Handlingsprogram (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord. Sammenstilling. - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2010 2013 (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord. Sammenstilling. - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger"

Transkript

1 Handlingsprogram (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord Sammenstilling - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger Dato: 23. mars

2 Innhold Sammendrag... 3 Riksveger... 4 Fylkesveger Nordland... 9 Fylkesveger Troms Fylkesveger Finnmark Rammer for drift og vedlikehold av fylkesveger Investeringstabeller riksveger Rute 7. E6 Trondheim Bodø med tilknytninger. Prosjekter i Region nord Rute 8a. E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger Rute 8b. E6 Nordkjosbotn Kirkenes med tilknytninger Investeringstabeller fylkesveger Nordland Rassikring fylkesveger Nordland Troms Rassikring fylkesveger Troms Finnmark Rassikring fylkesveger Finnmark

3 Sammendrag Kortversjonen av handlingsprogrammene for riks- og fylkesveger i Region nord inneholder først en sammenfatning av hvert handlingsprogram med strategier og målsettinger, vedtakspunkter i fylkestingenes behandling av handlingsprogram for fylkesveger og prosjektbeskrivelser. Deretter følger tabelloversikter over drift og vedlikehold for fylkesvegene, investeringer på riks- og fylkesvegene og rassikring av fylkesvegene i henhold til handlingsplan for rassikring. Årlige rammer for drift og vedlikehold for riksvegene inngår ikke i handlingsprogrammet. Riks- og fylkesvegnettet i Region nord omfatter: Fylke Riksveg Veg Ferjesamband km antall Veg km Fylkesveg Ferjesamband antall Nordland Troms Finnmark Sum Riksveginvesteringer inkludert rassikring Mill kr Stat Annen Stat Annen Stat Annen Stat Annen Stat Annen Rute 7* Rute 8a Rute 8b Sum * Investeringer i Region nord. Statlig ramme for hele rute 7 er 1712 mill. kr i perioden. Fylkesveginvesteringer ekskl. rassikring Mill kr Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Nordland Troms Finnmark Sum Rassikring fylkesveger Mill kr Drift og vedlikehold fylkesveger Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark Sum Sum

4 Riksveger Link til Statens vegvesens Handlingsprogram (2019): Trykkversjon og Web-versjon. Handlingsprogrammet ble stadfestet av vegdirektøren Målsetting De fire hovedmålene i NTP gjelder for handlingsprogrammet: Fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Risikovurderinger De viktigste risikoområdene som er identifisert i forhold til måloppnåelse er: - bemanning og kompetanse på plan- og byggherreoppgaver og trafikant- og kjøretøyområdene - planer og planlegging, herunder ressurser til planlegging av mindre og enkelte større prosjekter - kostnadsøkninger og markedssituasjon. Prioriteringer innen drift og vedlikehold Innenfor rammen til drift og vedlikehold har driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten høyeste prioritet. Det gjelder spesielt vinterdriften, der brøyting, salting, strøing er de viktigste oppgavene. Dette er samtidig oppgaver som er av vesentlig betydning for framkommeligheten. Drift av strekninger med mange ulykker vil bli fulgt spesielt opp. Innen vedlikehold skal følgende type tiltak prioriteres i nevnte rekkefølge: - rette opp skader som kan føre til økt ulykkesrisiko eller vesentlig redusert framkommelighet - rette opp skader og slitasje som kan få konsekvenser for sikkerhet og framkommelighet. - rette opp skader som kan være starten på en akselererende skadeutvikling - gjennomføre tiltak som forlenger levetid og reduserer framtidig vedlikeholdskostnader. Investeringsrammer Post 30 Riksveginvesteringer Post 31 Rassikring Post 35-37, spes. prosjekt Mill kroner Sum Totalt Annen iering Store prosjekt Programområder Landet Andel Region nord 10,1 % 14,6 % 18,1 % 32,6 % 13,7 % 8,9 % 11,1 % Rute 7* Rute 8a Rute 8b Sum * Investeringer i Region nord 4

5 Prosjektbeskrivelser store prosjekt Rute 7: E6 Brenna Brattås Lien Dagens E6 har dårlig standard med smal veg og dårlig bæreevne. Store deler av strekningen har dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Deler av strekningen har nedsatt fartsgrense på grunn av randbebyggelse, og det er behov for avkjørselssanering. Årsdøgntrafikken på strekningen varierer mellom om lag og kjøretøy. Tungtrafikkandelen varierer mellom 20 og 27 prosent. Prosjektet omfatter dels utbedring og dels ombygging av E6 på en om lag 29 km lang strekning. På strekningen Brenna Brattås vil prosjektet innebære nærføring til to kulturminner og fire naturmiljøer. Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for strekningen Brenna Brattås. For strekningen Brattås Lien pågår arbeid med kommunedelplan. Det er derfor knyttet usikkerhet til valg av løsning på deler av strekningen. På grunn av manglende planavklaring er det også knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E6 Løding - Vikan Eksisterende rv. 80 mellom Løding og Vikan i Bodø kommune har stedvis svært dårlig kurvatur. Gjennom Hopshamran er vegen utsatt for stein- og isras. Hestsundet bru er i så dårlig forfatning at den måtte stenges for trafikk, og en interimsbru ble tatt i bruk i februar Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 km ny veg, hvorav ny Tverlandet bru på om lag 700 m. Prosjektet planlegges med fire felt, midtrekkverk og gang- og sykkelveg. Ved Løding og Vikan bygges midlertidige tilknytninger til eksisterende veg. Prosjektet vil føre til en innkorting av rv. 80 mellom Fauske og Bodø på om lag 2 km. Prosjektet vil eliminere et rasutsatt punkt ved Hopshamran. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Prosjektet forutsettes delvis bompengeiering som første del av Vegpakke Salten fase 2. Den lokale behandlingen av bompengeopplegget pågår. Rute 8a: E6 Kråkmofjellet Dagens veg har sterk stigning i kombinasjon med en skarp kurve. Strekningen er derfor en flaskehals for tungtransporten. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 25 prosent. Det er tidligere forutsatt en mindre omfattende omlegging av vegen med utjevning av stigning og kurvatur. Det vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging. Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet. Følgelig er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslaget. E6 Bru over Rombaken E6 mellom Narvik og Bjerkvik har dårlig standard både når det gjelder vegbredde, kurvatur og bæreevne. Standarden er dårligst på sørsiden av Rombaken der vegen er svært ulykkesbelastet. Strekningen mellom Trældal og Leirvik på nordsiden av fjorden er rasutsatt. Som følge av at Narvik har utviklet seg til et knutepunkt for distribusjon av gods, har trafikkveksten vært høy de siste årene. Årsdøgntrafikken på strekningen er i dag om lag kjøretøy. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Rombaken med tilstøtende veger. Total veglengde er om lag 6,4 km der brua utgjør 1,5 km. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på 5

6 eksisterende veg for å eliminere rasfaren på strekningen mellom Trældal og Leirvik. Prosjektet vil føre til en innkorting på 18 km, og reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir redusert med om lag 20 minutter. I tillegg elimineres rasfarlige og ulykkesutsatte strekninger. Prosjektet har negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for delvis bompengeiering av prosjektet. E6 Narvik sentrum Narvik sentrum er sterkt trafikkbelastet. Utviklingen av Narvikterminalen/havna til trafikknutepunkt for godstransport, kombinert med øvrig byutvikling, har ført til høy trafikkvekst de siste årene. Mye av godstransporten ut fra Narvikterminalen foregår om natten, noe som er til stor sjenanse for bosettingen langs E6. Årsdøgntrafikken på E6 gjennom byen er vel kjøretøy, og strekningen er ulykkesbelastet. Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken. Arbeidet med kommunedelplan pågår. To alternative tunneltraseer med forskjellige kombinasjoner av tilleggstiltak er utredet. Tunnelinnslagene vil føre til inngrep i en park. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for bompengeiering av prosjektet. E8 Sørbotn Laukslett E8 er hovedinnfartsvegen til Tromsø. Vegen langs Ramfjorden er smal og går gjennom et område med randbebyggelse og mange direkte avkjørsler. Det er redusert fartsgrense på store deler av strekningen, og det mangler gang- og sykkelveg på det meste av strekningen. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag kjøretøy. Prosjektet omfatter omlegging av E8 utenom bebyggelsen gjennom bygging av vel 9 km ny veg, inkl. ny bru over fjorden i nord. Det skal bygges gang- og sykkelveg langs den delen av eksisterende veg som blir en del av rv. 91. Omleggingen vil føre til at kjørelengden mellom Balsfjord og Tromsø kortes ned med om lag 2 km. Utbedring av strekningen vil forbedre forbindelsen til Breivika havn. Prosjektet har noen negative konsekvenser for landskapsbildet. I tillegg vil det føre til nedbygging av om lag 40 daa dyrket eller dyrkbar jord. Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet. Arbeidet med reguleringsplan er ikke startet. Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har fattet prinsippvedtak om delvis bompengeiering av prosjektet. E10 Solbjørnneset Hamnøy Den vel 4 km lange strekningen fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i Moskenes kommune er utsatt for snøskred og steinsprang. Prosjektet innbærer en videreføring av rassikringen av E10 i Fjøsdalen der en 1,7 km lang tunnel stod ferdig i I tillegg vil prosjektet føre til standardhevning og forbedring av trafikksikkerheten. Prosjektet omfatt er flere rasoverbygg, brede grøft er og voller. På delstrekningen Akkarvikodden - Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, er det utarbeidet forslag til reguleringsplan i to alternativer, en kort tunnel på om lag 0,4 km samt rasoverbygg, og en 6

7 lengre tunnel på vel 1,3 km. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget for prosjektet. Rute 8b: E6 Møllnes Kvenvik Hemmeluft Eksisterende veg har til dels dårlig standard med smal og svingete veg. Noen partier med sterk stigning skaper tidvis problemer for tungtransporten. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 km veg. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 på om lag 6 km. Fem bruer inkl. kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg samt nødvendig omlegging av lokalvegnett et inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 m lang og bygges delvis som skråstagbru av estetiske hensyn. E6 Sørkjosfjellet Dagens veg over Sørkjosfjellet er smal med stor stigning på begge sider av fjellet og uoversiktlige svinger. Den dårlige kurvaturen og stigningene fører til problemer særlig for tungtransporten om vinteren. Årsdøgntrafikken på strekningen er omlag kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 19 prosent. Prosjektet omfatter bygging av tunnel på deler av den 14 km lange strekningen. Kommunedelplan er under utarbeidelse. Alle alternativene vil eliminere den dårlige kurvaturen og føre til innkorting av vegen. Hvor stor innkortingen blir, avhenger av valg av alternativ. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E8 Riksgrensen Skibotn E8 er en viktig godstransportrute mot Finland. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn er om lag 38 km. Vegbredden varierer, og 10 km har mindre enn 7 m vegbredde. I tillegg er det lange partier med stigning. En spesiell problemstrekning er Halsbakken, med om lag 1 km sterk stigning, dårlig kurvatur, smal veg og manglende grøfter. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag 650 kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 18 prosent. Sammen med prosjektet E8 Sørbotn Laukslett vil opprustingen av E8 fra Skibotn til riksgrensen gi en vesentlig bedre transportstandard på ruta mellom Tromsø og Finland. Dette vil bidra til å styrke den økonomiske vekstevnen i regionen og Tromsøs rolle som knutepunkt mellom sjø og land i nordområdene. Prosjektet omfatter i hovedsak breddeutvidelser og utbedring av kurvatur på de dårligste partiene, blant annet Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Utbedring av strekningen vil kunne føre til mindre inngrep i naturmiljøet. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E105 Storskog Hesseng E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 km lang. Vegbredden er mindre enn 7,5 m på halvparten av strekningen, med en enfelts bru ved Elvenes. Vegen har dessuten dårlig kurvatur. Årsdøgntrafikken varierer mellom 640 og kjøretøy. 7

8 I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbedringer og breddeutvidelse. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Reguleringsplan for strekningen Storskog-Elvenes forventes vedtatt februar/mars Det er aktuelt med etappevis utbygging av strekningen. 8

9 Fylkesveger Nordland Handlingsprogram for nye fylkesveger i Nordland ble vedtatt i desember Fylkesvegplan for eksisterende fylkesveger ble vedtatt i juni 2007 og oppdatert i økonomiplan og budsjett. Nye fylkesveger (riksveger som ble fylkesveg 1/1-2010) Link til Handlingsprogram (-19) for nye fylkesveger i Nordland. Vedtatt i fylkestinget: Sak158/09, november/desember Målsettinger: Følgende strategiske føringer fra fylkestinget er lagt til grunn: - Innretningen på midlene bør i utgangspunktet følge både forutsetningene i Nasjonal transportplan og fylkeskommunens strategier i Fylkesplan for Nordland. - Trafikksikkerhet, lovpålagte oppgaver og ferjekaiutbedringer for å kunne gjennomføre anbudsutlysningene prioriteres. - Fylkestingets tidligere vedtak (12/08, 38/08, 66/08, 95/08 og 105/08) legges til grunn. Øvrige vedtak i samme sak: - Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen innleder et samarbeid med Vefsn kommune for Mosjøen som sykkelby i Fylkestinget ber fylkesrådet igangsette en prosess med omklassifisering til fylkesveg av gang- og sykkelveger langs eksisterende fylkesveger. - I videre investering på nye fylkesveier ønsker fylkestinget høy fokus på utbedring av Kystriksveien på strekningen Meløy Lurøy - Nesna. - Som grunnlag for søknad om prosjekter til handlingsplan for rassikring legges Statens vegvesens forslag til prioritering til grunn. Prosjektbeskrivelser: Fv. 78 Halsøya Leirosen (Vegpakke Helgeland fase 1) Prosjektet består av - ny fv. 78 mellom Holand i Vefsn kommune og Leirosen i Leirfjord kommune - ny veg fra fv. 78 ved Drevja til E6 ved Ømmervatn - utbedring av fv. 78 mellom Halsøya og Hjartåstunnelen i Vefsn kommune. Stortinget vedtok i desember 2009 at prosjektet kan delieres med bompenger. Det er lagt til grunn at ferjesambandet Hemnesberget - Leirvika legges ned når ny veg mellom Holand og Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn åpner for trafikk, og at innsparte tilskudd til ferjedrift inngår i ieringen av prosjektet. Fv. 826 til Røsvik. Vegen er kritisk nedslitt. Det vil bli gjennomført masseutskifting og lagt nytt bærelag og dekke samt grøfting. 9

10 Fv. 828 Hemnesberget Prosjektet omfatter gjenstående parsell gjennom Hemnesberget sentrum. I sak 066/08, Forslag til riksvegbudsjett 2009, ba fylkestinget om at det innledes forhandlinger mellom Hemnes kommune og Statens vegvesen for å avklare kostnadsforholdet for dette prosjektet slik at prosjektet tas inn i handlingsprogrammet for Fv. 834 Løpsmark Festvåg Prosjektet omfatter i hovedsak forsterkning. Vegen er nedslitt med betydelige sporskader og telehiv. Det er betydelig pendlertrafikk på vegen. Utbedring starter i perioden og videreføres i siste seksårsperiode. Fylkesveger som var fylkesveg før 2010: Dokument: Forslag til prioritering av investeringer i fylkesveger Vedtatt i fylkestinget: Sak 69/07, Sist oppdatert: Sak 136/09, november/desember 2009 (budsjett 2010). Prosjektbeskrivelser: Fv. 810 Veg om Fugleberget til Sund Prosjektet omfatter 600 meter veg til Sund og rundkjøring. Prosjektet vil være positivt for næringslivet herunder reiselivet, og for trafikksikkerheten i området. Anslått kostnad er 7 mill. kr og foreslås medtatt på budsjettet for 2010 i samsvar med gjeldende økonomiplan. Fv. 888 Bru over Morfjorden Brua vil korte ned strekningen mellom Laukvik og Fiskebøl med ca 7 km, samt eliminere et rasutsatt område. Viktig for næringslivet i området. Forsterkning og utbedring av gamle fylkesveger Forsterkningsprogrammet har som målsetning å bringe fylkesvegnettet opp i 10 tonns tillatt aksellast med fast dekke (asfalt). I forsterkningsprogrammet satses det på følgende tiltak: - Forsterkning av vegen inkl. utbedring av drenering (grøfter og stikkrenner). - Utbedring av trafikkfarlige punkter inkludert sanering av avkjørsler. - Sanering av vedlikeholdsmessige problemer, vesentlig snøbrøyteproblemer. - Faste dekker. Det er i de fleste tilfeller ikke rom for bedring av vegens generelle geometriske standard, herunder vegbredde. 10

11 Fylkesveger Troms Link til Fylkesvegplan for Troms med 4-årig handlingsprogram Vedtatt i fylkestinget i sak 090/09, desember Finnes på politisk møtekalender. Handlingsprogrammet omfatter hele fylkesvegnettet. Målsettinger Målsettingene i handlingsprogrammet omfatter de fire hovedmålene i Nasjonal transportplan og følgende særskilte regionale målsettinger: - Videreføre målsettinger fra Fylkesvegplan : Sikre vedlikehold av fylkesvegnettet slik at eksisterende vegkapital ikke forringes - Videre utbygging og oppgradering av fylkesvegnettet slik at dette dekker næringslivets transportbehov - Videre utbygging og oppgradering av fylkesvegnettet skal bidra til nordområdesatsingen. Hovedpunkter i vedtak om handlingsprogrammet: Generelt: Fylkesvegplanen rulleres hvert 4. år, med et 4-årig handlingsprogram med vedtak om prioriteringer. Grusvegprogram og gang- og sykkelvegprogram vedtas for 10 år, med påbegynte prosjekter og prioriteringer som bindinger i hele perioden. Marginalvurderinger: Ved en økning av rammene prioriteres innhenting av etterslep, vedlikehold og asfaltering av grusveger. Ved reduksjon av rammene prioriteres påbegynte prosjekter og bindinger. Rammen til store investeringer reduseres først. For øvrig reduseres rammen forholdsmessig innenfor postene Byer og tettsteder og Grusvegprogrammet. I de aktuelle år vil de sist prioriterte prosjekt reduseres først og dermed utsettes. Drift og vedlikehold: Oversikt over reelt forfall på hele fylkesvegnettet i Troms inkludert ferjeleier må utarbeides i fireårsperioden. 4-årige vedlikeholdsplaner med årlig rullering skal danne grunnlaget for årlige prioriteringer innenfor vedlikeholdsrammen. Statens vegvesen utarbeider forslag til vedlikeholdsplan som legges fram første halvdel av Investering: Det legges til grunn en strategisk vurdering av alle nye større prosjekt med kostnad over 100 mill kr. (utover prosjekt som er prioritert i fylkesvegplan ). Fylkestinget skal ta stilling til prosjektene før planlegging etter Plan- og bygningsloven settes i gang. I forkant av utarbeiding av 4-årige handlingsprogram skal det som hovedregel være vedtatt kommunedelplan for alle større prosjekter med et kostnadsoverslag med en usikkerhet +/- 25 %. Det opprettes et fylkeskommunalt bompengeselskap som kan håndtere flere/alle bompengeprosjekt i fylket. Fylkestinget legger til grunn av ferjeavløsningsmidler skal kunne brukes til bompengeprosjekt og at ordningen skal kunne gå over 30 år. 11

12 Det skal utarbeides en langsiktig og overordnet plan for aktuelle store investeringsprosjekt i Troms (utover prosjekt som allerede ligger i denne planen). Planen legges fram i løpet av Rassikringsplan for Troms må rulleres hvert 4. år, neste rullering må ferdigstilles i løpet av meter gang- og sykkelveg/fortau langs fv. 115 i Skånland bør ha prioritet tidlig i perioden. Fv. 304 Hansnes Grunnfjord bør komme tidligere i perioden forutsatt spleiselag/forskuttering fra Karlsøy kommune. Drift og vedlikehold I forhold til prioritering av vedlikehold bør fv. 848 Ibestad, fv. 866 Langslett Skjervøy, fv. 854 Olsborg Rundhaug og fv. 825 Tjeldsund bru Tovik ha særlig oppmerksomhet. Det tas sikte på punktutbedring og utbedring av dekke i første fireårsperiode og videre utbedring mot slutten av 10-årsperioden. Prosjektbeskrivelser Fv. 867 Samamoa-Ervik Dette prosjektet er omlegging av veg og bygging av gang- sykkelveg på strekningen Samamoa- Ervik i Harstad. Prosjektet ferdigstilles høsten 2009 og har behov for en restbevilgning i Fv. 858 Ryaforbindelsen Ryaforbindelsen er bygging av undersjøisk tunnel mellom Larseng og Balsnes. Den erter ferjesambandet Vikran Larseng. Den vil redusere reisetida for arbeidspendling og fritidsreiser mellom Tromsø og Malangshalvøya. Kommunikasjonen internt i Tromsø kommune og mellom Tromsø-området og Balsfjord vil også bli bedre. Byggingen startet i mars 2009 og den nye tunnelen forventes åpnet høsten Prosjektet ieres ved hjelp av lige midler, RDA-midler og bompenger. Tromsøpakke 2 I Tromsøpakke 2 er det lagt til grunn at tiltak skal prioriteres innenfor fem ulike satsingsområder; trafikksikkerhet, gående og syklende, kollektivtransport, miljø og veginvesteringer. Forventet inntekt fra drivstoffavgifta i 2010 er 17,5 mill. Tromsø Veg AS har forskuttert Statens bidrag i Tromsøpakke 2, dvs. at alle riksvegbevilgninger i Tromsøpakke 2 i 2010 skal overføres til Tromsø Veg. Statens forpliktelse i TP 2 ( ) er 104 mill kr. Pr 2009 har Staten bevilget 54 mill (inkl årets bevilgning på 6 mill kr til Kvaløysletta). Dvs. det gjenstår 50 mill kr for Staten å bevilge i årene Indeksregulert tilsvarer dette 59 mill kroner. I forslaget er det foreslått at en og fylkeskommunen deler de resterende forpliktelsene. Torskenpakke Torsken kommune har tatt initiativ til en Torskenpakke som alternativ til Internveg Torsken. I forslaget til Torskenpakke inngår rassikring av fv. 86 Ballesvikskaret og Gryllefjordbotn som de største prosjektene. I tillegg inngår flere rassikringsprosjekt på fv. 86 i tillegg til prosjekt på fylkesvegene i søndre del av Torsken. Alle tiltakene er beskrevet i Rassikringsplan for riks- og fylkesveger i Region nord. Utbedringstiltakene som er foreslått i pakken er utbedring av flere 12

13 punkt og ei bru på fv. 86 samt dekkelegging på vegen til Flakstadvåg. Tiltakene er mulig å iere fra flere ieringskilder; rassikringsposten, investeringsmidler og vedlikeholdsmidler. Fv. 863 Langsundforbindelsen Den planlagte nye vegforbindelsen gir fast forbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya. Prosjektet omfatter 2,8 km undersjøisk tunnel, 700 m tilknytningsveg, utbedring av 10,3 km veg på Reinøya og 5 km omlegging ved Stakkvik. Dette avløser fylkesferjesambandet mellom Ringvassøya og Reinøya (Hansnes Stakkvik). I tillegg innkortes ferjesambandet mellom Ringvassøya og Vanna som er et riksvegsamband. Fylkesferjesambandet til Karlsøya vil også bli betydelig innkortet. Fv. 867 Bjarkøyforbindelsen Prosjektet gir fast forbindelse mellom Grytøya, Bjarkøy og Sandsøya. Prosjektet omfatter 2,8 km undersjøisk tunnel mellom Grytøya og Bjarkøy, 2,4 km undersjøisk tunnel mellom Grytøya og Sandsøy og 3,8 km veg i dagen. Grusveger Ca 370 km av det samla fylkesvegnettet er i dag grusveger. Mange av disse vegene er så nedslitt at det ikke lenger er mulig med et tilfredsstillende vedlikehold. De har utglidninger i kantene, manglende grøfter, dårlige stikkrenner og de mangler grusdekke. Noen av vegene kan det være aktuelt å legge fast dekke på mens andre bør forbli grusveg, men må opprustes med drenering og grus. I handlingsprogrammet inngår prioriteringer som innebærer at 224 km av grusvegene får asfalt i 10-års perioden. Det er foreslått ramme til konkrete prosjekter og en ramme som kan inngå som andel i mulig spleiselag. Innenfor rammen på 300 mill er 40 mill foreslått satt av til rene spleiselag med kommuner og private. Det er ikke fastsatt eksakt størrelse på de ulike andelene i spleiselagene. 10 årig program for trafikksikkerhet og gang- og sykkelveg Det er satt av penger til å gjennomføre tiltak etter gang- sykkelveginspeksjoner i begge strategiene. Dette er relativt små tiltak på eksisterende gang- sykkelveger som har god effekt. I strategi 1 er det også foreslått midler til noen konkrete gang-/sykkelvegprosjeter. Det foreslås derfor å øke rammen til trafikksikkerhet, gjennom å etablere et gang- og sykkelvegprogram om lag 10 mill kr pr år i 10-års perioden. Ved å sette av 5,2 mill kr. årlig øremerket gang og sykkelveg og sette det i samband med Trafikksikkerhetsutvalget (TFTU) og utvalgets søknader knyttet til gang- og sykkelveg, oppnår man en årlig pott på om lag 10 mill kr. Programmet skal ha spesielt fokus på barn, unge og skoleveg. Det vil fremmes en egen sak til fylkestinget om prioriteringer innenfor et 10-årig gang- og sykkelvegprogram. Spleiselag kan tenkes inngått mellom ulike aktører som for eksempel kommune, private, entreprenører og fylkeskommunen. Spleiseandelen kan bestå av penger, materiell og arbeidsinnsats med mer. Skjervøypakke I siste del av 6-årsperioden legges det opp til en Skjervøypakke som består av ulike tiltak på Rv. 866 mellom Langslett og Skjervøy. I denne pakken inngår utbedringstiltak på tunnelene, strekningsvis utbedring og videreføring av gang- sykkelveg i Hollendervika. 13

14 Trafikksikkerhetstiltak på fv. 53 Tromsøysundtunnelen-Skjelnan Trafikksikkerhetsinspeksjon har registrert ca 48 ulike feil og avvik i forhold til krav og regelverk. Eksempler på dette er påkjørselsfarlige objekter som stolper og skilt, redusert sikt i kryss, farlige fotgjengerkryssinger, feil og til dels manglende rekkverk, vegbelysning som ikke tilfredsstiller krav og kapasitetsproblemer i kryss. 14

15 Fylkesveger Finnmark Link til Regional samferdselsplan for Finnmark Vedtatt i fylkestinget: Sak 09/52, desember Handlingsprogrammet omfatter hele fylkesvegnettet. Målsettinger Finnmark fylkeskommune slutter seg til hovedmålsettingene i NTP og har gjort disse gjeldende for samferdselspolitikken i Finnmark. Andre vedtak i samme sak - Fylkestinget anser målet i Nasjonal Transportplan om å gjøre Finnmark til en næringsstrategisk plattform til å være et nasjonalt utviklingsprosjekt. Behovet for opprustning/investering i nødvendig infrastruktur er så store at det må bevilges ekstraordinære lige midler for å løse disse utfordringene. - Ifjordfjellet bygges ut etter alternativ 3, sammenhengende utbedring av strekningen Ifjord Suorsjohka basert på rentekompensasjonsordningen. - Fylkestinget ber Statens vegvesen i kommende planperiode, vurdere nærmere de praktiske og økonomiske konsekvenser med en forlengelse av den europeiske trafikkorridor (som i dag stopper i Utsjok ved Samelandsbrua) til Tanabru. Drift og vedlikeholdsstrategi - Funksjonskontraktene videreføres med utgangspunkt i de standardkrav som ligger i gjeldende kontrakter. Avvik i kontraktene gjennomgås i samarbeid med Statens vegvesen. - Prioritere vedlikeholdstiltak på konstruksjoner (ferjekaier, bruer, tunneler) som har alvorlige (kritiske) skader eller mangler som utgjør en sikkerhetsrisiko eller reduserer framkommeligheten vesentlig. - Høy innsats til fornying av gamle og nedslitte vegdekker på fylkesveger som er viktige for lokalt/regionalt næringsliv og næringstransporter eller ligger i byområder med stor trafikk. - Prioritere tiltak som reduserer langtidsskader på vegkroppen (drenering, vegetasjonsrydding) og konstruksjoner og/eller gir reduserte driftskostnader. Investeringsstrategi - Gjennomføre igangsatte og vedtatte prosjekter. - Byggeprosjekter på ferjekaier, bruer og punktutbedringer på vegnettet som må gjennomføres i perioden, skal prioriteres. - Fokus på utbedringer av de regionale vegrutene og høytrafikkerte veger. o Tiltak på vegkroppen på dagens fylkesveger (jfr. rapport fra 2008) som må gjennomføres i perioden. o Fv. 98 Ifjordfjellet og strekningen Rustefjelbma-Suorsjohka o Fv. 889 Havøysundvegen o Fv. 882 Langfjordbotn-Øksfjord 15

16 o Fv. 890/fv. 891 Berlevåg/Båtsfjord - Tana bru - Tiltak rettet mot utforkjøringsulykker og økt trafikksikkerhet i byer og tettsteder skal prioriteres. - Økt fokus på trafikksikkerhetsinspeksjoner og oppfølging av strakstiltak. Prosjektbeskrivelser Fv. 98 Ifjordfjellet Prosjektets målsetting er å utbedre vegstrekningen over Ifjordfjellet for å: - Sikre bedret regularitet og pålitelige transporter vinterstid. - Bedre trafikksikkerheten. - På sikt utvikle en alternativ transportrute mellom øst- og vest-finnmark. - Bedre muligheter for næringsutvikling i lokalsamfunnene langs fv. 98 og kommunene som knyttes sammen av vegruten. Prosjektet omfatter utbedring av hele strekningen fra Ifjord til Suorsjohka til høyfjellsstandard med vegbredde 6,5 m og fartsgrense 80 km/t. Selve høyfjellsstrekningen utgjør 23,2 km, mens opp- og nedstigning utgjør hhv 4,5 km (Ifjord) og 5,6 km (Suorsjohka), totalt 33,3 km. 16

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner

Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) Mill 2010-kroner Handlingsprogram for fylkesveger i Troms 2010-13(-19) 2010 2011 2012 2013 2010-2013 Mill 2010-kroner 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 Prosjekt Kostnad rest pr. Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen

Detaljer

Prosjekter region nord

Prosjekter region nord Prosjekter region nord Bransjemøte 28.april 2010 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Fordeling mellom vegeierne Riksveger Fylkesveger km 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov

Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov Nord-Norgekonferansen er Nord-Norge liv laga? NTP 2014-2023 og vegutbyggingsbehov 26.05.2013 Vegnett i Nord-Norge Fylke Riksveg Fylkesveg Komm. veg Sum off. veger Nordland 1 225 4 122 3 553 8 900 Troms

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Prosjekter region nord. Bransjemøte 6.mars 2012 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Prosjekter region nord. Bransjemøte 6.mars 2012 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Prosjekter region nord Bransjemøte 6.mars 2012 Regionvegsjef Torbjørn Naimak NTP 2010-2019 Store riksvegprosjekter i Region nord Startet opp E69 Skarvbergtunnelen Rv 94 Skaidi-Hammerfest E6 Tana bru E6

Detaljer

Bru konferansen 2011 Orientering fra SVV Region Nord. Oslo 7-8.november Kurt Solaas Seksjonsleder Bru & Tunnel-elektro

Bru konferansen 2011 Orientering fra SVV Region Nord. Oslo 7-8.november Kurt Solaas Seksjonsleder Bru & Tunnel-elektro Bru konferansen 2011 Orientering fra SVV Region Nord Oslo 7-8.november 2011 Kurt Solaas Seksjonsleder Bru & Tunnel-elektro Investeringsvolum 2010-2013 Prosjektavdelingen: 9 store prosjekt over 500 mill.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland Vidar Engmo Strategisjef Region nord Hva er en konseptvalgutredning? Staten ønsker bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Hva skjer i Region nord?

Hva skjer i Region nord? Hva skjer i Region nord? Torbjørn Naimak, Regionvegsjef Novapoint Brukermøte 2008 Velkommen til Nord Norge! Nord-Norge Fylke Stamveg Folketall Riksveg Fylkesveg Nordland 237 000 1120 1700 2570 1686 km

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag.

Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag. Dato: 10.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til bygging av vei på strekningen fv. 720/fv. 17 i Nord-Trøndelag. Sammendrag Det søkes om 8 millioner kr i støtte til bygging av vei i forbindelse med utbygging

Detaljer

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal

Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal Er det konsistens mellom budsjetter og NTP Nasjonal Transportplan 2010-2019 og behov etter 2020 med fokus på Møre og Romsdal 2003 1 Innhold 1. Er det konsistens mellom budsjett og NTP 2. Planlagte prosjekt

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

Utfordringer i Finnmark Transportetatenes plangrunnlag NTP

Utfordringer i Finnmark Transportetatenes plangrunnlag NTP Oddbjørg Mikkelsen, leder vegavdeling Finnmark NLF høstmøte Alta Utfordringer i Finnmark Transportetatenes plangrunnlag NTP 2018-2029 Foto: «Brøyt i vei», NRK Utfordringer for veger i Finnmark Særtrekk

Detaljer

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering!

Hålogalandsbrua. Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hålogalandsbrua Landsdelens viktigste stamveginvestering! Hammerfest Hålogalandsbrua i Nordområdestrategien! Barents Euro-Artic Region 5,4 mill people in 2005 Narvik lh Harstad/Narvik lh Resultat av ARE

Detaljer

Braseth ønsket oppfølging av at reisebyråer ikke tegner avbestillingsforsikring for personer over 75 år.

Braseth ønsket oppfølging av at reisebyråer ikke tegner avbestillingsforsikring for personer over 75 år. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom Nordland II kl. 11.00 Møtedato: 22. september 2004 Saksnr.: 21/04-27/04 Arkivsak: 200400116 Til stede: Bård Moen Randi Henriksen Per Broch

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17

Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger 2014-17 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 08.05.2012 027/12 HNY Kommunestyret 31.05.2012 041/12 HNY Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Om aktuelle planleggings- og prosjekteringsoppgaver

Om aktuelle planleggings- og prosjekteringsoppgaver Om aktuelle planleggings- og prosjekteringsoppgaver - og godt samarbeid Avdelingsdirektør Marianne Eilertsen, Ressursavdelingen Hva er vårt samfunnsoppdrag? «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag)

Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samferdsel i Nord-Trøndelag (Trøndelag) Samkommunen Levanger - Verdal Tor Erik Jensen 8. april 2013 Organisering Overordnet mål for transportpolitikken til Nord- Trøndelag fylkeskommune Å tilby et effektivt,

Detaljer

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest

Anskaffelser 2010-2011 Statens vegvesen Region vest Anskaffelser 21-211 Statens vegvesen Region vest Handlingsprogram investering på riksveger Region vest Riksveger i Region vest 21 211 sum Store prosjekter 1418 214 3432 Rassikring 26 88 294 Mindre utbedringer

Detaljer

Velkommen til Nord-Norge!

Velkommen til Nord-Norge! Velkommen til Nord-Norge! Statens vegvesen region nord Ca 620 medarbeidere Veglengder Nord Norge 1686 km E6 Nord Trøndelag grense - Kirkenes Fylke Folketall Riksveg (km) Fylkesveg (km) Nordland 237 000

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Organisering kollektivtrafikk Troms

Organisering kollektivtrafikk Troms Organisering kollektivtrafikk Troms Øystein Miland Samferdsels- og miljøetaten Kollektivtilbudet i Troms Buss Hurtigbåt Ferge 11,6 mill reiser i 2013 8,1 mill reiser i Tromsø 0,8 mill reiser i Harstad

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE:

Saksframlegg. Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/ INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER FRA GAUSDAL KOMMUNE: Saksframlegg Ark.: Q13 Lnr.: 982/16 Arkivsaksnr.: 15/2246-2 Saksbehandler: Jørn Tore Steinslien INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 FRA GAUSDAL KOMMUNE: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N00 Arkivsaksnr: 2011/1729-5 Saksbehandler: Frans Eriksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/2012 15.03.2012 Høring - Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Temaplan til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske rute/lenkebeskrivelse Rute 1 E6 Leivset Hjemås Lenke 1: Kryss fv. 542 Leivset kryss fv. 830 Finneid Strekning Fra kryss med fv. 542

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet

Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet MEF-notat nr. 3 2013 Juni 2013 Vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn...4 3. Utviklingen av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, 2003-2013...5 3.1 Vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen vegdirektør og leder av styringsgruppa for Nasjonal transportplan Foto: NTB 16.05.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Internasjonaliseringen Utenlandsk

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Handlingsprogram. Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023

Handlingsprogram. Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023 Handlingsprogram Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023 1 2 Innhold 1 Handlingsprogram for fylkesveg og fylkesferjesamband... 5 2 Eksisterende fylkesveger og ferjesamband i Nordland... 5 2.1 Samlet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Fylksdelplan for samferdsel. Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2019

Fylksdelplan for samferdsel. Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2019 Fylksdelplan for samferdsel Handlingsprogram for fylkesveger 2010-2019 September 2009 INNHOLD Forord........ 3 1. Innledning..... 4 1.1 En aktiv vegeier... 4 1.2 Styringssystem... 5 2. Sammendrag......

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Vegdirektør Terje Moe Gustavsen MEF Anleggsdagene 2014 Oppfølging av nasjonal transportplan Helse, miljø, sikkerhet Sterk økning alvorlige ulykker 7 (2) omkommet i 2013 Underentreprenør involvert i de fleste Mangler ved sikker jobb analyse,

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Flaskehalser på offentlig veg nett Hva gjør vi? Møte med Skogbruksnæringa Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen

Flaskehalser på offentlig veg nett Hva gjør vi? Møte med Skogbruksnæringa Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen Flaskehalser på offentlig veg nett Hva gjør vi? Møte med Skogbruksnæringa 26.04.16 Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen Hvordan får vi fjerna flaskehalser?? Viktige planer for å få bevilgning PENGER!!!

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

Driftsrapport pr. 30. april 2011

Driftsrapport pr. 30. april 2011 Driftsrapport pr. 30. april 2011 Drift og vedlikehold Igjen har vi hatt en kald vinter med forholdsvis mye vær. Særlig i Namdalen har vi hatt mye snø og også en god del vind som har medført behov for mye

Detaljer

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom

Kommunevegplan. Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom Kommunevegplan Hvordan er kommunevegplanen blitt et verktøy for Steinkjer kommune. Hva er oppnådd etter at planen kom ved Sidsel Bryne, Steinkjer kommune Kommunevegdagene 2007 1 Kommunevegplan 2007-2010

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015

Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 Forslag til handlingsprogram for investeringer på stamvegnettet 2006-2015 Februar 2005 49 Korridor 4 Stavanger Bergen Ålesund Trondheim E39 Kristiansand Bergen 1. Innledning Ruta omfatter E39 fra Kristiansand

Detaljer

Veipakke Kvænangen. - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014. - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og

Veipakke Kvænangen. - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014. - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og Faksimile: Framtid i Nord. Veipakke Kvænangen - Vedtatt av Kvænangen Arbeiderparti 05.06.2014 - Presentert for Arbeiderpartiets fraksjon i Transport og kommunikasjonskomiteen på Kvænangshagen Verdde 03.09.2014

Detaljer

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland

Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Fellesmøte Bergen bystyre / Hordaland fylkesting Viktige samferdselsprosjekt i Hordaland Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 14.10.2014 1 [mill. kr] Investering - Fylkes-

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

16Vurderinger ved endring av planrammene

16Vurderinger ved endring av planrammene 16Vurderinger ved endring av planrammene Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet har Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen gjort vurderinger av en økning og reduksjon

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015

Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015 1 Rassikring FV 723 Paulen og Ryssdal 2015 Alternative løsninger: www.fosenvegene.no 28.01.2015 - KS 2 Statens vegvesen Region midt, har utarbeidet en felles Rassikringsplan datert nov. 2007. (gjelder

Detaljer