Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal 2009"

Transkript

1 0

2 Helgeland Sparebank, foreløpig regnskap 4. kvartal et Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Foreløpig regnskap er ikke revidert. Hovedtrekk i 4. kvartal et fikk et godt resultat i 4. kvartal. Resultat før skatt ble 44 millioner kroner, som er 28 millioner kroner bedre enn 4. kvartal i og 5 millioner kroner bedre enn 3. kvartal i. Nettorenten er på samme nivå som i 3. kvartal, med 1,79 % av gjennomsnittlig forvatningskapital. Nøkkeltall 4. kvartal ): (sammenligning 4. kvartal ) Nettorente 1,79 % (2,14 %) Kostnader 1,10 % (1,39 %) Tap 0,27 % (0,69 %) 3 mnd. utlånsvekst 2,1% (1,6 %) 3 mnd. innskuddsvekst 0,6 % (1,3 %) Hovedtrekk per 09 ets resultat før skatt ble 133 millioner kroner. Sammenlignet med 08, som var et spesielt godt år, er resultatet redusert med 44 millioner kroner. Hovedtrekkene i regnskapet sammenlignet med er: Reduserte netto rente- og kredittprovisjonsinntekter med 39 millioner kroner. Økte inntekter netto verdiendringer på finansielle instrumenter med 13 millioner kroner. Reduserte inntekter fra tilknyttede selskaper med 12 millioner kroner. Nøkkeltall pr 09: (sammenligning 08) Nettorente 1,73 % (2,19 %) Kostnader 1,23 % (1,34 %) Tap 0,19 % (0,24 %) 12 mnd. utlånsvekst 9,3 % (10,7 %) 12 mnd. innskuddsvekst 6,0 % (8,2 %) Innskuddsdekning 58,7 % (60,5 %) Disponering resultat i morbanken ens resultat etter skatt ble 96 millioner kroner. Korrigert for endring i fond for urealisere gevinster, ble utbyttegrunnlaget 94 millioner kroner. Styret i Helgeland Sparebank fastsatte i styremøte den 20. januar 2010 ny utbyttepolitikk for banken. Ny utbyttepolitikk lyder som følger: "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. ets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. Styret foreslår overfor forstanderskapet at det deles ut: 8 millioner kroner i kontantutbytte, tilsvarende kr 3,50 per egenkapitalbevis 22 millioner kroner til stiftelse(r) Videre foreslås det å avsette: 16 millioner kroner til utjevningsfond, som tilsvarer kr 7,40 per egenkapitalbevis 47 millioner kroner overføres til grunnfondet Splitt og fondsemisjon Styret vil fremme forslag om splitt og fondsemisjon. Splitting av egenkapitalbevisene Bankens egenkapitalbevis splittes slik at 1 egenkapitalbevis deles i forholdet 1:2. Dette medfører at egenkapitalbevisenes pålydende reduseres med NOK 50 fra NOK 100 til NOK 50, og antallet egenkapitalbevis økes fra til Splittingen av egenkapitalbevisene skal skje pr 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak, slik at egenkapitalbevisene er splittet fra og med 26. mars Fondsemisjon Eierandelskapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved fondsemisjon i henhold til finansieringsvirksomhetsloven 2b-23(5), jfr allmennaksjeloven flg. Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK fra overkursfondet. Det utstedes totalt nye egenkapitalbevis à NOK 50 ved at 2 egenkapitalbevis (etter splitt) gir 1 nytt egenkapitalbevis. Tildelingen av de nye 1

3 egenkapitalbevisene skal skje til de som eier egenkapitalbevis pr 25. mars 2010, som er den dagen forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak. Samlet antall egenkapitalbevis etter splitt og fondsemisjonen er De nye egenkapitalbevisene skal gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene. De nye egenkapitalbevisene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Resultatregnskap (konsern) Resultat etter skatt ble 99 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalavkastning på 6,5 %. Nettorenten ets hovedinntektskilde er nettorenten. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 301 millioner kroner, mot 340 millioner kroner til samme tid i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble nettorenten 1,73 %, mot 2,19 % per 08. Nettorenten falt betydelig i første kvartal. Banken har arbeidet med ulike tiltak for å øke nettorenten gjennom, bl.a. ved sterkere differensiering av priser på utlån og etablering av eget boligkredittselskap. Gjennom Helgeland Boligkreditt AS har konsernet fått tilgang til noe lavere innlånskostnader, samt at tilgang til gode finansieringskilder er styrket. Netto provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter ble 65 millioner kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble netto provisjonsinntekter 0,38 % mot 0,45 % ved utgangen av fjerde kvartal. Dette er som forventet, og skyldes fritak for gebyr på betalingstjenester på bankens totalkundeprogram. Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer Mens det per 08 ble utgiftsført netto verdiendringer på 5 millioner kroner, er det i inntektsført netto verdiendringer på 8 millioner kroner. Verdien på bankens verdipapirbeholdning har utviklet seg positivt i, og konsernet har mottatt mer aksjeutbytte i enn i. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjør 2 millioner kroner. Inntektene er redusert med 1 million kroner fra. Driftskostnader Sum driftskostnader ble 213 millioner kroner, mot 209 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Kostnadsutviklingen er under kontroll, og kostnadsøkningen i ble 2,4 %. Dette i et år med konvertering til ny IT-leverandør og etablering av nytt boligkredittselskap. 2 Som en konsekvens av reduserte inntekter har konsernets kostnader i prosent av inntekter økt. De relative tallene for driftskostnader målt i prosent av inntekter (ekskl. kursgevinster) utgjorde 56,7 % mot 48,4 % i. et har redusert antall årsverk med 6 årsverk fra forrige årsskifte, primært ved naturlig avgang. Styret har vedtatt en reduksjon i bemanningen med inntil 20 årsverk, tidsplan for gjennomføring er ikke fastsatt. Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er kostnadene 1,23 % mot 1,34 % for tilsvarende periode i fjor. Utgiftsførte nedskrivninger på engasjement Nedskrivninger på utlån og garantier er utgiftsført med 33 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner er nedskrivninger på grupper av utlån. Dette er en reduksjon på 3 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i. Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper Inntekter fra tilknytede selskaper ble 3 millioner kroner mot 15 millioner kroner i. Inntektene er redusert fordi banken mottok et betydelig ekstraordinært utbytte fra et tilknyttet selskap i. Balanseutviklingen (konsern). Forvaltningskapitalen ved utgangen av året ble 18,4 milliarder kroner. De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med 1.8 milliarder kroner, tilsvarende 10,7 %. Engasjement Brutto utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. I konsernets utlånsvolum inngår millioner kroner som er overført til Helgeland Boligkreditt AS. Utlånene har de siste 12 månedene økt med millioner kroner, eller 9,3 %. Vekst i utlån til personkunder ble 9,3 %, mens veksten til næringslivskunder ble 9,2 %. Andel utlån til personmarkedet utgjør 9,9 milliarder kroner, eller 63,9 %. Denne fordelingen har vært tilnærmet undret de siste tre årene. Av brutto utlån er ca. 84 % lånt ut til kunder på Helgeland. Dette er innenfor bankens målsetting og tilnærmet uendret fra. Sum netto misligholdte engasjement per 09 ble 84 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 17 millioner kroner siden og 38 millioner kroner siden årsskiftet. Selv om det er nedgang i kvartalet, vil det fortsatt være variasjoner mellom kvartalene. Samlet misligholdsgrad (netto mislighold over 90 dager) ble 0,5 % mot 0,7 % per 08. Innskudd fra kunder Innskuddene har de siste 12 månedene økt med 519 millioner kroner, eller 6,0 %. I denne perioden økte

4 innskudd fra personkunder med 5,3 %, mens innskudd fra næringslivskunder økte med 7,3 %. Av totale innskudd på 9,1 milliarder kroner, er 5,8 milliarder kroner eller 63,2 % innskudd fra personkunder. et har en stabil innskuddsmasse og så mye som 91 % er innskudd fra kunder på Helgeland. Innskuddsdekning ble 58,7 % og er svakt fallende fra forrige år. Finansiering Bankenes innlånskostnader ble gjennom årets siste kvartal gradvis redusert som følge av bedre sentiment globalt, som igjen har bidratt til generelt lavere kredittspreader. Banken har i tillegg til opptak av seniorgjeld benyttet seg av innlån via eget boligkredittforetak, noe som har redusert fundingkostnadene ytterligere. De siste emisjonene for boligkredittforetaket har blitt rettet direkte mot markedet siden OMF bytteordningen mot staten i praksis er borte. Banken vil også fremover benytte seg av innlån gjennom OMF, samt utstedelse av ordinær seniorgjeld. Ved utgangen av året var bankens andel langsiktige innlån på 86,1 % (over 12 mnd.). I tillegg til økte likviditetsbuffere, anses bankens likviditetssituasjon som betryggende. Risikoforhold og kapitaldekning ets samlede risiko styres gjennom fullmakter, mål og rammer fastsatt av styret. Utviklingen i bankens kredittrisiko følges nøye, bl.a. gjennom bruk av bonitetsanalyser for samtlige personkunder, nyinnvilgede engasjement og utvikling i den samlede portefølje. Analyser per 09 viser ingen økning i bonitetstallene. Bedriftskundene gis individuell tett oppfølging i tillegg til overvåking av utvikling i risiko basert på bankens scoremodeller. Banken har klart seg godt gjennom et år preget av finanskrise, og likviditetssituasjonen vurderes som betryggende. Andelen lang finansiering var i hele godt over måltallet på 70 %. et vurderes som tilstrekkelig kapitalisert i forhold til risikoen i utlånsporteføljen og virksomheten for øvrig. Per utgjorde netto ansvarlig kapital millioner kroner. Kapitaldekningen ble 13,0 %, mens kjernekapitaldekningen ble 12,6 %. et har i nådd sitt strategiske mål for kapitaldekning. Egenkapitalbevis - HELG Egenkapitalbeviskapitalen på 220 millioner kroner er fordelt på ca eiere. Note 19 viser oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne. Per 09 var kursen på bankens egenkapitalbevis 118,5 kroner per bevis. Utsiktene fremover Det er fortsatt noe usikkert hvor sterkt finanskrisen vil ramme i bankens geografiske virkeområde. Eiendomsprisene for så vel boligeiendommer som næringseiendommer har vært stabile de siste par årene, og viste en forsiktig økning i siste kvartal. Noen av de største eksportrettede industribedriftene har gjennomført oppsigelser eller permitteringer, noe som kan gi utfordringer for leverandørindustrien det kommende året. Handelsbransjen hadde jevnt over en god omsetningsutvikling det siste året. Andre store næringer som lakseoppdrett leverer meget sterke resultater. Oppsummert er bildet fortsatt preget av noe usikkerhet, og banken viderefører en tro på en utvikling i taps- og risikobildet på linje med landet forøvrig. Banken forventer en vekst i utlån og innskudd på nivå med fjoråret. Driftsmessige prioriteringer fremover er å fortsette arbeidet med å styrke nettorenten, forebygge tap samt arbeide med kostnadsreduserende tiltak og fokus på god og stabil bankdrift. Banken har fortsatt en sterk markedsposisjon på Helgeland med over 50 % markedsandel. Mo i Rana, 31. desember Mo i Rana, 10. februar Eivind K. Lunde Thore Michalsen Gislaug Øygarden Styreleder Nestleder Marianne Myrnes Steinrud Bjørn Johansen May Heimdal Ansatterepr. Arnt Krane Adm.banksjef 3

5 INNHOLDSFORTEGNELSE RESULTATREGNSKAP (tall i mill. kr.)... 5 BALANSE (tall i mill. kr.)... 6 ENDRING EGENKAPITAL KONSERN... 6 ENDRING EGENKAPITAL MORBANK... 7 KONTANTSTRØM... 7 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER... 8 NOTE 2. SEGMENT... 8 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER... 9 NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER... 9 NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER... 9 NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS... 9 NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT (INKL. GARANTIER) NOTE 10. INDIVIDUELLE - OG GRUPPENEDSKRIVNINGER NOTE 11. GARANTIER NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP NOTE 13. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER NOTE 14. VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL NOTE 15. GEOGRAFISK FORDELING AV KUNDEINNSKUDD NOTE 16. INNSKUDD FORDELT PÅ NÆRING NOTE 17. KAPITALDEKNING NOTE 18. ENDRING EGENKAPITAL NOTE 19. EGENKAPITALBEVIS HELG DE 20 STØRSTE EIERNE RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING RESULTAT OG BALANSEUTVIKLING ( FORTS.) RESULTAT I PROSENT AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL ANDRE NØKKELTALL

6 RESULTATREGNSKAP (tall i mill. kr.) 4.kv. 4.kv. 4.kv. 4.kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på finan. Instrum Andre driftsinntekter Driftskostnader Nedskrivninger på utlån, garantier m.v Driftsresultat Inntekt fra investeringer i tilknyttede selskaper Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Overført til stiftelse(r) Utbytte på egenkapitalbevis Overført fra/til utjevningsfond Fond for vurderingsforskjeller Overført til grunnfondet Sum overføringer og disponeringer 22,3 14,3 11,2 Resultat per egenkapitalbevis i kroner 11,5 14,9 26,2 22,3 14,3 11,2 Utvannet resultat per egenkapitalbevis i kroner 11,5 14,9 26,2 Utvidet resultat etter IAS Netto end. i virkelig verdi fin. eiendeler for salg Skatt på utvidet resultat Netto utvidede resultatposter Periodens totalresultat ,5 15,2 14,4 Resultat per egenkapitalbevis i kroner 12,4 15,9 26,3 22,5 15,2 14,4 Utvannet resultat per egenkapitalbevis i kroner 12,4 15,9 26,3 5

7 BALANSE (tall i mill. kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Finansielle derivater Sertifikater, obligasjoner og aksjer tilgjengelig, for salg Investeringer i tilknyttede selskaper I Investeringer i datterselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler, invest. eiend. Og anleg. holdt for salg Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner I Innskudd fra kunder og gjeld til kunder Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Andre forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld I Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital ENDRING EGENKAPITAL KONSERN Spesifikasjon endring GFB Overk. Egne Fond for Spareb. Gave Stiftels Utjevn. Avsatt Annen Sum kapital fond GFB ureal.gev. fond fond fond utbytte EK Egenkapital Til grunnfondet Utdelt til gavefond / stiftelse Utbetalt gavefond -6-6 Endring annen egenkapital Utvidede resultatposter Netto end. I v.v. 9 9 fin.eiend. Skatt på utvidede -2-2 res.poster Sum utvidede res.poster 7 7 Transaksjoner med Utbytteemisjon eierne Avsatt utjevningsfond Avsatt utbytte 8 8 Utbetalt utbytte Egenkapital

8 ENDRING EGENKAPITAL MORBANK Spesifikasjon endring GFB Overk. Egne Fond for Grunn. Gave Stiftel Utjevn. Avsatt Sum Kapital fond GFB ureal.gev. fond fond fond utbytte Egenkapital Til grunnfonder Utdelt til gavefond / stiftelse Utbetalt gavefond -6-6 Endring egenkapital -2-2 Utvidede resultatposter Netto end. I v.v. fin.eiend Skatt på utvidede res.poster -2-2 Sum utvidede res.poster Transaksjoner med eierne Utbytteemisjon Avsatt utjevningsfond Avsatt utbytte 8 8 Utbetalt utbytte Egenkapital KONTANTSTRØM Resultat av ordinær drift Ordinær avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap på anleggsmidler + Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader Utbetalt utbytte grunnfondsbevis =Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/-nedgang Endring diverse fordringer: - økning/+ nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder : økning/+ Endring innskudd nedgang fra og gjeld til kunder: økning/-nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner : økning/-nedgang A Netto likviditetsendring fra virksomheten Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i langsiktige verdipapirer: - økning/ nedgang B likviditetsendring fra investering Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdip Endring økning/- ansvarlig nedgang lånekapital/grunnfondskapital C Likviditetsendring fra finansiering + økning/ nedg. A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse =Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

9 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Både konsernregnskapet og regnskapet til morbanken er utarbeidet i henhold til IFRS standarder, regnskapsprinsippene innenfor det enkelte området er beskrevet i årsregnskapet for. Delårsrapport er i samsvar med IAS 34 og er ikke revidert. NOTE 2. SEGMENT et har definert ett geografiske hovedområde-helgeland. et har kun mindre eksponering for kredittrisiko utenfor det geografiske hovedområdet. et har delt bankdriften inn i to segmenter, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet. Bankdriften, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet: PM BM Ufordelt Totalt Segmentinformasjon 09 PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egnekapital Sum gjeld og egenkapital per segment Bankdriften, fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet: PM BM Ufordelt Total Segmentinformasjon 08 PM BM Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter Driftskostnader Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld og egnekapital Sum gjeld og egenkapital per segment

10 NOTE 3. SPESIFIKASJON AV NETTO VERDIENDRING FINANSIELLE INSTRUMENTER 4.kv 4.kv kv. 4.kv Urealisert verdiendring verdipapirer Realisert gevinst/tap verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Aksjeutbytte Urealisert verdiendring fastrente lån Urealisert verdiendring innlån og swapper Sum verdiendring finansielle instrument NOTE 4. SPESIFIKASJON AV KOSTNADER 4.kv. 4.kv kv. 4.kv Lønn og sosiale utgifter Generelle administrasjonskostnader Avskr. og nedskrivning av driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN OG GARANTIER Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivning Period. konst. tap som det tidl. år er avsatt ind.nedsk. For Period. konst. tap som det tidl. år ikke er avsatt ind.nedsk Period. inngang på tidligere perioders konstaterte tap Nedskrivninger på engasjement m.v NOTE 6. RESULTAT PER EGENKAPITALBEVIS Overskudd ,7 % 25,8 % 25,7 Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet (IB) 25,7 25,8 % 27,7 % 22,3 14,3 11,2 Resultat per egenkapitalbevis 11,5 14,9 26,2 22,3 14,3 11,2 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 11,5 14,9 26,2 9

11 Utbyttegrunnlag Beregnet utbytte ( mill. kr.) Utbytte per grunnfondsbevis i kroner ,8 *Herav kontantutbytte 3,5 8 18,5 *Herav til utjevningsfond 7,4 6 4, Resultat morbank Effekt datterselskap/tilknyttede selskap IFRS justering konsern resultat NOTE 7. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN 08 % 09 % 09 % 08 % , ,9 Helgeland , , , ,0 Norge for øvrig , ,8 29 0,2 19 0,1 Utenfor Norge 19 0,1 29 0, , ,0 Sum , ,0 NOTE 8. ENGASJEMENT OG TAP FORDELT PÅ NÆRING Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0, ,0 0 0 Jord- og skogbruk , ,6 1-3 Fiske- og havbruk 692 4, , Industri og bergverk 393 2, ,8 5 0 Bygg, anlegg og kraft 650 4, ,0 3 1 Handel, hotell og restaurant 329 2, ,9 1-5 Transport og tjenesteytende næring 634 4, , Eiendomsdrift , , Personmarked , , Sum brutto utlån , , Endring gruppeavsetning 5 3 Sum Det er i tatt i bruk nye standard næringskoder. Banken har tatt i bruk standard oppsummeringstabell fra EDB. Den avviker noe fra tidligere, og i vår oppsummering vil sammenligningstall for avvike noe fra oppsummering i innenfor de ulike grupperingene. 10

12 09 08 Engasj. %-andel Nedskr. Tap Engasj. %-andel Nedskr. Tap Kommuner og kommuneforetak 1 0, ,0 0 0 Jord- og skogbruk , ,6 1-3 Fiske- og havbruk 692 4, , Industri og bergverk 393 2, ,8 5 0 Bygg, anlegg og kraft 650 4, ,0 3 1 Handel, hotell og restaurant 329 2, ,9 1-5 Transport og tjenesteytende næring 634 4, , Eiendomsdrift , , Personmarked , , Sum brutto utlån , , Endring gruppeavsetning 5 3 Sum NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT (INKL. GARANTIER) Misligholdte engasjement over 90 dager Nedskrivninger på misligholdte engasjement Sum netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Nedskrivning på øvrige tapsut. ikke misligholdt engasjement Sum netto tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement

13 NOTE 10. INDIVIDUELLE - OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Individuelle nedskr. til dekning av tap på eng Periodens konstaterte tap, tidligere er foretatt individ. nedskr Økt individuelle nedskrivninger i perioden, tidligere nedskrev Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger utlån * Herav individuelle nedskrivninger på utlån * Herav individuelle nedskrivninger garantier Gruppe nedskrivninger Gruppenedskr. til dekning av tap på utlån og garantier Periodens endring gruppenedskrivninger Sum gruppenedskrivning NOTE 11. GARANTIER Garantiansvar Nedskrivninger garantier Netto garantiansvar NOTE 12. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAP Datterselskaper med eierandel større enn 50 % er konsolidert og betydelig eierinteresser er tatt inn etter kostmetoden. Estimert regnskap for 2007 for datterselskaper er lagt til grunn i konsernregnskapet. Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 09 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0, % 1 Sum investeringer i TS

14 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 08 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0,1 42 % 2 Sum investeringer i TS 154 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 09 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0, % Sum investeringer i TS 156 Investeringer i tilknyttede selskaper (TS) Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel 08 Pålydende Kostpris Virkelig verdi/ kostpris ROI Invest AS % Eiendomsmegler Helgeland AS 0, % Helgeland Vekst AS % Storgt. 73 AS 0,1 42 % 2 Sum investeringer i TS 135 Investeringer i datterselskaper (DS) Datterselskap Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel Pålydende Kostpris Virkelig verdi 09 Bokført verdi Ans Bankbygg Mo 97 % 45 Helgeland Boligkreditt AS 100 % 50 AS Sparebankbygg 0, % , ,1 Helgland Spb.eiend.selskap AS 100 % 0,4 Helgeland Utviklingsselskap AS 0, % Balanseført verdi Investeringer i datterselskaper (DS) Datterselskap Aksjekap. Antall aksjer Eier- Andel Pålydende Kostpris Virkelig verdi 08 Bokført verdi ANS Bankbygg Mo 97 % 45 AS Sparebankbygg 0, % , ,1 Helgeland Spb.eiend.selskap AS 100 % 0,4 Helgeland Utviklingsselskap AS 0, % Balanseført verdi

15 NOTE 13. OPPLYSNINGER OM NÆRSTÅENDE PARTER Opplysningene gis i henhold til IAS 24 for Opplysninger om nærstående parter Transaksjoner mot ledende ansatte og tillitsmenn fremkommer i note i årsregnskapet. Frende Holding Transaksjoner med nærstående parter: Helgeland Sparebank eier ca 9 % av aksjene i Frende Holding AS og har mottatt provisjon for distribusjon av livsforsikring for 1 million kroner i. Helgeland Boligkreditt AS Helgeland Boligkreditt er et heleid datterselskap til Helgeland Sparebank og definert som nærstående part. Transaksjonene mellom selskapet og morbanken foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipp. Det er inngått en drifts og serviceavtale mellom selskapene. interne transaksjoner elimineres etter gjeldende regler. Forvaltingshonorar utgjør 2,4 millioner kroner interne transaksjoner Resultatregnskap Renteinntekter og lignende inntekter Renteutgifter og lignende utgifter Forvaltingshonorar Balanse Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld ved utstedelse av verdipapirer NOTE 14. VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL F-lån Norges Bank Lån fra Norges Bank Sum Lån fra Norges Bank Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld Obligasjoner med fortrinnsrett Syndikatlån Sum verdipapirgjeld Ordinær ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar 2009. Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert delårsrapport 4. kvartal urevidert 11 En av tre sysselsatte i Møre og Romsdal arbeider innen privat tjenesteyting. Denne sektoren dekker mange ulike næringer som for eksempel varehandel, hotell og restaurant,

Detaljer

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland

PROSPEKT. Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland PROSPEKT Konvertering av Grunnfondskapital til Eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Helgeland 28. mars 2011 Side 1 Prospekt kapitalkonvertering Helgeland Sparebank

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2015. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Nøkkeltall konsern 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrøm 12 Egenkapitaloppstilling 13 Noter 14 Risiko og Kapitalstyring 22 Informasjon

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap første halvår og 2. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer