeid. Dette er ein auke på 23 prosent frå desember 7. I var det 781 heilt ledige, 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Auken her var på heile 64 prosent. I 8 hadde både og Sogn og Fjordane ein reduksjon i gjennomsnittleg arbeidsløyse, samanlikna med 7. I var reduksjonen på 12 prosent, mens Sogn og Fjordane hadde ein reduksjon på prosent. Landsgjennomsnittet var ein reduksjon på åtte prosent. Medrekna personar på arbeidsmarknadstiltak, blir reduksjonen på prosent i og sju prosent i. Med gjennomsnittleg 1,1 prosent av arbeidsstyrken registrert som heilt utan arbeid i 8 er, saman med Rogaland, det fylket som har lågast arbeidsløyse. ligg om lag på landsgjennomsnittet med 1,6 prosent (figur 1). Arbeidsløysa redusert i dei fleste yrkesgrupper Både i og er det nedgang i arbeidsløysa i dei fleste yrkesgrupper, året sett under eitt. I er nedgangen særleg sterk innan helse, pleie og omsorg, undervisning og blant leiarar (figur 2). I er det sterkast nedgang i arbeidsløysa innan kontorarbeid og helse, pleie og omsorg. I begge fylke er det ein auke i arbeidsløysa innan bygg og anlegg. har også ein auke innan industriarbeid, mens har ein auke innan serviceyrke og blant leiarar. Størst reduksjon i Sunnhordland Alle regionar har reduksjon i gjennomsnittleg arbeidsløyse frå 7 til 8. Sunnhordland har størst reduksjon, med -15 prosent, mens Sogn har minst reduksjon. Gj.snitt 8 Endr. frå 7 Bergen og Os % Hardanger og Voss 27 - % Nordhordland % Sunnhordland 6-15 % Region vest 2-9 % Nordfjord % Sunnfjord % Sogn % Tabell 1: Gjennomsnittleg arbeidsløyse 8 og prosentvis endring frå 7 etter region. Kjelde NAV. Størst nedgang i arbeidsløysa blant kvinner Kvinner har større reduksjon i gjennomsnittleg arbeidsløyse enn menn frå 7 til 8. Kvinner har ein reduksjon på 19 prosent i og 17 prosent i. Menn har ein reduksjon på fire prosent i Sogn og Fjordane og seks prosent i. Denne utviklinga skuldast mellom anna ei god utvikling i offentleg sektor, der det er overvekt av kvinner. Frå desember 7 til desember 8 har arbeidsløysa blant innvandrarar frå OECD-land auka med heile 79 prosent i og 42 prosent i. God utvikling for dei eldste i Sogn og Fjordane I er det aldersgruppene år og over 6 år som har størst reduksjon i arbeidsløysa frå 7 til 8. Aldersgruppene i midten har minst reduksjon. I er det liten forskjell mellom aldersgruppene. Ungdom under år har minst reduksjon, men denne gruppa er svært lita. Arbeidsløysa aukar blant arbeidsinnvandrarar Innvandrar frå land utanfor OECD har ein reduksjon i gjennomsnittleg arbeidsløyse på ni prosent i og to prosent i. Innvandrarar frå OECD-land har ein auke på 48 prosent i og 12 prosent i. Frå desember 7 til desember 8 har arbeidsløysa blant innvandrarar frå OECD-land auka med heile 79 prosent i og 42 prosent i. Denne store auken skuldast at det er mange arbeidsinnvandrar frå dei nye EU-landa i Aust-Europa i denne gruppa. Svært mange av desse er engasjert gjennom vikarbyrå, og innleigd arbeidskraft er ofte den første som må gå når konjunkturane snur. Dette gjeld særleg i bygg og anlegg, men også i industrien. Sterk reduksjon i langtidsarbeidsløysa Gjennomsnittleg tal på langtidsledige (over 26 veker) er redusert med 29 prosent i Sogn og Fjordane frå 7 til 8. I er reduksjonen på 26 prosent. I same perioden er talet på korttidsledige redusert med sju prosent i begge fylke. I har 59 prosent av dei heilt ledige i 8 vore utan arbeid mindre enn åtte veker. I er talet 5 prosent. Prosent 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Østfold Heilt ledige Akershus Oslo Tiltaksdeltakarar Figur 1: Arbeidsledige og deltakarar på arbeidsmarknadstiltak i fylka i prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnitt 8. Kjelde: NAV. Nedgang i stillingstilgangen Frå 7 til 8, året sett under eitt, har Sogn og Fjordane hatt ein reduksjon i stillingstilgangen på ni prosent, mens har hatt ein reduksjon på fem prosent. Dette gjeld stillingar som er lyste ut offentleg gjennom media og NAV. I desember hadde ein reduksjon på 37 prosent og på 24 prosent. Frå 7 har stillingstilgangen i gått mest ned i kategoriane reiseliv og transport og butikk- og salsarbeid. I gruppene leiarar, akademiske yrke, jordbruk, skogbruk og fiske og i bygg og anlegg, har stillingstilgangen auka, året sett under eitt. I er stillingstilgangen mest redusert innan bygg og anlegg og barne- og ungdomsarbeid. Akademiske yrke har størst auke. Høgare arbeidsløyse i 9 Etter nokre særs gode år på arbeidsmarknaden, reknar NAV med at arbeidsløysa kjem til å auke i 9. I følgje NAV sine siste prognosar, kan arbeidsløysa på landsnivå auke med i gjennomsnitt 58 prosent. I kan det bli ein auke på prosent og i på 71 prosent. Hedmark Oppland Buskerud Artikkelen er utarbeidd for Næringsbarometeret av NAV, desember 8. Vestfold Telemark Aust-Agder Prosent Leiarar Ingeniør og IKT-fag Undervisning Akademiske yrke Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meklarar og konsulentar Kontorarbeid Butikk- og salsarbeid Jordbr./skogbr./ fiske Bygg/anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrke og anna arbeid - Vest-Agder Rogaland - Møre og Romsdal Figur 2: Prosentvis endring i gjennomsnittlege tal på heilt ledige frå 7 til 8 etter yrkesbakgrunn. Kjelde: NAV. - Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag - Nordland Troms Finnmark Landet 6 7

5 Norsk og internasjonal økonomi Finansuroen Mot vanskelegare tider Stagnasjon og nedgang i BNP i mange vestlege land Svakare inntektsutvikling for hushald og bedrifter i 9 Færre investeringar i Fastlands-Noreg Stagnasjon i mange land Nye prognosar for den internasjonale konjunktursituasjonen gir no eit dystert bilete av konjunkturane. Dei siste prognosane peiker mot stagnasjon og nedgang i BNP-veksten i mange vestlege land for 9. Eurolanda kan oppleve BNP-nedgang frå 8 til 9 dersom prognosane slår til. Også økonomien i asiatiske land veks svakare enn tidlegare, sjølv om utslaget her enno ikkje er så stort som for vestlege industriland. Effektane av den internasjonale finansuroa og raskt fallande aktivitetsvekst i USA og Europa har alt gitt merkbare utslag i norsk økonomi. Råvareprisane er gått kraftig ned, og Oslo Børs har akkurat som børsar over heile verda falle sterkt. Den norske kredittmarknaden fungerer heller ikkje slik han skal, og sentralbanken har dei siste månadene hatt mykje mindre kontroll over renteutviklinga. Svakare inntektsutvikling Dei faktorane som har gitt norske bedrifter, hushald og offentleg sektor sterk inntektsvekst sidan 3, ser no ut til å vere meir usikre. Mens vi dei siste åra har fått høge prisar på eksportvarer, også utanom olje, samtidig som vi har importert billeg, peiker utviklinga no i motsett retning. Det såkalla bytteforholdet med utlandet, det vil seie forholdet mellom eksport- og importprisar, verkar med motsett forteikn. Vi reknar med at både hushald og bedrifter står overfor ei markant svakare inntektsutvikling i tida som kjem. Alt før finansuroa dei siste månadene hadde norske hushald begynt å stramme inn på forbruket. Det var dei tvungne til på grunn av høg prisstiging, kraftig auke i renteutgiftene og nedgang i bustadformue som følgje av fallande bustadprisar. I 9 vil låg vekst i realinntektene og meir sparing dempe forbruksveksten ytterlegare, men utsiktene til lågare renteutgifter gjer at det ikkje nødvendigvis blir nedgang. Investeringane i Fastlands-Noreg fell Investeringane i bustader og fastlandsbedrifter har vore ei sentral drivkraft i konjunkturoppgangen sidan 3. I 8 har vi likevel sett eit sterkt og tiltakande fall i bustadinvesteringane, mens avmattinga i investeringane til bedriftene viser seg sterkare og sterkare. Mykje taler for at nedgangen i bustadinvesteringane kan forsterke seg endå meir i 9, mellom anna fordi også marknaden for fritidsbustader no blir raskt svekt. Nedjusteringa av bustadprisane og reduksjon i rentene vil truleg bidra til ein meir velfungerande bustadmarknad i 9. Vi ventar òg eit kraftig omslag i investeringane til bedriftene. Låg etterspurnadsvekst frå utlandet, nedgang i sysselsetjinga og stagnerande forbruksvekst vil dempe investeringsiveren i dei fleste næringar kraftig. Kredittproblem og auka risikoaversjon i banksektoren vil òg gjere det langt tyngre og dyrare og skaffe nødvendig kapital til nye prosjekt. Offentleg investeringsauke kan bidra til å dempe nedgangen noko, men det er ikkje nok til å unngå ein sterkt fallande investeringsmarknad i Fastlands-Noreg. I 9 får vi truleg det første aktivitetsfallet i norsk fastlandsøkonomi sidan Oljeinvesteringane ei drivkraft Oljeinvesteringane vil derimot vere ei drivkraft for norsk økonomi også i 9. Dei førebelse overslaga tyder på ein relativt sterk vekst frå 8 til 9, og sjølv om oljeprisen har gått mykje ned, blir truleg dei fleste prosjekt gjennomførte. Dersom oljeprisen ikkje snur og går oppover igjen neste halvår, noko som verkar lite sannsynleg, kjem vi nok til å sjå ein nedgang i petroleumsinvesteringane i, sjølv om aktivitetsnivået framleis vil vere høgt. Høgare arbeidsløyse I 9 får vi truleg det første aktivitetsfallet i norsk fastlandsøkonomi sidan Eit sentralt spørsmål er likevel kor mykje og kor raskt arbeidsmarknaden gir etter. Sjølv om arbeidsløysa framleis er på eit rekordlågt nivå, er det klare teikn til at ho aukar i byggje- og anleggssektoren og industrien, og denne trenden kjem til å halde fram og bli forsterka i 9. Det er tydeleg at privat sektor står overfor nedgang i sysselsetjinga i 9. Korleis utslaget blir i arbeidsløysa, er meir usikkert sidan fleksibiliteten i den norske arbeidsmarknaden har auka gjennom EØS-utvidinga i 4. Stor usikkerheit Prognosane framover er svært usikre, ikkje berre på grunn av den uoversiktlege situasjonen i internasjonal økonomi, men òg fordi vi enno ikkje kjenner omfanget og den endelege effekten av rentenedgang og offentlege stimuleringstiltak. Den klart største risikoen for både norsk og internasjonal økonomi i 9 er at ustabilitet og risikomotvilje får halde fram å prege lånemarknadene, slik vi har sett i haust. Det rammar bedrifter og hushald direkte. Den internasjonale samanvevinga av finansmarknadene tilseier at dersom ikkje problema blir løyste ute, kjem situasjonen i norsk finanssektor også til å halde fram med å vere vanskeleg. Artikkelen er utarbeidd for Næringsbarometeret av NHO, desember 8. Næringsbarometeret har spurt bedriftene i og om utviklinga den siste tida har hatt konsekvensar for investeringar, aktivitet, kapitaltilgang og finanskostnader. Resultata viser tydeleg at situasjonen skaper utfordringar for bedriftene på Vestlandet. Finansuro og oppbremsing i verdsøkonomien får konsekvensar Halvparten av bedriftene i og oppgir at dei revurderer eller utset investeringar på grunn av konjunkturutviklinga den siste tida. prosent av bedriftene hevdar at konjunkturutviklinga den siste tida har ført til redusert aktivitet. Kvar fjerde bedrift opplever redusert tilgang på kreditt. Over prosent av bedriftene oppgir at dei har fått auka finanskostnader som følgje av finansuroa. Har utviklinga den siste tida bidrege til at bedrifta har revurdert/utsett planlagde investeringar? Nei Ja Industri Bygg og Handel Hotell og anlegg restaurant Transport Forretningsmessig tenesteyt. Off., privat personlege tenesteyt. Figur 1: Slik vurderer bedriftene konsekvensane av oppbremsing i verdsøkonomien og uro på finansmarknadene (n = 88). Kjelde: Næringsbarometeret, desember 8. Foto: Siv Nerø/Innovasjon Norge. 8 9

6 Spesialartikkel: Samferdsel Effektiv infrastruktur ein føresetnad for vidare vekst Næringslivet på Vestlandet har hatt ein sterk vekst dei siste åra. I løpet av denne tida har vegstandarden blitt mykje dårlegare. Resultatet er ein hardt pressa transportinfrastruktur. Skal Vestlandsregionen bli sterkare og utvikle seg vidare, må transportinfrastrukturen i regionen bli betre. Skal vi få til eit felles samferdselsløft, må regionale og nasjonale aktørar, offentlege og private jobbe saman. Etterlyser større veginvesteringar Effektiv transport er svært viktig for konkurranseevna til næringslivet. I bedriftsundersøkinga for Næringsbarometeret har vi sett søkjelyset på samferdsel. Tilbakemeldingar frå bedriftene stadfester heilt klart at samferdselsspørsmål engasjerer næringslivet. Nesten 15 bedrifter i og Sogn og Fjordane har svart på undersøkinga. Det er i første rekkje effektive leveransar og ditto distribusjon av varer og gods som er viktig. Ved val av transportmiddel blir det lagt særleg vekt på framkomstforhold og påliteleg drift. Heile 7 prosent av bedriftene innanfor industri og varehandel oppgir at transport har mykje eller svært mykje å seie for konkurranseevna. For næringslivet samla er prosentdelen nærmare 6. På spørsmål om kva delar av transportinfrastrukturen som er viktige, svarer tre av fire at vegane er viktige eller svært viktige. På spørsmål om kor stort investeringsbehovet er i dei ulike transportsektorane, er det vegsektoren som ser ut til å dominere behovet. 82 prosent av bedriftene i og 92 prosent av bedriftene i meiner at investeringsbehovet er stort eller svært stort. Flyplass viktig for Når det gjeld jernbane, hamn og flyplass varierer svara naturleg nok fordi dei i svært ulik grad er avhengige av eller har tilgang til denne infrastrukturen. Til dømes svarer 5 prosent av næringslivet i at investeringsbehovet i jernbanen er stort eller svært stort. I meiner nesten halvparten at investeringsbehovet i flyplassar er svært stort eller stort. Denne delen er nesten dobbelt så høg som i. Framkomstforhold og påliteleg drift Bedriftsundersøkinga underbyggjer elles at det bedriftene legg aller mest vekt på når dei skal velje transportmiddel, er påliteleg drift. I meiner vel 9 prosent av bedriftene at det er viktig eller svært viktig. I er delen på vel 8 prosent. Bjørnefjorden. Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/ Fjord Norge AS. Vestlandet skaper balanse Trendforskarar meiner at det sentrale Austlandet kjem til å utvikle seg til ein superregion den neste -årsperioden. Dei andre regionane står i fare for å stagnere og få redusert folketalet og næringsverksemda. Her kan Vestlandet, med Rogaland,, og Møre og Romsdal, vere med på å balansere utviklinga. Regionen har eit sterkt og verdiskapande næringsliv. Undersøkingar viser at attraktiviteten til ein region i stor grad er knytt opp mot storleik og arbeidsmarknadsintegrasjon. I denne samanhengen vil ein ferjefri kyststamveg vere ein berebjelke i utviklinga av Vestlandet. Samarbeid er nødvendig EUs reviderte kvitbok for transportpolitikken erkjenner at EU og nasjonalstatane ikkje klarer å finansiere den nødvendige infrastrukturbygginga. Ulike former for offentleg og privat samarbeid (OPS) er eit nødvendig grep for å løfte investeringane opp på eit tilfredsstillande nivå. Stamvegutgreiinga frå Statens Vegvesen hevdar at det vil ta 5 år å byggje ut vegnettet til akseptabel standard. NHO har i policydokumentet Samferdselsløftet argumentert sterkt for at tidshorisonten må reduserast til år. Då må investeringane løftast kraftig gjennom samarbeid mellom offentleg og privat sektor. Vi er ei bedrift som leverer til ferskvaremarknaden, og vi er totalt avhengige av stor frekvens på avgangar til Oslo og vidare nedover i Europa. Vi har gjort ei undersøking der vi har samanlikna transportkostnadene i Noreg, og det viser seg dessverre at Vestlandet har svært høge kostnader i forhold til andre distrikt. Det er svært uheldig, for det svekkjer konkurranseevna på Vestlandet. Bedriftsleiar Framkomstforhold/fart Påliteleg drift Frekvens Pris Figur 1: Delen bedrifter som meiner at framkomstforhold/fart, påliteleg drift, frekvens og pris er viktig eller svært viktig når ein skal velje transportmiddel (n = 1446). Kjelde: Næringsbarometeret, oktober 8. Dårlege vegar og lang avstand til marknaden påfører Lerum høgare kostnadar enn konkurrentar i sentrale strøk. Foto: Lerum AS. Trine Lerum Hjellhaug, konsernsjef i Lerum AS: Den dårlege vegstandarden på Vestlandet er konkurransevridande TRINE LERUM HJELLHAUG Konsernsjef i Lerum AS, Sogndal I fire generasjonar, sidan 197, har Lerum produsert varer til norske familiar. I dag er Lerum ein landsdekkjande leverandør av saft, syltetøy og jus både gjennom daglegvarebutikkar og storhushald. Dårleg transportinfrastruktur fører til store ekstrakostnadar for oss som driv verksemd ute i distrikta, seier Trine Lerum Hjellhaug, som nettopp har overteke som konsernsjef i familieselskapet Lerum. All frakt av ferdige varer ut til kundane skjer med vogntog i eigen regi. Kvar arbeidsdag går det om lag ti lass med saft, jus og syltetøy ut frå fabrikken. Den dårlege vegstandarden er derfor ei av hovudutfordringane våre. Dårlege vegar og lang avstand til marknaden påfører oss høgare kostnadar enn konkurrentar i sentrale strøk. Dei dårlege vegane fører til auka slitasje og drivstofforbruk, og tidsbruken medfører auka transportkostnadar. Riksveg 52 og riksveg 7 er spesielt ille, og her er det nødvendig med strakstiltak, seier Lerum Hjellhaug. Hovudårene frå Lerum i Sogndal går til Oslo, Sørlandet, Trondheim, Bergen/Stavanger og Ålesund/Molde. Levering til stader nord for Namsos går til Bergen og vidare nordover med Hurtigruta. Vi har svært høge utgifter til bompengar og ferjer, og det er konkurransevridande, seier Lerum Hjellhaug. Nøkkeltal for Lerums transport (8): Transporterte ferdigvarer: 6 tonn Bilar i fast drift: 15 Utgåande lass per arbeidsdag: Kostnader til bom/ferjer (fullpris): ca. 4,5 millionar kroner 11

7 Bygg og anlegg Bygg- og anleggsnæringa sysselset vel 18 personar i og i. Det utgjer 7,5 prosent av sysselsetjinga i begge fylka. Vi har merka stor nedgang på nybygg av bustader og leilegheiter, mens det har vore ein stor auke på næringsbygg. Bedriftsleiar bygg og anlegg nøgde med marknadssituasjonen. Det er ein skarp kontrast til bedriftsundersøkinga i fjor, der talet var heilt oppe i 8 prosent. Nærmare halvparten av bedriftene ventar ei forverring av marknadssituasjonen i 9, og berre 6 prosent ventar ei betring. Tre av fire bedrifter ligg an til uendra eller auka omsetning i 8 samanlikna med 7, men dei er vesentleg meir usikre på kva framtida byr på. Nærmare halvparten ventar redusert omsetning i 9, mens berre 18 prosent tør å tru på framleis vekst i omsetninga. Over ein tredjedel av bedriftene ventar betre driftsresultatet i 8, mens rundt ein fjerdedel ventar eit forverra driftsresultat. For 9 reknar 8 prosent av bedriftene med at lønnsemda blir stabil eller fallande. Det kan verke som om næringsaktørane i ikkje er like påverka av dei dårlege tidene som kollegaene i. Dei har gjennomgåande meir positive forventingar til både driftsresultat og omsetning. Færre tilsette Rundt 6 prosent av bedriftene ventar uendra sysselsetjing i 9 samanlikna med 8, mens nærmare 15 prosent ventar ein nedgang. Mens bedriftene dei to siste åra har venta ein årleg sysselsetjingsvekst på mellom 5 og 8 prosent, varslar dei no ein nedgang i sysselsetjinga. Fleire av dei store entreprenørane har varsla relativt stor nedbemanning, noko som vil skape ringverknader for dei små og mellomstore underleverandørane. Det er framleis noko usikkert korleis det vil slå ut på lengre sikt. Støypinga av råvaresiloar for Ewos i Florø. Foto: NCC NCC Anlegg Vest: Tøffare tider Tilgangen på nye byggjeprosjekt stoppar opp Næringa ventar færre tilsette i 9 Usikkerheita er stor, og over halvparten av bedriftene ventar at marknadssituasjonen blir verre i 9 Bedriftsleiarar i er gjennomgåande mindre pessimistiske enn kollegaene i Aktiviteten bremsar opp Finanskrisa og mindre sal av nye bustader gir seg utslag også i og Sogn og Fjordane. Etter fleire år med høg aktivitet og vekst i ordrereservane opplever næringa no eit tilbakeslag. Særleg i byggjesektoren er nedgangen stor. Tilgangen på nye byggjeprosjekt blei redusert med 9 prosent i første halvår av 8 samanlikna med same perioden året før. Det er særleg svikt i nye bustadprosjekt som forklarer nedgangen i ordrereserven. I var det registrert 21 prosent færre igangsette bustader per september 8 samanlikna med den same perioden i fjor. I var den tilsvarande reduksjonen på 5 prosent. I anleggssektoren var det faktisk ein auke i ordrereserven den første halvdelen av 8 på prosent. Aktivitetsnivået i anleggssektoren er vesentleg meir stabilt enn i byggjesektoren, men også her merkar aktørane at marknaden har blitt meir avventande den siste tida. Når det gjeld omsetninga, kan BA-næringa vise til ein vekst i første halvår 8 på prosent i og 12 prosent i Sogn og Fjordane samanlikna med den same perioden i 7. Framleis vekst innanfor næringsbygg Sjølv om bustadbyggjinga blei redusert i 8, var det framleis ein positiv vekst i marknaden for næringsbygg i begge fylka. Per september 8 var det igangsett 281 m 2 næringsbygg i, prosent høgare aktivitet enn i same perioden året før. I var det òg vekst i denne marknaden, men langt meir moderat. Det er likevel grunn til å vente nedgang også innanfor næringsbyggmarknaden i året som kjem. I begge fylka har det vore bygd langt færre fritidsbustader. I var nedgangen på nærmare prosent, mens han i blei tilnærma halvert. Låge forventingar for 9 Av dei 2 bedriftene innanfor BA-næringa som er med i bedriftsundersøkinga, rapporterer berre 34 prosent at dei er godt eller svært godt Fleire om beinet i anleggssektoren Henning Simonsen, distriktssjef for NCC Anlegg Vest, ser med bekymring på utviklinga for dei neste åra. Han reknar med at omsetninga innanfor anlegg blir redusert med prosent det neste året. Byggmarknaden er venta å bli redusert med rundt prosent. Anleggsnæringa har ein vesentleg meir stabil tilgang på oppdrag enn byggjenæringa. Men mindre aktivitet i byggjenæringa vil føre til at fleire dreier over mot anleggssida. Dermed ventar vi ein mykje hardare kamp om oppdraga i tida som kjem. Simonsen merkar òg at fleire byggherrar legg nye prosjekt på is i påvente av at prisane skal gå ned. Han åtvarar mot at det kan føre til problem også i anleggssektoren, og peiker på at norske anleggsaktørar er klart konkurransedyktige på pris. Då resultata frå den internasjonale anbodskonkurransen om bygging av Hardangerbrua blei evaluerte, var norske entreprenørar billegast på tre av fire delentreprisar. NCC Anlegg Vest har tilsette, og 145 av dei er fagarbeidarar. Bedrifta har lagt ned mykje arbeid i rekruttering og har knytt til seg både lærlingar og nye ingeniørar. Simonsen er uroleg for dette arbeidet når næringa no går inn i vanskelege tider. Det er viktig at næringa tek ansvar for nyrekruttering til faget også i nedgangstider. Sjølv har dei ingen konkrete planar om å redusere talet på tilsette, men utelukkar ikkje at det kan bli aktuelt etter kvart. HENNING SIMONSEN distriktssjef for NCC Anlegg Vest Figur 1: Nettodelen bedrifter som ventar vekst i 9 samanlikna med forventingane for 8 (n = 194). Kjelde: Næringsbarometeret, oktober Figur 2: Nettodelen bedrifter som ventar vekst i 9 samanlikna med forventingane for 8 (n = 46). Kjelde: Næringsbarometeret, oktobr

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform...3 1. Demografi og befolkningsutvikling...5 2. Arbeidsmarknad

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15

4. Status for Sogn og Fjordane 11 Vasskraft/småkraft 12 Vindkraft 12 Bioenergi/fjernvarme 14 Solenergi 15. Termisk energi frå grunn og vatn 15 Innhald Føreord 3 1. Innleiing 4 2. Overordna føringar 5 Klimapolitikk 5 Naturlege føresetnader 6 Rammevilkår 6 Kvifor byggje ut meir fornybar energi? 7 3. Kort om dei ulike fornybare energikjeldene 8

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2009 Forord Siste året har vore prega av den internasjonale finanskrisa. Dette gjenspeglar seg også i næringsstatistikken for 2008

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

i utvikling Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s.

i utvikling Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s. i utvikling Nr. 3 2006, 11. årgang Handlekraftig og funksjonell s.6 Transportplan for Vestlandet s.7 Hva er Kisoll s. 38 Kraftpriser i et ikke-fungerende marked s. 66 Rogaland fylkeskommune nr. 3-06 NNHOLD

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80

Klimaplan for Hordaland, versjon 04.12.2009 korrigert. Forord. Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Forord Kjem først etter at høyringa er gjennomført. Side 2 av 80 Samandrag Klimaplan for Hordaland (2010 2020) er ein regional plan heimla i Plan og bygningslova. Planen er bygd opp kring tre hovudtema:

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS Samfunnsanalyse Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS SAMANDRAG Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal er ein del av

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer