Handlingsprogram (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord. Sammenstilling. - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2010 2013 (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord. Sammenstilling. - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger"

Transkript

1 Handlingsprogram (-19) for riks- og fylkesveger i Region nord Sammenstilling - Investering - Drift og vedlikehold fylkesveger Dato: 23. mars

2 Innhold Sammendrag... 3 Riksveger... 4 Fylkesveger Nordland... 9 Fylkesveger Troms Fylkesveger Finnmark Rammer for drift og vedlikehold av fylkesveger Investeringstabeller riksveger Rute 7. E6 Trondheim Bodø med tilknytninger. Prosjekter i Region nord Rute 8a. E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger Rute 8b. E6 Nordkjosbotn Kirkenes med tilknytninger Investeringstabeller fylkesveger Nordland Rassikring fylkesveger Nordland Troms Rassikring fylkesveger Troms Finnmark Rassikring fylkesveger Finnmark

3 Sammendrag Kortversjonen av handlingsprogrammene for riks- og fylkesveger i Region nord inneholder først en sammenfatning av hvert handlingsprogram med strategier og målsettinger, vedtakspunkter i fylkestingenes behandling av handlingsprogram for fylkesveger og prosjektbeskrivelser. Deretter følger tabelloversikter over drift og vedlikehold for fylkesvegene, investeringer på riks- og fylkesvegene og rassikring av fylkesvegene i henhold til handlingsplan for rassikring. Årlige rammer for drift og vedlikehold for riksvegene inngår ikke i handlingsprogrammet. Riks- og fylkesvegnettet i Region nord omfatter: Fylke Riksveg Veg Ferjesamband km antall Veg km Fylkesveg Ferjesamband antall Nordland Troms Finnmark Sum Riksveginvesteringer inkludert rassikring Mill kr Stat Annen Stat Annen Stat Annen Stat Annen Stat Annen Rute 7* Rute 8a Rute 8b Sum * Investeringer i Region nord. Statlig ramme for hele rute 7 er 1712 mill. kr i perioden. Fylkesveginvesteringer ekskl. rassikring Mill kr Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Fylke Annen Nordland Troms Finnmark Sum Rassikring fylkesveger Mill kr Drift og vedlikehold fylkesveger Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark Sum Sum

4 Riksveger Link til Statens vegvesens Handlingsprogram (2019): Trykkversjon og Web-versjon. Handlingsprogrammet ble stadfestet av vegdirektøren Målsetting De fire hovedmålene i NTP gjelder for handlingsprogrammet: Fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Risikovurderinger De viktigste risikoområdene som er identifisert i forhold til måloppnåelse er: - bemanning og kompetanse på plan- og byggherreoppgaver og trafikant- og kjøretøyområdene - planer og planlegging, herunder ressurser til planlegging av mindre og enkelte større prosjekter - kostnadsøkninger og markedssituasjon. Prioriteringer innen drift og vedlikehold Innenfor rammen til drift og vedlikehold har driftsoppgaver som ivaretar trafikksikkerheten høyeste prioritet. Det gjelder spesielt vinterdriften, der brøyting, salting, strøing er de viktigste oppgavene. Dette er samtidig oppgaver som er av vesentlig betydning for framkommeligheten. Drift av strekninger med mange ulykker vil bli fulgt spesielt opp. Innen vedlikehold skal følgende type tiltak prioriteres i nevnte rekkefølge: - rette opp skader som kan føre til økt ulykkesrisiko eller vesentlig redusert framkommelighet - rette opp skader og slitasje som kan få konsekvenser for sikkerhet og framkommelighet. - rette opp skader som kan være starten på en akselererende skadeutvikling - gjennomføre tiltak som forlenger levetid og reduserer framtidig vedlikeholdskostnader. Investeringsrammer Post 30 Riksveginvesteringer Post 31 Rassikring Post 35-37, spes. prosjekt Mill kroner Sum Totalt Annen iering Store prosjekt Programområder Landet Andel Region nord 10,1 % 14,6 % 18,1 % 32,6 % 13,7 % 8,9 % 11,1 % Rute 7* Rute 8a Rute 8b Sum * Investeringer i Region nord 4

5 Prosjektbeskrivelser store prosjekt Rute 7: E6 Brenna Brattås Lien Dagens E6 har dårlig standard med smal veg og dårlig bæreevne. Store deler av strekningen har dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Deler av strekningen har nedsatt fartsgrense på grunn av randbebyggelse, og det er behov for avkjørselssanering. Årsdøgntrafikken på strekningen varierer mellom om lag og kjøretøy. Tungtrafikkandelen varierer mellom 20 og 27 prosent. Prosjektet omfatter dels utbedring og dels ombygging av E6 på en om lag 29 km lang strekning. På strekningen Brenna Brattås vil prosjektet innebære nærføring til to kulturminner og fire naturmiljøer. Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for strekningen Brenna Brattås. For strekningen Brattås Lien pågår arbeid med kommunedelplan. Det er derfor knyttet usikkerhet til valg av løsning på deler av strekningen. På grunn av manglende planavklaring er det også knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E6 Løding - Vikan Eksisterende rv. 80 mellom Løding og Vikan i Bodø kommune har stedvis svært dårlig kurvatur. Gjennom Hopshamran er vegen utsatt for stein- og isras. Hestsundet bru er i så dårlig forfatning at den måtte stenges for trafikk, og en interimsbru ble tatt i bruk i februar Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 km ny veg, hvorav ny Tverlandet bru på om lag 700 m. Prosjektet planlegges med fire felt, midtrekkverk og gang- og sykkelveg. Ved Løding og Vikan bygges midlertidige tilknytninger til eksisterende veg. Prosjektet vil føre til en innkorting av rv. 80 mellom Fauske og Bodø på om lag 2 km. Prosjektet vil eliminere et rasutsatt punkt ved Hopshamran. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Prosjektet forutsettes delvis bompengeiering som første del av Vegpakke Salten fase 2. Den lokale behandlingen av bompengeopplegget pågår. Rute 8a: E6 Kråkmofjellet Dagens veg har sterk stigning i kombinasjon med en skarp kurve. Strekningen er derfor en flaskehals for tungtransporten. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 25 prosent. Det er tidligere forutsatt en mindre omfattende omlegging av vegen med utjevning av stigning og kurvatur. Det vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging. Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet. Følgelig er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslaget. E6 Bru over Rombaken E6 mellom Narvik og Bjerkvik har dårlig standard både når det gjelder vegbredde, kurvatur og bæreevne. Standarden er dårligst på sørsiden av Rombaken der vegen er svært ulykkesbelastet. Strekningen mellom Trældal og Leirvik på nordsiden av fjorden er rasutsatt. Som følge av at Narvik har utviklet seg til et knutepunkt for distribusjon av gods, har trafikkveksten vært høy de siste årene. Årsdøgntrafikken på strekningen er i dag om lag kjøretøy. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Rombaken med tilstøtende veger. Total veglengde er om lag 6,4 km der brua utgjør 1,5 km. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på 5

6 eksisterende veg for å eliminere rasfaren på strekningen mellom Trældal og Leirvik. Prosjektet vil føre til en innkorting på 18 km, og reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir redusert med om lag 20 minutter. I tillegg elimineres rasfarlige og ulykkesutsatte strekninger. Prosjektet har negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø. Det foreligger vedtatt reguleringsplan for prosjektet. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for delvis bompengeiering av prosjektet. E6 Narvik sentrum Narvik sentrum er sterkt trafikkbelastet. Utviklingen av Narvikterminalen/havna til trafikknutepunkt for godstransport, kombinert med øvrig byutvikling, har ført til høy trafikkvekst de siste årene. Mye av godstransporten ut fra Narvikterminalen foregår om natten, noe som er til stor sjenanse for bosettingen langs E6. Årsdøgntrafikken på E6 gjennom byen er vel kjøretøy, og strekningen er ulykkesbelastet. Prosjektet omfatter bygging av tunnel for gjennomgangstrafikken. Arbeidet med kommunedelplan pågår. To alternative tunneltraseer med forskjellige kombinasjoner av tilleggstiltak er utredet. Tunnelinnslagene vil føre til inngrep i en park. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Narvik kommune har fattet prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for bompengeiering av prosjektet. E8 Sørbotn Laukslett E8 er hovedinnfartsvegen til Tromsø. Vegen langs Ramfjorden er smal og går gjennom et område med randbebyggelse og mange direkte avkjørsler. Det er redusert fartsgrense på store deler av strekningen, og det mangler gang- og sykkelveg på det meste av strekningen. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag kjøretøy. Prosjektet omfatter omlegging av E8 utenom bebyggelsen gjennom bygging av vel 9 km ny veg, inkl. ny bru over fjorden i nord. Det skal bygges gang- og sykkelveg langs den delen av eksisterende veg som blir en del av rv. 91. Omleggingen vil føre til at kjørelengden mellom Balsfjord og Tromsø kortes ned med om lag 2 km. Utbedring av strekningen vil forbedre forbindelsen til Breivika havn. Prosjektet har noen negative konsekvenser for landskapsbildet. I tillegg vil det føre til nedbygging av om lag 40 daa dyrket eller dyrkbar jord. Det foreligger vedtatt kommunedelplan for prosjektet. Arbeidet med reguleringsplan er ikke startet. Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har fattet prinsippvedtak om delvis bompengeiering av prosjektet. E10 Solbjørnneset Hamnøy Den vel 4 km lange strekningen fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i Moskenes kommune er utsatt for snøskred og steinsprang. Prosjektet innbærer en videreføring av rassikringen av E10 i Fjøsdalen der en 1,7 km lang tunnel stod ferdig i I tillegg vil prosjektet føre til standardhevning og forbedring av trafikksikkerheten. Prosjektet omfatt er flere rasoverbygg, brede grøft er og voller. På delstrekningen Akkarvikodden - Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, er det utarbeidet forslag til reguleringsplan i to alternativer, en kort tunnel på om lag 0,4 km samt rasoverbygg, og en 6

7 lengre tunnel på vel 1,3 km. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget for prosjektet. Rute 8b: E6 Møllnes Kvenvik Hemmeluft Eksisterende veg har til dels dårlig standard med smal og svingete veg. Noen partier med sterk stigning skaper tidvis problemer for tungtransporten. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 km veg. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 på om lag 6 km. Fem bruer inkl. kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg samt nødvendig omlegging av lokalvegnett et inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 m lang og bygges delvis som skråstagbru av estetiske hensyn. E6 Sørkjosfjellet Dagens veg over Sørkjosfjellet er smal med stor stigning på begge sider av fjellet og uoversiktlige svinger. Den dårlige kurvaturen og stigningene fører til problemer særlig for tungtransporten om vinteren. Årsdøgntrafikken på strekningen er omlag kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 19 prosent. Prosjektet omfatter bygging av tunnel på deler av den 14 km lange strekningen. Kommunedelplan er under utarbeidelse. Alle alternativene vil eliminere den dårlige kurvaturen og føre til innkorting av vegen. Hvor stor innkortingen blir, avhenger av valg av alternativ. På grunn av manglende planavklaring er det knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E8 Riksgrensen Skibotn E8 er en viktig godstransportrute mot Finland. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn er om lag 38 km. Vegbredden varierer, og 10 km har mindre enn 7 m vegbredde. I tillegg er det lange partier med stigning. En spesiell problemstrekning er Halsbakken, med om lag 1 km sterk stigning, dårlig kurvatur, smal veg og manglende grøfter. Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag 650 kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 18 prosent. Sammen med prosjektet E8 Sørbotn Laukslett vil opprustingen av E8 fra Skibotn til riksgrensen gi en vesentlig bedre transportstandard på ruta mellom Tromsø og Finland. Dette vil bidra til å styrke den økonomiske vekstevnen i regionen og Tromsøs rolle som knutepunkt mellom sjø og land i nordområdene. Prosjektet omfatter i hovedsak breddeutvidelser og utbedring av kurvatur på de dårligste partiene, blant annet Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Utbedring av strekningen vil kunne føre til mindre inngrep i naturmiljøet. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. E105 Storskog Hesseng E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 km lang. Vegbredden er mindre enn 7,5 m på halvparten av strekningen, med en enfelts bru ved Elvenes. Vegen har dessuten dårlig kurvatur. Årsdøgntrafikken varierer mellom 640 og kjøretøy. 7

8 I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbedringer og breddeutvidelse. Det foreligger ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Reguleringsplan for strekningen Storskog-Elvenes forventes vedtatt februar/mars Det er aktuelt med etappevis utbygging av strekningen. 8

9 Fylkesveger Nordland Handlingsprogram for nye fylkesveger i Nordland ble vedtatt i desember Fylkesvegplan for eksisterende fylkesveger ble vedtatt i juni 2007 og oppdatert i økonomiplan og budsjett. Nye fylkesveger (riksveger som ble fylkesveg 1/1-2010) Link til Handlingsprogram (-19) for nye fylkesveger i Nordland. Vedtatt i fylkestinget: Sak158/09, november/desember Målsettinger: Følgende strategiske føringer fra fylkestinget er lagt til grunn: - Innretningen på midlene bør i utgangspunktet følge både forutsetningene i Nasjonal transportplan og fylkeskommunens strategier i Fylkesplan for Nordland. - Trafikksikkerhet, lovpålagte oppgaver og ferjekaiutbedringer for å kunne gjennomføre anbudsutlysningene prioriteres. - Fylkestingets tidligere vedtak (12/08, 38/08, 66/08, 95/08 og 105/08) legges til grunn. Øvrige vedtak i samme sak: - Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen innleder et samarbeid med Vefsn kommune for Mosjøen som sykkelby i Fylkestinget ber fylkesrådet igangsette en prosess med omklassifisering til fylkesveg av gang- og sykkelveger langs eksisterende fylkesveger. - I videre investering på nye fylkesveier ønsker fylkestinget høy fokus på utbedring av Kystriksveien på strekningen Meløy Lurøy - Nesna. - Som grunnlag for søknad om prosjekter til handlingsplan for rassikring legges Statens vegvesens forslag til prioritering til grunn. Prosjektbeskrivelser: Fv. 78 Halsøya Leirosen (Vegpakke Helgeland fase 1) Prosjektet består av - ny fv. 78 mellom Holand i Vefsn kommune og Leirosen i Leirfjord kommune - ny veg fra fv. 78 ved Drevja til E6 ved Ømmervatn - utbedring av fv. 78 mellom Halsøya og Hjartåstunnelen i Vefsn kommune. Stortinget vedtok i desember 2009 at prosjektet kan delieres med bompenger. Det er lagt til grunn at ferjesambandet Hemnesberget - Leirvika legges ned når ny veg mellom Holand og Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn åpner for trafikk, og at innsparte tilskudd til ferjedrift inngår i ieringen av prosjektet. Fv. 826 til Røsvik. Vegen er kritisk nedslitt. Det vil bli gjennomført masseutskifting og lagt nytt bærelag og dekke samt grøfting. 9

10 Fv. 828 Hemnesberget Prosjektet omfatter gjenstående parsell gjennom Hemnesberget sentrum. I sak 066/08, Forslag til riksvegbudsjett 2009, ba fylkestinget om at det innledes forhandlinger mellom Hemnes kommune og Statens vegvesen for å avklare kostnadsforholdet for dette prosjektet slik at prosjektet tas inn i handlingsprogrammet for Fv. 834 Løpsmark Festvåg Prosjektet omfatter i hovedsak forsterkning. Vegen er nedslitt med betydelige sporskader og telehiv. Det er betydelig pendlertrafikk på vegen. Utbedring starter i perioden og videreføres i siste seksårsperiode. Fylkesveger som var fylkesveg før 2010: Dokument: Forslag til prioritering av investeringer i fylkesveger Vedtatt i fylkestinget: Sak 69/07, Sist oppdatert: Sak 136/09, november/desember 2009 (budsjett 2010). Prosjektbeskrivelser: Fv. 810 Veg om Fugleberget til Sund Prosjektet omfatter 600 meter veg til Sund og rundkjøring. Prosjektet vil være positivt for næringslivet herunder reiselivet, og for trafikksikkerheten i området. Anslått kostnad er 7 mill. kr og foreslås medtatt på budsjettet for 2010 i samsvar med gjeldende økonomiplan. Fv. 888 Bru over Morfjorden Brua vil korte ned strekningen mellom Laukvik og Fiskebøl med ca 7 km, samt eliminere et rasutsatt område. Viktig for næringslivet i området. Forsterkning og utbedring av gamle fylkesveger Forsterkningsprogrammet har som målsetning å bringe fylkesvegnettet opp i 10 tonns tillatt aksellast med fast dekke (asfalt). I forsterkningsprogrammet satses det på følgende tiltak: - Forsterkning av vegen inkl. utbedring av drenering (grøfter og stikkrenner). - Utbedring av trafikkfarlige punkter inkludert sanering av avkjørsler. - Sanering av vedlikeholdsmessige problemer, vesentlig snøbrøyteproblemer. - Faste dekker. Det er i de fleste tilfeller ikke rom for bedring av vegens generelle geometriske standard, herunder vegbredde. 10

11 Fylkesveger Troms Link til Fylkesvegplan for Troms med 4-årig handlingsprogram Vedtatt i fylkestinget i sak 090/09, desember Finnes på politisk møtekalender. Handlingsprogrammet omfatter hele fylkesvegnettet. Målsettinger Målsettingene i handlingsprogrammet omfatter de fire hovedmålene i Nasjonal transportplan og følgende særskilte regionale målsettinger: - Videreføre målsettinger fra Fylkesvegplan : Sikre vedlikehold av fylkesvegnettet slik at eksisterende vegkapital ikke forringes - Videre utbygging og oppgradering av fylkesvegnettet slik at dette dekker næringslivets transportbehov - Videre utbygging og oppgradering av fylkesvegnettet skal bidra til nordområdesatsingen. Hovedpunkter i vedtak om handlingsprogrammet: Generelt: Fylkesvegplanen rulleres hvert 4. år, med et 4-årig handlingsprogram med vedtak om prioriteringer. Grusvegprogram og gang- og sykkelvegprogram vedtas for 10 år, med påbegynte prosjekter og prioriteringer som bindinger i hele perioden. Marginalvurderinger: Ved en økning av rammene prioriteres innhenting av etterslep, vedlikehold og asfaltering av grusveger. Ved reduksjon av rammene prioriteres påbegynte prosjekter og bindinger. Rammen til store investeringer reduseres først. For øvrig reduseres rammen forholdsmessig innenfor postene Byer og tettsteder og Grusvegprogrammet. I de aktuelle år vil de sist prioriterte prosjekt reduseres først og dermed utsettes. Drift og vedlikehold: Oversikt over reelt forfall på hele fylkesvegnettet i Troms inkludert ferjeleier må utarbeides i fireårsperioden. 4-årige vedlikeholdsplaner med årlig rullering skal danne grunnlaget for årlige prioriteringer innenfor vedlikeholdsrammen. Statens vegvesen utarbeider forslag til vedlikeholdsplan som legges fram første halvdel av Investering: Det legges til grunn en strategisk vurdering av alle nye større prosjekt med kostnad over 100 mill kr. (utover prosjekt som er prioritert i fylkesvegplan ). Fylkestinget skal ta stilling til prosjektene før planlegging etter Plan- og bygningsloven settes i gang. I forkant av utarbeiding av 4-årige handlingsprogram skal det som hovedregel være vedtatt kommunedelplan for alle større prosjekter med et kostnadsoverslag med en usikkerhet +/- 25 %. Det opprettes et fylkeskommunalt bompengeselskap som kan håndtere flere/alle bompengeprosjekt i fylket. Fylkestinget legger til grunn av ferjeavløsningsmidler skal kunne brukes til bompengeprosjekt og at ordningen skal kunne gå over 30 år. 11

12 Det skal utarbeides en langsiktig og overordnet plan for aktuelle store investeringsprosjekt i Troms (utover prosjekt som allerede ligger i denne planen). Planen legges fram i løpet av Rassikringsplan for Troms må rulleres hvert 4. år, neste rullering må ferdigstilles i løpet av meter gang- og sykkelveg/fortau langs fv. 115 i Skånland bør ha prioritet tidlig i perioden. Fv. 304 Hansnes Grunnfjord bør komme tidligere i perioden forutsatt spleiselag/forskuttering fra Karlsøy kommune. Drift og vedlikehold I forhold til prioritering av vedlikehold bør fv. 848 Ibestad, fv. 866 Langslett Skjervøy, fv. 854 Olsborg Rundhaug og fv. 825 Tjeldsund bru Tovik ha særlig oppmerksomhet. Det tas sikte på punktutbedring og utbedring av dekke i første fireårsperiode og videre utbedring mot slutten av 10-årsperioden. Prosjektbeskrivelser Fv. 867 Samamoa-Ervik Dette prosjektet er omlegging av veg og bygging av gang- sykkelveg på strekningen Samamoa- Ervik i Harstad. Prosjektet ferdigstilles høsten 2009 og har behov for en restbevilgning i Fv. 858 Ryaforbindelsen Ryaforbindelsen er bygging av undersjøisk tunnel mellom Larseng og Balsnes. Den erter ferjesambandet Vikran Larseng. Den vil redusere reisetida for arbeidspendling og fritidsreiser mellom Tromsø og Malangshalvøya. Kommunikasjonen internt i Tromsø kommune og mellom Tromsø-området og Balsfjord vil også bli bedre. Byggingen startet i mars 2009 og den nye tunnelen forventes åpnet høsten Prosjektet ieres ved hjelp av lige midler, RDA-midler og bompenger. Tromsøpakke 2 I Tromsøpakke 2 er det lagt til grunn at tiltak skal prioriteres innenfor fem ulike satsingsområder; trafikksikkerhet, gående og syklende, kollektivtransport, miljø og veginvesteringer. Forventet inntekt fra drivstoffavgifta i 2010 er 17,5 mill. Tromsø Veg AS har forskuttert Statens bidrag i Tromsøpakke 2, dvs. at alle riksvegbevilgninger i Tromsøpakke 2 i 2010 skal overføres til Tromsø Veg. Statens forpliktelse i TP 2 ( ) er 104 mill kr. Pr 2009 har Staten bevilget 54 mill (inkl årets bevilgning på 6 mill kr til Kvaløysletta). Dvs. det gjenstår 50 mill kr for Staten å bevilge i årene Indeksregulert tilsvarer dette 59 mill kroner. I forslaget er det foreslått at en og fylkeskommunen deler de resterende forpliktelsene. Torskenpakke Torsken kommune har tatt initiativ til en Torskenpakke som alternativ til Internveg Torsken. I forslaget til Torskenpakke inngår rassikring av fv. 86 Ballesvikskaret og Gryllefjordbotn som de største prosjektene. I tillegg inngår flere rassikringsprosjekt på fv. 86 i tillegg til prosjekt på fylkesvegene i søndre del av Torsken. Alle tiltakene er beskrevet i Rassikringsplan for riks- og fylkesveger i Region nord. Utbedringstiltakene som er foreslått i pakken er utbedring av flere 12

13 punkt og ei bru på fv. 86 samt dekkelegging på vegen til Flakstadvåg. Tiltakene er mulig å iere fra flere ieringskilder; rassikringsposten, investeringsmidler og vedlikeholdsmidler. Fv. 863 Langsundforbindelsen Den planlagte nye vegforbindelsen gir fast forbindelse mellom Ringvassøya og Reinøya. Prosjektet omfatter 2,8 km undersjøisk tunnel, 700 m tilknytningsveg, utbedring av 10,3 km veg på Reinøya og 5 km omlegging ved Stakkvik. Dette avløser fylkesferjesambandet mellom Ringvassøya og Reinøya (Hansnes Stakkvik). I tillegg innkortes ferjesambandet mellom Ringvassøya og Vanna som er et riksvegsamband. Fylkesferjesambandet til Karlsøya vil også bli betydelig innkortet. Fv. 867 Bjarkøyforbindelsen Prosjektet gir fast forbindelse mellom Grytøya, Bjarkøy og Sandsøya. Prosjektet omfatter 2,8 km undersjøisk tunnel mellom Grytøya og Bjarkøy, 2,4 km undersjøisk tunnel mellom Grytøya og Sandsøy og 3,8 km veg i dagen. Grusveger Ca 370 km av det samla fylkesvegnettet er i dag grusveger. Mange av disse vegene er så nedslitt at det ikke lenger er mulig med et tilfredsstillende vedlikehold. De har utglidninger i kantene, manglende grøfter, dårlige stikkrenner og de mangler grusdekke. Noen av vegene kan det være aktuelt å legge fast dekke på mens andre bør forbli grusveg, men må opprustes med drenering og grus. I handlingsprogrammet inngår prioriteringer som innebærer at 224 km av grusvegene får asfalt i 10-års perioden. Det er foreslått ramme til konkrete prosjekter og en ramme som kan inngå som andel i mulig spleiselag. Innenfor rammen på 300 mill er 40 mill foreslått satt av til rene spleiselag med kommuner og private. Det er ikke fastsatt eksakt størrelse på de ulike andelene i spleiselagene. 10 årig program for trafikksikkerhet og gang- og sykkelveg Det er satt av penger til å gjennomføre tiltak etter gang- sykkelveginspeksjoner i begge strategiene. Dette er relativt små tiltak på eksisterende gang- sykkelveger som har god effekt. I strategi 1 er det også foreslått midler til noen konkrete gang-/sykkelvegprosjeter. Det foreslås derfor å øke rammen til trafikksikkerhet, gjennom å etablere et gang- og sykkelvegprogram om lag 10 mill kr pr år i 10-års perioden. Ved å sette av 5,2 mill kr. årlig øremerket gang og sykkelveg og sette det i samband med Trafikksikkerhetsutvalget (TFTU) og utvalgets søknader knyttet til gang- og sykkelveg, oppnår man en årlig pott på om lag 10 mill kr. Programmet skal ha spesielt fokus på barn, unge og skoleveg. Det vil fremmes en egen sak til fylkestinget om prioriteringer innenfor et 10-årig gang- og sykkelvegprogram. Spleiselag kan tenkes inngått mellom ulike aktører som for eksempel kommune, private, entreprenører og fylkeskommunen. Spleiseandelen kan bestå av penger, materiell og arbeidsinnsats med mer. Skjervøypakke I siste del av 6-årsperioden legges det opp til en Skjervøypakke som består av ulike tiltak på Rv. 866 mellom Langslett og Skjervøy. I denne pakken inngår utbedringstiltak på tunnelene, strekningsvis utbedring og videreføring av gang- sykkelveg i Hollendervika. 13

14 Trafikksikkerhetstiltak på fv. 53 Tromsøysundtunnelen-Skjelnan Trafikksikkerhetsinspeksjon har registrert ca 48 ulike feil og avvik i forhold til krav og regelverk. Eksempler på dette er påkjørselsfarlige objekter som stolper og skilt, redusert sikt i kryss, farlige fotgjengerkryssinger, feil og til dels manglende rekkverk, vegbelysning som ikke tilfredsstiller krav og kapasitetsproblemer i kryss. 14

15 Fylkesveger Finnmark Link til Regional samferdselsplan for Finnmark Vedtatt i fylkestinget: Sak 09/52, desember Handlingsprogrammet omfatter hele fylkesvegnettet. Målsettinger Finnmark fylkeskommune slutter seg til hovedmålsettingene i NTP og har gjort disse gjeldende for samferdselspolitikken i Finnmark. Andre vedtak i samme sak - Fylkestinget anser målet i Nasjonal Transportplan om å gjøre Finnmark til en næringsstrategisk plattform til å være et nasjonalt utviklingsprosjekt. Behovet for opprustning/investering i nødvendig infrastruktur er så store at det må bevilges ekstraordinære lige midler for å løse disse utfordringene. - Ifjordfjellet bygges ut etter alternativ 3, sammenhengende utbedring av strekningen Ifjord Suorsjohka basert på rentekompensasjonsordningen. - Fylkestinget ber Statens vegvesen i kommende planperiode, vurdere nærmere de praktiske og økonomiske konsekvenser med en forlengelse av den europeiske trafikkorridor (som i dag stopper i Utsjok ved Samelandsbrua) til Tanabru. Drift og vedlikeholdsstrategi - Funksjonskontraktene videreføres med utgangspunkt i de standardkrav som ligger i gjeldende kontrakter. Avvik i kontraktene gjennomgås i samarbeid med Statens vegvesen. - Prioritere vedlikeholdstiltak på konstruksjoner (ferjekaier, bruer, tunneler) som har alvorlige (kritiske) skader eller mangler som utgjør en sikkerhetsrisiko eller reduserer framkommeligheten vesentlig. - Høy innsats til fornying av gamle og nedslitte vegdekker på fylkesveger som er viktige for lokalt/regionalt næringsliv og næringstransporter eller ligger i byområder med stor trafikk. - Prioritere tiltak som reduserer langtidsskader på vegkroppen (drenering, vegetasjonsrydding) og konstruksjoner og/eller gir reduserte driftskostnader. Investeringsstrategi - Gjennomføre igangsatte og vedtatte prosjekter. - Byggeprosjekter på ferjekaier, bruer og punktutbedringer på vegnettet som må gjennomføres i perioden, skal prioriteres. - Fokus på utbedringer av de regionale vegrutene og høytrafikkerte veger. o Tiltak på vegkroppen på dagens fylkesveger (jfr. rapport fra 2008) som må gjennomføres i perioden. o Fv. 98 Ifjordfjellet og strekningen Rustefjelbma-Suorsjohka o Fv. 889 Havøysundvegen o Fv. 882 Langfjordbotn-Øksfjord 15

16 o Fv. 890/fv. 891 Berlevåg/Båtsfjord - Tana bru - Tiltak rettet mot utforkjøringsulykker og økt trafikksikkerhet i byer og tettsteder skal prioriteres. - Økt fokus på trafikksikkerhetsinspeksjoner og oppfølging av strakstiltak. Prosjektbeskrivelser Fv. 98 Ifjordfjellet Prosjektets målsetting er å utbedre vegstrekningen over Ifjordfjellet for å: - Sikre bedret regularitet og pålitelige transporter vinterstid. - Bedre trafikksikkerheten. - På sikt utvikle en alternativ transportrute mellom øst- og vest-finnmark. - Bedre muligheter for næringsutvikling i lokalsamfunnene langs fv. 98 og kommunene som knyttes sammen av vegruten. Prosjektet omfatter utbedring av hele strekningen fra Ifjord til Suorsjohka til høyfjellsstandard med vegbredde 6,5 m og fartsgrense 80 km/t. Selve høyfjellsstrekningen utgjør 23,2 km, mens opp- og nedstigning utgjør hhv 4,5 km (Ifjord) og 5,6 km (Suorsjohka), totalt 33,3 km. 16

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23

Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18. Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Handlingsprogram for fylkesveger 2015-18 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 Innhold 1 Forord... 3 2 Målsetning, strategiske føringer og ambisjoner... 3 3 Organisering av fylkesvegnettet og sams

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013

Innhold. Fylkesvegplan 2014-2017, vedtatt juni 2013 Innhold 1 Om fylkesvegplanen... 3 2 Transportsystemet i Nord -Trøndelag... 3 2.1 Fylkesvegnettet... 4 2.2 Fylkeskommunens øvrige transportansvar... 6 2.3 Andre aktører i transportsystemet... 6 3 Mål...

Detaljer

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009

Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 FFD: 2/2006 FORORD Samferdselsplan for Finnmark 2006-2009 er en sammenslåing av tidligere planer, bl.a. Fylkesvegplan 1999-2007 med handlingsprogram 2002-2005, Transportplan

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2010 Handlingsprogram 2011-14 1 Forsidebilde: Fv 651 Dale Svineroi, Tor Jørgen Naas Melås 2 Forord 5 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 16.04.2015 kl. 13:30

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2009 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Mars 2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 4 2. RAMMEBETINGELSER 5 2.1 PRISENDRING FRA 2008 TIL 5 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 5 2.2.1 UTVIKLINGEN I 5 2.2.2 UTVIKLING I VEGTRAFIKK

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Årsrapport 2013. Fylkesveger

Årsrapport 2013. Fylkesveger Statens vegvesen Vegavdeling Vest-Agder Årsrapport 2013 Fylkesveger Årsrapport fylkesveger Vest Agder 2013 Side 1 Innhold 1. Drift og vedlikehold... 4 1.1. Regnskap 2013... 4 2. Drift og vedlikehold på

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Del 1: UTFORDRINGER Høringsdokument datert 7. desember 2012 Sør-Trøndelag fylkeskommune Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-23 Høringsdokument del 1: UTFORDRINGER

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015

29.09.2014. Plan- og byggeprogram 2015 29.09.2014 Plan- og byggeprogram 1 Innledning Hovedprioriteringene i finansierings- og utbyggingsplan for Bergensprogrammet er vedtatt av Stortinget. Med grunnlag i disse prioriteringene er det fylkeskommunen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer