Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før har stemmerett)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2010 har stemmerett)"

Transkript

1 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før har stemmerett) Tid: Onsdag 27. april 211, kl. 18. Sted: OHF, Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 162 Oslo Dagsorden: 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden foreslås godkjent. 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen Styreleder foreslås valgt som møteleder og to møtende medlemmer velges til å undertegne protokollen. 3. Årsberetning 21 Minimumsberetning som følger vedlagt (vedlegg 1) og foreslås godkjent Utvidet beretning ligger på til informasjon. 4. Reviderte årsregnskap for OHF og legatene for 21 Regnskapene bestående av resultatregnskap, balanse og noter (vedlegg 2), samt revisjonsberetning (vedlegg 3) følger vedlagt sammen med uttalelse fra Kontrollkomiteen (vedlegg 4). Regnskapene foreslås godkjent. 5. Kontingent fra 212 Kontingentene ble sist justert av generalforsamlingen i 1998 med virkning fra Prisstigningen har i perioden april 1998 til januar211 vært 29,8 %. Styret foreslår en økning av satsene for kontingent som følger (eks. mva): Personlig medlemskap kr 6,- (475,-.) Studentmedlemskap kr 3,- (2,-). Pensjonister med minst 1 års medlemskap kr 3,- (2,-). De nye kontingentsatsene forelås godkjent med virkning fra Valg Valgkomiteens innstilling (vedlegg 5), følger vedlagt. Styret foreslår at Turid Estelle Windingstad og Runar Karlsen velges som nye medlemmer av valgkomiteen for 3 år. 7. Fastsettelse av honorarer Valgkomiteens innstilling (vedlegg 6) som følger vedlagt, foreslås godkjent. Med vennlig hilsen OSLO HANDELSSTANDS FORENING Styret

2 ,,tl$rsj$,rr$r,fiit*' G, *$. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en medlemsforening som gjennom prioriterte aktiviteter arbeider for optimale og lonnsomme forhold for handel og service i Osloregionen. Legatene som OHF administrerer er tilpasset retningslinjene til Lotteri- og stiftelsestilsynet, registrert i Bronnoysundregistrene og underlagt ekstem revisjon. Det jobbes aktivt med A samle legatene i to legatgrupper, stipend og understottelse. Dette gjor at OHF kan bygge sterkere omdomme i Oslo-handelen og rasjonaliserer driften av legatene og i administrasjonen. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens $ 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Redegjorelse for Arsregnskapet Selskapet er ikke utsatt for serskilte fakorer som pavirker virksomheten ut over hva som er vanlig for en medlemsorganisasjon. KostnadsnivAet er avhengig av i hvilken grad man klarer d tilpasse aktivitetene til medlemmene. Det er foretatt strategiske endringer i 21 med tanke pa fokusomrader. Det er ikke vert vesentlige strul<turelle endringer i 21. Driftsinntektene har al<li 2O1O og er i samsvar med okning i aktiviteten. Arsoverskuddet utgjor kr mot et overskudd pa ' kr i 29 og et budsjettert overskuddd pd kr i 21. Odo Handelsstands Forenings egenkapital utgjor 57,5 mill. kr og med en likviditetsbeholdning pa 1 mill. kr er dette meget tilfredsstillende sett ut fra den aktivitet som utoves. Arbeidsmiljo og ytre miljo, likestilling og diskriminering Arbeidsmifjoet anses som godt. Totalt sykefravar siste Ar har vert '1 34 dager, som utgjor omtrent 17,59 o/o dv total arbeidstid i Aret. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker pa arbeidsplassen. OHF driver kontorvirksomhet som verken forurenser det ytre eller indre miljoet. Utrangert elektronisk utstyr blir tatt hand om av spesialfirma. Foreningen har en god balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Styret har papekt viktigheten av A behandle alle likt, uavhengig av kjonn, religion, etnisk tilhorighet eller annet. Den administrative ledelsen skal sikre likebehandling av ansatte. Som la-bedrift har OHF s rlige forplikelser nar det gjelder HMS og oppfolging av sykefraveret. Av selskapets 3 ansatte er 2 kvinner. Selskapets styre bestar av 6 menn og 3 kvinner. Oslo. 15. mars 211 ', I styret wxa*,wd,",% for Oslo Handelsstands Forening \,/ Styremedlem Sanda edlem Slyremedlem

3 Resuftatregnskap tor 21 Driftsinntekter Medlemskontingent Festeavgift Utleie av arbeidskraft Sum driftsinntekter Oslo Handelsstands Forening Note Regnskap 1 Budsjett 1 Regnskap il I I I 438 s87 I Driftskostnader driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat F i n ans i n ntekte r/kostnader Renter av bankinnskudd Andre renteinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Sum finanskostnader Resultat av finansposter Ordinart resultat Arsu nderskudd/overskudd Overforin ger og avsetninger Overfsrt fraltil annen egenkapital Sum overfor:nger og avsetn. 7 I I , Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 'l av 6

4 Balanse pr Eiendeler Oslo Handelsstands Forening Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomten KarlJohans gate 37 Lokaler KarlJohans gate 37 EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer Lindern Park AS L6n Lindern Park AS Ansv. l6nekapital Lindern Park AS Investering i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omlopsmidler Fordringer Andre fordringer Fordringer kontingent Tilgode merverdiavgift Oslo Handelsstands Felleskontor Sum fordringer il Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlopsmidler SUM EIENDELER , Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 2 av 6

5 Balanse pr Egenkapital og Gjeld Oslo Handelsstands Forening Note Egenkapital Opptient egenkapital Egenkapital Sum opptjent egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjon sforpl i ktelser OHFs Kunstgj./Malerifond Sum avsetning for forpliktelser I Kortsiktig gjeld Skyld ig skattetrekuarbeidsgiveravgift P6lopende ferielsnn Styrehonorarer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 15/3 2tl I styret for Oslo Handelsstands Forenlng Ferner,,Styremedlem Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 3 av 6

6 Noter til regnskapet pr 31. desember 21 Oslo Handelsstands Forening Note 1 Regnskapsprinslpper og vlrknlng av prlnslppendrlnger Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsforing$9kikk fior sme foretak. lnntektsfoilng av medlemskontingonter og andre inntekter skler pe oppqenings/leveringstidspunktet. Anl6ggsmidler omfatter 6i6ndeler bestemtil varig 6ie og bruk. Anleggsmidter er wrdert til anskafials skost og avskrives og balansefgros ettsr driftsmidlets okonomiske tevetid. Finansiell eiendeler blit vurdort til lavests verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omlopsmidter, og kostrnetoden r b nyttet for investeringer i datterselskap. Note 2 Konsem, tllknyttede Solskapet har ele]?ndeler i folgende selskaper: selskaper m.v. Anskafiebos- Forretnlnga- Elerandeu Selskapet3 odspunkt kontor stemmerott eqenkad,loo% BoKort verdi Lindem Park AS 1998 Oslo 1 o/o Eugene Hansensgt. 1 AS bytt6t navn tjl Lindem Park AS i AGskiftet. Har derfor vabt a bruke d6t ny6 navnet i not n6 Det er ikke utarbeidet konsemr gnskap fot morselskap t og dafterselskaper. Inv storingener regnskapsfon etter kostmetoden. Transaksjoner med datterselskadtilknyttet selskap Frivillig gave lil Oslo Handelsstands Felleskontor fremkommer pa 6g n linje i note 9 og utgjor Renter av lan vedrorende Lindem Park AS r boffort som andre renteintekter under finansinnteker og utgjor Young R tailers er en grup;n for unge medlemer m llom 18 og 35 er.kosnader og kontingent er fort i regnskapet til Oslo Handelstands Forening for 21. Totalt kostnad utgjor KT KT kr Spesifi aksjon av mellomvaerende m.d dattetrelakaper Langsiktig fordring pe Lindem Park AS Ansvarlig ldnekapital Lindem Park AS Ak3Jer/andeler I andre s lskaper Oslo Cruise Visitoslo AS Antall Bokfurt vedl Note 3 Andre fordrlnger Forskuddsbetalt forsikring Andre forskuddsbotelte kostnador Sum irtt5c _----5Fi' Note 4 Varige drlftsmidler Lokaler Tomt EDB-utetyr Tll sammen Anskaffelseskost Anskafret i Aret Avgang i eret Akkumulerte avskrivninger Balansefsrt verdl pr fuets ordinare avskdvninger Avskrivning % p.a. I52',t s lolo Ooh 3o/o Note 5 Tilskudd aktivlteter inkl. i note g Karl Johan koret Young Retailers Magasin gruppe avslutning Visitoslo AS Sum tilskudd.ktlviteter o U2 Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 4 av 6 4r' \. l. (il Y+

7 Note 6 Egenkapltalen Annen egenkapitial Eg nkapital 1.1 Akier i Visit Oslo, beholdning bokort i 29 O\! ert od f n resultatre gnskap Annen egenkapltal Maledfondet ov rfort som oremerked egonakpitralpost 1/1 Solgto malerier Kostnader i lop6t av aret Beregnede r nter Orem6rket eg nkapital Egenkapltal 't z1839O /, s gr 5u Malerifondet ble opplost pa fonige Generalforsamling og vedtatt overfsrt som oremerked egenkapitalpost i regnskap t for 2O1O Note 7 Ansatte, godtglorelser, lin tll ansatte m.v, PeBonalkostnader bestar av folgende po6ter; Lonnlnger (inkl. feriepenger) Styr6honorar Arbeidsgiveravgiff Pensjonskostnader (koll. premie) Andre lrnnskoslnader Pensjonskostnad v6dr. fortidspensjon Pensjon, regulering av avsetning inkl. arb.giv.avg. Arbeidsgiveravgiff fsrtidspensjon Sum lonn3kostnador Gjennomsnittllg entall ansaft e aqlg / Det er 3 ansatte i OHF men lonnskostnadene for 1,4 stilling blir videreftaturert til Oslo Handelstands Fell skontor Godtgjorelser: L6nn/styrehonorar Kollektiv pensjonspremie Ann n godtgjorelse Posten inneholder lonn til Morten Fure frem til og med juni. Samt lonn til Gunnar Larssen fra oktober og ut ar6t. Det er ikke gitt lan eller sikkerhetrsstillelser til ledende personer eller styremedlemmor Forsikrede p nsjonsfiorpliktelser er dokket ved en kollektiv penslonsforsiking som omfattff alle ansafte. ForyliKelsen r ikke balansefsrt, og den edig pensjonspremien anses som Arets pansjonskostnad. Avkastning pa pensjonspremiefondet er fort som reduks,ion av p nsjonskostnaden. Ner det gjelder ovrig pensjonsforplikelse vedr. fortidspensjon vises til note g. fuets netto pensjonsko3tnad fremkommer pi folgende meb: 4!S 29 Arets pensjonspremie (resultatfort som pensjonskostnad) Revisor Kostnadsfsrt rovis,onshonorar utgjrr kr 46.3 I tillegg kostnadsfort kr 33.7 som gjelder annet konsulentarboide. Belopene er eks mva. Note 8 Ovrlge drlftskostnader Frivillig gave lil Felleskontoret Tilskudd til ak./grupp r Diverse kostnader Karl Johansgate Diverse kostnader EDB Andel felleskostnader Honotarer Annons r Felleskostnader lol(al r Kontingent HSH Andre kontingenter Diverse kostnader Lei av vikarer fra byra L ie av daglig leder Sum ovdge driftskostnadel Al I Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 5 av 6

8 Note 9 Egne pensjonsforpllktelser Pensjonsavtiale med tidlig6r6 diroldor erfft og m d 23 innarboidet i rbgnskap t. Fra 27 var det inngett avtale med tidlig r regnskapssjef. Begge avtal ne var tidsb gronset og falt bort ved rylte 67 Ar. Pensjonisten ryle 67 ar i 21. Note l I posten inngar bundn6 bankinnskudd kr ,-. Skyldig skattetrekk utgjod6 kr ,-. Note 11 O/verclkt legater/fonds L gatene og fondene har egne regnskaper som 6r gienstand for revision av BDO AS og kontroll fra Lofteri- og Stiftelsestilsynet. OHF'S 15 ars fond er i 21 overfsrt til Oslo handelens t tdanningslegatet Tll utdoling Kapital R.nter Utdellnger Koatnader Legatgruppe nr. 1 OHF s 15 ars fiond Overf Osloh. Utdanningslegat i 21 Logatgruppe nr.2 OHF s Understottelsesfond og derunder horende legater Legatgruppe legater og fonds Legatsr undcr ovorform. St6en og Strsms legat for und Gross. Pan Samuelsson t{ytt logat, midler fra andre Oslohandl6ns utdanningsl69at Sum A 't I Til utd6llnq KaDital 42 7't 't r I Sum posteno'til utdellng og Kapltal' Arsregnskap 21 Oslo Handelstands Forening Side 6 av 6

9

10

11 Til Generalforsamlingen i Oslo Handelsstands Forening og Oslo Handelsstands Felleskontor Regnskapene for 21 Kontrollkomit6en har behandlet regnskapene for 21 for Oslo Handelsstands Forening, de legater og fonds som forvaltes av foreningen, Oslo Handelsstands Felleskontor, samt Lindern Park AS. Komit6en er forngyd med oversiktlige regnskaper. Revisjonsberetningen, datert fra revisjonsfirmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Svein Andersen, er fremlagt. Komitden finner at foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med foreningens formfll, og at de legater og fonds som foreningen forvalter, er anvendt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Komit6en har gjennomgitt alle tilsendte referater fra styrempter i foreningen, og er fornpyde med oppf6lgingen av sakene. Komitden kan anbefale at resultatregnskap og balanse for Oslo Handelsstands Forening, legatene og Oslo Handelsstands Felleskontor godkjennes. Oslo )r. /_) /)t4,.,\,it,, Erlin$ $1drm I kontrollkomit6en: -8.=-a Terje Kvaal

12 VEDLEGG 5 OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS GENERALFORSAMLING Sak 6 Valgkomitéens innstilling (For Felleskontoret skal det kun velges styreleder og styremedlemmer) Styreleder (1 år) Butikksjef Carl-Christian Ferner Styremedlemmer (2 år): Kjøpmann Thomas Tøyen Helmersen Informasjonsrådgiver Hege Susanne Rognlien Adm. direktør Erling Johannes Ølstad Adm. direktør Jon Steinar Johnsen ny (tidligere styremedlem) ny ny ny Kontrollkomitéen (1 år): Kjøpmann John Arne Brennsund Direktør Terje Kvaal Daglig leder Turid Estelle Windingstad ny Stipendiekomitéen (1 år): Personaldirektør Edel Kalstad Daglig leder Kari O. Rebnord Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen HMS konsulent Christine Frellumstad Thoresen ny Utdelingskomitéen (1 år): Kjøpmann Roger Andersen Adm. direktør Arild Brath Eiendomsmegler Anne Magler Daglig leder Kari O. Rebnord STYRETS FORSLAG TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN (3 ÅR): Daglig leder Turid Estelle Windingstad ny Sikkerhetssjef Runar Karlsen ny Oslo, 8. februar 211 Terje Noreng Tor Sannerud Elisabeth Jensen Tomas Røise Øivind Heier Arnstein Lund

13 PRESENTASJON AV NYE KANDIDATER Carl-Cristian Ferner 38 år, butikksjef Ferner Jacobsen AS Calle, som han selv benevner seg er født med salg i blikket og målbånd i hånden. Allerede tidlig i guttedagene ble han med i familiens forretning i Stortingsgaten avbrutt med opphold ved varehuset Harrods i London og 1-årig personalutviklingskurs ved Gustav Käser International, samt diverse salgsog personalkurs ved Time Manager International og Euro Business School. Markedsføring som hovedfag fra vgs. og verneplikten ved Forsvarsdepartementet. Styreleder i Strøksforeningen Studerterlunden, styremedlem siden På fritiden er han bl a aktiv i internasjonal seiling og styremedlem i Hankø Yacht Club. Calle representerer klær/konfeksjon, enkeltkjøpmannskap og sentrum. Hege Susanne Rognlien 37 år, informasjonsrådgiver NorgesGruppen ASA Hege har i hele sin yrkesaktive karriere jobbet innen dagligvarehandelen hvor informasjon har vært hennes arbeidsfelt. Hun startet opp i CentraGruppen, gikk videre til Meny og sitter i dag sentralt i NG med ansvar for samfunnsstøtte og sponsorvirksomhet. Hun har master i pedagogikk ved UiO, en ESAutdannelse fra Treider og markedsøkonomi fra BI. Gift, to gutter på hhv 6 og 9 år og bor i Oslo, men født på Hamar. Hege representerer dagligvare og kjededrift Erling Johannes Ølstad 51 år, adm dir/innehaver Mester Grønn AS Erling startet første Mester Grønn butikk i Skien i I dag er det 94 butikker fra Kristiansand til Tromsø med 11 ansatte. Firmaet eies av Erling og hans bror Ola med like store deler hver. Mester Grønn ble årets kjøpesenterkjede i 24, Fair Tradekjede i 28 og 9. Erling har styreverv innen transport, hotell og salg av Økologisk frukt- og grønt. Han er også leder for innføringen av Oslo som Fair Trade-hovedstad. Erling er gift og har 4 barn. Han har utdanning fra Telemark Handelsgymnas i 1979 og Distriktshøgskolen i Telemark, økonomisk/administrativ linje og høgskolekandidat i Erling representerer blomster og planter, og kjededrift Jon Steinar Johnsen 62 år, adm dir Specsavers Norway AS Jon er utdannet ved BI og Eiendomsmeglerskolen, men har aldri praktisert som megler. Rett etter endt utdanning begynte han ved eiendomsavdelingen til Joh Johannson hvor han sluttet som disponent for eiendom i 83. Deretter gikk veien til KEFAS og FMkjeden i 4 år. Også 4 år som ansvarlig for nyetableringer og franchisedriften i McDonald s. Så 5 år i SPAR Norge og 4 år som adm dir i Obs!kjeden. Fra 21 ble han adm dir for Optikk Norge (Interoptik og Z-Optikk) frem til 25 hvor han begynte i Specsavers Norway AS. Jon sitter i styret for Norges Optikerforbund, i styret for HSH faghandel og er styreleder for Bjørklund Norge AS.. Gift, 2 barn og 4 barnebarn og bor i Oslo. Jon Steinar representerer optikk og kjededrift samt ur og gull. Christine Frellumstad Thoresen 27 år, HMS-konsulent Optimera AS Christine har opp gjennom oppveksten i tillegg til å utdanne seg jobbet innefor handelen på flere områder; kiosk, Cubus, Plantasjen, Dressmann og Bauhaus samt som dekoratør hos KB-Design. Christine har gått dekoratørlinje på vgs og har bachelor i varehandelsledelse fra Handelshøyskolen BI. Fra 28 har hun vært ved Optimera AS, hvor hun fra 1 har vært HMS-konsulent. Christine er en aktiv person med mange engasjement på fritiden, i elevråd, i revy, i boligsameie og som nettredaktør. Hun er også styremedlem i OHF Young Retailers.

14 VEDLEGG 6 OSLO HANDELSSTANDS FORENINGS GENERALFORSAMLING SAK 7 Fastsettelse av honorarer Valgkomitéens innstilling er uundrede honorarsatser for fast honorar som følger: Styreleder kr 12. per år Nestleder kr 35. per år Styremedlemmer kr 12. per år Styreleder i OHF Dagligvaregruppen kr 35. per år Det foreslås en endring for møtegodtgjørelse, dvs at styrets leder kun skal ha fast honorar og ikke honorar per møte. Følgende satser foreslås: Styremedlemmer (inkl. nestleder) Telefonstyremøte (inkl. nestleder) Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnt av styret Medlemmer av komitéer valgt av generalforsamlingen Medlemmer av permanente råd og utvalg som ikke honoreres av andre kr 1.8 per møte kr 8 per møte kr 12. per år kr 1.8 per møte kr 1.8 per møte kr 1.8 per møte Dersom et styremedlem har meldt forfall på mer enn 5 % av styremøtene, halveres det faste honorarer. For ordinære møter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser. Oslo, 8. februar 211 Terje Noreng Tor Sannerud Elisabeth Jensen Tomas Røise Øivind Heier Arnstein Lund

,##"9. tfuuur,],^a"u$ //tt ,,Y/

,##9. tfuuur,],^au$ //tt ,,Y/ ORDINÆR GENERALFORSAMLING (kun bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2010 har stemmerett) Tid: Onsdag 27. april 2011, ca kl 1830 (umiddelbart etter generalforsamlingen i OHF) Sted: OHF, Heftyesalen, Karl

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2013 Tirsdag 23. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Felleskontor 2012 Tirsdag 24. april (umiddelbart etter generalforsamling i OHF) Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle bedriftsmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 23. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2013 Tirsdag 23. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2012,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2017 Onsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2016,

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 24. april kl. 17.00 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING Oslo Handelsstands Forening 2012 Tirsdag 24. april kl. 17.00 Oslo Handelsstands Forening ORDINÆR GENERALFORSAMLING (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2011,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskap 2015 for Leksvik Bygdeallmenni ng

Arsregnskap 2015 for Leksvik Bygdeallmenni ng Arsregnskap 215 for Leksvik Bygdeallmenni ng Organ isasjons n r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsforerselskap Postboks 23 7121. LEKSVIK Organisasjonsnr. 9849164 Leksvik

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Filtvet Vannverk SA. Org.nr. 970 109 714 ARSBERETNING FOR 2014

Filtvet Vannverk SA. Org.nr. 970 109 714 ARSBERETNING FOR 2014 Arsregnskap 214 Filtvet Vannverk SA Arsberetning for 214 Resultatregnskap for 214 Balanseoppstilling pr. 31.12.214 Noter til arsregnskapet for 214 Kontantstremoppstilling 213/214 Styrets forslag til budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer