Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk"

Transkript

1 Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Litt om NBEF og BAE rådet Forvaltning av realkapitalen i usikre tider De største utfordringene og mulighetene Myndighetenes regelverk og rammebetingelser skal forenkles. Hvordan? Eystein C. Husebye Leder av BAE rådet, daglig leder i Norges bygg og eiendomsforening NBEF: Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg og eiendomsledelse. Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging. Definere og sette agenda for byggherre, eier og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler. Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

2 A/S Stortingsgaten 28 ISS Facility Services AS Siva Eiendom Holding AS Addici Facility Management AS IT Fornebu Eiendom AS Sjøhelle Byggrådgivning AS AFK Eiendom FKF Jernbaneverket Sogn og Fjordane Fylkeskommune Alta kommune, Drift og Utbygging Kontorbygg AS Sortland kommune Arcusgruppen ASA Kristiansand Eiendom Sparebanken Sogn og Fjordane Askøy kommune Kruse Smith Prosjekt AS Sparebanken Vest Eiendom Asplan Viak AS Lillehammer kommune St. Olavs Hospital HF Aust Agder Fylkeskommune Lydia AS Statens Bygningstekniske Etat Avinor AS Lørenskog kommune Statoil ASA Basale AS Malvik kommune Statsbygg Bergen Bolig og Byfornyelse KF Meløy kommune Stavanger kommune Bodø kommune Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger Bryn Eiendom AS Multiconsult AS Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Buskerud Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Stryn kommune Bydrift KF Longyearbyen Lokalstyre NAV Fellestjenester Studentsamskipnaden i Bergen Clemens Eiendom KS Neas ASA Studentsamskipnaden i Oppland Coor Service Management AS Norconsult AS Sunndal kommune Datec Norge AS Norconsult Informasjonssystemer AS Sweco Norge AS Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Sykehuset Asker og Bærum HF DNB ASA Div Eiendom Nord Trøndelag Fylkeskommune Sykehuset Telemark HF Elverum kommune Nordland Fylkeskommune Sør Trøndelag Fylkeskommune Entra Eiendom AS Norges Idrettshøgskole Sørlandet Sykehus HF Ernst & Young AS Norsk Tipping AS Telemark Fylkeskommune ESS Support Services AS NRK Eiendom Telenor Eiendom Holding AS Faveo Prosjektledelse AS NTNU Teknisk Avdeling Trondheim Kino AS Finnmark Fylkeskommune Nøk Energi Eiendom AS Trondheim kommune Fjell kommune Oppland Fylkeskommune Undervisningsbygg Oslo KF Flekkefjord kommune Optiofm AS Universitetet i Bergen Forsvarsbygg Oslo Katolske Bispedømme Universitetet i Tromsø Frelsesarmeens Eiendommer AS Oslo Lufthavn AS Vest Agder Fylkeskommune Hamar og Omegn Bbl Oslo Universitetssykehus HF Vital Eiendom AS Harstad Kommune, Bygg og Eiendomstjenesten Porsgrunn kommune Wang Norderud AS Hedmark Fylkeskommune Rambøll Norge AS Xstrata Nickel Helse Bergen HF Rogaland Fylkeskommune YIT Building Systems AS Helse Nord Trøndelag HF Rom Eiendom AS Østfold Fylkeskommune Helse Sør Øst RHF Sandefjord kommune Ålesund Kommunale Eiendom KF Hordaland Fylkeskommune Sandnes kommune Eiendom Aas Jakobsen dr. Ing AS Horten kommune Sarpsborg kommune Bolig og Grunneiend Høgskolen i Sør Trøndelag Sio Eiendom Livsløpsplanlegging bærekraftig eiendomsledelse Programmerte krav Økende krav Prosjektledelse Bygningsforvaltning (FM) S&A TFP Produksjon for å bygge Byggproduksjon OT Bruk (produksjon i bygget) FDVUS OMB R Hva Hvor Når Program Krav - Miljø - levetid - LCC -TPD - funksj. Alternativskalk. Synliggjøre krav Miljø, energi TPD alt. LCC FDVU leveranser Overlevering -As built - læring - FDVU-budsjett - SLA - funksjonstest Nøkkeltall Benchmarking Aktiv TPD (U) Tilstandsbasert DV SLA, KTI Nye krav -bruker - marked - offentl. Ombruk Gjenbruk Kilde: Svein Bjørberg

3 Aktiviteter, informasjon og nettverk Medlemsmøter, seminarer og workshops Kurs, konferanser og studieturer Standard Norge (komitearbeid) BAE Rådet (ledervervet) Nordic FM (ledervervet) Medlemsblad FDV Nettsider, temahefter LCC Forum Hva er BAE rådet? Rådet for Bygg, anlegg og eiendom, BAE rådet ble etablert 16. juni 1998 BAE rådet består av de tyngste bransjeforeningene i hele BAE næringens verdikjede 8 medlemsorganisasjoner:

4 BAE rådets overordnede strategi Ett kontaktpunkt for myndighetene Uformelt samarbeidsorgan Behandler saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene Koordinerer i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid Stikkord: BAE næringens overordnede rammevilkår Rekruttering og opplæring Forskning og utvikling Miljø, kvalitet og energi Samarbeid i verdikjeden BAE næringen hvem? Om lag bedrifter (Kilde: BI Senter for byggenæringen) Byggherrer Arkitekter Rådgivere Håndverkere Byggmestere Boligprodusenter Byggentreprenører Tekniske entreprenører Anleggsentreprenører Anleggsgartnere Byggevareprodusenter Byggevarehandel Eiendomsforvaltere

5 Verdikjede BAE sektoren Eier/ Utvikling Eier/ byggherre Planlegging og prosjektering Utførende Byggevareindustri Handel/ grossist Eier/ FDV Direktoratet for byggkvalitet (ex BE) «Et navn som forplikter. Direktoratet skal bidra til gode bygg for et godt samfunn. Med gode bygg mener vi bygg som har gode visuelle kvaliteter, er trygge og brukbare for alle. De er helse og miljøvennlige med fornuftig økonomi gjennom hele livsløpet. Dette kan vi selvsagt ikke klare alene. Vi er overbevist om at kvalitet i det bygde miljø bidrar til gunstig stedsutvikling og en bærekraftig samfunnsutvikling» Adm.dir. Morten Lie, DIBK

6 Norge: et teknologidrevet kunnskapssamfunn Skolen er byråkratisert og lærernes autoritet ødelagt ved at elevene er gjort "ansvarlige for egen læring". Realfagene er i særlig trøbbel, og ingeniørstudenter har kritisk dårlige mattekunnskaper. "Kunnskapsbasert politikk" er ofte bare et honnørord Hjernevaskdebatten er representativ for tilstanden Det drives utstrakt enkildejournalistikk uten kritiske spørsmål «Kunnskapen ligger kun et tastetrykk unna» Bjørn Vassnes fikk Gullpennen 2011 for boka «Sokrates og sjøpungen» Kompetanse hva er nå det? Kunnskaper Holdninger Erfaringer Mål Ferdigheter Motiver

7 Fremtidens næringsliv: Premisser Kunnskapsbasert Miljørobust Kundedrevet Globalt Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge» BAE næringen: en hjemmemarkedsnæring med omvendt internasjonalisering Bare 2 % av BAE kundene er utenlandske Bare 8 % av BAE leverandørene er utenlandske Nesten 10 % av de ansatte i BAE er utlendinger Over 20 % av BAE eierne er utenlandske Konkurransen fra utenlandske BAE bedrifter øker (Norge er et attraktivt marked) Få norske BAE bedrifter satser i utlandet Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge»

8 Strategiske utfordringer i BAE næringen BAE næringen trenger: Flere tunge aktører, aktiv eierkapital og mer strukturering Bedre kvalitetssystemer Nye former for samspill Nye kontraktsformer som stimulerer til kvalitet og miljø En radikal bedring av sitt omdømme Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge» Kjøp eiendom, den lages ikke mer..

9 Usikre tider.. Boligrapport til KRD overlevert Utvalget har identifisert en rekke hindringer og utfordringer for å kunne oppnå en boligutbygging som svarer til det økte behovet for boliger: Mangel på statlig samordning Komplisert, tidkrevende og lite forutsigbar planprosess Planene som vedtas er lite robuste. De gir ikke grunnlag for stor boligutbygging over tid og gjennom svingninger i markedet Nye tekniske forskrift er, krav til universell utforming og nye energiregler, samt den høye endringstakten fordyrer og forsinker boligbyggingen For dårlig sammenheng mellom satsing på infrastruktur og hvor det bygges boliger

10 Boligbyggingens innvirkning på samfunnet St.meld, prop'er, NOUer og rapporter Kilde: Bellona

11 Europas politikk betydning for Norge I energipolitikken er det 2 hovedproblemstillinger: Redusere klimagassutslipp Forsyningssikkerhet Klimapakken EU % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp Fornybardirektivet Kvotehandelsdirektivet Handlingsplan (2006) Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet Grønne elsertifikater Kvotehandel Energimerkedirektivet Økodesigndirektivet Direktiver omsettes i nasjonalt regelverk Eksempel, EUs bygningsenergidirektiv har gitt: Nye energikrav i teknisk forskrift til plan og bygningsloven ( og ) Nye bygg skal bruke mindre energi Alternativ energiforsyning for varme Tetthetstesting og dokumentasjon Ny energimerkeforskrift ( ) Energiattestering (energimerking) av bygg Energivurdering av tekniske installasjoner 20 % energieffektivisering Bygningsenergidirektivet

12 Stortingsmelding om bygningspolitikk Prosess «bedre med god kvalitet enn rask melding»: Høst 2010: Regionale innspillmøter Høst 2010: 50 talls ++ innspill 2010/2011: Dialog med næring og organisasjoner Høst 2011/2012: Avklaringer i dep. og regjering Vår 2012: Regjerings og stortingsbehandling St.meld: Noen utfordringer Bærekraftig utvikling Demografiske endringer Fragmentarisk sektor Kvalitet Produktivitet Ta i bruk ny teknologi 24

13 Fordeling av bygningsmassen Bygningsarealfordeling (m2 BTA) for boliger og yrkesbygg (unntatt landbruks og fiskeribygg). Kilde: SSB, Multiconsult, Prognosenteret, SINTEF Byggforsk, NHO Service

14 Uavhengig kontroll: «kvalitetsreformen» Hvem er kontrolløren? Har lang/lengre erfaring Solid fagperson Har greie på regelverket Har tillit får tillit, er balansert i skjønnsmessige vurderinger Kilde: Morten Meyer, BE Oversikt over kontrollområder og tiltaksklasser Kontroll av samsvar Kontrollområde Fuktsikring og lufttetthet: Prosjektering Teknisk forskrift definerte ytelser (konsept) Prosjektering Definerte ytelser prosjekterte løsninger Utførelse Prosjekterte løsninger utført byggearbeid I, II og III Bygningsfysikk: II og III II og III Konstruksjonssikkerhet: II og III II og III Geoteknikk: II og III II og III Brannsikkerhet II og III

15 Uavhengighet 14 1, 2. ledd Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. Over vann : Organisatorisk krav i forskrift annen juridisk enhet Under vann : Krav til foretaksintern organisering, Personlige bindinger Personlig integritet Kilde: Morten Meyer, BE Marginalkost for CO2 effektivisering

16 Er leietakere miljøbevisste? Hvor ofte er miljøaspektet en del av leietakers kravspesifikasjon ved søk etter nye lokaler?* * Undersøkelse blant eiendomsmeglere våren Kilde: Jacob A. L Orsa, Foss & Co St.meld: Hovedtema 1 Kompetanse og utvikling i byggsektoren Opplæring og utdanningssystemet FoU og innovasjon Kunnskapsformidling BYGG21 32

17 St.meld: Hovedtema 2 Bærekraftige kvaliteter Sikkerhet Arkitektur Klimatilpasning UU og tilgjengelighet Byggematerialer og miljøpåvirkning Inneklima 33 St.meld: Hovedtema 3 Energibruk i bygg Nybygg Eksisterende bygg 34

18 Miljø og bygg i samspill Energieffektivisering i eksisterende bygg Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det totale energiforbruket i norske bygninger i TWh, hvorav 44 TWh for boliger og 30 TWh for næringsbygg. Boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for ca 33 % av norsk energibruk og har et CO2 utslipp på ca 3 % av de samlede norske klimagassutslipp (Klimakur 2020). Hvordan kan man gjennomføre effektiviseringstiltak?

19 St.meld: Hovedtema 4 Mer effektive byggesaksprosesser Dilemma kvalitet/forenkling Redusere administrative byrder gjøre det lettere for folk flest Forenkling og samordning Digitalisering av søknads og godkjenningsprosesser 37 Nasjonal database for byggkvalitet? Omtrent halvparten av alle byggskader kan kobles direkte til prosjekteringsunnlatelser eller prosjekteringsfeil Grundig, gjerne uavhengig, kontroll av prosjekteringen i tidlige faser kan redusere omfanget av feil og skader vesentlig For å kunne oppnå framtidige nasjonale mål knyttet til reduksjon av byggskadeomfanget er det avgjørende med kunnskap om både de tekniske og de prosessrelaterte forholdene som medfører skader Nasjonal database for byggkvalitet og SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer kan være sentrale verktøy i dette arbeidet Kilde: Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

20 Kvalitet? Utnytt tilgjengelige kilder! Mobilitet og samhandling Stadig større brukergrupper forventer økt fleksibilitet i samhandling med offentlige virksomheter (24/7/52) Økende offentlig bruk av kanaler med toveiskommuniasjon som chat, wikier og sosiale medier (Web 2.0) Forventninger om tilgang til Min offentlige informasjon når som helst, hvor som helst Trådløst nett, GPS samt stor utbredelse av mobilteknologi skaper forventninger om tjenester som er basert på informasjon om hvor bruker befinner seg Kilde: Frank Haugan, Asplan Viak

21 Digitalt førstevalg og helhetlig plan og byggesaksprosess Alle egnede tjenester skal primært tilbys digitalt (Strategi for fornying av offentlig sektor, 2007) Tjenester skal tilrettelegges på trinn 3 4 tjenestetrappen ( St. meld ) En forutsetning for å realisere digitalt førstevalg for byggesaker er at det tas utgangspunkt i hele plan og byggesaksprosessen Kilde: Frank Haugan, Asplan Viak «BE skal tilrettelegge for nyttige tjenester som fremmer digitalt førstevalg for hele plan og byggesaksprosessen basert på integrasjon og samhandling i kommunale og statlige etater (nivå 4 tjenester)»

22 St.meld: Hovedtema 5 Det offentlige som pådriver og forbilde Det offentlige? Livsløpsplanlegging Innovasjon Digitalisering Måling, benchmarking og kontinuerlige forbedringer 44

23 Anskaffelser av leiekontrakter for kontorlokaler omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA): 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø: Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Hvor er Riksrevisjonen? Ikke et prioritert tilsyns og revisjonsområde pr 1. halvår 2011 Hva skjer i KOFA? Sak 2007/82: Klagers anførsel om brudd på 6 i lov om offentlige anskaffelser Klager har anført at 6 i lov om offentlige anskaffelser er brutt idet valgte leverandør ikke har fremvist dokumentasjon på tilbudte produkters levetidskostnader. Etter sekretariatets syn oppstiller ikke aktuelle bestemmelse noen slik plikt. Det eneste som fremgår av bestemmelsen er at oppdragsgiver har plikt til å ta hensyn l livssykluskostnader under planleggingen av den enkelte anskaffelse. Ut fra de e kan klagers anførsel ikke føre frem.

24 Krevende kunder case Skatteetaten Som offentlig leietaker har Skatteetaten fokus på: Kostnadseffektiv eiendomsdrift (bl.a. redusert antall lokasjoner) Profesjonalitet i anskaffelser og forhandlinger Kontrakter som er balanserte og ikke så utleiervennlige som tidligere Brukermedvirkning ift. endringsregime, vi vil ikke sitte i baksetet, men i passasjersetet Miljø og riktige kvaliteter i byggene Arbeidsplassutformingen ift. effektiv oppgaveløsning Arealeffektivitet (mål: å redusere brutto leieareal fra 36m2 til 24m2 i løpet av en 5 års periode) Lav innovasjon i BAE næringen? Bare 10 % har produktinnovasjoner (mot 20% i resten) Bare 3 % har tjenesteinnovasjoner (mot 10% i resten) Andel av omsetningen fra produktinnovasjoner i BAEnæringen ligger på halvparten av næringslivet forøvrig Lav FoU prosent gir lav innovasjon prosent Samarbeidsprosjektene som gir mest innovasjon Miljøinnovasjoner er i ferd med å bli driveren De store BAE bedriftene går foran, mens de små kunnskapsbedriftene synes å mangle Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge»

25 Nøkkeltallsdatabase & benchmarkingsverktøy Organisasjon X Organisasjon Z Organisasjon Y Økonomisystem + DV system organisasjon Y Kostnader og forbruk (kr, kwh) Årlig registrering KOSTRA?? Eiendomsdata (byggtype, BTA, lokasjon Benchmarking LCC kalkyler Budsjett Filter Nøkkeltall Uttrekk Beregninger BIM fra idé til FDVU

26 Juridiske/regulatoriske virkemidler Hva Innhold Hvem Plan og bygningslov (bygningsdelen) Danner et bygningsregelverk som regulerer prosess og tekniske krav. Hovedfokus nye bygg/tiltak KRD/Statens bygningstekniske etat Plan og bygningslov (plandel) Regulerer planlegging for utbygging MD Kulturminnelov Regulerer fredete og verneverdige bygg MD Energiloven Egen forskrift som krever energimerke ved OED/NVE omsetning og utleie av bygg El tilsynsloven Elektriske anlegg og utstyr. Elsikkerhet. JD/DSB Kvalifikasjonskrav til virksomheter og personell. Brannloven Omhandler forebyggende sikringstiltak og JD vedlikehold Helselovgivningen Gir bestemmelsene i forhold til inneklima SHD Arbeidsmiljøloven Stiller krav til forhold på byggeplass og AD/Arbeidstilsynet arbeidsplasser i bygg Diskrimineringsloven Tilgjengelighet og universell utforming i bygg BLD Forbrukerlovgivningen (bustadoppføringslov, håndverkertjenestelov, avhendingslov, takseringregler etc) Forbrukervern ved kjøp av bolig og byggtjenester Kontrakts og entrepriselovgivningen (avtalelov, Regulerer privatrettslige forhold mellom parter i NHD kjøpslov, standarder, etc) byggeprosjekter Lov om offentlige anskaffelser Krav om anbudsprosess + LCC FAD JD/BLD/Forbrukerrådet Offentlige høringsinstanser ifm byggesaker (SAK 6 2) Offentlige myndigheter som må høres ifm byggesaken Inntil 14 offentlige myndigheter

27 Økonomiske og adm virkemidler Hva Innhold Hvem Skattelovgivningen CO2 avgift og andre energiavgifter En lang rekke ordninger som påvirker byggenæringens og private boligeieres atferd Ordninger for å stimulere til energieffektivisering og energiomlegging FIN/Skattetaten Tilskudd Ordninger som gir støtte til energieffektiviseringstiltak OED/Enova Rammetilskudd Frie inntekter til kommunene som også skal dekke KRD utgifter til bygg Grunnlån Lån på gunstige vilkår hvis visse kvaliteter er tilfredstilt KRD/Husbanken Tilskudd Tilskudd for å fremme bestemte kvaliteter og typer av KRD/Husbanken bygg Tilskudd Tilskudd til fredete bygg MD/RA Kompetansetilskudd Støtte til kompetansebygging Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning KRD/Husbanken BE/KoBE programmet Lavenergiprogrammet Felles program for å øke kompetanse om energieffektivisering OED (eget styre) Byggemiljø.no Informasjon KRD/BE Standardisering Nasjonal og internasjonal standardisering Standard Norge støttes av NHD, KRD (BE/Husbanken) Kunnskapssystemer Byggeanvisninger SINTEF Byggforsk med noe off støtte Forskning Økonomisk støtte til ulike forskningsprogrammer rettet mot byggsektoren Nye produkter og tjenester Støtte til konkrete utviklingsprosjekter Innovasjon Norge OED Norges forskningsråd, Forskningsinstitutter, Nordic Innovation Center Markedssvikt som kriterium vs virkemidler Markedssvikt oppstår når aktørene ikke tar hensyn til alle kostnader og gevinster for samfunnet av sin beslutning: Kollektivt gode Den tilgjengelige kunnskapsbasen Eksternaliteter Læringseffekter og økt humankapital Forurensning Monopolmakt Få aktører som kan påvirke prisfastsettelsen Asymmetrisk informasjon

28 Regelverksforenkling?? NBEF viser til regelverksprosjektet rundt HMS reglene (der 47 forskrifter skal bli til 6) Viktig å ha klare kriterier for slik forenkling, som f eks: tilpasset målgruppen; oversiktlighet og brukervennlighet (ala HMS regelverket som har tre hovedmålgrupper (kommune, næring og privat) bidrar til risikoreduksjon og resultateffektivitet er kostnadseffektivt dosert (dvs skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme) Virkemidler for å oppnå en ønsket utvikling av bygningsmassen Krav og regler krever store ressurser å administrere og forholde seg til Satse på mer pisk, mindre gulrot Øke den offentlige bestillerkompetansen muliggjøre krav om gjennomføring av LCC betraktninger Økonomiske virkemidler gjennom Enova bør gjøres rettighetsbaserte Utvikle virkemidler som har til hensikt å bidra til informerte beslutninger energi, brannsikkerhet, klimatilpasning og tilgjengelighet I målrettet støtte og insentiver for å fremme en ønsket utvikling

29 Forsøk på «kunnskapskart» Fase/ Nivå Tidligfase Prosjektgjennomføring Forvaltning Drift Vedlikehold og utvikling Strategisk 1. By og stedsutvikling (dialog) 2. Effektivisering byggeprosess 3. Class architecture BREEAM 4. Finansiering OPS 13. BIM for ledere 14. Prosjekteierrollen 15. Lean Construction 16. Energi (lokalfjernvarme) 25. Grønne leiekontrakter 26. Rive eller transformere? 27. Oppgradering bygninger 28. Out /insourcing SLA 37. Benchmarking/ learning 38. FM standard NS IK Bygg sikkerhetsledelse 40. Prosessbeskrivelser KS 49. Verdibevarende vedlikehold 50. Bærekraftig potensial 51. Omregulering off privat 52. Brukerundersøkelser Taktisk 5. Miljøoppfølgingsprogram 6. PBL og TEK LCC analyser 8. Klimagassregnskap 17. Samspillkontrakter 18. BIM i prod.fasen 19. Overta ferdigstille 20. ITB ansvarlig 29. Husleiestrategi 30. Multimap indikatorer 31. Ivaretakelse av UU 32. Valg av FDVU system 41. Bestillerkompetanse SLA 42. FM tjenestestyring 43. Contingency planning 44. Overtakelse og ferdigstillelse 53. Investeringsanalyser 54. Optimal vedlikeholdsplan 55. Beslutningsstøttesystem 56. Operativt 9. NS 3031 Beregn energibehov 10. NS 3701 Passivhus yrkesbygg 11. BIM fra idé til FDVU 12. Uavhengig kontroll 21. SHA byggherreforskrift 22. Byggautomatisering 23. Velferdsteknologi 24. Fra C til A eller A+ 33. Benchmarking 34. KOSTRA, styringsverktøy? 35. Vernehensyn vs rehab 36. Arealforvaltning 45. Operativ teknisk drift 46. Flytting 47. Forsyningsledelse 48. ROS analyser 57. Praktisk vedlikehold 58. Arbeidsprosedyrer

Hva er viktig i morgendagens leiemarked?

Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Kort om NBEF Politiske føringer Lokalisering Miljø og energi Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening

Detaljer

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner «Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner Kompetanse for bedre eiendomsledelse 10.01.13 Eystein C. Husebye daglig leder i NBEF, leder av BAE rådet 1 Visjon: Den foretrukne

Detaljer

Hvorfor være medlem i NBEF?

Hvorfor være medlem i NBEF? Hvorfor være medlem i NBEF? Visjon og formål Medlemsmasse Prioriterte aktiviteter Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening www.nbef.no

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.

ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef. ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef.no Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer