Markedsrapport Ness, Risan & Partners NRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005

2 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore

3 Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning Prosjekter Shippingprosjekter American Bulker KS Asian Tanker DIS China Bulkers KS China Cape DIS China Ropax DIS Containership Invest KS Dynasty DIS Eagle Shipping DIS Eastern Chemical Tanker III KS European Container KS European Container II KS Feedermate DIS Finn RoRo KS Indian Tanker KS Kapitan Korotaev Shipping Ltd Med Cruise DIS M-Tanker DIS Nordsjøferger KS NRP Fleetfinance KS NRP Fleetfinence II DIS Northeast Chemical Carrier KS Olympia DIS Rem Fortress DIS Ross Container DIS Scandinavian RoRo KS Sir Matt Reefer DIS Southern Chemical Tankers DIS TDS Containerships II KS Eiendomsprosjekter Akersgaten 16 Invest KS Berghagan Næringseiendom KS Entreprenørbygg Invest AS Helsingborg Kjøpesenter AS Hvamveien 1 KS Kyrre Grepps gt. 19 KS Moss Holmestrand Nærsenter KS Nordahl Bruns gate 10 KS NRP Realfinans DIS Nye Alfasetveien 11 KS Nygaard Brygge Invest KS Preståsen Park KS Ringeriksveien KS Scandigade 8 AS Selga Kombinasjonsbygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom og shipping er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

4 Side 2 Markedsrapport August Innledning har i september 2005 vært i virksomhet i 5 år. En kort periode for et selskap, men likevel lenge nok til å hevde at vi i løpet av denne perioden har etablert oss som en av de ledende selskapene innenfor direkte investeringer relatert til shipping og eiendom. NRP s suksess som selskap er helt avhengig av avkastningen vi klarer å gi våre investorer over tid. I et langsiktig perspektiv er ikke 5 år lenge nok til å gi et riktig bilde av NRP s avkastning. I tillegg må avkastningen alltid sees i lys av markedsforholdene i perioden. Vi i NRP er imidlertid svært opptatt av vår track record og ikke så lite stolte av at porteføljeavkastningen siden etableringen i september 2000 har vært på 50 % p.a. Riktig nok har markedene vært sterke i 2003 og 2004 og så langt i 2005, men vi har imidlertid i perioden vært gjennom kraftig børsfall i , urolighetene rundt 11. september og fallende leienivå og økt ledighet innenfor eiendom. Vår fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt og porteføljeavkastning over tid. NRP har ambisjoner om å utvikle seg til å bli et finanshus. Så langt har vi etablert NRP Forvaltning AS (forvalter 2 shippingfond og 1 eiendomsfond), NRP Investorservice AS (forretningsførsel for private investeringsselskaper) og Aker Eiendomsdrift AS (eiendomsforvaltning). Videre har vi nylig stiftet NRP Corporate ASA som har søkt Kredittilsynet om verdipapirkonsesjon. Vi er svært opptatt av at ovennevnte selskaper skal få en positiv utvikling fremover, og at de utvikler seg i samsvar med det våre kunder og samarbeidspartnere opplever at NRP står for. Siden siste markedsrapport har vi ansatt flere medarbeidere for å ta hånd om økt volum og utvikle selskapet videre. Vi ønsker Berit Müller (35 år, Statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen i Bergen), Moon-Ja Beck (45 år, Bedriftsøkonom fra BI) og Gina Hoff Kettunen (23 år) velkommen til NRP og håper at de vil trives i selskapet og bidra til å gi våre kunder service med høy kvalitet. Markedssituasjonen Egenkapitalmarkedet for direkte investeringer er godt hva gjelder tilgang på kapital, til tross for stor konkurranse fra et meget sterkt børsmarked. Dette skyldes i hovedsak god og stabil avkastning fra eiendom- og shippingprosjekter over flere år kombinert med et meget lavt rentenivå. Utfordringen fremover blir å utvikle prosjekter som har tilfredsstillende risikojustert avkastning. Vi arbeider fremdeles med forventninger om å kunne tilrettelegge prosjekter med en langsiktig avkastning på +/- 15% p.a., men har mer fokus på lavrisiko prosjekter enn å opprettholde historisk avkastning mot å øke risiko. Den globale markedssituasjonen er blandet med meget sterk vekst i Kina kombinert god vekst i USA. Greenspan har satt opp renten flere ganger den senere tid og yieldkurven i USD har flatet ut. Dette påvirker naturlig nok alle shippingprosjektene med inntekter i USD, selv om de fleste NRP prosjektene har foretatt rentesikringer i ulik form. I Europa er det generelle markedet langt svakere med stor arbeidsløshet i land som Tyskland, Italia og Frankrike. Rentenivået er på et historisk lavt nivå og forventningene fremover er at dette vil vedvare en god stund. Sverige satte i juni endog ned renten med 50 basispunkter. I Norge er situasjonen helt ulik resten av Europa takket være våre olje- og gassinntekter. Det er god vekst i økonomien og arbeidsløsheten har vært fallende den senere tid. Videre er det lav inflasjon takket være billig import fra lavkostland som Kina. Norges Bank satte nylig opp renten med 25 basispunkter delvis begrunnet i sterk kredittvekst og FRA markedet priser inn 1-2 ytterligere rentejusteringer á 25 punkter i løpet av Børsen har i løpet av de siste 30 månedene utviklet seg meget sterkt, opp mer enn 25% bare i 2005 mye takket være kraftig oppgang i oljeprisen som har smittet over på oljerelaterte aksjer. Det går nesten for bra for Norge og norske investorer for tiden. Det er bygget opp store formuer de siste årene. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor lenge dette vil vedvare. Svaret på dette spørsmålet ligger hovedsakelig i Østen og spesielt Kina. Hvor lenge vil veksten fortsette og vil kinesiske myndigheter klare å kontrollere veksten? Den kinesiske valuta CNY ble nylig justert opp 2% i forhold til USD for å imøtekomme press fra USA hvor innenlandsk produksjon sliter på grunn av billig kinesisk import. Et annet moment som kan påvirke den globale markedssituasjonen er hvorvidt den høye oljeprisen vil kunne redusere etterspørselen i verden generelt og USA spesielt. Shipping Alle shippingmarkedene har hatt et meget sterkt marked det siste året og skipsverdiene er høye innenfor alle segmenter. De høye verdiene skyldes ikke bare et godt marked, men også historisk høye nybyggpriser. Forventningene for shippingmarkedene er fremdeles gode, men det har den senere tid vært en svakere utvikling på ratene for tank- og tørrlastskip. Befraktningsmarkedet for containerskip har også de siste månedene flatet ut og blitt betydelig mer usikkert. Det er ingen tvil om at ordreboken innenfor mange tonnasjesegmenter er ukomfortabel stor sett i forhold til den totale flåten. Selv om det er god vekst i Kina og økte fraktvolumer vil forholdet mellom tilbud og etterspørsel være avgjørende, og vi vil igjen kunne oppleve at rederne overkontraherer slik at ratene faller slik vi har sett så mange ganger tidligere. NRP vil fortsette å fokusere på langsiktige finansielle prosjekter, men vil i dagens høye marked legge enda sterkere krav på befrakters soliditet og evne til å opprettholde sine forpliktelser i eventuelle fremtidige dårlige markeder. Isteden for å ta større risiko vil vi heller redusere på avkastningskravet. Eiendom Fallende utleiepriser innenfor kontor og lagereiendommer de siste årene ser ut til å ha stoppet opp. I enkelte prestisjeområder i Oslo rapporterer meglerne også om noe oppgang i leieprisene og redusert ledighet. Tendensen er imidlertid at leietagerne benytter det lave leiemarkedet til å oppgradere lokalitetene ved å øke standard og beliggenhet. For Oslo s del innebærer det at leietagerne flytter inn mot sentrum.

5 Markedsrapport August 2005 Side 3 Ledigheten for kontoreiendommer med lav standard utenfor de større byene vil som en følge av flytting mot sentrum kunne øke. Med dagens lave rentenivå vil det også kunne bygges nye moderne kontorbygg til konkurransedyktige leiepriser, og det er mange områder i og rundt Oslo som kan utvikles. Det er derfor lite trolig, til tross for vekst i økonomien og lavere ledighet, at ledighetsgraden reduseres med det første ned til et nivå hvor det igjen er grunnlag for en bred oppgang i leieprisene. Fallende renter har kompensert for fallende leiepriser og for eiendom med lange kontrakter har fallende renter ført til kraftig prisoppgang. Det er omsatt eiendommer med lange leiekontrakter (10-20 år) til gode leietagere helt ned mot 5% yield. Dette er om lag 100 punkter lavere enn vi så for et år siden. En konsekvens av lav yield ved omsetning av eiendommer kan innebære at prisene langt overgår hva det vil koste å bygge nytt. På lang sikt kan vi ikke se at en slik prising kan opprettholdes. NRP har benyttet det gode markedet til å selge enkelte eiendommer med betydelig gevinst. Det er lite trolig at de lange rentene faller ytterligere fra dagens nivå. Eventuell økning i eiendomsverdiene må i så fall komme som et resultat av større etterspørsel blant kjøperne (aksepterer lavere avkastningskrav) eller økt leienivå. Dersom de lange rentene stiger vil det trolig føre til fallende eiendomsverdier (forutsatt ikke vesentlig økning i leieprisene). Konkurransesituasjonen for kjøp av eiendom er fortsatt stor med stadig flere aktører. NRP vil i tillegg til rene finansielle prosjekter, også se på utviklingsprosjekter innen bolig og næring. Vi vil også vurdere prosjekter i det svenske markedet. Det er også verdt å bemerke at NRP i vinter tilrettela kjøp av et kontorbygg i København. Avkastning Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt en meget positiv utvikling siden siste markedsrapport. Verdiene under er basert på andeler omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for noen prosjekter antatt markedsverdi. 1. Halvår Perioden Avkastning Shippingporteføljen: 63% p.a. 45% p.a. 53% p.a. Eiendomsporteføljen: 69% p.a. 70% p.a. 43% p.a. Totalporteføljen: 66% p.a. 53% p.a. 50% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Eastern Chemical Tanker KS* % Gram Chemical Carrier DIS* % Korean Chemical Tanker KS % Lake Eva DIS* % Lake Maya DIS* % Sir Matt Reefer DIS % Alfasetveien 11 KS % Datavegen AS % Fornebuveien KS % Hotvedtveien 6 KS % Karihaugen Kombibygg KS % Nye Skarvenesveien KS % Valløveien 3 KS % *Skipene er solgt men ikke levert pr I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital. Så langt i 2005 er det innbetalt kapital, utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital i forbindelse med salg av prosjekter som følger: Innbetalt nye Utbytte Utbetalt Prosjekter 2005 ved salg Shippingprosj. (USD) * Eiendomsprosj. (NOK) Portefølje totalt (NOK) Kurs NOK/USD 6,5 * I løpet av august - oktober 2005 vil det deles ut ytterligere ca. USD 16,4 mill til deltagerne i de prosjekter som er solgt men skipene ikke levert pr Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger:

6 Side 4 Markedsrapport August 2005 NRP Investorservice AS Selskapet tilbyr forretningsførsel for private investeringsselskaper, regnskap for gårdeierselskaper, sameier etc., samt selvangivelse for selskaper og privatpersoner. NRP Investorservice har om lag 50 oppdragsgivere pr. i dag og selskapet har ambisjoner om å øke porteføljen betydelig i årene som kommer. Selskapet ledes av Anne Sørensen (42 år, Siviløkonom fra BI, samt MBA fra USA). Tonje Rød (29 år, revisor fra BI) begynte i selskapet i mars Videre vil Iver Breiby (32 år, Statsautorisert Revisor fra Handelshøyskolen i Bergen) begynne i selskapet i midten av september. NRP Forvaltning AS NRP har i løpet av 2004 og 2005 kjøpt seg opp i selskapet og innehar nå en eierandel på 50%. Selskapet forvalter 2 Shippingfond med en kommitert egenkapital på om lag NOK 350 mill. og ett eiendomsfond med en kommitert egenkapital på NOK 175 mill. Selskapet ledes av Øystein Bøe (47 år, Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen) og Thorbjørn Pedersen (49 år, Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen). Begge er partnere i selskapet og har om lag 23 års erfaring fra shipping, prosjektmegling, finansanalyse og eiendom. Selskapet har ambisjoner om å vokse innen forvaltning i årene som kommer. Aker Eiendomsdrift AS NRP kjøpte seg inn i selskapet i 2001 og har 50 % eierandel. Aker Eiendomsdrift forvalter 13 eiendommer med en samlet eiendomsmasse på i overkant 100,000 kvm. Selskapet tilbyr daglig drift, utleie, leietaker tilpasninger og ombygginger, vaktmestertjenester og sammen med NRP kan selskapet forvalte eiendommer fra A-Å. Selskapet ledes av Geir Baastad (45 år, siviløkonom fra Canada) som har mer enn 15 års erfaring fra eiendomsforvaltning og finans. Paal Berg (48 år, ingeniør) ble nylig ansatt. Berg har bred og variert erfaring fra byggrelatert industri de siste 15 årene. NRP Corporate ASA Selskapet har søkt Kredittilsynet om verdipapirkonsesjon som forventes å foreligge innen 1. september NRP Corporate vil ha full meglerbevilling, bortsett fra et operativt aksjebord med kjøp og salg av aksjer, rentepapirer etc. Hovedfokus for selskapet vil i første fase være finansiell rådgiving med særlig fokus på: - Kjøp og salg av virksomheter - Emisjoner og annen kapitalinnhenting - Finansiell (re)strukturering Truls Chr. Trøan (33 år, can.jur. ved Universitetet i Oslo, MBA fra USA) er ansatt som daglig leder og partner i selskapet. Trøan kommer fra stillingen som Associate Principle i McKinsey & Company hvor han har vært i 5 år. Truls har også arbeidet hos Thommesen Krefting Greve Lund i 2 år og innehar advokatbevilling. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investor, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Oslo 15. august 2005 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

7 Markedsrapport August 2005 Side 5 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert IRR fra etablering American Bulker KS ,3% Asian Tanker DIS ,9% China Bulkers KS ,6% China Cape DIS ,7% China Ropax DIS ,1% Containership Invest KS ,5% Dynasty DIS ,5% Eagle Shipping DIS N/A Eastern Chemical Tanker III KS ,5% European Container KS ,4% European Container II KS ,1% Feedermate DIS Euro ,9% Finn RoRo KS ,2% Indian Tanker KS ,6% Kapitan Korotaev Shipping Ltd ,2% Med Cruise DIS ,7% M-Tanker DIS ,0% Nordsjøferger KS NOK ,5% NRP Fleetfinance KS NOK ,0% NRP Fleetfinance II DIS NOK ,3% Northeast Chemical Carrier KS ,2% Olympia DIS ,6% Rem Fortress DIS NOK N/A Ross Container DIS ,5% Scandinavian RoRo KS ,7% Sir Matt Reefer DIS ,9% Southern Chemical Tankers DIS ,0% TDS Containership II KS ,3% Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Akersgaten 16 Invest KS ,2 % Berghagan Næringseiendom KS ,9 % Entreprenørbygg Invest AS ,4 % Helsingborg Kjøpesenter AS ,5 % Hvamveien 1 KS ,2 % Kyrre Grepps gt. 19 KS ,8 % Moss Holmestrand Nærsenter KS ,3 % Nordahl Bruns gate 10 KS ,7 % NRP Realfinans DIS N/A Nye Alfasetveien 11 KS ,0 % Nygaard Brygge Invest KS ,8 % Preståsen Park KS , Ringeriksveien KS ,7 % Scandigade 8 AS , SELGA Kombinasjonsbygg AS N/A 2004 N/A

8 Side 6 Markedsrapport August 2005

9 Markedsrapport August 2005 Side 7 3. Shippingprosjekter Nøkkeltall shippingportefølje Tall i USD 1,000 Tall i USD 1,000

10 Side 8 Markedsrapport August 2005 American Bulker KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P (June 2011) USD: IRR estimated share price: 5,07 % 10,72 % 15,72 % IRR total capital estimated share price: 6,6 8,49 % 10,45 % The Vessels Vessel names: Clipper Glory/Gem Clipper Joy/Jasmine/Jade Type: Panamax B/C Panamax B/C Dwt: Engine: B&W 5L70MCE B&W 6S60MC Yard/Built: Jiangnan China1990 Jiangnan China1994 Class/flag: ABS/Liberia ABS/Liberia Bareboat charter: 10 years 10 years Charterer: Clipper Bulk Shipping Ltd. Corporate details: Corporate Management: Manager: T. Klaveness AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: June. 6, 2001 Expiry of C/P: June. 6, 2011 BB rate net per day: USD , en bloc Charterer has provided a bank guarantee of USD 10 mill, beeing reduced by USD 1 mill annually, as security for the BB C/P. In addition there are financial covenants on BB charterer. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessels Total assets Mortgage debt Net Asset Value after dividend* Annual Financing: installments: Interest: Period: Balloon: Mortgage debt ** 95 months * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 11,54%. ** From 11. June 2003 to 11 June 2008 the interest is fixed at 6,31% ex. margin of 1,25%. A total of approx. USD of the loan is floating. We have assumed an interest rate of 5,25% incl. margin for this part of the loan for the entire period.

11 Markedsrapport August 2005 Side 9 Asian Tanker DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P USD: IRR estimated share price: 15,36 % IRR total capital estimated share price: 5,95 % The Vessels Vessel's name: M/T Tinan Uranus Type: VLCC Motor Tanker Dwt: Last drydock/special survey / Yard/Built: Nagasaki, Japan / 1992 Class/flag: Lloyds Register / Hong Kong Bareboat charter: 6 years Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: 12 May 2004 Expiry of C/P: 12 May 2010 BB rate net per day: USD The charterer has a purchase obligation to buy the Vessel at the end of the Charter period for USD , i.e net USD after deduction of charterer's loan of USD Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Charterer's loan Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Annual Financing: installments: Interest:*** Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD*** Quarterly ** 72 months term USD Charterer's loan USD No installments Zero 72 months term USD * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 9 %. ** 24 installments of USD *** The 1. Priority mortgage is divided in 2 tranches of USD 10 mill. The first tranche is floating at USD LIBOR + 1,50% margin. The second tranche is fixed at the following interest rates incl. margin: ,14% ,16% onwards - 5,75% (estimate)

12 Side 10 Markedsrapport August 2005 China Bulkers KS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end CP USD ( en bloc): IRR estimated share price: 11,15 % IRR total capital estimated share price: 6,60 % The Vessels Vessel name: Hebei Princess Hebei Prince Type: Panamax bulk carrier Panamax bulk carrier Dwt: 70,000 Dwt 73,000 Dwt LOA 225 m 225 m Engine: HD MAN B&W 6S60 HD MAN B&W 6S90 MC MCR RPM 92 MC MCR RPM 92 Yard/Built: Hudong Shipyard/1996 Hudong Shipyard/1996 Flag: Hong Kong Hong Kong Bareboat Charterer: Hebei Ocean Shipping Company, China. Corporate details: Corporate management: Manager: T. Klaveness Konsern AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Comencement of C/P: Sept Expiry of C/P: Sept BB rate net per day: USD en bloc The charterer has an option to purchase the vessels for USD 4 mill. en bloc. i.e. USD 2 mill. per vessel end of the charter. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Rapayment sellers` credit Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessels Total assets Outstanding debt 1. Prior Outstanding sellers credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend Financing: Amount: Installments: Interest: Margin: Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD USD * 1,25 % Sellers credit USD USD USD semiannual 2 % * The Interest has a cap at the follwing levels: 5,5% from ,0% from ,5% from In the calculations we have assumed following interest rates: - From ,5% p.a. incl margin. - From 2009-end of period 5,75% p.a. incl. margin.

13 Markedsrapport August 2005 Side 11 China Cape DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Charters purchase obligation USD: IRR estimated share price: 16,32 % IRR total capital estimated share price: 6,63 % The Vessel Vessel's name: M/V Hebei Puma Type: Capesize bulk carrier Dwt: dwt. LOA: 283,0 m Beam: 44,9 m Yard/Built: Gdyna Shipyard Poland /1992 Class/flag: China / Hong Kong Cargo capasity: (G) m3 Speed: 14 knots Main engine: Sultzer 6RTA76, BHP Charterer: Hebei Puma Shipping Ltd Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: 3. Dec 2004 Expiry of C/P: 3. Des 2014 BB rate net per day: USD year 1-2 USD year 3-10 The charterer has the vessel on the same period, on a "Hell & High Water" Time charter to Hebei Ocean Shipping Co. Ltd., China. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage ** *** 5 years USD Sellers credit: USD semi annual 0,00 % 10 years 0 * NAV (vessel value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 7,6%. ** The quarterly installments are as follows: Installment 1-8 USD Installment 9-20 USD *** The company has bought a "at the money" cap bps. to dec. 2009

14 Side 12 Markedsrapport August 2005 China Ropax DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Charters purchase obligation USD: 1 IRR estimated share price: 17,79 % IRR total capital estimated share price: 6,88 % The Vessel Vessel's name: M/V Tian Ren Type: Ro Ro Cargo passenger vessel Dwt: 5790 t LOA: 186,5 m Beam: 24,8 m Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990 Class/flag: KR/Panama Passenger capacity: 610 Cargo capacity: 170 containers Speed: 23,2 knots Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama. Corporate details: Corporate management: Manager: Atlantica Shipping AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: 23. September 2004 Expiry of C/P: 23. September 2010 BB rate net per day: USD The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of the charter. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD quarterly ** 6 years 0 Sellers credit: USD semi annual 2% p.a 6 years 0 * NAV (vessel value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 9,7 %. ** 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement in 6 years. For the remaining part of the loan 4,5% is used for year 1-2 and thereafter 5,5% including margin.

15 Markedsrapport August 2005 Side 13 Containership Invest KS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value of shares end of C/P (April 2006) USD: IRR estimated share price: -0,20 % 18,27 % 37,13 % Implicit residual value of the vessels (en bloc): Containership Invest KS owns 34,1% of the company Thor Dahl Containership KS (TDC). TDC owns 3 fully cellular containervessels that are employed on a time charter to Hyundai Merchant Marine Ltd., Korea. The vessels are under technical management of Jahre Wallem AS in Sandefjord and commercial management is performed by Jahre Dahl Bergesen AS, Sandefjord. This anaysis is based on Containership Invest KS receiving 34,1% of the dividends from TDC. It is assumed that the vessels are sold at the end of the present charter (Minimum period April 2006). The dividends and termination proceeds from TDC is based on the operating budget from the technical and commercial manager. The Vessels Vessel names: MV Hyundai Explorer/Inovator/MSC Pretoria Type: Fully cellular container vessels TEU: Reefer capacity: 150 GRT: Lenght: 244 meters Engine: Hyundai Sulzer 7RTA84 Yard/Built: Hyundai Heavy industries, South Korea, 1986 Class/flag: DnV + 1A1 Container / Bahamas Last dry-dock: All vessels have completed dry dock 1 half 2004 Expiry of CP: April charterers option 4 months. Corporate details: Corporate management: Share purchase price: USD Paid in capital: USD Guarentee: USD Guarantee to be reduced in line with the debt repayment. Estimated Cashflow Operating revenue/sale of shares Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital ,1% share in Thor Dahl Containership KS Total assets Mortgage debt Net Asset Value after dividend Annual Financing: Principal instalments: Interest: Mortgage debt USD * * We have used an interest of 5% p.a. for the entire period.

16 Side 14 Markedsrapport August 2005 Dynasty DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Charters purchase obligation USD: IRR estimated share price: 17,9 The Vessel Vessel's name: M/V Dynasty Type: Capesize Bulk Carrier Dwt: tons LOA: 270 m Beam: 43 m Draft: 16,32 m Yard/Built: Hitachi Zosen, Japan/1982 Class/flag: KR/Panama Ldt: tons Main engine: BW 6L80 GFCA HP Last SS/Dry dock: Next SS: Next Dry dock: Charterer: Seven Mountain Shipping Co. Ltd. South Korea. Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: Expiry of C/P: BB rate net per day: Year 1 USD net per day Year 2 USD net per day Year 3 USD net per day The charterer has an obligation to purchase the vessel at end of year 3 at USD Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale vessel Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage ** * 3 years 0 Sellers credit: Repaid as a bullet at end of charter 0,00 % 3 years * We have assumed interest of 5,25% from ** Installments: Installment 1-4 USD Installment 5-8 USD Installment 9-12 USD

17 Markedsrapport August 2005 Side 15 Eagle Shipping DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value en bloc 2012: IRR estimated share price: 16,36 % 20,58 % 23,90 % IRR total capital estimated share price: 10,70 % 12,85 % 14,7 The Vessels Vessel's name: M/V Clipper Falcon M/V Clipper Eagle Type: Box shaped, Double Skinned, Open Hatch Multipurpose vessels Dwt: mt mt LOA: 149,9 m 149,4 m Beam: 23 m 23 m Yard/Built: Szczecin, Poland/1995 Szczecin, Poland/1994 Class/flag: GL/Bahamas GL/Bahamas Holds/Hatches: 4 box shaped holes 4 box shaped holes Speed: 14 knots on 22 mt 15 knots on 22 mt Cranes: 4 x 25 mt 4 x 25 mt Corporate details: Corporate management: Manager: T.H Jacobsen AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: August 2005 Expiry of C/P: August 2008 BB rate en bloc net per day: USD en bloc The vessels are fixed on 2 year option 1 year bareboat charter guaranteed by Halcyon Enterprises Ltd. In the calculation we have assumed option to be declared due to the low option rate. From year 4 we have assumed vessels earnings to be a TC equivalent of USD net per day per vessel. Opex is assumed to be USD per day en bloc ex. dry dock. Estimated Cashflow Operating revenue Operating expenses Dry Dock/Upgrading Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage Quarterly ** 4 years USD * NAV (vessel value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 13,. ** We have assumed interest of 5,75% incl. margin the entire period.

18 Side 16 Markedsrapport August 2005 Eastern Chemical Tankers III KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: USD Estimated share price pr Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value (enbloc) end C/P USD: IRR estimated share price: -5,33 % 17,53 % 32,07 % IRR total capital estimated share price: 1,33 % 6,69 % 11,35 % The Vessels Vessel names: M/T Dragon Ace no. 1 M/T Dragon Ace no. 3 Type: Chemical tanker/imo 2/3 Chemical tanker/imo 3 Dwt: Engine: Hyundai AKASAKA A34 Ssangyong Man B & W Yard/Built: Class/flag: Korean register/panama Korean register/panama Next dry-dock: December 2002 April 2003 Charterer: Woolim Shipping Co., Ltd Seoul, South Korea Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Commencment of C/P: January 09, 2002 Expiry of C/P: January Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt "Performance bonus" Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessels Total assets Outstanding debt 1. Prior "Performance bonus" Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD ** *** 5,5 years 0 Sellers Credit USD ** 5,00 % 66 months * NAV is based on value of vessels C/P. The vessels are depreciated as an annuity with a yearly annuity factor of : 12,3%. ** Performance bonus is paid as follows: USD months after delivery, USD and 24 months thereafter and a balloon at the end. 1. Prioriy mortgage is repaid with 4 quarterly instalments of USD , and thereafter quarterly installments of USD *** The interest rate is not fixed. We have assumed an interest of 5,5% incl. margin from 2005.

19 Markedsrapport August 2005 Side 17 European Container KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P en bloc USD: IRR estimated share price: 8,67 % 14,75 % 19,55 % IRR total capital estimated share price: 4,76 % 6,13 % 7,40 % The Vessels Vessels name: M/V Zim Japan M/V Zim America Type: Container vessel Container vessel TEU Nom/14 tones: 3 351/ /2 481 Reefer capacity: Dwt.: mt mt LOA: 236 m 236 m Holds/Hatches 7/37 7/37 Main engine: Sultzer 8RTA76 Sultzer 8RTA76 Speed: 21 knots 21 knots Yard: Howaldswerke Deutche Wergt AG Built: Class/Flagg: ABS/Malta ABS/Malta Corporate details: Corporate management: Commercial manager: T. Klaveness Shipping AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Comencement of CP: November 2004 Expiry of CP: November 2010 BB rate en bloc: Year 1 USD net per day Year 2 USD net per day Year 3 USD net per day Year 4 USD net per day Year 5 USD net per day Year 6 USD net per day Charterer has the option to extend charter 1+ 1 year at USD net per day. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: - 1. Priority mortgage: USD Balloon: USD years term - Quarterly instalments : 1-8: USD : USD : USD Interest: - USD (75% of the balloon) of the loan is fixed at 5,405% incl margin as a bullet, up to The remaining part of the loan is sequred by a step up cap plus 100 bps. In the calculations an average rate of 5,25% p.a. is used. * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 8 %.

20 Side 18 Markedsrapport August 2005 European Container II KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P en bloc USD: IRR estimated share price: -3,44 % 14,6 21,19 % IRR total capital estimated share price: 2,95 % 5,50 % 6,97 % The Vessels Vessels name: Zim Israel Zim Hong Kong Type: Container vessel Container vessel TEU Nom/14 tones: 3 351/ /2 482 Reefer capacity: Dwt.: mt mt LOA: 236 m 236 m Holds/Hatches 7/37 7/37 Main engine: Sultzer 8RTA76 Sultzer 8RTA77 Speed: 21 knots 21 knots Yard: Howaldswerke Deutche Wergt AG Built: Class/Flagg: ABS/Malta ABS/Malta Corporate details: Corporate management: Commercial manager: T. Klaveness Shipping AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Comencement of CP: 27. January 2005 Expity of CP: 27. January 2011 BB rate en bloc: Year 1 USD net per day Year 2 USD net per day Year 3 USD net per day Year 4 USD net per day Year 5 USD net per day Year 6 USD net per day Charterer has the option to extend charter 1+ 1 year at USD net per day. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: - 1. Priority mortgage: USD Balloon: USD years term - Quarterly instalments : 1-8: USD : USD : USD Interest: - The interest has been secured by a knock in SWAP at pre determined levels. In the calculations a interest rate of 5,40% p.a. incl. margin is used. * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 6,7 %.

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Markedsrapport August 2004 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning................................................... 2 2. Prosjekter................................................... 5 3. Shippingprosjekter

Detaljer

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2006. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2006 Ness,Risan&Partners NRP Mai 2006 Markedsrapport 2006 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore Markedsrapport Mai 2006 Side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP Desember 2007 Markedsrapport 2007 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment

Detaljer

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Juni 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2012. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2012 NRP Desember 2012 Markedsrapport 2012 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2010. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2010 NRP Mai 2010 Markedsrapport 2010 The NRP Group of companies Ness, Risan & Partners AS NRP Finans AS NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Investment Management AS NRP Forretningsførsel

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP November 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2017 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2017 Fondets portefølje Avkastning ODIN Eiendom A - juli 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,2 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN

STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN STATKRAFTS GRØNNE SATSING: BRA FOR NORGE, BRA FOR MILJØET ENERGIRIKEKONFERANSEN 10 AUGUST 2010 KONSERNDIREKTØR STEINAR BYSVEEN FRA 100 ÅR MED VANNKRAFT TYSSEDAL ET KRAFTMARKED I MINIATYR TIL VEKST UTE

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter

Konsernet hadde i perioden 01.01 31.03.05 driftsinntekter Aktieselskabet Borgestad ASA Gunnar Knudsensveg 144 Postboks 1093, 3905 Porsgrunn Telefon: +47 35 54 24 00 Telefax: +47 35 54 24 01 E-mail: borgestad@borgestadasa.com www.borgestad.com EDISON kf 59 1.

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar oktober 2015 ODIN Maritim Fondskommentar oktober 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - oktober 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,1 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

What s new? Unchanged. Old model: Eksportfinans. New model: Export Credit Norway. Legal set-up. Ownership 85% banks 15% government 100% government

What s new? Unchanged. Old model: Eksportfinans. New model: Export Credit Norway. Legal set-up. Ownership 85% banks 15% government 100% government What s new? Legal set-up Old model: Eksportfinans Limited liability company, financial institution New model: Export Credit Norway Limited liability company created by special law Ownership 85% banks 15%

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for mars 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,1 % Avkastning hittil i år 1,1

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning?

Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Sammenhenger mellom bredden i aksjeeierskapet og aksjeavkastning? Richard Priestley og Bernt Arne Ødegaard Handelshøyskolen BI April 2005 Oversikt over foredraget Empiriske spørsmål vi vil se på. Teoretisk

Detaljer

ODIN Maritim. Fondskommentar september 2015

ODIN Maritim. Fondskommentar september 2015 ODIN Maritim Fondskommentar september 2015 Fondets portefølje ODIN Maritim - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,8 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

ODIN Energi. Fondskommentar april 2017

ODIN Energi. Fondskommentar april 2017 ODIN Energi Fondskommentar april 2017 Avkastning ODIN Energi A - april 2017 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på -1,0 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer