Markedsrapport Ness, Risan & Partners NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2005. Ness, Risan & Partners NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2005 Ness, Risan & Partners NRP August 2005

2 Markedsrapport 2005 Prosjektfinansiering Finansiell rådgiving Forretningsførsel Shipping Eiendom Offshore

3 Markedsrapport August 2005 Side 1 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning Prosjekter Shippingprosjekter American Bulker KS Asian Tanker DIS China Bulkers KS China Cape DIS China Ropax DIS Containership Invest KS Dynasty DIS Eagle Shipping DIS Eastern Chemical Tanker III KS European Container KS European Container II KS Feedermate DIS Finn RoRo KS Indian Tanker KS Kapitan Korotaev Shipping Ltd Med Cruise DIS M-Tanker DIS Nordsjøferger KS NRP Fleetfinance KS NRP Fleetfinence II DIS Northeast Chemical Carrier KS Olympia DIS Rem Fortress DIS Ross Container DIS Scandinavian RoRo KS Sir Matt Reefer DIS Southern Chemical Tankers DIS TDS Containerships II KS Eiendomsprosjekter Akersgaten 16 Invest KS Berghagan Næringseiendom KS Entreprenørbygg Invest AS Helsingborg Kjøpesenter AS Hvamveien 1 KS Kyrre Grepps gt. 19 KS Moss Holmestrand Nærsenter KS Nordahl Bruns gate 10 KS NRP Realfinans DIS Nye Alfasetveien 11 KS Nygaard Brygge Invest KS Preståsen Park KS Ringeriksveien KS Scandigade 8 AS Selga Kombinasjonsbygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom og shipping er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

4 Side 2 Markedsrapport August Innledning har i september 2005 vært i virksomhet i 5 år. En kort periode for et selskap, men likevel lenge nok til å hevde at vi i løpet av denne perioden har etablert oss som en av de ledende selskapene innenfor direkte investeringer relatert til shipping og eiendom. NRP s suksess som selskap er helt avhengig av avkastningen vi klarer å gi våre investorer over tid. I et langsiktig perspektiv er ikke 5 år lenge nok til å gi et riktig bilde av NRP s avkastning. I tillegg må avkastningen alltid sees i lys av markedsforholdene i perioden. Vi i NRP er imidlertid svært opptatt av vår track record og ikke så lite stolte av at porteføljeavkastningen siden etableringen i september 2000 har vært på 50 % p.a. Riktig nok har markedene vært sterke i 2003 og 2004 og så langt i 2005, men vi har imidlertid i perioden vært gjennom kraftig børsfall i , urolighetene rundt 11. september og fallende leienivå og økt ledighet innenfor eiendom. Vår fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt og porteføljeavkastning over tid. NRP har ambisjoner om å utvikle seg til å bli et finanshus. Så langt har vi etablert NRP Forvaltning AS (forvalter 2 shippingfond og 1 eiendomsfond), NRP Investorservice AS (forretningsførsel for private investeringsselskaper) og Aker Eiendomsdrift AS (eiendomsforvaltning). Videre har vi nylig stiftet NRP Corporate ASA som har søkt Kredittilsynet om verdipapirkonsesjon. Vi er svært opptatt av at ovennevnte selskaper skal få en positiv utvikling fremover, og at de utvikler seg i samsvar med det våre kunder og samarbeidspartnere opplever at NRP står for. Siden siste markedsrapport har vi ansatt flere medarbeidere for å ta hånd om økt volum og utvikle selskapet videre. Vi ønsker Berit Müller (35 år, Statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen i Bergen), Moon-Ja Beck (45 år, Bedriftsøkonom fra BI) og Gina Hoff Kettunen (23 år) velkommen til NRP og håper at de vil trives i selskapet og bidra til å gi våre kunder service med høy kvalitet. Markedssituasjonen Egenkapitalmarkedet for direkte investeringer er godt hva gjelder tilgang på kapital, til tross for stor konkurranse fra et meget sterkt børsmarked. Dette skyldes i hovedsak god og stabil avkastning fra eiendom- og shippingprosjekter over flere år kombinert med et meget lavt rentenivå. Utfordringen fremover blir å utvikle prosjekter som har tilfredsstillende risikojustert avkastning. Vi arbeider fremdeles med forventninger om å kunne tilrettelegge prosjekter med en langsiktig avkastning på +/- 15% p.a., men har mer fokus på lavrisiko prosjekter enn å opprettholde historisk avkastning mot å øke risiko. Den globale markedssituasjonen er blandet med meget sterk vekst i Kina kombinert god vekst i USA. Greenspan har satt opp renten flere ganger den senere tid og yieldkurven i USD har flatet ut. Dette påvirker naturlig nok alle shippingprosjektene med inntekter i USD, selv om de fleste NRP prosjektene har foretatt rentesikringer i ulik form. I Europa er det generelle markedet langt svakere med stor arbeidsløshet i land som Tyskland, Italia og Frankrike. Rentenivået er på et historisk lavt nivå og forventningene fremover er at dette vil vedvare en god stund. Sverige satte i juni endog ned renten med 50 basispunkter. I Norge er situasjonen helt ulik resten av Europa takket være våre olje- og gassinntekter. Det er god vekst i økonomien og arbeidsløsheten har vært fallende den senere tid. Videre er det lav inflasjon takket være billig import fra lavkostland som Kina. Norges Bank satte nylig opp renten med 25 basispunkter delvis begrunnet i sterk kredittvekst og FRA markedet priser inn 1-2 ytterligere rentejusteringer á 25 punkter i løpet av Børsen har i løpet av de siste 30 månedene utviklet seg meget sterkt, opp mer enn 25% bare i 2005 mye takket være kraftig oppgang i oljeprisen som har smittet over på oljerelaterte aksjer. Det går nesten for bra for Norge og norske investorer for tiden. Det er bygget opp store formuer de siste årene. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor lenge dette vil vedvare. Svaret på dette spørsmålet ligger hovedsakelig i Østen og spesielt Kina. Hvor lenge vil veksten fortsette og vil kinesiske myndigheter klare å kontrollere veksten? Den kinesiske valuta CNY ble nylig justert opp 2% i forhold til USD for å imøtekomme press fra USA hvor innenlandsk produksjon sliter på grunn av billig kinesisk import. Et annet moment som kan påvirke den globale markedssituasjonen er hvorvidt den høye oljeprisen vil kunne redusere etterspørselen i verden generelt og USA spesielt. Shipping Alle shippingmarkedene har hatt et meget sterkt marked det siste året og skipsverdiene er høye innenfor alle segmenter. De høye verdiene skyldes ikke bare et godt marked, men også historisk høye nybyggpriser. Forventningene for shippingmarkedene er fremdeles gode, men det har den senere tid vært en svakere utvikling på ratene for tank- og tørrlastskip. Befraktningsmarkedet for containerskip har også de siste månedene flatet ut og blitt betydelig mer usikkert. Det er ingen tvil om at ordreboken innenfor mange tonnasjesegmenter er ukomfortabel stor sett i forhold til den totale flåten. Selv om det er god vekst i Kina og økte fraktvolumer vil forholdet mellom tilbud og etterspørsel være avgjørende, og vi vil igjen kunne oppleve at rederne overkontraherer slik at ratene faller slik vi har sett så mange ganger tidligere. NRP vil fortsette å fokusere på langsiktige finansielle prosjekter, men vil i dagens høye marked legge enda sterkere krav på befrakters soliditet og evne til å opprettholde sine forpliktelser i eventuelle fremtidige dårlige markeder. Isteden for å ta større risiko vil vi heller redusere på avkastningskravet. Eiendom Fallende utleiepriser innenfor kontor og lagereiendommer de siste årene ser ut til å ha stoppet opp. I enkelte prestisjeområder i Oslo rapporterer meglerne også om noe oppgang i leieprisene og redusert ledighet. Tendensen er imidlertid at leietagerne benytter det lave leiemarkedet til å oppgradere lokalitetene ved å øke standard og beliggenhet. For Oslo s del innebærer det at leietagerne flytter inn mot sentrum.

5 Markedsrapport August 2005 Side 3 Ledigheten for kontoreiendommer med lav standard utenfor de større byene vil som en følge av flytting mot sentrum kunne øke. Med dagens lave rentenivå vil det også kunne bygges nye moderne kontorbygg til konkurransedyktige leiepriser, og det er mange områder i og rundt Oslo som kan utvikles. Det er derfor lite trolig, til tross for vekst i økonomien og lavere ledighet, at ledighetsgraden reduseres med det første ned til et nivå hvor det igjen er grunnlag for en bred oppgang i leieprisene. Fallende renter har kompensert for fallende leiepriser og for eiendom med lange kontrakter har fallende renter ført til kraftig prisoppgang. Det er omsatt eiendommer med lange leiekontrakter (10-20 år) til gode leietagere helt ned mot 5% yield. Dette er om lag 100 punkter lavere enn vi så for et år siden. En konsekvens av lav yield ved omsetning av eiendommer kan innebære at prisene langt overgår hva det vil koste å bygge nytt. På lang sikt kan vi ikke se at en slik prising kan opprettholdes. NRP har benyttet det gode markedet til å selge enkelte eiendommer med betydelig gevinst. Det er lite trolig at de lange rentene faller ytterligere fra dagens nivå. Eventuell økning i eiendomsverdiene må i så fall komme som et resultat av større etterspørsel blant kjøperne (aksepterer lavere avkastningskrav) eller økt leienivå. Dersom de lange rentene stiger vil det trolig føre til fallende eiendomsverdier (forutsatt ikke vesentlig økning i leieprisene). Konkurransesituasjonen for kjøp av eiendom er fortsatt stor med stadig flere aktører. NRP vil i tillegg til rene finansielle prosjekter, også se på utviklingsprosjekter innen bolig og næring. Vi vil også vurdere prosjekter i det svenske markedet. Det er også verdt å bemerke at NRP i vinter tilrettela kjøp av et kontorbygg i København. Avkastning Både shipping- og eiendomsprosjektene har hatt en meget positiv utvikling siden siste markedsrapport. Verdiene under er basert på andeler omsatt i annenhåndsmarkedet, avkastning ved salg og for noen prosjekter antatt markedsverdi. 1. Halvår Perioden Avkastning Shippingporteføljen: 63% p.a. 45% p.a. 53% p.a. Eiendomsporteføljen: 69% p.a. 70% p.a. 43% p.a. Totalporteføljen: 66% p.a. 53% p.a. 50% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Eastern Chemical Tanker KS* % Gram Chemical Carrier DIS* % Korean Chemical Tanker KS % Lake Eva DIS* % Lake Maya DIS* % Sir Matt Reefer DIS % Alfasetveien 11 KS % Datavegen AS % Fornebuveien KS % Hotvedtveien 6 KS % Karihaugen Kombibygg KS % Nye Skarvenesveien KS % Valløveien 3 KS % *Skipene er solgt men ikke levert pr I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.). Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital. Så langt i 2005 er det innbetalt kapital, utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital i forbindelse med salg av prosjekter som følger: Innbetalt nye Utbytte Utbetalt Prosjekter 2005 ved salg Shippingprosj. (USD) * Eiendomsprosj. (NOK) Portefølje totalt (NOK) Kurs NOK/USD 6,5 * I løpet av august - oktober 2005 vil det deles ut ytterligere ca. USD 16,4 mill til deltagerne i de prosjekter som er solgt men skipene ikke levert pr Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger:

6 Side 4 Markedsrapport August 2005 NRP Investorservice AS Selskapet tilbyr forretningsførsel for private investeringsselskaper, regnskap for gårdeierselskaper, sameier etc., samt selvangivelse for selskaper og privatpersoner. NRP Investorservice har om lag 50 oppdragsgivere pr. i dag og selskapet har ambisjoner om å øke porteføljen betydelig i årene som kommer. Selskapet ledes av Anne Sørensen (42 år, Siviløkonom fra BI, samt MBA fra USA). Tonje Rød (29 år, revisor fra BI) begynte i selskapet i mars Videre vil Iver Breiby (32 år, Statsautorisert Revisor fra Handelshøyskolen i Bergen) begynne i selskapet i midten av september. NRP Forvaltning AS NRP har i løpet av 2004 og 2005 kjøpt seg opp i selskapet og innehar nå en eierandel på 50%. Selskapet forvalter 2 Shippingfond med en kommitert egenkapital på om lag NOK 350 mill. og ett eiendomsfond med en kommitert egenkapital på NOK 175 mill. Selskapet ledes av Øystein Bøe (47 år, Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen) og Thorbjørn Pedersen (49 år, Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen). Begge er partnere i selskapet og har om lag 23 års erfaring fra shipping, prosjektmegling, finansanalyse og eiendom. Selskapet har ambisjoner om å vokse innen forvaltning i årene som kommer. Aker Eiendomsdrift AS NRP kjøpte seg inn i selskapet i 2001 og har 50 % eierandel. Aker Eiendomsdrift forvalter 13 eiendommer med en samlet eiendomsmasse på i overkant 100,000 kvm. Selskapet tilbyr daglig drift, utleie, leietaker tilpasninger og ombygginger, vaktmestertjenester og sammen med NRP kan selskapet forvalte eiendommer fra A-Å. Selskapet ledes av Geir Baastad (45 år, siviløkonom fra Canada) som har mer enn 15 års erfaring fra eiendomsforvaltning og finans. Paal Berg (48 år, ingeniør) ble nylig ansatt. Berg har bred og variert erfaring fra byggrelatert industri de siste 15 årene. NRP Corporate ASA Selskapet har søkt Kredittilsynet om verdipapirkonsesjon som forventes å foreligge innen 1. september NRP Corporate vil ha full meglerbevilling, bortsett fra et operativt aksjebord med kjøp og salg av aksjer, rentepapirer etc. Hovedfokus for selskapet vil i første fase være finansiell rådgiving med særlig fokus på: - Kjøp og salg av virksomheter - Emisjoner og annen kapitalinnhenting - Finansiell (re)strukturering Truls Chr. Trøan (33 år, can.jur. ved Universitetet i Oslo, MBA fra USA) er ansatt som daglig leder og partner i selskapet. Trøan kommer fra stillingen som Associate Principle i McKinsey & Company hvor han har vært i 5 år. Truls har også arbeidet hos Thommesen Krefting Greve Lund i 2 år og innehar advokatbevilling. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investor, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Oslo 15. august 2005 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

7 Markedsrapport August 2005 Side 5 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert IRR fra etablering American Bulker KS ,3% Asian Tanker DIS ,9% China Bulkers KS ,6% China Cape DIS ,7% China Ropax DIS ,1% Containership Invest KS ,5% Dynasty DIS ,5% Eagle Shipping DIS N/A Eastern Chemical Tanker III KS ,5% European Container KS ,4% European Container II KS ,1% Feedermate DIS Euro ,9% Finn RoRo KS ,2% Indian Tanker KS ,6% Kapitan Korotaev Shipping Ltd ,2% Med Cruise DIS ,7% M-Tanker DIS ,0% Nordsjøferger KS NOK ,5% NRP Fleetfinance KS NOK ,0% NRP Fleetfinance II DIS NOK ,3% Northeast Chemical Carrier KS ,2% Olympia DIS ,6% Rem Fortress DIS NOK N/A Ross Container DIS ,5% Scandinavian RoRo KS ,7% Sir Matt Reefer DIS ,9% Southern Chemical Tankers DIS ,0% TDS Containership II KS ,3% Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Akersgaten 16 Invest KS ,2 % Berghagan Næringseiendom KS ,9 % Entreprenørbygg Invest AS ,4 % Helsingborg Kjøpesenter AS ,5 % Hvamveien 1 KS ,2 % Kyrre Grepps gt. 19 KS ,8 % Moss Holmestrand Nærsenter KS ,3 % Nordahl Bruns gate 10 KS ,7 % NRP Realfinans DIS N/A Nye Alfasetveien 11 KS ,0 % Nygaard Brygge Invest KS ,8 % Preståsen Park KS , Ringeriksveien KS ,7 % Scandigade 8 AS , SELGA Kombinasjonsbygg AS N/A 2004 N/A

8 Side 6 Markedsrapport August 2005

9 Markedsrapport August 2005 Side 7 3. Shippingprosjekter Nøkkeltall shippingportefølje Tall i USD 1,000 Tall i USD 1,000

10 Side 8 Markedsrapport August 2005 American Bulker KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P (June 2011) USD: IRR estimated share price: 5,07 % 10,72 % 15,72 % IRR total capital estimated share price: 6,6 8,49 % 10,45 % The Vessels Vessel names: Clipper Glory/Gem Clipper Joy/Jasmine/Jade Type: Panamax B/C Panamax B/C Dwt: Engine: B&W 5L70MCE B&W 6S60MC Yard/Built: Jiangnan China1990 Jiangnan China1994 Class/flag: ABS/Liberia ABS/Liberia Bareboat charter: 10 years 10 years Charterer: Clipper Bulk Shipping Ltd. Corporate details: Corporate Management: Manager: T. Klaveness AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: June. 6, 2001 Expiry of C/P: June. 6, 2011 BB rate net per day: USD , en bloc Charterer has provided a bank guarantee of USD 10 mill, beeing reduced by USD 1 mill annually, as security for the BB C/P. In addition there are financial covenants on BB charterer. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessels Total assets Mortgage debt Net Asset Value after dividend* Annual Financing: installments: Interest: Period: Balloon: Mortgage debt ** 95 months * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 11,54%. ** From 11. June 2003 to 11 June 2008 the interest is fixed at 6,31% ex. margin of 1,25%. A total of approx. USD of the loan is floating. We have assumed an interest rate of 5,25% incl. margin for this part of the loan for the entire period.

11 Markedsrapport August 2005 Side 9 Asian Tanker DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P USD: IRR estimated share price: 15,36 % IRR total capital estimated share price: 5,95 % The Vessels Vessel's name: M/T Tinan Uranus Type: VLCC Motor Tanker Dwt: Last drydock/special survey / Yard/Built: Nagasaki, Japan / 1992 Class/flag: Lloyds Register / Hong Kong Bareboat charter: 6 years Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: 12 May 2004 Expiry of C/P: 12 May 2010 BB rate net per day: USD The charterer has a purchase obligation to buy the Vessel at the end of the Charter period for USD , i.e net USD after deduction of charterer's loan of USD Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Charterer's loan Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Annual Financing: installments: Interest:*** Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD*** Quarterly ** 72 months term USD Charterer's loan USD No installments Zero 72 months term USD * NAV (vessels value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 9 %. ** 24 installments of USD *** The 1. Priority mortgage is divided in 2 tranches of USD 10 mill. The first tranche is floating at USD LIBOR + 1,50% margin. The second tranche is fixed at the following interest rates incl. margin: ,14% ,16% onwards - 5,75% (estimate)

12 Side 10 Markedsrapport August 2005 China Bulkers KS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end CP USD ( en bloc): IRR estimated share price: 11,15 % IRR total capital estimated share price: 6,60 % The Vessels Vessel name: Hebei Princess Hebei Prince Type: Panamax bulk carrier Panamax bulk carrier Dwt: 70,000 Dwt 73,000 Dwt LOA 225 m 225 m Engine: HD MAN B&W 6S60 HD MAN B&W 6S90 MC MCR RPM 92 MC MCR RPM 92 Yard/Built: Hudong Shipyard/1996 Hudong Shipyard/1996 Flag: Hong Kong Hong Kong Bareboat Charterer: Hebei Ocean Shipping Company, China. Corporate details: Corporate management: Manager: T. Klaveness Konsern AS Purchase price vessels: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Comencement of C/P: Sept Expiry of C/P: Sept BB rate net per day: USD en bloc The charterer has an option to purchase the vessels for USD 4 mill. en bloc. i.e. USD 2 mill. per vessel end of the charter. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Rapayment sellers` credit Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessels Total assets Outstanding debt 1. Prior Outstanding sellers credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend Financing: Amount: Installments: Interest: Margin: Period: Balloon: 1. Priority mortgage USD USD * 1,25 % Sellers credit USD USD USD semiannual 2 % * The Interest has a cap at the follwing levels: 5,5% from ,0% from ,5% from In the calculations we have assumed following interest rates: - From ,5% p.a. incl margin. - From 2009-end of period 5,75% p.a. incl. margin.

13 Markedsrapport August 2005 Side 11 China Cape DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price USD Key figures: 100 % Paid in equity USD: Accumulated dividend USD: Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Charters purchase obligation USD: IRR estimated share price: 16,32 % IRR total capital estimated share price: 6,63 % The Vessel Vessel's name: M/V Hebei Puma Type: Capesize bulk carrier Dwt: dwt. LOA: 283,0 m Beam: 44,9 m Yard/Built: Gdyna Shipyard Poland /1992 Class/flag: China / Hong Kong Cargo capasity: (G) m3 Speed: 14 knots Main engine: Sultzer 6RTA76, BHP Charterer: Hebei Puma Shipping Ltd Corporate details: Corporate management: Manager: Arne Blystad AS Purchase price vessel: USD Paid in capital: USD Uncalled capital: USD Commencment of C/P: 3. Dec 2004 Expiry of C/P: 3. Des 2014 BB rate net per day: USD year 1-2 USD year 3-10 The charterer has the vessel on the same period, on a "Hell & High Water" Time charter to Hebei Ocean Shipping Co. Ltd., China. Estimated Cashflow Operating revenue Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Balance Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers Credit Total outstanding debt Net Asset Value after dividend* Financing: Installments: Interest: Period: Balloon: 1. Priority mortgage ** *** 5 years USD Sellers credit: USD semi annual 0,00 % 10 years 0 * NAV (vessel value incl. C/P) is calculated based on a depreciation of an annual annuity factor of 7,6%. ** The quarterly installments are as follows: Installment 1-8 USD Installment 9-20 USD *** The company has bought a "at the money" cap bps. to dec. 2009

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP November 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping 8 3.1

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/shippingfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Norsk økonomi har lenge klart å vokse sterkere enn våre naboland, takket være

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

DETTE ER PARETO GRUPPEN

DETTE ER PARETO GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Dette er Pareto Gruppen 5 Pareto Securities ASA 9 Pareto Private Equity ASA 15 Pareto Eiendom AS 19 Pareto Forvaltning ASA 23 P. F. Bassøe AS 27 Nordic Partners Inc. 31 Pareto

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS Q210 Realkapital European Opportunity Invest AS Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Partners AS Eiendomsfond Realkapital Nordic Recovery Invest AS Realkapital Nordic Recovery Invest II AS 02 Realk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer