/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17.02.2009 22/09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I 2009"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Sidsel Haugen og Hilde Vikan Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /09 Bystyret /09 REGJERINGENS ENGANGSTILSKUDD - TILTAKSPAKKEN FOR ARBEID, PRIORITERINGER AV TILTAK I SAKEN GJELDER Regjeringen la den 26. januar d.å frem Stortings prp. nr. 37 ( ) om tiltak for arbeid. Herunder er det gitt et engangstilskudd til kommunene for tiltak knyttet til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Sandnes kommune sin andel av tilskuddet utgjør kr 42,132 mill. Målsetningen er at tiltak kan komme raskt i gang og fullføres i løpet av året. Rådmannen legger i denne saken frem sine tilrådninger om prioritering av engangstilskuddet. I tillegg til engangstilskuddet inneholder tiltakspakke andre søknadsbaserte tilskudd og økning i frie inntekter. Det er stor usikkerhet mht. det lokale nivået på frie inntekter. Eventuelle endringer i frie inntekter for Sandnes vil bli vurdert i forbindelse med perioderapportene. For de andre søknadsbaserte tilskuddene forutsetter rådmannen at Sandnes kommune vil søke på de tiltakene som er aktuelle. 2. REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Avsnittet under oppsummerer de tiltakene regjeringen har foreslått som kommuner og fylker kan benytte seg av. 2.1 Hovedtiltak Vedlikeholdstilskudd: Det foreslås bevilget et øremerket tilskudd til kommunesektoren på kr 4 milliarder til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet med tilskuddet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Prosjekter som prioriteres må komme i tillegg til det kommunen har vedtatt i eget budsjett for Tilskuddet vil ha positive effekter for sysselsettingen innen bygg og anlegg. Tilskuddet skal brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, inneklimatiltak, miljø- og energitiltak og universell utforming. Tilskuddet er et engangstilskudd for Midlene må brukes på prosjekter som settes i gang i Kommunene og fylkeskommunene må utforme og dimensjonere sine tiltak i tråd med denne forutsetningen, og i etterkant rapportere om bruken av tilskuddet til fylkesmannen. I tilfeller der kommunen ikke greier å fullføre i 2009, skal midlene settes av til bundne fond så det kan sluttføres i Ubrukte midler må tilbakebetales. Det er stilt rapporteringskrav om bruken av midlene, rapport til fylkesmann. For Sandnes utgjør vedlikeholdstilskuddet ca kr 42 mill. Side 1 av 11

2 I avsnitt 3 omtales tilskuddet nærmere samt kriterier for prioritering av tiltakene. I avsnitt 4 framkommer beskrivelse av de tiltakene som foreslås gjennomført. Kompensasjon for skattesvikt: På bakgrunn av ny informasjon er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 nedjustert. På den annen side bidrar lavere lønns- og prisvekst til at kostnadsveksten blir lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Netto anslås dette å redusere kommunesektorens inntekter med 1,2 milliarder kroner. Regjeringen legger opp til at dette blir kompensert via kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. For Sandnes er dette beregnet til ca. kr 11 millioner. I skatteanslaget til Sandnes har rådmannen imidlertid forutsatt at Regjeringens anslag som ble lagt til grunn i statsbudsjettet høsten 2008 ville bli opprettholdt slik at en skattesvikt i kommunene ikke ville medføre en forsterket krise. Økning i frie inntekter: Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med 1,2 milliarder. I tillegg kommer 0,8 milliarder kroner i økt merverdiavgiftskompensasjon knyttet til kjøp av varer og tjenester som følge av tiltakspakken. Økningen i frie inntekter på 1,2 milliarder kroner gis som økt rammeoverføring og fordeles etter kostnadsnøklene i inntektssystemet. Det er fra regjeringen framholdt at dette vil utgjøre ca kr 11 mill. for Sandnes. I vedtatt budsjett er imidlertid det lokale skatteanslaget i Sandnes strukket svært langt. Endring i sysselsetting og tap på aksjer har stor betydning, men er svært vanskelig å estimere. I tillegg er det usikkerhet rundt fordelingstallene for 2008 på skatt, noe man først vil få informasjon om i november. Siden det legges opp til at rammetilskuddet øker og skatteinngangen reduseres, foreslår rådmannen at det foretas en balansert budsjettjustering mellom skatt og rammetilskudd for å bedre oversikten i løpet av året. Nivå på de frie inntektene vil bli revurdert i forbindelse med perioderapportene, men rådmannen vil informere om at det vil bli behov for å nedjustere frie inntekter til tross for at regjeringen kompenserer for skattesvikt. Rådmannen vurderer ulike tiltak for å finne inndekning av den forventede nedjusteringen i skatteanslaget, og en mulighet vil være økt momskompensasjon som følge av tiltakspakken fra regjeringen. 2.2 Søknadsbaserte ordinger I tillegg til tiltakene nevnt ovenfor øker rammen for en del søknadsbaserte ordninger og det opprettes noen nye søknadsbaserte ordninger. Rådmannen har allerede satt i gang et koordineringsarbeid for å få maksimal utbytte av disse ordningene. Eventuelle nødvendige budsjettjusteringer som følge av dette vil bli fremmet ifm. perioderapportene. Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg Investeringsrammen/lånerammen økes med + kr 1 mrd. (fra kr 2 mrd. til kr 3 mrd.) Selve tilskuddet blir da rentene av kr 1 mrd. og vil utgjøre ca kr 30 mill. Sandnes sin andel av dette vil utgjøre anslagsvis kr 3 mill. Rentekompensasjon for kirkebygg Investeringsrammen/lånerammen øker med kr 400 mill. og tilskuddet vil utgjøre ca kr 12 mill. Sandnes sin andel av dette vil anslagsvis utgjøre ca kr i Investeringstilskudd sykehjemsplasser og omsorgsboliger Investeringsrammen/lånerammen i Husbanken økes med + kr 156,6 millioner. Hensikten er å øke antallet nye plasser med mer enn i statsbudsjettet. Det presiseres at det ikke er gitt ekstra tilskudd i forbindelse med drift av sykehjemsplasser/omsorgsplasser, dette må dekkes innenfor kommunens ordinære rammer. Kommunale utleieboliger Lånerammen i Husbanken økes med kr 250 mill. for å få frem flere utleieboliger. Side 2 av 11

3 Lånerammen i Husbanken økes med kr 2 mrd. i Startlån skal fortsatt ha høyeste prioritet. Innvandrertiltak (KRD) økes med kr 15 mill. i Rammen for ny sjanse økes i Tiltak i friluftsområder - Direktoratet for naturforvaltning økes med kr 35 mill. Aktuelle tiltak er; toaletter, brygger, opparbeidelse av turveieier gang- og sykkelstier, p-plasser og universell utforming Tiltak i Friluftsrådene - Direktoratet for naturforvaltning økes kr 2 mill. Brannsikring kulturhistorisk verdifulle trehusmiljø og kirker - Riksantikvaren økt bevilgning med kr 77 mill. Tilskudd til digital fornying i kommunene med sikte på effektivisering kr 60 mill Dette er et nytt tilskudd og gjelder utviklingsprosjekter og som gir læringseffekt for kommuner/fylker/stat. Det skal bidra til bedre elektronisk samhandling; mellom kommuner og forvaltningsnivåer. Det er mulig å søke om 20% tilskudd av total prosjektkostnad og prosjektene må starte opp i Det skal leveres rapport og sluttregnskap for prosjektet. DIFI 1 følger opp. Idrettsanlegg - tilskuddspott på kr 250 mill i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til nybygg og rehabilitering av ordinære idrettsanlegg. Prosjektene må ha idrettsfunksjonell godkjenning, godkjent finansieringsplan, og være forankret i kommunens vedtatte idrettshandlingsplan. Prosjektene må påbegynnes og ferdigstilles i Prosjekter med stor betydning for barn og unge vil bli prioritert ved tildeling. Prosjekter som får dette tilskuddet er imidlertid ikke kvalifisert til å motta tilskudd gjennom ordinære tilskuddsordninger for idrettsanlegg fra spillemidlene. Lokale og regionale kulturbygg tilskuddspott kr 70 mill. i Dette er også et nytt tilskudd som skal benyttes til vedlikeholds- og investeringstiltak i lokale og regionale kulturbygg. Tiltak i museumssektoren er spesielt fremholdt. Det er også for disse tilskuddsmidlene krav om at prosjektene må fullføres i løpet av VEDLIKEHOLDSTILSKUDDET STATLIGE RAMMEFORUTSETNINGER Av Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid fremgår at det ytes et engangstilskudd for tiltak i 2009 til kommunene. Tilskuddet er fordelt med et likt beløp per innbygger til alle landets kommuner uten forutgående søknadsbehandling. Imidlertid er det satt krav til hvordan engangstilskuddet skal brukes og om etterrapportering til departementet. Engangstilskuddet utgjør for Sandnes kommunen kr 42,132 mill. Det er et øremerket tilskudd forbeholdt vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Den kan også brukes til inneklima,- miljø- og energitiltak og til universell utforming i kommunale bygg. Imidlertid kan tilskuddet ikke brukes til investeringer i nybygg/nyanlegg, unntatt mindre investeringer som kan ferdigstilles i Det er videre satt krav om at midlene skal brukes til prosjekter som kommer i tillegg til kommunens allerede vedtatte budsjett for Målsetningen er at tiltakene som iverksettes også fullføres inneværende år. Regjeringen henviser for øvrig til nye regler i Plan- og bygningsloven - bygningsdelen om hhv. krav til energiløsninger i bygg og nye krav om universell utforming. 1 Direktoratet for forvaltning og IKT. Side 3 av 11

4 Regjeringen har satt følgende styringskrav : I tilfeller der et tiltak ikke blir fullført i 2009 skal restbeløpet avsettes til bundet drift/ investeringsfond. Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke er blitt satt i gang i 2009 må kommunen tilbakebetale. Kommunen skal rapportere tilbake samlet til Fylkesmannen om bruken av midlene. Sluttregnskapene pr prosjekt må være attestert av revisor, før endelig rapport oversendes Kommunal- og Regionaldepartementet. I praksis innebærer dette at det må føres et entydig prosjektregnskap for hvert tiltak som prioriteres innenfor tilskuddsrammen og tildelt ramme i denne saken utgjør prosjektets økonomiske ramme. Kravet om prosjektregnskap gjelder både for tiltak i driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Avslutning av prosjektene må foretas fortløpende, slik at når siste prosjekt er fullført og regnskap foreligger, kan det avgis samlet rapport fra Sandnes kommune til Fylkesmannen om bruken av tildelt engangstilskudd. 3.1 Kriterier for prioritering av tiltak Rådmannen har med grunnlag i tidligere budsjettpraksis utformet et sett kriterier som er benyttet for prioritering av tiltak. Kriteriene bygger på de statlige rammene og vurderinger av kommunens ståsted og vedtatt budsjett for 2009 og de påfølgende 3 årene, hva gjelder vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utfra dette er det lagt følgende kriterier til grunn for prioritering av tiltak: Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring 4. FORSLAG TIL PRIORITERINGER 4.1 Utarbeidelse av prioriteringsgrunnlaget Rådmannen har i tidligere og senest i forbindelse med økonomiplan vist behovet som er for vedlikehold, - rehabilitering og oppgradering knyttet til forvaltningen av kommunens realkapital. Dette gjelder blant annet reasfaltering av kommunale veier hvor etterslepet er på vel kr 18 mill. og den kommunal bygningsmassen som har et etterslep i størrelsesorden kr mill. I tillegg kommer utbedringer og oppgraderinger av de kommunale utleieboligene, samt administrasjonsbyggene. I eiendomsforvaltningen har de midlene som er blitt stilt til rådighet blitt prioritert til tiltak i formålsbygg som skoler og barnehager så langt det har vært mulig. Tiltak som skyldes uforutsette hendelser, pålegg etter inspeksjoner mv. har imidlertid måttet gå foran planlagte oppgaver. Konsekvensene er at det planlagte vedlikeholdt tar mye lengre tid å få utført. Videre innebærer dette at prioritering av oppgradering og teknisk modernisering av for eksempel rådhuset ikke har vært mulig å prioritere. Med grunnlag i dagens situasjon og de økonomiske rammer som er lagt, samt Regjerings krav til bruken av tilskuddet ba rådmannen om prioriterte innspill til mulige tiltak som kan gjennomføres i 2009 fra bestillerenhetene stab eiendom, Park og Idrett og Kommunalteknikk og fra tjenesteområdene Oppvekst barn og unge og Levekår. Arbeidet resulterte i innspill om tiltak for til sammen kr 94,150 mill. Dette fordeler seg slik : Fra enhet Antall forslag Total sum kommentar Stab eiendom 12 44,500 mill ink. skolebygg, BHG, bolig 1) Park og idrett 19 12,850 mill Kom.teknikk 8 16,700 mill Oppvekst B&U 3 14,600 mill Levekår 3 5,500 mill 1 er likt som Eien. prior.1 1) Bygg for bruk av Oppvekst skole og Oppvekst B&U ivaretas av stab eiendom Side 4 av 11

5 6 av tiltakene (til sammen kr 28,1 mill.) faller utenfor grunnet de statlige krav om bruk av midlene. Gjenstående for videre vurdering og prioritering ihht kriteriene var dermed 39 tiltak med total ramme på kr 66,050 mill. Til fordeling foreligger kr 42 mill. 4.2 Prioritering av tiltak Rådmannen har vurdert tiltakene og foreslår følgende prioriteringer ihht de tre kategoriene: Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Vitenfabrikken, 950 aug des Myndighetspålegg tilfluktsom Eiendom Solavn. 10, 1.etg aug des AML krav ventilasjon Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Rehab./forskriftskrav Park Riskahallen, renseanlegg sommerdes Rehab./forskriftskrav Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Kjøkken, sanitær, el mv. Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Eternittak, kledning, pipe Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Gir 1 leilighet mer Sum denne kategori tiltak Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Eiendom 5 skolebygg rehab juni i Ihht tilstandsrappor 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Energisparing,innemiljø Eiendom Kunstens Hus, teakvindu juni des Tette for lekasjer foaje reh Park Riskahallen, rehab. gulv sommerdes Skifte utslitt gulv Sum denne kategori tiltak I tillegg mener rådmannen at det innenfor denne kategorien nå må prioriteres oppstart av teknisk oppgradering i rådhuset, spesielt den gamle delen. Gjennom flere tidligere fremlagte saker til bystyret er det vist et betydelig omfang for å oppnå drifts- og energieffektiv byggdrift, samt bedre inneklima og driftssikre tekniske løsninger i bygget. Mangel på vedlikehold kommer også til uttrykk ved at vinduer i 6 etasjen lekker og det trekker rett inn. Skifting av vinduene bør utføres snarest. Samtidig bør det gjøres enkle utbedringstiltak for innemiljøet generelt, slik som maling og forbedring av belysningen i enkelte deler av bygget. Tiltakene vil klart bidra til å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for ansatte som har sitt arbeidssted i rådhuset. Adgangskontrollsystemet (skallsikring) ble satt i drift ved årsskiftet. I den foreliggende avtalen ligger opsjon for å gjennomføre en fullsikring av bygget. Det innebærer kortsystem innvendig i bygget. Løsningen innebærer blant annet at behovet for nøkler reduseres vesentlig. Side 5 av 11

6 Rådmannen mener derfor at følgende tiltak i rådhuset bør gis prioritet og ferdigstilles i år: Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Kommentarer Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Hovedtavel, jording mv. Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, snarest Vinduer i 6 etg. lekker maling des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Opsjon i gjeldende avtale Sum denne kategori tiltak Med disse prioriteringene er det tildelte engangstilskudd på kr 42 mill. disponert fullt ut. 4.3 Oppgradering av rådhuset Et sentralt moment i rådmannens samlede vurdering vedrørende prioriteringer, har vært om kommunen kan få iverksatt tiltak som man ellers måtte ha ventet lenge med på grunn av etterslepet innenfor vedlikehold og rehabilitering av realkapitalen. På denne bakgrunn har rådmannen også vurdert mulig alternativ prioritering av engangstilskuddet til å benytte hele beløpet til å få igangsatt en full rehabilitering og teknisk oppgrading av rådhuset. Muligheten for å komme ordentlig i gang med arbeidet åpner seg nå og uten at det forrykker de øvrige planlagte og prioriterte vedlikeholdsoppgavene. Målsetningen i Regjeringens tiltakspakke om tiltak for arbeid vil også ved en slik prioritering ivaretas fullt ut. Delprosjekter innenfor rammen må imidlertid konkretiseres ytterligere i detaljutformingen slik at styringskravene ivaretas, men dette lar seg løse gjennom bruk av kommunens rutine for kommunale byggesaker. Tre konkrete tiltak er allerede definerte (se ovenfor). Rådmannen er klar over at en slik prioritering også utløser behov for videre oppfølging i kommende økonomiplan. Grov kalkyle for et oppgradert rådhusbygg for fremtidig bruk til basis av de administrative funksjoner og politisk og administrativ ledelse ligger i størrelsesorden kr mill., avhengig av blant annet ombyggingsomfang som legges inn i prosjektet. 5. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG ANBEFALING I arbeidet med tiltakene har rådmannen lagt vekt på at de skal være konkrete og at avsetningen skal bidra til at tiltaket kan gjennomføres fullstendig. Derfor er det i dette arbeidet lagt entydig vekt på tiltakets innhold, gjennomføringsevne, om tiltaket er søknadsberettiget spillemidler eller andre tilskudd, hva som må til for å starte opp slik at en kommer raskt i gang mv. Fordeling mellom eller andeler av tilskuddet pr tjenesteområde er ikke tillagt vekt i dette arbeidet. Rådmannen har etter nøye vurderinger kommet til å ville fremlegge sin prinsipale og subsidiære innstilling til bystyret i denne saken. Den prinsipale innstillingen fra rådmannen er at bystyret tilrås å godkjenne at engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres tiltakene som fremgår av denne sakens punkt 4.2. Rådmannens subsidiære innstilling er at bystyret tilrås å godkjenne at hele engangstilskuddet i Regjeringens tiltakspakke prioriteres til teknisk oppgradering av rådhuset, med vekt på el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkeltiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. Saken skal behandles av formannskapet og bystyret fatter endelig vedtak. Side 6 av 11

7 Rådmannen til bystyret å fatte slik VEDTAK : Prinsipalt : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 mill. prioriteres til gjennomføring av følgende tiltak : 1a) Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Vitenfabrikken, tilfluktsom 950 aug des Eiendom Solavn. 10, 1.etg ventilasjon aug des Park Giskehallen, 6 tiltak juni des Park Riskahallen, renseanlegg sommer-des Sum denne kategori tiltak b) Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom Utleieboliger, oppussing apr des Eiendom 3 utleieboliger, fasaderehab mai des Levekår Firkanten, flerbruksareal raskt des Sum denne kategori tiltak c) Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK og miljøforbedring Enhet Navn på tiltak Kalkyle Fremdrift Eiendom 5 skolebygg rehab juni i 2010 Eiendom HS bygget, lysarmatur 650 juni - des Eiendom Kunstens Hus, teakvindu reh juni des Park Riskahallen, rehab. gulv sommer-des Rådhuset Ny el-hovedtavle og kabling snarest des Rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling snarest des Rådhuset Fullsikring av bygget 600 snarest des Sum denne kategori tiltak Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 3. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Subsidiært : 1. Bystyret godkjenner at tildelt engangstilskudd pålydende kr 42 millioner prioriteres i sin helhet til å gjennomføre tiltak i rådhuset. Prioriterte områder er teknisk oppgradering av el-anlegg, utskiftning av vinduer, belysning og enkel tiltak som forbedrer bygget og dets innmiljø. 2. Bevilgningen skal deles opp i underprosjekter som hver gis en egen fremdriftsplan som synliggjør ferdigstillelse innen Prosjektene utvikles og styres ihht Rutiner for kommunale byggesaker i Sandnes kommune. 4. Skatteanslaget reduseres med kr 22 millioner til kr millioner og rammetilskuddet økes med kr 22 millioner til kr 332 millioner. Side 7 av 11

8 RÅDMANNEN I SANDNES, den 3. februar 2009 Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør Trykte vedlegg : Vedlegg 1 : Detaljert liste med beskrivende tekst til de foreslåtte tiltakene Utrykte vedlegg : 1. Stortings prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid Oversikt over dokumenter med relevans for saken: Mappe nr Arkivkode Dok.nr. Dokument tekst &47 1 Byggeprogram for rehabilitering av rådhuset, Fsak 37/ &47 2 Protokoll fra formannskapet sak 37/ &47 3 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 77/ &47 5 Protokoll fra bystyret sak 77/ &47 6 Kostnadsoverslag I for rehabilitering av rådhuset, Bsak 118/ &47 7 Protokoll fra bystyret sak 118/ Fremtidige administrasjonslokaler eie/leie og lokalisering Bsak 106/ Protokoll fra bystyret sak 106/02 ØP ØP Svart hefte sak nr. 8 Strategi for disponering av kommunale adm.lokaler Bsak 186/07 Hovedvedtak punkt 13a og 13b Side 8 av 11

9 VEDLEGG 1 DETALJERT OVERSIKT MULIGE TILTAK Kategori : Tiltak knyttet til oppfyllelse av avvik fra lovpålegg i kommunale bygg- og anlegg Eiendom Kalkyle 1. Vitenfabrikken tilfluktsrom 950 Pålegg fra sivilforsvaret. Frist for utførelse er utgangen av Benytter rammeavtaler på noe, resten av arbeidene må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Eiendom Solaveien 10, 1.etg ventilasjon Gjelder oppfyllelse av Arbeidsmiljølovens krav knyttet til ventilasjon i byggets verksteddel i 1. etasjen. Plan for gjennomføring må oversendes Arbeidstilsynet og bygningssjef før igangsettelse. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : august desember. Park og Idrett Giskehallen 6 tiltak Flere av tiltakene er nødvendige for å sikre stabil drift. Det er ikke anledning til å søke om spillemidler. 1 Utskifting av sand i filtrene. Det er nå om lag 22 år siden filtersanden var byttet ut. Nå helt nødvendig å skifte denne ut for å opprettholde vannkvaliteten i bassenget. Det går med 16 tonn sand. Prosessen er svært tidkrevende. 2. Fliselegging svømmehall og nedgang til garderober. Ca. 75 m2 gjenstår å skifte ut av gamle fliser. Arbeidet er påbegynt for flere år siden men ikke fullført. Flisene langs nedgangen til garderobene har nå løsnet fra baksiden og det er en viss fare for at disse kan falle ned i trappegang. Silikonfuging av trapp bør gjennomføres i tilknytning til utskiftning av fliser. 3. Rehabilitering av kapsler rundt bassenglys. Skruer og innfestning er rustet og 2 stk. er pr. i dag helt av. Må gjenge opp nye fester til alle 18 kuplene. 4. Gulv gang ut fra garderober er ikke tett. Fliser ligger på treunderlag som er i ferd med å råtne. Det anbefales at gulvet i gangen rehabiliteres. 5. Utskiftning av 15 nedløpsrør fra bassengkant til avløp. Eksisterende rør (originale) er av jern og i ferd med å ruste bort, de er også delvis tette pga rust. 6. PVC-belegg i utjamningstank. Utjamningstank i sv.hall er ubehandlet. Denne har nå startet å lekke. Det anbefales å legge bassengduk i utjamningstanken. Deler av arbeidet kan utføres ved bruk av rammeavtaler, men noe må også ut på konkurranse. Gjennomføres : juni desember. Park og Idrett Riskahallen renseanlegg Underdimensjonert filteranlegg i.h.t. bruk. Problem å holde forskriftsmessige verdier i perioder med mye bruk. Befaring av anlegget er foretatt av Pahlen AS og tilbud innhentet. Filtrene bør skiftes ut, men dersom det ikke bevilges midler til dette må en uansett skifte sand i eksisterende filtre. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer høst. Side 9 av 11

10 Kategori : Tiltak i eksisterende boligmasse for utlån til vanskeligstilte redusere ventetid Eiendom Kalkyle 1. Utleieboliger oppussing Utskiftning/reparasjon av kjøkken, sanitære deler, el-anlegg, belegg og malingsarbeider i boenhetene. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Eiendom utleieboliger fasaderenovering Utskifting av eternittak og renner, samt reparasjon/ innkledning skorsteiner. Gjelder bolig i Sigvart Skaldsvei og Lerkeveien. Reparasjon og maling av fasader i Oalsgt. 12. Benytter rammeavtaler så langt kapasitet kan dekke dette, øvrig må ut på konkurranse. Gjennomføres : april - desember. Levekår Firkanten BBL flerbruksareal Firkanten borettslag mangler fellesarealer for 10 leiligheter for funksjonshemmede. Gjennomføringen av tiltaket tilføre en leilighet. Tiltaket er også nærmere beskrevet i rådmannens forslag til økonomiplan , prosjekt Utbyggingen vil muligens også utløse tilskudd fra Husbanken. Det er tidligere gitt godkjenning fra borettslagets generalforsamling for gjennomføringen, denne er trolig utgått og det må søkes på ny. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : igangsettes raskt - desember. Kategori : Tiltak som øker verdien av realkapitalen i bygg og anlegg, inkl. ENØK- og miljøforbedringer Eiendom Kalkyle 1. 5 skolebygg rehabilitering I henhold til tilstandsanalyserapporten utarbeidet av Asplan-Viak er prioriteringer av tiltak detaljert ut. Det foreslås rehabilitering av følgende skolebygg : Skeiene ungdomsskole, Austrått skole, Giske ungdomsskole, Hommersåk skole og Høle skole. Enkelte tiltak må oversendes Arbeidsmiljøutvalg og Arbeidstilsyn for godkjenning, før oppstart. Benytter rammeavtaler i begrenset grad, må ut på konkurranse. Gjennomføres : juni i Eiendom HS-bygget lysarmaturer 650 Utskifting lysarmaturer vil gi mindre energiforbruk og bedre fysisk arbeidsmiljø tilrettelegging. Full renovering utgjør kr 1,150 mill. og vil være fullført i Rådmannen foreslår å avsette kr 0,650 mill. for å få gjort største delen i løpet av Det foreligger tilbud om gjennomføring av arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Eiendom Kunstens Hus rehab teakvinduer Side 10 av 11

11 To vinduer i foajearealet har lekkasje fra de eksisterende teakvinduene. Tiltaket med å få utført istandsetting omhandler snekkerarbeid og beslag. Arbeidet er knyttet til utvendig fasade og må gjennomføres i samsvar med krav til utvendig fasade. Å ta samtlige teakvinduer utgjør kr. 3,150 mill. Rådmannen foreslår avsetning som gjør at lekkasje stopper og at foajearealet er funksjonelt. Det foreligger et innhentet grovt anslag for arbeidet. Gjennomføres : juni - desember. Park og Idrett Riskahallen rehab. av gulvet Gulvet i hallen er utslitt. Det er meldt som behov i flere år. Anslaget er basert på innhentet kalkyle fra Elverum Takstservises AS i Det er ikke anledning til å søke om spillemidler til tiltaket. Arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : sommer - desember. Kommunen felles - rådhuset Ny el-hovedtavle med undersentraler etc Tiltaket omfatter oppgradering av EL-anlegget i bygget. Det gjelder ny hovedtavle med nye under-sentraler og kabling og nytt jordingsanlegg. Dimensjoneres for fremtidig behov og ny teknologi. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeid må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Bytte vinduer i 6 etg, maling, belysning Tiltaket omfatter utskiftning og/eller renovering av vinduer i 6 etasjen som lekker og som pga store gliper gjør det trekkfullt. Maling foretas i enkelte områder av bygget for å skape mer lys. Utskiftning av belysning foretas i de mest utsatte delene. Tiltakene vil både bedrer fysisk arbeidsmiljø og inneklima, samt ha betydning for energiforbruk. Noe kan løses ved rammeavtaler, øvrig arbeidet må ut på konkurranse. Gjennomføres : snarest - desember. Kommunen felles - rådhuset Fullsikring av bygget 600 I Fsak 12/08 om godkjenning av skallsikring av bygget er det også omtalt fase 2 med fullsikring. Det foreligger opsjon for dette i gjeldende kontrakt. Fullsikring innebærer kortlåssystem i bygget og vil da kunne erstatte dagens nøkkelbruk. Benytte opsjonen i gjeldende avtale. Gjennomføres : snarest - desember. Side 11 av 11

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Ekstraordinært møte Møtedato: 10.02.2009 Tid: Kl. 17.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/226 153 Aud Norunn Strand TILTAKSPAKKE - DISPONERING AV MIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Øremerkede midler til vedlikehold og rehabilitering fordeles

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning.

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. Dato: 19. desember 2006 Fullmaktssak /06 Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. IMI BBE-1642-200506995-4 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rehabilitering

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10

Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Sandnes bystyre Formannskapet Bystyret Møtedato: 15.12.2009 12.01.2010 27.04.2010 54/10 Arkivsak : 200804121 Arkivkode : E. 614 A20 &30 Saksbeh. : S.Haugen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 233 &46 Arkivsaksnr.: 16/2055 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 ENDRING AV BUDSJETT 2016 SOM FØLGE AV REGJERINGENS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/9212-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2015 til 2016 i investeringsregnskapet - Revidering av budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål

kommunale kommune Etterslep på bygg i Gildeskål Etterslep på kommunale bygg i Gildeskål kommune Status og etterslep på bygg pr. 1.09. 2014 Sandhornøy Skole Sørarnøy Skole Sørarnøy Barnehage GIBOS Rådhuset Nygårdsjøen eldresenter Sandhornøy eldresenter

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.12.2010 N-99.1 08/24499 10/209438 Saksbehandler: Tore Justad Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 Dato: 08. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011 EJR SARK-121-201018967-59 Hva saken gjelder: Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR 2006-2009 FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /09 REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /09 REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 17.02.2009 kl. 19.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 17.02.2009 Saksnummer Innhold 11/09 TILTAKSPAKKE - DISPONERING

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 31 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)

Totalt Investert Gjenstående. Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer 1120 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 2010 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN NYTT INNTEKTSSYSTEM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/1929 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2017 - NYTT INNTEKTSSYSTEM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Saksopplysninger:

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 2/10 Formannskapet 16.02.2010

Detaljer