Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før har stemmerett)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2010 har stemmerett)"

Transkript

1 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før har stemmerett) Tid: Onsdag 27. april 211, kl. 18. Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 162 Oslo Dagsorden: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden foreslås godkjent. 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen Styreleder foreslås valgt som møteleder og to møtende medlemmer velges til å undertegne protokollen. 3. Årsberetning 21 Minimumsberetning som følger vedlagt (vedlegg 1) og foreslås godkjent Utvidet beretning ligger på til informasjon. 4. Reviderte årsregnskap for OHF og legatene for 21 Regnskapene bestående av resultatregnskap, balanse og noter (vedlegg 2), samt revisjonsberetning (vedlegg 3) følger vedlagt sammen med uttalelse fra Kontrollkomiteen (vedlegg 4). Regnskapene foreslås godkjent. 5. Kontingent fra 212 Kontingentene ble sist justert av generalforsamlingen i 1998 med virkning fra Prisstigningen har i perioden april 1998 til januar211 vært 29,8 %. Styret foreslår en økning av satsene for kontingent som følger (eks. mva): Personlig medlemskap kr 6,- (475,-.) Studentmedlemskap kr 3,- (2,-). Pensjonister med minst 1 års medlemskap kr 3,- (2,-). De nye kontingentsatsene forelås godkjent med virkning fra Valg Valgkomiteens innstilling (vedlegg 5), følger vedlagt. Styret foreslår at Turid Estelle Windingstad og Runar Karlsen velges som nye medlemmer av valgkomiteen for 3 år. 7. Fastsettelse av honorarer Valgkomiteens innstilling (vedlegg 6) som følger vedlagt, foreslås godkjent. Med vennlig hilsen OSLO HANDELSSTANDS FORENING Styret

2 ,,tl$rsj$,rr$r,fiit*' G, *$. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en medlemsforening som gjennom prioriterte aktiviteter arbeider for optimale og lonnsomme forhold for handel og service i Osloregionen. Legatene som OHF administrerer er tilpasset retningslinjene til Lotteri- og stiftelsestilsynet, registrert i Bronnoysundregistrene og underlagt ekstem revisjon. Det jobbes aktivt med A samle legatene i to legatgrupper, stipend og understottelse. Dette gjor at OHF kan bygge sterkere omdomme i Oslo-handelen og rasjonaliserer driften av legatene og i administrasjonen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens $ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjorelse for Arsregnskapet Selskapet er ikke utsatt for serskilte fakorer som pavirker virksomheten ut over hva som er vanlig for en medlemsorganisasjon. KostnadsnivAet er avhengig av i hvilken grad man klarer d tilpasse aktivitetene til medlemmene. Det er foretatt strategiske endringer i 21 med tanke pa fokusomrader. Det er ikke vert vesentlige strul<turelle endringer i 21. Driftsinntektene har al<li 2O1O og er i samsvar med okning i aktiviteten. Arsoverskuddet utgjor kr mot et overskudd pa ' kr i 29 og et budsjettert overskuddd pd kr i 21. Odo Handelsstands Forenings egenkapital utgjor 57,5 mill. kr og med en likviditetsbeholdning pa 1 mill. kr er dette meget tilfredsstillende sett ut fra den aktivitet som utoves. Arbeidsmiljo og ytre miljo, likestilling og diskriminering Arbeidsmifjoet anses som godt. Totalt sykefravar siste Ar har vert '1 34 dager, som utgjor omtrent 17,59 o/o dv total arbeidstid i Aret. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker pa arbeidsplassen. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljoet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hand om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Styret har papekt viktigheten av A behandle alle likt, uavhengig av kjonn, religion, etnisk tilhorighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som la-bedrift har OHF s rlige forplikelser nar det gjelder HMS og oppfolging av sykefraveret. Av selskapets 3 ansatte er 2 kvinner. Selskapets styre bestar av 6 menn og 3 kvinner. Oslo. 15. mars 211 ', I styret wxa*,wd,",% for Oslo Handelsstands Forening \,/ Styremedlem Sanda edlem Slyremedlem

3 Resuftatregnskap tor 21 Driftsinntekter Medlemskontingent Festeavgift Utleie av arbeidskraft Sum driftsinntekter Oslo Handelsstands Forening Note Regnskap 1 Budsjett 1 Regnskap il I I I 438 s87 I Driftskostnader driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat F i n ans i n ntekte r/kostnader Renter av bankinnskudd Andre renteinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Sum finanskostnader Resultat av finansposter Ordinart resultat Arsu nderskudd/overskudd Overforin ger og avsetninger Overfsrt fraltil annen egenkapital Sum overfor:nger og avsetn. 7 I I , Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 'l av 6

4 Balanse pr Eiendeler Oslo Handelsstands Forening Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomten KarlJohans gate 37 Lokaler KarlJohans gate 37 EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Lindern Park AS L6n Lindern Park AS Ansv. l6nekapital Lindern Park AS Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omlopsmidler Fordringer Andre fordringer Fordringer kontingent Tilgode merverdiavgift Oslo Handelsstands Felleskontor Sum fordringer il Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlopsmidler SUM EIENDELER , Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 2 av 6

5 Balanse pr Egenkapital og Gjeld Oslo Handelsstands Forening Note Egenkapital Opptient egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjon sforpl i ktelser OHFs Kunstgj./Malerifond Sum avsetning for forpliktelser I Kortsiktig gjeld Skyld ig skattetrekuarbeidsgiveravgift P6lopende ferielsnn Styrehonorarer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 15/3 2tl I styret for Oslo Handelsstands Forenlng Ferner,,Styremedlem Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 3 av 6

6 Noter til regnskapet pr 31. desember 21 Oslo Handelsstands Forening Note 1 Regnskapsprinslpper og vlrknlng av prlnslppendrlnger Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsforing$9kikk fior sme foretak. lnntektsfoilng av medlemskontingonter og andre inntekter skler pe oppqenings/leveringstidspunktet. Anl6ggsmidler omfatter 6i6ndeler bestemtil varig 6ie og bruk. Anleggsmidter er wrdert til anskafials skost og avskrives og balansefgros ettsr driftsmidlets okonomiske tevetid. Finansiell eiendeler blit vurdort til lavests verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omlopsmidter, og kostrnetoden r b nyttet for investeringer i datterselskap. Note 2 Konsem, tllknyttede Solskapet har ele]?ndeler i folgende selskaper: selskaper m.v. Anskafiebos- Forretnlnga- Elerandeu Selskapet3 odspunkt kontor stemmerott eqenkad,loo% BoKort verdi Lindem Park AS 1998 Oslo 1 o/o Eugene Hansensgt. 1 AS bytt6t navn tjl Lindem Park AS i AGskiftet. Har derfor vabt a bruke d6t ny6 navnet i not n6 Det er ikke utarbeidet konsemr gnskap fot morselskap t og dafterselskaper. Inv storingener regnskapsfon etter kostmetoden. Transaksjoner med datterselskadtilknyttet selskap Frivillig gave lil Oslo Handelsstands Felleskontor fremkommer pa 6g n linje i note 9 og utgjor Renter av lan vedrorende Lindem Park AS r boffort som andre renteintekter under finansinnteker og utgjor Young R tailers er en grup;n for unge medlemer m llom 18 og 35 er.kosnader og kontingent er fort i regnskapet til Oslo Handelstands Forening for 21. Totalt kostnad utgjor KT KT kr Spesifi aksjon av mellomvaerende m.d dattetrelakaper Langsiktig fordring pe Lindem Park AS Ansvarlig ldnekapital Lindem Park AS Ak3Jer/andeler I andre s lskaper Oslo Cruise Visitoslo AS Antall Bokfurt vedl Note 3 Andre fordrlnger Forskuddsbetalt forsikring Andre forskuddsbotelte kostnador Sum irtt5c _----5Fi' Note 4 Varige drlftsmidler Lokaler Tomt EDB-utetyr Tll sammen Anskaffelseskost Anskafret i Aret Avgang i eret Akkumulerte avskrivninger Balansefsrt verdl pr fuets ordinare avskdvninger Avskrivning % p.a. I52',t s lolo Ooh 3o/o Note 5 Tilskudd aktivlteter inkl. i note g Karl Johan koret Young Retailers Magasin gruppe avslutning Visitoslo AS Sum tilskudd.ktlviteter o U2 Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 4 av 6 4r' \. l. (il Y+

7 Note 6 Egenkapltalen Annen egenkapitial Eg nkapital 1.1 Akier i Visit Oslo, beholdning bokort i 29 O\! ert od f n resultatre gnskap Annen egenkapltal Maledfondet ov rfort som oremerked egonakpitralpost 1/1 Solgto malerier Kostnader i lop6t av aret Beregnede r nter Orem6rket eg nkapital Egenkapltal 't z1839O /, s gr 5u Malerifondet ble opplost pa fonige Generalforsamling og vedtatt overfsrt som oremerked egenkapitalpost i regnskap t for 2O1O Note 7 Ansatte, godtglorelser, lin tll ansatte m.v, PeBonalkostnader bestar av folgende po6ter; Lonnlnger (inkl. feriepenger) Styr6honorar Arbeidsgiveravgiff Pensjonskostnader (koll. premie) Andre lrnnskoslnader Pensjonskostnad v6dr. fortidspensjon Pensjon, regulering av avsetning inkl. arb.giv.avg. Arbeidsgiveravgiff fsrtidspensjon Sum lonn3kostnador Gjennomsnittllg entall ansaft e aqlg / Det er 3 ansatte i OHF men lonnskostnadene for 1,4 stilling blir videreftaturert til Oslo Handelstands Fell skontor Godtgjorelser: L6nn/styrehonorar Kollektiv pensjonspremie Ann n godtgjorelse Posten inneholder lonn til Morten Fure frem til og med juni. Samt lonn til Gunnar Larssen fra oktober og ut ar6t. Det er ikke gitt lan eller sikkerhetrsstillelser til ledende personer eller styremedlemmor Forsikrede p nsjonsfiorpliktelser er dokket ved en kollektiv penslonsforsiking som omfattff alle ansafte. ForyliKelsen r ikke balansefsrt, og den edig pensjonspremien anses som Arets pansjonskostnad. Avkastning pa pensjonspremiefondet er fort som reduks,ion av p nsjonskostnaden. Ner det gjelder ovrig pensjonsforplikelse vedr. fortidspensjon vises til note g. fuets netto pensjonsko3tnad fremkommer pi folgende meb: 4!S 29 Arets pensjonspremie (resultatfort som pensjonskostnad) Revisor Kostnadsfsrt rovis,onshonorar utgjrr kr 46.3 I tillegg kostnadsfort kr 33.7 som gjelder annet konsulentarboide. Belopene er eks mva. Note 8 Ovrlge drlftskostnader Frivillig gave lil Felleskontoret Tilskudd til ak./grupp r Diverse kostnader Karl Johansgate Diverse kostnader EDB Andel felleskostnader Honotarer Annons r Felleskostnader lol(al r Kontingent HSH Andre kontingenter Diverse kostnader Lei av vikarer fra byra L ie av daglig leder Sum ovdge driftskostnadel Al I Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 5 av 6

8 Note 9 Egne pensjonsforpllktelser Pensjonsavtiale med tidlig6r6 diroldor erfft og m d 23 innarboidet i rbgnskap t. Fra 27 var det inngett avtale med tidlig r regnskapssjef. Begge avtal ne var tidsb gronset og falt bort ved rylte 67 Ar. Pensjonisten ryle 67 ar i 21. Note l I posten inngar bundn6 bankinnskudd kr ,-. Skyldig skattetrekk utgjod6 kr ,-. Note 11 O/verclkt legater/fonds L gatene og fondene har egne regnskaper som 6r gienstand for revision av BDO AS og kontroll fra Lofteri- og Stiftelsestilsynet. OHF'S 15 ars fond er i 21 overfsrt til Oslo handelens t tdanningslegatet Tll utdoling Kapital R.nter Utdellnger Koatnader Legatgruppe nr. 1 OHF s 15 ars fiond Overf Osloh. Utdanningslegat i 21 Logatgruppe nr.2 OHF s Understottelsesfond og derunder horende legater Legatgruppe legater og fonds Legatsr undcr ovorform. St6en og Strsms legat for und Gross. Pan Samuelsson t{ytt logat, midler fra andre Oslohandl6ns utdanningsl69at Sum A 't I Til utd6llnq KaDital 42 7't 't r I Sum posteno'til utdellng og Kapltal' Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 6 av 6

9

10

11 Til Generalforsamlingen i Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontor Regnskapene for 21 Kontrollkomit6en har behandlet regnskapene for 21 for Oslo Handelsstands Forening, de legater og fonds som forvaltes av foreningen, Oslo Handelsstands Felleskontor, samt Lindern Park AS. Komit6en er forngyd med oversiktlige regnskaper. Revisjonsberetningen, datert fra revisjonsfirmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Svein Andersen, er fremlagt. Komitden finner at foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med foreningens formfll, og at de legater og fonds som foreningen forvalter, er anvendt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Komit6en har gjennomgitt alle tilsendte referater fra styrempter i foreningen, og er fornpyde med oppf6lgingen av sakene. Komitden kan anbefale at resultatregnskap og balanse for Oslo Handelsstands Forening, legatene og Oslo Handelsstands Felleskontor godkjennes. Oslo )r. /_) /)t4,.,\,it,, Erlin$ $1drm I kontrollkomit6en: -8.=-a Terje Kvaal

12 VEDLEGG 5 OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS GENERALFORSAMLING Sak 6 Valgkomitéens innstilling (For Felleskontoret skal det kun velges styreleder og styremedlemmer) Styreleder (1 år) Butikksjef Carl-Christian Ferner Styremedlemmer (2 år): Kjøpmann Thomas Tøyen Helmersen Informasjonsrådgiver Hege Susanne Rognlien Adm. direktør Erling Johannes Ølstad Adm. direktør Jon Steinar Johnsen ny (tidligere styremedlem) ny ny ny Kontrollkomitéen (1 år): Kjøpmann John Arne Brennsund Direktør Terje Kvaal Daglig leder Turid Estelle Windingstad ny Stipendiekomitéen (1 år): Personaldirektør Edel Kalstad Daglig leder Kari O. Rebnord Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen HMS konsulent Christine Frellumstad Thoresen ny Utdelingskomitéen (1 år): Kjøpmann Roger Andersen Adm. direktør Arild Brath Eiendomsmegler Anne Magler Daglig leder Kari O. Rebnord STYRETS FORSLAG TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN (3 ÅR): Daglig leder Turid Estelle Windingstad ny Sikkerhetssjef Runar Karlsen ny Oslo, 8. februar 211 Terje Noreng Tor Sannerud Elisabeth Jensen Tomas Røise Øivind Heier Arnstein Lund

13 PRESENTASJON AV NYE KANDIDATER Carl-Cristian Ferner 38 år, butikksjef Ferner Jacobsen AS Calle, som han selv benevner seg er født med salg i blikket og målbånd i hånden. Allerede tidlig i guttedagene ble han med i familiens forretning i Stortingsgaten avbrutt med opphold ved varehuset Harrods i London og 1-årig personalutviklingskurs ved Gustav Käser International, samt diverse salgsog personalkurs ved Time Manager International og Euro Business School. Markedsføring som hovedfag fra vgs. og verneplikten ved Forsvarsdepartementet. Styreleder i Strøksforeningen Studerterlunden, styremedlem siden På fritiden er han bl a aktiv i internasjonal seiling og styremedlem i Hankø Yacht Club. Calle representerer klær/konfeksjon, enkeltkjøpmannskap og sentrum. Hege Susanne Rognlien 37 år, informasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Hege har i hele sin yrkesaktive karriere jobbet innen dagligvarehandelen hvor informasjon har vært hennes arbeidsfelt. Hun startet opp i CentraGruppen, gikk videre til Meny og sitter i dag sentralt i NG med ansvar for samfunnsstøtte og sponsorvirksomhet. Hun har master i pedagogikk ved UiO, en ESAutdannelse fra Treider og markedsøkonomi fra BI. Gift, to gutter på hhv 6 og 9 år og bor i Oslo, men født på Hamar. Hege representerer dagligvare og kjededrift Erling Johannes Ølstad 51 år, adm dir/innehaver Mester Grønn AS Erling startet første Mester Grønn butikk i Skien i I dag er det 94 butikker fra Kristiansand til Tromsø med 11 ansatte. Firmaet eies av Erling og hans bror Ola med like store deler hver. Mester Grønn ble årets kjøpesenterkjede i 24, Fair Tradekjede i 28 og 9. Erling har styreverv innen transport, hotell og salg av Økologisk frukt- og grønt. Han er også leder for innføringen av Oslo som Fair Trade-hovedstad. Erling er gift og har 4 barn. Han har utdanning fra Telemark Handelsgymnas i 1979 og Distriktshøgskolen i Telemark, økonomisk/administrativ linje og høgskolekandidat i Erling representerer blomster og planter, og kjededrift Jon Steinar Johnsen 62 år, adm dir Specsavers Norway AS Jon er utdannet ved BI og Eiendomsmeglerskolen, men har aldri praktisert som megler. Rett etter endt utdanning begynte han ved eiendomsavdelingen til Joh Johannson hvor han sluttet som disponent for eiendom i 83. Deretter gikk veien til KEFAS og FMkjeden i 4 år. Også 4 år som ansvarlig for nyetableringer og franchisedriften i McDonald s. Så 5 år i SPAR Norge og 4 år som adm dir i Obs!kjeden. Fra 21 ble han adm dir for Optikk Norge (Interoptik og Z-Optikk) frem til 25 hvor han begynte i Specsavers Norway AS. Jon sitter i styret for Norges Optikerforbund, i styret for HSH faghandel og er styreleder for Bjørklund Norge AS.. Gift, 2 barn og 4 barnebarn og bor i Oslo. Jon Steinar representerer optikk og kjededrift samt ur og gull. Christine Frellumstad Thoresen 27 år, HMS-konsulent Optimera AS Christine har opp gjennom oppveksten i tillegg til å utdanne seg jobbet innefor handelen på flere områder; kiosk, Cubus, Plantasjen, Dressmann og Bauhaus samt som dekoratør hos KB-Design. Christine har gått dekoratørlinje på vgs og har bachelor i varehandelsledelse fra Handelshøyskolen BI. Fra 28 har hun vært ved Optimera AS, hvor hun fra 1 har vært HMS-konsulent. Christine er en aktiv person med mange engasjement på fritiden, i elevråd, i revy, i boligsameie og som nettredaktør. Hun er også styremedlem i OHF Young Retailers.

14 VEDLEGG 6 OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS GENERALFORSAMLING SAK 7 Fastsettelse av honorarer Valgkomitéens innstilling er uundrede honorarsatser for fast honorar som følger: Styreleder kr 12. per år Nestleder kr 35. per år Styremedlemmer kr 12. per år Styreleder i OHF Dagligvaregruppen kr 35. per år Det foreslås en endring for møtegodtgjørelse, dvs at styrets leder kun skal ha fast honorar og ikke honorar per møte. Følgende satser foreslås: Styremedlemmer (inkl. nestleder) Telefonstyremøte (inkl. nestleder) Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av komitéer valgt av generalforsamlingen Medlemmer av permanente råd og utvalg som ikke honoreres av andre kr 1.8 per møte kr 8 per møte kr 12. per år kr 1.8 per møte kr 1.8 per møte kr 1.8 per møte Dersom et styremedlem har meldt forfall på mer enn 5 % av styremøtene, halveres det faste honorarer. For ordinære møter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser. Oslo, 8. februar 211 Terje Noreng Tor Sannerud Elisabeth Jensen Tomas Røise Øivind Heier Arnstein Lund

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2012 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2013. Oslo Handelsstands Forening. med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2013 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2009 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer