Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Siv M. Reinholtsen eller Silje Kristoffersen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Program for dagen Kl. 08:30 09:45 Kl. 10:00 10:15 Kl. 10:15 11:00 Kl. 11:00 12:15 Kl. 12:15 13:00 Kl. 13:00 16:00 Kl 16:00 Møte i Arbeidsutvalget Åpning med kunstnerisk innslag Sjømatpolitisk strategidokument Årsmøteforhandlinger Lunsj Årsmøtets hovedtema «Mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet.». Debatt Avslutning Saksnummer Innhold Side 001/14 Sjømatpolitisk strategidokument 002/14 Årsberetning Vesterålen regionråd 003/14 Regnskap 2013 Vesterålen regionråd m/prosjektregnskap 004/14 Regnskap 2013 Kulturutvalget m/prosjektregnskap og Regnskap 2013 MUSAM m/prosjektregnskap 005/14 Regnskap 2013 Vesterålen friluftsråd 006/14 Regnskap 2013 Vesterålen reiseliv m/prosjektregnskap og Regnskap 2013 Regional turistinformasjon 007/14 Regnskap 2013 Regionalt kompetansekontor RKK 008/14 Omfanget av og innholdet i det fremtidige regionale samarbeidet Sortland, Silje Kristoffersen sekretariatsleder

2 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/121 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-U43 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: SJØMATPOLITISK STRATEGIDOKUMENT Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 019/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» godkjennes og oversendes eierkommunene for behandling.

3 Vedlegg Sjømatpolitiske Strategier for Vesterålen 2013 VR Statistikkdelen Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen 2013 FAKTA I SAKEN I tråd med de 8 hovedfokusområdene for Vesterålen regionråd i nåværende periode, ble det signalisert ønske og behov for en tettere dialog og samhandling med sjømatnæringa i regionen. I forrige periode fikk Arbeidsutvalget utarbeidet et «Fiskeripolitisk strategidokument for Vesterålen». Dette dokumentet ble et viktig redskap for Arbeidsutvalgets engasjement under markedskrisen for et par år siden. Dette dokumentet var noe utdatert og det var derfor nødvendig med oppdatering av dette. I sak A 71/12 vedtok derfor AU følgende: «Vesterålen regionråd ber Sekretariatet gå i dialog med Vesterålen fiskeripark for å inngå kontrakt vedrørende oppdatering av statistikk samt gjennomgang og oppdatering av fiskeripolitisk strategidokument. Det legges til grunn at også oppdrettsnæringen tas med her. Dette arbeidet skal finansieres med midler fra regionrådets disposisjonsfond». I AU møte den 4. oktober 2013 ble fiskeripolitisk strategidokument presentert for regionrådets arbeidsutvalg. Dokumentene som nå foreligger, er forelagt fiskeriorganisasjoner, næringsavdelingene i kommunene samt bedrifter innen sjømatnæringen i Vesterålen for uttalelser. Dokumentene er hensyntatt de tilbakemeldinger som er innkommet. Sekretariatet har endret navnet til Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen med bakgrunn i behov for å se hele næringen samlet. Målsettingen med dette dokumentet er at regionen og samarbeidskommunene i størst mulig grad skal ha samme budskap som gagner Vesterålen i sjømatpolitiske spørsmål. I AU møte den 28. november 2013 ble det i sak A 80/13 fattet følgende vedtak: Arbeidsutvalget tilrår overfor Regionrådet og samarbeidskommunene at dokumentet «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» godkjennes. Det legges derfor opp til at «Sjømatpolitiske strategier for Vesterålen» også skal behandles av Regionrådet før det sendes til sluttbehandling i samarbeidskommunene.

4 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 1 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: ÅRSBERETNING VESTERÅLEN REGIONRÅD Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 020/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Vesterålen regionråds årsberetning for 2013 godkjennes.

5 Vedlegg Årsberetning for 2013 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Det vises til vedlagte årsberetning. Sekretariatet finner det ikke nødvendig med ytterligere skriftlige kommentarer enn det som framkommer i beretningen.

6 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 2 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN REGIONRÅD M/PROSJEKTREGNSKAP Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap 2013 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskaper for underliggende prosjekter, godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr som avsettes til disposisjonsfond.

7 FAKTA I SAKEN Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd, sekretariatet har for 2013 et mindreforbruk på kr ,-. Budsjettet for 2013 ble balansert ved å overføre kr ,- fra disposisjonsfond. Det ble i sak A 49/13 vedtatt at kr ,- av budsjetterte midler fra disposisjonsfond skulle benyttes til utreding av leveringsforpliktelser for trål. Sekretariatet har hatt følgende prosjekter i 2013; Bolystprosjektet Lev Vesterålen Et hav av stemmer Samhandlingsreformen Sjømatpolitisk strategidokument Skreikonferansen Vesterålen utvikling, forvaltning av regionalt næringsfond Sekretariatet har i tillegg til å delta aktivt i prosjektene, vært aktiv saksbehandler for AU. Det har vært gjennomført 14 møter i AU hvor 95 saker har vært til behandling. I tillegg har det vært 34 drøftings- og orienteringssaker på dagsorden. Det foreslås at mindreforbruket på kr ,- avsettes til disposisjonsfond.

8 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 3 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: REGNSKAP 2013 KULTURUTVALGET M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP 2013 MUSAM M/PROSJEKTREGNSKAP Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 006/14 Vesterålen kulturutvalg /14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarungan-fondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet. Regnskapet til MUSAM er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond VESTERÅLEN KULTURUTVALG KU-006/14 BEHANDLING I MØTE Administrasjonen la fram forslag til ny innstilling: Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet.

9 Regnskapet til MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap og MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet til Vesterålen kulturutvalg er gjort med et mindreforbruk på kr ,22 som avsettes til disposisjonsfond , og renteinntekter 2013 på kr ,88 fra «Akkarunganfondet» avsettes til disposisjonsfond Kultursamarbeidet. Regnskapet til MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47 som avsettes til disposisjonsfond

10 Vedlegg Økonomisk oversikt Økonomisk oversikt KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapene for Vesterålen kulturutvalg 2013 og MUSAM 2013 er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. FAKTA I SAKEN Regnskapet 2013 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,22. Renteinntekter på kr ,88 er fra fondet «Akkarungan». Regnskapet 2013 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,47. Følgende prosjekter er underlagt Kulturutvalget og MUSAM: 1. Avtale kultursamarbeidet 2. Regsekk Vesterålen 3. Kulturkontakt Vesterålen 4. AiR-Nordland 5. Laterna Magica 6. Filmfokus Vesterålen 7. Litteratur Skapende skriving 8. Filmkurs 9. Reis & Ryk privat sektor 10. Reis & Ryk offentlig sektor 11. Kunst- og kulturstrøm Vesterålen 12. Rytmefôr 13. Scenelab 14. Triangelforakring 15. Internasjonalt samarbeid film 16. MOTSTRØMS 17. Filmtiltak 18. Filmfokus Folkemusikk inn i framtiden 20. Tilbakestrøm 21. Vesterålen juniororkester 22. Rock og Rimur Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd og at prosjektet løper over årsskifte. Prosjektregnskapene er tilgjengelig i møte. VURDERING Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. Det har vært svært mange prosjekter i Tjenester og arbeidsinnsats i forhold til prosjektene er fakturert opp mot gjeldende prosjekt.

11 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 4 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN FRILUFTSRÅD Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/14 Vesterålen kulturutvalg /14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp i balanse med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond VESTERÅLEN KULTURUTVALG KU-007/14 BEHANDLING I MØTE Administrasjonen la fram forslag til ny innstilling: Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond Forslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53 som avsettes til disposisjonsfond

12 Vedlegg Økonomisk oversikt KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp i balanse med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. FAKTA I SAKEN Regnskapet 2013 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,53. Følgende prosjekter er underlagt friluftsrådet: 1. En helsefremmede skole7barnehage 2. Kyststi i Vesterålen 3. Kleiva-dagene 4. Base camp Vesterålen 5. Flerkulturelt friluftsliv 6. Kartlegging av jakt- og fiskemuligheter 7. På tur i Vesterålen 8. Sprelske unga 9. Karlegging av friluftsområder 10. Utstyrslager 11. Friluftscamper 12. Telttur.no Prosjektregnskap er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til bundne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd og at prosjektet løper over årsskifte. Prosjektregnskapene er tilgjengelig i møte. VURDERING Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. Det har vært svært mange prosjekter i Tjenester og arbeidsinnsats i forhold til prosjektene er fakturert opp mot gjeldende prosjekt.

13 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 5 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 VESTERÅLEN REISELIV M/PROSJEKTREGNSKAP OG REGNSKAP 2013 REGIONAL TURISTINFORMASJON Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap 2013 for Vesterålen reiseliv og Regional turistinformasjon med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Budsjettert bruk av disposisjonsfond med kr for Vesterålen reiseliv tilbakeføres disposisjonsfond. Merforbruket på drift av regional turistinformasjon med kr ,03 balanseres mot mindreforbruket på driften av Vesterålen reiseliv. Mindre forbruket for Vesterålen reiseliv på kr ,69 avsettes til disposisjonsfond.

14 Vedlegg Økonomisk oversikt Økonomisk oversikt FAKTA I SAKEN Vesterålen reiseliv har i 2013 hatt høy aktivitet. Det ble gjennomført 19 visningsturer for presse hvor 4 av disse var turer for internasjonale TV-stasjoner. Det ble også gjennomført 7 visningsturer for turoperatører. Vesterålen reiseliv har deltatt på kampanjer, messer og workshops, samt vært svært aktiv under planlegging og gjennomføring av Arctic Race of Norway. Det har vært utarbeidet materiell til bruk i markedsføring så som Vesterålen Infoguide, produktmanualer, nyhetsbrev og oppdateringer til websider. I tillegg har følgende prosjekter vært gjennomført: Sykkelprosjekt 2013 Nordlyskurs PA 2011 tiltak II, Markedsføring Masterplan Driftsregnskap 2013 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med en omsetning på kr ,- og et mindreforbruk på kr Av dette er kr fra budsjettert bruk av disposisjonsfond som foreslås ført tilbake til disposisjonsfond. Reelt mindreforbruk på kr ,72 foreslås balansert mot merforbruk på drift i regional turistinformasjon. Regnskapet 2013 for Regional turistinformasjon er gjort opp med omsetning på kr ,- og med et mer forbruk på kr ,-. Underskuddet på drift av regional turistinformasjon kan balanseres mot resultatet på drift av Vesterålen reiseliv.

15 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 6 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Hilde Ongstad Dato: REGNSKAP 2013 REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Vesterålen regionråd INNSTILLING Regnskap for Regionalt kontor for kompetanseutvikling (RKK) 2013 godkjennes. Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) settes på bundne fond til bruk i prosjekter i 2014.

16 Vedlegg Regnskap RKK 2013 FAKTA I SAKEN Regnskapet viser at RKK i 2013 har hatt gjennomført mange tiltak. I tillegg til å delta i det nasjonale programmet Saman om ein betre kommune (KMD) med prosjektet Rett kurs! har RKK i 2013 kommet med som samarbeidspart i en pilot som kan få stor betydning for utvikling av en ny læringsarena for kommunesektoren. RKK har i 2013 samarbeidet med fire regioner i Telemark og KS/KommIT om denne piloten. RKK bidrar sterkt til innovativ kompetansevirksomhet i egen region. I tillegg bidrar RKK til innovasjon innen kompetanseutvikling utenfor regionen gjennom formidling til og samarbeid med samarbeidsparter i Nordlandsløftet, Saman om ein betre kommune og piloten Ny læringsarena. RKK har gjennom mange år opparbeidet stor tillit både internt i regionen og i forhold til eksterne samarbeidsparter, og har klart å skaffe til veie betydelige eksterne midler til kompetanseutvikling. I tillegg til ordinær drift har RKK i løpet av 2013 hatt disse aktivitetene: Kurs rettet mot kommunalt ansatte, primært ledere og mellomledere: o 51 tiltak og 825 deltakere Drift av 12 faglige regionale nettverk: o Oppvekstforum o Kreftsykepleiere o Helsesøstre o Adm. Pleie/omsorg o Rus/psykiatrinettverk o Rehabiliteringsnettverket o VIF Vesterålen Interkommunale Flyktningenettverk o Voksenopplæringa o Nettverk kriseteam o IKT nettverk o Pleie- og omsorgslederforum o Regionalt forum for Nordlandsløftet 6 store prosjekter o Det store ledelsesprosjektet Rett Kurs! o Ungdomsskolen i utvikling o Vårres unga, vårres framtid o Newton/engiarom o Nordlandsløftet o Ny læringsarena RKK har hatt RKK-leder ansatt i 100 % stilling og fagkonsulent i 100 % stilling med 20 % permisjon. Fagkonsulenten gikk ut i svangerskapspermisjon i begynnelsen av oktober, og det var ikke mulig å finne kvalifisert vikar. Arbeidsforholdene i RKK har pga. omfanget i virksomheten vært krevende i Den totale omsetningen i 2013 har vært kr I dette beløpet ligger det årlige tilskuddet fra kommunene, som utgjør ca. 23 %. Regnskapet er gjort opp for 2013 og går i balanse. Midler bevilget til pågående prosjekter (ansvar 2000 og 2001) foreslås satt på bundne fond til bruk i prosjekter i 2014.

17 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/102 Dok.nr: 7 Arkiv: TI-&14 Saksbehandler: Silje Kristoffersen Dato: OMFANGET AV OG INNHOLDET I DET FREMTIDIGE REGIONALE SAMARBEIDET Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 026/14 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg /14 Vesterålen regionråd INNSTILLING Vesterålen regionråd vedtar at det med bakgrunn i innledende drøfting i Regionrådsmøtet legges opp til et 2 dagers regionrådsmøte tidlig høst 2014 hvor det leies inn ekstern prosesshjelp til avklaring av mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet. Arbeidet skal munne ut i et omforent styringsdokument som legger føringer for aktivitetsnivå og finansiering for det videre regionale samarbeidet.

18 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Under framleggelse av regionrådets budsjett for 2014 i regionrådets arbeidsutvalg den 4. oktober 2013, vedtok arbeidsutvalget følgende i sak A 72/13: 1. Med utgangspunkt i den enkeltes kommunes økonomi, vedtar AU å sende budsjettforslaget tilbake. AU ber om å få seg forelagt et konsekvensjustert budsjett der dagens drift videreføres. 2. Det skal som hovedregel ikke budsjetteres med bruk av disposisjonsfond til ordinær drift. Under budsjettbehandlingen for 2014 i sak A 02/14 ble følgende vedtatt: «Budsjettforslag i sak A 72/13 godkjennes med en total kommunal tilskuddsramme på kr (alternativ A). Dette innebærer bruk av disposisjonsfond kr for å balansere budsjettet for Vesterålen regionråd ( kr) samt Vesterålen reiseliv (kr ). I tillegg er det budsjettert med en overføring på kr som hentes fra kommunenes andel til RKK. Innen utgangen av 2014 skal Rådet og alle kommunestyrene ha behandlet sak om omfanget av og innholdet i det framtidige regionale samarbeidet. Dette arbeidet skal også innebefatte en revidering av vedtektene for samtlige avdelinger underlagt Vesterålen regionråd. Administrasjonens forslag for budsjett 2015 fremlegges i juni for godkjenning i kommunene.» FAKTA I SAKEN Det første regionale samarbeidet startet med Vesterålen interkommunale kommunikasjonskomite i Vesterålen regionråd har i dag 22 ansatte, 13 årsverk og en lang tradisjon med regionalt samarbeid, faktisk helt siden 1981 i den form som er i dag. I dag er regionrådets faste innsatsområder innen kultur, kompetanse og reiseliv. I tillegg jobber sekretariatet med felles høringsuttalelser, praktisk tilrettelegger for møter i AU, RU samt årsmøtet, arrangement av konferanser, samt møter med samarbeidspartnere. Sekretariatet administrerer også LevVesterålen og Samhandlingsreformen. Det går mye tid med til "usynlige" jobb relaterte aktiviteter, f.eks. innhenting av eksterne midler. Visjon og mål for det regionale samarbeidet Vedtektene det jobbes utfra i dag ble formelt vedtatt i det enkelte kommunestyre i I vedtektene heter det; 1 Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes og er organisert i hht kommunelovens 27. Vesterålen regionråd skal være et initiativtakende og kontaktskapende organ for utviklinga av samarbeidsregionen. Vesterålen regionråd skal samordne kommunenes interesser innenfor utviklingsarbeid for prioriterte samarbeidsområder. Virkefelt 5 Regionrådet skal fortrinnsvis ta hånd om arbeidsoppgaver som med fordel kan løses for kommunene i fellesskap.

19 Når regionrådet finner det hensiktsmessig, kan det påta seg oppdrag for en eller et begrenset antall av kommunene, eventuelt bedrifter/institusjoner. En hovedoppgave skal være å forestå utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan styrke det eksisterende næringsliv, utvikle nye arbeidsplasser og bidra til at kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes. Etter anmodning, eller på eget initiativ, kan regionrådet, når det finner det naturlig, avgi uttalelser og fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter. Med bakgrunn i vedtektene for regionrådets arbeid samt et ønske om å sette kursen videre, foreslår sekretariatet å ta med Visjon og mål for regionrådets arbeid inn i vedtektene. Man bør politisk ta stilling til hva man vil det regionale samarbeidet skal jobbe med. Hva skal sekretariatet bruke sin tid til? Er vedtektene dekkende for den funksjonen våre eierkommuner ønsker regionrådet skal ha? Det bør derfor kjøres en prosess med Arbeidsutvalget og Regionrådet hvor visjonen og målet for det regionale samarbeidet utarbeides, vedtas og oversendes eierkommunene for politisk behandling. Et eksempel på mulig visjon og mål for det regionale samarbeidet: Visjon Vesterålen regionråd - til beste for Vesterålen! Mål Hovedmål med det regionale samarbeidet i Vesterålen: - Arbeide for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen - Profilering av Vesterålen som et attraktivt bo og arbeidsområde - Arbeide for felles interesser ovenfor fylkeskommune, fylkesmann, stat og næringsliv - Arbeide for samordning av eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger - Ivaretakelse av regionens interesser utad - Medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene Det bør kjøres en prosess på dette hvor regionrådet samles, gjerne med innleid ekstern prosesshjelp. Dersom det blir politisk enighet om visjon og mål for arbeidet må det tas stilling til om man fremdeles skal ha de faste innsatsområdene, Kultur, Reiseliv og Kompetanse i den utstrekning og omfang som tidligere. En evaluering av regionrådets faste virksomhetsområder bør derfor først gjennomføres på de tjenestene som er levert, hvor mange har blitt berørt av tiltakene, hvor mye eksterne midler har tilfalt vår region som følge av regionrådets arbeid, sammenfallende med eksisterende politisk planverk samt politisk vilje til fortsatt eksistens av områdene. Evaluering av Bokbussen pågår nå og er forventet ferdig i juni for politisk behandling. Sekretariatet foreslår derfor at denne utredningen må sees i sammenheng med evaluering av alle avdelingene. Sekretariatet foreslår derfor at nytt Regionrådsmøte avholdes tidlig høst 2014, resultatene presenteres og det må tas en beslutning om det er ønskelig med samme innhold og omfang som tidligere. Det bør settes av tid og ressurser til et slikt dialogmøte.

20 Når dette er avklart må det utarbeides en tiltaksliste som forplikter kommunene til deltagelse av praktisk og økonomisk art. Det er noen flere momenter som må tas hensyn til ved en evaluering av driften av det regionale samarbeidet; kommunal medfinansiering, tilførsel av eksterne midler og profilering av regionrådets arbeide; Kommunal medfinansiering I vedtektene heter det: 9 De årlige utgiftene ved opprettholdelse og drift av sekretariatet, samt utgiftene ved regionrådets møtevirksomhet, dekkes av de tilknyttede kommuner. Utgiftene fordeles på grunnlag av kommunens folketall pr 1.1. året før budsjettet trer i kraft og dekkes av den enkelte kommune i fire rater Denne vedtekten ble vedtatt for alle kommunene først på 1980 tallet, mens RKKs vedtekter ble godkjent av samtlige kommuner i I løpet av de siste 10 årene har ikke den kommunale finansieringen dekket utgiftene knyttet til det regionale samarbeidet i henhold til vedtektene. I 2003 dekket kommunenes bidrag 51 % av de totale kostnadene, mens kommunenes andel er sunket til 35 % i Jevnt over utløser 1 kommunal krone 3 eksterne kroner. Fra har veksten i kommunale bevilgninger fra år til år variert mellom 3-10 %. Den budsjetterte tilveksten fra 2013 til 2014 utgjør 3.1 %. På grunn av dyktige medarbeidere og gode prosjekter, har prosjekttilgangen vært stor, og det er årlig mellom prosjekt som driftes av avdelingene i Vesterålen regionråd. Sekretariatets drift er avhengig av eksterne prosjektmidler for å få balanse i regnskapet. Noen år er det bedre tilgang på prosjekter enn andre, flere prosjekter går over flere år og det er derfor utfordrende å nøyaktig beregne den eksterne inntjeningen. De siste 5 årene har den eksterne finansieringen av sekretariatet vært mellom og Bruk av disposisjonsfond har derfor blitt benyttet i budsjettsammenheng for å holde det kommunale tilskuddet lavest mulig. I 2011 og 2012 ble det avsatt betydelige midler til disposisjonsfond, til tross for at budsjettet opprinnelig ble balansert med uttak av fond. De siste 5 år har ikke den budsjetterte bruken av fond vært nødvendig for å få regnskapet i balanse. Generelt kan en si at inntjeningskravet på alle sektorene hos regionrådets avdelinger er så stort at det skal lite til før vi opplever problemer i driften. Administrasjonens fokus rettes i mindre grad mot utvikling og i større grad mot virksomhet der penger kan hentes. Dersom denne utviklingen fortsetter over flere år, og midler fra disposisjonsfond faktisk må benyttes, vil de tilgjengelige midlene som kan benyttes som egenandel i prosjekter bli betydelig redusert. Hvilke avdelinger har størst budsjettmessige utfordringer? Dersom man ser de ulike avdelingene hver for seg, er det hos sekretariatet (sekretariatsleder + 2 merkantilt ansatte) samt turistinfoen hvor bruk av fond har vært nødvendig for å balansere budsjettene. Ang sekretariatet, så gjør de to merkantilt ansatte tjenester på økonomi og administrasjon (Websak, Agresso, korrektur, arkiv o.l) til alle de andre avdelingene. Sekretariatet har tradisjonelt og etter vedtektene vært finansiert i hovedsak fra kommunal medfinansiering, uten å ta høyde for krav om andel ekstern finansiering. En løsning på dette fremover kan være å innføre et administrasjonsgebyr utregnet som en gitt prosentsats av

21 bevilget ekstern finansiering til alle prosjektene i vår portefølje. En slik endring kan bety større inntjening på de merkantile stillingene, men vil også belaste våre prosjekter under hver avdeling. Regional turistinfo har vært og er underfinansiert fra kommunene. Dersom det er ønskelig å beholde denne i den form den fremstår idag, må den kommunale medfinansieringen økes tilsvarende. Det er derfor på tide å vurdere om Vesterålen fremdeles skal ha en felles regional turistinfo. Dersom man ønsker det, må bevilgningene økes. I dag dekkes underskuddet på turistinfoen av overskuddet fra Vesterålen reiseliv. Kjennskap til regionrådets arbeid Presentasjon av regionrådets arbeid i kommunestyrene I inneværende periode har ikke sekretariatet kommet i posisjon i det enkelte kommunestyre i Vesterålen for å presentere omfanget av det regionale samarbeidet. Unntaket er presentasjonen gjort for Andøy kommunestyre. Andre regionråd har nedfelt i vedtektene at alle kommunene forplikter seg til å gi regionrådet rom til å presentere sitt arbeid ved starten av ny periode. Vedtektene for regionrådets arbeid tas også opp til behandling samtidig. Erfaringene med dette er en større forankring og bevissthet rundt det regionale samarbeidet ute i den enkelte kommune. Sekretariatet foreslår derfor at ved konstituering av nytt kommunestyre, skal Vesterålen regionråds arbeid presenteres i hvert enkelte kommunestyre innen 3 mnd. Samtidig bør vedtektene tas opp til behandling og vedtas av hvert kommunestyre. Denne praksisen bør nedfelles i vedtektene. Mediastrategi kommunikasjonsplattform Sekretariatet har sett behov for et større fokus og profilering av regionrådets arbeid. Mange blir berørt av aktiviteter som kjøres regionalt, men ikke alle vet om dette. Dette er en oppgave som må tas tak i og formidles bedre enn i dag. Hjemmesiden til Vesterålen regionråd er godt besøkt og det er en viktig arena for offentliggjøring av regionrådets virksomhet. Hjemmesiden er noe utdatert og det har vært et ønske om å oppdatere denne. Sekretariatet foreslår derfor å bytte ut eksisterende publiseringsverktøy blant annet på grunn av at dagens løsning ikke er god nok når det gjelder Fleksibilitet og enkelhet Brukervennlighet både for publisering og lesing Søkbarhet i søkemotorer Sekretariatet foreslår også å ta offisielle bilder av ordførerne sammen og hver for seg til bruk ved publisering av nyheter fra det regionale arbeidet. Det bør også lages en strategiplan for jevnlig publisering/pressemeldinger om status i det regionale samarbeidet. Vurdering Vesterålen regionråd har mange gode resultater å vise til etter 33 års drift. Samarbeid innen kultur, reiseliv og kompetanse har medført gode tilbud til regionens befolkning. Regionrådets arbeid har medført stor grad av tilførsel av eksterne midler til gode tiltak i regional regi. I 2013 utgjorde den kommunale medfinansieringen til sekretariatet, reiseliv, turistinfo, Rkk, kulturutvalget, og friluftsrådet til sammen kr Den eksterne finansieringen utgjorde kr i tillegg til andre inntekter på kr Den samlede omsetningen var

22 Nå er det fattet vedtak om å se på innholdet og omfanget i det fremtidige regionale samarbeidet. Sekretariatet foreslår derfor prosessen starter i regionrådsmøtet med en innledende debatt om hvilke mål og visjoner man ønsker for det regionale samarbeidet fremover. Denne debatten bør ende ut i et nytt regionrådsmøte til høsten. Det må også tas stilling til om man fremdeles skal ha de faste innsatsområdene, Kultur, Reiseliv og Kompetanse i den utstrekning og omfang som tidligere. En evaluering av regionrådets faste virksomhetsområder bør først utføres på de tjenestene som er levert, hvor mange har blitt berørt av tiltakene, hvor mye eksterne midler har tilfalt vår region som følge av regionrådets arbeid, sammenfallende med eksisterende politisk planverk samt politisk vilje til fortsatt eksistens av områdene. Når dette er avklart må det utarbeides en tiltaksliste som forplikter kommunene til deltagelse av praktisk og økonomisk art. Forslag til vedtak Sekretariatet foreslår at det med bakgrunn i innledende drøfting i Regionrådsmøtet legges opp til et 2 dagers regionrådsmøte tidlig høst 2014 hvor det leies inn ekstern prosesshjelp til avklaring av mål og visjon, innhold og omfang av det regionale samarbeidet. Arbeidet skal munne ut i et omforent styringsdokument som legger føringer for aktivitetsnivå og finansiering for det videre regionale samarbeidet.

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 2, Rådhus II, Sortland Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Saker til behandling: 011/15-024/15

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 08:30-09:45 Saker til

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 10:00-16:00 Saker til behandling: 001/14-010/14 Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen. Habilitetsvurdering

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Museet i Alsvåg Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Saker til behandling: 004/15-009/15 Tilstede: Vibeke Tveit, Lødingen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken, Sortland Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Møterom 2, Kulturfabrikken, Sortland Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 eller til postmottak@vestreg.no Administrasjonen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Kl 12:00 Saker til behandling: 023/16 028/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013

Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Jnr. 314/2013/VS/mb/230.0 Sortland den 22. november 2013 Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Rådhuset, Lødingen Tid: 5. November kl. 10.00-12.50 Til stede: Følgende innkalles: Jonni Solsvik, Vesterålen

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 27. - 28.11.2014 Tidspunkt: 08:30-12:00 Saker til behandling:

Detaljer

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll

VESTERÅLEN KULTURUTVALG. Møteprotokoll VESTERÅLEN KULTURUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen kulturutvalg Møtested: Kulturfabrikken Sortland, Møterom Hermetikken Dato: 19.02.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:00 Saker til behandling: 001/16 009/16

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 kl 11:00 Saker til behandling: 050/16

Detaljer

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013

Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 Jnr. 27/2013/VS/230.0 Sortland 14. januar 2013 REFERAT FRA MØTE I VESTERÅLEN KULTURUTVALG Sted: Dverberg, Andøy Tid: 9. januar 2013 kl. 10.00-13.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Beate

Detaljer

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013

Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Jnr. 267/2013/VS/230.0 Sortland 30. september 2013 Sted: Vesterålen regionråd, Sortland Tid: 17. september kl. 9.00-10.45 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Camilla Skog

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Rådhus 2, Møterom 1, Sortland Dato: 13.06.2014 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 031/14-036/14

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland Hotell Dato: 05.06.2015 Tidspunkt: 10:00-14:00 Saker til behandling: 029/15-035/15 Møteprotokoll

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: Kl 17:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen

Detaljer

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012

Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 Jnr. 121/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 13. april 2012 REFERAT Møte i Vesterålen kulturutvalg Sted: Bøhallen og kommunestyresalen i rådhuset i Bø Tid: 27. mars kl 10.00-14.00 Til stede: Ivan Andreassen,

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016

Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Til medlemmene i Regionrådet for Fjellregionen og andre i følge liste Dato 11.05.2016 Arkiv: A-2016 Jnr: 9363 Innkalling til møte i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 25. mai 2016 Vi innkaller med dette

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009

Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen noen linjer og strategiske valg Konferanse, Kultursatsing på vesterålsk, Sortland 2. oktober 2009 Kultursamarbeidet i Vesterålen Faste tiltak og noen større prosjekter Faste

Detaljer

Nord-Troms Regionråd DA

Nord-Troms Regionråd DA Gabnietid Storfjoid Kiflard Slykr." Nofdrekl CI-;() T Til Eierkommunene MELDING OM VEDTAK NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 05-2014 STED: Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet TIDSPUNKT: 2. september 2014

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012

Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 Jnr.217/2012/VS/mb/230.0 Sortland den 25. mai 2012 REFERAT Sted: Hurtigrutens hus, Stokmarknes Tid: 10. mai kl 10.00-14.15 Til stede: Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd Ivan Andreassen, Bø Vibeke Tveit,

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand.

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 05.04.2016 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 3.juni 2016 på Scandic hotell dyreparken i Kristiansand. Styremøtet er fra kl. 09.00-11.15. Møtet avholdes

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 16.03.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Søndre Land, rådhuset

Søndre Land, rådhuset MØTE NR. 1 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 21.02.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land, rådhuset SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D

TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D TROMSØ-OMRÅ DETS REGIONRÅ D Saksbehandler: Arkivsaksnr: Yngve Voktor Møtedato: 18. september 2014 Møtetidspunkt: 10.00 Saksnr: Utvalg regionråd Forslag til vedtak: ÅRSMØTE Vedtak 1. Fremlagt årsmelding

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009

Vesterålen Friluftsråd. Årsrapport 2009 Vesterålen Friluftsråd Årsrapport 2009 1. STYRING OG ORGANISERING Vesterålen Friluftsråd ble etter en prøveperiode på 3 år etablert som en permanent satsning 1. januar 2007 i regi av Vesterålen regionråd

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole.

Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. Vedtekter for FAU ved Kråkstad skole. 1 Foreldrerådsmøtes arbeidsutvalg FAU Alle foreldre / foresatte som har barn på Kråkstad skole, er medlemmer av Foreldrerådet. Dette er nedfelt i opplæringsloven.

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Møteinnkalling Medlemmer Varamedlemmer Andøy kommune: Bø kommune: Hadsel kommune: Lødingen kommune: Sortland kommune: Øksnes kommune:

Møteinnkalling Medlemmer Varamedlemmer Andøy kommune: Bø kommune: Hadsel kommune: Lødingen kommune: Sortland kommune: Øksnes kommune: Møteinnkalling Medlemmer Andøy kommune: Jonni H Solsvik Knut A Nordmo Xx xx Bø kommune: Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Williumsen Hadsel kommune: Siv Dagny Aasvik Kurt Jenssen Gro

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret i FIKS

MØTEINNKALLING Styret i FIKS MØTEINNKALLING Styret i FIKS Møtetid: 03.12.2015 kl. 19:00 Møtested: Store salong i Kulturhuset i Ås Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer