Møtetid: Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 7 av 7 Faste representanter i Formannskapet i perioden Ap, SV og Krf: Hans Stølan Ola Vie Kristin Reppe Storø Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes Jorunn Skarsvåg Faste representanter med forfall: Ap, SV og Krf: Hans Stølan Vararepresentanter som møtte: Ap, SV og Krf: Helge Borgen Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 97/11 og 98/11 ble enstemmig godkjent. 2. Før behandling av sak 92/11 ble møtet lukket for å diskutere hvorvidt sak 96/11 skulle behandles i åpent eller lukket møte. 3. Repr. Ola Vie fikk innvilget permisjon fra kl før beh. av sak 93/11. Tiltrådte møte igjen kl under sak 95/ Repr. Kristin Reppe Storø fikk innvilget permisjon fra kl før behandling av sak 96/11. Underskrift: Halgeir Bremnes Fung. ordfører Ellen Marie Hansen Protokollunderskriver Frida Hanø Kvingedal sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Formannskapet Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 73/11 11/762 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /11 11/748 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT AV DESTINASJONSSELSKAP - KYSTKULTURVEIEN 75/11 11/605 SØKNAD OM STØTTE TIL REHABILITERING AV DEN GAMLE DAMPSKIPSKAIA PÅ ØYN, NORDDYRØY 76/11 11/749 DISPOSISJONSFOND - OVERSIKT 77/11 11/750 UBRUKTE LÅNEMIDLER - OVERSIKT 78/11 11/713 DRENERING FRØYA KOMMUNEHUS 79/11 10/97 MAUSUND SVØMMEHALL - KJØPEKONTRAKT OG DRIFTSAVTALE 80/11 10/546 KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL OMSORGSBOLIGER 81/11 10/1063 OPPARBEIDELSE AV BEINSKARDET BOLIGFELT-FINANSIERING 82/11 11/448 GNR. 9, BNR. 265 I HAMARVIK - INNLØSNING AV EIENDOM 83/11 11/754 EIENDOMMEN GNR. 21, BNR FREMTIDIG BRUK 84/11 11/390 KULTUR - BUDSJETTORIENTERING MAI /11 11/745 OVERTAGELSE AV FRØYA KULTURHUS BA OG FRØYA KULTURHUS DA 86/11 10/543 SLETRINGEN FYR - FRAMTIDIG BRUK - NY BEHANDLING 2

3 87/11 11/737 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL TAKREPARASJON - TITRAN FISKARHEIM 88/11 11/746 AVHENDELSE AV BYGNINGSMASSEN VED RORBUA 89/11 11/672 SØKNAD OPPBYGGING FOND TOUR DE FRØYA 90/11 11/763 BOLIGPOLITIKK/TEMA FOR DISKUSJONER OG SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 91/11 11/310 AQUA NOR /11 11/744 MØTEPLAN 2. HALVÅR /11 11/405 STØTTE TIL STUDENTER VED DESENTALISERT ALLMENNLÆRERUTDANNING PÅ FRØYA FRA HØSTEN /11 05/3383 KOMMUNAL ENERGI- OG MILJØPLANLEGGING; HANDLINGSPLAN FOR /11 11/761 ORDFØRERENS ORIENTERING 96/11 11/764 Unntatt offentleg innsyn (Ofl) ORDFØRERSAKEN 97/11 11/779 KJØP AV AREAL TIL UTBYGGING AV BEINSKARDET BOLIGFELT 98/11 11/790 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FERDIGSTILLELSE AV FRØYA IDRETTSPARK 3

4 73/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 74/11 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ETABLERING/DRIFT AV DESTINASJONSSELSKAP - KYSTKULTURVEIEN Vedtak: Saken utsettes, og det innhentes nærmere opplysninger. Frøya Nye Næringsforening bes uttale seg til saken. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til vedtak: Saken utsettes, og det innhentes nærmere opplysninger. Frøya Nye Næringsforening bes uttale seg til saken. Forslag til vedtak: Frøya kommune gir ikke tilskudd til etableringen av destinasjonsselskapet Kystkulturveien Bergrunnelsen for dette er at det i økonomiplanperioden ikke er avsatt midler til formålet. 75/11 SØKNAD OM STØTTE TIL REHABILITERING AV DEN GAMLE DAMPSKIPSKAIA PÅ ØYN, NORDDYRØY Vedtak: Wiggo Randers gis avslag på sin søknad om støtte til rehabilitering av dampskipskaia på Øyn, Norddyrøy. Begrunnelsen for dette er at det er eiers ansvar, og at det ikke er avsatt midler til dette i økonomiplanperioden. Forslag til vedtak: Wiggo Randers gis avslag på sin søknad om støtte til rehabilitering av dampskipskaia på Øyn, Norddyrøy. Begrunnelsen for dette er at det er eiers ansvar, og at det ikke er avsatt midler til dette i økonomiplanperioden. 4

5 76/11 DISPOSISJONSFOND - OVERSIKT Oversikten over kommunens disposisjonsfond tas til orientering. Oversikten over kommunens disposisjonsfond tas til orientering. 77/11 UBRUKTE LÅNEMIDLER - OVERSIKT Rådmannen bes snarest innskjerpe og revitalisere bestemmelsene i kommunens økonomireglement generelt og bestemmelsene i reglementets kap og kap spesielt. Dette innebærer at følgende innskjerpes: Prosjektregnskap Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Prosjektregnskap skal jevnlig fremlegges for formannskapet. Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig avslutning - se ellers under SLUTTREGNSKAP. og Sluttregnskap Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles av kommunestyret. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. For byggeprosjekter fremmes sluttregnskapet for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere eventuell overfinansiering. Rådmannen bes gjennomgå både Økonomi- og Delegasjonsreglementet på nytt og deretter legge det fram for politisk behandling. Reglementene tilpasses administrativ- og politisk struktur. 5

6 Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Rådmannen bes gjennomgå både Økonomi- og Delegasjonsreglementet på nytt og deretter legge det fram for politisk behandling. Reglementene tilpasses administrativ- og politisk struktur. Rådmannen bes snarest innskjerpe og revitalisere bestemmelsene i kommunens økonomireglement generelt og bestemmelsene i reglementets kap og kap spesielt. Dette innebærer at følgende innskjerpes: Prosjektregnskap Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer. Prosjektregnskap skal jevnlig fremlegges for formannskapet. Alle investeringsprosjekter gjennomgås i forbindelse med den løpende rapportering jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. For fullførte investeringer skal det foretas en regnskapsmessig avslutning - se ellers under SLUTTREGNSKAP. og Sluttregnskap Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles av kommunestyret. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. For byggeprosjekter fremmes sluttregnskapet for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til vedtak mht. å dekke inn overskridelse eller å disponere eventuell overfinansiering. 78/11 DRENERING FRØYA KOMMUNEHUS Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes gjennom et ordinært låneopptak. Ny innstilling fra Rådmann: Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes gjennom et ordinært låneopptak. Repr. Arvid Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i behandlingen da han er saksbehandler på saken. 6

7 Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet: Det bevilges 1,85 mill. kr til oppgradering og utskifting av drens- og overflatevannledninger i tilknytning til Frøya kommunehus. Bevilgningen dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. 79/11 MAUSUND SVØMMEHALL - KJØPEKONTRAKT OG DRIFTSAVTALE Frøya kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til kjøpekontrakt og driftsavtale for Mausund svømmehall. Kommunen igangsetter snarest prosessen med fradeling av nødvendig areal og skjøte på eiendommen utstedes så snart det foreligger godkjenning av finansiering og igangsettingstillatelse for rehabiliteringen. Frøya kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til kjøpekontrakt og driftsavtale for Mausund svømmehall. Kommunen igangsetter snarest prosessen med fradeling av nødvendig areal og skjøte på eiendommen utstedes så snart det foreligger godkjenning av finansiering og igangsettingstillatelse for rehabiliteringen. 80/11 KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL OMSORGSBOLIGER Det vises til forslag til kjøpekontrakt og saksutredningen. Med bakgrunn i den svært høye utnyttelsesgraden for omsorgsboligtomten finner Frøya kommunestyre å godkjenne kjøpekontrakten som fremlagt. Det forutsettes at utbyggingen av infrastrukturen i boligfeltet gjennomføres som planlagt, slik at tomten er sikret infrastruktur før bygging igangsettes. Grunnervervet inndekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til omorgsboliger. Det vises til forslag til kjøpekontrakt og saksutredningen. Med bakgrunn i den svært høye utnyttelsesgraden for omsorgsboligtomten finner Frøya kommunestyre å godkjenne kjøpekontrakten som fremlagt. Det forutsettes at utbyggingen av infrastrukturen i boligfeltet gjennomføres som planlagt, slik at tomten er sikret infrastruktur før bygging igangsettes. Grunnervervet inndekkes ved bruk av budsjettmidler avsatt til omorgsboliger. 7

8 81/11 OPPARBEIDELSE AV BEINSKARDET BOLIGFELT-FINANSIERING Frøya kommunestyre ser det som svært viktig at utbygging av Beinskardet boligfelt igangsettes snarest. Det forutsettes videre at det oppnås enighet med grunneierne om kjøp av areal, evt. at det inngås avtale som på annen måte regulerer forholdet mellom Frøya kommune som utbygger og den enkelte grunneier i boligfeltet. Frøya kommunestyre vedtar følgende finansiering av utbyggingen av infrastrukturen: Lån til hovedkloakk og hovedvannledning(nytt lån) : kr ,- Bruk av lån til hovedveg (vedtak budsjett 2011) : kr ,- Bruk av momskompensasjon til hovedveg (12%) : kr ,- Sum hovedveg : kr ,- Bruk av lån til infrastruktur(vedtak budsjett 2011) : kr ,- Nytt lån til infrastruktur 1. byggetrinn : kr ,- Bruk av momskompensasjon 1. byggetrinn : kr ,- Sum 1. byggetrinn infrastruktur : kr ,- Det er en forutsetning at låneopptaket til infrastruktur på totalt kr ,- inkl. renter som påløper til forskottering av investeringen, fullt ut dekkes av tomteprisen i henhold til prinsippet vedtatt av Hovedutvalg for drift i sak 4/11. Enstemmig Frøya kommunestyre ser det som svært viktig at utbygging av Beinskardet boligfelt igangsettes snarest. Det forutsettes videre at det oppnås enighet med grunneierne om kjøp av areal, evt. at det inngås avtale som på annen måte regulerer forholdet mellom Frøya kommune som utbygger og den enkelte grunneier i boligfeltet. Frøya kommunestyre vedtar følgende finansiering av utbyggingen av infrastrukturen: Lån til hovedkloakk og hovedvannledning(nytt lån) : kr ,- Bruk av lån til hovedveg (vedtak budsjett 2011) : kr ,- Bruk av momskompensasjon til hovedveg (12%) : kr ,- Sum hovedveg : kr ,- Bruk av lån til infrastruktur(vedtak budsjett 2011) : kr ,- Nytt lån til infrastruktur 1. byggetrinn : kr ,- Bruk av momskompensasjon 1. byggetrinn : kr ,- Sum 1. byggetrinn infrastruktur : kr ,- Det er en forutsetning at låneopptaket til infrastruktur på totalt kr ,- inkl. renter som påløper til forskottering av investeringen, fullt ut dekkes av tomteprisen i henhold til prinsippet vedtatt av Hovedutvalg for drift i sak 4/11. 8

9 82/11 GNR. 9, BNR. 265 I HAMARVIK - INNLØSNING AV EIENDOM Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og har forståelse for de synspunkter Rolf Hammervik har, sett i forhold til tidligere inngåtte avtaler og lang saksbehandlingstid som har medført at disse avtaler ikke kunne realiseres som forutsatt. Med bakgrunn i dette vedtar Frøya kommunestyre å innløse eiendommen Gnr. 9, bnr. 165 til en totalsum på kr ,- inkl. omkostninger som selger har hatt til advokat og megler. Frøya kommune betaler omkostningene ved eiendomsoverdragelsen og formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige kjøpekontrakten. Utgiftene dekkes over budsjetterte midler til næringsområder. Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og har forståelse for de synspunkter Rolf Hammervik har, sett i forhold til tidligere inngåtte avtaler og lang saksbehandlingstid som har medført at disse avtaler ikke kunne realiseres som forutsatt. Med bakgrunn i dette vedtar Frøya kommunestyre å innløse eiendommen Gnr. 9, bnr. 165 til en totalsum på kr ,- inkl. omkostninger som selger har hatt til advokat og megler. Frøya kommune betaler omkostningene ved eiendomsoverdragelsen og formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige kjøpekontrakten. Utgiftene dekkes over budsjetterte midler til næringsområder. 83/11 EIENDOMMEN GNR. 21, BNR FREMTIDIG BRUK Frøya kommune finner ikke at det forligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, bnr. 288 på nåværende tidspunkt. Alle høye trær på eiendommen tas bort. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Frøya kommune finner ikke at det forligger grunner for å rive hus på sin eiendom gnr. 21, bnr. 288 på nåværende tidspunkt. Alle høye trær på eiendommen tas bort. 9

10 Frøya kommunestyre viser til tidligere innløsning av eiendommen Gnr. 21, bnr. 288, samt klager fra naboeiendommen. Eiendommen ble innløst for å kunne sanere eiendommen og gi muligheter for utvidelse av omsorgsboligen på nabotomten. Frøya kommunestyre er oppmerksom på de tanker/orientering som ble gitt til kommunestyre når det gjelder muligheter for å utnytte eiendommen til museum. Imidlertid er utnyttelse til museumsformål ikke innlagt som en forutsetning i økonomiplanen og en utnyttelse til dette formålet krever betydelig med midler. Frøya kommunestyre vedtar derfor at eiendommen saneres og ryddes, så snart eiendommen er fraflyttet. Arbeidet settes ut på anbud og når anbud er innkommet legges saken frem til ny behandling for finansiering av prosjektet. 84/11 KULTUR - BUDSJETTORIENTERING MAI 2011 Frøya formannskap ser på kulturskolen som svært viktig, og ønsker å opprettholde og videreutvikle virksomheten ved kulturskolen, for å kunne tilby undervisning for så mange barn som mulig. Kulturskolen er også viktig med tanke på kultursatsingen i det nye kulturhuset. Formannskapet ser at kulturskolen sliter økonomisk etter bortfall av inntekter. Formannskapet ønsker likevel å unngå nedbemaning, og at det heller blir sett på muligheter for nye inntekter, og å øke antallet elever (redusere ventelistene). Rådmannen bes legge fram forslag til løsninger på dette innen budsjettbehandlinga i november/desember Formannskapet ber rådmannen komme med forslag til finansiering av eventuell underdekning i Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Frp v/halgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Kulturutvalget foretar en kulturdebatt før budsjettbehandling i Det settes opp i mot de ulike kulturtilbud og driftsutfordringer Frøya kommune står over for framover. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til vedtak: Frøya formannskap ser på kulturskolen som svært viktig, og ønsker å opprettholde og videreutvikle virksomheten ved kulturskolen, for å kunne tilby undervisning for så mange barn som mulig. Kulturskolen er også viktig med tanke på kultursatsingen i det nye kulturhuset. Formannskapet ser at kulturskolen sliter økonomisk etter bortfall av inntekter. Formannskapet ønsker likevel å unngå nedbemaning, og at det heller blir sett på muligheter for nye inntekter, og å øke antallet elever (redusere ventelistene). Rådmannen bes legge fram forslag til løsninger på dette innen budsjettbehandlinga i november/desember Formannskapet ber rådmannen komme med forslag til finansiering av eventuell underdekning i Votering: Venstre sitt forslag: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt fra Helge Borgen, Jorunn Skarsvåg og Halgeir Bremnes. Det ble ikke votert over innstillingen eller Frp sitt forslag. 10

11 Rådmannen advarer sterkt mot å endre rammebetingelsene, både på enkeltstående virksomheter og avdelinger midt i et budsjettår, spesielt da dette kan skape presedens og en uheldig signaleffekt i forhold til andre virksomheter i Frøya kommune i en tid der virksomhetene har store utfordringer med å tilpasse seg nye og reduserte rammer. Rådmannen er også av den oppfatning at slik budsjettsituasjonen er i Frøya kommune, har vi heller ikke råd til å øke rammene på enkeltstående virksomheter og avdelinger. En slik endring av rammebetingelsene midt i et budsjettår vil også virke svært uheldig inn på den gode økonomistyringen, økonomiforvaltningen og økonomiplanleggingen vi hver dag prøver å få til i Frøya kommune. Og som vi nå får kreditt for både hos revisjon, fylkesmann, vår hovedbankforbindelse og vår finansforvalter. 85/11 OVERTAGELSE AV FRØYA KULTURHUS BA OG FRØYA KULTURHUS DA Frøya kommune ser det som viktig å opprettholde en stabil drift ved kommunens idrettshall og aksepterer forslag til avtale om overtakelse av anleggsenheten Frøya Kulturhus BA og Frøya Flerbrukshall DA fra Frøya IL og Frøya Fotballklubb datert Rådmannen inngår avtalen på vegne av Frøya kommune og innarbeider driften av anlegget i kommunens budsjetter så snart dette er praktisk mulig. Videre bes rådmannen legge fram driftsløsninger for orientering i formannskapet. Repr. Ola Vie ble enstemmig erkløært inhabil i sakens behandling da han sitter i styret i BA. Venstre v/arvid Hammernes fremmet flg. forslag til tillegg: Videre bes rådmannen legge fram driftsløsninger for orientering i formannskapet. Frøya kommune ser det som viktig å opprettholde en stabil drift ved kommunens idrettshall og aksepterer forslag til avtale om overtakelse av anleggsenheten Frøya Kulturhus BA og Frøya Flerbrukshall DA fra Frøya IL og Frøya Fotballklubb datert Rådmannen inngår avtalen på vegne av Frøya kommune og innarbeider driften av anlegget i kommunens budsjetter så snart dette er praktisk mulig. 11

12 86/11 SLETRINGEN FYR - FRAMTIDIG BRUK - NY BEHANDLING Saken utsettes, og utredes nærmere. Det ses også på inngått avtaler for andre fyr, bl.a. for Vingleia fyr og Terningen fyr. Repr. Jorunn Skarsvåg ble enstemmig erkløært inhabil i sakens behandling da han sitter i styret i Sletringens venner. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Saken utsettes, og utredes nærmere. Det ses også på inngått avtaler for andre fyr, bl.a. for Vingleia fyr og Terningen fyr. Frøya kommune ser det som svært viktig at Sletringen Fyr blir ivaretatt som kulturminne gjennom aktiv bruk for å fremme vedlikehold, og at bruk og aktivitet opp mot Sletringen Fyr skal bidra til lokal verdiskaping. Frøya kommune vil rose initiativ som er tatt for å ivareta drift-/og vedlikehold av fyret gjennom Sletringens venner. Det synes derfor naturlig at denne organisasjonen inngår leieavtale direkte med Kystverket og ikke via en avtale med Frøya kommune. Formannskapet vedtar derfor at det opptas nye forhandlinger med Kystverket med det formål å oppnå en leieavtale direkte mellom Sletringens venner og Kystverket. 87/11 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL TAKREPARASJON - TITRAN FISKARHEIM Vedtak: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Tiran Fiskarheim tilbake til original stand og bevilger tilskudd på kr ,- som omsøkt. Bevilgningen tas fra reserverte tileggsbevilgninger. Enstemig. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Tiran Fiskarheim tilbake til original stand og bevilger tilskudd på kr ,- som omsøkt. Bevilgningen tas fra reserverte tileggsbevilgninger. 12

13 Forslag til vedtak: Frøya kommune berømmer den lokale innsatsen for å renovere Titran Fiskarheim tilbake til original stand. Kommunen har dessverre ikke budsjetterte midler til denne type tiltak inneværende år. Samtidig har kommunen selv store uløste vedlikeholdsbehov og et betydelig vedlikeholdsetterslep på egen realkapital som vi ikke har økonomi til å ruste opp. Kommunen er også meget redd for den presedens det vil kunne skape dersom kommunen gir tilskudd til denne typen enkelttiltak. 88/11 AVHENDELSE AV BYGNINGSMASSEN VED RORBUA Frøya kommune utlyser en idekonkurranse for utvikling av området og åpner for privat offentlig samarbeid. Småbåthavn må inngå i konseptet. Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: Frøya kommune utlyser en idekonkurranse for utvikling av området og åpner for privat offentlig samarbeid. Småbåthavn må inngå i konseptet. Frøya kommune legger ut eiendommen Rorbua for salg med de bestemmelsene som ligger i gjeldende reguleringsplan. 89/11 SØKNAD OPPBYGGING FOND TOUR DE FRØYA Vedtak: Frøya kommune ser det ikke som en kommunal oppgave å bidra til oppbygging av et fond for utbredning av sykkelsporten. Organisasjonen oppfordres til å søke ordinære kulturmidler som er tenkt til drift av organisasjoner og lag innenfor samme interessefelt. Forslag til vedtak: Frøya kommune ser det ikke som en kommunal oppgave å bidra til oppbygging av et fond for utbredning av sykkelsporten. Organisasjonen oppfordres til å søke ordinære kulturmidler som er tenkt til drift av organisasjoner og lag innenfor samme interessefelt. 13

14 90/11 BOLIGPOLITIKK/TEMA FOR DISKUSJONER OG SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Saken utsettes, og Formannskapet ønsker at plangruppen presenterer sitt arbeid på augustmøtet. Sv v/ola Vie fremmet flg. forslag til vedtak: Saken utsettes, og Formannskapet ønsker at plangruppen presenterer sitt arbeid på augustmøtet. I stedet for fortsatt utleie, utredes muligheten for avhendig av boligene på Nordskag, Rabben og Flatval gjennom salg på det åpne marked. Leietakere på Rabben bør tilbys forkjøpsrett. Salg administreres og tilrettelegges ved hjelp av offentlig godkjent eiendomsmegler. Netto inntjening ved salg benyttes til reinvestering i nye hensiktsmessige boliger. Administrasjonen gis i oppdrag å utrede strakstiltak for å løse behovet for boliger på kort sikt. I den forbindelse så har Frøya kommune fått et konkret innspill fra Bewi på om mulig overtakelse av boligkompleks bestående av 6 boenheter der det kun gjenstår innredningsarbeid. Dette prosjektet kan om ønskelig ferdigstilles i løpet av året. Det er mulig å foreta befaring av disse boenhetene på kort varsel. 91/11 AQUA NOR 2011 Vedtak: Frøya kommune deltar som utstiller på Aqua Nor Deltagelsen dekkes over rådmannens budsjett. Rådmannen setter sjøl et økonomisk tak på deltagelsen, og legger fram et regnskap for formannskapet i etterkant. Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: Deltagelsen dekkes over rådmannens budsjett. Rådmannen setter sjøl et økonomisk tak på deltagelsen, og legger fram et regnskap for formannskapet i etterkant. Forslag til vedtak: Frøya kommune deltar som utstiller på Aqua Nor

15 92/11 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2011 Frøya kommune vedtar flg. møteplan for 2. halvår 2011: Utvalg August September Oktober November Desember KST og FSK og Konstituerende møte i Kommunestyret er satt til Kst-møte vedr. valg til hovedutvalg, nemder, råd og utvalg er satt til Budsjettmøter er berammet til og 15. og 16. november i formannskapet og 08. desember i kommunestyret. Hele uke 43 må påregnes møter i Valgnemnda. *1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl *2) Formannskapsmøtene holdes på Tirsdager med møtestart kl , med unntak av 1. budsjettmøte som avholdes på torsdag kl *) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. *) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. Frøya kommune vedtar flg. møteplan for 2. halvår 2011: Utvalg August September Oktober November Desember KST og FSK og Konstituerende møte i Kommunestyret er satt til Kst-møte vedr. valg til hovedutvalg, nemder, råd og utvalg er satt til Budsjettmøter er berammet til og 15. og 16. november i formannskapet og 08. desember i kommunestyret. Hele uke 43 må påregnes møter i Valgnemnda. *1) Kommunestyrets møter holdes på Torsdager med møtestart kl *2) Formannskapsmøtene holdes på Tirsdager med møtestart kl , med unntak av 1. budsjettmøte som avholdes på torsdag kl *) Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert. *) Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 15

16 93/11 STØTTE TIL STUDENTER VED DESENTALISERT ALLMENNLÆRERUTDANNING PÅ FRØYA FRA HØSTEN 2011 Frøya kommune gir støtte etter retningslinjene for tildeling av utdanningsstipend (Administrasjonsutvalget, sak 06/08) til studenter som gjennomfører desentralisert allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Nord-Trøndelag. Dette finansieres høsten 2011 over rådmannens budsjett kompetanseutvikling. Rådmann bes om å avsette midler til videreføring av utdanningsstipendet i budsjettet for 2012 og innarbeide dette i økonomiplanen for Ordningen skal gjelde studenter med studiestart høsten Frøya kommune gir støtte etter retningslinjene for tildeling av utdanningsstipend (Administrasjonsutvalget, sak 06/08) til studenter som gjennomfører desentralisert allmennlærerutdanning ved Høyskolen i Nord- Trøndelag. Dette finansieres høsten 2011 over rådmannens budsjett kompetanseutvikling. Rådmann bes om å avsette midler til videreføring av utdanningsstipendet i budsjettet for 2012 og innarbeide dette i økonomiplanen for Ordningen skal gjelde studenter med studiestart høsten /11 KOMMUNAL ENERGI- OG MILJØPLANLEGGING; HANDLINGSPLAN FOR 2011 Vedtak: Formannskapet godkjenner Energi og klimaplanlegging i Frøya kommune, handlingsplan for Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet: Formannskapet godkjenner Energi og klimaplanlegging i Frøya kommune, handlingsplan for /11 ORDFØRERENS ORIENTERING Vedlagg: Revisors beretning - uttalelse om årsregnskapet, datert 5. mai ble tatt til orientering. Rådmannen ga en orientering vedr. barnehagesituasjonen per dags dato. Ordføreren: Ekstraordinært Formannskapsmøte 5. juli Halv dag med næringsdebatt og halv dag med budsjett/økonomi. Evt. kulturdebatt og evaluering av kriseøvelsen. Papirløse politikere, nedprioritert på grunn av høyt arbeidstempo. Politiberedskapen: Kontoret på Frøya stengt i 5 uker for avvikling av sommerferie. Ordføreren tar kontakt med Møte med Politimesteren skal avholdes. Rutetilbudet i øyrekka skal diskuteres med ATB. 16

17 Det jobbes med bedring av mobildekning i øyrekka Folkevalgtopplæringen. Det jobbes med tomtealternativer til vinneren av Farmen, Tommy Rodahl. Repr. Arvid Hammernes: Ba om en redegjørelse om hvor vidt det tas inn lærlinger i pleie og omsorg. Rådmannen: Kommer sak på lærlingeordninga. Det jobbes med videreutvikling. 2 lærlinger er på vei ut innenfor pleie og omsorg. 96/11 ORDFØRERSAKEN 1. Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. 2. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket for å diskutere om saken skulle unntas offentlighet; jfr. åpne eller lukkede dører. Kommunelovens Det ble vedtatt - votert over hvor vidt noen dokumenter som fulgte saken skulle være unntatt offentlighet. Med 6 mot 1 stemme avgitt fra Arvid Hammernes, ble det vedtatt at de juridiske vurderingene i saken skulle unntas offentlighet. Fvl 13. Det ble vedtatt at saken skulle behandles i åpent møte med 5 mot 2 stemmer avgitt fra Ap. Kommunelovens og evt. 3. Sv og Venstre v/ola Vie fremmet flg. forslag til vedtak: 1. Saken er av beskjedent økonomisk omfang og formannskapet ønsker ikke å foreta noen anmeldelse. 2. Han Stølan bes om å tilbakebetale ADSL-abonnement i Frøya kommune sitt navn, kr. 2004,-. Frp og Sp v/halgeir Bremnes fremmet flg. forslag til vedtak: Formannskapet finner at det ligger klare og kritikkverdige brudd på interne retningslinjer fra ordførerens side. Saken ang ADSL-abonnement er av forholdsvis beskjedent omfang til anmeldelse. Ordfører Hans Stølan må tilbakebetale de beløp han urettmessig har ervervet seg kr. 2004,-. Formannskapet ber at ordfører trekker seg fra politiske verv med bakgrunn i den situasjonen han har kommet i. Votering: Forslag fra Frp og Sp: Falt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Forslag fra Sv og Venstre: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer avgitt fra Halgeir Bremnes og Jorunn Skarsvåg. Saken legges fram uten innstilling. 17

18 97/11 KJØP AV AREAL TIL UTBYGGING AV BEINSKARDET BOLIGFELT Frøya kommunestyre godkjenner en kvadratmeterpris på kr. 140,- for kjøp av nødvendig areal til utbygging av boligfeltet Beinskardet på Sistranda. Videre betaler Frøya kommune alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsene. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne kjøpekontraktene for hver enkelt eiendom. Frøya kommunestyre vedtar at tomtekjøpet inklusive omkostninger finansieres ved låneopptak på inntil kr. 11 mill. Lånet inklusive renter forutsettes nedbetalt ved salg av tomter som selges til selvkost(selvkostprinsippet) på lik linje med utgiftene i forbindelse med infrastrukturen i tomtefeltet. Frøya kommunestyre godkjenner en kvadratmeterpris på kr. 140,- for kjøp av nødvendig areal til utbygging av boligfeltet Beinskardet på Sistranda. Videre betaler Frøya kommune alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsene. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne kjøpekontraktene for hver enkelt eiendom. Frøya kommunestyre vedtar at tomtekjøpet inklusive omkostninger finansieres ved låneopptak på inntil kr. 11 mill. Lånet inklusive renter forutsettes nedbetalt ved salg av tomter som selges til selvkost(selvkostprinsippet) på lik linje med utgiftene i forbindelse med infrastrukturen i tomtefeltet. 98/11 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL FERDIGSTILLELSE AV FRØYA IDRETTSPARK Det vises til brev fra samarbeidsutvalget for Frøya Idrettspark, dat Frøya kommunestyre godkjenner at administrasjonen innleder samtaler og vurderinger sammen med Frøya Idrettspark med tanke på å få til gode løsninger for Nabeita Kunstgressbane, knyttet til brev dat Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med en sak knyttet til mulige løsningsforslag når de nødvendige samtaler og vurderinger i samarbeid med Frøya Idrettspark er gjennomført. Det vises til brev fra samarbeidsutvalget for Frøya Idrettspark, dat Frøya kommunestyre godkjenner at administrasjonen innleder samtaler og vurderinger sammen med Frøya Idrettspark med tanke på å få til gode løsninger for Nabeita Kunstgressbane, knyttet til brev dat Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med en sak knyttet til mulige løsningsforslag når de nødvendige samtaler og vurderinger i samarbeid med Frøya Idrettspark er gjennomført. 18

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 19.06.2014 Fra og med sak: 63/14 Til og med sak: 91/14 Møtetid: 10.00 17.25 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken

Møteinnkalling. Eigir Moberg fra Husbanken: Gode boligpolitiske løsninger fra husbanken FORMANNSKAPET Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 22.01.2015 12.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 22.01.2015 12.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 22.01.2015 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 23.06.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer