Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Policy. for. informasjonssikkerhet. ved NMBU"

Transkript

1 Policy for informasjonssikkerhet ved NMBU Ver: 1.01 Vedtatt: 25. april 2013 Oppdatert: 26. januar 2014

2 Innholdsfortegnelse NMBUS POLICY FOR INFORMASJONSSIKKERHET - GENERELT 1 INNLEDNING Bakgrunn Hjemmelsgrunnlag DOKUMENTSTRUKTUR I INFORMASJONSSIKKERHETSPOLICYEN FORMELL TILKNYTNING BEGREPER OG DEFINISJONER... 2 STYRINGSDOKUMENT 1: POLICY FOR INFORMASJONSSIKKERHET 1 INTERNKONTROLL OG PERSONOPPLYSNINGER Rutine for registrering og oversikt over personopplysninger, POF Oversikt over personopplysninger Overordnet begrunnelse for behandling av personopplysninger Krav og plikter som følge av behandling... 1 STYRINGSDOKUMENT 2: SIKKERHETSREVISJON LEDELSENS GJENNOMGANG 1 OM SIKKERHETSREVISJON Formål Ansvarsforhold UTFØRELSE Revisjon Sikkerhetsmål Gjennomgang av avvik og hendelser Forbedringstiltak Oppfølging RAPPORT... 2 STYRINGSDOKUMENT 3: MÅL OG STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET 1 INNLEDNING SIKKERHETSMÅL SIKKERHETSSTRATEGI Organisering av sikkerheten Roller og ansvarsområder Organisering Kontrakter med leverandører av informasjonssystemtjenester Egenkontroll Risikostyring Risikovurdering Personell og sikkerhet IKT-reglement Generell taushetserklæring for fortrolig informasjon... 3 Informasjonssikkerhet for NMBU ver Generelt - Side 1 av 2

3 3.3.3 Kompetanse i informasjonssikkerhet Konsekvenser ved sikkerhetsbrudd Dokumentsikkerhet - Klassifisering og kontroll av informasjon og informasjonssystemer Fysisk sikkerhet Sikkerhetsområder Tilgangskontroll Autorisasjon av brukere og roller Autentiseringsprinsipper for brukere Brukeradministrering i informasjonssystemer Kontroll med nettverkstilgang Kommunikasjon og bærbare enheter Skytjenester og sosiale medier Systemteknisk sikkerhet Nødvendig sikkerhetsnivå høy, middels, lav Retningslinjer for systemteknisk sikkerhet OPPFØLGING OG KONTROLL Konfigurasjonskontroll Endringskontroll Hendelseshåndtering Beredskap... 7 STYRINGSDOKUMENT 4: NMBUS SIKKERHETSORGANISASJON 1 ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER ORGANISASJON FOR INFORMASJONSSIKKERHET... 1 Informasjonssikkerhet for NMBU ver Generelt - Side 2 av 2

4 NMBUs policy for informasjonssikkerhet - generelt 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Informasjonsbehandling og informasjonssikkerhet er kritisk for NMBUs virksomhet innenfor utdanning, forskning, formidling og forvaltning. Systemer og infrastruktur for behandling av informasjon skal være pålitelige i bruk og sikre at tilgangen til informasjon følger NMBUs regler. NMBU behandler personopplysninger i forhold til ansatte, studenter og andre som har relasjoner til NMBUs virksomhet. Grunnleggende personvernhensyn skal være førende for all behandling av slike opplysninger og behandlingen skal være lovlig, sikker og skje med tilfredsstillende beskyttelse. Foreliggende policy dokumenterer de systematiske tiltak som NMBU har innført for å sikre at lover og tilhørende regelverk er kjent og følges. 1.2 Hjemmelsgrunnlag Behandling og beskyttelse av personopplysninger og NMBUs informasjonssystemer skal skje i samsvar med lovpålagte bestemmelser. Personopplysningsloven (POL) med forskrift (POF) stiller krav til NMBUs behandling av personopplysninger. Foreliggende dokument er utarbeidet i henhold til de krav som er stilt i personopplysningslovens 13 og 14, jf personopplysningsforskriftens kap2, 2-1 flg. Også metoder fra internasjonale standarder for informasjonssikkerhet er lagt til grunn for utarbeidelsen av policyen. (ISO/IEC 27001: Information technology Security techniques Information security management systems Requirements / ISO/IEC 27002: Information technology Security techniques Code of practice for information security management ). Kunnskapsdepartementet har fra og med 2013 lagt spesielt vekt på informasjonssikkerhet i sitt tildelingsbrev til UH-institusjonene. 2 Dokumentstruktur i informasjonssikkerhetspolicyen POL 13 stiller krav om at internkontrollsystemet skal dokumenteres. NMBU har inndelt dokumentasjonen av systemet i tre emner: Styrende dokumentasjon: Dokumentasjonen gir uttrykk for ledelsens styring av sikkerhetsområdet, herunder valgte sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategier, NMBUs sikkerhetsorganisasjon samt kvalitetsprosesser for internkontrollsystemet. Dokumentasjonen skal bidra til å oppnå et balansert nivå på tiltak i forhold til den risiko og de rammebetingelser NMBU står overfor. Gjennomførende dokumentasjon: Utgjør brukertilpassede sikkerhetsrutiner og tiltak, maler og metoder for daglig drift. Gjennomførende dokumentasjon er delt i følgende kategorier: Retningslinjer Oversikter og deskriptiv dokumentasjon av NMBUs informasjonssystemer Prosedyredokumenter Ulike maler/ skjema Informasjonssikkerhet for NMBU ver Generelt - Side 1 av 2

5 Kontrollerende dokumentasjon: Utgjør rutiner for oppfølging, korrigering og forbedring av internkontroll og informasjonssikkerhet. Den styrende dokumentasjonen ligger i denne dokumentsamlingen, mens gjennomførende dokumenter og kontrollerende dokumenter ligger i NMBUs internkontrollsystem på internkontroll.nmbu.no. 3 Formell tilknytning Foreliggende policy er godkjent av Fellesstyret for NVH og UMB den og trer i kraft fra I tråd med de krav som stilles i POL 13 vil informasjonssikkerhetspolicyen bli implementert ut i linjen slik at alle medarbeidere gjøres kjent med NMBUs sikkerhetssystem, roller og ansvar. 4 Begreper og definisjoner Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, POL 2 nr. 4. Informasjonssikkerhet Informasjonssystem Personopplysning og Sensitiv personopplysning (SPO): Sikkerhetsansvarlig (CSO) Sikkerhetsorganisasjon Systemansvarlig Systemeier Iverksettelse av tiltak for å skape et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for beskyttelse av informasjonsverdier, for eksempel personopplysninger. Beskyttelse av informasjonens tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Elektronisk eller papirbasert system for lagring og behandling av informasjon. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson for eksempel navn, adresseinformasjon, lønn, referanseuttalelser, oppgavebesvarelser mv., jf. POL 2 nr. 1. SPO er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger, jf. POL 2 nr. 8. Chief Security Officer Overordnet sikkerhetsansvarlig ved NMBU. Overordnet ansvarlig for all sikkerhet ved NMBU, herunder informasjonssikkerhet og det ansvar som tillegges behandlingsansvarlig iht POL. Dokumentert beskrivelse av ansvars- og myndighetsforhold for bruk og drift av informasjonssystemet samt ansvar - og myndighetsforhold i forbindelse med oppfølging av sikkerhetsarbeidet (sikkerhetsledelse), jf. POF 2-7. Overordnet teknisk ansvarlig for forvaltningen av et informasjonssystem etter fullmakt fra systemeier. Den som har det formelle ansvaret for et informasjonssystem, herunder ivaretakelse av sikkerheten. Informasjonssikkerhet for NMBU ver Generelt - Side 2 av 2

6 Styringsdokument 1: Policy for informasjonssikkerhet 1 Internkontroll og personopplysninger 1.1 Rutine for registrering og oversikt over personopplysninger, POF 2-4 Formålet med kartlegging og beskrivelse av de personopplysninger som behandles ved NMBU er å få en totaloversikt for hele virksomheten slik at NMBU på en best mulig måte skal være i stand til å ivareta sine plikter iht gjeldende lovverk. Oversikten danner grunnlag for ledelsens utarbeidelse av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi og er grunnlaget for risikovurderinger. Kartleggingen skal gjøres iht følgende rutine: 1. Sikkerhetsansvarlig (CSO) er ansvarlig for at det utarbeides en total oversikt over alle typer personopplysninger som behandles ved NMBU og at ledelsen er kjent med og har tilgang til denne. 2. Oversikten skal gi en kortfattet informasjon om: o hvilke opplysninger som behandles, o formålet med behandlingen, o hjemmelsgrunnlaget for å behandle opplysningene, o klassifikasjon iht sensitivitet, o teknologiske sikkerhetstiltak med angivelse av sone eller nettverk, o lagring og om de overføres via eksterne media, o opplysningenes omfang, o aktuell avdeling som behandler opplysningene, o systemeier og/eller dataeier. 3. Sikkerhetsansvarlig (CSO) skal holde oversikten fortløpende oppdatert ved jevnlig å forespørre de øvrige enhetsledere om å melde inn evt. endringer, minimum kvartalsvis. 4. Sikkerhetsansvarlig (CSO) skal sette en frist for innrapporteringen og rapporteringen skal skje skriftlig. 5. De enkelte enhetsledere har et selvstendig ansvar for å melde til sikkerhetsansvarlig (CSO) dersom det igangsettes behandling av nye typer personopplysninger. 6. Sikkerhetsansvarlig (CSO) skal fremlegge en oppdatert oversikt i forkant av ledelsens årlige gjennomgang. 1.2 Oversikt over personopplysninger Oversikt over personopplysninger som behandles ved NMBU ligger i NMBUs internkontrollsystem. 1.3 Overordnet begrunnelse for behandling av personopplysninger For NMBU er det nødvendig å innhente og lagre informasjon om studentenes obligatoriske oppgaveinnleveringer og andre resultater for å styre undervisningen og gi karakterer. Det er også nødvendig å lagre informasjon om oppnådde karakterer gjennom studiet for å kunne gi vitnemål (POF 7-20). Det er også nødvendig å innhente og lagre personopplysninger om de ansatte(faste og midlertidige) for å utbetale korrekt lønn, registrere arbeidstid og gi oppfølging av den enkelte ved sykefravær (POF 7-16). 1.4 Krav og plikter som følge av behandling Som følge av at NMBU behandler personopplysninger er Universitetet pålagt plikter og krav i henhold til følgende regelverk: Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver. 1.0 Styringsdokument 1: Internkontroll - Side 1 av 2

7 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) Personopplysningsforskriften Lov om arkiv Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). Lov om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver. 1.0 Styringsdokument 1: Internkontroll - Side 2 av 2

8 Styringsdokument 2: Sikkerhetsrevisjon ledelsens gjennomgang 1 Om sikkerhetsrevisjon NMBUs ledelse skal årlig gjennomgå NMBUs internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet. Sikkerhetsrevisjonen skal utføres i løpet av årets første tre måneder. 1.1 Formål Formålet med den årlige revisjonen er å: Følge opp de fastsatte sikkerhetsmålene Iverksette korrigerende tiltak dersom det er behov for det. Vurdere oppfølging av korrigerende tiltak Endring av mål for prosess Sørge for at internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet er hensiktsmessige, tilstrekkelig og effektive og at det tilfredsstiller relevante krav i personopplysningsloven og - forskriften. Det er utarbeidet sikkerhetsmål for NMBU, se styringsdokument nr. 3. Med bakgrunn i sikkerhetsmålene skal det utarbeides planer med forbedringstiltak for å nå disse målene. Oppfølging av forbedringstiltak og korrigerende tiltak gjøres ved at resultatene fra egenkontroll og avviksbehandling gjennomgås og sammenlignes med de korrigerende tiltakene. 1.2 Ansvarsforhold Sikkerhetsansvarlig (CSO) ved NMBU tar initiativ til og tilrettelegger for ledelsens årlige gjennomgang av NMBUs internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet. Det skal i forbindelse med den årlige gjennomgangen fremlegges: En oppdatert oversikt over personopplysninger iht. styringsdokument nr. 1. Samlet oversikt over de alvorligste hendelsene og avvikene som har vært registrert gjennom året. 2 Utførelse 2.1 Revisjon Sikkerhetsrevisjon skal omfatte de elementer som er styrende for informasjonssikkerhet, som: Internkontroll o Vurdere endringer i omfang av dagens internkontroll Sikkerhetsmål og -strategi o Vurdere eventuelle forslag til endringer i sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, dersom endringene i vesentlig grad har økonomiske eller andre virksomhetsmessige konsekvenser Risiko- og sårbarhetsanalyser o Overordnet ROS-vurdering utføres for NMBUs informasjonssystemer o ROS-vurdering utføres ved ønske om ny funksjonalitet som medfører vesentlige investeringer eller endringer i eksisterende sikkerhetskonsept Virksomhetskritisk informasjon og/eller system Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (2) Sikkerhetsrevisjon - Side 1 av 2

9 o Vurdering av endringer i hvilken informasjon eller hvilke systemer som er virksomhetskritisk for virksomheten 2.2 Sikkerhetsmål De fastsatte sikkerhetsmålene for NMBU skal gjennomgås og vurderes i forhold til resultater og hovedkonklusjoner fra risikoanalyser og egenkontroll og evt. endringer i offentlige sikkerhetskrav, som kan medføre vesentlig endringer for virksomheten. Ledelsen skal også foreta en vurdering av om tilstrekkelige ressurser er tilgjengelige for å ivareta internkontroll og informasjonssikkerhet slik den er lagt opp ved NMBU. 2.3 Gjennomgang av avvik og hendelser En samlet oversikt over de sikkerhetshendelser og avvik som har vært gjennom året skal gjennomgås og behandles. Gjennomgangen skal ha fokus på årsaker til hendelser og avvik i vid forstand og hvordan hendelser og avvik er håndtert. De alvorligste sikkerhetshendelsene bør medføre en grundigere gjennomgang. 2.4 Forbedringstiltak Forbedringstiltak, gjennomføring av tiltak til fastsatte tidspunkter, utarbeides av sikkerhetsansvarlig (CSO) på bakgrunn av oppsatte mål, innen områdene: Organisering av sikkerheten Partnere og leverandører Personell og sikkerhet Fysisk sikkerhet Systemteknisk sikkerhet Dokumentsikkerhet Beredskap Listen er ikke uttømmende. Forbedringstiltakene skal godkjennes av administrerende direktør. 2.5 Oppfølging Sikkerhetsansvarlig (CSO) skal sette opp en oversikt over de vedtatte forbedringstiltak og gi en vurdering av om disse har virket etter sin hensikt. Dette gjøres i forkant av ledelsens årlige gjennomgang. Oppfølging av sikkerhetsmål for å se om de nås og om forbedringstiltak og korrigerende tiltak virker, gjøres blant annet gjennom egenkontroll. En plan for egenkontroll skal utarbeides og dokumenteres i NMBUs informasjonssikkerhetspolicy. 3 Rapport Sikkerhetsansvarlig (CSO) skriver rapport fra ledelsens årlige gjennomgang av NMBUs internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet. Rapporten skal distribueres til den øvrige ledelsen ved NMBU. Rapporten skal inngå i den årlige rapporteringen om internkontrollen til universitetsstyret. I rapporten skal det tydelig fremgå de avgjørelser og aksjoner som er bestemt og med hvilken begrunnelse. Den øvrige ledelse skal uten ugrunnet opphold gi sikkerhetsansvarlig (CSO) en rask tilbakemelding på referatet dersom dette ikke gjengir avgjørelser og aksjoner på en korrekt måte. Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (2) Sikkerhetsrevisjon - Side 2 av 2

10 Styringsdokument 3: Mål og strategi for informasjonssikkerhet 1 Innledning Mål og strategi for informasjonssikkerhet er NMBUs overordnede styrende dokument for informasjonssikkerhet. Ledelsen ved NMBU har det overordnede ansvaret for all informasjonssikkerhet ved universitetet og har ansvaret for utarbeidelse av mål og strategi for informasjonssikkerhet, utarbeidelse av rutiner samt kontroll med at rutinene følges. Sikkerhetsmålene beskriver ønsket sikkerhetsnivå og sikkerhetsstrategien beskriver de tiltak NMBU gjennomfører for å oppnå sikkerhetsmålene. 2 Sikkerhetsmål Sikkerhetsmålene skal understøtte og sikre virksomhetens drift, allmenne tillit og omdømme i det offentlige rom, ved å forebygge og begrense konsekvensene av uønskede hendelser. Sikkerhetsmålene beskriver NMBUs overordnete mål for beskyttelse av virksomhetens informasjonsbehandling mot interne og eksterne trusler av tilsiktet og utilsiktet art. Følgende sikkerhetsmål er definert: 1. NMBU skal sikre at informasjon behandles iht krav i lover og forskrifter. 2. Informasjonssikkerheten ved NMBU skal ha forankring i ledelsen. 3. Informasjonssikkerheten skal være en integrert del av hele NMBUs virksomhet. 4. Ansvars- og rollebeskrivelser i sikkerhetsarbeidet skal være klart definert og kjent i NMBUs organisasjon. 5. Alle brukere av NMBUs informasjonssystemer skal ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta NMBUs sikkerhetsbehov. 6. Tilgang til informasjonssystemer og informasjon gis kun til medarbeidere etter tjenestlig behov. 7. NMBU skal ivareta hensynet til konfidensialitet og integritet og tilgjengelighet i behandlingen av ansattes, studenters og andre registrerte personopplysninger. 8. NMBU skal ha dokumenterte og utprøvde rutiner og metoder for å håndtere hendelser. 3 Sikkerhetsstrategi 3.1 Organisering av sikkerheten Roller og ansvarsområder Sikkerhetsansvarlig (CSO) Sikkerhetsansvarlig ved NMBU har et overordnet ansvar for informasjonssikkerheten. Ansvaret innebærer å organisere, koordinere og styre sikkerhetsarbeidet, utarbeide retningslinjer, iverksette egenkontroll, gjennomføre forbedringsprosesser samt følge opp at sikkerheten vedlikeholdes i alle ledd. Systemeier Alle informasjonssystem skal ha en definert eier. Systemeier er ansvarlig for informasjonssystemet og dets innhold og rapporterer til sikkerhetsansvarlig. Systemeier er ansvarlig for krav til anskaffelse, utvikling og Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 1 av 7

11 vedlikehold av informasjon og relaterte informasjonssystemer i samråd med IT-avdelingen. For hver type informasjon skal systemeier definere hvilke brukere (brukergrupper) som skal ha tilgang til denne, og definere hva som er autorisert bruk av informasjonen. Oversikt over systemer med tilhørende systemeiere skal foreligge som dokument i NMBUs informasjonssikkerhetspolicy Organisering Sikkerhetsorganiseringen med roller og personer skal til enhver tid være beskrevet i styringsdokument 4 Sikkerhetsorganisasjon Kontrakter med leverandører av informasjonssystemtjenester Alle formaliteter mellom NMBU og leverandører skal være formulert i formelle kontrakter (SLA - Service Level Agreement) og skal inkludere relevante sikkerhetskrav. NMBU skal alltid ha rett til innsyn og måling av hvorvidt sikkerhetskrav etterleves av en leverandør Egenkontroll Egenkontroll/måling av sikkerhetsnivå ved NMBU skal utføres regelmessig iht. systematiserte rutiner for risikostyring. Retningslinjer for egenkontroll skal foreligge i NMBUs internkontrollsystem. 3.2 Risikostyring Risikovurdering NMBUs tilnærming til informasjonssikkerhet skal være basert på risikovurderinger. NMBU skal løpende analysere risikoer og derigjennom vurdere behovet for tiltak. Tiltak skal vurderes med hensyn til effektivitet, kostnad og praktisk gjennomførbarhet med utgangspunkt i NMBUs rolle som undervisnings- og forskningsinstitusjon. Prinsipper og rutiner for risikovurderinger skal være dokumentert i NMBUs internkontrollsystem. Det skal gjennomføres en årlig overordnet risikovurdering av NMBUs informasjonssystemer i forbindelse med sikkerhetsrevisjonen (Ledelsens gjennomgang). Risikovurdering skal også utføres ved ønske om ny funksjonalitet som medfører vesentlige investeringer eller endringer som har betydning for informasjonssikkerheten. Overordnede risikovurderinger skal godkjennes av NMBUs ledelse. Risikovurderinger på lavere nivå godkjennes av systemeier for de vurderte informasjonssystem. Ved identifisering av uakseptabel risiko skal det iverksettes tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Risikovurderinger med oppfølging skal som hovedprinsipp gjennomføres på lavest mulig nivå. 3.3 Personell og sikkerhet IKT-reglement IKT-reglementet refererer til NMBUs krav til informasjonssikkerhet og den ansattes ansvar for å oppfylle disse. Alle brukere av NMBUs informasjonssystemer må signere IKT-reglement: Ansatte: signerer sammen med ansettelseskontrakt Studenter: signerer / aksepterer IKT-reglement ved utlevering av brukernavn Andre brukere signerer egen kontrakt. Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 2 av 7

12 3.3.2 Generell taushetserklæring for fortrolig informasjon Alle som skal gis tilgang til fortrolige opplysninger ved NMBU skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder NMBUs ansatte, studenter og leverandørers ansatte eller andre som måtte komme i kontakt med slik informasjon Kompetanse i informasjonssikkerhet Ansatte hos NMBU skal gjennom opplæring og rutiner oppnå tilstrekkelig kunnskap til å forvalte informasjon og systemer på en sikker måte. Endringer i konfigurasjon av systemer og nettverk skal bare utføres av kvalifisert personell, og etter godkjenning fra NMBU Konsekvenser ved sikkerhetsbrudd Brudd på sikkerhetsreglene beskrevet i sikkerhetsinstrukser, taushetserklæring og eventuell konfidensialitetserklæring kan få følger for ansettelsesforhold/brukertilknytning. 3.4 Dokumentsikkerhet - Klassifisering og kontroll av informasjon og informasjonssystemer Informasjon og infrastruktur skal klassifiseres med hensyn til nødvendig sikkerhetsnivå og tilgangsbegrensning. Informasjon skal klassifiseres i en av tre følgende kategorier for konfidensialitet: Åpen: Intern: All NMBUs informasjon er åpen med mindre den er klassifisert i en av de to øvrige kategoriene. Informasjon som er ment for intern bruk og som kan skade Universitetet eller være upassende at tredjepart får kjennskap til og som kan unntas offentlighet i medhold av Offentleglova. Systemeier avgjør lagrings- og delingsmåte. Fortrolig: Informasjon av fortrolig art, og hvor uautorisert tilgang (også internt) kan medføre betydelig skade for enkeltpersoner, Universitet eller deres interesser. Fortrolig informasjon er her synonymt med forvaltningslovens Unntatt Offentlighet og sensitive personopplysninger iht Personopplysningslovens 2. Slik informasjon skal sikres i Røde områder, ref. kap Hver systemeier gjennomfører risikoanalyser på sine respektive systemer for å kunne klassifisere informasjon ut fra hvor kritisk den er for virksomheten. Sikkerhetsansvarlig (CSO) er ansvarlig for oppfølging i forbindelse med ledelsens gjennomgang. Brukere som forvalter informasjon på NMBUs vegne skal behandle denne i henhold til klassifiseringen. Fortrolige og interne dokumenter skal være tydelig merket. 3.5 Fysisk sikkerhet Sikkerhetsområder Sikre fysiske soner benyttes for å beskytte områder som inneholder IKT-utstyr og informasjon som krever beskyttelse. Sikre soner skal beskyttes med hensiktsmessige adgangskontroller for å sikre at kun autorisert personell får adgang. Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 3 av 7

13 Følgende soneinndeling skal benyttes Sikringsnivå Område Sikring Grønn Gul Rød Alt er i utgangspunktet tilgjengelig. Studentområder og kantine. Noen tekniske rom slik som koblingsrom, printerrom og rom hvor det f.eks. finnes skjermingsverdig / intern informasjon. Kontorlokaler, møterom, noen arkiver. Avgrensede områder hvor spesiell autorisasjon kreves, datarom/serverrom/arkiver med fortrolig informasjon og lignende. Ingen Utskrift beskyttes med Follow me - funksjonalitet der det skrives ut fortrolig informasjon. Adgangskort Adgangskort. Områdene skal avmerkes i bygningsplansjer eller eksplisitt beskrives i eget dokument NMBUs internkontrollsystem. Alle NMBUs lokaler skal sikres med tilstrekkelige sikringssystemer iht klassifisering, ref. tabell ovenfor, inkludert relevant sporbarhet/logging. Systemeiere for informasjonssystemer er ansvarlig for godkjenning av medarbeidere som skal ha adgang til sikre områder. Besøkende i rød sone skal registreres inn (i resepsjonen) og de skal bære synlige gjestekort med informasjon om hvem som er ansvarlig. Besøkende i rød sone skal ledsages. Sikkerhetsansvarlig er ansvarlig for at arbeid utført av tredjepart i sikre områder er relevant overvåket og dokumentert. Adgangskort kan gis til håndverkere, teknikere og andre mot at det leveres ID-kort og utfylt taushetserklæring. Røde områder skal være forsvarlig sikret mot miljøskader forårsaket av brann, vann, eksplosjon, vibrasjoner mv. 3.6 Tilgangskontroll Autorisasjon av brukere og roller Alle brukere ved NMBUs informasjonssystemer og IT-systemer skal være administrert i et sentralt brukeradministrativt system (BAS). NMBUs BAS skal regulere hvilke brukere som er autorisert i definerte roller. Opprettelse av brukere skal utelukkende skje på bakgrunn av autoritative kilder. NMBUs viktigste brukerroller er følgende: brukerrolle Ansatt Student Øvrige roller Autoritativt system NMBUs personalsystem. Kun automatisk overføring fra autoritativ kilde. NMBUs studentsystem. Kun automatisk overføring fra autoritativ kilde. Basert på kontrakt. Manuell eller automatisk registrering. Detaljert oversikt skal være dokumentert i NMBUs internkontrollsystem Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 4 av 7

14 3.6.2 Autentiseringsprinsipper for brukere Det skal finnes et retningslinjedokument for tilgangs- og autentiseringsprinsipper i NMBUs internkontrollsystem. Dokumentet skal dekke alle benyttede autentiseringsmetoder som er i bruk ved NMBU, herunder nøkkel basert på brukernavn/passord og/eller sertifikater. Dokumentet skal inneholde retningslinjer for sikkerhetsstyrke, endringsfrekvens og kryptering samt hvor og hvordan nøkler skal lagres. Brukere skal ha unike kombinasjoner av brukernavn og passord UID-nøkkel. UID-nøkkel skal ikke overdras til andre brukere. En bruker er ansvarlig for enhver handling som er utført fra brukerens konto. Brukere holder brukernavn og passord konfidensielle, og røper bare disse hvis det er spesifikt autorisert av sikkerhetsansvarlig Brukeradministrering i informasjonssystemer System og systemaksess autentiseres minimum ved hjelp av personlige brukernavn og passord. Tilgang til informasjonssystemer skal være autorisert av nærmeste leder. Tilgangsrettigheter, inkludert tilhørende aksessrettigheter (privilegier), lagres i tilgangslister i NMBUs BAS. Autorisasjoner gis på bakgrunn av tjenstlige behov, og reguleres av type rolle/stilling. Systemeier har ansvaret for godkjenning av tilganger til egen forvaltet informasjon. Brukerporteføljen på NMBUs informasjonssystemer skal administreres av NMBUs BAS dette gjelder både opprettelse og fjerning. Der automatisk administrering av brukere til et informasjonssystem ikke er teknisk mulig, skal NMBUs BAS produsere oppfølgingslister som håndteres av informasjonssystemets systemansvarlig Kontroll med nettverkstilgang IT-avdelingen har ansvaret for at brukernes nettverkstilgang skjer i overensstemmelse med retningslinjene for tilgang Informasjonssystemene skal plasseres i nett med sikkerhetsklassifisering som tilsvarer informasjonens klassifisering. 3.7 Kommunikasjon og bærbare enheter Arbeid utenfor NMBUs lokaler på NMBUs utstyr er tillatt dersom retningslinjer for informasjonssikkerhet overholdes og IKT-reglement underskrives og overholdes. Fjerntilgang til NMBUs nettverk skal kun skje gjennom sikkerhetsløsninger godkjent av IT-direktøren. Beskyttelsesverdig informasjon skal krypteres i henhold til spesifikasjoner gitt i dokumentasjon i NMBUs internkontrollsystem ved forsendelse med e-post eller annen kommunikasjon eksternt eller internt. Mobile enheter sikres med tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer. Beskyttelsesverdig informasjon som oppbevares på bærbare enheter skal krypteres i henhold til retningslinjer i NMBUs internkontroll. Fortrolig informasjon skal alltid krypteres når den oppbevares på bærbare medier, slik som USB-pinne, smarttelefoner, CDer og lignende dvs. oppfylle POF Skytjenester og sosiale medier Beskyttelsesverdig informasjon skal som hovedregel ikke distribueres til skytjenester eller sosiale medier (med mindre disse er godkjent for slik bruk av NMBU). Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 5 av 7

15 Ved bruk av skytjenester og sosiale medier er det brukerens ansvar å påse at NMBUs informasjonssikkerhetspolicy overholdes og at beskyttelsesverdig informasjon ikke spres via disse tjenestene. 3.9 Systemteknisk sikkerhet Nødvendig sikkerhetsnivå høy, middels, lav Følgende kategorisering benyttes for beskyttelsesbehov: Høy - gis bare systemer og informasjon med virksomhetskritisk beskyttelsesbehov. Middels - gis systemer og informasjon med beskyttelsesbehov. Lav, (lave krav til sikkerhet) kan gjelde alle systemer og informasjon med lite eller ingen beskyttelsesbehov. Ulike informasjonssystem og delsystemer kan ha ulike beskyttelsesbehov. Krav til dokumentasjon av beskyttelsesbehov: NMBU skal vedlikeholde en oversikt over personopplysninger og andre digitale verdier som informasjonssystemer og eksterne kommunikasjonsgrensesnitt med faktisk beskyttelsesbehov. NMBU skal vedlikeholde kriterier for valg av beskyttelsesbehov. Sikkerhetstiltak skal vurderes og iverksettes i henhold til definert beskyttelsesbehov. Vurdering av beskyttelsesbehov skal inngå i alle system- eller infrastrukturendringer som kan påvirke informasjonssikkerheten Retningslinjer for systemteknisk sikkerhet Detaljerte retningslinjer for systemteknisk sikkerhet skal være utarbeidet og vedlikeholdes i dokumentasjon i NMBUs internkontrollsystem. 4 Oppfølging og kontroll 4.1 Konfigurasjonskontroll Oversikt over gyldig sikkerhetsdokumentasjon, utstyr, programvare og systemkonfigurasjon skal utarbeides og vedlikeholdes. Systemeier har ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde oversikt over utstyr, programvare og systemkonfigurasjon i samråd med IT-avdelingen. Sikkerhetsansvarlig har overordnet ansvar at sikkerhetsdokumentasjon blir utarbeidet og vedlikeholdt. 4.2 Endringskontroll Ved endringer i NMBUs informasjonssystemer skal alltid beskyttelsesbehov vurderes, og om endring kan ha konsekvenser for sikkerheten. Endringer som kan ha konsekvenser for informasjonssikkerheten, skal godkjennes av sikkerhetsansvarlig. For endringer som kan ha sikkerhetsmessig konsekvens, skal systemeier i samråd med IT-avdelingen utarbeide en risikovurdering inkludert forslag til tiltak som oversendes sikkerhetsansvarlig som en del av endringsforespørsel. Sikkerhet skal være et vurderingspunkt gjennom alle faser av en endring. Krav til sikkerhet og overordnet vurdering av risiko skal inngå i eventuelle forprosjekt. Ved en eventuell kontrakt med tredjepart skal krav til sikkerhet inngå i kontrakten. Produksjonsdata som inneholder sensitive personopplysninger skal anonymiseres før de benyttes ved tester knyttet til endringer. Informasjonssikkerhet ved NMBU Ver (3) Mål og strategi for informasjonssikkerhet - Side 6 av 7

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål... 3 3 Organisering og ansvar... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Rådmannen... 5 3.3 Kommunaldirektørene... 6 3.4 Enhetslederne... 6 3.5

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning Kapittel 1: Innledning - Universitetet i Oslo Kapittel 1: Innledning IT-sikkerhetsarbeidet skal være tydelig forankret og godt kjent i universitetets ledelse og ha denne ledelsens uttalte støtte, oppmerksomhet

Detaljer

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB US-SAK NR: 46/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FUNG. ASS.UNIVERSITETSDIR. RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): RAGNHILD SOLHEIM OG SIKKERHETSLEDER

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Av: Eva Henriksen & Eva Skipenes Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato:

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren

Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.2 www.normen.no

Detaljer

NORSK STANDARD NS-ISO/IEC 17799

NORSK STANDARD NS-ISO/IEC 17799 NORSK STANDARD NS-ISO/IEC 17799 1. utgave mai 2001 ICS 35.040 Søkeord: Descriptors: informasjonsteknologi, informasjonssikkerhet, sikkerhet, sikkerhetsarbeid, programvare, informasjonssystem, sikkerhetsstandard,

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar:

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten Gyldighet: Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Direktør i Utdanningsetaten Utøver: Avdelings- og områdedirektører,

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Internkontroll Audit & Advisory Oktober 2013 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere Nøtterøy kommunes internkontrollsystem. Fokus i revisjonen

Detaljer