Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Siv M. Reinholtsen eller Silje Kristoffersen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Program for dagen Kl. 08:30 09:45 Kl. 10:00 10:15 Kl. 10:15 11:00 Kl. 11:00 12:15 Kl. 12:15 13:00 Kl. 13:00 16:00 Kl 16:00 Møte i Arbeidsutvalget Åpning med kunstnerisk innslag Sjømatpolitisk strategidokument Årsmøteforhandlinger Lunsj Årsmøtets hovedtema «Mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet.». Debatt Avslutning Saksnummer Innhold Side 001/14 Sjømatpolitisk strategidokument 002/14 Årsberetning Vesterålen regionråd 003/14 Regnskap 2013 Vesterålen regionråd m/prosjektregnskap 004/14 Regnskap 2013 Kulturutvalget m/prosjektregnskap og Regnskap 2013 MUSAM m/prosjektregnskap 005/14 Regnskap 2013 Vesterålen friluftsråd 006/14 Regnskap 2013 Vesterålen reiseliv m/prosjektregnskap og Regnskap 2013 Regional turistinformasjon 007/14 Regnskap 2013 Regionalt kompetansekontor RKK 008/14 Omfanget av og innholdet i det fremtidige regionale samarbeidet Sortland, Silje Kristoffersen sekretariatsleder

2 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/121 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-U43 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: SJØMATPOLITISK STRATEGIDOKUMENT Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 019/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» godkjennes og oversendes eierkommunene for behandling.

3 Vedlegg Sjømatpolitiske Strategier for Vesterålen 2013 VR Statistikkdelen Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen 2013 FAKTA I SAKEN I tråd med de 8 hovedfokusområdene for Vesterålen regionråd i nåværende periode, ble det signalisert ønske og behov for en tettere dialog og samhandling med sjømatnæringa i regionen. I forrige periode fikk Arbeidsutvalget utarbeidet et «Fiskeripolitisk strategidokument for Vesterålen». Dette dokumentet ble et viktig redskap for Arbeidsutvalgets engasjement under markedskrisen for et par år siden. Dette dokumentet var noe utdatert og det var derfor nødvendig med oppdatering av dette. I sak A 71/12 vedtok derfor AU følgende: «Vesterålen regionråd ber Sekretariatet gå i dialog med Vesterålen fiskeripark for å inngå kontrakt vedrørende oppdatering av statistikk samt gjennomgang og oppdatering av fiskeripolitisk strategidokument. Det legges til grunn at også oppdrettsnæringen tas med her. Dette arbeidet skal finansieres med midler fra regionrådets disposisjonsfond». I AU møte den 4. oktober 2013 ble fiskeripolitisk strategidokument presentert for regionrådets arbeidsutvalg. Dokumentene som nå foreligger, er forelagt fiskeriorganisasjoner, næringsavdelingene i kommunene samt bedrifter innen sjømatnæringen i Vesterålen for uttalelser. Dokumentene er hensyntatt de tilbakemeldinger som er innkommet. Sekretariatet har endret navnet til Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen med bakgrunn i behov for å se hele næringen samlet. Målsettingen med dette dokumentet er at regionen og samarbeidskommunene i størst mulig grad skal ha samme budskap som gagner Vesterålen i sjømatpolitiske spørsmål. I AU møte den 28. november 2013 ble det i sak A 80/13 fattet følgende vedtak: Arbeidsutvalget tilrår overfor Regionrådet og samarbeidskommunene at dokumentet «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» godkjennes. Det legges derfor opp til at «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» også skal behandles av Regionrådet før det sendes til sluttbehandling i samarbeidskommunene.

4 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 1 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 020/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Vesterålen regionråds årsberetning for 2013 godkjennes.

5 Vedlegg Årsberetning for 2013 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Det vises til vedlagte årsberetning. Sekretariatet finner det ikke nødvendig med ytterligere skriftlige kommentarer enn det som framkommer i beretningen.

6 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 2 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN REGIONRÅD M/PROSJEKTREGNSKAP Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap 2013 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende prosjekter, godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr som avsettes til disposisjonsfond.

7 FAKTA I SAKEN Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd, sekretariatet har for 2013 et mindreforbruk på kr ,-. Budsjettet for 2013 ble balansert ved å overføre kr ,- fra disposisjonsfond. Det ble i sak A 49/13 vedtatt at kr ,- av budsjetterte midler fra disposisjonsfond skulle benyttes til utreding av leveringsforpliktelser for trål. Sekretariatet har hatt følgende prosjekter i 2013; Bolystprosjektet Lev Vesterålen Et hav av stemmer Samhandlingsreformen Sjømatpolitisk strategidokument Skreikonferansen Vesterålen utvikling, forvaltning av regionalt næringsfond Sekretariatet har i tillegg til å delta aktivt i prosjektene, vært aktiv saksbehandler for AU. Det har vært gjennomført 14 møter i AU hvor 95 saker har vært til behandling. I tillegg har det vært 34 drøftings- og orienteringssaker på dagsorden. Det foreslås at mindreforbruket på kr ,- avsettes til disposisjonsfond.

8 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 3 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: REGNSKAP 2013 KULTURUTVALGET M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP 2013 MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 006/14 Vesterålen kulturutvalg /14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarungan-fondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet. Regnskapet til MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond VESTERÅLEN KULTURUTVALG KU-006/14 BEHANDLING I MØTE Administrasjonen la fram forslag til ny innstilling: Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet.

9 Regnskapet til MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet. Regnskapet til MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond

10 Vedlegg Økonomisk oversikt Økonomisk oversikt KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapene for Vesterålen kulturutvalg 2013 og MUSAM 2013 er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. FAKTA I SAKEN Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,22. Renteinntekter på kr ,88 er fra fondet «Akkarungan». Regnskapet 2013 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47. Følgende prosjekter er underlagt Kulturutvalget og MUSAM: 1. Avtale kultursamarbeidet 2. Regsekk Vesterålen 3. Kulturkontakt Vesterålen 4. AiR-Nordland 5. Laterna Magica 6. Filmfokus Vesterålen 7. Litteratur Skapende skriving 8. Filmkurs 9. Reis & Ryk privat sektor 10. Reis & Ryk offentlig sektor 11. Kunst- og kulturstrøm Vesterålen 12. Rytmefôr 13. Scenelab 14. Triangelforakring 15. Internasjonalt samarbeid film 16. MOTSTRØMS 17. Filmtiltak 18. Filmfokus Folkemusikk inn i framtiden 20. Tilbakestrøm 21. Vesterålen juniororkester 22. Rock og Rimur Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd og at prosjektet løper over årsskifte. Prosjektregnskapene er tilgjengelig i møte. VURDERING Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. Det har vært svært mange prosjekter i Tjenester og arbeidsinnsats i forhold til prosjektene er fakturert opp mot gjeldende prosjekt.

11 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 4 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/14 Vesterålen kulturutvalg /14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond VESTERÅLEN KULTURUTVALG KU-007/14 BEHANDLING I MØTE Administrasjonen la fram forslag til ny innstilling: Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond

12 Vedlegg Økonomisk oversikt KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp i balanse med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. FAKTA I SAKEN Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53. Følgende prosjekter er underlagt friluftsrådet: 1. En helsefremmede skole7barnehage 2. Kyststi i Vesterålen 3. Kleiva-dagene 4. Base camp Vesterålen 5. Flerkulturelt friluftsliv 6. Kartlegging av jakt- og fiskemuligheter 7. På tur i Vesterålen 8. Sprelske unga 9. Karlegging av friluftsområder 10. Utstyrslager 11. Friluftscamper 12. Telttur.no Prosjektregnskap er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd og at prosjektet løper over årsskifte. Prosjektregnskapene er tilgjengelig i møte. VURDERING Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. Det har vært svært mange prosjekter i Tjenester og arbeidsinnsats i forhold til prosjektene er fakturert opp mot gjeldende prosjekt.

13 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 5 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN REISELIV M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP 2013 REGIONAL TURISTINFORMASJON Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap 2013 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Budsjettert bruk av disposisjonsfond med kr for Vesterålen reiseliv tilbakeføres disposisjonsfond. Merforbruket på drift av regional turistinformasjon med kr ,03 balanseres mot mindreforbruket på driften av Vesterålen reiseliv. Mindre forbruket for Vesterålen reiseliv på kr ,69 avsettes til disposisjonsfond.

14 Vedlegg Økonomisk oversikt Økonomisk oversikt FAKTA I SAKEN Vesterålen reiseliv har i 2013 hatt høy aktivitet. Det ble gjennomført 19 visningsturer for presse hvor 4 av disse var turer for internasjonale TV-stasjoner. Det ble også gjennomført 7 visningsturer for turoperatører. Vesterålen reiseliv har deltatt på kampanjer, messer og workshops, samt vært svært aktiv under planlegging og gjennomføring av Arctic Race of Norway. Det har vært utarbeidet materiell til bruk i markedsføring så som Vesterålen Infoguide, produktmanualer, nyhetsbrev og oppdateringer til websider. I tillegg har følgende prosjekter vært gjennomført: Sykkelprosjekt 2013 Nordlyskurs PA 2011 tiltak II, Markedsføring Masterplan Driftsregnskap 2013 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med en omsetning på kr ,- og et mindreforbruk på kr Av dette er kr fra budsjettert bruk av disposisjonsfond som foreslås ført tilbake til disposisjonsfond. Reelt mindreforbruk på kr ,72 foreslås balansert mot merforbruk på drift i regional turistinformasjon. Regnskapet 2013 for Regional turistinformasjon er gjort opp med omsetning på kr ,- og med et mer forbruk på kr ,-. Underskuddet på drift av regional turistinformasjon kan balanseres mot resultatet på drift av Vesterålen reiseliv.

15 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 6 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap for Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) 2013 godkjennes. Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i prosjekter i 2014.

16 Vedlegg Regnskap RKK 2013 FAKTA I SAKEN Regnskapet viser at RKK i 2013 har hatt gjennomført mange tiltak. I tillegg til å delta i det nasjonale programmet Saman om ein betre kommune (KMD) med prosjektet Rett kurs! har RKK i 2013 kommet med som samarbeidspart i en pilot som kan få stor betydning for utvikling av en ny læringsarena for kommunesektoren. RKK har i 2013 samarbeidet med fire regioner i Telemark og KS/KommIT om denne piloten. RKK bidrar sterkt til innovativ kompetansevirksomhet i egen region. I tillegg bidrar RKK til innovasjon innen kompetanseutvikling utenfor regionen gjennom formidling til og samarbeid med samarbeidsparter i Nordlandsløftet, Saman om ein betre kommune og piloten Ny læringsarena. RKK har gjennom mange år opparbeidet stor tillit både internt i regionen og i forhold til eksterne samarbeidsparter, og har klart å skaffe til veie betydelige eksterne midler til kompetanseutvikling. I tillegg til ordinær drift har RKK i løpet av 2013 hatt disse aktivitetene: Kurs rettet mot kommunalt ansatte, primært ledere og mellomledere: o 51 tiltak og 825 deltakere Drift av 12 faglige regionale nettverk: o Oppvekstforum o Kreftsykepleiere o Helsesøstre o Adm. Pleie/omsorg o Rus/psykiatrinettverk o Rehabiliteringsnettverket o VIF Vesterålen Interkommunale Flyktningenettverk o Voksenopplæringa o Nettverk kriseteam o IKT nettverk o Pleie- og omsorgslederforum o Regionalt forum for Nordlandsløftet 6 store prosjekter o Det store ledelsesprosjektet Rett Kurs! o Ungdomsskolen i utvikling o Vårres unga, vårres framtid o Newton/engiarom o Nordlandsløftet o Ny læringsarena RKK har hatt RKK-leder ansatt i 100 % stilling og fagkonsulent i 100 % stilling med 20 % permisjon. Fagkonsulenten gikk ut i svangerskapspermisjon i begynnelsen av oktober, og det var ikke mulig å finne kvalifisert vikar. Arbeidsforholdene i RKK har pga. omfanget i virksomheten vært krevende i Den totale omsetningen i 2013 har vært kr I dette beløpet ligger det årlige tilskuddet fra kommunene, som utgjør ca. 23 %. Regnskapet er gjort opp for 2013 og går i balanse. Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) foreslås satt på bundne fond til bruk i prosjekter i 2014.

17 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 7 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: OMFANGET AV OG INNHOLDET I DET FREMTIDIGE REGIONALE SAMARBEIDET Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 026/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Vesterålen regionråd vedtar at det med bakgrunn i innledende drøfting i Regionrådsmøtet legges opp til et 2 dagers regionrådsmøte tidlig høst 2014 hvor det leies inn ekstern prosesshjelp til avklaring av mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet. Arbeidet skal munne ut i et omforent styringsdokument som legger føringer for aktivitetsnivå og finansiering for det videre regionale samarbeidet.

18 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Under framleggelse av regionrådets budsjett for 2014 i regionrådets arbeidsutvalg den 4. oktober 2013, vedtok arbeidsutvalget følgende i sak A 72/13: 1. Med utgangspunkt i den enkeltes kommunes økonomi, vedtar AU å sende budsjettforslaget tilbake. AU ber om å få seg forelagt et konsekvensjustert budsjett der dagens drift videreføres. 2. Det skal som hovedregel ikke budsjetteres med bruk av disposisjonsfond til ordinær drift. Under budsjettbehandlingen for 2014 i sak A 02/14 ble følgende vedtatt: «Budsjettforslag i sak A 72/13 godkjennes med en total kommunal tilskuddsramme på kr (alternativ A). Dette innebærer bruk av disposisjonsfond kr for å balansere budsjettet for Vesterålen regionråd ( kr) samt Vesterålen reiseliv (kr ). I tillegg er det budsjettert med en overføring på kr som hentes fra kommunenes andel til RKK. Innen utgangen av 2014 skal Rådet og alle kommunestyrene ha behandlet sak om omfanget av og innholdet i det framtidige regionale samarbeidet. Dette arbeidet skal også innebefatte en revidering av vedtektene for samtlige avdelinger underlagt Vesterålen regionråd. Administrasjonens forslag for budsjett 2015 fremlegges i juni for godkjenning i kommunene.» FAKTA I SAKEN Det første regionale samarbeidet startet med Vesterålen interkommunale kommunikasjonskomite i Vesterålen regionråd har i dag 22 ansatte, 13 årsverk og en lang tradisjon med regionalt samarbeid, faktisk helt siden 1981 i den form som er i dag. I dag er regionrådets faste innsatsområder innen kultur, kompetanse og reiseliv. I tillegg jobber sekretariatet med felles høringsuttalelser, praktisk tilrettelegger for møter i AU, RU samt årsmøtet, arrangement av konferanser, samt møter med samarbeidspartnere. Sekretariatet administrerer også LevVesterålen og Samhandlingsreformen. Det går mye tid med til "usynlige" jobb relaterte aktiviteter, f.eks. innhenting av eksterne midler. Visjon og mål for det regionale samarbeidet Vedtektene det jobbes utfra i dag ble formelt vedtatt i det enkelte kommunestyre i I vedtektene heter det; 1 Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og er organisert i hht kommunelovens 27. Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av samarbeidsregionen. Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder. Virkefelt 5 Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

19 Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner. En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes. Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet, når det finner det naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter. Med bakgrunn i vedtektene for regionrådets arbeid samt et ønske om å sette kursen videre, foreslår sekretariatet å ta med Visjon og mål for regionrådets arbeid inn i vedtektene. Man bør politisk ta stilling til hva man vil det regionale samarbeidet skal jobbe med. Hva skal sekretariatet bruke sin tid til? Er vedtektene dekkende for den funksjonen våre eierkommuner ønsker regionrådet skal ha? Det bør derfor kjøres en prosess med Arbeidsutvalget og Regionrådet hvor visjonen og målet for det regionale samarbeidet utarbeides, vedtas og oversendes eierkommunene for politisk behandling. Et eksempel på mulig visjon og mål for det regionale samarbeidet: Visjon Vesterålen regionråd - til beste for Vesterålen! Mål Hovedmål med det regionale samarbeidet i Vesterålen: - Arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen - Profilering av Vesterålen som et attraktivt bo og arbeidsområde - Arbeide for felles interesser ovenfor fylkeskommune, fylkesmann, stat og næringsliv - Arbeide for samordning av eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger - Ivaretakelse av regionens interesser utad - Medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene Det bør kjøres en prosess på dette hvor regionrådet samles, gjerne med innleid ekstern prosesshjelp. Dersom det blir politisk enighet om visjon og mål for arbeidet må det tas stilling til om man fremdeles skal ha de faste innsatsområdene, Kultur, Reiseliv og Kompetanse i den utstrekning og omfang som tidligere. En evaluering av regionrådets faste virksomhetsområder bør derfor først gjennomføres på de tjenestene som er levert, hvor mange har blitt berørt av tiltakene, hvor mye eksterne midler har tilfalt vår region som følge av regionrådets arbeid, sammenfallende med eksisterende politisk planverk samt politisk vilje til fortsatt eksistens av områdene. Evaluering av Bokbussen pågår nå og er forventet ferdig i juni for politisk behandling. Sekretariatet foreslår derfor at denne utredningen må sees i sammenheng med evaluering av alle avdelingene. Sekretariatet foreslår derfor at nytt Regionrådsmøte avholdes tidlig høst 2014, resultatene presenteres og det må tas en beslutning om det er ønskelig med samme innhold og omfang som tidligere. Det bør settes av tid og ressurser til et slikt dialogmøte.

20 Når dette er avklart må det utarbeides en tiltaksliste som forplikter kommunene til deltagelse av praktisk og økonomisk art. Det er noen flere momenter som må tas hensyn til ved en evaluering av driften av det regionale samarbeidet; kommunal medfinansiering, tilførsel av eksterne midler og profilering av regionrådets arbeide; Kommunal medfinansiering I vedtektene heter det: 9 De årlige utgiftene ved opprettholdelse og drift av sekretariatet, samt utgiftene ved regionrådets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft og dekkes av den enkelte kommune i fire rater Denne vedtekten ble vedtatt for alle kommunene først på 1980 tallet, mens RKKs vedtekter ble godkjent av samtlige kommuner i I løpet av de siste 10 årene har ikke den kommunale finansieringen dekket utgiftene knyttet til det regionale samarbeidet i henhold til vedtektene. I 2003 dekket kommunenes bidrag 51 % av de totale kostnadene, mens kommunenes andel er sunket til 35 % i Jevnt over utløser 1 kommunal krone 3 eksterne kroner. Fra har veksten i kommunale bevilgninger fra år til år variert mellom 3-10 %. Den budsjetterte tilveksten fra 2013 til 2014 utgjør 3.1 %. På grunn av dyktige medarbeidere og gode prosjekter, har prosjekttilgangen vært stor, og det er årlig mellom prosjekt som driftes av avdelingene i Vesterålen regionråd. Sekretariatets drift er avhengig av eksterne prosjektmidler for å få balanse i regnskapet. Noen år er det bedre tilgang på prosjekter enn andre, flere prosjekter går over flere år og det er derfor utfordrende å nøyaktig beregne den eksterne inntjeningen. De siste 5 årene har den eksterne finansieringen av sekretariatet vært mellom og Bruk av disposisjonsfond har derfor blitt benyttet i budsjettsammenheng for å holde det kommunale tilskuddet lavest mulig. I 2011 og 2012 ble det avsatt betydelige midler til disposisjonsfond, til tross for at budsjettet opprinnelig ble balansert med uttak av fond. De siste 5 år har ikke den budsjetterte bruken av fond vært nødvendig for å få regnskapet i balanse. Generelt kan en si at inntjeningskravet på alle sektorene hos regionrådets avdelinger er så stort at det skal lite til før vi opplever problemer i driften. Administrasjonens fokus rettes i mindre grad mot utvikling og i større grad mot virksomhet der penger kan hentes. Dersom denne utviklingen fortsetter over flere år, og midler fra disposisjonsfond faktisk må benyttes, vil de tilgjengelige midlene som kan benyttes som egenandel i prosjekter bli betydelig redusert. Hvilke avdelinger har størst budsjettmessige utfordringer? Dersom man ser de ulike avdelingene hver for seg, er det hos sekretariatet (sekretariatsleder + 2 merkantilt ansatte) samt turistinfoen hvor bruk av fond har vært nødvendig for å balansere budsjettene. Ang sekretariatet, så gjør de to merkantilt ansatte tjenester på økonomi og administrasjon (Websak, Agresso, korrektur, arkiv o.l) til alle de andre avdelingene. Sekretariatet har tradisjonelt og etter vedtektene vært finansiert i hovedsak fra kommunal medfinansiering, uten å ta høyde for krav om andel ekstern finansiering. En løsning på dette fremover kan være å innføre et administrasjonsgebyr utregnet som en gitt prosentsats av

21 bevilget ekstern finansiering til alle prosjektene i vår portefølje. En slik endring kan bety større inntjening på de merkantile stillingene, men vil også belaste våre prosjekter under hver avdeling. Regional turistinfo har vært og er underfinansiert fra kommunene. Dersom det er ønskelig å beholde denne i den form den fremstår idag, må den kommunale medfinansieringen økes tilsvarende. Det er derfor på tide å vurdere om Vesterålen fremdeles skal ha en felles regional turistinfo. Dersom man ønsker det, må bevilgningene økes. I dag dekkes underskuddet på turistinfoen av overskuddet fra Vesterålen reiseliv. Kjennskap til regionrådets arbeid Presentasjon av regionrådets arbeid i kommunestyrene I inneværende periode har ikke sekretariatet kommet i posisjon i det enkelte kommunestyre i Vesterålen for å presentere omfanget av det regionale samarbeidet. Unntaket er presentasjonen gjort for Andøy kommunestyre. Andre regionråd har nedfelt i vedtektene at alle kommunene forplikter seg til å gi regionrådet rom til å presentere sitt arbeid ved starten av ny periode. Vedtektene for regionrådets arbeid tas også opp til behandling samtidig. Erfaringene med dette er en større forankring og bevissthet rundt det regionale samarbeidet ute i den enkelte kommune. Sekretariatet foreslår derfor at ved konstituering av nytt kommunestyre, skal Vesterålen regionråds arbeid presenteres i hvert enkelte kommunestyre innen 3 mnd. Samtidig bør vedtektene tas opp til behandling og vedtas av hvert kommunestyre. Denne praksisen bør nedfelles i vedtektene. Mediastrategi kommunikasjonsplattform Sekretariatet har sett behov for et større fokus og profilering av regionrådets arbeid. Mange blir berørt av aktiviteter som kjøres regionalt, men ikke alle vet om dette. Dette er en oppgave som må tas tak i og formidles bedre enn i dag. Hjemmesiden til Vesterålen regionråd er godt besøkt og det er en viktig arena for offentliggjøring av regionrådets virksomhet. Hjemmesiden er noe utdatert og det har vært et ønske om å oppdatere denne. Sekretariatet foreslår derfor å bytte ut eksisterende publiseringsverktøy blant annet på grunn av at dagens løsning ikke er god nok når det gjelder Fleksibilitet og enkelhet Brukervennlighet både for publisering og lesing Søkbarhet i søkemotorer Sekretariatet foreslår også å ta offisielle bilder av ordførerne sammen og hver for seg til bruk ved publisering av nyheter fra det regionale arbeidet. Det bør også lages en strategiplan for jevnlig publisering/pressemeldinger om status i det regionale samarbeidet. Vurdering Vesterålen regionråd har mange gode resultater å vise til etter 33 års drift. Samarbeid innen kultur, reiseliv og kompetanse har medført gode tilbud til regionens befolkning. Regionrådets arbeid har medført stor grad av tilførsel av eksterne midler til gode tiltak i regional regi. I 2013 utgjorde den kommunale medfinansieringen til sekretariatet, reiseliv, turistinfo, Rkk, kulturutvalget, og friluftsrådet til sammen kr Den eksterne finansieringen utgjorde kr i tillegg til andre inntekter på kr Den samlede omsetningen var

22 Nå er det fattet vedtak om å se på innholdet og omfanget i det fremtidige regionale samarbeidet. Sekretariatet foreslår derfor prosessen starter i regionrådsmøtet med en innledende debatt om hvilke mål og visjoner man ønsker for det regionale samarbeidet fremover. Denne debatten bør ende ut i et nytt regionrådsmøte til høsten. Det må også tas stilling til om man fremdeles skal ha de faste innsatsområdene, Kultur, Reiseliv og Kompetanse i den utstrekning og omfang som tidligere. En evaluering av regionrådets faste virksomhetsområder bør først utføres på de tjenestene som er levert, hvor mange har blitt berørt av tiltakene, hvor mye eksterne midler har tilfalt vår region som følge av regionrådets arbeid, sammenfallende med eksisterende politisk planverk samt politisk vilje til fortsatt eksistens av områdene. Når dette er avklart må det utarbeides en tiltaksliste som forplikter kommunene til deltagelse av praktisk og økonomisk art. Forslag til vedtak Sekretariatet foreslår at det med bakgrunn i innledende drøfting i Regionrådsmøtet legges opp til et 2 dagers regionrådsmøte tidlig høst 2014 hvor det leies inn ekstern prosesshjelp til avklaring av mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet. Arbeidet skal munne ut i et omforent styringsdokument som legger føringer for aktivitetsnivå og finansiering for det videre regionale samarbeidet.

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Saker til behandling: 001/14-010/14 Tilstede:

Detaljer

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo

Vesterålen regionråd. Foto: Trym Ivar Bergsmo Vesterålen regionråd Foto: Trym Ivar Bergsmo Årsberetning for 2006 1 2 INNHOLD 1 Representanter... 4 2 Regionrådets arbeid i 2005... 4 3 Sekretariatet... 7 4 Økonomi... 7 5 Regionrådets prosjekter... 8

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer