Dato: Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid"

Transkript

1 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder av prosjektarbeidet Spesialrådgiver, HSØ førsteutkast, Bjørn Magne Eggen revidert Bjørn Magne Eggen revidert Alice Beathe Andersgaard Styringsgruppens leder Medisinsk fagdirektør HSØ dd. mm Bente Mikkelsen Leder, Prosjekteierforum Administrerende direktør HSØ dd. mm. 2012

2 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM PROSJEKTET OG PROSJEKTNAVN PROSJEKTEIERFORUM OG STYRINGSGRUPPE BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET FUNNENE FRA KONSERNREVISJONEN ( ) ARBEIDSFORM: BAKGRUNNSINFORMASJON, ARBEIDSSAMLINGER OG KONSENSUS VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE HOVEDMÅLET ER OPPFYLT TILTAK SOM GJENSTÅR / PÅGÅR GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING DEN REGIONALE PROSJEKTGRUPPEN HOVEDTEMA I ARBEIDET ARBEIDSFORM, MEDVIRKNING FRA HELSEFORETAKENE OG SYKEHUSENE SÅRBARHET FORANKRING INTERNT I HELSE SØR-ØST OG EKSTERNT SELVEVALUERING PROSJEKTREGNSKAP OG RESSURSBRUK OVERFØRING TIL LINJE IVERKSETTING OPPFØLGNING FREMOVER VIDERE OPPFØLGNING OG RAPPORTERING SYSTEMUTFORDRINGER HVA GJØR VI? HOVEDGREP DE SEKS VIKTIGSTE MOMENTENE KONSEKVENSER FOR HELSEFORETAKENE / SYKEHUSENE? KONSEKVENSER FOR DET REGIONALE HELSEFORETAKET KONSEKVENSER FOR SYSTEMLEVERANDØRENE PRIORITERING MELLOM TILTAK FOR Å BEDRE SIKKERHETEN I EPJ-SYSTEMENE GEVINSTREALISERING VIKTIGE ERFARINGER REGIONALT PROSJEKTARBEID SYSTEMFORVALTERFORUM LÆRINGSPORTALEN ANSKAFFELSER PRIORITERING AVSLUTNINGSVIS VEDLEGG:... 14

3 3 / 14 1 OM PROSJEKTET OG PROSJEKTNAVN Tittelen for prosjektet er Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Kortnavnet og arbeidstittelen for prosjektet er. Prosjektet er vedtatt iverksatt av Styret for Helse Sør-Øst RHF (HSØ) (sak 058/2011 møtedato ). 2 PROSJEKTEIERFORUM OG STYRINGSGRUPPE Prosjekteierforum var direktørmøtet i HSØ, ledet av administrerende direktør (Bente Mikkelsen). Styringsgruppen for prosjektet bestof av Alice Beathe Andersgaard (leder) (medisinsk fagdirektør HSØ), Hans Nielsen Hauge (klinisk IKT, HSØ), Halfrid Waage (medisinsk fagdirektør, Sykehuset Telemark), Kjell Jensen (regionalt brukerutvalg), Geir Bornkessel (regionalt brukerutvalg), Terje B. Keyn (konserntillitsvalgt), Karin Solfeldt (konserntillitsvalgt), Lizzie R. Thorkildsen (konserntillitsvalgt). Prosjektet har vært presentert for prosjekteierforum to ganger ( og ). I tillegg har det vært en rekke interne presentasjoner innen HSØ, inklusive ledergruppe, fagseminarer, lederforum m.v. og i en lang rekke møter med helseforetakene. 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Kvaliteten i pasientbehandlingen sikres i møtet med og samhandlingen omkring den enkelte pasient. En avgjørende del i oppfølgning av pasientene er adekvat dokumentasjon og deling av informasjon slik at pasienten blir godt ivaretatt over tid, og slik at kontinuitet ikke avhenger av enkeltmedarbeidere. Det er i denne sammenhengen de pasientadministrative systemene er avgjørende, for korrekt dokumentasjon og meldingsutveksling, for gjenfinning av informasjon, og for å sikre korrekt oppfølgning til rett tid og sted. Informasjonsmengden i moderne medisin er enorm, også omkring hver enkelt pasient. Det er bare gjennom digital databehandling vi kan håndtere denne informasjonsmengden, men det forutsetter igjen at alle oppgavene blir utført korrekt og uten unødige utsettelser. Dessverre viste en rekke enkelthendelser og også mer omfattende systemsvikt at så ikke var tilfelle. Vi måtte konstatere at pasienter som ikke får den oppfølgningen de skal ha, og altså blir glemt, er den største trusselen for å gi pasienter adekvat helsehjelp til rett tid. At pasienter blir glemt er helt klart vår største utfordring innen pasientsikkerhet. Pasienter som ikke blir mottatt eller fulgt opp som de skal, vil få forsinkelser eller bortfall av helsehjelp, og med fatalt potensial. 3.1 Funnene fra konsernrevisjonen ( ) Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i 2008 revisjon av "dokumentflyt i pasientarbeidet/ henvisningsrutiner i helseforetakene (Konsernrevisjonen Rapport nr. 9/2008). Flere enkelthendelser og også dokumentert systemsvikt var klare indikasjoner på at det fortsatt var betydelige problemer på dette området. Det pasientadministrative arbeidet av pasientforløpet har stor betydning for ivaretakelse av pasientsikkerheten i sykehusene. Med bakgrunn i dette fastsatte revisjonskomiteen for Helse Sør-Øst (2010) at konsernrevisjonen skulle gjennomføre interne revisjoner av helseforetakenes interne styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet av pasientforløpene. Rapportene fra disse revisjonene bekreftet gjennomgående er en lang rekke utfordringer i det pasientadministrative arbeidet (jf. rapporter fra Konsernrevisjon fra 2011 og 2012 se Styret for Helse Sør-Øst besluttet å iverksette prosjektet Glemt av sykehuset da oppsummeringen fra de første fire revisjonene ble behandlet (møtedato , styresak 058/2011).

4 4 / 14 Som følge av tidligere hendelser og funn gjort av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst ble det etablert et regionalt prosjekt for å koordinere og lede forbedringsarbeidet i de pasientadministrative systemene, knyttet til elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). Prosjektet skulle bidra til forbedring i alle helseforetakene og også sørge for at funn og tiltak ble gjort kjent for de andre regionene i landet slik at alle kan lære av dette. Henvisning Forløp og arbeidsflyt Hovedelementene i prosessen Avslutte opphold / ny kontakt Mottak Vurdering og prioritering Info til pasient inkl. innkalling Prøvesvar Åpne dokumenter Inaktive brukere Ny kontakt? Epikrise m.v. Aggregerte tall Standardiserte krav til rutiner, prosedyrer og oppfølging var definert som en hovedoppgave for prosjektet, som også skal gi konkrete forslag til iverksetting og gjennomføring av tiltak. Dette innebærer også tydeliggjøring av utfordringer, forventninger og krav til systemleverandørene. Målet er at ingen skal bli glemt av sykehuset. 3.2 Arbeidsform: Bakgrunnsinformasjon, arbeidssamlinger og konsensus Arbeidsformen i prosjektet har i hovedsak vært bruk av regionale arbeidssamlinger (workshops) knyttet til de ulike hovedelementene (jf. også figuren ovenfor), med deltakelse fra alle helseforetak / private, ideelle sykehus i regionen. Gjennom arbeidssamlingene er det utviklet konsensus, som dannet underlag for prosjektets tilråinger overfor prosjekteier. I tilråingene vektlegges standardisert innhold i prosedyrer og rutiner for ibruktakelse og iverksettelse i hele regionen. Dette ble valgt, framfor alternativet å innføre standardiserte fellesprosedyrer. Forskjellene i kvalitetssystemer og -verktøy mellom sykehusene i regionen er stor. I prosjektet vurderte vi at felles prosedyrer vanskelig ville være oppnåelig innen tidsrammen for prosjektet, gitt de store ulikhetene i kvalitetssystemene. Tilrådningene er prosjektets konklusjoner på de ulike områdene og skal være utgangspunkt for konkrete beslutninger fra det regionale helseforetaket overfor helseforetakene. I oppfølgningen av tiltakene vil rapportering være et av virkemidlene, prosjektet skal derfor bidra til utviking og forbedring av oppdrags- og bestillerdokumentet. Forut for hver enkelt arbeidssamling ble det innhentet relevant informasjon fra alle aktører. Informasjonen ble sammenfattet før hver samling for felles bruk i det videre arbeidet. Hovedaktiviteter i prosjektet: Arbeidssamling om avslutning av arbeidsforhold (rutiner, oppfølgning, ansvar, rapporter, definere ønsket fremtidsbilde) OPPLÆRING systematikk, inkl. e-læring RAPPORTER hva når og til hvem ORGANISASJONSKULTUR SYSTEMUTVIKLING vs. leverandører Den enkelte medarbeider ØVRIGE SYSTEMER MED EPJ-DATA Nærmeste leder STANDARDISERING AV RUTINER OG PROSEDYRER

5 5 / 14 Arbeidssamling om lukking av åpne journaldokumenter og signering av prøvesvar (tydeliggjøre ansvar og tidsfrister, og rydding i oppgaver som ikke er korrekt håndtert) Arbeidssamling om henvisninger Arbeidssamling om å sikre oppfølgning etter første kontakt Arbeidssamling om arbeidsflyt innenfor lab og rtg, også opp mot hovedsystem for EPJ Aktiv bruk av referansemiljøer for diskusjoner, tilbakemeldinger og forankring Interaksjon og krysningspunkter med andre aktiviteter, prosesser, enheter (også de øvrige RHF) Definere opplæringsbehov og løsninger knyttet til dette, for ulike profesjonsgrupper Tilbakemelding til systemleverandørene Foreslå konkrete krav om oppfølgning, i Oppdrags- og bestillerdokumentet til helseforetakene Rapporteringer i prosjektperioden og videre fremover Den regionale forankringen via medisinsk fagdirektør og administrerende direktør i Helse Sør-Øst er omtalt ovenfor (punkt 2). Den nasjonale forankringen er ivaretatt gjennom presentasjoner i en rekke fora, bl.a. Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte (2011) og RHF-fagdirektørmøter. I tillegg er prosjektet underveis blitt presentert i Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn, på Dips nasjonale konferanse (juni 2012), og på HelsIT (sept. 2012). Prosjektdirektivet er gjennomgått i flere møter styringsgruppen før godkjenning av den endelige versjonen den 28. april Vedlegg 1 4 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 4.1 Hovedmålet er oppfylt Prosjektet startet samtidig som styret for HSØ behandlet saken, og med prosjektperiode på knapt ett år. Prosjektdirektivet forelå dermed ikke ved oppstart. Hovedmålet krav til standardisert innhold i prosedyrer og rutiner i alle helseforetak / sykehus er oppnådd og tydeliggjort i de utsendingene som HSØ har gjort. Det har skjedd en vesentlig erkjennelse av og forståelse for at disse oppgavene må tas på alvor og følges opp kontinuerlig, på alle ledelsesnivåer. Dette påvirker og endrer organisasjonskulturen, men det tar tid før endringer setter seg og de rapportene som helseforetakene gir hver måned viser at det fortsatt er store restanser (ikke godkjente journaldokumenter, pasienter som ikke har fått avtalt ny kontakt), dvs. at risikoen for at pasienter blir glemt, ikke er borte selv om den er redusert som følge av de gjennomgangene som pågår. Kravene til innhold i rutiner og prosedyrer er kjent i alle helseforetakene, i de kommende månedene vil implementering skje i de kliniske miljøene. Også dette vil kreve regional oppfølgning de første månedene, i samarbeid med bl.a. systemforvalterforum og de medisinske fagdirektørene, og det pågående prosjektet DIPS standardisering. Det er gitt formaliserte tilbakemeldinger til systemleverandørene, i første rekke DIPS ASA som er største EPJ-leverandør. Det er ikke skjedd endringer i den programvaren som benyttes i sykehus; større endringer krever da også betydelig utviklingstid. Dette må følges opp gjennom ordinære linjer, og særlig ved de anskaffelsene som skjer i Sykehuset Telemark og Oslouniversitetssykehus.

6 6 / Tiltak som gjenstår / pågår. Rapportering. Det foreligger et oppsett over rapporteringspakker (jf. vedlegg 8), utarbeidet i samarbeid med rapporteringsgruppa i HSØ systemforvalterforum. Vi forutsetter at helseforetakene og sykehusene denne tar i bruk, for oppfølgning av egne enheter på de ulike ledelsesnivåer, slik dette er spesifisert. Dette oppsettet ble sendt ut mottakerne har såledels ikke rukket å sette dette i verk innen egen organisasjon. Fremdriften i dette vil bli fulgt opp i kontaktmøter i 2012 og gjennom rapporter definert i Oppdrags- og bestillerdokumentet for Dette forventes videreført også for kommende år. Opplæring. Det er nødvendig å definere spesifikke opplæringspakker for de ulike profesjonsgruppene. Dette foreligger for sykepleiere (utarbeidet av HSØ systemforvalterforum). Dette er et samlet oppsett og en oversikt som viser hva som skal og bør kreves. Høsten 2012 vil tilsvarende opplæringspakker bli utarbeidet for leger/behandlere, og for merkantilt personell. Det har gjennom prosjektet vært kontakt med Læringsportalens systemforvalterforum. Dette vil sikre både at opplæringspakkene blir gjort tilgjengelige, og at opplæring dokumenteres. Oppsettet for å ivareta dette gjennom Læringsportalen er ennå ikke iverksatt. Læringsportalen trenger også oppgradering, slik at den kan benyttes for påminnelser og varsel om oppdateringer m.v. Implementering. Prosjektarbeidet endrer karakter fra august 2012 med hovedfokus på implementering. Dette vil skje med møter i og med helseforetakene / sykehusene, og da som en regional videreføring høsten GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLAN Arbeidsmåten er omtalt ovenfor tidsmessig har gjennomføringen vært som forutsatt. Leveranser. Sykehusene og helseforetakene er gjennom egen deltakelse i arbeidssamlinger, utsending av referater og presentasjoner bl.a. i fagdirektørmøter fortløpende vært kjent med tilrådningene og har dermed hatt mulighet for iverksetting av tiltak også før den regionale marsjordren forelå. Det er gjennom en rekke arbeidssamlinger, som har gitt grunnlag for til sammen fem tiltakspakker; jf. vedlegg 2 og vedlegg 3. Rapporter dette området er todelt; det ene er den regionale rapporteringen, som allerede er ivaretatt gjennom OBD 2012 (Oppdrags- og bestillerdokumentet); det andre er oppsettet for intern oppfølgning (egen pakke sendt ut ), jf. vedlegg 5-6 og vedlegg 8. Opplæring oppsettet som forutsatt, det foreligger konkret program med innhold og e-læring for sykepleiere, tilsvarende for leger/behandlere og merkantil personell vil bli utarbeidet høsten 2012, jf. også vedlegg 9 opplæringspakke sykepleiere. Opplæring av ledere som skal følge opp henvisningsområdet dette er utarbeidet som egen modul i opplæringsprogrammet knyttet til gevinstrealisering. Implementering, dvs. iverksetting av tiltakene i sykehusene pågår og vil fortsette. Det er nå forutsatt at prosjektfasen forlenges utvides til å omfatte også dette, en videreføring høsten 2012.

7 7 / 14 6 PROSJEKTORGANISERING OG RESSURSDISPONERING 6.1 Den regionale prosjektgruppen Den regionale prosjektgruppen har hatt tre medlemmer; Bjørn Magne Eggen (leder) (lege, dr. med.), Anine Ramberg (50 %) (leder av systemforvalterforum i HSØ og systemforvalter Dips i Sykehuset Østfold) og Mona Syversen (inntil 70 %) (prosjektleder i Sykehuspartner). Sammensetningen vurderes i sum som optimal ut fra bakgrunn, kompetanse og erfaring. Deltidsengasjementet for to medarbeidere var imidlertid utfordrende for å finne plass til møtesteder og spesielt tid for felles refleksjon. Innspillene som er gitt foran og i arbeidssamlinger, tilgangen dette ga for kunnskap og innsikt, fra nøkkelmedarbeidere har vært avgjørende. Aktive og omfattende diskusjoner i Bruk av eksisterende HSØ-fora (særlig systemforvalterforum og fagdirektørmøte) har også bidratt vesentlig til kvalifisering av prosjektarbeidet. 6.2 Hovedtema i arbeidet. Tema slik som vi tilnærmet oss dem og som fremgår av figuren ovenfor, jf. avsnitt 3.2 vil i sum omfatte de fleste hovedområder hvor det er behov for å gå tettere inn i arbeidsprosesser. 6.3 Arbeidsform, medvirkning fra helseforetakene og sykehusene. De revisjonsrapportene som forelå ved prosjektstart (september 2012), inneholdt til dels omfattende fakta omkring praksis i sykehusene. Ut fra dette, egne vurderinger og diskusjoner med en rekke enkeltpersoner inviterte prosjektet helseforetakene / sykehusene til å sende inn svar og opplysninger på en rekke spørsmål knyttet til ulike delemner. Dette gjorde vi for i alt seks ulike tema. Svarene på spørsmålene ble systematisert (se vedlegg NN-NN) som en oppsummering for hvert tema. Denne dannet utgangspunkt for strukturering av arbeidssamlinger på de samme hovedtemaene (jf. også referat fra disse, vedlegg NN-NN). I arbeidssamlingene oppnådde vi på en lang rekke områder konsensus om hvordan arbeidet i de pasientadministrative systemene. Ambisjonen var at dette skulle danne tilrådning om hvilke grep som må gjøres for å oppnå standardisering av pasientadministrative rutiner og prosedyrer. Tilrådningene ble bearbeidet i prosjektet og sendt på en supplerende runde til alle helseforetak og private, ideelle sykehus i regionen for innspill og kommentarer. Etter dette ble tilrådningene bearbeidet ytterligere og konkretisert med angivelse av tidsfrister for start og for ferdigstilling av enkeltaktiviteter innen hvert av områdene. Samlet fremstår dette som i alt fem ulike tiltakspakker, innen områdene Oppfølgning av åpne journaldokumenter og ikke-signerte prøvesvar, Mottak og håndtering av henvisninger, Pasient med åpen omsorgsperiode uten avtalt ny kontakt, Avslutte arbeidsforhold, og Pasientinformasjon i andre systemer (jf. også figuren ovenfor, avsnitt 3.2). Tiltakspakkene med tidsfrister ble presentert for ledelsen i Helse Sør-Øst RHF og derfra sendt til alle helseforetakene med bl.a. følgende uttrykt i følgebrev; Det pasientadministrative arbeidet vil bli fulgt opp i foretaksmøtene fremover, men også i direktørmøter og møter i fagdirektørforum og systemforvalterforum. Opprydding i rutiner og systemer innen det pasientadministrative arbeidet har høy prioritet. Helse Sør-Øst forventer derfor at alle helseforetakene overholder de fristene som er fastsatt i dette dokumentet. Det forutsettes også at foretaksstyrene følger opp dette arbeidet.

8 8 / 14 De tiltakene som iverksettes, gjøres for å bedre pasientsikkerheten. Dette er et ansvar som ligger på ledelsen, men også på den enkelte medarbeider. For opplæring og for rapportering er særlig det lagt særlig vekt på det ansvaret som lokal faglig ledelse har, knyttet til oppfølgning av hver enkelt medarbeider. 6.4 Sårbarhet Den største risikoen ved den valgte arbeidsmåten i prosjektet var sårbarheten, som følge av høyt ambisjonsnivå, kort tidsramme for prosjektet (september 2011 august 2012) og en liten, regional organisasjon (tre personer) og med medarbeidere på deltid. Fokus har vært utadrettet tiden er blitt brukt på og i møter med sykehusene, og ikke internt i prosjektet. Dersom enkeltmedarbeidere hadde blitt fraværende over lengre tid, ville både framdrift og sluttføring kunne blitt sterkt skadelidende. 6.5 Forankring internt i Helse Sør-Øst og eksternt Det har vært møter med alle og i de fleste sykehus, dvs. med ledergrupper, journalkomiteer, ulike arbeidsgrupper og enkeltpersoner. Regionalt har deltakelse og presentasjon i direktørmøter (som også er prosjekteierforum), fagdirektørmøter, systemforvalterforum og faglige seminarer vært brukt. Prosjektet er blitt presentert overfor myndighetene (Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn, fylkeslegene i helseregion sør-øst). Vi har også vektlagt kontakten med og informasjon til fagforeninger. Således er prosjektet presentert i møte med alle konserntillitsvalgt (KTV) og for noen også nasjonalt. Tre KTV er også med i prosjektets styringsgruppe. Blant de mange eksterne fora hvor prosjektet har presentert arbeidet, nevner vi særskilt DIPS-forum (juni 2012) og HelsIT (sept 2012). 6.6 Selvevaluering Med en så liten organisasjon (jf. avsnitt 6.1) har oppgavefordeling og roller gitt seg selv. Egenvurderingen er at dette har fungert tilfredsstillende. 7 PROSJEKTREGNSKAP OG RESSURSBRUK Økonomi. Prosjektregnskap pr viser et mindreforbruk. Det er imidlertid lagt opp til videreføring høsten 2012, med oppfølgning av implementering av tiltakene. Tidsbruk og tilgjengelighet. Ved at prosjektleder gjennom hele perioden har kunnet ha fokus utelukkende på prosjektet, har vært viktig for å sikre framdrift og ferdigstillelse, særlig ettersom de to andre regionale prosjektmedarbeiderne har vært tilknyttet prosjektet på deltid. 8 OVERFØRING TIL LINJE Forankring i prosjektfasen er omtalt ovenfor. Den videre prosessen, med iverksetting av konkrete tiltak, korrigering av lokale rutiner og prosedyrer, og oppfølgning gjennom de faglige lederne, vil høsten 2012 bli fulgt av det regionale prosjektet. Deretter vil synliggjøring av resultater gjennom regionale rapporteringer være viktig for å sikre fortsatt oppmerksomhet og bevissthet.

9 9 / Iverksetting Det er pr sendt ut fra det regionale helseforetaket i alt fire brev om iverksetting av fem tiltakspakker, interne rapporteringsrutiner og opplæring. De ulike tiltakene har også fått frister for når tiltak skal være i gang og oppfylt. 8.2 Oppfølgning Oppfølgning vil være via rapportering slik dette er forutsatt i OBD 2012 (Oppdrags- og bestillerdokumentet), og dessuten i foretaksmøter og i oppfølgningsmøter med helseforetakene og med de private, ideelle sykehusene. Det er videre forutsatt at både tiltakspakkene som er utviklet gjennom prosjektet og korrigering av forhold påvist gjennom Konsernrevisjonen blir fulgt opp av helseforetakenes styrer. 8.3 Fremover videre oppfølgning og rapportering Det viktigste ledernivået for daglig ivaretakelse av pasientsikkerhet er lokal faglig leder. Det er primært her lederansvaret ligger særlig for oppfølgning av hver enkelt medarbeider. Dette betyr at den enkelte medarbeider som gjennom egen praksis viser ikke fullt ut å forstå eller ivareta rutinene, må bli konfrontert med dette, og at lederne må møte forventninger om dette. Slik oppfølgning bør også understøtte forståelsen av spesifikk opplæring basert på de behovene den enkelte har. Det er påkrevd med obligatorisk opplæring av alle medarbeidere, inklusive oppdatering og oppfriskning. Øverste ledelse i helseforetakene / sykehusene må dessuten sikre at tiltak blir iverksatt, slik at pasientsikkerhet faktisk blir ivaretatt. Konsernrevisjonen har tilrådd at det etableres lokale Kontrollerfunksjoner for å følge opp det pasientadministrative arbeidet, inklusive ventelister. Dette er i tråd med vurderingene i prosjektet. Fra Prosjektets side vil vi også framholde at denne funksjonen må ha tett samarbeid være knyttet til miljøene for klinisk IKT og analyse innen hvert enkelt HF noe som er påkrevd for både å forstå driftsutfordringer og for å kunne sette kravene fra eier (HSØ) inn i den lokale sammenhengen. 8.4 Systemutfordringer hva gjør vi? Det er bygd opp regional IKT-kompetanse i HSØ og Klinisk IKT må ytterligere styrke sin rolle og oppgave som kvalifisert bestiller og kunde overfor systemleverandørene. Dette bør skje slik at HSØ ikke bare er en storkunde, men også går inn i et samarbeid med leverandørene for å møte de mange behovene og sikre utvikling av de produktene som velges, om mulig i et utviklingssamarbeid (jf. også Innovasjonsenheten i HSØ). Klinisk IKT må derfor ha knyttet til seg, på deltid, medarbeidere som kjenner den faktiske hverdagen i sykehusene, dvs. har oppdatert, praktisk brukererfaring. De umiddelbare grepene som må gjøres på systemsiden (uavhengig av enkeltleverandørene) knyttet til problemstillingen Glemt av sykehuset, er vist samlet i Vedlegg XX. Oppfølgning av dette vil måtte skje gjennom HSØ Klinisk IKT. 9 HOVEDGREP Prosjektet mener å ha løftet frem og fått bevissthet om sårbarheten i de pasientadministrative systemene. Dette omfatter også kunnskap om at det som er bare nesten riktig i papirverdenen, i en databasert sammenheng ofte vil kunne være helt feil. Dette omfatter bl.a. forståelse av at det som står i et ikke godkjent dokument, ikke er autentisert, dvs. at ingen går god for sannhetsgehalten. De hovedgrepene som tiltakene i dette prosjektet presenterer, omfatter

10 10 / 14 - opplæring, realkompetanse inkl. opplæring som obligatorisk krav, som må gjentas. - tid til å gjøre jobben ferdig, hver dag - bevissthet, og ledelsesoppfølgning overfor hver enkelt medarbeider, fra nærmeste faglige leder - forbedringer i rutiner og i arbeidsmåter - forbedringer i rapporter, og rapportoppfølgning - forbedringer på systemsiden, både programvare og teknisk - bevissthet omkring informasjon til pasienter og pårørende / empowerment 9.1 De seks viktigste momentene Den subjektive vurderingen av hva som vil være viktigst fremover for å minimere risikoen for at pasienter blir glemt av sykehuset er følgende seks punkter: TID hver enkelt medarbeider må sikre seg at hun/han har tid til også å ivareta de pasientadministrative oppgavene, og hver enkelt faglig leder må sikre at dette skjer. Dagens oppgaver (inkl. godkjenne journaldokumenter og signere prøvesvær) skal skje daglig. LEDELSESOPPFØLGNING på alle ledd. Hensiktsmessig bruk av rapporter internt, med oppfølgning av disse i ledermøter på alle nivåer i sykehuset. Oppfølgning av enkeltmedarbeidere. OPPLÆRING obligatorisk, gjentatt, som forutseting for tilgang. Opplæring av ledere på alle nivåer i å lese og følge opp rapporter FORFALLSVARSEL dvs. system for å fange opp at svar / tilbakemelding ikke mottas for forespørsler som er sendt (gjelder særlig for henvisinger og prøvemateriale) SYSTEMFORBEDRINGER på en rekke områder, for å bedre arbeidsflyt. Særlig viktig er overføring av alle aktuelle pasientadministrative data når pasienter (videre-)henvises eller overføres til annet sykehus KONTROLLERFUNKSJON oppfølgning av ventelister og datakvalitet i de pasientadministrative systemene. Må ha tett kontakt med brukerne i sykehus og selv ha høy brukerkompetanse, og også være tett på dem som henter ut statistikk, analyser, spesialrapporter etc. 9.2 Konsekvenser for helseforetakene / sykehusene? Omlegging av rutiner og prosedyrer og oppdatering Gjøre nye rutiner kjent og presisere at dagens fastsatt rutiner skal følges Oppfølgning av enkeltmedarbeidere og lederne Det er i møtet med og oppfølgningen av enkeltmennesker at pasienter kan bli glemt. Det er daglig en risiko for at dette kan skje i hver eneste avdeling og oppfølgningsrutiner blir dermed sentrale. Disse er ofte arbeids- og tidskrevende manuelle rutiner, og de er dermed sårbare. Dette understreker samtidig at dette området krever betydelige systemforbedringer; her er et samordnet, regionalt og langsiktig samarbeid med leverandørene særlig påkrevd. Vedleggene 2-6, 8 og 9 inneholder alle tiltak m.v. som linjeledelsen i sykehus / helseforetak må følge opp og sikre iverksettelse og videreføring av. Den støtten som Helse Sør-Øst gir gjennom prosjektet vil måtte begrense seg til implementeringsfasen. 9.3 Konsekvenser for det regionale helseforetaket Det er tatt inn krav til forbedringer og til rapporteringer i foretaksmøtene i juni 2012 og i OBD 2012 (Oppdrags- og bestillerdokumentet). HSØ må fortsatt ha oppmerksomhet omkring status; det kan bl.a. være aktuelt å utvide de faste rapporteringene knyttet til det pasientadministrative arbeidet. Helse Sør-Øst har klare forpliktelser for oppfølgning på disse områdene:

11 11 / 14 Som bestiller og kjøper av de kliniske IKT-systemene formulerer HSØ funksjonskrav. Dokumentasjon av all opplæring og verktøy for elæring skjer i den regionale Læringsportalen. Kvalifiserte regionale ressurser med tid til oppgavene. Dette må skje over tid og målrettet, der enkeltmedarbeidere fra helseforetak i noen tid også har deltidsengasjement i det regionale helseforetaket for slik å konsentrere kompetanse og arbeidsinnsats. Det er nødvenig med utarbeidelse av bedre standardiserte tekster brev til pasienter, sms-varsel, infoskriv til pasienter om hva de bør være oppmerksomme på (empowerment) se vedlegg Konsekvenser for systemleverandørene Det er i løpet av prosjektperioden påvist en rekke områder hvor det er behov for forbedringer. De viktigste er knyttet til forfallsrutiner og marekring av enkeltpasienter for oppfølgning, og overføring av alle relevante pasientadministrative data ved overføring av pasienter eller henvisinger. Dette vil bli fulgt opp via formell kontakt med systemleverandørene, der Klinisk IKT i Helse Sør-Øst har en avgjørende koordinerende rolle. se vedlegg Prioritering mellom tiltak for å bedre sikkerheten i EPJ-systemene De fem tiltakspakkene inneholder en lang rekke tiltak, og det foreligger oppsett over rapporteringsrutiner som helseforetakene / sykehusene kan benytte internt, og det vil komme opplæringsplaner / pakker for ulike faggrupper. Alle de identifiserte forbedringspunktene gjør det nødvendig å prioritere mellom tiltak, der hovedprioritet bør gis: Endringer i rutiner / daglig praksis: Regelmessig uttak og oppfølgning av aktuelle rapporter på alle ledelsesnivåer der den faglige ledelsen av klinisk virksomhet har et særlig ansvar. Iverksette rutiner som hindrer at nye pasientgrupper kan bli glemt. Deretter i prioritert rekkefølge; Presisering og oppfølgning av kravet om daglig godkjenning av journaldokumenter og signering av prøvesvar. Etablere arbeidsgrupper (fagområdespesifikke) for vurdering av henvisninger. Rutiner for deaktivering av brukerstatus for medarbeidere som har sluttet. Opprydning i historiske dokumenter: Godkjenning av de mest sentrale journaldokumentene (epikriser, polikliniske notater). Gjennomgang og ev. korrigering av status for pasienter med åpen henvisning. Deretter i prioritert rekkefølge: Gjennomgang og signering av prøvesvar i bildediagnostikk og patologi. Sanere PAS/EPJ-arbeidsgrupper som de facto er avviklet. Dette utvalget er gjort skjønnsmessig men er basert på en vurdering av risikomomenter, dvs. hvor hyppig det kan skje svikt og hvor alvorlig konsekvensene kan bli. Se også omtale av dette i vedlegg 4.

12 12 / GEVINSTREALISERING Med iverksetting av de tiltakene som følger av prosjektet, dvs. opplæring, rapportering og en lang rekke lokale forbedringer, vil vi få som konsekvens av færre pasienter blir glemt, færre opplever fristbrudd, og det blir færre pasienter som ikke møter på poliklinikker. Trolig vil det også bli færre som har dobbelttimer eller opplever dobbeltføringer, dvs. mindre tidsspille. Gjennom særlig opplæring og oppfølgning av dem som vurderer nye henvisinger vil vi også få mer ensartet praksis. Her viser vi også til programmet for opplæring av lederne i oppfølgning på henvisingsområdet, som inngår i det regionale prosjektet elæringskurs: Grunnkurs i gevinstrealisering. 11 VIKTIGE ERFARINGER Den tette oppfølgningen som prosjektet la til grunn med gjentatte presentasjoner og diskusjoner i fagdirektørmøter og systemforvalterforum, og også flere ganger i direktørmøtene, bidro til en sterk lokal og regional bevissthet og forankring. Ved å rendyrke prosjektarbeidet ble det også sikret tid til å reflektere, særlig sammen med kompetente brukere av systemene (bl.a. i Systemforvalterforum). Dette bidro til tidlig identifisering av problemområder og til innholdet i de strukturerte spørreskjemaene som ble sendt ut foran arbeidssamlingene, og det sikret spesifikke rapporteringskrav i OBD Med strukturerte spørsmål som ble oppsummert foran hver av arbeidssamlingene, kunne vi i dialog med sykehusene / helseforetakene utvikle konsensus om viktige korrigerende tiltak, tiltak som etter bearbeiding inngår i de utsendte kravene til helseforetakene Regionalt prosjektarbeid Regionalt prosjektarbeid er helt avhengig av at vi også får til lokalt engasjement. Ledelsesinvolvering regionalt fører til nødvendig press på lederne lokalt (inkl. via fagdirektørmøtene og direktørmøtene). All deltakelse i arbeidssamlingene bygde på informasjon innhentet gjennom linje, deltakelse var tilsvarende avklart i linje bidro til forventinger, men også forpliktelse. Erkjennelse ble tatt med hjem og benyttet fortløpende, også før krav om gjennomføring av tiltak ble sendt ut. Hva gjør RHF-et internt? tett kobling til praktisk, klinisk hverdag i sykehus ga gode innspill gjennom hele prosjektperioden regional ressurs til innsikt og for gjennomføring / oppfølgning som i Systemforvalterforum var en viktig støttespiller regional koordinering overfor (og lederskap i kontakt med) eksterne leverandører må bli enda tydeligere nasjonal forpliktelse oppdatering til myndighetene og til de tre andre rhf-ene Hva gjør RHF-et overfor helseforetakene? implementeringsstøtte og -oppfølgning tema i dialog; inngår i standard rapportering, i foretaksmøter og oppfølgningsmøter 11.2 Systemforvalterforum Dette er et organ som har en unik, samlet kompetanse. Medlemmene her har det oppdaterte og reelle innsikten i dagliglives epj-bruk i sykehusene. Dette organet er et godt eksempel på hvordan man kan bygge regionale felles identitet, arbeidet i systemforvalterforum trenger tetthet og nærhet i tid til det

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Norsk Arkivråd arkivseminar for helsesektoren mandag 17. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt

Detaljer

Prosjekt. Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet

Prosjekt. Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet Prosjekt Glemt av sykehuset Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid i Sykehuset Innlandet Prosjektplan v 1.0 1(7) 23.10.2012 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Engstrand Konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato 080-2011

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

To prioriterte satsingsområder i HSØ

To prioriterte satsingsområder i HSØ Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Statens helsetilsyn Pb 8128 Dep. 0032 OSLO Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid gjennomføring av forbedringer

Krav til rutiner i pasientadministrativt arbeid gjennomføring av forbedringer Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF v/adm.direktør Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7

Prosjektmandat. <STHF> Standardiserte pasientforløp for kreftpasienter. Prosjektmandat delprosjekt GODKJENT AV: Side: 1 / 7 1 / 7 Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 ORGANISERING...4 3.1 STYRINGSGRUPPE...4. 3.2 REFERANSEGRUPPE...4.

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon 21.11.11 Harald Noddeland 97402040 Vår referanse Arkivkode Saksfremlegg Revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Vestre Viken HF

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF

Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Oppdrag 2016 Regionalt senter for kliniske IKT løsninger Oslo Universitetssykehus HF Regionalt senter for kliniske IKT løsninger i 2016 Fornyingsstyret Etablert for å utvikle og ivareta regionale standarder,

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet

Styringsdokument. Pasientadministrasjon. - styring, kontroll og kapasitet 1 / 8 Styringsdokument Pasientadministrasjon - styring, kontroll og kapasitet 1. Opplæring og sertifisering 2. Standardisering av arbeidsprosesser 3. Kontroll 4. Ledelse, holdninger 5. (Nettverk og informasjon)

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter

Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 16.2.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Sak nr. Styre Møtedato 10/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS

SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 010-2010 ORIENTERINGSSAK: IVARETAKELSE AV PASIENTRETTIGHETER. SYKEHUSENES RUTINER OG PRAKSIS Forslag til vedtak:

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014

Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Status, utfordringer og erfaringer HelsIT 14. oktober 2014 Heidi Talsethagen, Helse Nord FIKS 5 helseforetak 11 somatiske sykehus 2 psykiatriske sykehus 14 distriktspsykiatriske sentre (DPS) 4 distriktsmedisinske

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden Tiltaksplan for forbedring.

Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden Tiltaksplan for forbedring. Konsernrevisjon - SiV HF - KPR - NVDPS allmenn poliklinikk i Tønsberg Gjennomført perioden 05 09.03.2012 Tiltaksplan for forbedring. Vurderingen av funn fra gjennomgangen er oppsummert i tabellen under.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Styresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak

Styresak Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak Møtedato: 21. mars 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann-Hårek Lillevoll, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2018 Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 henvisninger og ventetider i Helse

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 20. september kl. 10.00-13.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 17. desember 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Ambjørn Bjørnson Britt E.

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5. Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07075 Overordnet risikorapport for SØ, mai 2015 Sammendrag: Overordnet risikorapport for mai omfatter samlet plan SØ 2015,

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

MANDAT. «Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe for kvalitet i pasientadministrativt arbeid»

MANDAT. «Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe for kvalitet i pasientadministrativt arbeid» MANDAT FOR «Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe for kvalitet i pasientadministrativt arbeid» Endringslogg Versjon Dato Endring 01 12.11.13 Utkast for innspill fra Programkontoret 02 27.11.13 Oppdatert etter

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STATUS RADIOLOGISYSTEM RIS/PACS. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STATUS RADIOLOGISYSTEM RIS/PACS. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 098 2017 STATUS RADIOLOGISYSTEM RIS/PACS Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser fremdeles svært alvorlig på fremdriften for sluttleveransen av nytt radiologisystem

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. BUP-prosjektet. ved [xx] HF/sykehus. Prosjektbeskrivelse BUP-prosjektet ENDRINGSLOGG. Side 1 av 8. [HFets logo] Dato: xx.xx.

Prosjektbeskrivelse. BUP-prosjektet. ved [xx] HF/sykehus. Prosjektbeskrivelse BUP-prosjektet ENDRINGSLOGG. Side 1 av 8. [HFets logo] Dato: xx.xx. BUP-prosjektet ved [xx] HF/sykehus Prosjektbeskrivelse ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Endret av Godkjent av 1.00 20.05.19 Alle Mal for prosjektbeskrivelse opprettet for alle HF/BUP i HSØ E.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer