Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk"

Transkript

1 Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Litt om NBEF og BAE rådet Forvaltning av realkapitalen i usikre tider De største utfordringene og mulighetene Myndighetenes regelverk og rammebetingelser skal forenkles. Hvordan? Eystein C. Husebye Leder av BAE rådet, daglig leder i Norges bygg og eiendomsforening NBEF: Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg og eiendomsledelse. Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging. Definere og sette agenda for byggherre, eier og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler. Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

2 A/S Stortingsgaten 28 ISS Facility Services AS Siva Eiendom Holding AS Addici Facility Management AS IT Fornebu Eiendom AS Sjøhelle Byggrådgivning AS AFK Eiendom FKF Jernbaneverket Sogn og Fjordane Fylkeskommune Alta kommune, Drift og Utbygging Kontorbygg AS Sortland kommune Arcusgruppen ASA Kristiansand Eiendom Sparebanken Sogn og Fjordane Askøy kommune Kruse Smith Prosjekt AS Sparebanken Vest Eiendom Asplan Viak AS Lillehammer kommune St. Olavs Hospital HF Aust Agder Fylkeskommune Lydia AS Statens Bygningstekniske Etat Avinor AS Lørenskog kommune Statoil ASA Basale AS Malvik kommune Statsbygg Bergen Bolig og Byfornyelse KF Meløy kommune Stavanger kommune Bodø kommune Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger Bryn Eiendom AS Multiconsult AS Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Buskerud Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Stryn kommune Bydrift KF Longyearbyen Lokalstyre NAV Fellestjenester Studentsamskipnaden i Bergen Clemens Eiendom KS Neas ASA Studentsamskipnaden i Oppland Coor Service Management AS Norconsult AS Sunndal kommune Datec Norge AS Norconsult Informasjonssystemer AS Sweco Norge AS Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Sykehuset Asker og Bærum HF DNB ASA Div Eiendom Nord Trøndelag Fylkeskommune Sykehuset Telemark HF Elverum kommune Nordland Fylkeskommune Sør Trøndelag Fylkeskommune Entra Eiendom AS Norges Idrettshøgskole Sørlandet Sykehus HF Ernst & Young AS Norsk Tipping AS Telemark Fylkeskommune ESS Support Services AS NRK Eiendom Telenor Eiendom Holding AS Faveo Prosjektledelse AS NTNU Teknisk Avdeling Trondheim Kino AS Finnmark Fylkeskommune Nøk Energi Eiendom AS Trondheim kommune Fjell kommune Oppland Fylkeskommune Undervisningsbygg Oslo KF Flekkefjord kommune Optiofm AS Universitetet i Bergen Forsvarsbygg Oslo Katolske Bispedømme Universitetet i Tromsø Frelsesarmeens Eiendommer AS Oslo Lufthavn AS Vest Agder Fylkeskommune Hamar og Omegn Bbl Oslo Universitetssykehus HF Vital Eiendom AS Harstad Kommune, Bygg og Eiendomstjenesten Porsgrunn kommune Wang Norderud AS Hedmark Fylkeskommune Rambøll Norge AS Xstrata Nickel Helse Bergen HF Rogaland Fylkeskommune YIT Building Systems AS Helse Nord Trøndelag HF Rom Eiendom AS Østfold Fylkeskommune Helse Sør Øst RHF Sandefjord kommune Ålesund Kommunale Eiendom KF Hordaland Fylkeskommune Sandnes kommune Eiendom Aas Jakobsen dr. Ing AS Horten kommune Sarpsborg kommune Bolig og Grunneiend Høgskolen i Sør Trøndelag Sio Eiendom Livsløpsplanlegging bærekraftig eiendomsledelse Programmerte krav Økende krav Prosjektledelse Bygningsforvaltning (FM) S&A TFP Produksjon for å bygge Byggproduksjon OT Bruk (produksjon i bygget) FDVUS OMB R Hva Hvor Når Program Krav - Miljø - levetid - LCC -TPD - funksj. Alternativskalk. Synliggjøre krav Miljø, energi TPD alt. LCC FDVU leveranser Overlevering -As built - læring - FDVU-budsjett - SLA - funksjonstest Nøkkeltall Benchmarking Aktiv TPD (U) Tilstandsbasert DV SLA, KTI Nye krav -bruker - marked - offentl. Ombruk Gjenbruk Kilde: Svein Bjørberg

3 Aktiviteter, informasjon og nettverk Medlemsmøter, seminarer og workshops Kurs, konferanser og studieturer Standard Norge (komitearbeid) BAE Rådet (ledervervet) Nordic FM (ledervervet) Medlemsblad FDV Nettsider, temahefter LCC Forum Hva er BAE rådet? Rådet for Bygg, anlegg og eiendom, BAE rådet ble etablert 16. juni 1998 BAE rådet består av de tyngste bransjeforeningene i hele BAE næringens verdikjede 8 medlemsorganisasjoner:

4 BAE rådets overordnede strategi Ett kontaktpunkt for myndighetene Uformelt samarbeidsorgan Behandler saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene Koordinerer i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid Stikkord: BAE næringens overordnede rammevilkår Rekruttering og opplæring Forskning og utvikling Miljø, kvalitet og energi Samarbeid i verdikjeden BAE næringen hvem? Om lag bedrifter (Kilde: BI Senter for byggenæringen) Byggherrer Arkitekter Rådgivere Håndverkere Byggmestere Boligprodusenter Byggentreprenører Tekniske entreprenører Anleggsentreprenører Anleggsgartnere Byggevareprodusenter Byggevarehandel Eiendomsforvaltere

5 Verdikjede BAE sektoren Eier/ Utvikling Eier/ byggherre Planlegging og prosjektering Utførende Byggevareindustri Handel/ grossist Eier/ FDV Direktoratet for byggkvalitet (ex BE) «Et navn som forplikter. Direktoratet skal bidra til gode bygg for et godt samfunn. Med gode bygg mener vi bygg som har gode visuelle kvaliteter, er trygge og brukbare for alle. De er helse og miljøvennlige med fornuftig økonomi gjennom hele livsløpet. Dette kan vi selvsagt ikke klare alene. Vi er overbevist om at kvalitet i det bygde miljø bidrar til gunstig stedsutvikling og en bærekraftig samfunnsutvikling» Adm.dir. Morten Lie, DIBK

6 Norge: et teknologidrevet kunnskapssamfunn Skolen er byråkratisert og lærernes autoritet ødelagt ved at elevene er gjort "ansvarlige for egen læring". Realfagene er i særlig trøbbel, og ingeniørstudenter har kritisk dårlige mattekunnskaper. "Kunnskapsbasert politikk" er ofte bare et honnørord Hjernevaskdebatten er representativ for tilstanden Det drives utstrakt enkildejournalistikk uten kritiske spørsmål «Kunnskapen ligger kun et tastetrykk unna» Bjørn Vassnes fikk Gullpennen 2011 for boka «Sokrates og sjøpungen» Kompetanse hva er nå det? Kunnskaper Holdninger Erfaringer Mål Ferdigheter Motiver

7 Fremtidens næringsliv: Premisser Kunnskapsbasert Miljørobust Kundedrevet Globalt Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge» BAE næringen: en hjemmemarkedsnæring med omvendt internasjonalisering Bare 2 % av BAE kundene er utenlandske Bare 8 % av BAE leverandørene er utenlandske Nesten 10 % av de ansatte i BAE er utlendinger Over 20 % av BAE eierne er utenlandske Konkurransen fra utenlandske BAE bedrifter øker (Norge er et attraktivt marked) Få norske BAE bedrifter satser i utlandet Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge»

8 Strategiske utfordringer i BAE næringen BAE næringen trenger: Flere tunge aktører, aktiv eierkapital og mer strukturering Bedre kvalitetssystemer Nye former for samspill Nye kontraktsformer som stimulerer til kvalitet og miljø En radikal bedring av sitt omdømme Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge» Kjøp eiendom, den lages ikke mer..

9 Usikre tider.. Boligrapport til KRD overlevert Utvalget har identifisert en rekke hindringer og utfordringer for å kunne oppnå en boligutbygging som svarer til det økte behovet for boliger: Mangel på statlig samordning Komplisert, tidkrevende og lite forutsigbar planprosess Planene som vedtas er lite robuste. De gir ikke grunnlag for stor boligutbygging over tid og gjennom svingninger i markedet Nye tekniske forskrift er, krav til universell utforming og nye energiregler, samt den høye endringstakten fordyrer og forsinker boligbyggingen For dårlig sammenheng mellom satsing på infrastruktur og hvor det bygges boliger

10 Boligbyggingens innvirkning på samfunnet St.meld, prop'er, NOUer og rapporter Kilde: Bellona

11 Europas politikk betydning for Norge I energipolitikken er det 2 hovedproblemstillinger: Redusere klimagassutslipp Forsyningssikkerhet Klimapakken EU % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp Fornybardirektivet Kvotehandelsdirektivet Handlingsplan (2006) Bygningsenergidirektivet Energitjenestedirektivet Grønne elsertifikater Kvotehandel Energimerkedirektivet Økodesigndirektivet Direktiver omsettes i nasjonalt regelverk Eksempel, EUs bygningsenergidirektiv har gitt: Nye energikrav i teknisk forskrift til plan og bygningsloven ( og ) Nye bygg skal bruke mindre energi Alternativ energiforsyning for varme Tetthetstesting og dokumentasjon Ny energimerkeforskrift ( ) Energiattestering (energimerking) av bygg Energivurdering av tekniske installasjoner 20 % energieffektivisering Bygningsenergidirektivet

12 Stortingsmelding om bygningspolitikk Prosess «bedre med god kvalitet enn rask melding»: Høst 2010: Regionale innspillmøter Høst 2010: 50 talls ++ innspill 2010/2011: Dialog med næring og organisasjoner Høst 2011/2012: Avklaringer i dep. og regjering Vår 2012: Regjerings og stortingsbehandling St.meld: Noen utfordringer Bærekraftig utvikling Demografiske endringer Fragmentarisk sektor Kvalitet Produktivitet Ta i bruk ny teknologi 24

13 Fordeling av bygningsmassen Bygningsarealfordeling (m2 BTA) for boliger og yrkesbygg (unntatt landbruks og fiskeribygg). Kilde: SSB, Multiconsult, Prognosenteret, SINTEF Byggforsk, NHO Service

14 Uavhengig kontroll: «kvalitetsreformen» Hvem er kontrolløren? Har lang/lengre erfaring Solid fagperson Har greie på regelverket Har tillit får tillit, er balansert i skjønnsmessige vurderinger Kilde: Morten Meyer, BE Oversikt over kontrollområder og tiltaksklasser Kontroll av samsvar Kontrollområde Fuktsikring og lufttetthet: Prosjektering Teknisk forskrift definerte ytelser (konsept) Prosjektering Definerte ytelser prosjekterte løsninger Utførelse Prosjekterte løsninger utført byggearbeid I, II og III Bygningsfysikk: II og III II og III Konstruksjonssikkerhet: II og III II og III Geoteknikk: II og III II og III Brannsikkerhet II og III

15 Uavhengighet 14 1, 2. ledd Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen., og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. Over vann : Organisatorisk krav i forskrift annen juridisk enhet Under vann : Krav til foretaksintern organisering, Personlige bindinger Personlig integritet Kilde: Morten Meyer, BE Marginalkost for CO2 effektivisering

16 Er leietakere miljøbevisste? Hvor ofte er miljøaspektet en del av leietakers kravspesifikasjon ved søk etter nye lokaler?* * Undersøkelse blant eiendomsmeglere våren Kilde: Jacob A. L Orsa, Foss & Co St.meld: Hovedtema 1 Kompetanse og utvikling i byggsektoren Opplæring og utdanningssystemet FoU og innovasjon Kunnskapsformidling BYGG21 32

17 St.meld: Hovedtema 2 Bærekraftige kvaliteter Sikkerhet Arkitektur Klimatilpasning UU og tilgjengelighet Byggematerialer og miljøpåvirkning Inneklima 33 St.meld: Hovedtema 3 Energibruk i bygg Nybygg Eksisterende bygg 34

18 Miljø og bygg i samspill Energieffektivisering i eksisterende bygg Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det totale energiforbruket i norske bygninger i TWh, hvorav 44 TWh for boliger og 30 TWh for næringsbygg. Boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for ca 33 % av norsk energibruk og har et CO2 utslipp på ca 3 % av de samlede norske klimagassutslipp (Klimakur 2020). Hvordan kan man gjennomføre effektiviseringstiltak?

19 St.meld: Hovedtema 4 Mer effektive byggesaksprosesser Dilemma kvalitet/forenkling Redusere administrative byrder gjøre det lettere for folk flest Forenkling og samordning Digitalisering av søknads og godkjenningsprosesser 37 Nasjonal database for byggkvalitet? Omtrent halvparten av alle byggskader kan kobles direkte til prosjekteringsunnlatelser eller prosjekteringsfeil Grundig, gjerne uavhengig, kontroll av prosjekteringen i tidlige faser kan redusere omfanget av feil og skader vesentlig For å kunne oppnå framtidige nasjonale mål knyttet til reduksjon av byggskadeomfanget er det avgjørende med kunnskap om både de tekniske og de prosessrelaterte forholdene som medfører skader Nasjonal database for byggkvalitet og SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer kan være sentrale verktøy i dette arbeidet Kilde: Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

20 Kvalitet? Utnytt tilgjengelige kilder! Mobilitet og samhandling Stadig større brukergrupper forventer økt fleksibilitet i samhandling med offentlige virksomheter (24/7/52) Økende offentlig bruk av kanaler med toveiskommuniasjon som chat, wikier og sosiale medier (Web 2.0) Forventninger om tilgang til Min offentlige informasjon når som helst, hvor som helst Trådløst nett, GPS samt stor utbredelse av mobilteknologi skaper forventninger om tjenester som er basert på informasjon om hvor bruker befinner seg Kilde: Frank Haugan, Asplan Viak

21 Digitalt førstevalg og helhetlig plan og byggesaksprosess Alle egnede tjenester skal primært tilbys digitalt (Strategi for fornying av offentlig sektor, 2007) Tjenester skal tilrettelegges på trinn 3 4 tjenestetrappen ( St. meld ) En forutsetning for å realisere digitalt førstevalg for byggesaker er at det tas utgangspunkt i hele plan og byggesaksprosessen Kilde: Frank Haugan, Asplan Viak «BE skal tilrettelegge for nyttige tjenester som fremmer digitalt førstevalg for hele plan og byggesaksprosessen basert på integrasjon og samhandling i kommunale og statlige etater (nivå 4 tjenester)»

22 St.meld: Hovedtema 5 Det offentlige som pådriver og forbilde Det offentlige? Livsløpsplanlegging Innovasjon Digitalisering Måling, benchmarking og kontinuerlige forbedringer 44

23 Anskaffelser av leiekontrakter for kontorlokaler omfattes av lov om offentlige anskaffelser (LOA): 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø: Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Hvor er Riksrevisjonen? Ikke et prioritert tilsyns og revisjonsområde pr 1. halvår 2011 Hva skjer i KOFA? Sak 2007/82: Klagers anførsel om brudd på 6 i lov om offentlige anskaffelser Klager har anført at 6 i lov om offentlige anskaffelser er brutt idet valgte leverandør ikke har fremvist dokumentasjon på tilbudte produkters levetidskostnader. Etter sekretariatets syn oppstiller ikke aktuelle bestemmelse noen slik plikt. Det eneste som fremgår av bestemmelsen er at oppdragsgiver har plikt til å ta hensyn l livssykluskostnader under planleggingen av den enkelte anskaffelse. Ut fra de e kan klagers anførsel ikke føre frem.

24 Krevende kunder case Skatteetaten Som offentlig leietaker har Skatteetaten fokus på: Kostnadseffektiv eiendomsdrift (bl.a. redusert antall lokasjoner) Profesjonalitet i anskaffelser og forhandlinger Kontrakter som er balanserte og ikke så utleiervennlige som tidligere Brukermedvirkning ift. endringsregime, vi vil ikke sitte i baksetet, men i passasjersetet Miljø og riktige kvaliteter i byggene Arbeidsplassutformingen ift. effektiv oppgaveløsning Arealeffektivitet (mål: å redusere brutto leieareal fra 36m2 til 24m2 i løpet av en 5 års periode) Lav innovasjon i BAE næringen? Bare 10 % har produktinnovasjoner (mot 20% i resten) Bare 3 % har tjenesteinnovasjoner (mot 10% i resten) Andel av omsetningen fra produktinnovasjoner i BAEnæringen ligger på halvparten av næringslivet forøvrig Lav FoU prosent gir lav innovasjon prosent Samarbeidsprosjektene som gir mest innovasjon Miljøinnovasjoner er i ferd med å bli driveren De store BAE bedriftene går foran, mens de små kunnskapsbedriftene synes å mangle Kilde: Torger Reve, «Et kunnskapsbasert Norge»

25 Nøkkeltallsdatabase & benchmarkingsverktøy Organisasjon X Organisasjon Z Organisasjon Y Økonomisystem + DV system organisasjon Y Kostnader og forbruk (kr, kwh) Årlig registrering KOSTRA?? Eiendomsdata (byggtype, BTA, lokasjon Benchmarking LCC kalkyler Budsjett Filter Nøkkeltall Uttrekk Beregninger BIM fra idé til FDVU

26 Juridiske/regulatoriske virkemidler Hva Innhold Hvem Plan og bygningslov (bygningsdelen) Danner et bygningsregelverk som regulerer prosess og tekniske krav. Hovedfokus nye bygg/tiltak KRD/Statens bygningstekniske etat Plan og bygningslov (plandel) Regulerer planlegging for utbygging MD Kulturminnelov Regulerer fredete og verneverdige bygg MD Energiloven Egen forskrift som krever energimerke ved OED/NVE omsetning og utleie av bygg El tilsynsloven Elektriske anlegg og utstyr. Elsikkerhet. JD/DSB Kvalifikasjonskrav til virksomheter og personell. Brannloven Omhandler forebyggende sikringstiltak og JD vedlikehold Helselovgivningen Gir bestemmelsene i forhold til inneklima SHD Arbeidsmiljøloven Stiller krav til forhold på byggeplass og AD/Arbeidstilsynet arbeidsplasser i bygg Diskrimineringsloven Tilgjengelighet og universell utforming i bygg BLD Forbrukerlovgivningen (bustadoppføringslov, håndverkertjenestelov, avhendingslov, takseringregler etc) Forbrukervern ved kjøp av bolig og byggtjenester Kontrakts og entrepriselovgivningen (avtalelov, Regulerer privatrettslige forhold mellom parter i NHD kjøpslov, standarder, etc) byggeprosjekter Lov om offentlige anskaffelser Krav om anbudsprosess + LCC FAD JD/BLD/Forbrukerrådet Offentlige høringsinstanser ifm byggesaker (SAK 6 2) Offentlige myndigheter som må høres ifm byggesaken Inntil 14 offentlige myndigheter

27 Økonomiske og adm virkemidler Hva Innhold Hvem Skattelovgivningen CO2 avgift og andre energiavgifter En lang rekke ordninger som påvirker byggenæringens og private boligeieres atferd Ordninger for å stimulere til energieffektivisering og energiomlegging FIN/Skattetaten Tilskudd Ordninger som gir støtte til energieffektiviseringstiltak OED/Enova Rammetilskudd Frie inntekter til kommunene som også skal dekke KRD utgifter til bygg Grunnlån Lån på gunstige vilkår hvis visse kvaliteter er tilfredstilt KRD/Husbanken Tilskudd Tilskudd for å fremme bestemte kvaliteter og typer av KRD/Husbanken bygg Tilskudd Tilskudd til fredete bygg MD/RA Kompetansetilskudd Støtte til kompetansebygging Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning KRD/Husbanken BE/KoBE programmet Lavenergiprogrammet Felles program for å øke kompetanse om energieffektivisering OED (eget styre) Byggemiljø.no Informasjon KRD/BE Standardisering Nasjonal og internasjonal standardisering Standard Norge støttes av NHD, KRD (BE/Husbanken) Kunnskapssystemer Byggeanvisninger SINTEF Byggforsk med noe off støtte Forskning Økonomisk støtte til ulike forskningsprogrammer rettet mot byggsektoren Nye produkter og tjenester Støtte til konkrete utviklingsprosjekter Innovasjon Norge OED Norges forskningsråd, Forskningsinstitutter, Nordic Innovation Center Markedssvikt som kriterium vs virkemidler Markedssvikt oppstår når aktørene ikke tar hensyn til alle kostnader og gevinster for samfunnet av sin beslutning: Kollektivt gode Den tilgjengelige kunnskapsbasen Eksternaliteter Læringseffekter og økt humankapital Forurensning Monopolmakt Få aktører som kan påvirke prisfastsettelsen Asymmetrisk informasjon

28 Regelverksforenkling?? NBEF viser til regelverksprosjektet rundt HMS reglene (der 47 forskrifter skal bli til 6) Viktig å ha klare kriterier for slik forenkling, som f eks: tilpasset målgruppen; oversiktlighet og brukervennlighet (ala HMS regelverket som har tre hovedmålgrupper (kommune, næring og privat) bidrar til risikoreduksjon og resultateffektivitet er kostnadseffektivt dosert (dvs skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme) Virkemidler for å oppnå en ønsket utvikling av bygningsmassen Krav og regler krever store ressurser å administrere og forholde seg til Satse på mer pisk, mindre gulrot Øke den offentlige bestillerkompetansen muliggjøre krav om gjennomføring av LCC betraktninger Økonomiske virkemidler gjennom Enova bør gjøres rettighetsbaserte Utvikle virkemidler som har til hensikt å bidra til informerte beslutninger energi, brannsikkerhet, klimatilpasning og tilgjengelighet I målrettet støtte og insentiver for å fremme en ønsket utvikling

29 Forsøk på «kunnskapskart» Fase/ Nivå Tidligfase Prosjektgjennomføring Forvaltning Drift Vedlikehold og utvikling Strategisk 1. By og stedsutvikling (dialog) 2. Effektivisering byggeprosess 3. Class architecture BREEAM 4. Finansiering OPS 13. BIM for ledere 14. Prosjekteierrollen 15. Lean Construction 16. Energi (lokalfjernvarme) 25. Grønne leiekontrakter 26. Rive eller transformere? 27. Oppgradering bygninger 28. Out /insourcing SLA 37. Benchmarking/ learning 38. FM standard NS IK Bygg sikkerhetsledelse 40. Prosessbeskrivelser KS 49. Verdibevarende vedlikehold 50. Bærekraftig potensial 51. Omregulering off privat 52. Brukerundersøkelser Taktisk 5. Miljøoppfølgingsprogram 6. PBL og TEK LCC analyser 8. Klimagassregnskap 17. Samspillkontrakter 18. BIM i prod.fasen 19. Overta ferdigstille 20. ITB ansvarlig 29. Husleiestrategi 30. Multimap indikatorer 31. Ivaretakelse av UU 32. Valg av FDVU system 41. Bestillerkompetanse SLA 42. FM tjenestestyring 43. Contingency planning 44. Overtakelse og ferdigstillelse 53. Investeringsanalyser 54. Optimal vedlikeholdsplan 55. Beslutningsstøttesystem 56. Operativt 9. NS 3031 Beregn energibehov 10. NS 3701 Passivhus yrkesbygg 11. BIM fra idé til FDVU 12. Uavhengig kontroll 21. SHA byggherreforskrift 22. Byggautomatisering 23. Velferdsteknologi 24. Fra C til A eller A+ 33. Benchmarking 34. KOSTRA, styringsverktøy? 35. Vernehensyn vs rehab 36. Arealforvaltning 45. Operativ teknisk drift 46. Flytting 47. Forsyningsledelse 48. ROS analyser 57. Praktisk vedlikehold 58. Arbeidsprosedyrer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

Hvorfor være medlem i NBEF?

Hvorfor være medlem i NBEF? Hvorfor være medlem i NBEF? Visjon og formål Medlemsmasse Prioriterte aktiviteter Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening www.nbef.no

Detaljer

Hva er viktig i morgendagens leiemarked?

Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Kort om NBEF Politiske føringer Lokalisering Miljø og energi Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening

Detaljer

Energimeldingen innspill NBEF

Energimeldingen innspill NBEF Energimeldingen innspill NBEF Hvem er NBEF? Innspill og høringsuttalelser Mål: Optimal bærekraft Forventninger til Energimeldingen Behov for avklaringer! Presentasjon på innspillmøte i OED, Oslo, 9. desember

Detaljer

TEK10 -> TEK17 med fokus på kostnadsreduksjoner- innspill NBEF

TEK10 -> TEK17 med fokus på kostnadsreduksjoner- innspill NBEF Grunnlag for regulering Forenkling og kostnadsreduksjon Aktive vs passive tiltak Indeksbygg, LCC og BIM Eier vs bruker, organisatorisk vs teknisk, systemgrenser TEK insentiver og etterlevelse TEK10 ->

Detaljer

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner

«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner «Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner Kompetanse for bedre eiendomsledelse 10.01.13 Eystein C. Husebye daglig leder i NBEF, leder av BAE rådet 1 Visjon: Den foretrukne

Detaljer

Presentasjon for Enova 17.11.11

Presentasjon for Enova 17.11.11 Presentasjon for Enova 17.11.11 www.byggalliansen.no www.noeiendom.no www.nbef.no NBEF: Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål:

Detaljer

Grønn skattekommisjon - innspill NBEF

Grønn skattekommisjon - innspill NBEF Grønn skattekommisjon - innspill NBEF Hvordan skal vi bygge, forvalte og drifte en offentlig eiendomsmasse med verdi på mer enn NOK 1.500 mrd på en bærekraftig måte? Denne utgjør en viktig strategisk faktor

Detaljer

Behovet for en helhetlig gjennomgang av virkemidler, tiltak og verktøy for å oppnå økt kvalitet i eksisterende bygningsmasse

Behovet for en helhetlig gjennomgang av virkemidler, tiltak og verktøy for å oppnå økt kvalitet i eksisterende bygningsmasse Behovet for en helhetlig gjennomgang av virkemidler, tiltak og verktøy for å oppnå økt kvalitet i eksisterende bygningsmasse First we shape our buildings, then they shape us (Winston Churchill, 1943) Norges

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

Velkommen til workshop 25.11!

Velkommen til workshop 25.11! Velkommen til workshop 25.11! Sted: Holmenkollen Park Rica Hotel Tid: Onsdag 25. november 2009 kl 09.0000 13.00 Program: 09.00 Velkommen og bakgrunn (ECH) 09.30 11.30 Diskusjon og utarbeidelse plan (alle!)

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC.

Målsetting med LCC Forum er å. Fra investeringskostnader til LCC. Fra investeringskostnader til LCC. Hvilke ambisjonsnivå skal vi velge i prosjektene? Hva er god totaløkonomi i et livsløpsperspektiv? Hvordan ta hensyn til miljøspørsmål? Hvordan kommunisere konsekvenser

Detaljer

Gode bygg for eit betre samfunn Stortingsmelding om Bygningspolitikk

Gode bygg for eit betre samfunn Stortingsmelding om Bygningspolitikk Gode bygg for eit betre samfunn Stortingsmelding om Bygningspolitikk NBEF 29.-30. mai 2013 Stortingsmelding om Bygningspolitikk - Fremdrift og medvirkning - Innspill fra BAE-rådet Den store utfordringen

Detaljer

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tredjepartskontroll Driftskonferansen 2012 Morten Meyer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hva er nytt - kortversjon Foretak (pro / utf) Utføre Kvalitetssikret prosess Korrigere Kontrollere Kontrollforetak

Detaljer

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål?

Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Hvordan kan byggenæringen g oppnå myndighetenes ambisiøse energimål? Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Fukt og frykt! Sammenheng mellom inneklima og astma. Fukt, mugg og helse. Fuktrisiko

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

LCC kunnskapsstatus og veien videre

LCC kunnskapsstatus og veien videre LCC kunnskapsstatus og veien videre Dynamisk LCC, bedre beslutninger, LCC Forum Innlegg ved NBEF Årsmøte mars 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg 1 Innhold Status i dag Har vi oppnådd noe??? Dynamisk

Detaljer

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre.

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Østlandssamarbeidet, 19.november 2015 Harald Thoresen, prosjektleder Hva er Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Detaljer

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Tenke langsiktig i bygg, anlegg og eiendom LANGSIKTIGHET Per T. Eikeland Statens bygningstekniske etat http://kobe.be.no Smartere innkjøp gir bedre bygg Langsiktig og kompetent

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Livssykluskostnader/LCC

Livssykluskostnader/LCC Livssykluskostnader/LCC Workshop Oslo 26. april 2013 Bjørn Fredrik Kristiansen Agenda Hva er LCC? Beregningsprinsipper Bruk av LCC i ulike faser 2 Hva er LCC? 3 LCC LCC - Life Cycle Cost, tilsvarende livssykluskostnader

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD

BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD Strategi- og utviklingsdir. Bjørne Grimsrud, Frokostmøte, Standard Norge, 20.05.15 Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta KLIMAPROBLEMET BYGGENÆRINGEN

Detaljer

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015

Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked. Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 Smarte, innovative offentlige anskaffelser. Behov møter marked Dialogkonferanse Tromsø 5. oktober 2015 1 Smarte, innovative offentlige anskaffelser Hvordan sette behov for nye eller bedre løsninger i offentlig

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Norges raskeste innovasjonsmotor

Norges raskeste innovasjonsmotor Norges raskeste innovasjonsmotor Tore André Sines 17. November 2017 Hvorfor gjør vi dette? Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 3 Innovative anskaffelser - mer enn regelverk og metode Nei

Detaljer

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 Ein framtidsretta bygningspolitikk Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

Energieffektiviseirng

Energieffektiviseirng Energieffektiviseirng - Fra visjon til virkelighet Jørgen Festervoll ADAPT Consulting Oslo, 11. oktober 2011 - Visjonen - 1 Energiutfordringen Slide 3 Energieffektivisering er det viktigste energi- og

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg?

SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013. Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? SINTEF-seminarene Oslo, 19. mars 2013 Bli din egen strømprodusent hvordan anser markedet denne type bygg? Marit Thyholt Seniorrådgiver, Skanska Teknikk 1 Marked for strømproduserende bygg? Ja Stort marked?

Detaljer

Økonomisk ramme: kr eks mva. Sak 16/566

Økonomisk ramme: kr eks mva. Sak 16/566 Enkel tilgang til byggdokumentasjon ved behov. Mulighetsstudium. Konkurransegrunnlag Økonomisk ramme: 300.000 kr eks mva. Sak 16/566 Bakgrunn... 2 Plan og bygningslovens krav... 3 21-10. Sluttkontroll

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen BYGG FOR FRAMTIDA Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012 (Foredragsholder, tittel, sted, tid) Seniorrådgiver Solveig Aaen 1 Miljøhandlingsplanen er: den tredje i

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag

Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Møte mellom byggenæringen og Ringsaker kommune 3. september 2013 Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Ved Rannveig Ravnanger Landet Dir. for miljø- og energipolitikk Byggenæringens Landsforening,

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser 09.10.13 Dialogkonferanse REN, Per Harbø Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto Hille Mellbye Arkitekter AS 2 Nasjonale utfordringer krever nye

Detaljer

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse.

Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. Med DiBK for økt kompetanse i eiendomsledelse. FREDRIK HORJEN 10.04.2013, NBEF Årsmøtekonferanse Disposisjon 1. Hva eier vi og hvor gode er vi? 2. Eiendomslederens hverdag. Krav til kompetanse 3. Hva gjør

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder

Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder Dialog om funksjonskrav Frokostseminar «Bygg med funksjonskrav» Per Harbø, programleder Nasjonalt program for leverandørutvikling Et virkemiddel for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Innovative anskaffelser - strategisk virkemiddel for utvikling

Innovative anskaffelser - strategisk virkemiddel for utvikling Innovative anskaffelser - strategisk virkemiddel for utvikling Anne Romsaas KS Forskning, innovasjon og digitalisering NOKIOS Trondheim, 1. november 2017 «Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft

Detaljer

Styremøte 04/ Sak 7: Synkende medlemstall

Styremøte 04/ Sak 7: Synkende medlemstall Styremøte 04/10-17.06.10 Sak 7: Synkende medlemstall Innledende Vi har de siste år hatt et stadig synkende medlemstall. Dette er sterkt bekymrende. Vi må foreta oss noe. Medlemsutviklingen de 3 siste år

Detaljer

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014

Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt. Harald Hasfjord prosjektleder Caverion Norge AS 07.01.2014 Kunnskapssenteret ved St.Olavs Hospital et LEAN - prosjekt Harald Hasfjord prosjektleder Norge AS 07.01.2014 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Aktivitet i Norge, Finland, Sverige, Danmark, Baltikum,

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016 Kurs og seminarer Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 13.1. 13.1. Asker Samarb med Pocessing AS Renhold av offentlige bad Asker Samarb med Pocessing AS Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 27.1.

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE

ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE ENTREPRENØRENES INNSPILL TIL BYGGHERRENE Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg E B A EBA 0 EBA TVB EBA S EBA R Oslo/Akershus/ Østfold Telemark/Vestfold/ Buskerud Aust-Agder/ Vest-Agder Rogaland EBA V EBA

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her.

Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Jeg er glad for å fått denne anledningen til å møte dere og snakke om noe som opptar meg. Spesielt hyggelig er det at det er så mange her. Men først vil jeg benytte sjansen til å fortelle litt om oss selv.

Detaljer

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet

14309 - Nasjonal database for byggkvalitet SLUTTRAPPORT for prosjekt 14309 - Nasjonal database for byggkvalitet Oslo, 25.09.2008 Kim Robert Lisø Prosjektleder Sign. 25.09.2008 Sluttrapport Innledning Prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet

Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Hvilke entreprisemodeller etterspør markedet Jan Olaf Dukan Advokat Hva motiverer en leverandør? Generelt Tillit til konkurransen Tydelig konkurransegrunnlag Klare tildelingskriterier og tillit til at

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Bygg21 Status PETTER EIKEN

Bygg21 Status PETTER EIKEN Bygg21 Status PETTER EIKEN 21.03.2013 Det handler egentlig om helter.. Vi har ikke råd til ikke å ha tid 2 Hva er Bygg21? > Invitasjon til et bredt samarbeid med næringen om forskning og innovasjon, utdanning

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser Jan Håvard Ryen, Programrådgiver Næringssamling Hemne kommune, tirsdag 9. mai 2017 Næringsutvikling og offentlige anskaffelser som motor Hvem er vi i leverandørutviklingsprogrammet,

Detaljer

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015 Strukturendringer i «byggesaksfeltet» Hva er endringene i SAK og Byggesak? Verktøy fra Arkitektbedriftene- AY, Maks Hva er det fortsatt usikkerhet rundt? Arkitektbransjen Konjunkturrapport Februar 2015

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO

Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Muligheter til å bygge inn FoU i store anskaffelser innen VA Årsmøte VAnnforsk 19 april 2012. Klif møtesenter Per Harbø, NHO Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Møteplasser skaper

Detaljer

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Prosjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål

Detaljer

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring

En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring En kunnskapsbasert bygg-, anlegg og eiendomsnæring Bygg og Miljødagen i Trondheim 2011 Lena E. Bygballe Senter for byggenæringen, Handelshøyskolen BI (www.bi.no/bygg) Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

K104 Romsdal vgs. Fylkeskommunalt perspektiv Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1

K104 Romsdal vgs. Fylkeskommunalt perspektiv Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1 K104 Romsdal vgs Fylkeskommunalt perspektiv 01.11.2016 Per Olaf Brækkan - Bygge- og vedlikeholdssjef 1 Regionale planer Fylkesplan Tannhelse Folkehelse Kulturminne Attraktive byar og tettstader Klima og

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

28 medlemmer 23 mill m²

28 medlemmer 23 mill m² MEDLEMSMØTE 29.01.2009 Hvordan dekke opp varmebehovet i bygninger ihht. til TEK07? Skanska Eiendomsutvikling Undervisningsbygg Oslo Kommune Storebrand Eiendom Sektor Gruppen Forsvarsbygg BundeEiendom Aspelin

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Hvordan få til bedre samspill og stafettvekslinger? - overblikk over utfordringer og muligheter - bærekraftig eiendomsledelse - livsløpsplanlegging

Hvordan få til bedre samspill og stafettvekslinger? - overblikk over utfordringer og muligheter - bærekraftig eiendomsledelse - livsløpsplanlegging Hvordan få til bedre samspill og stafettvekslinger? - overblikk over utfordringer og muligheter - bærekraftig eiendomsledelse - livsløpsplanlegging Bergen Mars 2012 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg

Detaljer

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF i dag. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF i dag SINTEFs visjon: Teknologi for et bedre samfunn Organisasjon 3 Brutto driftsinntekter Internasjonale oppdrag 14 % Andre inntekter 11 % NFR grunnbevilgning 4 % NFR strategiske program 3 % NFR

Detaljer

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt?

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Norges helhetlige klimaplan 60 2005 50 40 30 20 10 2050 0 Norges utslipp Norges egne

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Medlemsundersøkelse juni 2013

Medlemsundersøkelse juni 2013 Medlemsundersøkelse juni 2013 Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 106 Hvem er eier av den virksomhet du er ansatt i? Vennligst velg eierform som passer best Statlig myndighet eller etat Statlig

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10

Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10 Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10 Medlemsundersøkelse Etablere medlemsundersøkelser, min hvert 2 år. Vurdere generell og evt fagspesifikk eller tematisk Benytte eksisterende

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.

Smartere innkjøp. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15. Foto: Jo Michael Smartere innkjøp Gørill Horrigmoe NHO / KS Nasjonalt program for leverandørutvikling, 15.februar 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonal dugnad nasjonale partnere Programansvarlige

Detaljer

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser?

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Evaluering som redskap for omstilling 30. september 2016 Per Harbø

Detaljer

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)

LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør

Detaljer

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland»

Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Prosjekt «Økt bruk av tre i Nordland» Stein-Petter Hillestad Prosjektleder Seminar Bærekraft i skog og bygg Mosjøen 20.10.2015 Agenda Prosjektet Virkemidler Forankringer Eksempler Sikkerhet: Verdens (foreløpig)

Detaljer

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no

Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Bygg, anlegg og eiendom på anskaffelser.no Opprettet 1. januar 2008 Består av tidligere Statskonsult Norge.no E-handelssekretariatet Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og

Detaljer

FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK. Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark DRIFT & VEDLIKEHOLD

FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK. Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark DRIFT & VEDLIKEHOLD WWW.TFSK.NO DRIFT & VEDLIKEHOLD FDVU DATAVERKTØY INNFØRING OG BRUK Omtale Kursdokumentasjon Program Deltakerliste Notatark 6. - 7. november 2013 Quality Hotel 33, DRIFT & VEDLIKEHOLD OMTALE Kursleder:

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe

Leverandørdialog i offentlige anskaffelser. Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Leverandørdialog i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Larvik kommune 13. november 2015, Gørill Horrigmoe Programmet videreføres 2015-2019 Ny programperiode skal bidra til et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy

Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15. Bygg for fremtiden. BREEAM In-Use som nyttig verktøy 1 Eiendomsforvaltning Estate konferanse 15.10.15 Bygg for fremtiden BREEAM In-Use som nyttig verktøy SWECO NORGE AS Energi og miljø BREEAM AP og revisor BREEAM In-Use bruker og revisor Miljøoppfølgingsplaner

Detaljer