Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)"

Transkript

1 Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Kjelsås skole - Nybygg og rehab Side 1 av 14

2 DEL I Samarbeid Denne avtalen inngår i kontraktsdokumentet mellom partene for bygging og rehabilitering av Kjelsås skole. Avtalens del I regulerer partenes forståelse av samarbeidselementet i samarbeidsentreprisen. Ved motstrid mellom bestemmelser i del I og del II, gjelder del I foran. 1 Kontraktsdokumenter Rangeringen av kontraktsdokumentene vil etter samarbeidsperioden være som følger: a) Referat etter endt samarbeidsperioden(endelig målsum og omforent prosjekt) b) Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole (kontraktsbestemmelser som regulere samarbeid og tilpasninger til NS 3431) c) Referat fra avklaringsmøte den dd.mm.åååå d) Totalentreprenørens tilbud datert dd.mm.åååå e) Byggherrens tilbudsgrunnlag f) Tilbudsgrunnlagets beskrivelse/funksjonskrav g) Tilbudsgrunnlagets tegninger h) NS 3431 (ikke vedlagt) 2 Partenes representanter TE's representant er: BH's representant er:.. 3 Entrepriseform 3.1 Generelt Byggeprosjektet gjennomføres som en samarbeidsentreprise etter kost pluss - prinsippet med basis i NS3431. Entreprisen skal gjennomføres i åpenhet, tillit og med god og regelmessig kommunikasjon mellom partene etter prinsippet om åpen bok. Følgelig har Byggherren full innsynsrett i alle relevante dokumenter knyttet til gjennomføringen av prosjektet, herunder i prosjektregnskap, prisgrunnlag og fakturaunderlag for underentreprisene og totalentreprønerens egenproduksjon. Den engasjerte totalentreprenøren skal forestå den totale koordinering og planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeidene, med ansvar for kvalitet, funksjon, økonomi, fremdrift og rettidig overlevering i henhold til kontrakt for samtlige arbeider. For å gi partene interesse i å medvirke til kostnadsreduserende tiltak inneholder denne avtalen en incitamentsordning. Totalentreprenørens forslag til besparelser i samarbeidsperioden og byggefasen skal ikke føre til at de beskrevne og avtalte kvaliteter fravikes. Side 2 av 14

3 Partene er inneforstått med at kostnadsbesparelser, sikring av kvalitet og valg av gode totaløkonomiske løsninger (investering, drift og vedlikehold) skal gjøres i samarbeid med BH. 3.2 Samarbeidsperiode Det inngås en samarbeidsavtale for en samarbeidsperiode med en varighet på 2 3 måneder. Hensikten med Samarbeidsperioden er å etablere det samarbeid og de rutiner som skal prege prosjektet. I Samarbeidsperioden skal partene optimalisere løsningene og legge vekt på å oppnå byggevennlige utførelser. Muligheter for industrialisert produksjon skal utnyttes og man skal søke å komme frem til forenklinger og rasjonaliseringer. Hensikten er å oppnå kostnadsreduksjoner som både totalentreprenør og byggherre er tjent med. Samarbeidsperioden vil kreve gode samarbeidsevner og målet er å oppnå et godt samarbeidsklima med felles forståelse av prosjektmål. Selv om Undervisningsbygg har en sentral rolle som beslutningstaker, forutsettes det at totalentreprenøren kan være en pådriver for viktige entreprenørfaglige prosesser og forberede sin rolle som totalentreprenør i gjennomføringsfasen. Senest ved avslutning av Samarbeidsperioden kan Undervisningsbygg velge å gjennomføre forprosjektet slik det er beskrevet i tilbudsunderlaget med kontraktssum slik den er angitt i entreprenørens tilbud. I tillegg til selve tilbudet kan oppgitte opsjoner bli behandlet i Samarbeidsperiode. 4 Målsum 4.1 Tilbudt målsum Tilbudt målsum inneholder en fast del og en bevegelig del. Fast del (dekningsbidrag) inngår med Den bevegelige delen er Sum målsum kr Eks. mva kr Eks. mva kr Eks. mva Endelig målsum fremkommer etter endt samarbeidsperiode. Denne målsummen vil danne grunnlag for incitamentsordningen, jf pkt. 5 nedenfor. 4.2 Den faste delen Den faste delen består av Totalentreprenøren dekningsbidrag. Den faste delens LPS(lønns- og prisstigning) reguleres ikke. 4.3 Den bevegelige delen Den bevegelige delen omfatter alle andre deler av kontraktssummen så som rivekostnader, riggkostnader, prosjektering, byggeplassadministrasjon, underentrepriser og leveranser. Alle leveranser/underentrepriser behandles uten påslag og til selvkost. Selvkost faktureres byggherre månedlig i henhold til faktisk medgått tid og medgått Side 3 av 14

4 materiell. Timelister og dokumentert faktura som gjør kostnadene selvforklarende fra underleverandør skal legges ved totalentreprenørens fakturering til byggherren. målsummen justeres opp og ned dersom byggherren, gjennom skriftlig bestilling endrer omfang, kvalitet, funksjon eller fremdrift. Det er entreprenørens ansvar å følge opp endringer i så god tid at byggherren har valgmuligheter i økonomiske spørsmål. 5 Incitamentsordning Partene forholder seg til kontraktssummen i et forpliktende samarbeid for å kostnadsoptimalisere valg for prosjektet og for å unngå overskridelser av målsummen. Prosjektet skal månedlig avstemmes mot målprisens bevegelige del gjennom måling mot betalingsplan/prognose. Incitamentet er basert på målsummen slik den fremkommer av endelig kontrakt. Dersom endelig kostnad for prosjektet blir lavere enn målsummen, fordeles overskuddet mellom totalentreprenøren og Byggherren med 40 prosent til totalentreprenøren og 60 prosent til Byggherren. Dersom endelig kostnad for prosjektet blir høyere enn målsummen, fordeles underskuddet mellom totalentreprenøren og Byggherren med 60 prosent til totalentreprenøren og 40 prosent til Byggherren. Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse eller kvalitetsforringelse, tas dette opp skriftlig i samsvar med Kontraktens prosedyrer. Byggherren avgjør ensidig hvilke forslag som kommer til utførelse. Det er entreprenørens ansvar å følge opp endringer og fremlegge de for byggherren i så god tid at byggherren har reelle valgmuligheter mht. slike besparelser. Både totalentreprenør og Undervisningsbygg står fritt til å foreslå nye alternative løsninger. 6 Endringer Det skal leveres pris/tilbud for byggherrens godkjennelse i forkant av utførelse. Endringen/tilleggsbestillingen skal baseres på totalentreprenørens netto pristilbud tillagt prosentpåslag tilsvarende forholdet dekningsbidrag/målsum. Prisen for hver godkjent endring som er byggherres ansvar og risiko alene medfører justering av målsummen tilsvarende omforent tilbud. Endringen skal gjøres opp som prosjektet for øvrig etter kost pluss og skal inngå i de månedlige kostnadsfakturaene. Endringer skal nummereres fortløpende iht. bestemmelser i bok 0 kap. F. For øvrig gjelder denne avtalens del II og bestemmelsene i NS 3431 så langt de passer. 7 Kontrahering av underleverandør Entreprenøren skal utarbeide en kontraherings- og beslutningsplan for gjennomføring av prosessen med å innhente og kontrahere de enkelte underentrepriser og leveranser. Før endelig kontrakt inngås med de enkelte underentreprenører og leverandører, skal Entreprenøren fremlegge en liste over aktuelle foretak for Byggherren. Entreprenøren skal minimum ha tre innhentede tilbud for hver enkelt leveranse. Dersom Entreprenøren ønsker å utføre deler av kontraktsarbeidet selv, inngis tilbud i konkurranse og på ellers like vilkår med aktuelle eksterne entreprenører og leverandører. Entreprenøren skal evaluere de innkomne tilbud og forelegge Byggherren en innstilling. Byggherren skal godkjenne innstillingen før entreprenøren inngår kontraktsforhandlinger med de enkelte foretakene. Side 4 av 14

5 Dersom alle krav til tilbyder og tilbud for øvrig er oppfylt, skal den underentreprenør eller leverandør som har lavest pris velges. Byggherren skal ha innsyn i alle avtaler inkludert forespørsler, tilbud, kontrakter, endringer og sluttoppgjør. Byggherren skal videre ha innsyn i alle underbilag, timelister, materialkjøp og all teknisk dokumentasjon der dette benyttes i faktureringsgrunnlaget. 8 Prosjekteringsytelser 8.1 Generelt Byggherren har ansvar for all prosjektering frem til vedtak om rammetillatelse foreligger. All nødvendig prosjektering for å ferdigstille prosjektet utover det mottatte anbudsgrunnlaget leveres av totalentreprenøren. Totalentreprenøren overtar samtidig ansvaret og risiko for all prosjektering som er gjennomført før signering av kontrakt for samarbeidsperioden. Totalentreprenøren koordinerer og leder prosjekteringen slik at prosjektets planlagte fremdrift ivaretas. Totalentreprenøren har ansvaret for at alle krav i forhold til lover og forskrifter blir oppfylt, samt krav som fremkommer av avtale- og kontraktsdokumenter. Det skal prosjekteres løsninger som tilfredsstiller de krav som fremkommer av kontrakten, funksjonsbeskrivelsen og kravspesifikasjon Det vil forekomme at det er stilt krav utover det som er beskrevet i kravspesifikasjon I de tilfeller dette forekommer er det de spesifiserte kravene som gjelder før kravspesifikasjon Byggherren stiller krav til prosjekteringsytelsen iht. de krav som fremkommer i vedlagt krav til prosjektering Totalentreprenøren må selv vurdere omfanget av gjenstående prosjektering. Eventuelle feil, mangler eller uoverensstemmelser i tilbudsgrunnlaget vil ikke kunne videreføres byggherren. 8.2 Tiltransport av Arkitekt Undervisningsbyggs inngåtte kontrakt for arkitektytelser for Kjelsås skole vil bli tiltransportert totalentreprenøren iht. vedlagt tiltransportavtale. Honorar som skal medtas for Arkitekten i den videre prosjekteringen og oppfølging i byggeperioden er oppført av Byggherren i tilbudsskjemaet og skal føres til sum. Prosjekteringsytelser for ARK vil være inkludert i målsummen og omfatte alle nødvendige arbeider i fra start samarbeidsperiode til ferdig prosjekt. Landskapsarkitekttjenester (LARK) inngår ikke i kontrakten med Arkitekten og Totalentreprenøren er ansvarlig for å anskaffe denne ytelsen. Videre vil Byggherren selv stå for innkjøp av møbler, utstyr og innredning (inventarprosjekt) herunder kontrahering av interiørarkitekt (IARK). 8.3 Øvrig prosjektering Side 5 av 14

6 Totalentreprenøren er videre ansvarlig for all prosjektering og anskaffelse av øvrige rådgivertjenester utover tiltransportert kontrakt for arkitekttjenester, samt forestå nødvendig prosjekteringsgruppeledelse for å levere i henhold til de rammer som er gitt i kontrakten. 8.4 Brukermedvirkning Det er gjennomført en omfattende brukerprosess for å kartlegge behovet, romfordelingen og bruken av de ulike arealene og brukermedvirkningen ansees derfor som avsluttet. Det må allikevel påregnes noe deltagelse mot bruker i prosjektgjennomføringen. Brukere vil kunne være: UDE/Skolen Kjelsås IL Bydelen Nordre Aker Oslo musikk og kulturskole Kjelsås musikkorps Listen er ikke utfyllende men gir en indikasjon på omfanget av brukere ved skolen. 9 Bemanning, kapasitet TE er forpliktet til å ha tilstrekkelig kapasitet i prosjektteamet til enhver tid slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor avtalte rammer økonomisk, kvalitetsmessig og fremdriftsmessig. Utskifting av personer i prosjektadministrasjonen hos TE skal ikke skje uten godkjennelse av BH i god tid før eventuelle endringer inntrer. Ved utskifting av personell skal vedkommende erstattes med ressurser som har tilsvarende kvalifikasjoner. BH kan kreve utskifting av personer i TE's organisasjon. Eventuelle kostnader forbundet med dette er TE's ansvar. 10 Møtestruktur For å formalisere og følge opp samarbeidselementene i kontrakten og løse eventuelle uklarheter eller uenigheter på tidligst mulig tidspunkt etablerer prosjektet: Styringsgruppe, innkalles hvis det er saker av større karakter utenfor samarbeidspruppens myndighet, som skal besluttes, eller hvis det er saker som samarbeidsgruppen ikke greier å løse. BH s representant lager fremlegg til saker og kaller inn til styringsgruppemøter normalt med 1 ukes varsel. I styringsgruppen deltar fast BH's utbygningsdirektør, BH's juridisk direktør, TE's direktør, TE's advokat, BH's seksjonsleder, og TE's og BH's representant, og TE s prosjektleder. Styringsgruppen har besluttende myndighet. Saker som ikke løses i Styringsgruppen behandles i henhold til NS 3431 med BH s spesielle tilpasninger. Øvrig møtevirksomhet er regulert i bok 0. Side 6 av 14

7 DEL II FORHOLDET TIL NS 3431 Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser andre utgave september 1994 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. 11 Kontrakten. Kontraktsdokumenter. Tolkningsregler (NS 3431 pkt 4) 11.1 Betegnelser entreprenørens anbud eller tilbud under pkt. 4.1 bokstav b) erstattes med fellesbetegnelsen totalentreprenørens tilbud. anbuds- eller tilbudsgrunnlaget under pkt. 4.1 bokstav c) og d) erstattes med fellesbetegnelsen konkurransegrunnlaget Tolkningsregler (NS 3431 pkt. 4.2) Funksjonskrav og spesifiserte krav til utførelse og kvalitet i oppdragsgivers konkurransegrunnlag gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i tilbudet fra entreprenøren. For øvrig gjelder NS 3431 pkt. 4.2 fullt ut Fullmakter (NS 3431 pkt 5.1) Som nytt 3. punktum under NS 3431 pkt. 5.1, 1. ledd gjelder: Totalentreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. Dette er beskrevet i prosjektets Bok Entreprenørens uavhengighet Entreprenøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle Byggherren hvis en slik situasjon oppstår. Dersom Entreprenøren ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan Byggherren heve kontrakten i henhold til NS 3431 punkt Lover, offentlige forskrifter og vedtak (tillegg til NS 3431 punkt 6) 12.1 Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere og sanksjonsmuligheter Entreprenøren og deres underentreprenører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende avtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke jf forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Side 7 av 14

8 Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes. Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører/underleverandører. Dersom denne oppfordringen ikke blir imøtekommet, har oppdragsgiver rett til å heve kontrakten pga. vesentlig mislighold Internkontroll, SHA og ytre miljø Det vises til Bok 0 kap. F for utfyllende bestemmelser vedrørende entreprenørens plikter, krav til dokumentasjon og rapportering av de overnevnte forhold Miljøskadelige stoffer og kjemikaler Det henvises til krav slik det fremkommer av Bok Trevirke og trebaserte produkter Det henvises til krav slik det fremkommer av Bok Energikrav Det henvises til krav slik det fremkommer av Bok Avfallshåndtering Det henvises til krav slik det fremkommer av Bok Rådgivning og prosjektering 13.1 Ansvar for feil (tillegg til NS 3431 pkt 9.8) 9.8 annet ledd endres til: Totalentreprenøren svarer likevel ikke for feil i tegninger og dokumenter levert av byggherren etter kontraktsinngåelse, eller som er innhentet fra offentlig myndighet. Risikoen for eventuelle feil og mangler i prosjekteringsarbeidet som er utført før inngåelse av denne kontrakt og som er en del av konkurransegrunnlaget for denne totalentreprise overføres fra byggherren til totalentreprenøren 14 Arrangerte entrepriseformer (NS og 17.3) 14.1 Administrerte sideentrepriser og tiltransport Undervisningsbygg Oslo KF forbeholder seg retten til å kunne benytte følgende arrangerte entrepriseformer: Side 8 av 14

9 14.2 Entrepriser hvor totalentreprenør har koordineringsansvar for administrerte sideentreprenører Byggherren kan pålegge totalentreprenøren å utføre fremdriftsadministrasjon av sideentreprenører. Med mindre annet er avtalt, skal totalentreprenøren utarbeide en samordnet fremdriftsplan for egne og administrerte sideentreprenørenes arbeider, foreta fortløpende kontroll med at fremdriftsplanene overholdes, varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom de administrerte sideentreprenørers forhold truer med å sinke arbeidet, angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning, og angi mulige tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen. Dersom administrasjonspliktene ikke utføres faglig forsvarlig og aktsomt, kan byggherren kreve erstatning for det tap han blir påført som følge av kontraktsbruddet. Fremdriftsadministrasjon innebærer ikke at totalentreprenøren har påtatt seg risikoen for de administrerte sideentreprenørers fremdrift, og han har ikke gitt avkall på sin rett til å kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag for forhold som skyldes de administrerte sideentreprenørene. Dersom ikke annet er avtalt tilsvarer vederlaget 3 % av det totale vederlag eks. mva. for den administrerte entreprise 14.3 Tiltransport av prosjekterende og/eller underentreprise Ved tiltransport innhenter byggherren tilbud og inngår avtale med en entreprenør/leverandør som så tiltransporteres totalentreprenør. Totalentreprenøren har etter tiltransport fullt ansvar overfor byggherren for riktig oppfyllelse av disse kontrakter. Dagmulkt blir beregnet etter samlet kontraktssum inkl. mva for egne og tiltransporterte arbeider. Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse etter NS 3431 pkt. 18 skal etter tiltransport utvides forholdsmessig. Totalentreprenøren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor underentreprenøren, og skal stille sikkerhet ihht. NS 3431 pkt. 18.1, 18.3 og Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18) 15.1 Generelle regler (NS 3431 pkt. 18.1) NS 3431 punkt 18.1 utgår for så vidt gjelder byggherrens plikt til å stille sikkerhet. For øvrig gjelder 18.1 fullt ut Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.2) NS 3431 punkt 18.2, 1. ledd, 1. punktum utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Totalentreprenøren skal stille en samlet sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og i reklamasjonstiden Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt. 18.3) NS 3431 punkt 18.3 utgår. 16 Forsikring (NS 3431 pkt. 19) 16.1 Forsikring av kontraktsarbeidet (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest Side 9 av 14

10 14 dager etter kontraktsinngåelse 16.2 Kontroll av ansvarsforsikring (NS 3431 pkt. 19.3) Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbevis for kontroll senest 14 dager etter kontraktsinngåelse 17 Tidsfrister (NS 3431 pkt. 21 og pkt. 21) 17.1 Det er fastsatt følgende tidsfrister: Følgende dagmulktsbelagte tidsfrister gjelder for prosjektet: - Prosjektet skal ferdigstilles innen slik det fremgår av hovedfremdriftsplanen for byggherrens godkjennelse for prøvedrift. Prøvedriftsperiode regnes fra ibrukstagelse Endelig overtagelse eksklusiv deler av utomhusanlegget finner sted etter dokumentert og godkjent Prøvedrift Øvrige dagmulktsbelagte delfrister gjelder, og skal implementeres i Totalentreprenørens fremdriftsplan: M1 Igangsettingstillatelse riving godkjent M2 Ferdigstillelse riving M3 Oppstart tilknytting tekniske anlegg til 59-bygget fløy A M4 Ferdigstillelse Tilknytting tekniske anlegg til 59-bygget fløy A M3 Delovertagelse spilleflate inkl. tekniske anlegg M4 Delovertagelse Byggetrinn M5 Ferdigstillelse Utomhusprosjektet Totalentreprenøren skal innen fire uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide fremdriftsplan for egne arbeider. Fremdriftsplanen skal holde seg innenfor de rammer som er angitt i kontrakten, og vise hovedaktivitetene og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av, herunder forholdet til arbeid som skal utføres av sideentreprenører og andre av byggherrens kontraktsmedhjelpere. Planen skal justeres hvis samordning i henhold til NS3431 pkt.23.2 gjør det nødvendig. Totalentreprenøren skal føre dagbok, for eksempel EBAs dagbok. Dagboken skal omhandle alle relevante forhold, for eksempel temperatur- og værforhold, bemanning, arbeid påbegynt/ utført/ avsluttet, varsel gitt/mottatt, mottatt prosjektdokumenter osv Andre tidsfrister For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 18 Dagmulkt (NS 3431 pkt. 25.2) 18.1 Dagmulktsatser (NS 3431 pkt. 25.2, 2. ledd) Mulkten for ferdigstillelse og delfrister per kalenderdag fremgår av Bok Regulering av kontraktssum (NS 3431 pkt. 28.1) Kontraktssummen er ikke gjenstand for regulering. 20 Generelle betalingsregler (NS 3431 pkt 29) Side 10 av 14

11 Kontraktssummen utbetales i overensstemmelse med bestemmelsene i NS 3431, pkt. 29, men betalingsfrist er 30 dager fra mottatt korrekt faktura. For at Undervisningsbygg Oslo KF skal kunne overholde betalingsfristen må følgende vilkår overholdes: Faktura må påføres følgende: Kostnadssted: Prosjektnummer: Prosjektets navn: Kjelsås skole Nybygg rehab Prosjektleder i Undervisningsbygg: Erik Eskild og merkes A Faktura sendes til: Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Kommune fakturasentralen Postboks 6532 Etterstad 0606 Oslo Faktura sendes til: Byggeleder v/ (for attestasjon) Kåre Hagen AS Vollsveien 13H 1366 LYSAKER 21 Oppgjørsregler i forbindelse med endringer Regulering av rigg og driftsutgifter (NS 3431 punkt 33.4 og 33.5) 21.1 Regulering for økt omfang i uendret byggetid Hvis prisen av netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag) ikke overstiger 15 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter. Overstiger netto tilleggsarbeider 15% av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte rigg og driftsytelse etter følgende formel: 0,5 A (B 1,15 C) C A = Avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva B = Kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist eks mva. C = Opprinnelig kontraktsbeløp eks mva. Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunkt for opprinnelig sluttfrist (B) skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssum pga lønns- eller prisendringer. utbetaling av påslag for administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av underentrepriser/leverandører. avbestillingserstatning eventuelt endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg og drift kompensasjon for rigg og drift i endret byggetid Reguleringsbeløp etter denne bestemmelse, tillegges lønns- og prisstigning etter kontraktens indeks, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjonen i byggetiden. Side 11 av 14

12 21.2 Regulering i endret byggetid Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 3431 pkt 22.1 skal utgifter for økte rigg og driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A (Z) Y Y = opprinnelig byggetid Z = forlengelse ut over opprinnelig byggetid Reguleringsbeløp etter denne bestemmelse, tillegges lønns- og prisstigning etter kontraktens indeks, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjonen i byggetiden. 22 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 3431 pkt. 42.1) Første ledd utgår og erstattes med: Byggherren har rett til å bruke materiale utarbeidet av totalentreprenøren til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygning. Hvis ikke annet er avtalt, har totalentreprenøren alle øvrige rettigheter til sine ideer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til byggherren. Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. 23 Kontrollmåling på stedet Ved rehabilitering og tilbygg til eksisterende bygningsmasse er angitte mål i beskrivelsen kun orienterende og grunnlag for tilbudsregning. Totalentreprenøren skal selv ta produksjonsmål og andre nødvendige mål før bestilling av varer og produksjon av kontraktsarbeidet iverksettes. Denne bestemmelse har ingen betydning for totalentreprenørens rett til å kreve tilleggsvederlag for eventuelle endringer. 24 Delovertagelse (NS 3431 punkt 35.5 ) Ved delovertagelse av arbeider skal NS 3434 prosedyrer m/vedlegg benyttes. Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse ihht. NS 3431 punkt 22.1 og 22.2 kan byggherren kreve å overta deler av kontraktsarbeidet som er fullført på de vilkår og med de virkninger som fremgår av NS 3431 pkt Det skal protokolleres hvilke deler av kontraktsarbeidet som overtas og hvilke deler som ikke overtas. Dersom utomhusarealene ikke er fullført og derved ikke overtas etter bestemmelsen ovenfor, skal elevenes opphold i skolegården ikke anses som overtakelse ved bruk i henhold til NS 3431 pkt Dagmulktklausul for unnlatt utbedring av mangler Av hensyn til at elever og ansatte skal ferdes i skolebygg og på utomhusområde skal feil og mangler påpekt ved overtakelse utbedres så raskt som mulig. I henhold til NS 3431 pkt gis totalentreprenøren en rimelig frist for utbedring av manglene. Dersom denne frist ikke overholdes påløper dagmulkt tilsvarende 0,5 0/00 av kontraktssummen, Side 12 av 14

13 men ikke mindre enn kr. 500,- p.r. kalenderdag, fra det tidspunkt utbedringsfristen er misligholdt og frem til manglene er utbedret. 26 Felles reklamasjonsbesiktigelse (NS 3431 punkt 37.9) Før utløpet av hvert reklamasjonsår, som angis i overtakelsesprotokollen, skal det holdes en felles reklamasjonsbesiktigelse av kontraktsarbeidet. Totalentreprenøren plikter å være representert på hver befaring. Eventuell sikkerhetsstillelse vil ikke bli frigitt før alle befaringer er avholdt, og eventuelle mangler utbedret. 27 Lærlingklausul Hvis kontrakten gjelder en norsk tjenesteyter gjelder følgende krav om lærlingordning: Tjenesteyteren skal være tilknyttet godkjent lærlingordning i hele kontraktsperioden. Oppdragsgiver kan kreve å få se nødvendig dokumentasjon for at tjenesteyteren innehar godkjent lærlingordning. Dersom tjenesteyteren ikke kan dokumentere at han innehar godkjent lærlingordning innen en rimelig frist, har oppdragsgiveren rett til å heve kontrakten. 28 Reklame Totalentreprenøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 29 Tvister (NS 3431 punkt 45) NS 3431 punkt 45 utgår og erstattes med følgende bestemmelse: Dersom det oppstår tvist om fortolkninger eller rettsvirkning av kontrakten skal denne søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem skal saken avgjøres av ordinære domstoler, med mindre partene er enige om avgjørelse ved voldgift. Voldgift må i tilfelle være begjært innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgiftsbehandling. Ved voldgift oppnevner hver av partene en voldgiftsmann og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om oppmannen, foretas oppnevnelsen av justitiarius i Oslo tingrett. For voldgiften gjelder ellers bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25, for voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling. I tilfelle søksmål er Oslo verneting for partene i kontrakten og garantistene og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt. Ved løsning av tvister ved søksmål eller voldgift skal norsk rett legges til grunn. *** Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Side 13 av 14

14 For Undervisningsbygg Oslo KF For totalentreprenørfirma den den Byggherren Entreprenøren Side 14 av 14

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE RØDBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KJØP AV STØRRE VARER Side 1 av 27 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Kontraktssum... 4 3.

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9.

Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller. Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. Bakgrunnsmusikk: Prosjekt- og entreprisemodeller Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg Ulf Heitmann og Marius S. Langnes, 9. januar 2015 2 (1) Kontrakts- og tilbudsfasen (2) Oppstart (5) Fremdrift - fristforleng.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer