/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I SAKEN GJELDER Regjeringen la den 26. januar d.å frem Stortings prp. nr. 37 ( ) om tiltak for arbeid. Herunder er det gitt et engangstilskudd til kommunene for tiltak knyttet til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Sandnes kommune sin andel av tilskuddet utgjør kr 42,132 mill. Målsetningen er at tiltak kan komme raskt i gang og fullføres i løpet av året. Rådmannen legger i denne saken frem sine tilrådninger om prioritering av engangstilskuddet. I tillegg til engangstilskuddet inneholder tiltakspakke andre søknadsbaserte tilskudd og økning i frie inntekter. Det er stor usikkerhet mht. det lokale nivået på frie inntekter. Eventuelle endringer i frie inntekter for Sandnes vil bli vurdert i forbindelse med perioderapportene. For de andre søknadsbaserte tilskuddene forutsetter rådmannen at Sandnes kommune vil søke på de tiltakene som er aktuelle. 2. REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Avsnittet under oppsummerer de tiltakene regjeringen har foreslått som kommuner og fylker kan benytte seg av. 2.1 Hovedtiltak Vedlikeholdstilskudd: Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på kr 4 milliarder til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Prosjekter som prioriteres må komme i tillegg til det kommunen har vedtatt i eget budsjett for Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, inneklimatiltak, miljø- og energitiltak og universell utforming. Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen. I tilfeller der kommunen ikke greier å fullføre i 2009, skal midlene settes av til bundne fond så det kan sluttføres i Ubrukte midler må tilbakebetales. Det er stilt rapporteringskrav om bruken av midlene, rapport til fylkesmann. For Sandnes utgjør vedlikeholdstilskuddet ca kr 42 mill. Side 1 av 11

2 I avsnitt 3 omtales tilskuddet nærmere samt kriterier for prioritering av tiltakene. I avsnitt 4 framkommer beskrivelse av de tiltakene som foreslås gjennomført. Kompensasjon for skattesvikt: På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen legger opp til at dette blir kompensert via kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. For Sandnes er dette beregnet til ca. kr 11 millioner. I skatteanslaget til Sandnes har rådmannen imidlertid forutsatt at Regjeringens anslag som ble lagt til grunn i statsbudsjettet høsten 2008 ville bli opprettholdt slik at en skattesvikt i kommunene ikke ville medføre en forsterket krise. Økning i frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder. I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet. Det er fra regjeringen framholdt at dette vil utgjøre ca kr 11 mill. for Sandnes. I vedtatt budsjett er imidlertid det lokale skatteanslaget i Sandnes strukket svært langt. Endring i sysselsetting og tap på aksjer har stor betydning, men er svært vanskelig å estimere. I tillegg er det usikkerhet rundt fordelingstallene for 2008 på skatt, noe man først vil få informasjon om i november. Siden det legges opp til at rammetilskuddet øker og skatteinngangen reduseres, foreslår rådmannen at det foretas en balansert budsjettjustering mellom skatt og rammetilskudd for å bedre oversikten i løpet av året. Nivå på de frie inntektene vil bli revurdert i forbindelse med perioderapportene, men rådmannen vil informere om at det vil bli behov for å nedjustere frie inntekter til tross for at regjeringen kompenserer for skattesvikt. Rådmannen vurderer ulike tiltak for å finne inndekning av den forventede nedjusteringen i skatteanslaget, og en mulighet vil være økt momskompensasjon som følge av tiltakspakken fra regjeringen. 2.2 Søknadsbaserte ordinger I tillegg til tiltakene nevnt ovenfor øker rammen for en del søknadsbaserte ordninger og det opprettes noen nye søknadsbaserte ordninger. Rådmannen har allerede satt i gang et koordineringsarbeid for å få maksimal utbytte av disse ordningene. Eventuelle nødvendige budsjettjusteringer som følge av dette vil bli fremmet ifm. perioderapportene. Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg Investeringsrammen/lånerammen økes med + kr 1 mrd. (fra kr 2 mrd. til kr 3 mrd.) Selve tilskuddet blir da rentene av kr 1 mrd. og vil utgjøre ca kr 30 mill. Sandnes sin andel av dette vil utgjøre anslagsvis kr 3 mill. Rentekompensasjon for kirkebygg Investeringsrammen/lånerammen øker med kr 400 mill. og tilskuddet vil utgjøre ca kr 12 mill. Sandnes sin andel av dette vil anslagsvis utgjøre ca kr i Investeringstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger Investeringsrammen/lånerammen i Husbanken økes med + kr 156,6 millioner. Hensikten er å øke antallet nye plasser med mer enn i statsbudsjettet. Det presiseres at det ikke er gitt ekstra tilskudd i forbindelse med drift av sykehjemsplasser/omsorgsplasser, dette må dekkes innenfor kommunens ordinære rammer. Kommunale utleieboliger Lånerammen i Husbanken økes med kr 250 mill. for å få frem flere utleieboliger. Side 2 av 11

3 Lånerammen i Husbanken økes med kr 2 mrd. i Startlån skal fortsatt ha høyeste prioritet. Innvandrertiltak (KRD) økes med kr 15 mill. i Rammen for ny sjanse økes i Tiltak i friluftsområder - Direktoratet for naturforvaltning økes med kr 35 mill. Aktuelle tiltak er; toaletter, brygger, opparbeidelse av turveieier gang- og sykkelstier, p-plasser og universell utforming Tiltak i Friluftsrådene - Direktoratet for naturforvaltning økes kr 2 mill. Brannsikring kulturhistorisk verdifulle trehusmiljø og kirker - Riksantikvaren økt bevilgning med kr 77 mill. Tilskudd til digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering kr 60 mill Dette er et nytt tilskudd og gjelder utviklingsprosjekter og som gir læringseffekt for kommuner/fylker/stat. Det skal bidra til bedre elektronisk samhandling; mellom kommuner og forvaltningsnivåer. Det er mulig å søke om 20% tilskudd av total prosjektkostnad og prosjektene må starte opp i Det skal leveres rapport og sluttregnskap for prosjektet. DIFI 1 følger opp. Idrettsanlegg - tilskuddspott på kr 250 mill i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til nybygg og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg. Prosjektene må ha idrettsfunksjonell godkjenning, godkjent finansieringsplan, og være forankret i kommunens vedtatte idrettshandlingsplan. Prosjektene må påbegynnes og ferdigstilles i Prosjekter med stor betydning for barn og unge vil bli prioritert ved tildeling. Prosjekter som får dette tilskuddet er imidlertid ikke kvalifisert til å motta tilskudd gjennom ordinære tilskuddsordninger for idrettsanlegg fra spillemidlene. Lokale og regionale kulturbygg tilskuddspott kr 70 mill. i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til vedlikeholds- og investeringstiltak i lokale og regionale kulturbygg. Tiltak i museumssektoren er spesielt fremholdt. Det er også for disse tilskuddsmidlene krav om at prosjektene må fullføres i løpet av VEDLIKEHOLDSTILSKUDDET STATLIGE RAMMEFORUTSETNINGER Av Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid fremgår at det ytes et engangstilskudd for tiltak i 2009 til kommunene. Tilskuddet er fordelt med et likt beløp per innbygger til alle landets kommuner uten forutgående søknadsbehandling. Imidlertid er det satt krav til hvordan engangstilskuddet skal brukes og om etterrapportering til departementet. Engangstilskuddet utgjør for Sandnes kommunen kr 42,132 mill. Det er et øremerket tilskudd forbeholdt vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Den kan også brukes til inneklima,- miljø- og energitiltak og til universell utforming i kommunale bygg. Imidlertid kan tilskuddet ikke brukes til investeringer i nybygg/nyanlegg, unntatt mindre investeringer som kan ferdigstilles i Det er videre satt krav om at midlene skal brukes til prosjekter som kommer i tillegg til kommunens allerede vedtatte budsjett for Målsetningen er at tiltakene som iverksettes også fullføres inneværende år. Regjeringen henviser for øvrig til nye regler i Plan- og bygningsloven - bygningsdelen om hhv. krav til energiløsninger i bygg og nye krav om universell utforming. 1 Direktoratet for forvaltning og IKT. Side 3 av 11

4 Regjeringen har satt følgende styringskrav : I tilfeller der et tiltak ikke blir fullført i 2009 skal restbeløpet avsettes til bundet drift/ investeringsfond. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke er blitt satt i gang i 2009 må kommunen tilbakebetale. Kommunen skal rapportere tilbake samlet til Fylkesmannen om bruken av midlene. Sluttregnskapene pr prosjekt må være attestert av revisor, før endelig rapport oversendes Kommunal- og Regionaldepartementet. I praksis innebærer dette at det må føres et entydig prosjektregnskap for hvert tiltak som prioriteres innenfor tilskuddsrammen og tildelt ramme i denne saken utgjør prosjektets økonomiske ramme. Kravet om prosjektregnskap gjelder både for tiltak i driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Avslutning av prosjektene må foretas fortløpende, slik at når siste prosjekt er fullført og regnskap foreligger, kan det avgis samlet rapport fra Sandnes kommune til Fylkesmannen om bruken av tildelt engangstilskudd. 3.1 Kriterier for prioritering av tiltak Rådmannen har med grunnlag i tidligere budsjettpraksis utformet et sett kriterier som er benyttet for prioritering av tiltak. Kriteriene bygger på de statlige rammene og vurderinger av kommunens ståsted og vedtatt budsjett for 2009 og de påfølgende 3 årene, hva gjelder vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utfra dette er det lagt følgende kriterier til grunn for prioritering av tiltak: Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring 4. FORSLAG TIL PRIORITERINGER 4.1 Utarbeidelse av prioriteringsgrunnlaget Rådmannen har i tidligere og senest i forbindelse med økonomiplan vist behovet som er for vedlikehold, - rehabilitering og oppgradering knyttet til forvaltningen av kommunens realkapital. Dette gjelder blant annet reasfaltering av kommunale veier hvor etterslepet er på vel kr 18 mill. og den kommunal bygningsmassen som har et etterslep i størrelsesorden kr mill. I tillegg kommer utbedringer og oppgraderinger av de kommunale utleieboligene, samt administrasjonsbyggene. I eiendomsforvaltningen har de midlene som er blitt stilt til rådighet blitt prioritert til tiltak i formålsbygg som skoler og barnehager så langt det har vært mulig. Tiltak som skyldes uforutsette hendelser, pålegg etter inspeksjoner mv. har imidlertid måttet gå foran planlagte oppgaver. Konsekvensene er at det planlagte vedlikeholdt tar mye lengre tid å få utført. Videre innebærer dette at prioritering av oppgradering og teknisk modernisering av for eksempel rådhuset ikke har vært mulig å prioritere. Med grunnlag i dagens situasjon og de økonomiske rammer som er lagt, samt Regjerings krav til bruken av tilskuddet ba rådmannen om prioriterte innspill til mulige tiltak som kan gjennomføres i 2009 fra bestillerenhetene stab eiendom, Park og Idrett og Kommunalteknikk og fra tjenesteområdene Oppvekst barn og unge og Levekår. Arbeidet resulterte i innspill om tiltak for til sammen kr 94,150 mill. Dette fordeler seg slik : Fra enhet Antall forslag Total sum kommentar Stab eiendom 12 44,500 mill ink. skolebygg, BHG, bolig 1) Park og idrett 19 12,850 mill Kom.teknikk 8 16,700 mill Oppvekst B&U 3 14,600 mill Levekår 3 5,500 mill 1 er likt som Eien. prior.1 1) Bygg for bruk av Oppvekst skole og Oppvekst B&U ivaretas av stab eiendom Side 4 av 11

5 6 av tiltakene (til sammen kr 28,1 mill.) faller utenfor grunnet de statlige krav om bruk av midlene. Gjenstående for videre vurdering og prioritering ihht kriteriene var dermed 39 tiltak med total ramme på kr 66,050 mill. Til fordeling foreligger kr 42 mill. 4.2 Prioritering av tiltak Rådmannen har vurdert tiltakene og foreslår følgende prioriteringer ihht de tre kategoriene: Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Vitenfabrikken, 950 aug des Myndighetspålegg tilfluktsom Eiendom Solavn. 10, 1.etg aug des AML krav ventilasjon Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Rehab./forskriftskrav Park Riskahallen, renseanlegg sommerdes Rehab./forskriftskrav Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Kjøkken, sanitær, el mv. Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Eternittak, kledning, pipe Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Gir 1 leilighet mer Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom 5 skolebygg rehab juni i Ihht tilstandsrappor 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Energisparing,innemiljø Eiendom Kunstens Hus, teakvindu juni des Tette for lekasjer foaje reh Park Riskahallen, rehab. gulv sommerdes Skifte utslitt gulv Sum denne kategori tiltak I tillegg mener rådmannen at det innenfor denne kategorien nå må prioriteres oppstart av teknisk oppgradering i rådhuset, spesielt den gamle delen. Gjennom flere tidligere fremlagte saker til bystyret er det vist et betydelig omfang for å oppnå drifts- og energieffektiv byggdrift, samt bedre inneklima og driftssikre tekniske løsninger i bygget. Mangel på vedlikehold kommer også til uttrykk ved at vinduer i 6 etasjen lekker og det trekker rett inn. Skifting av vinduene bør utføres snarest. Samtidig bør det gjøres enkle utbedringstiltak for innemiljøet generelt, slik som maling og forbedring av belysningen i enkelte deler av bygget. Tiltakene vil klart bidra til å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte som har sitt arbeidssted i rådhuset. Adgangskontrollsystemet (skallsikring) ble satt i drift ved årsskiftet. I den foreliggende avtalen ligger opsjon for å gjennomføre en fullsikring av bygget. Det innebærer kortsystem innvendig i bygget. Løsningen innebærer blant annet at behovet for nøkler reduseres vesentlig. Side 5 av 11

6 Rådmannen mener derfor at følgende tiltak i rådhuset bør gis prioritet og ferdigstilles i år: Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Hovedtavel, jording mv. Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, snarest Vinduer i 6 etg. lekker maling des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Opsjon i gjeldende avtale Sum denne kategori tiltak Med disse prioriteringene er det tildelte engangstilskudd på kr 42 mill. disponert fullt ut. 4.3 Oppgradering av rådhuset Et sentralt moment i rådmannens samlede vurdering vedrørende prioriteringer, har vært om kommunen kan få iverksatt tiltak som man ellers måtte ha ventet lenge med på grunn av etterslepet innenfor vedlikehold og rehabilitering av realkapitalen. På denne bakgrunn har rådmannen også vurdert mulig alternativ prioritering av engangstilskuddet til å benytte hele beløpet til å få igangsatt en full rehabilitering og teknisk oppgrading av rådhuset. Muligheten for å komme ordentlig i gang med arbeidet åpner seg nå og uten at det forrykker de øvrige planlagte og prioriterte vedlikeholdsoppgavene. Målsetningen i Regjeringens tiltakspakke om tiltak for arbeid vil også ved en slik prioritering ivaretas fullt ut. Delprosjekter innenfor rammen må imidlertid konkretiseres ytterligere i detaljutformingen slik at styringskravene ivaretas, men dette lar seg løse gjennom bruk av kommunens rutine for kommunale byggesaker. Tre konkrete tiltak er allerede definerte (se ovenfor). Rådmannen er klar over at en slik prioritering også utløser behov for videre oppfølging i kommende økonomiplan. Grov kalkyle for et oppgradert rådhusbygg for fremtidig bruk til basis av de administrative funksjoner og politisk og administrativ ledelse ligger i størrelsesorden kr mill., avhengig av blant annet ombyggingsomfang som legges inn i prosjektet. 5. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG ANBEFALING I arbeidet med tiltakene har rådmannen lagt vekt på at de skal være konkrete og at avsetningen skal bidra til at tiltaket kan gjennomføres fullstendig. Derfor er det i dette arbeidet lagt entydig vekt på tiltakets innhold, gjennomføringsevne, om tiltaket er søknadsberettiget spillemidler eller andre tilskudd, hva som må til for å starte opp slik at en kommer raskt i gang mv. Fordeling mellom eller andeler av tilskuddet pr tjenesteområde er ikke tillagt vekt i dette arbeidet. Rådmannen har etter nøye vurderinger kommet til å ville fremlegge sin prinsipale og subsidiære innstilling til bystyret i denne saken. Den prinsipale innstillingen fra rådmannen er at bystyret tilrås å godkjenne at engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres tiltakene som fremgår av denne sakens punkt 4.2. Rådmannens subsidiære innstilling er at bystyret tilrås å godkjenne at hele engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres til teknisk oppgradering av rådhuset, med vekt på el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkeltiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Side 6 av 11

7 Rådmannen til bystyret å fatte slik VEDTAK : Prinsipalt : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 mill. prioriteres til gjennomføring av følgende tiltak : 1a) Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Vitenfabrikken, tilfluktsom 950 aug des Eiendom Solavn. 10, 1.etg ventilasjon aug des Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Park Riskahallen, renseanlegg sommer-des Sum denne kategori tiltak b) Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Sum denne kategori tiltak c) Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom 5 skolebygg rehab juni i 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Eiendom Kunstens Hus, teakvindu reh juni des Park Riskahallen, rehab. gulv sommer-des Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling snarest des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Sum denne kategori tiltak Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 3. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Subsidiært : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 millioner prioriteres i sin helhet til å gjennomføre tiltak i rådhuset. Prioriterte områder er teknisk oppgradering av el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkel tiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. 2. Bevilgningen skal deles opp i underprosjekter som hver gis en egen fremdriftsplan som synliggjør ferdigstillelse innen Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 4. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Side 7 av 11

8 RÅDMANNEN I SANDNES, den 3. februar 2009 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Trykte vedlegg : Vedlegg 1 : Detaljert liste med beskrivende tekst til de foreslåtte tiltakene Utrykte vedlegg : 1. Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Oversikt over dokumenter med relevans for saken: Mappe nr Arkivkode Dok.nr. Dokument tekst &47 1 Byggeprogram for rehabilitering av rådhuset, Fsak 37/ &47 2 Protokoll fra formannskapet sak 37/ &47 3 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 77/ &47 5 Protokoll fra bystyret sak 77/ &47 6 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 118/ &47 7 Protokoll fra bystyret sak 118/ Fremtidige administrasjonslokaler eie/leie og lokalisering Bsak 106/ Protokoll fra bystyret sak 106/02 ØP ØP Svart hefte sak nr. 8 Strategi for disponering av kommunale adm.lokaler Bsak 186/07 Hovedvedtak punkt 13a og 13b Side 8 av 11

9 VEDLEGG 1 DETALJERT OVERSIKT MULIGE TILTAK Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Eiendom Kalkyle 1. Vitenfabrikken tilfluktsrom 950 Pålegg fra sivilforsvaret. Frist for utførelse er utgangen av Benytter rammeavtaler på noe, resten av arbeidene må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Eiendom Solaveien 10, 1.etg ventilasjon Gjelder oppfyllelse av Arbeidsmiljølovens krav knyttet til ventilasjon i byggets verksteddel i 1. etasjen. Plan for gjennomføring må oversendes Arbeidstilsynet og bygningssjef før igangsettelse. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Park og Idrett Giskehallen 6 tiltak Flere av tiltakene er nødvendige for å sikre stabil drift. Det er ikke anledning til å søke om spillemidler. 1 Utskifting av sand i filtrene. Det er nå om lag 22 år siden filtersanden var byttet ut. Nå helt nødvendig å skifte denne ut for å opprettholde vannkvaliteten i bassenget. Det går med 16 tonn sand. Prosessen er svært tidkrevende. 2. Fliselegging svømmehall og nedgang til garderober. Ca. 75 m2 gjenstår å skifte ut av gamle fliser. Arbeidet er påbegynt for flere år siden men ikke fullført. Flisene langs nedgangen til garderobene har nå løsnet fra baksiden og det er en viss fare for at disse kan falle ned i trappegang. Silikonfuging av trapp bør gjennomføres i tilknytning til utskiftning av fliser. 3. Rehabilitering av kapsler rundt bassenglys. Skruer og innfestning er rustet og 2 stk. er pr. i dag helt av. Må gjenge opp nye fester til alle 18 kuplene. 4. Gulv gang ut fra garderober er ikke tett. Fliser ligger på treunderlag som er i ferd med å råtne. Det anbefales at gulvet i gangen rehabiliteres. 5. Utskiftning av 15 nedløpsrør fra bassengkant til avløp. Eksisterende rør (originale) er av jern og i ferd med å ruste bort, de er også delvis tette pga rust. 6. PVC-belegg i utjamningstank. Utjamningstank i sv.hall er ubehandlet. Denne har nå startet å lekke. Det anbefales å legge bassengduk i utjamningstanken. Deler av arbeidet kan utføres ved bruk av rammeavtaler, men noe må også ut på konkurranse. Gjennomføres : juni desember. Park og Idrett Riskahallen renseanlegg Underdimensjonert filteranlegg i.h.t. bruk. Problem å holde forskriftsmessige verdier i perioder med mye bruk. Befaring av anlegget er foretatt av Pahlen AS og tilbud innhentet. Filtrene bør skiftes ut, men dersom det ikke bevilges midler til dette må en uansett skifte sand i eksisterende filtre. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer høst. Side 9 av 11

10 Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Eiendom Kalkyle 1. Utleieboliger oppussing Utskiftning/reparasjon av kjøkken, sanitære deler, el-anlegg, belegg og malingsarbeider i boenhetene. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Eiendom utleieboliger fasaderenovering Utskifting av eternittak og renner, samt reparasjon/ innkledning skorsteiner. Gjelder bolig i Sigvart Skaldsvei og Lerkeveien. Reparasjon og maling av fasader i Oalsgt. 12. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Levekår Firkanten BBL flerbruksareal Firkanten borettslag mangler fellesarealer for 10 leiligheter for funksjonshemmede. Gjennomføringen av tiltaket tilføre en leilighet. Tiltaket er også nærmere beskrevet i rådmannens forslag til økonomiplan , prosjekt Utbyggingen vil muligens også utløse tilskudd fra Husbanken. Det er tidligere gitt godkjenning fra borettslagets generalforsamling for gjennomføringen, denne er trolig utgått og det må søkes på ny. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : igangsettes raskt - desember. Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK- og miljøforbedringer Eiendom Kalkyle 1. 5 skolebygg rehabilitering I henhold til tilstandsanalyserapporten utarbeidet av Asplan-Viak er prioriteringer av tiltak detaljert ut. Det foreslås rehabilitering av følgende skolebygg : Skeiene ungdomsskole, Austrått skole, Giske ungdomsskole, Hommersåk skole og Høle skole. Enkelte tiltak må oversendes Arbeidsmiljøutvalg og Arbeidstilsyn for godkjenning, før oppstart. Benytter rammeavtaler i begrenset grad, må ut på konkurranse. Gjennomføres : juni i Eiendom HS-bygget lysarmaturer 650 Utskifting lysarmaturer vil gi mindre energiforbruk og bedre fysisk arbeidsmiljø tilrettelegging. Full renovering utgjør kr 1,150 mill. og vil være fullført i Rådmannen foreslår å avsette kr 0,650 mill. for å få gjort største delen i løpet av Det foreligger tilbud om gjennomføring av arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Eiendom Kunstens Hus rehab teakvinduer Side 10 av 11

11 To vinduer i foajearealet har lekkasje fra de eksisterende teakvinduene. Tiltaket med å få utført istandsetting omhandler snekkerarbeid og beslag. Arbeidet er knyttet til utvendig fasade og må gjennomføres i samsvar med krav til utvendig fasade. Å ta samtlige teakvinduer utgjør kr. 3,150 mill. Rådmannen foreslår avsetning som gjør at lekkasje stopper og at foajearealet er funksjonelt. Det foreligger et innhentet grovt anslag for arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Park og Idrett Riskahallen rehab. av gulvet Gulvet i hallen er utslitt. Det er meldt som behov i flere år. Anslaget er basert på innhentet kalkyle fra Elverum Takstservises AS i Det er ikke anledning til å søke om spillemidler til tiltaket. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer - desember. Kommunen felles - rådhuset Ny el-hovedtavle med undersentraler etc Tiltaket omfatter oppgradering av EL-anlegget i bygget. Det gjelder ny hovedtavle med nye under-sentraler og kabling og nytt jordingsanlegg. Dimensjoneres for fremtidig behov og ny teknologi. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeid må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling, belysning Tiltaket omfatter utskiftning og/eller renovering av vinduer i 6 etasjen som lekker og som pga store gliper gjør det trekkfullt. Maling foretas i enkelte områder av bygget for å skape mer lys. Utskiftning av belysning foretas i de mest utsatte delene. Tiltakene vil både bedrer fysisk arbeidsmiljø og inneklima, samt ha betydning for energiforbruk. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Fullsikring av bygget 600 I Fsak 12/08 om godkjenning av skallsikring av bygget er det også omtalt fase 2 med fullsikring. Det foreligger opsjon for dette i gjeldende kontrakt. Fullsikring innebærer kortlåssystem i bygget og vil da kunne erstatte dagens nøkkelbruk. Benytte opsjonen i gjeldende avtale. Gjennomføres : snarest - desember. Side 11 av 11

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000322 : E: X03 : Ole Vikse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 92/10 TV-AKSJONEN 2010 Saken gjelder Opprettelse

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 16.11.2010 137/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb. 8001 Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: 51507130. Faks: 51507021 E-post: postmottak.ordforer@stavanger.kommune.no

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)

Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale bygg 2010 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/325-1 Saksbehandler: Ole Margido Ødegård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Etat Teknisk drift, enhet eiendom - vedlikeholdsplan kommunale

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer