Flerbrukshaller. Modeller, kostnader og prosesser for alternative hallkonsept. Drammen Eiendom KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flerbrukshaller. Modeller, kostnader og prosesser for alternative hallkonsept. Drammen Eiendom KF"

Transkript

1 Flerbrukshaller Modeller, kostnader og prosesser for alternative hallkonsept Drammen Eiendom KF

2 Bystyrets vedtak om idrettsanlegg / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Drammen Eiendom KF

3 Bystyrets budsjettvedtak Forslag 19. Idrettsanlegg Rimeligere idrettsanlegg Rådmannen bes fremme sak om utvikling av modeller for om mulig å bygge rimeligere idrettsanlegg enn det Drammen gjør i dag Dette er en orientering før utredningen ferdigstilles og fremmes. Drammen Eiendom KF

4 BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer A: Funksjonalitet C: Entreprise modell C og D utredet av Drammen Eiendom KF D: Markedskonjunkturer B: Kvalitet A og B utredet av Bygganalyse AS Drammen Eiendom KF

5 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Metodikk for analyse av leveransen LEVERANSE KOSTNADER ANALYSEMETODE Tomteforhold Fundamentering og infrastruktur Kvalitet Ambisjonsnivå oppdragsgiver mht. arkitektur, materialbruk, miljø/energi, LCC Kommentarer basert på erfaringstall Funksjonalitet Innhold i planlagt bygg - Hvilke aktiviteter skal det tilrettelegges for - Hvilke krav følger av det: funksjonskrav/ areal/ høyde/ myndighets- og tekniske krav Kalkyle

6 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Tomteforhold Kostnader er prosjektavhengig og kan ikke angis på generelt basis. Utført kalkyle tar utgangspunkt i flat tomt med enkle fundamenteringsforhold. Fundamentering med peling/ spunting øker samlet prosjektkostnad (totalkostnad, SUM konto 1-9-0) med ca % Kvalitet Kvalitet av leveransen bestemmes av: - krav knyttet til funksjonalitet (for. eks. mer robuste løsninger med skolefunksjoner) - oppdragsgivers ambisjonsnivå mht. arkitektur og miljøløsninger Kostnadskonsekvens for kvalitetsøkninger ved flerbrukshaller vil ligge på ca. 25% kostnadsøkning for den samme halltype. Herav kan ca. 10% påregnes en høyere miljøprofil.

7 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kvalitet Ambisjonsnivå mht. Arkitektur Miljø-/energi Futurebuilt? Materialbruk, Livssyklus kostnader (LCC)

8 Bære konstruk sjon Enkel /Nøktern Høy Enkle gitterdrager Limtredrager eller gitterdrager av høyere kvalitet Tak Papp For eks. passivhus/ sedum

9 Innvendig -vegger Enkel/Nøktern Sandwichelementer: (-)robust, akustikk? Høy Betong, div. platekledning, spilevegger for akustikk, Innvendig -tak m/uten akustikkpl ater

10 Innvendig Enkel /Nøktern Vegger: Gips, veggvinyl for våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium ved inngangsparti, for øvrig trevinduer plastbeslag Dører inne: Malte tredører Gulv: vinyl Høy Vegger: Platekledning/tegl i publikumsområder, fliser i våtrom Ytterdører og vinduer: Aluminium eller aluminiumbeslag utvendig Dører inne: laminatdører, glass i dører Gulv: fliser, slipt betong, terrazo Gulv idrettshall Sportsgulv kombielastisk, banebelegg Sportsgulv Pulastic eller parkett

11 Øvrige elementer Enkel /Nøktern enkel standard gard., tribune, trapper, scene, osv. Høy Høyere standard Teknisk Krav TEK 10 Behovsstyring ventilasjon Passivhus- standard Lavenergi Solpaneler LED Vannbåren varme Varmebrønner

12 Arkitektur / Fasader Enkel / Nøktern Enklere arkitektur Sandwichelementer (stålplater/steinull) Høy tilpasning til omgivelser, bygging i byrom, osv. betong, div. kledning, vinduer

13 Kulturarena i Galterudhallen Flerbruk og spesialfunksjoner Hoppegrop i Skogerhallen Drammen Eiendom KF

14 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Funksjonalitet & Halltyper Avhengig av funksjonalitet kan man definere 5 kategorier av flerbrukshaller Enkel treningshall - Uten garderobefasiliteter Treningshall med garderobefasiliteter - Romprogram iht. KKD Flerbrukshall med skolefunksjoner Fungerer som forsamlingsareal for skolen Flerbrukshall med skole-/kulturfunksjoner - Festsal for bydelen/scene/tribune Flerbrukshall tilrettelagt for multifunksjoner - Fleksibilitet, flere aktiviteter A B C D E

15 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppbygging av kalkyle Kostnader beregnes med utgangspunkt i skjematiske hallvolumen som inneholder ønskete funksjoner. Med B garderober A Ingen garderober C Akustikk Robuste materialer Fleksibilitet Større areal og takhøyde E D Lobby Scene Tribune

16 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Halltyper & Arealer Totalarealet vil variere avhengig av halltype (vil påvirke kostnadsbildet) Flerbrukshall TEK 10 Halltyper Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Med garderober Med garderober Kulturfunksjoner Med garderober Tilrettelagt for multifunksjoner Kulturfunksjoner Skolefunksjoner Skolefunksjoner Skolefunksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 A B C D E Ingen garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Akustikk Robuste materialer Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Bruttoareal (estimert av BA) m 2 BTA m 2 BTA m 2 BTA m 2 BTA m 2 BTA

17 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Kalkulasjonsprogrammet ISY Calcus Programmet inneholder: Prisdata for sammensatte detaljerte konstruksjoner som settes sammen til "ferdige" modellprosjekter. Enhetspriser med informasjon om kostnad for materialer, underentrepriser og enhetstider. Standard NS kontoplan -inkl. reserver og marginer Funksjoner: Aktivitetsflate, garderobe, scene, osv. Totalkostnad bygg

18 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Merknader til kalkylen Areal- og kostnadstall er avrundet. Det er gjort et forsøk på å medta kun kvalitet som medfølger av funksjonskrav (ikke miljøkvaliteter som bestemmes av oppdragsgiver). Følgende kostnader er ikke medtatt (iht. NS3451:2009 Bygningsdelstabell på 2-siffer nivå): Forurensede masser (konto 2.1) Utendørsarbeider (konto ) Løst inventar (konto 9.1) Tomtekostnader (konto 9.2) Finanskostnader (konto 9.3) Prisstigning til byggestart og i byggeperioden Side 16 av 23

19 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering kalkyle Flerbrukshall TEK 10 Halltyper Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Med garderober Skolefunksjoner Skolefunksjoner Med garderober Kulturfunksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Tilrettelagt for multifunksjoner Kulturfunksjoner Skolefunksjoner Med garderober Enkel treningshall A-flate: 30 x 50 A B C D E Ingen garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Med garderober Enkel treningshall A-flate: 25 x 45 Akustikk Mer robuste materialer Lobby Scene Tribune Fleksibilitet Større areal og takhøyde Kr/m 2 BTA Kr/m 2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) kr/m kr/m m 2 BTA 30 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 40 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 55 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 70 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 80 mill. kr. -10%

20 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Oppsummering av kalkyle Miljøkvalitet ikke medtatt B Med garderober A Ingen garderober C Akustikk Robuste materialer Fleksibilitet Større areal og takhøyde E D Lobby Scene Tribune Side 9 av 23

21 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / DEKF Prosjekter Skogerhallen (juni 2010) type C 1 håndballflate + garderober Areal: ca m 2 BTA Kostnad: ca kr/m 2 -BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Galterudhallen (des. 2013) type D 1 basketballflate + garderober + scene Areal: ca m 2 BTA Kostnad: ca kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på sluttregnskap) Tomteforhold: Vanskelig (sprengning mm)

22 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Rotneshallen /Hallmaker (april 2011) type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca m 2 BTA Kostnad: ca kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel Kvalitet: Enkel/nøktern (tilsvarende HALL type B) IPAS- Sport AS (feb. 2014) type B 1 håndballflate + garderober Areal: ca m 2 BTA Kostnad: ca kr/m 2 BTA, justert til dagens prisnivå (basert på kalkylekostnader) Tomteforhold: Enkel

23 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter Berskaughallen (jan. 2009) type B 2 håndballflater + garderober Areal: ca m 2 BTA Kostnad: 45 mill. kr. angitt av Drammen Idrettsråd Tomteforhold: Enkel Rollaghallen (åpnet aug. 2013) type A 1 håndballflate, ingen garderober Areal: ca m 2 BTA (ca m 2 BRA), hvorav HALL utgjør ca. 83% av samlet bruttoareal Prosjektkostnad: Ca kr/m 2 BTA (oppgitt sluttkostnad i mars 2014: ca. kr. 24 mill.) (investeringsramme vår 2012: ca. kr. 19 mill. inkl. mva) Tomteforhold: Enkel, en langside under bakkenivå

24 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Benchmarking / Hall prosjekter (DE) Heiahallen (åpnet 2014) type B 1 håndballflate Areal: ca m 2 BTA Prosjektkostnad: Ca kr/m 2 BTA (Kostnad iht. statusrapport Lier Kommune fra August ca. kr. 45 mill. inkl. mva) Tomteforhold: usikker Undervisningsbygg planlagte haller type C Iht Forretningsplan 2014 Ekeberghallen 98 mill, ca. 2000m2 Grefsen flerbrukshall 112 mill, ca m2 Prosjektkostnad kr /m2. NB: inkl. utomhuskostnader m.m. Tomteforhold: usikker

25 SKOGERHALLEN (hall type C) GALTERUDHALLEN (type D) ROTNESHALLEN (type B) IPAS-HALL (hall type B) ROLLAGHALLEN (type A) Kalkyle HALL hall A (BA) A Kalkyle HALL hall B (BA) B DE estimat HALL hall C (DE) C - /Nøktern NØKTERN HALL C (BA) - HØY DE estimat HALL hall D (DE) D - /Nøktern NØKTERN HALL D (BA) - HØY DE estimat HALL hall E (DE) E - /Nøktern NØKTERN HALL E (BA) - HØY OVERSIKT HALLER - Kostnad i kr/m 2 BTA KVALITETER HØY Ingen miljøprofil, men mer robuste materialer - ENKEL SKOGER /type C GALTERUD /type D ROTNES /type B ROTNES /type B ROLLAG /type A Kalkyle hall C Kalkyle hall D Kalkyle hall E Flerbrukshaller - kostnadsanalyser

26 Flerbrukshaller - kostnadsanalyser Konklusjon Kostnader Kr/m 2 BTA Kr/m 2 BTA red. miljøkvalitet Bruttoareal (avrundet) Totalkostnad (avrundet) kr/m kr/m m 2 BTA 30 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 40 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 55 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 70 mill. kr kr/m kr/m m 2 BTA 80 mill. kr. Kostnadskalkylene Bygganalyse har utarbeidet for de fem alternativene viser en prisskala mellom og kr/m 2 BTA, alle kvalitetsforskjeller innberegnet. Dvs. en prisdifferanse på ca kr/m 2 BTA (ca. 37% høyere). Sammenlignbare haller ( benchmarking ) ligger på samme kostnadsnivå, når disse har blitt prisjustert til dagens dato. Lavere kostnader på ferdighallene forklares med reduserte prosjekteringskostnader, evt. innsats av dugnad, osv. Noen av de billige hallene har det ikke latt seg gjøre å få tilgang til (oppgitt) endelig prosjektregnskap.

27 BYGGEKOSTNADER påvirkes av 4 faktorer A: Funksjonalitet D: Entreprise modell C og D utredet av Drammen Eiendom KF C: Markedskonjunkturer B: Kvalitet A og B utredet av Bygganalyse AS Drammen Eiendom KF

28 Markedskonjunktur Økonomisk utvikling på landsbasis, renter, inflasjon, arbeidskraft. Geografisk område (NB: høyere priser på Østlandet) Oppdragsmengde entreprenører Markedskonjunktur kan ikke påvirkes av oppdragsgiver. Riktig timing av prosjekter kan evt. vurderes. Drammen Eiendom KF

29 Kontraheringsmetode og Risiko Mulige kontraheringsmetoder for offentlige aktører er: Direkteanskaffelse Konkurranse med forhandling Åpen/begrenset anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog ikke aktuell for byggeprosjekter aktuell for prosjekter under ca. 40 mill. eks. mva aktuell for alle prosjekter, uansett størrelse kun aktuell for veldig komplekse byggeprosjekter ikke for Flerbrukshaller Offentlig anskaffelsesmetoder anses ikke som prisdrivende. Konkurranser er per definisjon en gunstig anskaffelsesmetode hvor flere leverandører blir utfordret iht. pris og leveranse som kan tilbys. Priskonsekvens vil ligge i strategiske valg knyttet til konkurransegrunnlag /beskrivelse. Drammen Eiendom KF

30 Modeller for entrepriseform Detaljeringsgrad beskrivelse Detaljprosjekt Beskrivelse med detaljtegninger Produkttype mengder Økende prosjektkompleksitet krever en mer detaljert beskrivelse Forprosjekt Beskrivelse med tegninger og kvalitetskrav Overordnet Beskrivelsen henviser kun til tomt/areal kvalitet Standardprosjekt Bygget krever ikke tilpassning til omgivelser, entydige krav til funksjonalitet Moderat kompleksitet Oppdragsgiver må definere hovedgrepet pga byggets lokalisering mer komplekse funksjonskrav Kompleksitet byggeprosjekt Kompleks Oppdragsgiver må definere både hovedgrep og detaljløsninger Drammen Eiendom KF

31 Modeller for entreprise Hall av type A, B kan løses gjennom enkle grep, med forhåndsprosjekterte løsninger. Detaljeringsgrad beskrivelse Hall av type C, D, E vil kreve en mer detaljert beskrivelse og løsninger som er tilpasset skolebruk og eksisterende bebyggelse Detaljprosjekt Forprosjekt C D E Overordnet A B Kompleksitet byggeprosjekt Standardprosjekt Moderat kompleksitet Kompleks Drammen Eiendom KF

32 MODELLER FOR FLERBRUKSHALLER Det er mulig å bygge rimeligere idrettshaller Rimeligere haller vil innebære etablering av ferdighallprodukter. Dvs. Hyllevare hvor valg av løsninger /detaljer overlates i stor grad til leverandør Løsningen kan anbefales når: Hallen ikke er planlagt som en del av skolenes forsamlingsareal Hallen ikke inntar en sentral plass i lokalmiljøet (dvs. begrenset krav til integrering i eksisterende bystrukturer og arkitektonisk tilpassning til omgivelser). En ikke har miljøambisjoner utover forskriftskrav. Drammen Eiendom KF

33 Haller tilknyttet skoler vil bli dyrere Det er likevel viktig å bygge så kostnadseffektiv som mulig. Tidlig definering av funksjoner, ønskede kvalitetselementer og halltype - Bygge riktig kvalitet til riktig pris! God forankring av valgt modell både hos brukere og besluttende myndigheter. Åpen dialog med markedet mht. tilgjengelige produkter, leveranser og byggemetoder. Drammen Eiendom KF

34 Bystyrets vedtak om idrettsanlegg / Forslag 19. Idrettsanlegg Forutsetninger: Fremtidig utbygning av idrettshaller og andre anlegg som kan betjene skolene skal fortrinnsvis baseres på sambruk skole/idrett. Skolebehovene er prioritert. Anleggsutbygging må baseres på rimeligere prosjekter enn i dag, hvis ikke spesielle behov tilsier noe annet. Budsjetterte investeringsrammer for idrettsanlegg må følge samme praksis som for øvrige kommunale investeringer i bygg og anlegg. Husleieberegning for idrettsanleggene skal følge samme praksis som for øvrige bygg og anlegg i kommunen. Drammen Eiendom KF

35 ORGANISERING Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Medvirkning -idretten -FAU -Rådet for Funksjonshemmede -tillitsvalgte/verneombud -Kommunens idrettsadm. - Helseavd. (UU) - Andre Bystyret Styringsgruppe Utdanningsdirektør Daglig leder DEKF Prosjektgruppe -virksomhetsleder -Prosjektansvarlig DEKF -Prosjektleder Styret i Drammen eiendom KF Rådgivere -arkitekt -tekniske rådgivere (RIB, RIE, RIV, RIBR,LARK,.. ) Drammen Eiendom KF

36 TAKK FOR OPPMEKSOMHETEN Drammen Eiendom KF

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

NOTAT: Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller

NOTAT: Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller Til: Fra: Direktoratet for byggkvalitet Bygganalyse v/øyvind Bånerud og Olle Rudén Dato: Mandag 4. mars 2013 NOTAT: Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller Oppdraget I møte av 27.11.12 ble nedenstående

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE

PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE PLANLEGGING OG BYGGING AV FLERIDRETTSHALLER I NORGE Godkjent prosessbeskrivelse fra Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund Oppdatert oktober 2014 Innhold Forord.... 2 1

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER

SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Vestlandske Boligbyggelag SMÅ, RIMELIGE OG ROBUSTE BOLIGER Rapport Bjørn-Frode Schjelderup og Sara Henriksen 2010 2 17. november 2008 ble det gitt tilsagn fra Husbanken Region Vest til Vestbo om igangsettelse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved:

Bygningsmessige løsninger for UD. Alternativanalyse. Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09. Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Bygningsmessige løsninger for UD Alternativanalyse Rapport til Utenriksdepartementet 16.02.09 Utarbeidet av Vista Analyse AS ved: Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal og Steinar Strøm www.vista-analyse.no

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS

SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS SELSKAPSKONTROLL AV SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG AUGUST 2010 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer