Arsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning og regnskap"

Transkript

1 SEX OG SAMFUNN Senter for ung seksualitet Arsberetning og regnskap 213 Trondheimsveien 2B 56 Oslo Telefon: Faks: 't Organrsasjonsnummer: mva. Kontonummor:

2 l

3 Om Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og samfunn er en friltstaende organisasjon. Overste myndighet er ersmotet, hvor alle ansatte har stemmerett. Arsmotet velger hvert 6r styremedlemmer som sitter i to er av gangen. Virksomhetens formal Virksomheten reguleres av de lover og regler som gjelder for helsepersonell og arbeidslivet for ovrig. Lov om svangerskapsavbrudd og lov om vern mot smittsomme sykdommer star sentralt i arbeidet. Alle ansatte plikter a retningslinjene i senterets egen metodebok. Sex og samfunn har som formel: a) a drive svangerskapsforebyggende virksomhet gjennom prevensjonsopplysning og individuell veiledning av ungdom b) a gi veiledning og oppfolging iforbindelse med uonskede svangerskap c) e forebygge og behandle seksuelt overforbare infeksjoner d) 6 fremme psykisk helse knyltet til seksualitet og seksuelle relasjoner e) 6 tilby sexologisk r6dgivning og behandling av seksuelle problemer f) a drive opplysningsvirksomhet om seksualitet og prevensjon overfor befolkningen, helsearbeidere og myndigheter Virksomhetens malgruppe Nlabruppen i 213 er ungdom i alderen opp til 25 6r med behov for hjelp med sporsmal knyttet til seksuell helse. Fra 1. januar og utjuni 213, matte vi og kapasitetsmessage arsaker senke aldersgrensen til 23 ar. Etter en tilleggsbevilgning fra kommunen ijuni 213, ble aldersgrensen igjen okltil25 * lg 1. juli 2'13. Okonomisk grunnlag - offentlige tilskudd Senteret er i hovedsak linansiert av Oslo kommune, i tillegg til prosjektfinansiering fra Helsedirektoratet. Tjenestetilbud Kveldsklinikk Senteret holder 6pent 4 kvelder pr uke fra k , hvor brukerne kan fa gratis hjelp hos sykepleier, lege og sexologisk radgiver med sporsmal 9 problemer knyttet til seksuell helse. Det er ogse et begrenset tilbud til brukerne pa dagtid alle ukedager hos sykepleier, psykiatrisk sykepleier og sexologisk radgiver. Det er muligheter b6de for drop-in og timeavtale, samt at pasienter som utelukkende skal teste seg for klamydia, kan gjore dette som en selvtest uten konsultasjon. I 2'13 matte vi redusere antall kvelder til tre pr uke fra juni pga. for lave bevilginger til 5 opprettholde full drift, men etter tilleggsbevilgning ble tilbudet apnet igjen fire kvelder pr uke. Fra 1. september ble tilbudet ogse utvidet med timeavtaler for en lege og en sykepleier allerede fra kl Enkelte kvelder er pagangen av pasienter s6 stor at innlaket ma stenges for kl. 2.. Antall kvelder med stenging av inntaket, sanklta 46 o/o i 212lil 24 % i 213. Antall kvelder der ansatte jobbet lengre enn fastsatt arbeidstid til kl. 21. sank ogs6 fta 23 ok i 212 til 1 % i 213. Dette kan nok iallhovedsak forklares med at vivaren 213 hadde senket aldersgrensen til 23 er, og hosten 213 med utvidet tilbud fra kl

4 Undervisning av skoleklasser Hosten 28 vedtok Utdanningsetaten ioslo kommune at seksualundervisningen ved Sex og samfunn skal vare obligatorisk for samtlige 1. klasser i Oslo kommune. Melet med undervisningen er blant annet at elevene far okt kompetanse med hensyn til:. 6 utvikle en epen og aksepterende holdning tilegen og andres seksualitet. 6 fa en positiv forventning til mulighetene for e oppleve seksuell glede. e utvikle evner tl a sette grenser og respektere andres. e f6 kunnskap om hvordan beskytte seg mot uonsket graviditet og seksuelt overf orbare infeksjoner Senteret jobber fortlopende med a ha fokus pe, fornye og vadereutvikle undervisningen. I 213 var det klasser pe besok med lerere for et 2,5 tamers undervisningsprogram ved senteret. I tillegg ble det undervist avgangselever ved to videregaendeskoler. Det ble forsakt ny ordning fra 212, med at Utdanningsetaten selv sender ut invitasjoner til skolene og tar ansvar for a purre dem som ikke meldte seg pa innen gitt frist. Det har ikke v&rt noen endring i antall pemeldte skoler med den nye ordningen. Kompetansesenter Med lang og bred erfaring med ungdom, har senteret utviklet seg til en foregangsvirksomhel for hele landet pe omradet ungdom og seksuell helse. lkke minst har lvetodeboka bidratt tl a gjore senteret kjent. Denne har blitt en standard for hvordan en moter o9 veileder ungdom med problemstillinger rundt seksuell helse. Metodeboka ble trykket i6. reviderte utgave i 212. I 213 hat vi pebegynt et omfattende revideringsarbeid, som er beregnet sluttfort veren 214 Senteret har mange henvendelser fra helsepersonell over hele landet som dels dreier seg om faglige dels om e f6 hospitere, eller om hjelp til foredrag/foredragsholdere, undervisningsopplegg osv. Senteret driver en utstrakt veiledningsvirksomhet for helsepersonell bede pr telelon og e-post. I lspet av 213 har til sammen 88 helsepersonell som arbeider ved ungdomshelsestasjoner andre steder i landet, hospitert ved senteret. Et besok pa senteret st6r ofte pa helsemyndighetenes liste n6r det kommer organisasjoner fra utlandet som er engasjert i arbeid med ungdom og seksualitet. Blant annet en delegasjon fra sommerskolen og en 9ruppe med masterstudenter fra Avdeling for internasjonal helse ved Universitetet ioslo var pa besok i213. ltillegg besokle Care Balkan senteret. Andre aktiviteler der Sex og samfunn har bidratt med kompetanse i eret som gikk:. Referansegruppe for Rosa Kompetanse. Sex og politikk, kvalitetssikring av innhold i Uke 6 materiale til seksualundervisning for ungdomstrinnet pd nett. Referansegruppe, Helsedirektoratet Nye retningslinjer for skole- og helsestasionstienesten. Samarbeid med UiO og RemovAid med utarbeadelse av Prevensjonsguide for brukerne. Helsedepartementeis utredning av kompetansesenter i Norge Siden hosten 2'11 har sex og samfunn hatt manedlige tilbud om gratiskurs ved klinikken for personer som arbeider med ungdom o9 seksuell helse. Folgende tema er avholdt i 213:. Januar: Gutter og seksualitet med fokus p5 overgrep v/atle Austad. Deltagere: 29. Februar: (A leve med hiv" v/ Jarle Langbakk. Deltagere:9. April: Seksualitet og seksualkontroll i et kulturelt og historisk perspektiv v/ Ulrik Imtiaz Rolfsen. Deltagere:2. Mai: FCKSHP v/ Walter Heidkampf. Deltagere: 16 5

5 . August: Undervisning o9 dialog med unge om seksualitet v/gry Stordal. Deltagere: 19. September: "Kjonnssykdommer, veneriske sykdommer eller infeksjoner som smitter seksuelt - et historisk tilbakeblikk" v/ Johannes Thorvaldsen. Deltagere: 7. Oktober: (Hva er sexologisk radgivning?) v/tore H. Follestad og Evelyn Simonnes. Deltagere: 'l 1. November: (Betraktninger rundt seksualitet) v/gunnar Roland Tjomlid. Deltagere: 21 Medisinsk faglig ansvarlig har vart ansvarlig for gjennomforingen av kurs i LARC bade pa senteret og i seks fylker i Norge (se egen rapport). Flere ansatte har hatt innlegg/ foredrag pe kurs/ fagmoler lor helsepersonell: Kurs for helsepersonell i regi av Prosenteret: "Vold og voldtekt" x 2. Sykepleierhogskolen HIOA: "Seksualitet iet sykepleieperspektiv" x 2. Jordmorutdanningen HIOA: "Hva er sexologi - med utgangspunkt i Sex og samfunn sift mote med ungdom". LLH: Seksuellog reproduktiv helse blant unge transpersoner. Hogskolen ivestfold: Om forebyggende soi-arbeid. FN-Sambandet: Paneldeltaker, (Rapportlansering: State of the World Population Senteret har i 213 sendt inn horingsuttalelse ang6ende Reservasjonsretten for leger. lnformasjon overfor publikum Senteret svarer ungdom bade pr telefon og e-post. Mange elever og studenter senteret for a fa hjelp i forbindelse med arbeid med prosjektoppgaver. Senteret har egen hjemmeside (www.sexoosamfunn.no) Twitter og Facebook-side som oppdateres jevnlig. Sex og samfunn er ofle benyttet i media ved sporsm6l knyttet til ungdom og seksualitet. Senteret har deltatt med uttalelser i Tv-nyhetene, blitt intervjuet i aviser og magasiner, samt deltatt i radioprogram bede pa riksnettet og (oversikt finnes pa var nettside). Pa oppdrag fra Klara-klok.no, besvarer senteret ukentlig sporsmel fra unge om seksualitet. Flere ansatte har deltatt pa ulike anangement og holdt foredrag for brukergruppenl. Drammen videregeende skole, (i,rat for hjernen), SeksualundeNisning. Stand i Spikersuppa sammen med Olaliaklinikken under Skeive dager. Foredrag x 3 i regiav Rode Kors om "Ungdom og seksualitet". Agenda X sommerleir i Arendal: Ungdom og seksualitet. Seks grupper med studenter og elever har gjort intervju/ fatt veiledning til skole-/ studieoppgaver og prosjekt pa dagtid. Verdens prevensjonsdag - Senteret hadde egen markering utendors. Kurs og opplaring for de ansatte Flere ansatte ved senteret har fatt delta p6 kompetansehevende kurs i 213: o Klara-klok samling o Rosa Kompetanse seminar o Volvat - hospitering ved trerning av p-stav Hospitering ved Voldtektsmottaket OKL LARC: lnternasjonal konferanse iwien o Europeisk prevensjonskonleranse o RBUB Ost og Sor. Skjult identitet, Unge LHBT med minoritetsbakgrunn o UiO: Seksuell identitet o Frokostmste FAFO: Voldtekt o Frokostmote FAFO: Ung helse

6 o Bayer:Prevensjonsseminar o Hudseminar o Velferdsetaten RUS o Harry Benjamin Ressurssenter. Daglig leder fullforte studier i personalledelse ved Bl. Senteret har avholdt flere for legene og sykepleierne ved senteret i 213 med fokus pa langtidsvirkende prevensjonsmidler, undervisning og interne rutiner. I tillegg har det jevnlig veiledning av sexologiske redgivere og det har vert avholdt kurs for legene i regi av Olafiaklinikken, med i mikroskopering. Samarbeidspartnere I 213 har det vart avholdt en rekke moter med ulike samarbeidspartnere:. Helsedirektoratet. Oslo kommune. Olafiaklinikken - jevnlige samarbeidsmoter. Suss - jevnlige samarbeidsmoter. Prosenteret angaende kurs. NKWS. Rosa Kompetanse. Amathea. Oslo Rode Kors angaende undervisnrng. N,ISD og Bayer ang6ende LARC. Skeiv Ungdom og LLH i Oslo og Akershus -. Sentralt ungdomsred. Ung info. Nasjonalt nettverk for seksualundervisning - nasjonale aktorer. pilotprosjekt Transungdom deltaker sammen med mange andre Prosjekter 213 Senteret har adige aktiviteter og prosjekter som finansieres av staten via Helsedirektoratet. I 213 har folgende aktiviteter ved senteret blitt finansiert: Hospitering Hospiteringstilbudet i ar gikk spesielt til helsearbeidere i kommuner der det ikke er helsestasjon for ungdom (hfu), de er i oppstartsfasen eller nettopp har startet hfu. l\y'en det var ogsa et generelt tilbud til helsearbeidere innenfor fagfeltet. Det var ogsa et tilbud til l\,4so i Oslo og helsesoster- o9 jordmor studenter om a komme pe hospitering ved klinikken. I lopet av 213 har det BB hospitanter pa besok. Av disse var 1 studenter fra L4SO i Oslo, I medisinerstudent fra UiO og 1 masterstudent ICH fra UiO. De resterende hospitantene har v6rt helsesostrer, jordmodre og leger fordelt pe 14 av landets 19 fylker. Deltakerne f6r dekket alle utgifter i forbindelse med oppholdet. De har ogsa fett Metodeboka og (Seksualundervisning, en veileder). Tilbakemeldingene fra hospitantene har vert meget positive. Medisinskfaglig ansvarlig I 213 ble 2 % medisinskfaglig ansvarlig (MFA) viderefort. l\4fa har hatt det overordnede ansvaret for den medisinskfaglige aktiviteten, blant annet 7

7 faglig oppdatering og kvalitetssikring av senterets rutiner. IVlFA har ogsa hatt det medisinske hovedansvar for revideringen av Metodeboka og for utarbeidelse av for helsepersonell i LARC (se under). i,'lfa har stort sett veert til stede ved klinikken pa dagtid en dag pr uke. Noe av tiden har gett med til reise, kurs og moter. MFA har ogsa fungert som bakvakt for kveldsklinikken. Lege [,4arius Johansen har innehatt stillingen de siste fire drene. Erfaringen med denne stillangen er udelt positive. Ferieapeni Senteret har i perioden , bortsett fra eret 29, fatt finansiering til a holde senteret epent i skolens vinter-, sommer- og hostferie, totalt 8 uker. Dette er en periode der mange oppholder seg i Oslo, ogsa ungdommer fra andre deler i landet- Andre tilbud som Helsestasjon for ungdom og fastlege, er ofte stengt i feriene eller har betydelig redusert tilbud. PAgangen og tilbakemeldinger fra pasientene viser tydelig al de setter pris pa tilgjengelighet med forutsigbar epningstid ogsa i disse ukene. Langtidsvirkende prevensionsmidler - LARC Siden 21 har senteret og Helsedirektoratet samarbeldet om kompetansebygging og markedsfgring av langtidsvirkende prevensjonsmidler for kvinner (LARC - Long Acting Reversible Contraception). I lopet av 213 holdt medisinskfaglig ansvarlig lege to interne kurs i innsetting av p-stav og hormonspiralfor ansatte ved senteret. I tillegg har MFA sammen med to sykepleiere ved senteret holdt til sammen seks LARC-kurs for helsepersonell i Lakselv, Oslo, Lillehammer, Alesund og Hurdal. Revidering av Metodeboka Siden 1992 har Sex og Samfunn gitt ut lvetodebok om prevensjon, seksuelt overfsrbare infeksjoner og sexologiske problemstillinger. Lletodeboken brukes som handbok for helsepersonellet pa klinikken, men ogse i utstrakt grad av helseinstitusjoner over hele landet. Det har vert behov for en utforlig oppdatering av bokens innhold, 9 pa bakgrunn av dette ble l\4fas okt til 4 % a oktober og november, og til 8 % i desember. Oet fonentes at ny bok blar publisert veren 214. Sexologisk radgiving Sexologisk redgivningstalbudet er lagt til kveldsklinikken; mandager til torsdager mellom kl. 16 og 2, men ogse pe dagtid mellom kl. 13 og 15. Melet er e ha en spesialist i sexologisk radgiving pa jobb hver epningskveld og i 2'13 var det sexologisk radgiver til stede 18 av 184 kvelder. I 213 er det veiledning for de sexologiske radgrverne som arbeider ved senteret. De sexologisk redgiving, kan velge e bestille time pa forhand eller komme pa drop-in. Sex og samfunn gir tilbud om oppfolging i lang tid. Tilbudet om sexologisk radgiving ser ut til a vere en viktig del av senterets tilbud til ungdom, og antall kvelder der timene til sexologisk redgiver blir fylt opp, er stigende. Nettsider og tilpasse nettsiden til mobile flater Siden 29 har senteret kontinuerlig oppdatert og revidert nettsidene. Malsettingen med nettsidene har vaert d lage sider som pa en serios, troverdig og lett tilgjengelig mete formidler kunnskap til vere melgrupper om tema seksuell og reproduktiv helse. Senteret far mange positive tilbakemeldinger pa sidene: ble nettsiden itillegg tilpasset mobile landingsplattformer slik at ungdom, som i stor grad benytter sin mobil til oppslag, ogse skal oppleve en brukervennlighet. Brukermedvirkning Etter at Ungdomsgruppen ved senteret ble opplost pga. for fa medlemmer, har vijobbet med a skape et nettverk via ulike ungdomsorganisasjoner og skoler. Erfaringen med ikke a ha en fast gruppe, men danne grupper ut fra oppgaven vi trenger innspill til, har positiv.

8 Gratiskondomer,no Sex og samfunn ble forespurt av Helsedirektoratet om a revidere skriftlig materiale (brosjyre) samt lage plakater til Gratiskondomer.no. Ansatte og en gruppe ungdommer, rekruttert fra skoler i forbindelse med OD-dagen, jobbet fram forslag til innhold i brosjyren og utarbeadet plakater. Gruppen sa seg vallig til a bidra utover den ene OD-dagen, og det var til sammen tre samlinger. Pilotprosjekt samtalegruppe for transepersoner Senteret hadde 213 et samarbeid med Skeiv Ungdom om et pilotprosjekt for kansungdom, der senteret bistod med samtalegruppe. Gruppen fikk fem medlemmer og hadde seks samlinger- De to ansatte ved aenteret som ledet gruppen fikk veiledning etter hver samling. Det var positiv evaluering fra gruppemedlemmene. 9

9 Organisasjon Arsmote og styre Arsmotet ble avholdt torsdag 25. april 2'13 i senterets lokaler i Trondheimsveien 28, Oslo. Falqende Stvre ble valqt: Styreleder: Siri Helene Hauge, lege lvalgl i 212fot 2 et) Nest leder: Matilda von Sydow, ekstern (gjenvalgt for 2 6r) Styremedlem: Anders Royneberg, sykepleier (gjenvalgt for 2 ar) Britt lngjerd Nesheim, ekstern (nyvalgt for 2 5r) Henrik Asheim, ekstern (valgt i 212 for 2 ar) Anja Sletten, ekstern (valgti 212lot 2 et) Varamedlem: Evelyn Simonnes, sykepleier (valgt i 212 for 2 ar) Ajmal Hussain, lege (gjenvalgt for 2 er) Siv Gamnes, daglig leder, er styrets sekreter, og har tale og forslagsrett i styret. I 213 har det avholdt i alt I styremoter. Styret arbeidet videre med 6 utrede narmere samarbeid evt. fusjon med organisasjonen Sex og politikk. Utredningen ble avsluttet varen 213 med konklusjon om ikke 5 arbeide videre for e fusjonere. Styret fikk i oppdrag fra Arsmotet e ukede organisasjonsendring til Stiftelse. Det ble avholdt '14. november 213 i senterets lokaler i Trondheimsveien 28, Oslo. Vedtak: Foreningen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet omdannes til Stiftelsen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet, med virkning fra 1. januar 214. Dagpersonalet 213 Det er 5,4 faste stillingshjemler pe dagtid, fire personer i 1 %, to personer i 5 % og to personer i2 %. ltillegg ble det via prosjektmidlene okt med en informasjonskonsulent 5 % fra august, og to sykepleiere 5 % og to leger 4 % fra september 213. Medio november 213 ble det ansatt en i merkantil stilling 8 %. Til sammen 6,35 stillingshjemler dagtid. blant dagpersonalet i 213 var 5,94 % inklusive sykemeldinger og 2,12 % eksklusive sykemeldingene, begge med nedgang fra aret for. Kveldspersonalet 213 Kveldsvakter kvelder - har i 213 sammenlagt utgjort 2,56 stillingshjemler. Vaktene har vert dekket opp etter onsker av lotalt 26 leger, 25 sykepleiere og 7 resepsjonister. ved kveldsklinikken i 213 var 4,6 %, en nedgang fra eret for. Andre forhold ved senteret i 2'l3i. Senteret sysselsatte totalt 61 personer som til sammen utgjorde 8,91 arsverk.. Del er '16 menn ansatt og det jobbes stadig med tanke p6 rekruttering av flere menn ved ansettelser.. Senteret praktiserer likelonn for likt arbeid - det er ingen lsnnsforskjeller mellom mannlige og kvannelige ansatte innenfor de ulike y*esgruppene. l

10 . Senteret har i 213 hatt en person pe arbeidstrening i en maned etter foresporselfra. Arbeidsmiljoet anses som godt.. Senteret er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter.. Senteret har elektronisk HlvtS-h6ndbok.. Senteret har utarbeidet en strategaplan for perioden 21 ' Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre forhold med tilknytning til virksomheten.. Senteret har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljo-. Senterets datasystem (pasientdata) er lagret pa senterets egen lokale server og er kryptert tilknyttet eksternt nettverk via Norsk helsenett.. Varen 213 ble samtlige politiske parti i Oslo kommune invitert pa lunsjmote for gjensidig utveksling av erfaringer. De fleste partiene takketja og kom til hyggelige moter.. Ledelsen har gjennomfort flere "en til en'- moter med politikere fra Helse og sosialkomiteen pa Stortinget i forhold til den okonomiske situasjonen.. Senteret motte til deputasjon med Helse og sosialkomiteen i Oslo hosten Senteret motte til horing istortinget hosten213.. Mote med Barneombudet.. Vertskap for framlegg av regjeringens Kvinnehandlingsplan: Like rettigheter - like muligheter.. Senteret har ikke hatt kostnader til forskningsaktiviteter i 213, men medisinsk faglig ansvarlig har gjort mye forarbeid med tanke pa ulike tema som det er onskelig a forske pa. ll

11 Driftsresultat og aktivitetsmil Undervisningsvirksomheten og aktiviteten pa kveldsklinikken har hatt samme hoye prioritet som tidligere. Aret har veert preget av hoye og okende besokstall og stor aktivitet. Kveldsklinikken Besokstall: I 212 ble senteret nodt til e kjope nytt pasientprogram, og dette medforte dessverre at det fremdeles i 213 ikke er mulighet for annen statistikk enn antall konsultasjoner totalt. I lolge lallene iot 212, hadde senteret ca. 182 konsultasjoner. Antall konsultasjoner for 213 er Senteret har altsa fra 212 til 2'13 opplevd en okning pa 8 % i antall konsultasjoner. Dette til tross for senket aldersgrense til 23 ar forste halver, og stengt en kveld pr uke i juni maned. Diagrammene viser at senteret mer enn femdoblet besskstallet pa 2 ar. Senteret har i samme periode ikke fatt tilsvarende okte kommunale midler, men fordi statlige midler kan benyttes til a drifte atte ferieuker og sexologisk r6dgiver klarer senteret likevel a holde apent og gi et tilbud alle planlagte kvelder. Totalt antall konsultasjoner per lr 1 om 5 D agram: Bosokstall pr Ar o d.{ rvr <l 1/l \o or o d (r.a s58 t2

12 Seksuelt overforbare infeksioner Den hyppigste ersaken lil besok er bekymring for inteksjoner. Klamvdiai 7 6 s Diagrammet viser on okning i antallet provor tatt for a diagnostisero klamydia. Tallene Ior 213 viser at trenden fra 212 tortsetter med en liten % -nedgang i antall positive klamydiatester av totalt antall klamydiaprover -'fg 12.4 o/o i ,1 o/o i 213. Gono16: Diagrammet viser en okning i antall prover tatt for pavisning av gonor6. I forhold til gonor6, viser tallene en liten % -oppgang i antall positive gonor6tester av totalt antall gonor6prover - lta o/o i 212lil,9 % i 213. Det ble tatt totalt 536 hiv-tester i 213, angen var positive. tl

13 @konomi Tildelingen fra Oslo kommune for 2'13 var pa totalt NOK 6,55 mill., derav NOK '1,5 mill. sremerket undervisningen. I 213 fikk senteret NOK 3 mill. i statlige prosjektmidler via Helsedirektoratet. Dette har gitt senteret en mulighet til a satse videre pa nasjonale oppgaver, men en stor del av midlene har nodt til 6 benyttes for 6 subsidiere det kliniske arbeidet ved senteret pa grunn av manglende tilskudd fra Oslo kommune for full drift et helt ar. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor ifirmaet BDO as. Senteret har ikke hatt merknaderfra Kommunerevisjonen benyttet senteret regnskapsfirmaet Accountor AS. Etter styrets oppfatning gir ersregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av senterets virksomhet og dets stilling pr. 31.' Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntradt forhold etter regnskapserets utgang som er av betydning ved bedommelse av senterets stilling. Arets resultat Arsregnskapet (vedlegg) inkluderer prosjektene og omfatter derved all aktivitet ved senteret. Senteret fikk et overskudd pe kr i 213. Overskuddet er i hovedsak egeninntjening pa salg av lvletodebok, besvare sporsmel for Klara-klok.no, framleie av lokaler og foredrag. Det gjenster kr prosjektpenger fra Helsedirektoratet for 213 som overfort til 214. l4

14 Oslo,26 mars 214 Siv Gamnes Daglig leder al N /, rdn Sydow er i styret fuhre-i Wtu

15 ArsregnskaP 213 for Sex og samfunn, senter for ung seksualitet organisasjonsnummer Utarbeidet av: Accountor Berum AS Autorisert regnskapsf orerselskap Baker Ostbys vei 5,1351 RUD Organisasjonsnr

16 S"x Og Sarfrnn, Senter For Ung Seksuali ResultatregnskaP 2'! DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNAOER Ddftsin ntektor Salgsinntekt Annen driftsinniekt Sum driftsinntektel Driftskostnader Varekostnad Lonnskostnad Avskrivning p6 varige driftsmidler Annen ddflskostnad Sum driftskostn.dor ORIFTSRESULTAT I '1 556 I 766 4s :) I I 58 { ) FINANSII{NTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinnlekter Annen renteinntekt Sum Iinansinntokter NETTO FINANSPOSTER ORDltl,/ERT RES. FOR SKATTEKOSTITAO (26 41) Skattekostnad pa ordinert resultat OROII'T,/ERT RESULTAT (26 41) ARSRESULTAT u9 742 (26 41) OVERF. OG DISPONERINGER Overf oringer annen egenkapital sutrt ovenroatltcen og DISPoNERINGER (26 41) (26 /r1)

17 Sex Og Samfunn, Senter Fcr Ljng Seksuali Balanse pr x ' ',12 EIENDELER ANLEGGSI'IOLER Varig. driftsmidler Driftslasoie, inventar. vetktty, kcntorm Sum varlg6 driftsmldler SUM ANLEGGSIltIDLER ' OI'LOPSMIDLER Fordringor Kundefodrlnger Andre lordainger Sum fordringer Banklnnsiedd, kontanlero. SUM OMLOPSMIDLER SUM EIENOELER ' ,16 51' ea ' EGENKAPITAL OG GJELO EGENKAPITAL Opptient genkapital Sum opptj6nt egen kapital SIJM EGENKAPITAL I i r GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverand6reUeld Skyldig oflertlige avgifte. Annen kofsiktig gield SUiII KORTSIKTIG GJELO SUM GJELD SUM EGE XAPITAL OG GJELD c"o. zbf z'19 4'ls.-", Sl/ Gari'es DaSlg le:e ' G & "ffik4 /a,"/r{a"-.e1r k AshErm S:/aemed e- h44,-drril.al B'itt lnllerd Nesrerm S:yrenealem I ^r* Sttrc: As!ns'(a...or S.x Cq Sanlu-n. Srnle: ior Ung S.BL:ali

18 Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet Noter til irs for 213 REGNSKAPSPRINSIPPf, R OG VIR]<NINGER AV PRINSIPPENDRINCER Arsregnskaper er satt opp i samsvar med regnskapslovens besrernmelser 3 god fegnskapsskikk for sma fbretak. For owig anvendes folgende regnskapsprinsipperi - Fordringer oppfores til pelydende etter avsetning til forventet tap - Egentilvirkede varcr oppfor s til tilvirkningskosl - Imteltsforing ved salg av varer og tjenester skjer pa leveringstidspunktet.fonikedepensjonsforplikte]serbalanseforesikke,menkostnadenerlikaretsutbetalingtilforsikingsselskapet. De ansatte ar forsikret i KLP etter de reglene som gielder for donoe DTe forsiking' Note I - Driftsinntekt r Driftsinntektene fordeler seg som folger Tilskudd fra Oslo kommune l,ritutitskudd fra Helsedirektoratct Tilskudd 6.a UDI Salg metodebok og undervisningsmateriell Andre Drifts;nntekter Tilskudd ft a Fylkesmannen I oslo og Akershus Sum driftsinrtekter s l I t Note 2. Lonnskostnsder, antsll ans.tte, godtgior lser, lln til ansatte m m' Lonnskostnader bestar av olgende poster: Lonninger Avgift spliktige honorar,tubeidsgiveravgift Andre Personalkostnader Sum lonnrkostnader ? ' l' tt a 369 t ', t3 7 tt7 28 Senteret har sysselsatt 6,35 Arsverk i faste stillinger i213 De ansatte har varierende stillingsprosent I tillegg har 5i person r fatt utbetalt l6nn for vakrer pe kveldsklinild(en, rotah arsve* er 8,91 for bade dag og kveld. Sex og Samfunn folger ikke lov om obligatorisk tjen stepensjon- Loven gielder ikke foretak som har pensjonsordning i hent;d fil lov eller;iffa{ate for statlia eller kommunalt ansatte. Sex og Samtutn folger Lov om pensjonsordning for sykeploiere, og er forsikret i KLP, kavene som siilles i denne loven er oppryh' Arbeidsgivemvgiftspliktige!'telser til daglig leder er imberettet slik: lonn k , pensjonspremie kr! og amen godtgjorelse kr 7 32 L Sryrehonorar er utbetalt med kr. I 12 2 kr. i 213 Revisjonshonoraretfor213erkosmadsfortmedk4ghvorav24gvalforfevjsjonog16forserattestasjoner.

19 Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet for 213 Note l. Lagersv boker og h faer Lagerbehofuningen beslrr per av meiodesamlinger vurderi til virkelig verdi' Note,1. Brnkionskudd i one NoR. UanL innee, hnkkonlo for ska$etrekk med k. 3s 3 89 Skvldig skatterekk pr 3 l ' 1 2 er k 3M 1 97' i i.rt-i"a"f.","a f"ij", rokalene i Trondheimsveien 2 B er kr satt inn pa egen bundel depositumskonto Nole 5. Aksjcr iii"iil""-al': "r."t", a rr I i Klassekampen AS. Aksjenes bokforte os skattemessige verdi er k ' Nor 6. Dritumidler 'lilgarls i Arcr Avgang i &Et Atdomlert Avskivning rhanselirrt wqdi rr Are,s awkimidga Avslaivningssds a{) o l(4212 tg) /o I tzt4s o o )5 z)o/" Note 7. Egenk Pital Egenkapital Egenkapitrl l.l. Gave ril Stiftelsen S x og Samtunn Egenkapital3l.l2. I r 439 oal I

20 lbpo TLI : l 8 Fax:67 8 8l Sandvika Til generalforsamtingen i Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet ReYisors beretning Uttalelse om ersregnskapet Vi har revidert ersregnskapet for Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet, som viser et overskudd pe kr Arsregnskapet bestar av batanse per 3'1. desember 213, resultatregnskap, for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger. Styret og doglig leders onsvar for drsregnskopet Styret og dagtig teder er ansvartig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for stik intern kontrotl som styret og dagtig leder finner nodvendig for e mutiggjsre utarbeidelsen av et irsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitjnfoamasjon, verken som fotge av misugheter etter feil- Reisors oppgaver og pliktet Vir oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette irsregnskapet pa bakgrunn av vir revisjon. Vi har giennomfsrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisionsskikk i Norge, herunder lnternationai Standards on Auditing. Revisjoosstandardene krever at vi ettertever etiske krav og ptanlegger og gjennomforer revisjonen for a oppne betryggende sikkerhet for at Arsregnskapet ikke inneholder vesenttig feilinformasion. En revisjon innebarer utforelse av handunger for; innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet innehotder vesenttig feitinformasion, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrotten som er relevant for organisasjonens utarbeidetse av et ersregnskap som gir et rettvisende bitde. Formitet er: utforme revisionshandhnger som er hensikt5messige etter omstendighetene, men ikke for e gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasionens interne kontrott. En revisjon omfatter ogse en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede presentasionen av ersregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensjktsmessig som grunnlag for var konklusion. 8Do i.r!.d.r. ffi bciti! uihen I o5 (.i dc rd(rn iirjqrk

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no Telefon: 22 99 39 02 Faks: 22 99 39 01 Organisasjonsnummer: 912 897 656 Kontonummer: 7874 05 60688 INNHOLD

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Arsberetning for Playacup As

Arsberetning for Playacup As Arsberetning for Playacup As Playacup As ble stiftet 21,/72OO8 med forretningsadresse i Barum kommune. Stiftelsen skjedde som en skattefri omdanning av enkeltpersonforetaket Borge ldrettssystemer, som

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold:

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold: MENTAL HELSE. Buskerud Regnskap 2013 for MENTAL HELSE, Buskerud lnnhold: Kort regnskapsrappod med kurve Resultat Balanse Noter til regnskapet Side 2 3 5 6 Side 1 MENTAL HELS E. Buskerud Kort reg nskapsrappo

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

sex OG SAMFUNN Arsberetning og regnskap Telefon: 2299 39 02 Faks:22 99 39 0'1 Oranisasjonsnr.: 913 650 786 mva Kontonumm er:7874 05 60688

sex OG SAMFUNN Arsberetning og regnskap Telefon: 2299 39 02 Faks:22 99 39 0'1 Oranisasjonsnr.: 913 650 786 mva Kontonumm er:7874 05 60688 sex OG SAMFUNN Arsberetning og regnskap 2010 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexoqsamfunn.no wvwv.sexoqsamfunn.no Telefon: 2299 39 02 Faks:22 99 39 0'1 Oranisasjonsnr.: 913 650 786 mva Kontonumm er:7874

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer