/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I SAKEN GJELDER Regjeringen la den 26. januar d.å frem Stortings prp. nr. 37 ( ) om tiltak for arbeid. Herunder er det gitt et engangstilskudd til kommunene for tiltak knyttet til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Sandnes kommune sin andel av tilskuddet utgjør kr 42,132 mill. Målsetningen er at tiltak kan komme raskt i gang og fullføres i løpet av året. Rådmannen legger i denne saken frem sine tilrådninger om prioritering av engangstilskuddet. I tillegg til engangstilskuddet inneholder tiltakspakke andre søknadsbaserte tilskudd og økning i frie inntekter. Det er stor usikkerhet mht. det lokale nivået på frie inntekter. Eventuelle endringer i frie inntekter for Sandnes vil bli vurdert i forbindelse med perioderapportene. For de andre søknadsbaserte tilskuddene forutsetter rådmannen at Sandnes kommune vil søke på de tiltakene som er aktuelle. 2. REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Avsnittet under oppsummerer de tiltakene regjeringen har foreslått som kommuner og fylker kan benytte seg av. 2.1 Hovedtiltak Vedlikeholdstilskudd: Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på kr 4 milliarder til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Prosjekter som prioriteres må komme i tillegg til det kommunen har vedtatt i eget budsjett for Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, inneklimatiltak, miljø- og energitiltak og universell utforming. Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen. I tilfeller der kommunen ikke greier å fullføre i 2009, skal midlene settes av til bundne fond så det kan sluttføres i Ubrukte midler må tilbakebetales. Det er stilt rapporteringskrav om bruken av midlene, rapport til fylkesmann. For Sandnes utgjør vedlikeholdstilskuddet ca kr 42 mill. Side 1 av 11

2 I avsnitt 3 omtales tilskuddet nærmere samt kriterier for prioritering av tiltakene. I avsnitt 4 framkommer beskrivelse av de tiltakene som foreslås gjennomført. Kompensasjon for skattesvikt: På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen legger opp til at dette blir kompensert via kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. For Sandnes er dette beregnet til ca. kr 11 millioner. I skatteanslaget til Sandnes har rådmannen imidlertid forutsatt at Regjeringens anslag som ble lagt til grunn i statsbudsjettet høsten 2008 ville bli opprettholdt slik at en skattesvikt i kommunene ikke ville medføre en forsterket krise. Økning i frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder. I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet. Det er fra regjeringen framholdt at dette vil utgjøre ca kr 11 mill. for Sandnes. I vedtatt budsjett er imidlertid det lokale skatteanslaget i Sandnes strukket svært langt. Endring i sysselsetting og tap på aksjer har stor betydning, men er svært vanskelig å estimere. I tillegg er det usikkerhet rundt fordelingstallene for 2008 på skatt, noe man først vil få informasjon om i november. Siden det legges opp til at rammetilskuddet øker og skatteinngangen reduseres, foreslår rådmannen at det foretas en balansert budsjettjustering mellom skatt og rammetilskudd for å bedre oversikten i løpet av året. Nivå på de frie inntektene vil bli revurdert i forbindelse med perioderapportene, men rådmannen vil informere om at det vil bli behov for å nedjustere frie inntekter til tross for at regjeringen kompenserer for skattesvikt. Rådmannen vurderer ulike tiltak for å finne inndekning av den forventede nedjusteringen i skatteanslaget, og en mulighet vil være økt momskompensasjon som følge av tiltakspakken fra regjeringen. 2.2 Søknadsbaserte ordinger I tillegg til tiltakene nevnt ovenfor øker rammen for en del søknadsbaserte ordninger og det opprettes noen nye søknadsbaserte ordninger. Rådmannen har allerede satt i gang et koordineringsarbeid for å få maksimal utbytte av disse ordningene. Eventuelle nødvendige budsjettjusteringer som følge av dette vil bli fremmet ifm. perioderapportene. Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg Investeringsrammen/lånerammen økes med + kr 1 mrd. (fra kr 2 mrd. til kr 3 mrd.) Selve tilskuddet blir da rentene av kr 1 mrd. og vil utgjøre ca kr 30 mill. Sandnes sin andel av dette vil utgjøre anslagsvis kr 3 mill. Rentekompensasjon for kirkebygg Investeringsrammen/lånerammen øker med kr 400 mill. og tilskuddet vil utgjøre ca kr 12 mill. Sandnes sin andel av dette vil anslagsvis utgjøre ca kr i Investeringstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger Investeringsrammen/lånerammen i Husbanken økes med + kr 156,6 millioner. Hensikten er å øke antallet nye plasser med mer enn i statsbudsjettet. Det presiseres at det ikke er gitt ekstra tilskudd i forbindelse med drift av sykehjemsplasser/omsorgsplasser, dette må dekkes innenfor kommunens ordinære rammer. Kommunale utleieboliger Lånerammen i Husbanken økes med kr 250 mill. for å få frem flere utleieboliger. Side 2 av 11

3 Lånerammen i Husbanken økes med kr 2 mrd. i Startlån skal fortsatt ha høyeste prioritet. Innvandrertiltak (KRD) økes med kr 15 mill. i Rammen for ny sjanse økes i Tiltak i friluftsområder - Direktoratet for naturforvaltning økes med kr 35 mill. Aktuelle tiltak er; toaletter, brygger, opparbeidelse av turveieier gang- og sykkelstier, p-plasser og universell utforming Tiltak i Friluftsrådene - Direktoratet for naturforvaltning økes kr 2 mill. Brannsikring kulturhistorisk verdifulle trehusmiljø og kirker - Riksantikvaren økt bevilgning med kr 77 mill. Tilskudd til digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering kr 60 mill Dette er et nytt tilskudd og gjelder utviklingsprosjekter og som gir læringseffekt for kommuner/fylker/stat. Det skal bidra til bedre elektronisk samhandling; mellom kommuner og forvaltningsnivåer. Det er mulig å søke om 20% tilskudd av total prosjektkostnad og prosjektene må starte opp i Det skal leveres rapport og sluttregnskap for prosjektet. DIFI 1 følger opp. Idrettsanlegg - tilskuddspott på kr 250 mill i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til nybygg og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg. Prosjektene må ha idrettsfunksjonell godkjenning, godkjent finansieringsplan, og være forankret i kommunens vedtatte idrettshandlingsplan. Prosjektene må påbegynnes og ferdigstilles i Prosjekter med stor betydning for barn og unge vil bli prioritert ved tildeling. Prosjekter som får dette tilskuddet er imidlertid ikke kvalifisert til å motta tilskudd gjennom ordinære tilskuddsordninger for idrettsanlegg fra spillemidlene. Lokale og regionale kulturbygg tilskuddspott kr 70 mill. i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til vedlikeholds- og investeringstiltak i lokale og regionale kulturbygg. Tiltak i museumssektoren er spesielt fremholdt. Det er også for disse tilskuddsmidlene krav om at prosjektene må fullføres i løpet av VEDLIKEHOLDSTILSKUDDET STATLIGE RAMMEFORUTSETNINGER Av Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid fremgår at det ytes et engangstilskudd for tiltak i 2009 til kommunene. Tilskuddet er fordelt med et likt beløp per innbygger til alle landets kommuner uten forutgående søknadsbehandling. Imidlertid er det satt krav til hvordan engangstilskuddet skal brukes og om etterrapportering til departementet. Engangstilskuddet utgjør for Sandnes kommunen kr 42,132 mill. Det er et øremerket tilskudd forbeholdt vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Den kan også brukes til inneklima,- miljø- og energitiltak og til universell utforming i kommunale bygg. Imidlertid kan tilskuddet ikke brukes til investeringer i nybygg/nyanlegg, unntatt mindre investeringer som kan ferdigstilles i Det er videre satt krav om at midlene skal brukes til prosjekter som kommer i tillegg til kommunens allerede vedtatte budsjett for Målsetningen er at tiltakene som iverksettes også fullføres inneværende år. Regjeringen henviser for øvrig til nye regler i Plan- og bygningsloven - bygningsdelen om hhv. krav til energiløsninger i bygg og nye krav om universell utforming. 1 Direktoratet for forvaltning og IKT. Side 3 av 11

4 Regjeringen har satt følgende styringskrav : I tilfeller der et tiltak ikke blir fullført i 2009 skal restbeløpet avsettes til bundet drift/ investeringsfond. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke er blitt satt i gang i 2009 må kommunen tilbakebetale. Kommunen skal rapportere tilbake samlet til Fylkesmannen om bruken av midlene. Sluttregnskapene pr prosjekt må være attestert av revisor, før endelig rapport oversendes Kommunal- og Regionaldepartementet. I praksis innebærer dette at det må føres et entydig prosjektregnskap for hvert tiltak som prioriteres innenfor tilskuddsrammen og tildelt ramme i denne saken utgjør prosjektets økonomiske ramme. Kravet om prosjektregnskap gjelder både for tiltak i driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Avslutning av prosjektene må foretas fortløpende, slik at når siste prosjekt er fullført og regnskap foreligger, kan det avgis samlet rapport fra Sandnes kommune til Fylkesmannen om bruken av tildelt engangstilskudd. 3.1 Kriterier for prioritering av tiltak Rådmannen har med grunnlag i tidligere budsjettpraksis utformet et sett kriterier som er benyttet for prioritering av tiltak. Kriteriene bygger på de statlige rammene og vurderinger av kommunens ståsted og vedtatt budsjett for 2009 og de påfølgende 3 årene, hva gjelder vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utfra dette er det lagt følgende kriterier til grunn for prioritering av tiltak: Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring 4. FORSLAG TIL PRIORITERINGER 4.1 Utarbeidelse av prioriteringsgrunnlaget Rådmannen har i tidligere og senest i forbindelse med økonomiplan vist behovet som er for vedlikehold, - rehabilitering og oppgradering knyttet til forvaltningen av kommunens realkapital. Dette gjelder blant annet reasfaltering av kommunale veier hvor etterslepet er på vel kr 18 mill. og den kommunal bygningsmassen som har et etterslep i størrelsesorden kr mill. I tillegg kommer utbedringer og oppgraderinger av de kommunale utleieboligene, samt administrasjonsbyggene. I eiendomsforvaltningen har de midlene som er blitt stilt til rådighet blitt prioritert til tiltak i formålsbygg som skoler og barnehager så langt det har vært mulig. Tiltak som skyldes uforutsette hendelser, pålegg etter inspeksjoner mv. har imidlertid måttet gå foran planlagte oppgaver. Konsekvensene er at det planlagte vedlikeholdt tar mye lengre tid å få utført. Videre innebærer dette at prioritering av oppgradering og teknisk modernisering av for eksempel rådhuset ikke har vært mulig å prioritere. Med grunnlag i dagens situasjon og de økonomiske rammer som er lagt, samt Regjerings krav til bruken av tilskuddet ba rådmannen om prioriterte innspill til mulige tiltak som kan gjennomføres i 2009 fra bestillerenhetene stab eiendom, Park og Idrett og Kommunalteknikk og fra tjenesteområdene Oppvekst barn og unge og Levekår. Arbeidet resulterte i innspill om tiltak for til sammen kr 94,150 mill. Dette fordeler seg slik : Fra enhet Antall forslag Total sum kommentar Stab eiendom 12 44,500 mill ink. skolebygg, BHG, bolig 1) Park og idrett 19 12,850 mill Kom.teknikk 8 16,700 mill Oppvekst B&U 3 14,600 mill Levekår 3 5,500 mill 1 er likt som Eien. prior.1 1) Bygg for bruk av Oppvekst skole og Oppvekst B&U ivaretas av stab eiendom Side 4 av 11

5 6 av tiltakene (til sammen kr 28,1 mill.) faller utenfor grunnet de statlige krav om bruk av midlene. Gjenstående for videre vurdering og prioritering ihht kriteriene var dermed 39 tiltak med total ramme på kr 66,050 mill. Til fordeling foreligger kr 42 mill. 4.2 Prioritering av tiltak Rådmannen har vurdert tiltakene og foreslår følgende prioriteringer ihht de tre kategoriene: Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Vitenfabrikken, 950 aug des Myndighetspålegg tilfluktsom Eiendom Solavn. 10, 1.etg aug des AML krav ventilasjon Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Rehab./forskriftskrav Park Riskahallen, renseanlegg sommerdes Rehab./forskriftskrav Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Kjøkken, sanitær, el mv. Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Eternittak, kledning, pipe Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Gir 1 leilighet mer Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom 5 skolebygg rehab juni i Ihht tilstandsrappor 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Energisparing,innemiljø Eiendom Kunstens Hus, teakvindu juni des Tette for lekasjer foaje reh Park Riskahallen, rehab. gulv sommerdes Skifte utslitt gulv Sum denne kategori tiltak I tillegg mener rådmannen at det innenfor denne kategorien nå må prioriteres oppstart av teknisk oppgradering i rådhuset, spesielt den gamle delen. Gjennom flere tidligere fremlagte saker til bystyret er det vist et betydelig omfang for å oppnå drifts- og energieffektiv byggdrift, samt bedre inneklima og driftssikre tekniske løsninger i bygget. Mangel på vedlikehold kommer også til uttrykk ved at vinduer i 6 etasjen lekker og det trekker rett inn. Skifting av vinduene bør utføres snarest. Samtidig bør det gjøres enkle utbedringstiltak for innemiljøet generelt, slik som maling og forbedring av belysningen i enkelte deler av bygget. Tiltakene vil klart bidra til å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte som har sitt arbeidssted i rådhuset. Adgangskontrollsystemet (skallsikring) ble satt i drift ved årsskiftet. I den foreliggende avtalen ligger opsjon for å gjennomføre en fullsikring av bygget. Det innebærer kortsystem innvendig i bygget. Løsningen innebærer blant annet at behovet for nøkler reduseres vesentlig. Side 5 av 11

6 Rådmannen mener derfor at følgende tiltak i rådhuset bør gis prioritet og ferdigstilles i år: Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Hovedtavel, jording mv. Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, snarest Vinduer i 6 etg. lekker maling des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Opsjon i gjeldende avtale Sum denne kategori tiltak Med disse prioriteringene er det tildelte engangstilskudd på kr 42 mill. disponert fullt ut. 4.3 Oppgradering av rådhuset Et sentralt moment i rådmannens samlede vurdering vedrørende prioriteringer, har vært om kommunen kan få iverksatt tiltak som man ellers måtte ha ventet lenge med på grunn av etterslepet innenfor vedlikehold og rehabilitering av realkapitalen. På denne bakgrunn har rådmannen også vurdert mulig alternativ prioritering av engangstilskuddet til å benytte hele beløpet til å få igangsatt en full rehabilitering og teknisk oppgrading av rådhuset. Muligheten for å komme ordentlig i gang med arbeidet åpner seg nå og uten at det forrykker de øvrige planlagte og prioriterte vedlikeholdsoppgavene. Målsetningen i Regjeringens tiltakspakke om tiltak for arbeid vil også ved en slik prioritering ivaretas fullt ut. Delprosjekter innenfor rammen må imidlertid konkretiseres ytterligere i detaljutformingen slik at styringskravene ivaretas, men dette lar seg løse gjennom bruk av kommunens rutine for kommunale byggesaker. Tre konkrete tiltak er allerede definerte (se ovenfor). Rådmannen er klar over at en slik prioritering også utløser behov for videre oppfølging i kommende økonomiplan. Grov kalkyle for et oppgradert rådhusbygg for fremtidig bruk til basis av de administrative funksjoner og politisk og administrativ ledelse ligger i størrelsesorden kr mill., avhengig av blant annet ombyggingsomfang som legges inn i prosjektet. 5. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG ANBEFALING I arbeidet med tiltakene har rådmannen lagt vekt på at de skal være konkrete og at avsetningen skal bidra til at tiltaket kan gjennomføres fullstendig. Derfor er det i dette arbeidet lagt entydig vekt på tiltakets innhold, gjennomføringsevne, om tiltaket er søknadsberettiget spillemidler eller andre tilskudd, hva som må til for å starte opp slik at en kommer raskt i gang mv. Fordeling mellom eller andeler av tilskuddet pr tjenesteområde er ikke tillagt vekt i dette arbeidet. Rådmannen har etter nøye vurderinger kommet til å ville fremlegge sin prinsipale og subsidiære innstilling til bystyret i denne saken. Den prinsipale innstillingen fra rådmannen er at bystyret tilrås å godkjenne at engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres tiltakene som fremgår av denne sakens punkt 4.2. Rådmannens subsidiære innstilling er at bystyret tilrås å godkjenne at hele engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres til teknisk oppgradering av rådhuset, med vekt på el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkeltiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Side 6 av 11

7 Rådmannen til bystyret å fatte slik VEDTAK : Prinsipalt : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 mill. prioriteres til gjennomføring av følgende tiltak : 1a) Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Vitenfabrikken, tilfluktsom 950 aug des Eiendom Solavn. 10, 1.etg ventilasjon aug des Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Park Riskahallen, renseanlegg sommer-des Sum denne kategori tiltak b) Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Sum denne kategori tiltak c) Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom 5 skolebygg rehab juni i 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Eiendom Kunstens Hus, teakvindu reh juni des Park Riskahallen, rehab. gulv sommer-des Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling snarest des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Sum denne kategori tiltak Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 3. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Subsidiært : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 millioner prioriteres i sin helhet til å gjennomføre tiltak i rådhuset. Prioriterte områder er teknisk oppgradering av el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkel tiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. 2. Bevilgningen skal deles opp i underprosjekter som hver gis en egen fremdriftsplan som synliggjør ferdigstillelse innen Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 4. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Side 7 av 11

8 RÅDMANNEN I SANDNES, den 3. februar 2009 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Trykte vedlegg : Vedlegg 1 : Detaljert liste med beskrivende tekst til de foreslåtte tiltakene Utrykte vedlegg : 1. Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Oversikt over dokumenter med relevans for saken: Mappe nr Arkivkode Dok.nr. Dokument tekst &47 1 Byggeprogram for rehabilitering av rådhuset, Fsak 37/ &47 2 Protokoll fra formannskapet sak 37/ &47 3 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 77/ &47 5 Protokoll fra bystyret sak 77/ &47 6 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 118/ &47 7 Protokoll fra bystyret sak 118/ Fremtidige administrasjonslokaler eie/leie og lokalisering Bsak 106/ Protokoll fra bystyret sak 106/02 ØP ØP Svart hefte sak nr. 8 Strategi for disponering av kommunale adm.lokaler Bsak 186/07 Hovedvedtak punkt 13a og 13b Side 8 av 11

9 VEDLEGG 1 DETALJERT OVERSIKT MULIGE TILTAK Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Eiendom Kalkyle 1. Vitenfabrikken tilfluktsrom 950 Pålegg fra sivilforsvaret. Frist for utførelse er utgangen av Benytter rammeavtaler på noe, resten av arbeidene må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Eiendom Solaveien 10, 1.etg ventilasjon Gjelder oppfyllelse av Arbeidsmiljølovens krav knyttet til ventilasjon i byggets verksteddel i 1. etasjen. Plan for gjennomføring må oversendes Arbeidstilsynet og bygningssjef før igangsettelse. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Park og Idrett Giskehallen 6 tiltak Flere av tiltakene er nødvendige for å sikre stabil drift. Det er ikke anledning til å søke om spillemidler. 1 Utskifting av sand i filtrene. Det er nå om lag 22 år siden filtersanden var byttet ut. Nå helt nødvendig å skifte denne ut for å opprettholde vannkvaliteten i bassenget. Det går med 16 tonn sand. Prosessen er svært tidkrevende. 2. Fliselegging svømmehall og nedgang til garderober. Ca. 75 m2 gjenstår å skifte ut av gamle fliser. Arbeidet er påbegynt for flere år siden men ikke fullført. Flisene langs nedgangen til garderobene har nå løsnet fra baksiden og det er en viss fare for at disse kan falle ned i trappegang. Silikonfuging av trapp bør gjennomføres i tilknytning til utskiftning av fliser. 3. Rehabilitering av kapsler rundt bassenglys. Skruer og innfestning er rustet og 2 stk. er pr. i dag helt av. Må gjenge opp nye fester til alle 18 kuplene. 4. Gulv gang ut fra garderober er ikke tett. Fliser ligger på treunderlag som er i ferd med å råtne. Det anbefales at gulvet i gangen rehabiliteres. 5. Utskiftning av 15 nedløpsrør fra bassengkant til avløp. Eksisterende rør (originale) er av jern og i ferd med å ruste bort, de er også delvis tette pga rust. 6. PVC-belegg i utjamningstank. Utjamningstank i sv.hall er ubehandlet. Denne har nå startet å lekke. Det anbefales å legge bassengduk i utjamningstanken. Deler av arbeidet kan utføres ved bruk av rammeavtaler, men noe må også ut på konkurranse. Gjennomføres : juni desember. Park og Idrett Riskahallen renseanlegg Underdimensjonert filteranlegg i.h.t. bruk. Problem å holde forskriftsmessige verdier i perioder med mye bruk. Befaring av anlegget er foretatt av Pahlen AS og tilbud innhentet. Filtrene bør skiftes ut, men dersom det ikke bevilges midler til dette må en uansett skifte sand i eksisterende filtre. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer høst. Side 9 av 11

10 Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Eiendom Kalkyle 1. Utleieboliger oppussing Utskiftning/reparasjon av kjøkken, sanitære deler, el-anlegg, belegg og malingsarbeider i boenhetene. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Eiendom utleieboliger fasaderenovering Utskifting av eternittak og renner, samt reparasjon/ innkledning skorsteiner. Gjelder bolig i Sigvart Skaldsvei og Lerkeveien. Reparasjon og maling av fasader i Oalsgt. 12. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Levekår Firkanten BBL flerbruksareal Firkanten borettslag mangler fellesarealer for 10 leiligheter for funksjonshemmede. Gjennomføringen av tiltaket tilføre en leilighet. Tiltaket er også nærmere beskrevet i rådmannens forslag til økonomiplan , prosjekt Utbyggingen vil muligens også utløse tilskudd fra Husbanken. Det er tidligere gitt godkjenning fra borettslagets generalforsamling for gjennomføringen, denne er trolig utgått og det må søkes på ny. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : igangsettes raskt - desember. Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK- og miljøforbedringer Eiendom Kalkyle 1. 5 skolebygg rehabilitering I henhold til tilstandsanalyserapporten utarbeidet av Asplan-Viak er prioriteringer av tiltak detaljert ut. Det foreslås rehabilitering av følgende skolebygg : Skeiene ungdomsskole, Austrått skole, Giske ungdomsskole, Hommersåk skole og Høle skole. Enkelte tiltak må oversendes Arbeidsmiljøutvalg og Arbeidstilsyn for godkjenning, før oppstart. Benytter rammeavtaler i begrenset grad, må ut på konkurranse. Gjennomføres : juni i Eiendom HS-bygget lysarmaturer 650 Utskifting lysarmaturer vil gi mindre energiforbruk og bedre fysisk arbeidsmiljø tilrettelegging. Full renovering utgjør kr 1,150 mill. og vil være fullført i Rådmannen foreslår å avsette kr 0,650 mill. for å få gjort største delen i løpet av Det foreligger tilbud om gjennomføring av arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Eiendom Kunstens Hus rehab teakvinduer Side 10 av 11

11 To vinduer i foajearealet har lekkasje fra de eksisterende teakvinduene. Tiltaket med å få utført istandsetting omhandler snekkerarbeid og beslag. Arbeidet er knyttet til utvendig fasade og må gjennomføres i samsvar med krav til utvendig fasade. Å ta samtlige teakvinduer utgjør kr. 3,150 mill. Rådmannen foreslår avsetning som gjør at lekkasje stopper og at foajearealet er funksjonelt. Det foreligger et innhentet grovt anslag for arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Park og Idrett Riskahallen rehab. av gulvet Gulvet i hallen er utslitt. Det er meldt som behov i flere år. Anslaget er basert på innhentet kalkyle fra Elverum Takstservises AS i Det er ikke anledning til å søke om spillemidler til tiltaket. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer - desember. Kommunen felles - rådhuset Ny el-hovedtavle med undersentraler etc Tiltaket omfatter oppgradering av EL-anlegget i bygget. Det gjelder ny hovedtavle med nye under-sentraler og kabling og nytt jordingsanlegg. Dimensjoneres for fremtidig behov og ny teknologi. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeid må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling, belysning Tiltaket omfatter utskiftning og/eller renovering av vinduer i 6 etasjen som lekker og som pga store gliper gjør det trekkfullt. Maling foretas i enkelte områder av bygget for å skape mer lys. Utskiftning av belysning foretas i de mest utsatte delene. Tiltakene vil både bedrer fysisk arbeidsmiljø og inneklima, samt ha betydning for energiforbruk. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Fullsikring av bygget 600 I Fsak 12/08 om godkjenning av skallsikring av bygget er det også omtalt fase 2 med fullsikring. Det foreligger opsjon for dette i gjeldende kontrakt. Fullsikring innebærer kortlåssystem i bygget og vil da kunne erstatte dagens nøkkelbruk. Benytte opsjonen i gjeldende avtale. Gjennomføres : snarest - desember. Side 11 av 11

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015. Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Vedtatt av kommunestyret 01.12.2011 1 Innhold Kommunestyrets behandling... 7 Innledning... 21 Langsiktig bærekraft... 22 Risiko...

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer