HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-"

Transkript

1 HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: ,-

2 NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep. forvaltes av Forsvarsbygg VERDITAKST kr ,- KOMMUNALE AVGIFTER Det løper ingen kommunale avgifter. EIERFORM Selveier. EIENDOMSTYPE Kun tomt. Bolig/fritid/næring. Tomteareal (m²): 2440 kvm Naturtomt med stilling fra 2. verdenskrig. PRISANTYDNING kr ,- *TOTALKOSTNAD kr ,- (prisantydning+omskostninger **) OMKOSTNINGER* Dokumentavgift: kr Notering av hjemmelsdokument: kr 525 Reg. av pantedokument: kr 525

3

4 FAKTA OM EIENDOMMEN BELIGGENHET På Kvaløya ca 20 km fra Tromsø sentrum. EIENDOM På Kvaløya utenfor Tromsø selges en utsiktstomt med stilling fra 2. verdenskrig. Området består av en del boligbebyggelse. GENERELT Tomt med stilling fra 2. verdenskrig. Stillingen består av en hovedbunker og 3 mindre bunkere. Tomten er å anse som naturtomt med endel betongkonstruksjoner. KONSTRUKSJON Betongkonstruksjon på antatt underliggende løsmasser / fjellmasser. VEI, VANN OG AVLØP Tomten grenser til kjørevei. Avkjøring er ikke etablert/omsøkt. Det er ikke tilknyttet vann og avløp. Området har privat vannforsyning og privat avløp. Kjøper må selv undersøke om det er mulighet for tilkobling til eksisterende anlegg. TOMT Romslig tomt med god utsikt og solgang. Tomten delvis opparbeidet og delvis naturtomt. Avstand til Tromsø sentrum er ca 20 km. LIGNINGSVERDI Det antas at ligningsverdi må fastsettes. KOMMUNALE AVGIFTER Det løper ingen kommunale avgifter. BESKRIVELSE Regulering: Ikke regulert område. Avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tinglyste bestemmelser: Rett for kommunen til å erverve grunn til gate m.v. Diverse: Tomt eieform: Eiet tomt Tomtareal (m2): 2440 Beskaffenhet (tomt): Naturtomt. Offentlige planer: Ingen reguleringsplaner. Iflg brev fra Tromsø kommune 10/ kan bygninger til landbruk, fiske eller reindrift tillates. Utbygging til bolig eller fritidsbolig krever ny reguleringsplan. Da eiendommen ligger innenfor pendlersonen på Kvaløya kan ny reguleringsplan ikke fremmes før ny vegforbindelse fra Tromsøya til Kvaløya er kommet på plass. Konsesjon: Hvis overdragelse er konsesjonspliktig, vil det være kjøpers risiko at konsesjon innvilges. Odel: Ikke odel. OPPGJØR/OVERTAKELSE Umiddelbart etter at salg er godkjent av overordnet myndighet. MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Midt Troms Eiendom AS Kjetil Rege (a:) (m:) (fax:) Postboks Finnsnes PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Randi Gotliebsen OPPDRAGSNUMMER MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 1,9% provisjon av salgssum. VEDLEGG Takst, befaringsrapport, kart, matrikkelbrev, grunnbok, brev fra Tromsø kommune, kjøpekontrakt OPPRETTET Korrigert

5

6 VIKTIG INFORMASJON FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort. FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev. Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver. Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen. TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget. KONTRAKTSFORHOLD Se vedlagte kontrakt som legges til grunn ved salget. SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler. Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen. Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. Avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 1: Norkart AS Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen. Ellers er ikke kommunen ansvarlig.

18

19 Rapport etter befaring på tomt Henrikvik Gnr 88, bnr 215 i Tromsø kommune Deltakere: Randi Gotliebsen, Helge Sommerseth og Asgeir Johansen Formål med befaringen: Få sett tomten. Tatt bilder, samt avklart om det var behov for sikringstiltak på den x- tyske bunkeren som ligger på tomten. Tomtens beliggenhet: Nært vei. I skrånende terreng og med utsikt over fjorden. Tre av nabotomtene er bebygd. Tomten planlegges solgt. X-tysk stilling: Det ligger en x-tysk stilling på eiendommen. Stillingen består av følgende: En «hovedbunker» med en størrelse på ca 40 kvadratmeter utvendig målt. 3 stk mindre bunkere hver på ca 5-6 kvadratmeter utvendig målt. I tillegg er det noen åpninger/små hull i bakken hvor rør fra hovedbunker har stukket opp. Disse er så små at de anses å være ufarlig. De tre minste bunkerne har hver en åpning uten tilhørende dør, og er delvis fylt med: - En er delvis fylt med treverk - En er delvis fylt med treverk og bølgeblikk - En inneholder del av ventilasjonskanal En av de tre små bunkerne ligger like ved veien. Den har en åpning/glugge som går inn til rommet. Denne åpningen anses å være ufarlig slik den er nå. Heller ikke de to andre små bunkerne anses å representere noen fare slik de er nå, men ny eier vil måtte rydde inne i de små bunkerne. Hovedbunkeren fant vi ingen inngang til. Derimot er det to åpninger som leder inn til denne. Den ene er i veggen og er ca 1,0m x 0,25m. Dyr kan ha mulighet for å gå inn her, men det er usannsynlig at mennesker kan få det til. Åpning på toppen av hovedbunkeren: På toppen/taket av bunkeren er det en åpning på ca 80 cm. I diameter som leder rett inn i bunkeren. Den er i dag sikret ved at det ligger en trepalle over hullet, og på toppen av pallen ligger noen steiner.

20 Dette er ikke holdbart som sikring. Barn kan lett fjerne steinene og komme seg ned i bunkeren. Dersom pallen fjernes og hullet blir liggende uten sikring kan man også risikere at mennesker eller dyr kan falle ned der. Forslag til tiltak vedrørende åpning på toppen: En metallplate av passende størrelse skrus fast i betongen slik at hullet blir sikret. Dette må skje før snøen kommer. Tomten bør deretter kunne selges. Fremtidig eier kan da selv avgjøre bunkerens videre skjebne. Kjøpekontrakten må overføre alt fremtidig ansvar for bunkeren over på ny eier. Prisen som oppnås vil reflektere ansvar og eventuelle fremtidige kostnader som bunkeren kan påføre ny eier. Harstad Helge Sommerseth

21 WebMatrikkel - Utskrift Side 1 av GIS/LINE WebMatrikkel Eiendom: 88 /215 /0 /0 HOVEDOPPLYSNINGER GNR BNR FNR SNR EIENDOMSTYPE ETABLERT BER.AREAL OPPGITT AR. KILDE BRUK- GRUNN BRUKSNAVN T.LYST ENDRET Grunneiendom HENRIKVIK I Ja TINGLYSTE EIERFORHOLD FØDSELSNR/ORG NAVN ADRESSE POSTSTED ANDEL PERSONSTATUS ROLLE ERVERVET SEKSJON FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 103 OSLO 1/ Utskilt fra: 88/9 FORRETNINGER (1) ALLE FORRETNINGER FORRETNINGSTYPE BESKRIVELSE AREAL (M 2 ) REF. FORR.DATO REG.DATO SAKREF SIGN. ANDRE INVOLVERTE /9 TEIGER TEIGID KORDSYS NORD ØST AREAL AREAL MERKNAD MERKNAD INFO EIENDOMMER Ant.Teiger 1 REFERANSER KODE REFERANSE M J 134/1972

22

23 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: TROMSØ Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 11:18 Produsert av: Gørill Karlsen Attestert av: Tromsø kommune Orientering om matrikkelbrev Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni Etter definisjonen i matrikkellovens 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. For utfyllende informasjon: Side 1 av 5

24 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: HENRIKVIK I Etableringsdato: Skyld: 0 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 88 / 215 Areal (m2) Kommentar Usikkert areal Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 103 OSLO 1 / 1 Forretninger Forretningstype Kart- og delingsforretning Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 88/9 0 Mottaker 88/ Matrikkelbrev for / 215 Side 2 av 5

25 Oversiktskart for 88 / 215 Målestokk 1:1 000 EUREF89 UTM Sone 33 N Matrikkelbrev for / 215 Side 3 av 5

26 Teig 1 (Hovedteig) 88 / 215 Målestokk 1:500 EUREF89 UTM Sone 33 N Matrikkelbrev for / 215 Side 4 av 5

27 Areal og koordinater Areal: Arealmerknad: Noen fiktive grenser Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Løpenr Nord Øst Grensemerke nedsatt i / Lengde , ,34 Ikke spesifisert 30, , ,55 Ikke spesifisert 24, , ,67 Ikke spesifisert 17, , ,60 Ikke spesifisert 37, , ,74 Ikke spesifisert 33, , ,79 Ikke spesifisert 49,99 Grensepunkt / Grenselinje Løpenr Nord Øst Grensemerke nedsatt i / Lengde , ,36 Ikke spesifisert 77,26 Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius Umerket 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 12 Ikke hjelpelinje avstandsmåler Rør Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Indre avgrensing 1 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius Geometrisk hjelpepunkt 99 Ukjent Ingen Fiktiv grense nøyaktighet Matrikkelbrev for / 215 Side 5 av 5

28 INGEN PÅGÅENDE REGULERING Det er ikke registrert pågående regulering av eiendommen eller i nærområdet knyttet til eiendommen.

29 Du har søkt på: Knr.: Gnr.: 8 8 Bnr.: Fnr.: Snr.: Adresse( r) : Matrikkelenheten har ikke registrert adresse Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TI NGLYSI NGEN Ajour pr.: HJEMMELSOPPLYSNI NGER Hjem m elshavere: HJEMMEL TI L GRUNN Kjøpesum: 0 Om setning sty pe: Uoppg itt FORSVARSBYGG ORG.NR: HJ EMMEL TI L GRUNN PENGEHEFTELSER SERVI TUTTER I ng en heftelser reg istrert. FOR S ERVI TUTTER ELDRE ENN FRADELI NGS DATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRI KKELENHET HENVI S ES TI L HOVEDBRUKET / AVGI VEREI ENDOMMEN. FOR FES TENUMMER GJ ELDER HENVI S NI NGEN S ERVI TUTTER ELDRE ENN FES TEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Rett for kommunen til å erverve grunn til gate m.v. GRUNNDATA REGI STRERI NG AV GRUNN Denne m a trikkelenhet utskilt fra : 1902 / 88 / 9 / / EI ENDOMMENS RETTI GHETER I ng en rettig heter reg istrert.

30 Kjøpekontrakt tomt - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: heretter kalt selger og Kjøper: Fødselsnr: [xxxxxx] heretter kalt kjøper er i dag inngått følgende [Navn] [Adresse] [Postnr] [Poststed] [E-post], [Telefonnummer] 1. SALGSOBJEKT Selgeren forplikter seg til å overdra til kjøper sin eiendom i Henrikvik, gnr 88 bnr 215 i Tromsø kommune. 2. KJØPESUM/OMKOSTNINGER Kjøpesummen er NOK [ ],- som gjøres opp på følgende måte: Kontant pr. [ ] NOK [ ] Kontant ved overtakelse (sluttoppgjør), jf. pkt. 4 NOK [ ] Kjøpesum NOK [ ] I tillegg til kjøpesummen må kjøper uoppfordret betale følgende omkostninger samtidig med sluttoppgjøret: 2.1 Dokumentavgift på skjøtet til staten (ca 2,5%) NOK [ ] 2.2 Tinglysingsgebyr for skjøte til staten NOK 525,- Totalt NOK [ ] I tillegg kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr, til sammen NOK..for hver obligasjon som kjøper må tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Se Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

31 Kjøpekontrakt tomt 3. OPPGJØR Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger forbundet med denne avtalen innbetales til meglers klientkonto nr. [xxxxxxxxxxxx]. Innbetalingen må merkes med prosjektnr Beløpet settes på rentebærende konto. Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt på meglers kontor eller er innkommet på klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i pkt.2 og 4, jf. pkt. 11. Forsinket betaling medfører at det skal betales forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer i samsvar med forsinkelseslovens bestemmelser. Denne bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i pkt OVERTAKELSE Overtagelse skal skje senest [dd.mm.yyyy]. Kjøper må ha oppfylt sine forpliktelser etter avtalen før eiendommen kan overtas. Eiendommen vil av selger ikke bli ytterligere ryddet og rengjort utover slik den fremstod på visning. Risikoen går over på kjøper ved overlevering av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha overtatt bruken. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for. Når overtagelse er gjennomført, skal overtagelsesprotokoll signeres av begge parter. Kjøper og selger beholder hvert sitt eksemplar av overtagelsesprotokollen. 5. TINGLYSING Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne avtalens underskrift. Skjøtet skal oppbevares hos megler, som foretar tinglysning når kjøper har innbetalt kjøpesummen og omkostningene, jf. pkt. 2 og 3. All tinglysning av dokumenter på eiendommen skal foretas av megler. Dokumenter som skal tinglyses må snarest overleveres megler i undertegnet og tinglysningsklar stand. 6. HEFTELSER Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Selgeren skal betale alle avgifter mv. som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller før avtalt overtakelsestidspunkt. 7. SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT OG KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Selger har plikt til å opplyse kjøper om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Selger erklærer dog at han ikke er kjent med at det eksisterer noen slike mangler ved eiendommen ut over det som fremgår av takst, boligsalgsrapport og salgsoppgave. Kjøper har etter oppfordring fra selgeren besiktiget og undersøkt eiendommen. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med, eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Taksten er redusert med bakgrunn i ekstra kostnader med fjerning og deponering av byggverk fra 2. verdenskrig, og ny eier overtar alt fremtidig ansvar for tomten. Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

32 Kjøpekontrakt tomt 8. FORBEHOLD OM EIENDOMMENS TILSTAND Kjøper er oppfordret til å besiktige eiendommen. Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendingsloven 3-9 ( as is ). Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren og det som framgår av vedlagte målebrev/matrikkelbrev. Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr. avhl 3 2, annet ledd. 9. MISLIGHOLD Selgeren har rett til å heve kontrakten og kreve sitt tap dekket dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige forpliktelser etter denne avtalen. Forsinket oppgjør med mer enn 30 dager anses, uansett årsak, som vesentlig mislighold og gir selger rett til å heve kontrakten og selge eiendommen for kjøpers regning og risiko. Kjøper vil da i tillegg til renter bli belastet salgsomkostninger og differansen ved eventuell lavere salgssum i forbindelse med det nye salget av eiendommen som selgeren måtte foreta. 10. FORSIKRING Selger er selvassurandør. Kjøper er forpliktet til å tegne forsikring f.o.m. overtagelsesdato. Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av uforutsette hendelser før risikoovergang, jfr. pkt 4, faller kontrakten bort. 11. SPESIELLE VILKÅR Eiendommen selges med forbehold om oppdragsgivers godkjennelse. Overtagelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Søknad om konsesjon skal være innsendt til kommunal myndighet senest 2 uker etter overtagelse av eiendommen. Dersom konsesjon ikke blir gitt, bortfaller avtalen uten at noen av partene kan kreve kompensasjon, og innbetalt kjøpesum inkl. omkostninger vil tilbakebetales kjøper i sin helhet. Kjøper kan ikke kreve renter av kjøpesummen og omkostninger ved en eventuell tilbakebetaling. 12. VEDLEGG Kjøper har fått seg forelagt følgende: Takst av Rapport etter befaring, Målebrev/matrikkelbrev Kart Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

33 Kjøpekontrakt tomt Utskrift fra eiendomsregisteret 13. UNDERSKRIFTER Kjøper bekrefter med sin underskrift at ovennevnte dokumenter er lest og forstått. Denne kontrakten er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted, dd.mm.åååå Som kjøper: Som selger: Seksjonssjef Skifte eiendom Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

34 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

35 Budskjema forbrukerkjøp av eiendom Adresse: Henrikvik Oppdrag nr: Gnr. 88 Bnr. 215 Snr. 0 i kommune Undertegnede 1: Personnr.: Undertegnede 2: Personnr.: Adresse: Postnr./sted: E-post privat: E-post arbeid: Telefon: Mobil: Oppdragsansvarlig: Kjetil Rege Telefon: Mobil: Fax: E-post: gir herved bindende bud stort kr. på ovennevnte eiendom med tillegg av off. omkostninger. Kroner: Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen. Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl. Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold. Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake. Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette. Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale. Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning. Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse fra oppdragsgiver. Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding. Jeg/vi er kjent med at megler og selger forutsetter at jeg/vi har mottatt salgsoppgave med vedlegg før budgivningen og at jeg/vi har besiktiget eiendommen. Dersom salgsoppgaven ikke er mottatt, plikter jeg/vi å opplyse dette til megler. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema leveres på meglerkontoret, sendes pr. post eller pr. e-post til eiendomsmegleren. Bud må være... i hende innen... På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift: Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

36 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 53B Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 000 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 49A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 1 100 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BTA: 140 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2

Krokbekkveien 27A. Part av tomannsbolig i Krokbekken. Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Krokbekkveien 27A Part av tomannsbolig i Krokbekken Delt tomannsbolig Prisantydning: kr 680.000,- BRA: 121 m 2 / P-rom: 110 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Odd Sverre Holte Epost:

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS

VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS VEVELSTADÅSEN 39 LANGHUS 3-roms selveierleilighet i 4.etg. med 2 terrasser. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 1 650 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 96 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO

GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO GREFSENKOLLVEI EN 12E OSLO 5-roms selveierleilighet i 4. etg. over 3 plan med terrasse. Garasjeplass. Oppussingsbehov. Prisantydning: 3 350 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 123 m² / P-rom: 114 m² FAKTA

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m²

OSPELIA 24A NITTEDAL. 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² OSPELIA 24A NITTEDAL 4-roms andelsleilighet med terrasse og garasje. Prisantydning: 1 600 000,- Andel leilighet BTA: 91 m² / P-rom: 83 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DnB Eiendom

Detaljer

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A

BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A BARDUFOSS KROKBEKKVEIEN 11A Part av tomannsbolig i Krokbekken Prisantydning: 900 000,- Eier (Selveier) tomannsbolig BRA: 128 m² / P-ROM: 112 m² NØKKELINFORMASJON BELIGGENHET Eiendommen ligger i populært

Detaljer

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje.

Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Bærums Verk Rekkehus over 2 plan med utgang til balkong og hage. Oppussingsobjekt. Garasje. Selveier Prisantydning: kr 2.600.000,- BRA: 110 m 2 / P-rom: 104 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer