Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF"

Transkript

1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen, Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 01/

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn, formål Avgrensing og tilnærming i delprosjektet Viktige internkontrollelementer Fokus på etikk Risikovurdering Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Ansvars- og arbeidsdeling Budsjettprosess og budsjettoppfølging FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Fokus på etikk Funn og vurderinger Anbefalinger Risikovurdering Funn og vurderinger Anbefalinger Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Funn og vurderinger Ansvars- og arbeidsdeling Funn og vurderinger Anbefalinger Budsjettprosess og budsjettoppfølging Funn og vurderinger Anbefalinger OPPSUMMERING, TOTALVURDERING... 9 VEDLEGG: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER

3 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn, formål I de senere år er det avdekket flere omfattende mislighetssaker knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning i offentlig sektor, hvor ansatte i virksomheten er involvert (bl.a. ved Ullevål Universitetssykehus). Fra styrelederhold i foretakene i Helseregion Nord er det reist spørsmål om det er risiko for at slike misligheter også kan la seg gjennomføre her. På denne bakgrunn ble det våren 2007 besluttet at internrevisjonen i Helse Nord RHF skulle gjennomføre et revisjonsprosjekt med følgende formål: Å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer. Revisjonen er gjennomført ved fire delprosjekter om byggevirksomhet/bygningsmessig vedlikehold. Ett av disse gjelder byggeprosjektet Felles akuttmottak ved Helgelandssykehuset Mosjøen (FAM). 1.2 Avgrensing og tilnærming i delprosjektet Vi har fokusert på risikoen for misligheter som involverer egne medarbeidere med eller uten medvirkning utenfra (ofte benevnt interne misligheter ), f.eks. i form av korrupsjon som kan innebære smøring og bestikkelser, innkjøp til eget bruk m.m. Vi har ikke gått inn på risikoen for rene eksterne misligheter, altså svindel og andre misligheter begått av tredjemann uten medvirkning fra personer på innsiden. Revisjonsprosjektet dreier seg om hvorvidt de rutiner og kontrolltiltak som er etablert er egnet til å hindre gjennomføring av denne type misligheter i byggeprosjektet, eventuelt avdekke slike dersom de likevel skulle skje (jf. formålet gjengitt i pkt 1.1 ovenfor). Det dreier seg altså ikke om gransking av om misligheter faktisk har skjedd. Internrevisjonen har gjort en vurdering av hvilke internkontrollelementer som er særlig relevante for å hindre eller avdekke interne misligheter, se pkt 1.3 nedenfor. Deretter har vi undersøkt i hvilken grad disse internkontrolltiltakene er etablert på tilfredsstillende vis enten i Helgelandssykehuset HF, ved avdeling Mosjøen eller i selve byggeprosjektet. Flere av de vurderte problemstillingene berører ikke bare FAM-prosjektet men også andre deler av Helgelandssykehusets virksomhet. Revisjonen gjelder rutiner og tiltak som var etablert i byggeprosjektet mens det pågikk, altså primært i 2005 og 2006, og et stykke inn i Det kan tenkes at rutiner/prosedyrer som er beskrevet her er endret i ettertid. I den grad vi er kjent med at slike endringer er gjort, er det nevnt i rapporten. Arbeidet er utført ved dokumentstudier, regnskapsgjennomgang, intervjuer og samtaler. Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hatt bistand fra KPMG AS i revisjonsprosjektet. Våre funn og konklusjoner er gjennomgått med ledergruppen i Helgelandssykehuset HF i et avsluttende oppsummerings-/verifiseringsmøte. En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen. De mest sentrale dokumentene fremgår av vedlegg til rapporten, hvor det også er tatt inn en oversikt over hvem som er intervjuet. 3

4 1.3 Viktige internkontrollelementer Det fremgår av 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at helseforetakene skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Kravet er utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og i bestiller-/oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Også i bestiller-/oppdragsdokumenter fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF er det stilt krav til internkontrollen. Se f.eks. pkt 2.1 i bestillerdokumentet for 2006, hvor det bl.a. står: Helgelandssykehuset må kunne dokumentere et godt fungerende internkontrollsystem. Det innebærer bl.a. at foretaket må etablere ordninger som forebygger, avdekker og retter opp avvik fra faglige normer og de aktuelle lover og bestemmelser. Interne misligheter kan gjennomføres på forskjellige måter og være av ulik karakter. Omfattende, grove og planlagte misligheter kan f.eks. gå ut på at en som arbeider i foretaket bevisst belaster virksomheten med innkjøp gjort til privat bruk, eller driver et utstrakt samarbeid med tredjemann som den ene eller begge parter har fordel av. I andre tilfeller handler den ansatte i strid med foretakets interesser pga kunnskapsmangel, uforstand og naivitet, kanskje fordi han/hun vil være imøtekommende overfor en leverandør eller ikke klarer å stå i mot press fra denne. En hensiktsmessig internkontroll skal være egnet til å gi tilstrekkelig sikkerhet for at alle varianter av interne misligheter hindres eller avdekkes. Internrevisjonen vurderer følgende internkontrollelementer som særlig vesentlige i denne forbindelse: Fokus på etikk Interne misligheter innebærer uetisk opptreden. Ved å øke de ansattes kunnskap og bevissthet om hva det er akseptabelt å foreta seg og hva man ikke kan gjøre, reduseres risikoen for at noen handler i strid med foretakets interesser pga naivitet og uforstand. Fokus på etikk har neppe samme effekt i forhold til grove, overlagte misligheter, hvor medarbeideren utvilsomt er klar over at hun eller han gjør noe som er galt og uetisk. Men også disse tilfellene kan ha startet med en ubetenksom handling som vedkommende ikke så rekkevidden av. Bevissthet omkring etikk er derfor et viktig forebyggende tiltak også i denne sammenheng. Det er ikke uvanlig at den eksterne tredjemann i en intern mislighetssak er en som medarbeideren har nær tilknytning til fra tidligere, f.eks. en slektning eller et familiemedlem. Det kan også være et firma hvor medarbeideren selv eller noen i nær familie har eierandeler eller styreverv, har vært ansatt tidligere, osv. Dersom slike bindinger foreligger er det viktig at ledelsen er kjent med det og kan etablere rutiner og fordele arbeidsoppgaver slik at mislighetsrisikoen motvirkes. Internrevisjonen har derfor sett på om foretaket har hatt fokus på om personer med sentrale roller i byggeprosjektet kan ha slike nære forbindelser til leverandører/entreprenører Risikovurdering All virksomhet innebærer risiko for at noe går galt. Den risikoen kan man velge å leve med, eller man kan redusere den ved relevante tiltak. Det kan også tenkes at risikoen kan elimineres helt. Valget mellom disse alternativene bør tas bevisst, og det forutsetter at man er klar over hvilke risikoer som foreligger. Risikovurdering er derfor et viktig kontrolltiltak, også i forhold til interne misligheter. Man vurderer hva mislighetene kan gå ut på og hvordan de kan gjennomføres, samt sannsynlighet og mulige konsekvenser. Dette legges til grunn for en vurdering av mulige tiltak, før det tas beslutning om hvordan man skal forholde seg. Analysen kan foretas særskilt i forhold til prosjektet/problemstillingen, eller være del av en mer omfattende risikovurdering i foretaket. Krav om at risikovurderinger skal foretas fremgår bl.a. av protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF (pkt Krav til internkontroll i Helse Nord RHF): Styret i Helse Nord 4

5 RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Helseforetakene skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lovens 5 stiller følgende grunnleggende krav til anskaffelser: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Det er vanskelig å gjennomføre misligheter som innebærer forskjellsbehandling av leverandører dersom regelverket om offentlige anskaffelser etterleves konsekvent. Rutiner som sikrer at regelverket er kjent og blir fulgt, er derfor viktig for å gardere seg mot interne misligheter Ansvars- og arbeidsdeling En som kan håndtere en anbuds-, anskaffelses- eller innkjøpsprosess fra a til å uten at andre involveres i særlig grad, har gode muligheter til å gjennomføre (eller legge grunnlag for) misligheter som det er lite sannsynlig at noen vil avdekke. En hensiktsmessig fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom flere medarbeidere er derfor et viktig kontrollelement i forhold til mislighetsrisiko Budsjettprosess og budsjettoppfølging Interne misligheter vil innebære at noen beriker seg på foretakets bekostning, dvs. at foretakets kostnader blir høyere enn de burde være. Det betyr at man kan oppdage overskridelsen og komme på sporet av misligheten ved å sammenligne de faktiske kostnadene med gode og presise forventninger (med mindre det dreier seg om bagatellmessige beløp). Dette forutsetter at det foreligger et realistisk budsjett på tilstrekkelig detaljert nivå og at det foretas god og jevnlig budsjettoppfølging hvor overskridelser analyseres. En god prosess rundt utarbeidelse og oppfølging av foretakets/prosjektets budsjett er dermed et viktig tiltak for å øke muligheten for å avdekke interne misligheter av noen størrelse. 2 FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Internrevisjonen har vurdert hvordan internkontrollelementene som er nevnt i pkt t.o.m ovenfor er ivaretatt i Helgelandssykehuset HF, byggeprosjekt Felles akuttmottak Mosjøen. 5

6 2.1 Fokus på etikk Funn og vurderinger Gjennom intervjuene fremkom det at etiske spørsmål i liten grad har vært tema i foretaket, utenom i enkeltsaker. Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å sette etiske problemstillinger på dagsorden i byggeprosjektet FAM, og heller ikke i Helgelandssykehuset HF generelt. Arbeidsreglement for Helgelandssykehuset HF, som medarbeiderne har tilgang til på intranett, inneholder et eget punkt om Etiske regler. Dette er positivt, men innholdet i punktet er forholdsvis tynt og synes lite kjent. Det etiske regelverket for ansatte i Helse Nord, vedtatt av styret i Helse Nord RHF i sak , er ikke styrebehandlet i Helgelandssykehuset HF og er dermed ikke gjort gjeldende her. Intervjuene viste at det ikke er gjort noe spesielt for å skaffe oversikt over om personer med sentrale roller i foretaket eller i byggeprosjektet kan ha nære forbindelser til leverandører/ entreprenører. Det er ikke etablert noen rutine for å avklare slike forbindelser ved ansettelse/ engasjement i spesielle stillinger, og man har ikke foretatt noen kartlegging av sentrale medarbeideres eller deres nærståendes eier- og styreengasjementer i næringslivet. Fra foretakets side er det vist til at man opererer i et nærmiljø med små og oversiktelige forhold hvor man jevnt over har bra innblikk i familieforhold og andre forbindelser, slik at behovet for konkrete tiltak neppe er like stort som i større miljøer. Internrevisjonen er ikke uenig, men vurderer likevel dette som en aktuell risiko som kan og bør motvirkes gjennom gode internkontrolltiltak Anbefalinger Et viktig tiltak for å redusere risikoen for interne misligheter i en virksomhet, er å sørge for at medarbeiderne har et bevisst forhold til etiske problemstillinger og krav. Etter internrevisjonens oppfatning kunne Helgelandssykehuset HF/avdeling Mosjøen gjort mer her. Det bør vurderes konkrete tiltak som f.eks. vedtak av Helse Nords etiske regelverk, orienteringer, workshops, eksempelsamlinger med fokus på etiske problemstillinger o.l. Det bør også vurderes etablert rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser. 2.2 Risikovurdering Funn og vurderinger Det er etablert mange rutiner som bidrar til å redusere risiko i byggeprosjektet, inklusive risikoen for misligheter. Noen av de viktigste er beskrevet i PA-boken (prosjektadministrativ bok). Det er imidlertid ikke gjennomført noen konkret og dokumentert vurdering av mislighetsrisiko, verken på overordnet nivå i helseforetaket eller i tilknytning til byggeprosjektet. Dette er uheldig, da en systematisk utført risikovurdering er viktig for å sikre at alle vesentlige risikoforhold fanges opp. En dokumentert risikovurdering er også viktig som begrunnelse når man velger å akseptere risiko på et visst nivå, jf. bl.a. pkt 2.4 nedenfor om ansvars- og arbeidsdeling Anbefalinger Internrevisjonen anser det som viktig at det ved fremtidige byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF etableres rutiner og kontrolltiltak basert på dokumenterte risikovurderinger. Slike vurderinger bør også gjøres for øvrige deler av virksomheten, jf. kravet om et godt fungerende internkontrollsystem som er tilpasset risiko og vesentlighet i foretaket. Vi anbefaler at ledelsen 6

7 ved Helgelandssykehuset HF snarest tar stilling til hvordan man best kan innfri disse kravene, og gjennomfører risikovurderingsprosesser i samsvar med dette. 2.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser Funn og vurderinger Gjennom intervjuene har det fremkommet at så vel prosjektleder/byggeleder som andre med sentrale roller i forhold til avtaleinngåelser og anskaffelser i byggeprosjektet, har god kompetanse på fagområdet offentlige anskaffelser. Internrevisjonen har foretatt revisjonshandlinger med sikte på å avklare to forhold knyttet til offentlige anskaffelser: a. Er regelverket fulgt ved utlysninger og inngåelse av kontrakter i byggeprosjektet? I den anledning har vi undersøkt om det er gjennomført anbudsrunder for samtlige inngåtte kontrakter. Videre har vi gjennomgått to av anbudsrundene og vurdert om det er ført forskriftsmessig protokoll, om riktig prosedyre er benyttet og om det er gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av leverandør i overensstemmelse med tildelingskriteriene. b. Har foretaket/prosjektledelsen forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, eller er det gjort innkjøp fra andre i tilfeller hvor man skulle benyttet leverandør man har avtale med? Flere firmaer har hatt leveranser i byggeprosjektet uten at det er inngått avtale med dem i selve prosjektet. Vi har kontrollert, ved stikkprøver, om det foreligger rammeavtale i slike tilfeller. Hvis slik avtale ikke foreligger, har vi vurdert om foretaket burde ha benyttet annen leverandør med rammeavtale i stedet for den aktuelle leverandør. Våre kontroller har ikke avdekket brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i byggeprosjektet Felles akuttmottak Mosjøen. Prosessen fra tilbudsutsendelse til endelig avtale synes tilfredsstillende behandlet, og stikkprøvekontrollene viser at kjøp fra leverandører som det ikke er inngått avtale med i prosjektet enten gjelder leverandører man har rammeavtale med, eller anskaffelser hvor det ikke er nødvendig å gjennomføre anbudsrunde. 2.4 Ansvars- og arbeidsdeling Funn og vurderinger I byggeprosjektets PA-bok er det beskrevet en prosjektorganisasjon med bl.a. en prosjektleder og en byggeleder. Prosjektleder skal bl.a. ivareta kontraktsinngåelser og forholdet til planleggere og entreprenører, mens byggeleder har ansvar for økonomisk og teknisk oppfølging og kontroll, kontroll med fremdrift og rapportering. Dette er en viktig arbeidsdeling, men i byggeprosjektet Felles akuttmottak Mosjøen har man valgt å legge begge funksjonene til en og samme person. Det er opplyst at dette ble gjort av økonomiske grunner, man sparte penger ved å samle oppgavene hos foretakets ansatte byggeprosjektleder. Dette kan være en fornuftig beslutning, men internrevisjonen mener den burde vært tatt etter en konkret og dokumentert vurdering av risikoen ved å samle så mye ansvar og myndighet på en hånd. Vurderingen burde da omfatte en beslutning om kompenserende kontrolltiltak. Slik risikovurdering er ikke dokumentert, jf. også pkt foran. 7

8 I intervjuer ble det opplyst at alle kostnader i byggeprosjektet skal anvises av avdelingsdirektøren eller dennes stedfortreder. Dette er en viktig rutine, særlig sett hen til prosjektleders/byggeleders vide myndighet, og nåværende avdelingsdirektør opplyste at han nettopp på denne bakgrunn har lagt ekstra vekt på denne kontrollfunksjonen. Ut over dette har ikke internrevisjonen registrert at man har iverksatt spesielle kompenserende rutiner i prosjektet. Våre kontroller viste at rutinen med anvisning ved avdelingsdirektør ikke alltid ble fulgt i Flere fakturaer i prosjektet ble da anvist av prosjektleder/byggeleder, som også har attestert fakturaene. Det er opplyst at årsaken er at det først i november 2005 ble innført krav om både attestant og anviser i fakturasystemet BasWare. Før dette ble arbeids- og ansvarsdelingen ivaretatt ved at økonomisjefen gjennomgikk kostnader i FAM-prosjektet og godkjente disse, uten at dette ble dokumentert. Den manglende skriftlighet/dokumentasjon på dette punkt må anses som en vesentlig svikt i den interne kontroll i prosjektets tidlige fase Anbefalinger Foretaket synes ikke å ha vært tilstrekkelig bevisst på å etablere kontrolltiltak som kan kompensere for den manglende arbeidsdeling som oppsto da prosjektleder- og byggelederfunksjonen ble samlet på en hånd i dette byggeprosjektet. I senere prosjekter vil internrevisjonen sterkt anbefale at en eventuell tilsvarende beslutning tas etter en dokumentert risikovurdering, hvor det også tas stilling til hvilke kompenserende tiltak som skal iverksettes. 2.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging Funn og vurderinger Vi har i dette revisjonsprosjektet ikke gått nærmere inn på prosessen frem mot styrevedtatt budsjett for byggeprosjektet. Avdelingsledelsen i Mosjøen ble holdt løpende orientert om fremdriften i prosjektet gjennom økonomirapporter fra byggeleder/prosjektleder. Også foretaksledelsen ble holdt løpende orientert, men dette har i hovedsak skjedd muntlig. Alle avvik ble drøftet i ledergruppe/utvidet ledergruppe, og overskridelsene som har forekommet er styrebehandlet. Det synes dermed som budsjettoppfølgingen har foregått tilfredsstillende, men internrevisjonen mener det ville vært en kontrollmessig fordel med mer skriftlighet i disse prosessene, bl.a. knyttet til de omprioriteringer og endringer som er gjort i prosjektet. Byggeleder/prosjektleder har ført et eget byggeregnskap for prosjektet Felles akuttmottak Mosjøen. Dette er et positivt tiltak som gir mulighet for kontroll med at kostnadene i prosjektet er korrekt registrert i finansregnskapet (Agresso). Denne kontrollmuligheten er imidlertid ikke fulgt opp, det er ikke gjort avstemminger mellom regnskapene under veis i prosjektet. Dermed har man heller ikke sikret at rapportering til ledelse og styre blir pålitelig og korrekt både når den skjer ut fra byggeregnskapet og når finansregnskapets tall legges til grunn Anbefalinger I senere byggeprosjekter vil internrevisjonen anbefale at det legges opp til større grad av skriftlighet i økonomirapportering og ledelsens budsjettoppfølging, først og fremst for å oppnå en bedre dokumentasjon for at dette viktige internkontrollelementet er på plass. Internrevisjonen vil også anbefale at man i fremtidige byggeprosjekter utnytter den kontrollmuligheten som ligger i avstemminger mellom byggeregnskap (prosjektregnskap) og finansregnskap. 8

9 3 OPPSUMMERING, TOTALVURDERING Prosjektet Felles akuttmottak Mosjøen er et relativt beskjedent byggeprosjekt (drøyt 40 millioner NOK). Det økonomiske tapet ved eventuelle interne misligheter kan likevel bli merkbart også i et slikt prosjekt hvis relevante internkontrolltiltak ikke er på plass. Misligheter kan dessuten resultere i negativ fokus og medieomtale uavhengig av beløpsstørrelse ( omdømmerisiko ). Internrevisjonen vil også nevne at hensynet til involverte medarbeidere som kan la seg forlede til å handle uetisk og begå misligheter i et miljø preget av dårlig internkontroll, tilsier at viktige internkontrollelementer må være på plass selv i mindre prosjekter også som sikring mot at noen blir gjenstand for urettmessig mistanke. Mange viktige rutiner har vært på plass i dette byggeprosjektet. Det synes bl.a. som regelverket om offentlige anskaffelser er fulgt, noe som er viktig for å redusere mislighetsrisikoen. Som anbefalingene foran viser, er det imidlertid også avdekket kontrollmessige svakheter. Særlig ett forhold fremstår som en betydelig risiko i byggeprosjektet, det er den manglende ansvars- og arbeidsdelingen mellom prosjektleders og byggeleders oppgaver. Foretaksledelsen gjorde et bevisst valg om dette, og internrevisjonen regner med at fordeler og ulemper ble vurdert før beslutningen ble tatt. Det er likevel en klar kontrollmessig svakhet at det ikke er gjennomført og dokumentert en risikovurdering som omfatter dette forholdet. I en slik risikovurdering burde det fremgå om det etableres kompenserende tiltak, og hva disse i så fall går ut på. Internrevisjonen har videre konstatert at det har vært beskjeden fokus på etikk i foretaket, og at man har manglet tiltak som sikrer oversikt over eventuelle nære forbindelser med aktuelle leverandører. Samlet sett betyr dette at Helgelandsforetaket HF ikke kan sies å ha etablert en internkontroll som ga tilstrekkelig sikkerhet for at interne misligheter ikke kunne gjennomføres i byggeprosjektet Felles akuttmottak Mosjøen, eller at slike misligheter ville bli avdekket dersom de likevel skulle ha forekommet. Foretaksledelsen har i tilbakemeldinger til internrevisjonen opplyst at det vil bli truffet tiltak for å rette opp de avdekkede svakheter. 9

10 VEDLEGG: DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen, både i form av dokumenter og regnskaper/registre. De mest sentrale av disse er: - Prosjektadministrativ bok (PA-bok) for Helgelandssykehuset Mosjøen FAM Felles akuttmottak - Arbeidsreglement Helgelandssykehuset - Div. bestillerdokument (oppdragsdokument) fra Helse Nord RHF til Helgelandssykehuset HF - Anskaffelsesprotokoller - Div. bilagsdokumentasjon for anbudsprosess inkl. tilbud og avtaler - Oversikt over avtaler utenom byggeprosjektet (inngått gjennom Nordland fylkeskommune) - Hovedbok, prosjektregnskap og reskontro i Agresso - Regnskapsdokumentasjon (fakturaer) i BasWare - Prosjektregnskap ( skyggeregnskap ) i Excel - Rapporter knyttet til prosjektoppfølging og økonomisk rapportering (inkl. økonomirapport fra Excel-regnskap fordelt på leverandører) - Fullmaktsoversikt fra fakturasystemet BasWare - Prosjekthotellet Proteknologi med bl.a. endringsmeldinger og tilleggsordrer Internrevisjonen har intervjuet følgende medarbeidere: - Foretaksdirektør Jan Erik Furunes - Avdelingsdirektør Jan Inge Pettersen - Byggeprosjektleder Håkon Hårvik - Tidligere avdelingsdirektør Arne Wilskow - Økonomileder Kirsti Stokland - Prosjektleder for omstilling Sissel Lindseth Enkelte spørsmål er også diskutert med andre medarbeidere. 10

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08

Internrevisjonsrapport nr 04/08 18.04.08 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - delprosjekt bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport

Detaljer

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF

Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport 01/09 07.09.09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål... 3 1.2

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering

Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen oppsummering Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: 134 2010/9 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 14.6.2010 Styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak:

Formål/sammendrag Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai Styret fattet følgende vedtak: Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 200800551-6 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 79-2009/5

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Internkontroll i Helse Nord RHF

Internkontroll i Helse Nord RHF Internkontroll i Helse Nord RHF Utforming og oppfølging av styringsdokumentene til helseforetakene og Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet Internrevisjonsrapport nr 2/06 28.02.07 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 12/18 Etablering av program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2018/4 Rita Bjørgan Holand Ingerid Gunnerød Dato for styremøte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 024-2014 RAMMEVERK FOR ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret godkjenner rammeverket for

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2010 SAK NR 025-2011 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER OPPLEGG FOR EVALUERING Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2009 Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.01.2010 200800560-25 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: INTERNREVISJONENS

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon

Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon Misligheter - teori og erfaringer gjennom revisjon SUV1/Rikke Vosgraff-Pattison Misligheter definisjon En bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har overordnet

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/23 Klager: Innklaget: Helle AS Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015)

Innst. 199 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:4 (2014 2015) Innst. 199 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:4 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer