Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling SNILLFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 29. juni 2010 kl Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom Arkivsak : 218/2010 Deltagere : John Geir Stølan, leder Laila Selven, nestleder Johan K. Selnes Kopi : Varamedlemmer til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Møteansvarlig Sakliste: : John Geir Stølan Sted Dato Tr.heim/Krokstadøra 22. juni 2010 Sak 14/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den Sak 15/2010 Referatsaker...3 Sak 16/2010 Orienteringer til kontrollutvalget...5 Sak 17/2010 Forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Tilbakemelding fra rådmannen....7 Sak 18/2010 Bestilling av forvaltningsrevisjon Sak 19/2010 Forum for kontroll og tilsyn oppsummering fra avholdt konferanse og årsmøte Sak 20/2010 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune Sak 21/2010 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. John Geir Stølan leder (sign) Eva J. Bekkavik Konsulent Side 1

2 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 14/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING: Møteboka fra kontrollutvalgets møte godkjennes. SAKSDOKUMENTER: 1. Møtebok fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere) SAKSUTREDNING Godkjenning av møtebok. Side 2

3 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 15/2010 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. SAKSDOKUMENTER Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: 1. Kommunestyrets behandling av sak den 29. april, Kontrollutvalgets årsmelding for SAKSUTREDNING Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. Side 3

4 Side 4

5 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 16/2010 Orienteringer til kontrollutvalget Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering. Vedlegg Brev av fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Snillfjord kommune vedrørende forespørsel om orienteringer i kontrollutvalgets møte tirsdag 29. juni 2010 Saksutredning Kontrollutvalgets leder ba sekretariatet om å sende en forespørsel til rådmannen om orienteringer på følgende områder: Status i bygging av nyskolen Lærlinger i Snillfjord kommune Skolene i Snillfjord kommune Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 18. juni 2010 tilskrevet Snillfjord kommune og bedt om en orientering i kontrollutvalgets møte 29. juni 2010 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelser til orientering. Side 5

6 Snillfjord kommune Rådhuset Krokstadøra 7257 Snillfjord Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: /ejb Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Orientering til kontrollutvalget I tillegg til orientering vedr. punktene som gjelder årsgebyr og finansiell dekningsgrad i forvaltningsrevisjonsrapport om Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon, så ønsker kontrollutvalgets leder orienteringer i følgende saker på kontrollutvalgets møte tirsdag 29. juni 2010: Status i bygging av nyskolen o holder kommunen budsjettet og tidsplanen? Lærlinger i Snillfjord kommune o Hvem har ansvaret for å skrive lærlingekontrakter/avtaler? o Hvem har ansvaret for å følge opp lærlingene? Skolene i Snillfjord kommune o Behandles innbyggerne ulik ved søknad om flytting til en annen skole i kommunen? Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag kl på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. Under henvisning til kontrollutvalgsleder sitt ønske, så ber vi herved om at rådmannen i Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte Med vennlig hilsen for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Gjenpart: Kontrollutvalgets leder i Snillfjord kommune Ordfører i Snillfjord kommune Side 6

7 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 17/2010 Forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Tilbakemelding fra rådmannen. Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 216 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING 1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding i saken på sitt første møte i SAKSDOKUMENTER 1. Notat om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i pkt. 8.3 i forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon. Utrykte vedlegg: 1. Forvaltningsrevisjonsrapport - Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Behandlet av kommunestyret i sak 9/ Sak KU-13/2007: Bestilling av forvaltningsrevisjon: Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon (VAR). Behandlet av kontrollutvalget på møte den Sak KS-50/2006 Plan for forvaltningsrevisjon for Snillfjord kommune for 2007, vedtatt av Snillfjord kommunestyre på møte den 14. desember SAKSUTREDNING På kontrollutvalgets møte den i sak 5/2008 ble Forvaltningsrevisjonsrapporten Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon behandlet. På bakgrunn av funnene og de vurderinger som revisor gjorde under denne forvaltningsrevisjonen så har revisor kommet med anbefalinger i rapportens pkt Side 7

8 Kontrollutvalget la saken frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapporten med særlig vekt på sørge for tilfredsstillende vannkvalitet ved Vågan vannverk. sørge for reservevannsløsninger og utarbeide beredskapsplaner for vann og avløp. beregne vann- og avløpsgebyrene på en måte som hindrer store variasjoner fra år til år. vurdere den finansielle dekningsgraden for vann og avløp. følge opp at renovasjonsgebyrene ikke øker mer enn kostnaden ved tjenesten. Kommunestyret sluttet seg kontrollutvalgets forslag til vedtak. Kontrollutvalgets sekretariat vil kort oppsummere hovedtrekkene i rapporten: Problemstilling for undersøkelsen har vært følgende: Problemstilling: Har Snillfjord kommune en VAR-tjeneste som tilfredsstiller regelverk og krav til kostnadseffektivitet? Delproblemstillinger: 1. Er VAR-tjenestene i tråd med kravene på området? 2. Hvordan er gebyrnivået innenfor VAR-området i Snillfjord kommune sammenlignet med generell kostnadsutvikling? 3. Hvordan er gebyrnivået innenfor VAR-området i Snillfjord kommune sammenlignet med gebyrnivå i andre sammenlignbare kommuner? Forvaltningsrevisjonsrapportens konklusjoner Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport i januar 2008 og rapporten konkluderer med følgende: Vann På område vann varierer kvaliteten ved kommunens 3 vannverk. Ved Vågan vannverk vurderes vannkvaliteten som mindre bra og anlegget mangler reservevann. Vannverket oppfyller ikke lovpålagte krav til vannkilde og vannbehandling. Ved Krokstadøra vannverk er kravene til kvalitet på vannet oppfylt, men anlegget mangler reservevann og anlegget kan få problemer ved strømstans. For Sunde vannverk sitt vedkommende er kvaliteten i henhold til Side 8

9 kravene, kapasiteten ved anlegget er god, men heller ikke dette anlegget har reservevannskilde. Snillfjord kommune har gode rutiner i forhold til opplysningsplikt, både ved henvendelser fra publikum til kommunen og ved informasjon fra kommunen til vannabonnent. Revisor anser generelt sett reservevannsituasjonen som sårbar og stiller spørsmål ved leveringssikkerheten for vann. Kommunen mangler beredskapsplaner og har ingen beredskapsvakt utenfor ordinær arbeidstid. Revisor anbefaler Snillfjord kommune å gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse på dette området. På grunn av store investeringer har gebyrene på vann økt vesentlig mer i Snillfjord enn den generelle prisutviklingen i Norge. Gebyrene er også høye i forhold til sammenlignbare kommuner. I tillegg til høye investeringer kan årsaken til høye gebyrer ligge i at det er forholdsvis færre i Snillfjord som er tilknyttet kommunale vannverk enn sammenlignbare kommuner, noe som gir høyere enhetskostnader pr innbygger. Den finansielle dekningsgraden for vann er relativt lav i Snillfjord, noe som indikerer at kommunen er med subsidiere utgiftene til vann overfor sine innbyggere. Avløp Innenfor avløpsområdet tilfredsstiller kommunen kravene til drift og vedlikehold av avløpsanlegg og krav til avløpsnettet. Revisor peker imidlertid på at kommunen ikke har beredskapsvakt utenfor ordinær arbeidstid. Snillfjord kommune mangler også samlet oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Prisutviklingen på avløp har vært litt høyere enn konsumprisindeksen i de siste årene, men utgifter og inntekter på området samsvarer med hverandre. Snillfjord kommune har avløpsgebyrer som ligger på gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Renovasjon På område for renovasjon tilfredsstiller Snillfjord kommune via HAMOS Forvaltning IKS kravene til avfallsinnsamling. Systemet er lagt til rette for gjenvinning og behandling av avfallet og oppmuntrer til avfallsreduksjon ved differensierte gebyrer. Renovasjonsgebyrene har økt i takt med konsumprisindeksen. Som følge av tilsvarende undersøkelser i andre kommuner har HAMOS holdt renovasjonsgebyrene uendret i Sammenlignet med andre kommuner ligger renovasjonsgebyrene i Snillfjord lavt. Revisors anbefalinger Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført har revisor gitt følgende anbefalinger i rapportens pkt. 8.3 overfor Snillfjord kommune: Avklare situasjonen ved Vågan vannverk. Vurdere situasjonen rundt reservevannsløsning og strømstans. Utarbeide beredskapsplaner for tjenesten vann og avløp. Utarbeide mer helhetlige beregninger av gebyr på vann og avløp for å utligne store variasjoner i årsgebyr. Vurdere den finansielle dekningsgraden for vann og avløp. Innenfor renovasjon bør det sikres at gebyrinntektene er i samsvar med den faktiske kostnaden for tjenestene. Side 9

10 Som et ledd i kontrollutvalgets arbeid med å følge opp vedtak gjort i kommunestyret så har kontrollutvalget bedt om en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen i brev av , frist for tilbakemelding til kontrollutvalget var innen utgangen av mai Etter en påminnelse til rådmannen så mottok kontrollutvalgets sekretariat en skriftlig tilbakemelding fra rådmannen den , tilbakemeldingen ligger som vedlegg til saken. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Tilbakemeldingen fra rådmannen svarer på de tre første kulepunktene i anbefalingen som revisjonen ga i rapportens pkt. 8.3.,Vågan skoles vannverk, reservevannsløsning og strømstans, samt utarbeidelse av beredskapsplaner for tjenesten vann og avløp. De tre siste kulepunktene har kontrollutvalgets sekretariat bedt rådmannen om å orientere om på kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgssekretariatet anser tilbakemeldingen fra rådmannen i Snillfjord kommune som en grei og oversiktlig tilbakemelding til kontrollutvalget, men kommunen er ikke kommet helt i mål med å gjennomføre revisjonens anbefalinger. Derfor vil kontrollutvalgets sekretariat anbefale kontrollutvalget å følge opp saken videre fremover. Side 10

11 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVSISJON VAR 8.3 Anbefalinger Ut fra det ovenstående anbefaler revisor Snillfjord kommune å: o Avklare situasjon ved Vågan vannverk. o Vurdere situasjon rundt reservevannsløsning og strømstans. o Utarbeide beredskapsplaner for tjenesten vann og avløp. o Utarbeide mer helhetlige beregninger av gebyr på vann og avløp for å utligne store variasjoner i årsgebyr. o Vurdere den finansielle dekningsgraden for tjenesten vann og avløp. o Innenfor renovasjon bør det sikres at gebyrinntektene er i samsvar med den faktiske kostnaden for tjenestene. Vågan skoles vannverk: Det ble igangsatt arbeid med å etablere ny vannkilde sommeren Før nødvendig analyse og testing av kvalitet og kapasitet ble det fattet vedtak om å legge ned driften av skolen. Arbeidene med etablering av ny kilde ble derfor innstilt. Reservevannsløsning og strømstans: Krokstadøra vannverk: Montert kontakt med bryter for påkopling av nødstrømsagregat. Avhengig av å kunne låne agregat eksternt. Sunde vannverk: Ikke utredet, men antar at det her vil være behov for et større aggregat med eget aggregatrom som medfører behov for utvidelse av bebyggelsen. Reservevannskilder er ikke utredet nærmere. Vil påpeke at samme krav til kvantitet og kvalitet vil gjelde for slike kilder, slik at det må påregnes betydelige investeringer for å etablere. Aktuelle områder for etablering av reservevann bør utredes gjennom en revisjon av hovedplan. Administrasjonen har foreslått en slik revisjon både i budsjettforslag for 2009 og Utarbeide beredskapsplaner for tjenesten vann og avløp. Det ble våren 2008 gjennomført ROS-analyse og beredskapsplan for de kommunale vannverkene. For 2010 er det avsatt kr ,- for etablering av vaktordning. Dette er ikke etablert pr. i dag. For øvrige tiltak i beredskapsplan er det ikke avsatt midler i budsjett. Når det gjelder punktene som gjelder årsgebyr og finansiell dekningsgrad, forutsettes det at økonomiavdelingen kan redegjøre for dette. Renovasjonstjenesten utføres av HAMOS Forvaltning IKS vi forutsetter at dette rapporteres direkte til administrativ/politisk ledelse gjennom de styrende organene i HAMOS. TLM, Side 11

12 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 18/2010 Bestilling av forvaltningsrevisjon Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 216 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for og bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på Spesialundervisning etter 5 i Opplæringsloven som omhandler skole og barnehage. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 120 timer Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat i god tid før kontrollutvalgets møte i april/mai Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. SAKSDOKUMENTER Utrykt vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon for , vedtatt av Snillfjord kommunestyre på møte den 24. juni 2010 i sak 46/2010. SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for Snillfjord kommune for , lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet for inneværende år. Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i regnskapsåret : Spesialundervisning etter 5 i Opplæringsloven som omhandler skole og barnehage Saksbehandling i Snillfjord kommune Omdømme og omdømmebygging i Snillfjord kommune Psykisk helsevern i Snillfjord kommune Snillfjord kommune har et budsjett på rundt 120 timer til forvaltningsrevisjon i løpet av revisjonsåret, derfor er det kun aktuelt med ett forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. Side 12

13 Vi gjengir omtalen av prosjektene fra plan for forvaltningsrevisjon for : Spesialundervisning etter 5 i Opplæringsloven som omhandler skole og barnehage En ny Reform 2006 (Kunnskapsløftet) innen skolen setter krav til pedagogisk opplegg, kompetanse og skolebygg. Den enkelte elev skal sikres en tilpasset opplæring ut fra kunnskap og forutsetninger. Videre har skolen et særskilt ansvar for å følge opp elever som sliter med enkelte fag eller som av ulike årsaker har vanskeligheter med å tilpasse seg en nokså teoretisk fundert skolehverdag. For enkelte elever vil ikke tilpasning innenfor rammen av vanlig undervisning være nok for å få tilstrekkelig utbytte av undervisningen og en meningsfull skolehverdag. Da skal eleven få en individuell opplæringsplan (jf. opplæringsloven 5,1). Skolen har ansvar for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og kommunen må sørge for økonomiske midler slik at skolen kan gi et tilstrekkelig tilbud. I henhold til rapporteringen i KOSTRA hadde 13 % av elevene i Snillfjord spesialundervisning i 2009, dette ligger betydelig over landsgjennomsnittet (7,6 %), kommunene i Sør-Trøndelag (7,0 %) og sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 5 (9,5 %). Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor spesialundervisning vil kartlegge om tilbudet som gis innenfor spesialundervisning er i henhold til regelverket, hvorfor andel elever med spesialundervisning i Snillfjord er så høyt og om det er mulig å sette inn tiltak for å redusere behovet for spesialundervisning i skolen. Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på spesialundervisning etter 5 i Opplæringsloven som omhandler skole og barnehage. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 120 timer. Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat i god tid før kontrollutvalgets møte i april/mai Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Side 13

14 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 19/2010 Forum for kontroll og tilsyn oppsummering fra avholdt konferanse og årsmøte Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget tar framlagt notat, med oppsummering av konferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og tilsyn, til orientering. Vedlegg: Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen juni SAKSUTREDNING Kontrollutvalget i Snillfjord kommune er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Organisasjonen er en interesseorganisasjon for kommunale/fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariater juni ble det avholdt årskonferanse og årsmøte på Gardermoen. Kontrollutvalget i Snillfjord var ikke representert på arrangementet denne gang. Notat med oppsummering legges med dette fram, til kontrollutvalgets orientering. Side 14

15 Notat Til: Fra: E-post: Kontrollutvalgene KonSek v/sverre B. Midthjell Oppsummering av fagkonferanse og årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen juni Fra KonSek og kontrollutvalgene våre møtte følgende personer: Martin Vatn Agdenes Nils Prestmo Orkdal Line Ølstøren Agdenes Hanne Dyveke STFK Søttar Per Ervik Hitra Eivind Stende STFK Jomar Aftret Klæbu Eva Bekkavik KonSek Bjørn Lervold Klæbu Hanne Kongsvik KonSek Gunnar Lohse Malvik Sverre B. Midthjell KonSek Per Arild Lyng Malvik Konferansen ble gjennomført på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen, onsdag 2. og torsdag 3. juni Årsmøtet ble gjennomført onsdag ettermiddag. Her følger kort referat fra hver av de forskjellige sesjonene under konferansen og årsmøtet. Lysarkene som ble brukt i de ulike innleggene skal etter hvert bli tilgjengelige på FKTs nettsider: Styrka eigenkontroll Innleder var Dag-Henrik Sandbakken, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, som holdt innlegg over temaet På vei mot en styrket egenkontroll i kommunene. Han fokuserte på at det er et økende ønske om kontroll med kommunesektoren. Kommunal egenkontroll er grunnlag for å unngå at dette må skje fra statlig nivå. Han presenterte også departementets tiltak på bakgrunn av egenkontrollutvalgets anbefalinger. Departementet kommer ut med et idéhefte på egenkontroll og en veileder for kontrollutvalg. I tillegg vurderes det flere regelendringer, og det jobbes med et høringsskriv rundt disse. Departementet vil inntil videre ikke prioritere en sentral database for forvaltningsrevisjonsrapporter eller sertifisering av kommunerevisjon. Sandbakken la vekt på at det ikke er nødvendig å vente på staten før kommunene selv treffer tiltak. Kontrollutvalgene bør satse på større synlighet i kommunen, kommunestyrene bør sørge for at utvalgene har tilstrekkelig midler og vurdere størrelse og sammensetning som gir tilstrekkelig kompetente utvalg. Han trakk fram egne gode erfaringer med konkurranseutsetting av revisjon som rådmann i Tynset. Han mente at det var viktig for Side 15

16 kommunen å stille kvalitetskrav til revisjonen enten gjennom eierskap i kommunerevisjon eller gjennom å skape konkurranse. Sak fra Kommunal Rapport: Offentlege innkjøp Innledere var direktør Anneline Vingsgård fra KOFA-sekretariatet og professor og KOFAnemdsmedlem Kai Krüger. Vingsgård fortalte om KOFAs arbeid. Hun forteller om en fordobling av antall klagesaker siden 2007, særlig når det gjelder direkteanskaffelser. Nytt håndhevelsesdirektiv kan føre til at KOFA ikke lenger får mulighet til å gi gebyrer for ulovlige anskaffelser, og at myndigheten overføres til domstolene. Vingsgård fortalte at feil blir begått innenfor hele anskaffelsesregelverket. KOFA har behandlet rundt 200 saker årlig, men så langt ilagt kun 17 gebyrer. Det største gebyret var på 42 millioner til Oslo kommune, med et bevisst ønske om å sette presedens for høye gebyrer der det er klare brudd på regelverket. Et viktig poeng hun trakk fram var at rammeavtaler som er eldre enn regelverket (som er fra 2001) ikke er en unnskyldning for å drive anskaffelser uten konkurranse. Dersom kommunen har slike avtaler er det kommunen som må sørge for å erstatte dem med avtaler eksponert for konkurranse. Kai Krüger holdt innlegg over temaet korrupsjon ved anskaffelser. Han la vekt på at det er mye kritikkverdig virksomhet som ikke faller inn under definisjonen korrupsjon. Lovgivningen er etter hans mening åpenbart utilstrekkelig for å avverge korrupsjon. Lovverket og kontrollmekanismene konsentrerer seg i liten grad om fasen før og etter selve konkurransen. Under diskusjonen om emnet kom det blant annet fram at det er ekstremt viktig at kommunene har 100% innsats i utformingen av konkurransegrunnlaget. Det er som regel her det skjer feil som sørger for at kostnadene blir større. Et annet moment som kom opp er at det i utgangspunktet også er forbudt å foretrekke lokale leverandører. Etter EØS-reglene skal alle stille likt, uansett hvor de kommer fra. Kontrollutvalet vaktbikkje eller puddel? Tre innledere holdt innlegg om kontrollutvalgets rolle fra tre ulike synsvinkler: Christian Hintze Holm rådmann i Nesodden kommune, Brynhild Hovde rådmann i Eidsvoll kommune og Martin Engeset kontrollutvalgsleder i Sarpsborg kommune. Holm fortalte om gode erfaringer med konstruktivt samarbeid med kontrollutvalget, og mente han var vesentlig mer fornøyd med den kommunale enn den statlige kontrollen. Han mente imidlertid det var viktig for kontrollutvalgene å styre seg for fristelsen for å overdramatisere ordbruk for å fremheve sin egen viktighet. Det er viktig å ha et konstruktivt fokus og vurdere hvilke regelbrudd som er vesentlige og ikke. Hovde la blant annet vekt på hva kontrollutvalgene burde forvente av rådmannen, særlig at kommunene skal ha et helhetlig og levende kvalitetssystem og at kontroll og tilsyn blir fulgt opp. Rådmannen har ansvar for å sørge for god internkontroll i kommunen. Hun hadde lagt opp som praksis at det i kommunens årsrapport alltid ble rapportert på alle kontroll og tilsyn foretatt gjennom revisjon eller fra fylkesmannen med informasjon om hvilken oppfølging som er iverksatt. Side 16

17 Engeset holdt frem Airdale Terrier som den vaktbikkja kontrollutvalget burde søke å være. Modig, men ikke aggressiv, grundig og årvåken. Fremfor alt må man vokte seg for å konkludere på et svakt faktagrunnlag om man ikke vil undergrave hele ordningen. Han mente det er viktig at kontrollutvalget har mot til å ta tak i de sakene som er nødvendige, selv om det setter kommunen i et dårlig lys. Kommunesektoren sysselsetter personer og forvalter årlig 300 milliarder kroner. Da må man ha troverdig kontroll. Under diskusjonen kom det blant annet fram at det var viktig å også få fram det positive i rapporter om kontroll. Ofte blir det bare fokus på avvikene. Det ble også stilt spørsmål om kontrollutvalgenes anledning til innsyn i selskaper. Her svarte representanter fra departementet at utvalgene kun kan kreve slikt innsyn dersom utvalgene er fullstendig offentlig eide, men at det kan (og bør?) legges inn i kravspesifikasjonen i anbud eller stiftelsesdokumentene til selskap. Et annet moment som ble brakt på banen var at det var viktig å lære opp ikke bare kontrollutvalget, men også kommunestyret i hvordan kommunal kontroll fungerer og bør fungere. Selskapskontroll Brit Olssøn, utviklingsleder i Askim kommune og styremedlem i KS eierforum holdt innlegg om eierskaps- og selskapskontroll. Hun la vekt på at det har vært en enorm økning i antall selskaper og samarbeid som kommunene er med i. Mange forvaltningsoppgaver drives nå av andre. Dette er både et resultat av New Public Management-tankegang og å organisere seg så man klarer å etterleve kravene til offentlige anskaffelser. KS Eierforum er et viktig kompetansenettverk for offentlig eierskap med 70 kommuner som medlemmer, derav alle de største. De har utviklet 19 anbefalinger som er veiledende og man enten bør følge eller forklare hvorfor man ikke følger. Blant de sentrale anbefalingene er utvikling av eierskapsmeldinger og at man utnevner styrer gjennom valgkomiteer som ser på den helhetlige kompetansen til styrene, ikke bare ut fra politisk tilhørighet. Det er også viktig å skille eierstyring fra ledelse. Eierstyring skjer gjennom generalforsamling, representantskap og andre eierforsamlinger, ikke styret. Hun gikk også inngående inn på den felles eierskapsstrategien som var lagt for samarbeid og selskaper i Indre Østfold. Etikk, moral og korrupsjon Under dette temaet holdt førsteamanuensis Terje Knutsen fra Universitetet i Bergen og ordfører Anita Orlund i Skedsmo kommune. Knutsen holdt en generell gjennomgang av korrupsjon i offentlig sektor som fenomen. Han trakk fram at det er viktig å trekke skille mellom hva som er korrupsjon og legitim lobbyvirksomhet. Det er helt lov og nødvendig å kunne påvirke politikere i et demokrati, det blir ikke korrupsjon før dette gjøres gjennom å gi utilbørlige personlige fordeler. Korrupsjonsbegrepet blir mye misbrukt, bl.a. av pressen. Makt- og demokratiutredningen viser til at det er en del utfordringer i Norge på grunn av en korporativ struktur der politikk og næringsliv er tett knyttet sammen. Makt er ikke alltid koblet med ansvar, så det blir ikke alltid mulig å stille de til ansvar som i realiteten har tatt beslutningene. Varsling ble trukket fram som et svært effektivt virkemiddel mot korrupsjon, men varslingsvernet vi har i dag er muligens ikke godt nok. Offentlighetsloven har også mange hull som kan brukes til å hindre gjennomsiktighet. Ved granskning av mulig korrupsjon er det viktig å bruke profesjonelle aktører som kan skape legitimitet. Orlund orienterte om den såkalte vannverkssaken på Nedre Romerike og hvordan de har fulgt opp dette i ettertid. Innbyggerne hadde mistet tilliten til systemet, og fokus var på å få Side 17

18 denne tilbake. For å oppnå dette, og trygghet om hva innbyggernes avgifter var brukt til, fikk granskning koste hva det ville. Det har også vært viktig å sørge for rolleavklaringer. Ordføreren sitter ikke lenger i styrer på vegne av kommunen. Styret skal ivareta selskapets interesser, mens ordføreren skal ivareta kommunens interesser som eier. Derfor møter ordføreren og andre sentrale politikere i generalforsamling og representantskap, men ikke i styrene. Orlund trakk også frem at selskapskontroll er viktig, og at man ikke må være redde for å gå i dybden og undersøke ned igjennom systemet. I debatten var det blant annet fokus på at det er greit å ha politikere i styrer, men styrene i selskaper må sammensettes ut fra kompetanse. Derfor er det viktig å ha valgkomiteer som finner styremedlemmer. Dersom styret nekter innsyn i et selskap er det eiernes rett å kaste styret og oppnevne et nytt gjennom ekstraordinær generalforsamling. Når ordfører sitter i et styre kan det føre til at rådmannen kobles av ansvarskjeden for drift av offentlige oppgaver. Det er uheldig. Skråblikk på kommunesektoren Matz Sandmann, tidligere statsråd og fylkesrådmann i Buskerud avsluttet med et innlegg om utviklingen i kommunesektoren. Blant de tingene han tok opp var at vi må ha utålmodighet til å drive ting framover selv om Norge stadig er på pallen. Skreddersøm og individualisering er noe som er kommet for å bli. Informasjon er ikke det den var, og er nå tilgjengelig for innbyggerne i helt andre omfang enn før. Kommunene blir stadig viktigere, fordi de er bedre enn staten til å yte tjenester, men med over interkommunale ordninger er det fare for at generalistkommunen er i ferd med å forsvinne. Byregionene er framtidas kommunefellesskap. Fylkene kommer nok til å bestå. Det er også viktig å ikke la pendelen svinge for langt mot kontroll, det må være rom for en kreativ kultur. Kontroll- og tilsynssamfunnet må ta vare på finne-på-menneskene. Årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn. Årsmøtet gikk raskt, og alle sakene fikk enstemmige vedtak i tråd med innstillingen. Det ble foretatt mindre justeringer av vedtektene. Martin Engeset, kontrollutvalgsleder i Sarpsborg og tidligere stortingsrepresentant for Høyre ble valgt til ny leder av organisasjonen. Styret ser etter årsmøtet slik ut: Martin Engeset, (leder) kontrollutvalgsleder i Sarpsborg kommune ny, til 2012 Anne-Karin F. Pettersen, (nestleder) daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat til 2011 Rolleiv Lind, kontrollutvalgsmedlem Tromsø kommune til 2012 Astri Furumo, kontrollutvalgsleder Haugesund kommune ny, til 2012 Hanne K. Kongsvik, rådgiver Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge til 2011 Side 18

19 SNILLFJORD KOMMUNE - MØTEBOK Kontrollutvalget Sak 20/2010 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2010 Saksbeh: Eva J. Bekkavik Arkivkode: 033 Arkivsaknr: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS INNSTILLING Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon. VEDLEGG Utrykte vedlegg 1. Oversikt over saker behandlet i kommunestyret i perioden Oversikt over saker behandlet i formannskapet i perioden Sak KU-4/2006: Kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune. SAKSUTREDNING I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. I tråd med etablert praksis legger kontrollutvalgets sekretariat frem gjennomgang av saker i formannskapet og kommunestyret i tidsrommet Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet. Tidligere saker til oppfølging Fra forrige møte i kontrollutvalget ble følgende saker satt til oppfølging. I den grad det er skjedd utvikling i sakene som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, så er dette kommentert i tilknytning til den enkelte sak. Side 19

20 Saker til oppfølging i perioden Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. Kontrollutvalgets sekretariat har gått igjennom følgende saker: Kommunestyret: Sak KS- 14/2010 sak KS- 33/2010, se oversikt. Formannskapet: Sak FS- 34/2010 sak FS- 65/2010, se oversikt. Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen med kommentarer som fremgår av vedleggene. Saker som settes til særskilt oppfølging fremgår av konklusjonen under. KONKLUSJON SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING: På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 20. april , foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging: Kontrollutvalget i Snillfjord kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging KS- 18/2007 Oppfølging av Snillfjord kommunes eierinteresser i Svanem AS Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber på generelt grunnlag rådmannen om å utarbeide rutiner, eller en eierstrategi, for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser i utenforliggende selskaper og virksomheter. Kommunestyret ber for øvrig om at Snillfjord kommune ser virksomheten ved Svanem AS og tilsv. bedrifter, i sammenheng med det øvrige sosial- og helsetj.tilbudet i kommunen. Rådmannen orienterte om status i saken i kontrollutvalgets møte Enighet om at det er viktig å klargjøre formålet med eierskap i selskaper Vedktak sak KU-5/2009: Kontrollutvalget viser til sak KS-18/2007 Oppfølging av Snillfjord kommunes eierinteresser i Svanem AS og ber om at rådmannen fremmer en sak for politisk behandling med sikte på å utarbeide en eierstrategi for å klarlegge hva Snillfjord kommune ønsker med eierskapet i Svanem AS. Kontrollutvalgets møte : Det er ikke fremmet en sak for kommunestyret enda, men det er utarbeidet et dokument som rådmannen ønsker å legge frem for kommunestyret for videre politisk arbeid. Rutiner eller eierstrategi for oppfølging av eierinteresser i selskaper mv. Side 20

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/156 Møtedato/tid: 02.12.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 11/123 Møtedato/tid: 10.03.2011, kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thulitt Deltagere: Kontrollutvalgets medlemmer Kopi:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer