Arsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsberetning og regnskap"

Transkript

1 SEX OG SAMFUNN Senter for ung seksualitet Arsberetning og regnskap 213 Trondheimsveien 2B 56 Oslo Telefon: Faks: 't Organrsasjonsnummer: mva. Kontonummor:

2 l

3 Om Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og samfunn er en friltstaende organisasjon. Overste myndighet er ersmotet, hvor alle ansatte har stemmerett. Arsmotet velger hvert 6r styremedlemmer som sitter i to er av gangen. Virksomhetens formal Virksomheten reguleres av de lover og regler som gjelder for helsepersonell og arbeidslivet for ovrig. Lov om svangerskapsavbrudd og lov om vern mot smittsomme sykdommer star sentralt i arbeidet. Alle ansatte plikter a retningslinjene i senterets egen metodebok. Sex og samfunn har som formel: a) a drive svangerskapsforebyggende virksomhet gjennom prevensjonsopplysning og individuell veiledning av ungdom b) a gi veiledning og oppfolging iforbindelse med uonskede svangerskap c) e forebygge og behandle seksuelt overforbare infeksjoner d) 6 fremme psykisk helse knyltet til seksualitet og seksuelle relasjoner e) 6 tilby sexologisk r6dgivning og behandling av seksuelle problemer f) a drive opplysningsvirksomhet om seksualitet og prevensjon overfor befolkningen, helsearbeidere og myndigheter Virksomhetens malgruppe Nlabruppen i 213 er ungdom i alderen opp til 25 6r med behov for hjelp med sporsmal knyttet til seksuell helse. Fra 1. januar og utjuni 213, matte vi og kapasitetsmessage arsaker senke aldersgrensen til 23 ar. Etter en tilleggsbevilgning fra kommunen ijuni 213, ble aldersgrensen igjen okltil25 * lg 1. juli 2'13. Okonomisk grunnlag - offentlige tilskudd Senteret er i hovedsak linansiert av Oslo kommune, i tillegg til prosjektfinansiering fra Helsedirektoratet. Tjenestetilbud Kveldsklinikk Senteret holder 6pent 4 kvelder pr uke fra k , hvor brukerne kan fa gratis hjelp hos sykepleier, lege og sexologisk radgiver med sporsmal 9 problemer knyttet til seksuell helse. Det er ogse et begrenset tilbud til brukerne pa dagtid alle ukedager hos sykepleier, psykiatrisk sykepleier og sexologisk radgiver. Det er muligheter b6de for drop-in og timeavtale, samt at pasienter som utelukkende skal teste seg for klamydia, kan gjore dette som en selvtest uten konsultasjon. I 2'13 matte vi redusere antall kvelder til tre pr uke fra juni pga. for lave bevilginger til 5 opprettholde full drift, men etter tilleggsbevilgning ble tilbudet apnet igjen fire kvelder pr uke. Fra 1. september ble tilbudet ogse utvidet med timeavtaler for en lege og en sykepleier allerede fra kl Enkelte kvelder er pagangen av pasienter s6 stor at innlaket ma stenges for kl. 2.. Antall kvelder med stenging av inntaket, sanklta 46 o/o i 212lil 24 % i 213. Antall kvelder der ansatte jobbet lengre enn fastsatt arbeidstid til kl. 21. sank ogs6 fta 23 ok i 212 til 1 % i 213. Dette kan nok iallhovedsak forklares med at vivaren 213 hadde senket aldersgrensen til 23 er, og hosten 213 med utvidet tilbud fra kl

4 Undervisning av skoleklasser Hosten 28 vedtok Utdanningsetaten ioslo kommune at seksualundervisningen ved Sex og samfunn skal vare obligatorisk for samtlige 1. klasser i Oslo kommune. Melet med undervisningen er blant annet at elevene far okt kompetanse med hensyn til:. 6 utvikle en epen og aksepterende holdning tilegen og andres seksualitet. 6 fa en positiv forventning til mulighetene for e oppleve seksuell glede. e utvikle evner tl a sette grenser og respektere andres. e f6 kunnskap om hvordan beskytte seg mot uonsket graviditet og seksuelt overf orbare infeksjoner Senteret jobber fortlopende med a ha fokus pe, fornye og vadereutvikle undervisningen. I 213 var det klasser pe besok med lerere for et 2,5 tamers undervisningsprogram ved senteret. I tillegg ble det undervist avgangselever ved to videregaendeskoler. Det ble forsakt ny ordning fra 212, med at Utdanningsetaten selv sender ut invitasjoner til skolene og tar ansvar for a purre dem som ikke meldte seg pa innen gitt frist. Det har ikke v&rt noen endring i antall pemeldte skoler med den nye ordningen. Kompetansesenter Med lang og bred erfaring med ungdom, har senteret utviklet seg til en foregangsvirksomhel for hele landet pe omradet ungdom og seksuell helse. lkke minst har lvetodeboka bidratt tl a gjore senteret kjent. Denne har blitt en standard for hvordan en moter o9 veileder ungdom med problemstillinger rundt seksuell helse. Metodeboka ble trykket i6. reviderte utgave i 212. I 213 hat vi pebegynt et omfattende revideringsarbeid, som er beregnet sluttfort veren 214 Senteret har mange henvendelser fra helsepersonell over hele landet som dels dreier seg om faglige dels om e f6 hospitere, eller om hjelp til foredrag/foredragsholdere, undervisningsopplegg osv. Senteret driver en utstrakt veiledningsvirksomhet for helsepersonell bede pr telelon og e-post. I lspet av 213 har til sammen 88 helsepersonell som arbeider ved ungdomshelsestasjoner andre steder i landet, hospitert ved senteret. Et besok pa senteret st6r ofte pa helsemyndighetenes liste n6r det kommer organisasjoner fra utlandet som er engasjert i arbeid med ungdom og seksualitet. Blant annet en delegasjon fra sommerskolen og en 9ruppe med masterstudenter fra Avdeling for internasjonal helse ved Universitetet ioslo var pa besok i213. ltillegg besokle Care Balkan senteret. Andre aktiviteler der Sex og samfunn har bidratt med kompetanse i eret som gikk:. Referansegruppe for Rosa Kompetanse. Sex og politikk, kvalitetssikring av innhold i Uke 6 materiale til seksualundervisning for ungdomstrinnet pd nett. Referansegruppe, Helsedirektoratet Nye retningslinjer for skole- og helsestasionstienesten. Samarbeid med UiO og RemovAid med utarbeadelse av Prevensjonsguide for brukerne. Helsedepartementeis utredning av kompetansesenter i Norge Siden hosten 2'11 har sex og samfunn hatt manedlige tilbud om gratiskurs ved klinikken for personer som arbeider med ungdom o9 seksuell helse. Folgende tema er avholdt i 213:. Januar: Gutter og seksualitet med fokus p5 overgrep v/atle Austad. Deltagere: 29. Februar: (A leve med hiv" v/ Jarle Langbakk. Deltagere:9. April: Seksualitet og seksualkontroll i et kulturelt og historisk perspektiv v/ Ulrik Imtiaz Rolfsen. Deltagere:2. Mai: FCKSHP v/ Walter Heidkampf. Deltagere: 16 5

5 . August: Undervisning o9 dialog med unge om seksualitet v/gry Stordal. Deltagere: 19. September: "Kjonnssykdommer, veneriske sykdommer eller infeksjoner som smitter seksuelt - et historisk tilbakeblikk" v/ Johannes Thorvaldsen. Deltagere: 7. Oktober: (Hva er sexologisk radgivning?) v/tore H. Follestad og Evelyn Simonnes. Deltagere: 'l 1. November: (Betraktninger rundt seksualitet) v/gunnar Roland Tjomlid. Deltagere: 21 Medisinsk faglig ansvarlig har vart ansvarlig for gjennomforingen av kurs i LARC bade pa senteret og i seks fylker i Norge (se egen rapport). Flere ansatte har hatt innlegg/ foredrag pe kurs/ fagmoler lor helsepersonell: Kurs for helsepersonell i regi av Prosenteret: "Vold og voldtekt" x 2. Sykepleierhogskolen HIOA: "Seksualitet iet sykepleieperspektiv" x 2. Jordmorutdanningen HIOA: "Hva er sexologi - med utgangspunkt i Sex og samfunn sift mote med ungdom". LLH: Seksuellog reproduktiv helse blant unge transpersoner. Hogskolen ivestfold: Om forebyggende soi-arbeid. FN-Sambandet: Paneldeltaker, (Rapportlansering: State of the World Population Senteret har i 213 sendt inn horingsuttalelse ang6ende Reservasjonsretten for leger. lnformasjon overfor publikum Senteret svarer ungdom bade pr telefon og e-post. Mange elever og studenter senteret for a fa hjelp i forbindelse med arbeid med prosjektoppgaver. Senteret har egen hjemmeside (www.sexoosamfunn.no) Twitter og Facebook-side som oppdateres jevnlig. Sex og samfunn er ofle benyttet i media ved sporsm6l knyttet til ungdom og seksualitet. Senteret har deltatt med uttalelser i Tv-nyhetene, blitt intervjuet i aviser og magasiner, samt deltatt i radioprogram bede pa riksnettet og (oversikt finnes pa var nettside). Pa oppdrag fra Klara-klok.no, besvarer senteret ukentlig sporsmel fra unge om seksualitet. Flere ansatte har deltatt pa ulike anangement og holdt foredrag for brukergruppenl. Drammen videregeende skole, (i,rat for hjernen), SeksualundeNisning. Stand i Spikersuppa sammen med Olaliaklinikken under Skeive dager. Foredrag x 3 i regiav Rode Kors om "Ungdom og seksualitet". Agenda X sommerleir i Arendal: Ungdom og seksualitet. Seks grupper med studenter og elever har gjort intervju/ fatt veiledning til skole-/ studieoppgaver og prosjekt pa dagtid. Verdens prevensjonsdag - Senteret hadde egen markering utendors. Kurs og opplaring for de ansatte Flere ansatte ved senteret har fatt delta p6 kompetansehevende kurs i 213: o Klara-klok samling o Rosa Kompetanse seminar o Volvat - hospitering ved trerning av p-stav Hospitering ved Voldtektsmottaket OKL LARC: lnternasjonal konferanse iwien o Europeisk prevensjonskonleranse o RBUB Ost og Sor. Skjult identitet, Unge LHBT med minoritetsbakgrunn o UiO: Seksuell identitet o Frokostmste FAFO: Voldtekt o Frokostmote FAFO: Ung helse

6 o Bayer:Prevensjonsseminar o Hudseminar o Velferdsetaten RUS o Harry Benjamin Ressurssenter. Daglig leder fullforte studier i personalledelse ved Bl. Senteret har avholdt flere for legene og sykepleierne ved senteret i 213 med fokus pa langtidsvirkende prevensjonsmidler, undervisning og interne rutiner. I tillegg har det jevnlig veiledning av sexologiske redgivere og det har vert avholdt kurs for legene i regi av Olafiaklinikken, med i mikroskopering. Samarbeidspartnere I 213 har det vart avholdt en rekke moter med ulike samarbeidspartnere:. Helsedirektoratet. Oslo kommune. Olafiaklinikken - jevnlige samarbeidsmoter. Suss - jevnlige samarbeidsmoter. Prosenteret angaende kurs. NKWS. Rosa Kompetanse. Amathea. Oslo Rode Kors angaende undervisnrng. N,ISD og Bayer ang6ende LARC. Skeiv Ungdom og LLH i Oslo og Akershus -. Sentralt ungdomsred. Ung info. Nasjonalt nettverk for seksualundervisning - nasjonale aktorer. pilotprosjekt Transungdom deltaker sammen med mange andre Prosjekter 213 Senteret har adige aktiviteter og prosjekter som finansieres av staten via Helsedirektoratet. I 213 har folgende aktiviteter ved senteret blitt finansiert: Hospitering Hospiteringstilbudet i ar gikk spesielt til helsearbeidere i kommuner der det ikke er helsestasjon for ungdom (hfu), de er i oppstartsfasen eller nettopp har startet hfu. l\y'en det var ogsa et generelt tilbud til helsearbeidere innenfor fagfeltet. Det var ogsa et tilbud til l\,4so i Oslo og helsesoster- o9 jordmor studenter om a komme pe hospitering ved klinikken. I lopet av 213 har det BB hospitanter pa besok. Av disse var 1 studenter fra L4SO i Oslo, I medisinerstudent fra UiO og 1 masterstudent ICH fra UiO. De resterende hospitantene har v6rt helsesostrer, jordmodre og leger fordelt pe 14 av landets 19 fylker. Deltakerne f6r dekket alle utgifter i forbindelse med oppholdet. De har ogsa fett Metodeboka og (Seksualundervisning, en veileder). Tilbakemeldingene fra hospitantene har vert meget positive. Medisinskfaglig ansvarlig I 213 ble 2 % medisinskfaglig ansvarlig (MFA) viderefort. l\4fa har hatt det overordnede ansvaret for den medisinskfaglige aktiviteten, blant annet 7

7 faglig oppdatering og kvalitetssikring av senterets rutiner. IVlFA har ogsa hatt det medisinske hovedansvar for revideringen av Metodeboka og for utarbeidelse av for helsepersonell i LARC (se under). i,'lfa har stort sett veert til stede ved klinikken pa dagtid en dag pr uke. Noe av tiden har gett med til reise, kurs og moter. MFA har ogsa fungert som bakvakt for kveldsklinikken. Lege [,4arius Johansen har innehatt stillingen de siste fire drene. Erfaringen med denne stillangen er udelt positive. Ferieapeni Senteret har i perioden , bortsett fra eret 29, fatt finansiering til a holde senteret epent i skolens vinter-, sommer- og hostferie, totalt 8 uker. Dette er en periode der mange oppholder seg i Oslo, ogsa ungdommer fra andre deler i landet- Andre tilbud som Helsestasjon for ungdom og fastlege, er ofte stengt i feriene eller har betydelig redusert tilbud. PAgangen og tilbakemeldinger fra pasientene viser tydelig al de setter pris pa tilgjengelighet med forutsigbar epningstid ogsa i disse ukene. Langtidsvirkende prevensionsmidler - LARC Siden 21 har senteret og Helsedirektoratet samarbeldet om kompetansebygging og markedsfgring av langtidsvirkende prevensjonsmidler for kvinner (LARC - Long Acting Reversible Contraception). I lopet av 213 holdt medisinskfaglig ansvarlig lege to interne kurs i innsetting av p-stav og hormonspiralfor ansatte ved senteret. I tillegg har MFA sammen med to sykepleiere ved senteret holdt til sammen seks LARC-kurs for helsepersonell i Lakselv, Oslo, Lillehammer, Alesund og Hurdal. Revidering av Metodeboka Siden 1992 har Sex og Samfunn gitt ut lvetodebok om prevensjon, seksuelt overfsrbare infeksjoner og sexologiske problemstillinger. Lletodeboken brukes som handbok for helsepersonellet pa klinikken, men ogse i utstrakt grad av helseinstitusjoner over hele landet. Det har vert behov for en utforlig oppdatering av bokens innhold, 9 pa bakgrunn av dette ble l\4fas okt til 4 % a oktober og november, og til 8 % i desember. Oet fonentes at ny bok blar publisert veren 214. Sexologisk radgiving Sexologisk redgivningstalbudet er lagt til kveldsklinikken; mandager til torsdager mellom kl. 16 og 2, men ogse pe dagtid mellom kl. 13 og 15. Melet er e ha en spesialist i sexologisk radgiving pa jobb hver epningskveld og i 2'13 var det sexologisk radgiver til stede 18 av 184 kvelder. I 213 er det veiledning for de sexologiske radgrverne som arbeider ved senteret. De sexologisk redgiving, kan velge e bestille time pa forhand eller komme pa drop-in. Sex og samfunn gir tilbud om oppfolging i lang tid. Tilbudet om sexologisk radgiving ser ut til a vere en viktig del av senterets tilbud til ungdom, og antall kvelder der timene til sexologisk redgiver blir fylt opp, er stigende. Nettsider og tilpasse nettsiden til mobile flater Siden 29 har senteret kontinuerlig oppdatert og revidert nettsidene. Malsettingen med nettsidene har vaert d lage sider som pa en serios, troverdig og lett tilgjengelig mete formidler kunnskap til vere melgrupper om tema seksuell og reproduktiv helse. Senteret far mange positive tilbakemeldinger pa sidene: ble nettsiden itillegg tilpasset mobile landingsplattformer slik at ungdom, som i stor grad benytter sin mobil til oppslag, ogse skal oppleve en brukervennlighet. Brukermedvirkning Etter at Ungdomsgruppen ved senteret ble opplost pga. for fa medlemmer, har vijobbet med a skape et nettverk via ulike ungdomsorganisasjoner og skoler. Erfaringen med ikke a ha en fast gruppe, men danne grupper ut fra oppgaven vi trenger innspill til, har positiv.

8 Gratiskondomer,no Sex og samfunn ble forespurt av Helsedirektoratet om a revidere skriftlig materiale (brosjyre) samt lage plakater til Gratiskondomer.no. Ansatte og en gruppe ungdommer, rekruttert fra skoler i forbindelse med OD-dagen, jobbet fram forslag til innhold i brosjyren og utarbeadet plakater. Gruppen sa seg vallig til a bidra utover den ene OD-dagen, og det var til sammen tre samlinger. Pilotprosjekt samtalegruppe for transepersoner Senteret hadde 213 et samarbeid med Skeiv Ungdom om et pilotprosjekt for kansungdom, der senteret bistod med samtalegruppe. Gruppen fikk fem medlemmer og hadde seks samlinger- De to ansatte ved aenteret som ledet gruppen fikk veiledning etter hver samling. Det var positiv evaluering fra gruppemedlemmene. 9

9 Organisasjon Arsmote og styre Arsmotet ble avholdt torsdag 25. april 2'13 i senterets lokaler i Trondheimsveien 28, Oslo. Falqende Stvre ble valqt: Styreleder: Siri Helene Hauge, lege lvalgl i 212fot 2 et) Nest leder: Matilda von Sydow, ekstern (gjenvalgt for 2 6r) Styremedlem: Anders Royneberg, sykepleier (gjenvalgt for 2 ar) Britt lngjerd Nesheim, ekstern (nyvalgt for 2 5r) Henrik Asheim, ekstern (valgt i 212 for 2 ar) Anja Sletten, ekstern (valgti 212lot 2 et) Varamedlem: Evelyn Simonnes, sykepleier (valgt i 212 for 2 ar) Ajmal Hussain, lege (gjenvalgt for 2 er) Siv Gamnes, daglig leder, er styrets sekreter, og har tale og forslagsrett i styret. I 213 har det avholdt i alt I styremoter. Styret arbeidet videre med 6 utrede narmere samarbeid evt. fusjon med organisasjonen Sex og politikk. Utredningen ble avsluttet varen 213 med konklusjon om ikke 5 arbeide videre for e fusjonere. Styret fikk i oppdrag fra Arsmotet e ukede organisasjonsendring til Stiftelse. Det ble avholdt '14. november 213 i senterets lokaler i Trondheimsveien 28, Oslo. Vedtak: Foreningen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet omdannes til Stiftelsen Sex og samfunn, senter for ung seksualitet, med virkning fra 1. januar 214. Dagpersonalet 213 Det er 5,4 faste stillingshjemler pe dagtid, fire personer i 1 %, to personer i 5 % og to personer i2 %. ltillegg ble det via prosjektmidlene okt med en informasjonskonsulent 5 % fra august, og to sykepleiere 5 % og to leger 4 % fra september 213. Medio november 213 ble det ansatt en i merkantil stilling 8 %. Til sammen 6,35 stillingshjemler dagtid. blant dagpersonalet i 213 var 5,94 % inklusive sykemeldinger og 2,12 % eksklusive sykemeldingene, begge med nedgang fra aret for. Kveldspersonalet 213 Kveldsvakter kvelder - har i 213 sammenlagt utgjort 2,56 stillingshjemler. Vaktene har vert dekket opp etter onsker av lotalt 26 leger, 25 sykepleiere og 7 resepsjonister. ved kveldsklinikken i 213 var 4,6 %, en nedgang fra eret for. Andre forhold ved senteret i 2'l3i. Senteret sysselsatte totalt 61 personer som til sammen utgjorde 8,91 arsverk.. Del er '16 menn ansatt og det jobbes stadig med tanke p6 rekruttering av flere menn ved ansettelser.. Senteret praktiserer likelonn for likt arbeid - det er ingen lsnnsforskjeller mellom mannlige og kvannelige ansatte innenfor de ulike y*esgruppene. l

10 . Senteret har i 213 hatt en person pe arbeidstrening i en maned etter foresporselfra. Arbeidsmiljoet anses som godt.. Senteret er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter.. Senteret har elektronisk HlvtS-h6ndbok.. Senteret har utarbeidet en strategaplan for perioden 21 ' Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre forhold med tilknytning til virksomheten.. Senteret har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljo-. Senterets datasystem (pasientdata) er lagret pa senterets egen lokale server og er kryptert tilknyttet eksternt nettverk via Norsk helsenett.. Varen 213 ble samtlige politiske parti i Oslo kommune invitert pa lunsjmote for gjensidig utveksling av erfaringer. De fleste partiene takketja og kom til hyggelige moter.. Ledelsen har gjennomfort flere "en til en'- moter med politikere fra Helse og sosialkomiteen pa Stortinget i forhold til den okonomiske situasjonen.. Senteret motte til deputasjon med Helse og sosialkomiteen i Oslo hosten Senteret motte til horing istortinget hosten213.. Mote med Barneombudet.. Vertskap for framlegg av regjeringens Kvinnehandlingsplan: Like rettigheter - like muligheter.. Senteret har ikke hatt kostnader til forskningsaktiviteter i 213, men medisinsk faglig ansvarlig har gjort mye forarbeid med tanke pa ulike tema som det er onskelig a forske pa. ll

11 Driftsresultat og aktivitetsmil Undervisningsvirksomheten og aktiviteten pa kveldsklinikken har hatt samme hoye prioritet som tidligere. Aret har veert preget av hoye og okende besokstall og stor aktivitet. Kveldsklinikken Besokstall: I 212 ble senteret nodt til e kjope nytt pasientprogram, og dette medforte dessverre at det fremdeles i 213 ikke er mulighet for annen statistikk enn antall konsultasjoner totalt. I lolge lallene iot 212, hadde senteret ca. 182 konsultasjoner. Antall konsultasjoner for 213 er Senteret har altsa fra 212 til 2'13 opplevd en okning pa 8 % i antall konsultasjoner. Dette til tross for senket aldersgrense til 23 ar forste halver, og stengt en kveld pr uke i juni maned. Diagrammene viser at senteret mer enn femdoblet besskstallet pa 2 ar. Senteret har i samme periode ikke fatt tilsvarende okte kommunale midler, men fordi statlige midler kan benyttes til a drifte atte ferieuker og sexologisk r6dgiver klarer senteret likevel a holde apent og gi et tilbud alle planlagte kvelder. Totalt antall konsultasjoner per lr 1 om 5 D agram: Bosokstall pr Ar o d.{ rvr <l 1/l \o or o d (r.a s58 t2

12 Seksuelt overforbare infeksioner Den hyppigste ersaken lil besok er bekymring for inteksjoner. Klamvdiai 7 6 s Diagrammet viser on okning i antallet provor tatt for a diagnostisero klamydia. Tallene Ior 213 viser at trenden fra 212 tortsetter med en liten % -nedgang i antall positive klamydiatester av totalt antall klamydiaprover -'fg 12.4 o/o i ,1 o/o i 213. Gono16: Diagrammet viser en okning i antall prover tatt for pavisning av gonor6. I forhold til gonor6, viser tallene en liten % -oppgang i antall positive gonor6tester av totalt antall gonor6prover - lta o/o i 212lil,9 % i 213. Det ble tatt totalt 536 hiv-tester i 213, angen var positive. tl

13 @konomi Tildelingen fra Oslo kommune for 2'13 var pa totalt NOK 6,55 mill., derav NOK '1,5 mill. sremerket undervisningen. I 213 fikk senteret NOK 3 mill. i statlige prosjektmidler via Helsedirektoratet. Dette har gitt senteret en mulighet til a satse videre pa nasjonale oppgaver, men en stor del av midlene har nodt til 6 benyttes for 6 subsidiere det kliniske arbeidet ved senteret pa grunn av manglende tilskudd fra Oslo kommune for full drift et helt ar. Regnskapene revideres av statsautorisert revisor ifirmaet BDO as. Senteret har ikke hatt merknaderfra Kommunerevisjonen benyttet senteret regnskapsfirmaet Accountor AS. Etter styrets oppfatning gir ersregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av senterets virksomhet og dets stilling pr. 31.' Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntradt forhold etter regnskapserets utgang som er av betydning ved bedommelse av senterets stilling. Arets resultat Arsregnskapet (vedlegg) inkluderer prosjektene og omfatter derved all aktivitet ved senteret. Senteret fikk et overskudd pe kr i 213. Overskuddet er i hovedsak egeninntjening pa salg av lvletodebok, besvare sporsmel for Klara-klok.no, framleie av lokaler og foredrag. Det gjenster kr prosjektpenger fra Helsedirektoratet for 213 som overfort til 214. l4

14 Oslo,26 mars 214 Siv Gamnes Daglig leder al N /, rdn Sydow er i styret fuhre-i Wtu

15 ArsregnskaP 213 for Sex og samfunn, senter for ung seksualitet organisasjonsnummer Utarbeidet av: Accountor Berum AS Autorisert regnskapsf orerselskap Baker Ostbys vei 5,1351 RUD Organisasjonsnr

16 S"x Og Sarfrnn, Senter For Ung Seksuali ResultatregnskaP 2'! DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNAOER Ddftsin ntektor Salgsinntekt Annen driftsinniekt Sum driftsinntektel Driftskostnader Varekostnad Lonnskostnad Avskrivning p6 varige driftsmidler Annen ddflskostnad Sum driftskostn.dor ORIFTSRESULTAT I '1 556 I 766 4s :) I I 58 { ) FINANSII{NTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinnlekter Annen renteinntekt Sum Iinansinntokter NETTO FINANSPOSTER ORDltl,/ERT RES. FOR SKATTEKOSTITAO (26 41) Skattekostnad pa ordinert resultat OROII'T,/ERT RESULTAT (26 41) ARSRESULTAT u9 742 (26 41) OVERF. OG DISPONERINGER Overf oringer annen egenkapital sutrt ovenroatltcen og DISPoNERINGER (26 41) (26 /r1)

17 Sex Og Samfunn, Senter Fcr Ljng Seksuali Balanse pr x ' ',12 EIENDELER ANLEGGSI'IOLER Varig. driftsmidler Driftslasoie, inventar. vetktty, kcntorm Sum varlg6 driftsmldler SUM ANLEGGSIltIDLER ' OI'LOPSMIDLER Fordringor Kundefodrlnger Andre lordainger Sum fordringer Banklnnsiedd, kontanlero. SUM OMLOPSMIDLER SUM EIENOELER ' ,16 51' ea ' EGENKAPITAL OG GJELO EGENKAPITAL Opptient genkapital Sum opptj6nt egen kapital SIJM EGENKAPITAL I i r GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverand6reUeld Skyldig oflertlige avgifte. Annen kofsiktig gield SUiII KORTSIKTIG GJELO SUM GJELD SUM EGE XAPITAL OG GJELD c"o. zbf z'19 4'ls.-", Sl/ Gari'es DaSlg le:e ' G & "ffik4 /a,"/r{a"-.e1r k AshErm S:/aemed e- h44,-drril.al B'itt lnllerd Nesrerm S:yrenealem I ^r* Sttrc: As!ns'(a...or S.x Cq Sanlu-n. Srnle: ior Ung S.BL:ali

18 Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet Noter til irs for 213 REGNSKAPSPRINSIPPf, R OG VIR]<NINGER AV PRINSIPPENDRINCER Arsregnskaper er satt opp i samsvar med regnskapslovens besrernmelser 3 god fegnskapsskikk for sma fbretak. For owig anvendes folgende regnskapsprinsipperi - Fordringer oppfores til pelydende etter avsetning til forventet tap - Egentilvirkede varcr oppfor s til tilvirkningskosl - Imteltsforing ved salg av varer og tjenester skjer pa leveringstidspunktet.fonikedepensjonsforplikte]serbalanseforesikke,menkostnadenerlikaretsutbetalingtilforsikingsselskapet. De ansatte ar forsikret i KLP etter de reglene som gielder for donoe DTe forsiking' Note I - Driftsinntekt r Driftsinntektene fordeler seg som folger Tilskudd fra Oslo kommune l,ritutitskudd fra Helsedirektoratct Tilskudd 6.a UDI Salg metodebok og undervisningsmateriell Andre Drifts;nntekter Tilskudd ft a Fylkesmannen I oslo og Akershus Sum driftsinrtekter s l I t Note 2. Lonnskostnsder, antsll ans.tte, godtgior lser, lln til ansatte m m' Lonnskostnader bestar av olgende poster: Lonninger Avgift spliktige honorar,tubeidsgiveravgift Andre Personalkostnader Sum lonnrkostnader ? ' l' tt a 369 t ', t3 7 tt7 28 Senteret har sysselsatt 6,35 Arsverk i faste stillinger i213 De ansatte har varierende stillingsprosent I tillegg har 5i person r fatt utbetalt l6nn for vakrer pe kveldsklinild(en, rotah arsve* er 8,91 for bade dag og kveld. Sex og Samfunn folger ikke lov om obligatorisk tjen stepensjon- Loven gielder ikke foretak som har pensjonsordning i hent;d fil lov eller;iffa{ate for statlia eller kommunalt ansatte. Sex og Samtutn folger Lov om pensjonsordning for sykeploiere, og er forsikret i KLP, kavene som siilles i denne loven er oppryh' Arbeidsgivemvgiftspliktige!'telser til daglig leder er imberettet slik: lonn k , pensjonspremie kr! og amen godtgjorelse kr 7 32 L Sryrehonorar er utbetalt med kr. I 12 2 kr. i 213 Revisjonshonoraretfor213erkosmadsfortmedk4ghvorav24gvalforfevjsjonog16forserattestasjoner.

19 Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet for 213 Note l. Lagersv boker og h faer Lagerbehofuningen beslrr per av meiodesamlinger vurderi til virkelig verdi' Note,1. Brnkionskudd i one NoR. UanL innee, hnkkonlo for ska$etrekk med k. 3s 3 89 Skvldig skatterekk pr 3 l ' 1 2 er k 3M 1 97' i i.rt-i"a"f.","a f"ij", rokalene i Trondheimsveien 2 B er kr satt inn pa egen bundel depositumskonto Nole 5. Aksjcr iii"iil""-al': "r."t", a rr I i Klassekampen AS. Aksjenes bokforte os skattemessige verdi er k ' Nor 6. Dritumidler 'lilgarls i Arcr Avgang i &Et Atdomlert Avskivning rhanselirrt wqdi rr Are,s awkimidga Avslaivningssds a{) o l(4212 tg) /o I tzt4s o o )5 z)o/" Note 7. Egenk Pital Egenkapital Egenkapitrl l.l. Gave ril Stiftelsen S x og Samtunn Egenkapital3l.l2. I r 439 oal I

20 lbpo TLI : l 8 Fax:67 8 8l Sandvika Til generalforsamtingen i Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet ReYisors beretning Uttalelse om ersregnskapet Vi har revidert ersregnskapet for Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet, som viser et overskudd pe kr Arsregnskapet bestar av batanse per 3'1. desember 213, resultatregnskap, for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger. Styret og doglig leders onsvar for drsregnskopet Styret og dagtig teder er ansvartig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for stik intern kontrotl som styret og dagtig leder finner nodvendig for e mutiggjsre utarbeidelsen av et irsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitjnfoamasjon, verken som fotge av misugheter etter feil- Reisors oppgaver og pliktet Vir oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette irsregnskapet pa bakgrunn av vir revisjon. Vi har giennomfsrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisionsskikk i Norge, herunder lnternationai Standards on Auditing. Revisjoosstandardene krever at vi ettertever etiske krav og ptanlegger og gjennomforer revisjonen for a oppne betryggende sikkerhet for at Arsregnskapet ikke inneholder vesenttig feilinformasion. En revisjon innebarer utforelse av handunger for; innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet innehotder vesenttig feitinformasion, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrotten som er relevant for organisasjonens utarbeidetse av et ersregnskap som gir et rettvisende bitde. Formitet er: utforme revisionshandhnger som er hensikt5messige etter omstendighetene, men ikke for e gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasionens interne kontrott. En revisjon omfatter ogse en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samtede presentasionen av ersregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensjktsmessig som grunnlag for var konklusion. 8Do i.r!.d.r. ffi bciti! uihen I o5 (.i dc rd(rn iirjqrk

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no Telefon: 22 99 39 02 Faks: 22 99 39 01 Organisasjonsnummer: 912 897 656 Kontonummer: 7874 05 60688 INNHOLD

Detaljer

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND

STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND Amathe 1\ F FAT: Bodø 07.06.13 STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND I Vi søker om et tilskudd på kr: 2.000,- til den daglige drift av Amathea veiledningstjeneste for gravide i Nordland

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Arsmelding 2010 STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER

Arsmelding 2010 STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER Arsmelding 2010 Styret for inneverende Ar har vart: Leder: Harald Tallaksen Styremedlemmer: Allan Britlund, Bjame Hiis, Finn Amt Jacobsen, Geir Ludvigsen, per

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Kolumbus. - Årsrapport 2010

Kolumbus. - Årsrapport 2010 Kolumbus - Årsrapport 2010 2010: Innhold Styrets beretning 3 2010: Buss 4 Buss Sør-Rogaland 5 Buss Nord-Rogaland 6 Buss Ryfylke 6 2010: Båt 7 Båt Ryfylke 8 Båt Byøyene 9 Båt Nord-Rogaland 9 2010: Styre

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Kolumbus. Årsrapport 2012

Kolumbus. Årsrapport 2012 Kolumbus Årsrapport 2012 2012: Innhold 2012: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2012: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2012: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter

Detaljer