Investeringsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investeringsstrategi 2015-2024"

Transkript

1 1 Investeringsstrategi Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer Innhold Innledning Sammendrag Bakgrunn Politiske føringer Fylkeskommunen som eier av eiendom og veger Økonomi Mål Økonomiske forutsetninger Økonomiske nøkkeltall Investeringsprogram Fylkesveger Bygg Utstyr Samlet investeringsprogram Økonomiske vurderinger Investeringsnivå Finansiering Anbefaling Investeringsnivå Finansiering... 38

2 2 Innledning Investeringsstrategi er en del av Langtidsprioriteringer (LTP) Hensikten med rapporten er å legge fram forslag til en helhetlig investeringsstrategi som vil være førende for prosjekter de neste ti år. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv for fylkeskommunens investeringer. Kostnader som følger av investeringsnivået legger føringer for driftsrammene de neste årene. Fylkesrådmannen har hatt en egen arbeidsgruppe for å utarbeide denne rapporten. Gruppen er ledet av team økonomi. TFK Eiendom, team areal og transport og IT-sjef har vært med i arbeidet. Det har vært dialog med videregående opplæring og tannhelse om investeringsbehov. Investeringsstrategien baseres på prognoser og estimater på et tidlig stadium i planprosesser. Det vil derfor være en viss grad av usikkerhet knyttet til tallstørrelser. Det er allikevel en klar forutsetning at de økonomiske rammene som legges i denne strategien skal være realistiske slik at prosjektene skal kunne tilpasses rammene. Telemark fylkeskommune har høye ambisjoner som skoleeier og vegeier. Dette kommer også til uttrykk i planer knyttet til ønsket satsing på disse områdene. Samtidig er driftsrammene svært stramme. Med bakgrunn i dette er det nødvendig å gjøre en totaløkonomisk vurdering hvor hensynet til relativt stabile driftsrammer veier tungt. Høyt investeringsnivå kombinert med forventet nedgang i frie inntekter i årene som kommer, må tillegges stor vekt. 1 Sammendrag Investeringsstrategi for perioden inneholder forslag til investeringsnivå og finansiering av foreslått investeringsnivå. Nytt mål for å redusere finansutgiftene er foreslått ved å stille krav til egenfinansiering. Investeringsprogrammet skal ha 50 % egenfinansiering av sum investeringer i tiårsperioden Investeringsnivå Foreslått investeringsnivå er en brutto ramme for 8-årsperioden på 1,9 mrd. kr. Det er valgt å foreslå en ramme for 8 år for å gjøre rammen mest mulig realistisk. Ut over denne perioden vil investeringstiltak være mer usikre og er derfor ikke tatt med i anbefalt ramme. Investeringsprogrammet er en kombinasjon av konkrete tiltak og rullerende rammer. Prioriteringer av investeringstiltak er begrunnet ut blant annet fra politiske vedtak, retningsgivende planer, regelverk og økonomiske hensyn. Følgende fire nivå for investeringsprogram er nærmere omtalt i kapittel 5: Alternativ A: maks ramme 1,7 mrd. kr Alternativ B: maks ramme 1,8 mrd. kr Alternativ C: maks ramme 1,9 mrd. kr Alternativ D: maks ramme 2,1 mrd. kr

3 3 Foreslått investeringsnivå (alternativ C) er valgt ut fra en samlet vurdering av investeringsbehov og av hensyn til driftsrammene. Finansiering Finansiering av investeringene tar hensyn til behov for stabilitet i driftsrammer og god økonomistyring. Konsekvenser av økt investeringsprogram og krav til egenfinansiering er lagt inn i forslaget. Oppsummert vil forslaget innebære følende innstramminger i driften (tall i tusen): Kolonne Besparelser drift/vedlikehold Økte finansutgifter Økt egenfinansiering Netto virkning på driften Oppsummert vil forslaget innebære innstramming i driftsrammene på 6 mill. i Med en gradvis økning av egenfinansiering og økte finanskostnadene vil virkningen på driften være på 20 mill. kr i Bakgrunn Ved behandling av Langtidsprioriteringer for (FT-sak 24/10) ble investeringsstrategi for planperioden vedtatt. Det legges opp til revidering av investeringsstrategien hvert fjerde år. I den årlige budsjettbehandlingen vil kun mindre justeringer bli foreslått på investeringsprogrammet. 2.1 Politiske føringer Vedtak knyttet til skolestruktur/-tilbud og fylkesveger legger føringer for investeringsprogrammet for de kommende årene. Skoletilbudsstrukturen for de videregående skolene i Telemark ble behandlet politisk juni Bakgrunn for saken er prognoser for elevtall fremover og bedre ressursutnyttelse. Som en oppfølging til denne saken ble skolestrukturen i Skien behandlet i fylkestinget oktober Bygging av ny Skien vgs og utvidelse av Skogmo og Hjalmar vgs ble vedtatt. Disse investeringene er tatt inn i vedtatt budsjett for perioden Regional planstrategi ble vedtatt i oktober I arbeidet med planstrategien ble det slått fast et behov for å rullere både senterstrukturplan, fylkesvegplan, trafikksikkerhetsplan og kollektivplan. Det ble også registrert et behov for bedre samordning mellom arealplanlegginga og de ulike transportformene. Derfor ble det bestemt å utarbeide en regional plan (pbl 8-3) for samordna areal og transport der planene nevnt over slås sammen. Planens kortnavn er ATP Telemark (areal og transportplan). Følgende politiske saker legger premisser for investeringsstrategien:

4 4 Fylkesutvalget (FU) og fylkesting (FT) februar 2014 FT 02/14 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland FU 07/14 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark inklusiv handlingsprogram (Høringsutkast ATP Telemark) Fylkestinget desember 2013 FT 71/13 Mål- og budsjett FT 73/13 Budsjett TFK Eiendom (vedlegg: Tilstandsrapport bygg 2013) Fylkesting oktober 2013 FT 52/13 Vurdering av fylkeshuset FT 53/13 Videregående skoler i Skien fordeling av utdanningstilbudet FT 53/13 Selvskyldnerkausjon for lån for gjennomføring av Bypakke Grenland Fylkesting juni 2013 FT 32/13 Skoletilbudsstrukturen 2020 FT 35/13 Langtidsprioriteringer FT 41/13 Finansieringsordning Bypakke Grenland FT 42/13 Regional plan for areal og transport i Telemark planprogram 2.2 Fylkeskommunen som eier av eiendom og veger Telemark fylkeskommune eier de fleste bygg som benyttes til egen drift av skole og for administrasjon. Ansvar for forvaltning av eiendomsmassen ligger til eget foretak, TFK Eiendom FKF. Forvaltningsansvar for eiendomsmassen innebærer blant annet å sikre verdibevaring, påse at bygg er godkjent i henhold til lover og forskrifter og tilby virksomheter i fylkeskommunen hensiktsmessige lokaler og drift av disse. Telemark fylkeskommune sin rolle som vegeier reguleres av Vegloven og Vegtrafikkloven. Forvaltningen av vegeieransvaret må gjøres i tett samarbeid med kommunene og Statens vegvesen for å sikre god måloppnåelse. Dette har blitt gjort i forbindelse med dagens fylkesvegplan, og ble fulgt opp av stor grad av involvering av kommunene i ATP-Telemark. 3 Økonomi En sunn økonomi og god styring er et vesentlig grunnlag for å oppnå prioriterte satsinger. Endring i skoletilbud og et akkumulert vedlikeholdsetterslep for både bygg og fylkesveger har gitt og gir behov for investeringer. Teknologisk utvikling gir behov for hyppige oppgraderinger av utstyr for blant annet IT og tannhelse. Fylkeskommunen har de senere år hatt et ambisiøst investeringsprogram og har høyt gjeldsnivå. Driftsinntektene hvert år skal dekke økte renter og avdrag. Dette fører til strammere driftsrammer. Demografiutviklingen i Telemark påvirker de frie inntektene i negativ retning. Fylkeskommunens frie inntekter er skatt, rentekompensasjon og

5 5 rammetilskudd. Hovedinntektskilden er skatt og rammetilskudd, noe som gjør økonomien sårbar for svingninger i frie inntekter. En nedgang i frie inntekter betyr en ytterligere innstramming i driften. Det blir derfor svært viktig å ha en strategi for investeringsprogrammet og finansieringen av dette slik at driftsrammene fortsetter å være forutsigbare. 3.1 Mål Det ble vedtatt målsettinger for økonomistyringen i LTP (FT 35/13) Netto driftsresultat på 3 % Avsetning av positivt premieavvik til pensjonsfond Avsetning til rentebufferfond så lenge renta er lavere enn 5 % Avsette regnskapsmessige mindreforbruk til disposisjonsfond Finansiere merforbruk i driften innenfor driftsrammene I økonomiplan for er netto driftsresultat budsjettert med om lag 2 % og gjennomsnittlig rente på 3,8 %. Som følge av målet i investeringsstrategien om 50 % egenfinansiering av totale investeringer i investeringsprogrammet blir et nytt mål foreslått i LTP : Sum investeringer i perioden skal ha 44 % egenfinansiering Pga. høye investeringer i første del av investeringsprogrammet er det ikke mulig å oppnå 50 % egenfinansiering i LTP-perioden , men med gradvis opptrapping av egenkapitalfinansiering vil målet kunne nås for totale investeringer i tiårsperioden. 3.2 Økonomiske forutsetninger Kommunal og regionaldepartementet utga i 2011 en veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Fylkeskommunen legger denne veilederen til grunn for prinsipper og rutiner for budsjett og regnskap. Som følge av denne veilederen har finansiering av investeringer gått fra å være knyttet mot enkeltstående prosjekt til å inngå i fellesfinansiering. Som eksempel innebærer det at inntekter fra salg av bygg og mva-kompensasjon inngår i finansieringen av det samlede investeringsbudsjettet Kostnadsramme Tre større investeringsprosjekter er i oppstartsfasen, bygging av Ny Skien vgs og utbygging Hjalmar Johansen og Skogmo vgs. Fylkesrådmannen har valgt å organisere prosjektene Hjalmar Johansen og Skogmo vgs. med en administrativ styringsgruppe. Styringsgruppen vil blant annet følge de økonomiske rammene. Styringsgruppen vil holde tilbake en del av kostnadsrammen som en sikkerhetsmargin. Kostnadsrammen tilsvarer vedtatt ramme i investeringsprogrammet. Prosjektrammen som er styringsramme for prosjektet vil være lavere som følge av at styringsgruppen har en sikkerhetsmargin. Det betyr at prosjektrammen kan endres uten ny behandling i fylkestinget dersom endringen er innenfor avsatt sikkerhetsmargin.

6 6 Fylkestinget har, sak 4/14, gjort vedtak om at ny Skien videregående skal følges opp ved gjennomføringsmodell «Lyngdalsmodellen» der brukermedvirkning og livsløpskostnader er viktige parametre. Anskaffelsesprosessen har fokus på gjennomføringsmodell med et minimum av endringer i byggetiden og en gjennomtenkt utforming for optimal forvaltning, drift og vedlikehold. Det er lagt opp til at vedlikeholdsansvaret først avklares politisk i sluttfasen av byggeprosjektet og til et gjensidig økonomisk sluttoppgjør med delt ansvar mellom eier og utbygger. Prosjekt Ny Skien vgs. er organisert ved at en referansegruppe ledes av Fylkesrådmann. Det er ikke tatt stilling til om det skilles mellom prosjektramme og styringsramme for dette prosjektet Prosjektrammer Telemark fylkeskommunes investeringsreglement ble revidert 2012 og vedtatt av fylkestinget Her fremgår det at prosjektrammer skal budsjetteres med bruttobeløp. I investeringsreglementet fremgår det også at uforutsette tilskudd eller gaver ikke kan brukes til å øke investeringsrammen uten fylkestingets godkjenning. I praksis innebærer dette at enhver endring ut over vedtatt bruttoramme for prosjektet skal behandles av fylkestinget. Prosjektenes ramme skal også inkludere prisstigning. Det legges til grunn at kostnadsoverslag tar høyde for prisstigning og sikkerhetsmargin Investeringsutgift og finansiering I investeringsbudsjettet skilles det mellom investeringsutgift og finansiering. Investeringsutgift er et konkret tiltak som for eksempel nytt bygg eller tiltak på fylkesveger. Kartlegging av behov og kostnadsberegning av tiltak ligger til grunn for budsjetterte investeringsutgifter. Finansiering av investeringsprogrammet holdes adskilt fra prosjektene ved at inntekter inngår i fellesfinansiering. I fellesfinansieringen inngår blant annet merverdiavgiftskompensasjon, salg av bygg og lån. Investeringsstrategien anbefaler en strategi for investeringsutgifter og en strategi for finansiering. Dette omtales i kapittel Merverdiavgiftskompensasjon Fra budsjett- og regnskapsåret 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift som er påløpt i investeringsregnskapet føres i investeringsregnskapet. Det var tidligere tillatt å inntektsføre momskompensasjon i driftsregnskapet. Etter noen år med gradvis nedtrapping, skal momskompensasjonen i sin helhet føres i investeringsregnskapet fra og med Disse inntektene vil nå inngå i felles finansiering av investeringsprosjektene Rentekompensasjon skolebygg og fylkesveg Staten har tidligere iverksatt rentekompensasjonsordninger for skolebygg og fylkesveier. Ordningen betyr at fylkeskommunen får kompensert renteutgifter beregnet ut fra en gitt ramme. Rammen for skolebygg er 130 mill. kr og for veger er rammen 83 mill. kr årlig i 10 år. Det gis kompensasjon tilsvarende flytende rente. Fylkeskommunen får ikke kompensert avdrag.

7 7 Telemark fylkeskommune har fullt ut benyttet seg av rentekompensasjonsordningen for fylkesveger fra 2010 da ordningen ble innført. Tilsvarende ordning for skolebygg vil bli benyttet fullt ut for skoleprosjektene i Skien Utlån og refusjoner Det ble i Fylkestinget i desember 2012 vedtatt prinsipper for inngåelse av forskutteringsavtaler på fylkesvegprosjekter. Det ble da lagt noen begrensninger for inngåelser av forskutteringsavtaler, blant annet at avtaler ikke skal overstige 50 mill. kr, at samlet økonomisk forpliktelse ikke skal overstige 80 mill. kr, og at tilbakebetalingsforpliktelser ikke skal overstige 20 mill. kr per år. Fylkestinget vedtok den å forskuttere inntil 45 mill. kr for Staten til utbedring av strekningen Grungedal Grunge kirke på E134. Forskutteringen skal tilbakebetales innen Utover dette ligger det ikke inne forskutteringsavtaler i økonomiplanperioden Salg av bygg Sak om skoletilbudsstrukturen 2020 (FT 32/13) gir fylkeskommunen et ansvar for å utnytte areal optimalt. I sakens punkt 8 heter det «arealer som ikke trengs til skolenes ordinære drift blir frigjort for utleie/salg.» Arealeffektivitet er en forutsetning for økonomisk forvaltning av bygningsmassen. Utnyttelsesgraden av fylkeskommunens bygg er vurdert opp mot prognoser for elevtall frem mot Salg av bygg og eventuelt utleie skal gjennomføres der det oppstår overkapasitet så langt det er mulig. Salg av bygg inngår som en del av fellesfinansieringen av investeringer Bypakke Grenland Bypakke Grenland behandles særskilt i investeringsprogrammet. Fylkeskommunens bidrag inn i Bypakka er tatt inn med 50 mill. kr i årlig ramme fra og med 2015 og i 10 år. De faktiske investeringsutgiftene for fylkeskommunen vil være betydelig høyere enn den årlige rammen, og spesielt høye de første årene i perioden. Finansiering av tiltak i Bypakka sikres via eget selskap, Vegfinans AS. Vegfinans AS forskutterer slik at prosjekter blir raskt gjennomført. Bompenger, statlige midler og bevilgninger fra kommuner og fylkeskommunen sikrer finansiering i hele perioden (FT 41/13). Fylkeskommunen stiller lånegaranti for Vegfinans AS (FT 53/13). 3.3 Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall gjennomgås for å gi bakgrunnsinformasjon om den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen. Nøkkeltall sammenlignes med andre fylkeskommuner og med anbefalte nivå. Nøkkeltall som benyttes i dette kapitlet er hentet fra eget regnskap og fra KOSTRA (Kommune-STat-RApportering). Tall for 2013 ble offentliggjort 17. mars Økonomisk balanse Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er en hovedindikator for den økonomiske balansen i fylkeskommunen. Indikatoren viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et utrykk for hva som er til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over

8 8 tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 3 % etter anbefaling fra TBU (Teknisk beregningsutvalg). Telemark fylkeskommune har i gjennomsnitt for årene over 4 % netto driftsresultat. Dette er over anbefalt nivå, men lavt i sammenlignet med de fleste andre fylkeskommuner Rente og avdragsbelastning Netto finansutgifter i % av brutto driftsinntekter forteller hvor stor rente- og avdragsbelastning fylkeskommunen har. Anbefalt nivå er maks 2-3 %. Telemark har de siste 4 år hatt mer enn 4 %. Sammenlignet med andre fylkeskommuner har Telemark et høyt nivå på finansutgifter. Kun tre andre fylkeskommuner har høyre finansutgifter sett i forhold til brutto driftsinntekter. Neste figur viser et gjennomsnitt for de fire siste årene.

9 9 Rentekompensasjon inngår i driftsinntektene. I gjeldende budsjett er det forutsatt at rentekompensasjonsordningene for vei og skolebygg benyttes fullt ut. Rentekompensasjonsordning for vei ble i statsbudsjett for 2014 videreført med nye årlige rammer. I budsjettet er det lagt til grunn årlig ramme fram til For skolebygg har Telemark en ramme på 130 mill. kr som vil bli benyttet for skoleutbygging i Skien. Kompensasjon beregnes ut fra rammene og tilsvarer til enhver tid flytende rente. Samlet rentekompensasjon fordobles i perioden fra om lag 10 til 20 mill. kr. I denne perioden vil rentekompensasjonen kun utgjøre om lag 10 % av budsjetterte netto finanskostnader Finansieringsstruktur Telemark fylkeskommune har over tid hatt høy låneandel i finansiering av investeringer. Av økonomiske hensyn bør størrelsen på lånegjelden maksimalt være % av brutto

10 10 driftsinntekter. Denne parameteren sier noe om fylkeskommunens evne til å betjene den samlede gjelden. Fylkeskommunen har de seinere år vært over anbefalt gjeldsnivå. Nedenfor vises utviklingen siste fire år i netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for Telemark fylkeskommune. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter sammenlignet med andre fylkeskommuner vises i neste figur. Telemark er blant de tre fylkeskommunene i landet som har høyest gjeldsnivå i forhold til driftsinntekter. Nedenfor vises beregnet gjennomsnitt for de fire siste årene. Telemark er en av seks fylkeskommuner som i perioden har gjeldsnivå høyere enn 60 % av brutto driftsinntekter. Siden 2011 har nivå for Telemark vært på om lag 73 %.

11 11 4 Investeringsprogram Investeringsprogram for neste fireårsperiode er basert på kartlegging og større planprosesser. For enkelte byggeprosjekt foreligger det allerede politiske vedtak. Forslag til investeringsstrategi for fylkesveger er basert på strategier for å ivareta hovedferdselsårer, skoleveger, kollektivknutepunkt, effektivisere transportsystemet og styrke byer og tettsteder. Bygningsmessige investeringstiltak som følge av politisk sak Skoletilbud 2020 er prioritert høyt sammen med arealreduksjonstiltak. Investeringer for å oppfylle krav i regelverk og kostnadseffektive løsninger er med i forslaget. Utstyrsbehov innenfor skole, tannhelse og IT er kartlagt og prioritert. For skolene vil hensyn til helse, miljø og sikkerhet prioriteres høyest, deretter er det pedagogiske hensyn som er avgjørende. Tannhelse vil løpende ha behov for utskifting av større utstyr som følge av at utstyrets levetid er nådd. IT-området preges av hyppige tekniske endringer og skiftende behov for løsninger på lagring og i fagsystemer. 4.1 Fylkesveger Tilstandsbeskrivelse Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Telemark representerer en utfordring. Rapporten "Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?" (Statens vegvesens rapport 183, februar 2013) identifiserer et samlet behov på om lag 3 mrd. kr for å fjerne forfallet på vegnettet i Telemark. Tilsvarende tall for Buskerud er 3,3 mrd. og Vestfold er 950 mill. For å holde forfallet på dagens nivå beregner SVV (Statens vegvesen) årlige drift- og vedlikeholdsbehov (Motiv beregning). De siste årene har Telemark dekket dette behovet med %. Dette betyr at forfallet fortsetter å øke. Investeringsprosjekter på eksisterende veg er med å kompensere for manglende vedlikehold. Dersom nivået på drift og vedlikehold holdes på dagens nivå så vil behovet for nyinvesteringer bli høyere for hvert år. Å vurdere om et tiltak for å utbedre en vegstrekning er investering eller drift/vedlikehold er en fortløpende vurdering. Mye av forfallet må tas som investering på som følge av behov for oppgradert standard. Tiltak for å ta igjen forfallet vil i de fleste tilfeller være store i arbeidsomfang og er kostnadskrevende. Den største delen av forfallet knytter seg til vegfundament og vegdekke. Men også bruer og tuneller har store behov. Bruer er kritiske i og med at manglende oppfølging kan føre til aksellastrestriksjoner og kan i ytterste konsekvens føre til stenging Strategier ATP-Grenland ble vedtatt i fylkestinget 25. februar ATP-Telemark vedtas i fylkestinget juni Investeringsstrategiene på fylkesveg er knyttet opp mot disse to planene. I ATP-Grenland er investeringsstrategien under utarbeidelse. Fylkeskommunen har forpliktet seg til en investeringsramme for 10 år på 500 mill. kr som inngår i Bypakke Grenland.

12 12 ATP-Telemark investeringsstrategi er under utarbeidelse. De første forsalgene til investeringsstrategi er bygd opp rundt fem hovedstrategier: Satse på hovedferdselsårer Trygging av skoleveger Styrke kollektivknutepunkt Effektivisere transportsystemet Styrke byer og tettsteder Videre vil handlingsprogrammet tydeliggjøre hvordan disse hovedstrategiene blir fulgt opp i investeringsprogrammet. Nedfor følger et utdrag av fylkeskommunale investeringstiltak slik de fremgår i høringsutkast for ATP-Telemark. Konkretisering av investeringstiltak vil gjøres i forbindelse med MOB hvert år Forslag investeringsprogram veg Forslag til investeringsprogram er utarbeidet med dagens økonomiske rammer som bakteppe. I MOB for er årlig brutto ramme på 105 mill. kr videreført. Tall i 1000-kr Investeringstiltak Rest investeringsramme veg Bypakke Grenland Større prosjekter, vegutbedring og etterslep Gang- og sykkelvegar Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Kollektivtiltak og universell utforming Grunnerverv og planlegging Totalt fylkesveger Handlingsprogram er lagt ut fra gjeldende investeringsnivå (MOB ). Ved betydelig økte rammer ville tiltak knyttet til infrastruktur på kollektiv (holdeplasser etc.) og bruer prioriteres sterkere. Dette er ikke med i forslag til handlingsprogram i ATP-Telemark. I høringsforslaget til investeringsprogram ATP er det lagt til grunn en ramme på 100 mill. kr årlig i fire år fra På grunn av endringer i momsregler fra og med ble den årlige ramma økt til 105 mill. kr. Ramma i ATP vil bli justert i rådmannens endelige forslag som legges frem for politisk behandling i juni Bypakka ligger inne i investeringsprogrammet med 50 mill. kr årlig i 10 år. Investeringstiltak på fylkesveger er Lilleelvgate i Porsgrunn og i tillegg til flere tiltak innen trafikksikkerhet, kollektiv, gang- og sykkelveger. Det er utarbeidet to tilleggslister over tiltak som er ønsket dersom investeringsramme til fylkesveger øker. Den første tilleggslisten består av prosjekter for til sammen 237 mill. kr.

13 13 Denne inneholder forslag til tiltak i prioritert rekkefølge dersom ramma til ATP økes. Den består av fire større vegprosjekter, to gang- sykkeltiltak og ett stedsutviklingstiltak. Den andre tiltakslista består av prosjekter for til sammen 602 mill. kr. Denne lista består av fem vegprosjekt, fem gang- sykkeltiltak og tre stedsutviklingstiltak. ATP foreslår en økning innenfor trafikksikkerhetstiltak og kollektivtiltak. 4.2 Bygg Investeringsstrategien er å anse som Telemark fylkeskommune sin investeringsplan for bygg i kommende planperiode. Ved utarbeidelse av investeringsplan for bygg er det tatt utgangspunkt i følgende politiske vedtak: Videregående skoler i Skien - fordeling av utdanningstilbud fremlagt for FT oktober 2013 i sak 53/13. Vedtaket legger føringer for elevfordelingen på tre skoler i Skien og økonomiske rammer for Ny Skien vgs., utvidelse av Skogmo vgs. og utvidelse av Hjalmar Johansen vgs. Videre gir vedtaket følgende føring for investeringsplanen: «Rådmannens saksutredninger har gjennom flere omganger synliggjort et betydelig investerings- og opprustningsbehov ved flere skoleanlegg i fylket, bl.a. i Porsgrunn og Bamble. Fylkestinget har bedt om en nærmere utredning i forbindelse med behandlingen av LTP Denne utredningen må bli så bredt anlagt som mulig, slik at fylkestinget kan få et helhetlig bilde av investeringsbehovet innenfor videregående opplæring også etter 2020.» Skoletilbud 2020-saken ble fremlagt for FT juni 2013 i sak 32/13. Følgende punkter i vedtaket legger særlige føringer: «Opprusting av Porsgrunn videregående skole avdeling nord må realiseres så raskt som mulig. Utbedringen planlegges og tas inn i prosessen for LTP Lunde videregående skole og Søve videregående skole slås sammen til Nome videregående skole med felles ledelse. Prosessen settes i gang umiddelbart og gjennomføres så raskt som mulig. Administrasjonen for Nome videregående skole legges til avdelingen på Søve. Bamble videregående skole og Croftholmen videregående skole slås sammen til Bamble videregående skole med felles ledelse. Prosessen settes i gang umiddelbart og gjennomføres så raskt som mulig. Undervisningen skal i størst mulig grad konsentreres til Grasmyr. Croftholmen opprettholdes som undervisningssted i den grad og over det tidsrom som er nødvendig for Bamble videregående skole. Bø videregående skole avd. Seljord opprettholdes. Avdelingen i Seljord slås administrativt sammen med Vest-Telemark videregående skole.

14 14 Det gjennomføres ikke strukturendringer som i seg selv utløser investeringer. Mindre investeringer som er nødvendige for å tilpasse anleggene til nye tilbud, må likevel aksepteres. Alle skoler pålegges å påse at anleggene utnyttes optimalt, og at anlegg/arealer som ikke trengs til skolens ordinære drift blir frigjort for utleie/salg. Slike tiltak må gjennomføres i nært samarbeid med TFK eiendom.» Strategi for energiforvaltning i TFK fremlagt for FU juni 2010 sak 49/10, med påfølgende handlingsplan fremlagt for FU mai 2011 sak 61/ Tilstandsbeskrivelse Fylkeskommunens eiendomsmasse er totalt på ca m2 og består hovedsakelig av videregående skoler. Bygningsmassen ble i 2001 av Multiconsult taksert til en verdi av 3,5 mrd. kr. Ved utgangen av 2012 hadde bygningsmassen en forsikringsverdi på 2,3 mrd. kr. Investeringsbehovet for denne eiendomsmassen knytter seg til behovet for nybygg, tilbygg, ombygging, renovering og utvikling av tekniske anlegg i tråd med lover og forskrifter. Utfordringene knyttet til investeringsbehovet kan sorteres hovedsakelig i tre kategorier: 1. Levetid 2. Funksjonalitet 3. Arealbehov Nedenfor beskrives kategoriene nærmere og hva som er status for fylkeskommunens eiendomsmasse innenfor hver kategori Levetid Levetiden til et bygg vil kunne variere for ulike typer bygg, som hovedregel vil et bygg ha en normal levetid på 60 år. Dette betyr ikke at bygget må rives etter 60 år, men at det vil være behov for en renovering av bygget etter 60 år. Selve bygningskroppen kan ha lengre levetid. I løpet av byggets levetid vil det være behov for utskifting av bygningsdeler. Tabellen nedenfor viser normal utskiftingsintervall for ulike bygningsdeler. Bygningsdel Datanett Elektrisk Ventilasjon Innredninger Vinduer Taktekking Bygningskropp Utskiftingsintervall 3-10 år år år år år år år Den tekniske levetiden (utskiftingsintervallet) til materialer og bygningsdeler bestemmes i utgangspunktet av fem hovedparametere: 1. Materialet/materialtekniske egenskaper.

15 15 2. Design, dvs. hvilken sammenheng materialer og produkter blir satt av arkitekter/ingeniører. 3. Utførelse, den fysiske utførelsen av bygget. 4. Påkjenninger, klima/bruk. 5. Vedlikehold, hvilket vedlikehold som utføres på bygget, spesielt preventivt vedlikehold herunder utskifting av bygningsdeler. Parameterne 1-3 bestemmer hvilken motstand mot påkjenninger som er til stede i utgangspunktet. Parameter nr. 4 er den nedbrytning som omgivelsene medfører og som sammen med de tre første parameterne bestemmer levetiden til materialet/bygningsdelen. Levetiden for de ulike bygningsdelene kan forlenges ved preventivt vedlikehold, parameter nr. 5, men må på et eller annet tidspunkt skiftes ut. Dersom bygningsdeler ikke skiftes ut vil byggets levetid reduseres vesentlig, se figur nedenfor. Levetiden bestemmes av når tilstandskurven bryter akseptnivået. Når akseptnivået brytes betyr det at utskifting av bygningsdeler ikke lenger er tilstrekkelig og at hele bygget må renoveres. For å definere et akseptnivå og om et bygg har nådd sitt akseptnivå benyttes tilstandsgrad (TG). Vurdering av et byggs tilstandsgrad er definert i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Det gis karaterer fra 0 til 3 på 17 ulike bygningsdeler for hvert enkelt bygg. Bygningsdelene vektes ut fra viktighet knyttet til bygningsteknisk funksjon og det beregnes en vektet tilstandsgrad som beskriver byggets tekniske nivå.

16 16 Karakterene fordeler seg slik: Karakter Symptomer Beskrivelse 0 Ingen 1 Svake 2 Middels kraftige 3 Kraftige Meget god standard uten feil og mangler. Kun ubetydelig slit og elde fra nybyggstandard God/tilfredsstillende standard. Alle lover og forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard. Et visst omfang av feil og mangler og/eller avvik fra lover og forskrifter som krever teknisk utbedring. Omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk utbedring. Avvik fra lover og forskrifter. I 2008 ble det i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomført en kartlegging av tilstanden til kommunale bygninger i 127 kommuner. Resultatet av denne kartleggingen ble lagt frem i rapporten «Fra forfall til forbilde» (2008). Rapporten dannet videre et vesentlig grunnlag for RIFs rapport «State of the Nation» (2010 og 2011), som fikk betydelig oppmerksomhet både i næringen og i media. Våren 2013, 5 år etter den første rapporten, har Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) og Multiconsult tatt initiativ til å repetere systematikken brukt for KS-rapporten gjennom en ny kartlegging av (fylkes)kommunal bygningsmasse. TFK Eiendom deltok i kartleggingen både i 2008 og i I begge undersøkelsene ble det utregnet en vektet tilstandsgrad for fylkeskommunens bygningsmasse og estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen på kort (0-5 år) og lang sikt (6-10 år). Resultatene fra 2013 viser at det på landsbasis har vært en positiv utvikling for tilstanden til kommunale og fylkeskommunale bygninger. Størst fremgang er det blant fylkeskommunene som i 2008 gjennomsnittlig hadde en vektet tilstandsgrad på 1,3, mens den i 2013 var 1,1. Tabellen nedenfor viser utviklingen i vektet tilstandsgrad og estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen for Telemark fylkeskommune fra 2008 til Vurderingstidspunkt Gjennomsnittlig tilstandsgrad 1,26 1,4 Vedlikeholdsetterslep 0-5 år 308 mill. kr. 360 mill. kr. Vedlikeholdsetterslep 6-10 år 237 mill. kr. 450 mill. kr. Vedlikeholdsetterslep totalt 545 mill. kr. 810 mill. kr. Som tabellen viser har TFK i motsetning til de øvrige fylkeskommunene en negativ utvikling av vektet tilstandsgrad. Følgelig øker også estimert kostnad for oppgradering av bygningsmassen (vedlikeholdsetterslepet).

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune. Foto: Dag Jensen

Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune. Foto: Dag Jensen Telemark Telemark fylke Telemark fylkeskommune Foto: Dag Jensen Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Store oppgaver Demografi befolkning og bosetting Elevtallet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

ØKONOMISKE NØKKELTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL Hvilke nøkkeltall er viktige i den overordnede økonomiske styringen? Hvordan få til en effektiv og forståelig løpende økonomisk rapportering til kommune-/bystyret? Jakten på den gode

Detaljer

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr Skoletilbudet 2020 Sammendrag av høringsdokument 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Analyser og forslag til ny organisering og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Telemark fram mot 2020 For mer

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE

VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13

Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Ås kommune Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13 Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01351-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Bygningsstatus og videre planer for bygningsmassen ved ST Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 91-2014 Eiendomssjef Einar Ramsli/ Økonomidirektør

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag @Per Berntsen/Riksanti kvaren Foto: Dan Riis Våre verdier Modig Imøtekommende Troverdig Foto: Eva Susanne Drugg Dette vil vi! Foto: Stina Glømmi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov. KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon FoU Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren Tilstand og teknisk oppgraderingsbehov Hovedsammendrag KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side

Vedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3

Bodø, 22. april Kopi: Fylkesrådet. Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget. Nummerert brev nr. 3 Org.nr: 977 188 326 Bodø, 22. april 2016 Til Nordland fylkeskommune Kontrollutvalget Kopi: Fylkesrådet Nummerert brev nr. 3 Fylkesrevisjonen i Nordland har gjennomført revisjonen for regnskapsåret 2015

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer