Ullensaker kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Ullr, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: Tid: 17:00 19:40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Ullr, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: 08.10.2012 Tid: 17:00 19:40"

Transkript

1 Ullensaker kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Utvalg: Møtested: Ullr, Ullensaker rådhus og kulturhus Dato: Tid: 17:00 19:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Espelund Leder FRP Eli Stensby Nestleder H Tom Staahle Medlem FRP Petter Stensby Medlem FRP Ståle Lien Hansen Medlem FRP Ingfrid Oddveig Tveit Medlem FRP Øistein Storberget Medlem FRP Guri Njåstein Medlem FRP Aleksander Søreide Medlem FRP Svein Larsen Medlem FRP Knut H Landfastøyen Medlem FRP Jeanette J Halvorsen Medlem FRP Heidi Anette Sørum Medlem FRP Jøran Vordal Medlem FRP Ove Bøe Medlem FRP Knut T. Fjell Medlem FRP Ketil Nordengen Medlem H Willy Kvilten Medlem H Nina Merete Ellingsen Medlem H Tim Holmvik Medlem H Chirsten Sophie Castberg Medlem H Hans Jørgen Borgen Medlem (fra kl ) H Donald M. Bjørnstad Medlem H Lise Kragset Furuseth Medlem KRF John Pavels Wilhelmsen Medlem V Eva M. Gullichsen Medlem AP Kjell Jarle Fredagsvik Medlem AP Elin Maria L'Estrange Medlem AP Lena Lund Medlem AP Håvard Uhlen Medlem AP Svein Gustavson Medlem AP Mohammad Anjum Medlem AP Liselotte Haugsnes Medlem AP Mani Hussaini Medlem AP Ole Vestengen Medlem AP

2 Arne Arnesen Medlem AP Janka Holstad Medlem (fra kl ) AP Lars Egil Berg Medlem SP Kristin Stanger Medlem SP Gro Holt Medlem SV Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Heidi Bjørklund Medlem AP Frida Brenna Medlem AP Randi S. K. Skedsmo Medlem AP André Bue Medlem FRP Jorunn Gram Vordal Medlem FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar F. Quande André Bue FRP Elin Steffenrud Andersen Jorunn Gram Vordal FRP Stephanie Matheson Ziener Frida Brenna AP Beathe Christensen Heidi Bjørklund AP Anne-Grethe Borgen Randi S. K. Skedsmo AP Eve Munthe-Kaas Hans Jørgen Borgen H (til kl , tom. sak 84/12) Vinjar Tufte Janka Ekrem Holstad AP (til kl , tom. sak 91/12) Vinjar Tufte Anne Grethe Borgen AP (i sak 93/12) Fra administrasjonen møtte: Navn Arne Bruknapp Hanne Espeseth Siri Gauthun Kielleand Pål Chr. Jakobsen Turi Kobbhaug Stilling Rådmann Kommunaldirektør Kommunaldirektør Enhetsleder økonomi Formannskapssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Harald Espelund /s/ Eli Stensby /s/ Eva Gullichsen /s/

3 Saksliste Saksnr PS 83/12 RS 9/12 PS 84/12 PS 85/12 PS 86/12 PS 87/12 PS 88/12 PS 89/12 PS 90/12 PS 91/12 PS 92/12 PS 93/12 PS 94/12 Innhold Referatsaker Protokoll fra kontrollutvalgets møte i Ullensaker 28. august Prosjektregnskap Nytt SRO anlegg - Gardermoen renseanlegg Prosjektregnskap Paviljong Algarheim skole Prosjektregnskap Vannledning Fladby - Myrhus - Oppen Prosjektregnskap Nytt modulbygg på Åreppen skole Prosjektregnskap Omplasserte skolemoduler på Åreppen og Mogreina skoler Prosjektregnskap Ny utslippsledning Kløfta renseanlegg Barnehagetilbudet - økonomiske konsekvenser av framtidig kapasitet, struktur og organisering Rom og Funksjonsprogram Gystadmarka skole 4 parallell Fremtidige helsetjenester for gravide, barn og unge OSL Masterplan plan for langsiktig utvikling i perioden Kommunedelplan for Kløfta - avklaring av avstemmingsresultat PS 95/12 Valg av forliksråd for perioden PS 96/12 PS 97/12 Fritak fra politiske verv, permisjon samt suppleringsvalg Søknad om midler til oppbygging av lysløypene i Nordkisa og på Jessheim etter stormen Dagmar Ved møtets begynnelse besvarte ordfører to enkle spørsmål: Fra Vinjar Tufte (AP) vedr. prosjektstøtte til livssynsnøytrale seremonilokaler. Fra Kjell Fredagsvik (AP) vedr. varaordførers arbeidsoppgaver.

4 PS 83/12 Referatsaker Referatsaken ble tatt til orientering. PS 84/12 Prosjektregnskap Nytt SRO anlegg - Gardermoen renseanlegg Repr. Tom Staahle (Frp) fremmet flg. forslag: 1. KST støtter innstillingene i sakene 2. KST beklager sterkt at prosjektregnskapene avleveres så sent. Dette er ikke i tråd med kommunens reglement og KST ber administrasjonen stramme inn denne praksisen slik at den blir i tråd med gjeldende reglement. 3. KST ber om at det legges frem en sak for HOP som viser utestående prosjektregnskap som ikke er levert i henhold til reglementet. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt 4704 Nytt SRO-anlegg ved Gardermoen renseanlegg godkjennes. 2. Kommunestyret vil bemerke at det er foretatt budsjettilpasninger tilknyttet prosjektet som ikke kan forankres i politiske budsjettvedtak. Disse administrative endringene utgjør netto kr ,-. 3. Kommunestyret har merket seg at rådmann har innført rutiner for å unngå administrative overføringer av midler mellom prosjekter. 4. KST beklager sterkt at prosjektregnskapene avleveres så sent. Dette er ikke i tråd med kommunens reglement og KST ber administrasjonen stramme inn denne praksisen slik at den blir i tråd med gjeldende reglement. 5. KST ber om at det legges frem en sak for HOP som viser utestående prosjektregnskap som ikke er levert i henhold til reglementet. PS 85/12 Prosjektregnskap Paviljong Algarheim skole Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

5 1. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt 4905 Paviljong Algarheim skole godkjennes. 2. Kommunestyret merker seg at det ikke foreligger analyse over avvik mellom kostnadskalkyle/detaljert budsjett og regnskap for de tre prosjektregnskapene på bygg vi har behandlet i dette møtet. 3. Kommunestyret ønsker en skriftlig redegjørelse av hvilke rutiner kommunen har på dette området. PS 86/12 Prosjektregnskap Vannledning Fladby - Myrhus - Oppen Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt 4433 Vannledning Fladby-Myrhus-Oppen godkjennes. 2. Kommunestyret har merket seg at det ikke forelå kostnadskalkyler som underbygget investeringsrammen før politisk behandling. Kommunestyret forutsetter at rutiner på dette området etableres. 3. Kommunestyret har merket seg at det er uklarhet om bevilgningsrammen på VAR anlegg er med eller uten merverdiavgift. Kommunestyret forutsetter at dette klargjøres i fremtidige prosjekter. PS 87/12 Prosjektregnskap Nytt modulbygg på Åreppen skole Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt 4266 Nytt modulbygg på Åreppen skole godkjennes. PS 88/12 Prosjektregnskap Omplasserte skolemoduler på Åreppen og Mogreina skoler Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

6 1. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt Omplasserte skolemoduler på Åreppen og Mogreina skoler godkjennes. 2. Kommunestyret registrerer noe feilføring på dette prosjektet. Kommunestyret har merket seg at rådmannen har innskjerpet rutiner og krav til internkontroll på dette området. PS 89/12 Prosjektregnskap Ny utslippsledning Kløfta renseanlegg Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Sluttregnskapet tilknyttet prosjekt Ny utslippsledning Kløfta renseanlegg godkjennes. PS 90/12 Barnehagetilbudet - økonomiske konsekvenser av framtidig kapasitet, struktur og organisering Repr. Lise K. Furuseth (KrF) ble enstemmig erklært inhabil. Av 45 representanter var 44 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. Saken har vært behandlet i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og hovedutvalg for overordnet planlegging. Hovedutvalgene fremmer forskjellig innstilling. Repr. Willy Kvilten (H) fremmet flg. forslag: 1. Foreliggende analyse og strategi legges til grunn for den videre utbygging av barnehager i kommunal regi i Ullensaker kommune. 2. Frem til 2014/2015 er det ut fra gitte forhåndstilsagn ikke rom for utbygging av kommunale barnehager ut over ny 8 avdelings barnehage på Kløfta. 3. I perioden tas det sikte på følgende utbygging av barnehageplasser i kommunal regi i Jessheim området: Nordby barnehage utbygges, evt. bygges ny som 8 avdelings barnehage Ut over dette etableres det minst 1 ny 8 avdelings barnehage utover ØP 4. Det legges fram egen sak vedr ervervelse av tomteareal og utbygging av Nordby barnehage.

7 Repr. Kjell Fredagsvik (AP) fremmet flg. forslag: 1. Foreliggende analyse og strategi legges til grunn for den videre utbygging av barnehager i kommunal regi i Ullensaker kommune. 2. Frem til 2014/2015 er det ut fra gitte forhåndstilsagn ikke rom for utbygging av kommunale barnehager ut over ny 8 avdelings barnehage på Kløfta. 3. I perioden tas det sikte på følgende utbygging av barnehageplasser i kommunal regi i Jessheimområdet: Nordby barnehage utbygges, evt. bygges ny som 8 avdelings barnehage Ut over dette etableres det 2 nye 8 avdelings barnehager 4. Det legges fram egen sak vedr ervervelse av tomteareal og utbygging av Nordby barnehage. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Fredagsviks forslag om nytt pkt. 3 fikk 16 stemmer og falt derved. Repr. Kviltens forslag, pkt. 3 ble vedtatt med 27 mot 17 stemmer. Repr. Kviltens forslag, pkt. 4, som er sammenfallende med repr. Fredagsviks forslag til pkt. 4, ble vedtatt med 27 mot 17 stemmer. 1. Foreliggende analyse og strategi legges til grunn for den videre utbygging av barnehager i kommunal regi i Ullensaker kommune. 2. Frem til 2014/2015 er det ut fra gitte forhåndstilsagn ikke rom for utbygging av kommunale barnehager ut over ny 8 avdelings barnehage på Kløfta. 3. I perioden tas det sikte på følgende utbygging av barnehageplasser i kommunal regi i Jessheim området: Nordby barnehage utbygges, evt. bygges ny som 8 avdelings barnehage Ut over dette etableres det minst 1 ny 8 avdelings barnehage utover ØP 4. Det legges fram egen sak vedr ervervelse av tomteareal og utbygging av Nordby barnehage. PS 91/12 Rom og Funksjonsprogram Gystadmarka skole 4 parallell Saken har vært behandlet i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og hovedutvalg for overordnet planlegging. Hovedutvalgene fremmer lik innstilling. Repr. Lise K. Furuseth (KrF) fremmet flg. forslag om et nytt punkt 2. HOPs forslag til pkt. 2 blir da pkt. 3 osv.: Det planlegges et storkjøkken i forbindelse med nytt allrom. Repr. Arne Arnesen (AP) tok opp repr. Lise K. Furuseths habilitet i forbindelse med skolesaker.

8 Representanten ble funnet habil ved behandling av denne saken. Repr. Lise K. Furuseths forslag fikk 3 stemmer og falt derved. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fremlagte rom og funksjonsprogram skal være retningsgivende for utvidelse av Gystadmarka skole til en 4 parallell skole. 2. Budsjettramme for prosjektet forutsettes innarbeidet i budsjett 2013, økonomiplan Rådmannen bes å utarbeide forprosjekt som grunnlag for anbudskonkurranse. PS 92/12 Fremtidige helsetjenester for gravide, barn og unge Repr. Tom Staahle (Frp) fremmet flg. forslag om et nytt pkt. 3: Det legges frem en sak for politisk behandling om overføring av enheten FBU til HHS. Saken legges frem så den behandles i KST så raskt som mulig. Hovedutvalg for skole, barnehage og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Staahles forslag ble vedtatt med 28 mot 17 stemmer. 1. Prosjektrapport «Fremtidige helsetjenester for gravide, barn og unge» tas til orientering. 2. Anbefalingene i rapporten om en ressursmessig styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten vurderes i budsjett 2013 /økonomiplan Det legges frem en sak for politisk behandling om overføring av enheten FBU til HHS. Saken legges frem så den behandles i KST så raskt som mulig. PS 93/12 OSL Masterplan plan for langsiktig utvikling i perioden Representanten Heidi Sørum (Frp) ba om å få sin habilitet vurdert. Repr. Anne Grethe Borgen (AP) erklærte seg inhabil. Representanten Heidi Sørum ble enstemmig erklært inhabil. Repr. Anne Grethe Borgen ble enstemmig erklært inhabil. Repr. Vinjar Tufte (AP) tok sete. Av 45 representanter var 44 tilstede medregnet møtende vararepresentanter. Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt.

9 Ullensaker kommune har mottatt Oslo lufthavn AS forslag til masterplan for perioden til høring, og kommunestyret har følgende merknader: 1. OSL må legge opp til en mest mulig effektiv drift og utnyttelse av dagens to rullebaner og behovet for å båndlegge arealer til en tredje rullebane må vurderes ut fra dette. Det vises i den forbindelse til flyplasser av sammenlignbar størrelse som ivaretar dette på en god måte. 2. Støyproblematikken ved en tredje rullebane etter Alternativ Øst vil få konsekvenser for store deler av Ullensaker og Eidsvoll. Støy som tema er ikke godt nok belyst i høringsdokumentene. Det drøftes ikke konsekvenser i forhold til framtidig utbygging i de berørte kommunene og kartmaterialet er ikke godt nok til å gi et klart bilde av den framtidige støysituasjonen. 3. Det savnes en klarere prioritering og vekting av de forskjellige utredningstemaene innenfor en større samfunnsmessig ramme. For Ullensaker Kommune er det ikke samfunnsøkonomisk fornuftig å legge alternativ Øst til grunn for 3. rullebane. 4. Ullensaker kommune savner en redegjørelse for hjemmelsgrunnlag, organisering og gjennomføring av båndleggingsprosessen i forbindelse med høringen av masterplanen. Det er uheldig at dette ikke er belyst i høringsdokumentene. Ullensaker kommune forventer at masterplanen også sendes på høring til berørte grunneiere, naboer og organisasjoner. 5. Ullensaker kommune forutsetter at det er påkrevd med en planprosess etter plan- og bygningsloven og at avklaring av planprosess må skje i nært samarbeide med de berørte kommunene. 6. Ullensaker kommune er ikke tilfreds med at de utfordringer HOP tok opp i sitt vedtak i PS fattet ikke er fulgt opp av OSL og ber om at de kommer med et tilsvar på dette til kommunen og som legges ved Masterplanen. PS 94/12 Kommunedelplan for Kløfta - avklaring av avstemmingsresultat Arne Arnesen (AP) tok opp spørsmål vedr. sin habilitet. Representanten ble erklært habil. Repr. Vinjar Tufte (AP) ble også erklært habil. Repr. Eva Gullichsen (AP) frafalt at det skulle voteres over APs forslag vedr. Trollskogen og B12 og sa seg enig i at det var Lise K. Furuseths forslag som ble vedtatt i møte Repr. Tim Holmvik (H) fremmet flg. forslag (som var uteglemt i vedtaket fra ): Når kommuneplanen rulleres neste gang skal det avsettes areal til en ny videregående skole. Repr. Harald Espelund (Frp) fremmet flg. forslag: 1. Protokollen fra kommunestyret om Kløftaplanen fra godkjennes. 2. I tillegg kommer forslag fra Tim Holmvik.

10 Repr. Espelunds forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Protokollen fra kommunestyret om Kløftaplanen fra godkjennes. 2. I tillegg kommer forslag fra Tim Holmvik. PS 95/12 Valg av forliksråd for perioden Valgkomiteens leder, Petter Stensby (Frp) fremmet iflg. fullmakt flg. forslag: Som medlemmer av forliksrådet for perioden tom velges: 1. Randi Skedsmo 2. Ragnhild G. Hovde 3. Petter Stensby Som varamedlemmer til forliksrådet for perioden tom velges: 1. Steinar Ørum 2. Lisbeth Sekkelsten 3. Jøran Vordal Leder av valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteens leder fremmet deretter flg. forslag: Som leder av forliksrådet velges Petter Stensby. Leder av valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Som medlemmer av forliksrådet for perioden tom velges: 1. Randi Skedsmo 2. Ragnhild G. Hovde 3. Petter Stensby Som varamedlemmer til forliksrådet for perioden tom velges: 1. Steinar Ørum 2. Lisbeth Sekkelsten 3. Jøran Vordal Som leder av forliksrådet velges Petter Stensby.

11 PS 96/12 Fritak fra politiske verv, permisjon samt suppleringsvalg Repr. Ketil Nordengen (H) fremmet flg. forslag: 1. Saken utsettes 2. Fritaksreglement i kommunen gjennomgås og tydeliggjøres og legges frem til behandling til KST i desember. Utsettelsesforslaget fikk 18 stemmer og falt derved. Leder av valgkomiteen, Petter Stensby (Frp) fremmet ifølge fullmakt flg. forslag: 1. Heidi Bjørklund (AP) innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyremedlem i tiden Beathe Christensen (AP) fortsetter som fast medlem av kommunestyret i tiden Anne Volle (Frp) innvilges varig fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. 4. Som nytt medlem av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur velges: Sandra Kim Eidevik 5. Som ny 1. vararepresentant til hovedutvalg for eiendom og teknisk drift velges: Kristoffer Vrådal 6. Som ny 2. vararepresentant til hovedutvalg for skole, barnehage og kultur velges: Helen M. Espelund Repr. Stensbys forslag, pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Repr. Stensbys forslag, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Repr. Stensbys forslag, pkt. 3 ble vedtatt med 26 mot 19 stemmer Repr. Stensbys forslag, pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Repr. Stensbys forsalg, pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. Repr. Stensbys forslag, pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 1. Heidi Bjørklund (AP) innvilges permisjon fra sitt verv som kommunestyremedlem i tiden Beathe Christensen (AP) fortsetter som fast medlem av kommunestyret i tiden Anne Volle (Frp) innvilges varig fritak fra sitt verv som medlem av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. 4. Som nytt medlem av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur velges: Sandra Kim Eidevik

12 5. Som ny 1. vararepresentant til hovedutvalg for eiendom og teknisk drift velges: Kristoffer Vrådal 6. Som ny 2. vararepresentant til hovedutvalg for skole, barnehage og kultur velges: Helen M. Espelund PS 97/12 Søknad om midler til oppbygging av lysløypene i Nordkisa og på Jessheim etter stormen Dagmar Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det bevilges kr til gjenoppbygging av lysløypa i Nordkisa i regi av Ullensaker skiklubb og Hauerseter Sportsklubb Nordkisa. 2. Det bevilges kr til gjenoppbygging av lysløypa på Allergot i regi av Ullensaker skiklubb og Hauerseter Sportsklubb Nordkisa. 3. Bevilgningen finansieres med midler fra disposisjonsfondet. 4. Om Ullensaker skiklubb og Hauerseter Sportsklubb Nordkisa gis erstatning fra Naturskadefondet skal tildelte midler tilfalle Ullensaker kommune.

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-3381/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Nordbytun ungdomsskole, 08.09.2010 auditoriet Fra K-sak: 36/10 Fra kl.: 19.00 Til K-sak: 40/10 Til kl.: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 29/15 Til saknr.: 40/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer