Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009"

Transkript

1 0

2 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert. Hovedtrekk i 4. kvartal et fikk et godt resultat i 4. kvartal. Resultat før skatt ble 44 millioner kroner, som er 28 millioner kroner bedre enn 4. kvartal i og 5 millioner kroner bedre enn 3. kvartal i. Nettorenten er på samme nivå som i 3. kvartal, med 1,79 % av gjennomsnittlig forvatningskapital. Nøkkeltall 4. kvartal ): (sammenligning 4. kvartal ) Nettorente 1,79 % (2,14 %) Kostnader 1,10 % (1,39 %) Tap 0,27 % (0,69 %) 3 mnd. utlånsvekst 2,1% (1,6 %) 3 mnd. innskuddsvekst 0,6 % (1,3 %) Hovedtrekk per 09 ets resultat før skatt ble 133 millioner kroner. Sammenlignet med 08, som var et spesielt godt år, er resultatet redusert med 44 millioner kroner. Hovedtrekkene i regnskapet sammenlignet med er: Reduserte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter med 39 millioner kroner. Økte inntekter netto verdiendringer på finansielle instrumenter med 13 millioner kroner. Reduserte inntekter fra tilknyttede selskaper med 12 millioner kroner. Nøkkeltall pr 09: (sammenligning 08) Nettorente 1,73 % (2,19 %) Kostnader 1,23 % (1,34 %) Tap 0,19 % (0,24 %) 12 mnd. utlånsvekst 9,3 % (10,7 %) 12 mnd. innskuddsvekst 6,0 % (8,2 %) Innskuddsdekning 58,7 % (60,5 %) Disponering resultat i morbanken ens resultat etter skatt ble 96 millioner kroner. Korrigert for endring i fond for urealisere gevinster, ble utbyttegrunnlaget 94 millioner kroner. Styret i Helgeland Sparebank fastsatte i styremøte den 20. januar 2010 ny utbyttepolitikk for banken. Ny utbyttepolitikk lyder som følger: "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. ets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. Styret foreslår overfor forstanderskapet at det deles ut: 8 millioner kroner i kontantutbytte, tilsvarende kr 3,50 per egenkapitalbevis 22 millioner kroner til stiftelse(r) Videre foreslås det å avsette: 16 millioner kroner til utjevningsfond, som tilsvarer kr 7,40 per egenkapitalbevis 47 millioner kroner overføres til grunnfondet Splitt og fondsemisjon Styret vil fremme forslag om splitt og fondsemisjon. Splitting av egenkapitalbevisene Bankens egenkapitalbevis splittes slik at 1 egenkapitalbevis deles i forholdet 1:2. Dette medfører at egenkapitalbevisenes pålydende reduseres med NOK 50 fra NOK 100 til NOK 50, og antallet egenkapitalbevis økes fra til Splittingen av egenkapitalbevisene skal skje pr 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak, slik at egenkapitalbevisene er splittet fra og med 26. mars Fondsemisjon Eierandelskapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved fondsemisjon i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2b-23(5), jfr allmennaksjeloven flg. Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK fra overkursfondet. Det utstedes totalt nye egenkapitalbevis à NOK 50 ved at 2 egenkapitalbevis (etter splitt) gir 1 nytt egenkapitalbevis. Tildelingen av de nye 1

3 egenkapitalbevisene skal skje til de som eier egenkapitalbevis pr 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak. Samlet antall egenkapitalbevis etter splitt og fondsemisjonen er De nye egenkapitalbevisene skal gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene. De nye egenkapitalbevisene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Resultatregnskap (konsern) Resultat etter skatt ble 99 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalavkastning på 6,5 %. Nettorenten ets hovedinntektskilde er nettorenten. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 301 millioner kroner, mot 340 millioner kroner til samme tid i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble nettorenten 1,73 %, mot 2,19 % per 08. Nettorenten falt betydelig i første kvartal. Banken har arbeidet med ulike tiltak for å øke nettorenten gjennom, bl.a. ved sterkere differensiering av priser på utlån og etablering av eget boligkredittselskap. Gjennom Helgeland Boligkreditt AS har konsernet fått tilgang til noe lavere innlånskostnader, samt at tilgang til gode finansieringskilder er styrket. Netto provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter ble 65 millioner kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble netto provisjonsinntekter 0,38 % mot 0,45 % ved utgangen av fjerde kvartal. Dette er som forventet, og skyldes fritak for gebyr på betalingstjenester på bankens totalkundeprogram. Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer Mens det per 08 ble utgiftsført netto verdiendringer på 5 millioner kroner, er det i inntektsført netto verdiendringer på 8 millioner kroner. Verdien på bankens verdipapirbeholdning har utviklet seg positivt i, og konsernet har mottatt mer aksjeutbytte i enn i. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjør 2 millioner kroner. Inntektene er redusert med 1 million kroner fra. Driftskostnader Sum driftskostnader ble 213 millioner kroner, mot 209 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Kostnadsutviklingen er under kontroll, og kostnadsøkningen i ble 2,4 %. Dette i et år med konvertering til ny IT-leverandør og etablering av nytt boligkredittselskap. 2 Som en konsekvens av reduserte inntekter har konsernets kostnader i prosent av inntekter økt. De relative tallene for driftskostnader målt i prosent av inntekter (ekskl. kursgevinster) utgjorde 56,7 % mot 48,4 % i. et har redusert antall årsverk med 6 årsverk fra forrige årsskifte, primært ved naturlig avgang. Styret har vedtatt en reduksjon i bemanningen med inntil 20 årsverk, tidsplan for gjennomføring er ikke fastsatt. Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er kostnadene 1,23 % mot 1,34 % for tilsvarende periode i fjor. Utgiftsførte nedskrivninger på engasjement Nedskrivninger på utlån og garantier er utgiftsført med 33 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner er nedskrivninger på grupper av utlån. Dette er en reduksjon på 3 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i. Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper Inntekter fra tilknytede selskaper ble 3 millioner kroner mot 15 millioner kroner i. Inntektene er redusert fordi banken mottok et betydelig ekstraordinært utbytte fra et tilknyttet selskap i. Balanseutviklingen (konsern). Forvaltningskapitalen ved utgangen av året ble 18,4 milliarder kroner. De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med 1.8 milliarder kroner, tilsvarende 10,7 %. Engasjement Brutto utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. I konsernets utlånsvolum inngår millioner kroner som er overført til Helgeland Boligkreditt AS. Utlånene har de siste 12 månedene økt med millioner kroner, eller 9,3 %. Vekst i utlån til personkunder ble 9,3 %, mens veksten til næringslivskunder ble 9,2 %. Andel utlån til personmarkedet utgjør 9,9 milliarder kroner, eller 63,9 %. Denne fordelingen har vært tilnærmet undret de siste tre årene. Av brutto utlån er ca. 84 % lånt ut til kunder på Helgeland. Dette er innenfor bankens målsetting og tilnærmet uendret fra. Sum netto misligholdte engasjement per 09 ble 84 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 17 millioner kroner siden og 38 millioner kroner siden årsskiftet. Selv om det er nedgang i kvartalet, vil det fortsatt være variasjoner mellom kvartalene. Samlet misligholdsgrad (netto mislighold over 90 dager) ble 0,5 % mot 0,7 % per 08. Innskudd fra kunder Innskuddene har de siste 12 månedene økt med 519 millioner kroner, eller 6,0 %. I denne perioden økte

4 innskudd fra personkunder med 5,3 %, mens innskudd fra næringslivskunder økte med 7,3 %. Av totale innskudd på 9,1 milliarder kroner, er 5,8 milliarder kroner eller 63,2 % innskudd fra personkunder. et har en stabil innskuddsmasse og så mye som 91 % er innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsdekning ble 58,7 % og er svakt fallende fra forrige år. Finansiering Bankenes innlånskostnader ble gjennom årets siste kvartal gradvis redusert som følge av bedre sentiment globalt, som igjen har bidratt til generelt lavere kredittspreader. Banken har i tillegg til opptak av seniorgjeld benyttet seg av innlån via eget boligkredittforetak, noe som har redusert fundingkostnadene ytterligere. De siste emisjonene for boligkredittforetaket har blitt rettet direkte mot markedet siden OMF bytteordningen mot staten i praksis er borte. Banken vil også fremover benytte seg av innlån gjennom OMF, samt utstedelse av ordinær seniorgjeld. Ved utgangen av året var bankens andel langsiktige innlån på 86,1 % (over 12 mnd.). I tillegg til økte likviditetsbuffere, anses bankens likviditetssituasjon som betryggende. Risikoforhold og kapitaldekning ets samlede risiko styres gjennom fullmakter, mål og rammer fastsatt av styret. Utviklingen i bankens kredittrisiko følges nøye, bl.a. gjennom bruk av bonitetsanalyser for samtlige personkunder, nyinnvilgede engasjement og utvikling i den samlede portefølje. Analyser per 09 viser ingen økning i bonitetstallene. Bedriftskundene gis individuell tett oppfølging i tillegg til overvåking av utvikling i risiko basert på bankens scoremodeller. Banken har klart seg godt gjennom et år preget av finanskrise, og likviditetssituasjonen vurderes som betryggende. Andelen lang finansiering var i hele godt over måltallet på 70 %. et vurderes som tilstrekkelig kapitalisert i forhold til risikoen i utlånsporteføljen og virksomheten for øvrig. Per utgjorde netto ansvarlig kapital millioner kroner. Kapitaldekningen ble 13,0 %, mens kjernekapitaldekningen ble 12,6 %. et har i nådd sitt strategiske mål for kapitaldekning. Egenkapitalbevis - HELG Egenkapitalbeviskapitalen på 220 millioner kroner er fordelt på ca eiere. Note 19 viser oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne. Per 09 var kursen på bankens egenkapitalbevis 118,5 kroner per bevis. Utsiktene fremover Det er fortsatt noe usikkert hvor sterkt finanskrisen vil ramme i bankens geografiske virkeområde. Eiendomsprisene for så vel boligeiendommer som næringseiendommer har vært stabile de siste par årene, og viste en forsiktig økning i siste kvartal. Noen av de største eksportrettede industribedriftene har gjennomført oppsigelser eller permitteringer, noe som kan gi utfordringer for leverandørindustrien det kommende året. Handelsbransjen hadde jevnt over en god omsetningsutvikling det siste året. Andre store næringer som lakseoppdrett leverer meget sterke resultater. Oppsummert er bildet fortsatt preget av noe usikkerhet, og banken viderefører en tro på en utvikling i taps- og risikobildet på linje med landet forøvrig. Banken forventer en vekst i utlån og innskudd på nivå med fjoråret. Driftsmessige prioriteringer fremover er å fortsette arbeidet med å styrke nettorenten, forebygge tap samt arbeide med kostnadsreduserende tiltak og fokus på god og stabil bankdrift. Banken har fortsatt en sterk markedsposisjon på Helgeland med over 50 % markedsandel. Mo i Rana, 31. desember Mo i Rana, 10. februar Eivind K. Lunde Thore Michalsen Gislaug Øygarden Styreleder Nestleder Marianne Myrnes Steinrud Bjørn Johansen May Heimdal Ansatterepr. Arnt Krane Adm.banksjef 3

5 INNHOLDSFORTEGNELSE RESULTATREGNSKAP (tall i mill. kr.)... 5 BALANSE (tall i mill. kr.)... 6 ENDRING EGENKAPITAL KONSERN... 6 ENDRING EGENKAPITAL MORBANK... 7 KONTANTSTRØM... 7 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER... 8 NOTE 2. SEGMENT... 8 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER... 9 NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER... 9 NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER... 9 NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS... 9 NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT (INKL. GARANTIER) NOTE 10. INDIVIDUELLE - OG GRUPPENEDSKRIVNINGER NOTE 11. GARANTIER NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP NOTE 13. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER NOTE 14. VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL NOTE 15. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD NOTE 16. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING NOTE 17. KAPITALDEKNING NOTE 18. ENDRING EGENKAPITAL NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING ( FORTS.) RESULTAT I PROSENT AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL ANDRE NØKKELTALL

6 RESULTATREGNSKAP (tall i mill. kr.) 4.kv. 4.kv. 4.kv. 4.kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på finan. Instrum Andre driftsinntekter Driftskostnader Nedskrivninger på utlån, garantier m.v Driftsresultat Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Overført til stiftelse(r) Utbytte på egenkapitalbevis Overført fra/til utjevningsfond Fond for vurderingsforskjeller Overført til grunnfondet Sum overføringer og disponeringer 22,3 14,3 11,2 Resultat per egenkapitalbevis i kroner 11,5 14,9 26,2 22,3 14,3 11,2 Utvannet resultat per egenkapitalbevis i kroner 11,5 14,9 26,2 Utvidet resultat etter IAS Netto end. i virkelig verdi fin. eiendeler for salg Skatt på utvidet resultat Netto utvidede resultatposter Periodens totalresultat ,5 15,2 14,4 Resultat per egenkapitalbevis i kroner 12,4 15,9 26,3 22,5 15,2 14,4 Utvannet resultat per egenkapitalbevis i kroner 12,4 15,9 26,3 5

7 BALANSE (tall i mill. kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle derivater Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig, for salg Investeringer i tilknyttede selskaper I Investeringer i datterselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler, invest. eiend. Og anleg. holdt for salg Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner I Innskudd fra kunder og gjeld til kunder Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld I Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ENDRING EGENKAPITAL KONSERN Spesifikasjon endring GFB Overk. Egne Fond for Spareb. Gave Stiftels Utjevn. Avsatt Annen Sum kapital fond GFB ureal.gev. fond fond fond utbytte EK Egenkapital Til grunnfondet Utdelt til gavefond / stiftelse Utbetalt gavefond -6-6 Endring annen egenkapital Utvidede resultatposter Netto end. I v.v. 9 9 fin.eiend. Skatt på utvidede -2-2 res.poster Sum utvidede res.poster 7 7 Transaksjoner med Utbytteemisjon eierne Avsatt utjevningsfond Avsatt utbytte 8 8 Utbetalt utbytte Egenkapital

8 ENDRING EGENKAPITAL MORBANK Spesifikasjon endring GFB Overk. Egne Fond for Grunn. Gave Stiftel Utjevn. Avsatt Sum Kapital fond GFB ureal.gev. fond fond fond utbytte Egenkapital Til grunnfonder Utdelt til gavefond / stiftelse Utbetalt gavefond -6-6 Endring egenkapital -2-2 Utvidede resultatposter Netto end. I v.v. fin.eiend Skatt på utvidede res.poster -2-2 Sum utvidede res.poster Transaksjoner med eierne Utbytteemisjon Avsatt utjevningsfond Avsatt utbytte 8 8 Utbetalt utbytte Egenkapital KONTANTSTRØM Resultat av ordinær drift Ordinær avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap på anleggsmidler + Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader Utbetalt utbytte grunnfondsbevis =Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/-nedgang Endring diverse fordringer: - økning/+ nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder : økning/+ Endring innskudd nedgang fra og gjeld til kunder: økning/-nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner : økning/-nedgang A Netto likviditetsendring fra virksomheten Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i langsiktige verdipapirer: - økning/ nedgang B likviditetsendring fra investering Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdip Endring økning/- ansvarlig nedgang lånekapital/grunnfondskapital C Likviditetsendring fra finansiering + økning/ nedg. A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse =Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

9 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Både konsernregnskapet og regnskapet til morbanken er utarbeidet i henhold til IFRS standarder, regnskapsprinsippene innenfor det enkelte området er beskrevet i årsregnskapet for. Delårsrapport er i samsvar med IAS 34 og er ikke revidert. NOTE 2. SEGMENT et har definert ett geografiske hovedområde-helgeland. et har kun mindre eksponering for kredittrisiko utenfor det geografiske hovedområdet. et har delt bankdriften inn i to segmenter, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet. Bankdriften, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet: PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon 09 PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egnekapital Sum gjeld og egenkapital per segment Bankdriften, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet: PM BM Ufordelt Total Segmentinformasjon 08 PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egnekapital Sum gjeld og egenkapital per segment

10 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER 4.kv 4.kv kv. 4.kv Urealisert verdiendring verdipapirer Realisert gevinst/tap verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Aksjeutbytte Urealisert verdiendring fastrente lån Urealisert verdiendring innlån og swapper Sum verdiendring finansielle instrument NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER 4.kv. 4.kv kv. 4.kv Lønn og sosiale utgifter Generelle administrasjonskostnader Avskr. og nedskrivning av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivning Period. konst. tap som det tidl. år er avsatt ind.nedsk. For Period. konst. tap som det tidl. år ikke er avsatt ind.nedsk Period. inngang på tidligere perioders konstaterte tap Nedskrivninger på engasjement m.v NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS Overskudd ,7 % 25,8 % 25,7 Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet (IB) 25,7 25,8 % 27,7 % 22,3 14,3 11,2 Resultat per egenkapitalbevis 11,5 14,9 26,2 22,3 14,3 11,2 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 11,5 14,9 26,2 9

11 Utbyttegrunnlag Beregnet utbytte ( mill. kr.) Utbytte per grunnfondsbevis i kroner ,8 *Herav kontantutbytte 3,5 8 18,5 *Herav til utjevningsfond 7,4 6 4, Resultat morbank Effekt datterselskap/tilknyttede selskap IFRS justering konsern resultat NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN 08 % 09 % 09 % 08 % , ,9 Helgeland , , , ,0 Norge for øvrig , ,8 29 0,2 19 0,1 Utenfor Norge 19 0,1 29 0, , ,0 Sum , ,0 NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0, ,0 0 0 Jord- og skogbruk , ,6 1-3 Fiske- og havbruk 692 4, , Industri og bergverk 393 2, ,8 5 0 Bygg, anlegg og kraft 650 4, ,0 3 1 Handel, hotell og restaurant 329 2, ,9 1-5 Transport og tjenesteytende næring 634 4, , Eiendomsdrift , , Personmarked , , Sum brutto utlån , , Endring gruppeavsetning 5 3 Sum Det er i tatt i bruk nye standard næringskoder. Banken har tatt i bruk standard oppsummeringstabell fra EDB. Den avviker noe fra tidligere, og i vår oppsummering vil sammenligningstall for avvike noe fra oppsummering i innenfor de ulike grupperingene. 10

12 09 08 Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0, ,0 0 0 Jord- og skogbruk , ,6 1-3 Fiske- og havbruk 692 4, , Industri og bergverk 393 2, ,8 5 0 Bygg, anlegg og kraft 650 4, ,0 3 1 Handel, hotell og restaurant 329 2, ,9 1-5 Transport og tjenesteytende næring 634 4, , Eiendomsdrift , , Personmarked , , Sum brutto utlån , , Endring gruppeavsetning 5 3 Sum NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT (INKL. GARANTIER) Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger på misligholdte engasjement Sum netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Nedskrivning på øvrige tapsut. ikke misligholdt engasjement Sum netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement

13 NOTE 10. INDIVIDUELLE - OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Individuelle nedskr. til dekning av tap på eng Periodens konstaterte tap, tidligere er foretatt individ. nedskr Økt individuelle nedskrivninger i perioden, tidligere nedskrev Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger utlån * Herav individuelle nedskrivninger på utlån * Herav individuelle nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger Gruppenedskr. til dekning av tap på utlån og garantier Periodens endring gruppenedskrivninger Sum gruppenedskrivning NOTE 11. GARANTIER Garantiansvar Nedskrivninger garantier Netto garantiansvar NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskaper med eierandel større enn 50 % er konsolidert og betydelig eierinteresser er tatt inn etter kostmetoden. Estimert regnskap for 2007 for datterselskaper er lagt til grunn i konsernregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 09 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0, % 1 Sum investeringer i TS

14 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 08 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0,1 42 % 2 Sum investeringer i TS 154 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 09 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0, % Sum investeringer i TS 156 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 08 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0,1 42 % 2 Sum investeringer i TS 135 Investeringer i datterselskaper (DS) Datterselskap Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel Pålydende Kostpris Virkelig verdi 09 Bokført verdi Ans Bankbygg Mo 97 % 45 Helgeland Boligkreditt AS 100 % 50 AS Sparebankbygg 0, % , ,1 Helgland Spb.eiend.selskap AS 100 % 0,4 Helgeland Utviklingsselskap AS 0, % Balanseført verdi Investeringer i datterselskaper (DS) Datterselskap Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel Pålydende Kostpris Virkelig verdi 08 Bokført verdi ANS Bankbygg Mo 97 % 45 AS Sparebankbygg 0, % , ,1 Helgeland Spb.eiend.selskap AS 100 % 0,4 Helgeland Utviklingsselskap AS 0, % Balanseført verdi

15 NOTE 13. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER Opplysningene gis i henhold til IAS 24 for Opplysninger om nærstående parter Transaksjoner mot ledende ansatte og tillitsmenn fremkommer i note i årsregnskapet. Frende Holding Transaksjoner med nærstående parter: Helgeland Sparebank eier ca 9 % av aksjene i Frende Holding AS og har mottatt provisjon for distribusjon av livsforsikring for 1 million kroner i. Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt er et heleid datterselskap til Helgeland Sparebank og definert som nærstående part. Transaksjonene mellom selskapet og morbanken foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipp. Det er inngått en drifts og serviceavtale mellom selskapene. interne transaksjoner elimineres etter gjeldende regler. Forvaltingshonorar utgjør 2,4 millioner kroner interne transaksjoner Resultatregnskap Renteinntekter og lignende inntekter Renteutgifter og lignende utgifter Forvaltingshonorar Balanse Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld ved utstedelse av verdipapirer NOTE 14. VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL F-lån Norges Bank Lån fra Norges Bank Sum Lån fra Norges Bank Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld Obligasjoner med fortrinnsrett Syndikatlån Sum verdipapirgjeld Ordinær ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital

16 NOTE 15. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD % 08 % % 08 % 92, , Helgeland , ,1 7, ,2 751 Norge for øvrig 751 8, ,1 0,8 78 0,9 80 Utenfor Norge 80 0,9 78 0,8 100, , Sum , ,0 NOTE 16. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING % 08 % % 08 % 0,9 74 1,7 155 Forsikring og finansielle foretak 155 1,7 74 0,9 7, ,5 784 Fylkeskommuner og kommuner 784 8, ,4 3, ,5 232 Jord- og skogbruk 232 2, ,0 1, ,2 112 Fiske- og havbruk 112 1, ,4 4, ,0 181 Industri og bergverk 181 2, ,4 2, ,4 403 Bygg, anlegg og kraft 403 4, ,3 3, ,9 359 Handel, hotell og restaurant 359 3, ,5 6, ,3 670 Transport og tjenesteyt.næringer 670 7, ,5 6, ,9 540 Eiendomsdrift 451 5, ,9 63, , Personmarked , ,7 100, Sum , ,0 Det er i tatt i bruk nye standard næringskoder. Banken har tatt i bruk standard oppsummeringstabell fra EDB. Den avviker noe fra tidligere, og i vår oppsummering vil sammenligningstall for avvike noe fra oppsummering i innenfor de ulike grupperingene. 15

17 NOTE 17. KAPITALDEKNING Noten viser beregningsgrunnlag og kapitaldekning etter Basel II (standardmetode kredittrisiko) Sum innskutt kapital Sum opptjent egenkapital Tillegg Fradrag Sum kjernekapital Sum tileggskapital Sum netto ansvarlig kapital Vektet beregningsgrunnlag % 13,98 % 13,37 % Kapitaldekning i % 12,99 % 14,08 % 13,75 % 12,49 % 13,05 % 12,98 % Herav kjernekapitaldekning i % 12,62 % 13,05 % 12,76 % NOTE 18. ENDRING EGENKAPITAL Egenkapital per Emmitert ny egenkapital Avsatt/utbetalt utbytte Avsatt til utbyttereguleringsfond Avsatt/utbetalt gavefond Endring grunnfondfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapitalendring Egenkapital ved periodens slutt NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE Per 09 Antall % andel Antall % andel Protector Eiendom AS ,75 Terra utbytte ,08 Sparebanken Øst ,86 Hartviksen, Harald ,37 MP Pensjon ,76 Nervik, Steffen ,36 Helgelandskraft AS ,16 Tromstrygd ,14 Sparebankstiftelsen ,99 Argo Securities AS ,03 Bank 1 Oslo ,55 Tromsø Forsknings. Merkantilservice AS ,95 Grunnfond Invest AS ,52 Sivesind Invest AS ,75 Skagen Vekst ,98 Lærdal Finans AS ,63 Haslum Industri AS ,36 Roi Invest AS ,59 Hifo Invest AS ,29 Toten Sparebank ,58 Sum 10 største eiere ,22 Sum 20 største eiere ,69 Banken har utstedt totalt stk egenkapitalbevis pålydende kr. 100,-. 16

18 RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING Resultatregnskap (tall i mill. kr.) 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på finan. Instrum Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap varige eiendeler Driftsresultat Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse (tall i mill. kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle derivater Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

19 RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING ( FORTS.) Resultatregnskap (tall i mill. kr.) 4.kv. 3.kv. 2.kv. 1.kv. 4.kv. 3.kv. Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på finan. Instrum Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse (tall i mill. kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle derivater Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i datterselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

20 RESULTAT I PROSENT AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL Mobank 4.kv. 4.kv. 4.kv. 4.kv ,03 7,58 3,79 7,31 4,43 Renteinntekter og lignende inntekter 4,48 7,33 3,83 7,60 6,04 3,69 5,44 2,08 5,12 2,75 Rentekostnader og lignende kostnader 2,75 5,14 2,05 5,45 3,70 2,35 2,14 1,71 2,19 1,68 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 2,19 1,79 2,14 2,34 0,63 0,47 0,43 0,53 0,45 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,45 0,53 0,43 0,47 0,64 0,11 0,08 0,07 0,08 0,07 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjen. 0,07 0,09 0,07 0,08 0,11 0,53 0,39 0,36 0,45 0,38 Netto provisjonsinntekter 0,38 0,45 0,36 0,39 0,53 0,25-0,18 0,15-0,04 0,07 Netto verdiendring og gevinst/tap på finan. Instrum. 0,05-0,03 0,13-0,12 0,23 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 Andre driftsinntekter 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 1,51 1,38 1,11 1,36 1,21 Sum driftskostnader 1,23 1,34 1,10 1,39 1,54 0,09 0,59 0,27 0,21 0,19 Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 0,19 0,24 0,27 0,69 0,07 1,54 0,39 0,85 1,05 0,73 Driftsresultat 0,75 1,05 0,93 0,35 1,54 0,04 0,00 0,03 0,07 0,01 Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper 0,02 0,10 0,02 0,04 0,27 1,58 0,39 0,88 1,12 0,74 Resultat før skatt 0,77 1,14 0,95 0,38 1,81 0,37 0,2 0,19 0,34 0,19 Skatt på ordinært resultat 0,20 0,32 0,21 0,11 0,38 1,22 0,19 0,69 0,78 0,55 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,57 0,82 0,74 0,27 1,43 19

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og er ikke revidert. Hovedtrekk 1. kvartal

Detaljer

Mo i Rana, 31. mars 2008 Mo i Rana, 29. april 2008. Thore Michalsen Inger - Lise Pettersen Bjørn Johansen Fungerende styreleder. Ansatterepr.

Mo i Rana, 31. mars 2008 Mo i Rana, 29. april 2008. Thore Michalsen Inger - Lise Pettersen Bjørn Johansen Fungerende styreleder. Ansatterepr. 0 Helgeland Sparebank, 1. kvartal 2008 et Hovedtrekk (sammenligning 1. kvartal 2007) Resultat før skatt 41 mill. kr. (83) Nettorente 2,24 % (2,30 %) Egenkapitalavkastning 8,5 % (13,5 %) Resultat per gr.fondsbevis

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2010

Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2010 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1. kvartal 2010 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Regnskapet er ikke revidert. Hovedtrekk

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Sparebank, 1. halvår og 2. kvartal Konsernet

Helgeland Sparebank, 1. halvår og 2. kvartal Konsernet 0 Helgeland Sparebank, 1. halvår og 2. kvartal et Hovedtrekk første halvår (sammenligning 1. halvår ) Resultat før skatt 50 mill. kr. (105) Nettorente 1,66 % (2,20 %) Egenkapitalavkastning 4,8 % (10,8

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Helgeland Sparebank, 3. kvartal 2009

Helgeland Sparebank, 3. kvartal 2009 0 Helgeland Sparebank, 3. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Regnskaper er rapportert i henhold til IFRS. Regnskapet er ikke revidert. Hovedtrekk per 30.09.09 (sammenligning 30.09.08)

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap per og 3. kvartal 2010

Helgeland Sparebank Regnskap per og 3. kvartal 2010 0 Helgeland Sparebank Regnskap per 30.09.2010 og 3. kvartal 2010 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Regnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana )

1. kvartal 2005. ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) 1. kvartal 2005 ( Oppsummert regnskap Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana ) KVARTALSRAPPORT, samlet bank 31.03.2005. Innledende kommentarer - IFRS Som børsnotert selskap og konsern, utarbeider og rapporterer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal. effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll.

Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal. effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll. 0 Helgeland Sparebank 30.09.13 Regnskap hittil i år og 3. kvartal Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 31.03.09 31.03.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 461 5,43% 500 6,61% 2 241

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal Konsernet

Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal Konsernet 0 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Hovedtrekk i (sammenligning ) Resultat før skatt 177 mill. kr. (242) Nettorente 2,19 % (2,34) Egenkapitalavkastning 8,8 % (14,8) Resultat per grunnfondsbevis

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Helgeland Sparebank, 3. kvartal Konsernet. netto provisjonsinntekter 0,44 % mot 0,55 % i 3. kvartal 2007.

Helgeland Sparebank, 3. kvartal Konsernet. netto provisjonsinntekter 0,44 % mot 0,55 % i 3. kvartal 2007. 0 Helgeland Sparebank, 3. kvartal et Hovedtrekk hittil i år (sammenligning hittil i år ) Resultat før skatt 161 mill. kr. (184) Nettorente 2,21 % (2,31 %) Egenkapitalavkastning 10,9 % (14,0 %) Resultat

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Sparebank, regnskap 1.halvår og 2. kvartal bankmarkedet på Helgeland, har gitt fortsatt press på nettorenten.

Helgeland Sparebank, regnskap 1.halvår og 2. kvartal bankmarkedet på Helgeland, har gitt fortsatt press på nettorenten. 0 Helgeland Sparebank, regnskap 1.halvår og 2. kvartal 2011 et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Eierforhold til datterselskaper og tilknyttede selskaper er uendret

Detaljer

Helgeland Sparebank, 2. kvartal og 1. halvår Konsernet. provisjonsinntekter 0,47 % mot 0,54 % i 2. kvartal 2007.

Helgeland Sparebank, 2. kvartal og 1. halvår Konsernet. provisjonsinntekter 0,47 % mot 0,54 % i 2. kvartal 2007. 0 Helgeland Sparebank, 2. kvartal og 1. halvår et Hovedtrekk første halvår (sammenligning 1. halvår ) Resultat før skatt 105 mill. kr. (135) Nettorente 2,20 % (2,30 %) Egenkapitalavkastning 10,8 % (13,8

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer