Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. oktober 2014 kl. 15.00 18.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø"

Transkript

1 Styremøte Innkalling med sakspapirer kl Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

2 Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref: Vår ref: Dato: 2014/ oktober 2014 INNKALLING TIL STYREMØTE I SYKEHUSAPOTEK NORD I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles det med dette til styremøte i Sykehusapotek Nord torsdag kl Møtet avholdes på Radisson Blu Hotel Tromsø. Styremøtet vil bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller orienteringer som er unntatt offentlighet. Saksdokumenter er vedlagt. Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon eller på e-post til Med vennlig hilsen Anne Helen Hansen styreleder Espen Mælen Hauge direktør Sykehusapotek Nord HF Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 6147, Langnes Sykehusveien 38 Telefaks: Helge K. Kjerulf Pettersen 9291 Tromsø 9019 Tromsø Dir. tlf: Org.nr: E-post: Saksbehandlers e-post: MVA NO Internett:

3 Godkjenning av innkalling og saksliste Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet : Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september Side Sak Økonomirapport per september Side 7 Sak Evaluering av direktør/lønnsjustering u.off. Side 18 Sak Konstituering av brukerutvalgets leder og nestleder Side 19 Sak Tema 2014: Strategi innspill til Side 21 oppdragsdokumentet 2015 om kvalitetsindikatorer Sak Informasjonssaker Side Miljøsertifisering Sak Eventuelt Sak Rapport fra Statens legemiddelverks tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø Side 54 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den. Espen Mælen Hauge direktør 1

4 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2014 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 25. september Espen Mælen Hauge Direktør 2

5 Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 25. september 2014 kl Møtested: Tilstede: Forfall: Sykehusapoteket i Tromsø Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem Svein Iversen, styremedlem Sissi Lundblad, styremedlem Bjørg Helene Jenssen, styremedlem Anne Helen Hansen, styreleder Margit Steinholt, styremedlem Observatør: Dag Utnes, leder av brukerutvalget Fra administrasjonen: Espen Mælen Hauge, direktør Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker Stian Eilertsen, it-leder Sak 31 og 32 ble behandlet først. Deretter ble møtet lukket for behandling av sak 38 Alvorlig hendelse ved Sykehusapoteket i Tromsø. Etter behandling av denne saken ble møtet åpnet og øvrige saker behandlet etter saksnummer. Sak 31/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 38 «Alvorlig hendelse ved Sykehusapoteket i Tromsø» ble føyd til på sakslisten. Under sak 37 ble endring av dato for styremøtet i oktober 2014 og februar 2015 behandlet. Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 25. september Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 25. september

6 Sak 32/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 5. juni Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 5. juni Sak 33/14 Virksomhetsrapport per august - rapport 2. tertial 2014 Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar virksomhetsrapporten til orientering. Sak 34/14 Konsekvenser av Helse Nord RHFs IKT-investeringer Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKSprosjektet, til orientering. Direktøren fremmet følgende endrede innstilling til vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet, til orientering. 4

7 2. Styret for Sykehusapotek Nord understreker viktigheten av å anskaffe elektronisk kurve og system for elektronisk anskaffelse av cytostatika, og anmoder Helse Nord RHF om å gi dette høy prioritet. Styret ser dette som et nødvendig virkemiddel for å ivareta pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: 1. Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS-prosjektet, til orientering. 2. Styret for Sykehusapotek Nord understreker viktigheten av å anskaffe elektronisk kurve og system for elektronisk system for anskaffelse av cytostatika, og anmoder Helse Nord RHF om å gi dette høy prioritet. Styret ser dette som et nødvendig virkemiddel for å ivareta pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk. Sak 35/14 Informasjonssaker Ved direktør: 1. Tilrettelegging i henhold til ESAs beslutning om sykehusapotekenes publikumsavdelinger 2. Bærekraftsanalyse Produksjonslokaler ved sykehusapotekene i henholdsvis Tromsø (nytt PETsenter), Bodø (ny kontorfløy) og Harstad (ombygging) 4. Nytt fra brukerutvalget 5. Ledersamling 8-9. oktober Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar informasjonssakene til orientering. Sak 36/14 Tema 2014: Strategi om miljøstrategi Direktørens innstilling til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. 5

8 Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord gjennomførte strategidiskusjoner. Sak 37/14 Eventuelt Endring av dato for styremøtet i oktober 2014 og februar På grunn av vinterferie flyttes møtet til torsdag 19. februar Møtet 30. oktober 2014 avholdes kr Sak 38/14 Alvorlig hendelse ved Sykehusapoteket i Tromsø 18. september 2014 Styremøtet ble lukket under behandling av saken. Direktøren redegjorde for saken. Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om den alvorlige hendelsen ved Sykehusapoteket i Tromsø 18. september 2014 til etterretning, og ber om å bli holdt løpende orientert om det videre forløpet i saken. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Styret for Sykehusapotek Nord tar orienteringen om den alvorlige hendelsen ved Sykehusapoteket i Tromsø 18. september 2014 til etterretning, og ber om å bli holdt løpende orientert om det videre forløpet i saken. 6

9 Økonomirapport per september 2014 Styresak nr.: Møtedato: Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen Vedlegg: Resultatrapport til Helse Nord Målekort I henhold til oppdragsdokument legges økonomirapport per september 2014 fram for styret til orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF tar økonomirapporten til orientering. Espen Mælen Hauge direktør 7

10 Saksfremlegg Regnskapet per september 2014 viser et overskudd på 3,27 millioner. For samme periode i 2013 var resultatet et overskudd på 1,72 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 0,42 millioner per september, slik at resultatet er 2,85 millioner høyere enn budsjettert. For september var resultatet et underskudd på 0,43 millioner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,68 millioner, slik at resultatet ble 0,25 millioner høyere enn budsjettert. Inntekter Inntektene er 12,5 millioner høyere enn budsjettert, og 27,42 millioner høyere enn på samme tidspunkt i Høyere omsetning til sykehusene enn budsjettert, samt høyere omsetning enn budsjettert i publikumsavdelingene, gjør at total omsetning blir høyere enn budsjettert. Salget av medikamenter til Nordlandssykehuset har økt med 0,7 %, mens salget til UNN har økt med 6,2 % i forhold til september i Salg av medikamenter til sykehusene UNN 2013 UNN 2014 NLSH 2013 NLSH Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figuren over viser at det har vært en reduksjon i omsetningen til NLSH alle måneder bortsett fra i mars, august og september. Omsetningen til NLSH i Bodø har økt med 3,7 %, mens den er redusert med henholdsvis 4,8 % og 7,7 % i Lofoten og Vesterålen. Omsetningen til UNN Tromsø har økt med 6,2 %, mens den har økt med 4,1 % og 9,7 % i henholdsvis Harstad og Narvik. Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 19,3 % i forhold til samme periode i I Harstad har det vært en økning på 8,3 %, i Tromsø på 19,5 %, mens det har vært en økning på 21,6 % i Bodø. Det er hovedsakelig nye medikamenter som er årsaken til økningen. Det har vært en økning på 2,3 % i antall solgte pakninger på resept, samt en økning på 6,3 % i salget av handelsvarer. 8

11 Omsetning publikum Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Harstad 2013 Harstad 2014 Bodø 2013 Bodø 2014 Tromsø 2013 Tromsø 2014 Rådgivningsinntektene er 0,39 millioner lavere enn budsjettert. Den viktigste årsaken til dette er fravær blant ansatte som har medført at det ikke har blitt levert like mye rådgivning som planlagt. Kostnader Som følge av at omsetningen er høyere enn budsjettert er varekostnadene 12,39 millioner høyere enn budsjettert. Varekostnadene er 22,28 millioner høyere enn per september Vareforbruket er på 86,4 % hittil i år. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn budsjettert, og 0,6 prosentpoeng høyere enn i Økningen i vareforbruk er en konsekvens av at det hovedsakelig er salget av dyre legemidler med lav prosentmessig avanse som har økt. Dekningsbidraget er på 56,93 millioner, dette er 0,14 millioner høyere enn budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 5,03 millioner i forhold til september Personalkostnadene er 2,46 millioner lavere enn budsjettert. Syke- og fødselsrefusjoner er 1,85 millioner høyere enn budsjettert, og enkelte stillinger er ubesatte. Andre driftskostnader er 0,16 millioner lavere enn budsjettert. Investeringer Det har ikke vært gjennomført investeringer hittil i Investeringer for 0,5 millioner er ikke aktivert per mai. Dette gjelder isolator til Sykehusapoteket i Tromsø, ombygging av publikumsavdelingen i Tromsø, og flytting av Sykehusapoteket i Harstad. Det har vært gjennomført veiledende kunngjøring for lagerautomater. Nye lokaler for apotekene i Bodø og Harstad og nye produksjonslokaler i Tromsø er under planlegging i samarbeid med UNN og NLSH. 9

12 Prognose Prognostisert resultat er på 1,5 millioner, det vil si høyere enn budsjettert. Resultatet for 2014 avhenger av utviklingen i omsetningen til sykehusene og i publikumsavdelingene. Bemanning Gjennomsnittlig antall månedsverk per september 2014 var 94,3. Dette er en økning på 6,8 månedsverk i forhold til september En ny stilling er besatt i foretaksledelsen. Resten av økningen er forårsaket av svangerskapspermisjoner, økt forskningsaktivitet, opptrapping på Helgeland og samstemmingsprosjektet. Sykefravær Sykefraværet per august 2014 var på 7,4 %. Dette er uendret i forhold til fraværet per august ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2013 Fravær

13 Økonomirapportering til Helse Nord RHF 2014 Sykehusapotek Nord HF Periode: Sept Tall i mill kr September Akkumulert per September Akkumulert per September Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Årsestimat Endring ift Årsbudsjett 2014 per Avvik i Årsresultat Estimat -14 vs Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2013 Endring i % 2014 September kr 2013 resultat -13 % Andre øremerkede tilskudd 0,2 0,1 0,1 112 % 0,7 0,7 0,0-4 % 0,2 41 % 1,0 1,0 0 0,8 0,2 24 % Andre driftsinntekter 32,4 29,5 2,9 10 % 281,4 268,9 12,6 5 % 27,3 11 % 362,0 375, ,7 29,3 8 % Sum driftsinntekter 32,6 29,6 2,9 10 % 282,1 269,6 12,5 5 % 27,5 11 % 362,9 376, ,5 29,5 9 % Varekostnader knyttet til aktivitet 26,1 23,4 2,8 12 % 225,2 212,8 12,4 6 % 22,4 11 % 286,4 298, ,9 23,2 8 % Innleid arbeidskraft 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % -0,1-100 % 0,0 0,0 0 0,1-0,1-100 % Lønn til fast ansatte 4,1 4,2-0,1-3 % 30,9 33,4-2,4-7 % 1,5 5 % 45,3 44,0-1 40,1 3,9 10 % Vikarer 0,4 0,1 0,3 575 % 2,3 0,1 2, % 1,4 156 % 0,1 3,5 3 1,6 1,9 117 % Overtid og ekstrahjelp 0,0 0,0 0,0 28 % 0,3 0,2 0,1 68 % 0,2 256 % 0,2 0,5 0 0,1 0,4 260 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1,1 1,1 0,0 0 % 9,7 9,7 0,0 0 % 0,3 4 % 13,0 13,0 0 12,9 0,1 1 % Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -0,4 0,0-0, % -3,2-0,9-2,3 264 % -1,4 73 % -1,0-4,1-3 -2,7-1,4 53 % Annen lønnskostnad 0,4 0,4 0,0 7 % 3,8 3,8-0,1-1 % 0,3 10 % 5,5 5,0 0 5,2-0,2-3 % Sum lønn og innleie ekskl pensjon 4,6 4,7-0,1-2 % 34,2 36,6-2,5-7 % 2,1 6 % 50,2 48,9-1 44,4 4,5 10 % Avskrivninger 0,0 0,0 0,0-21 % 0,4 0,4-0,1-21 % -0,1-13 % 0,6 0,5 0 0,5 0,0-4 % Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 % Andre driftskostnader 1,3 1,2 0,0 4 % 10,2 10,3-0,1-1 % 1,2 14 % 13,7 14,0 0 12,5 1,5 12 % Sum driftskostnader 33,1 30,4 2,7 9 % 279,6 269,9 9,8 4 % 25,9 10,2 % 363,9 374, ,3 29,2 8,5 % Driftsresultat -0,5-0,8 0,2-31 % 2,5-0,3 2,8-982 % 1,6-153 % -0,9 1,5 2 1,2 0,3 22 % Finansinntekter 0,1 0,1 0,0 25 % 0,8 0,7 0,1 14 % 0,1-13 % 0,9 0,0-1 1,0-1,0-100 % Finanskostnader 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0,0-60 % 0,0 0,0 0 0,0 0,0-100 % Finansresultat 0,1 0,1 0,0 25 % 0,8 0,7 0,1 14 % 0,1-14 % 0,9 0,0-1 0,9-0,9-100 % Ordinært resultat -0,4-0,7 0,3-37 % 3,3 0,4 2,8 675 % 1,7-96 % 0,0 1,5 2 2,2-0,7-31 % 11

14 Evaluering av direktør og fastsetting av lønn Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Styreleder Anne Helen Hansen Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd Styreleder Anne Helen Hansen vil redegjøre for saken under styremøtet. Anne Helen Hansen styreleder 18

15 Konstituering av brukerutvalg ved Sykehusapotek Nord Styresak nr: Møtedato: 30.oktober 2014 Saksbehandler: Fagsjef Margaret A. Antonsen og direktør Espen Mælen Hauge Vedlegg: Saksfremlegg Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord består av representanter valgt fra de øvrige brukerutvalgene i regionens HF. Brukerutvalget velges for to år. Arbeidsutvalget velges av styret og består av leder og nestleder. Leder møter i styret med tale og forslagsrett. Følgende representanter er av sine respektive helseforetaks brukerutvalg i Helse Nord i 2014 valgt inn i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord: Finnmarkssykehuset: Ivar Pettersen, fast representant Annfrid Slettvold, vara Universitetssykehuset Nord-Norge: Martin André Moe, fast representant Vara ikke oppnevnt Nordlandssykehuset Kari Sletten, fast representant Carl Eliassen, vara Helgelandssykehuset Dag Utnes, fast representant Christin BN Horseng, vara Brukerutvalget vedtok under sak dette: Konstitueringen av utvalget utsettes. Brukerutvalget anmoder direktør om å legge fram spørsmål om konstituering av brukerutvalget for styret i SANO. Dag Utnes stiller som observatør i SANOs styre fram til ny leder er valgt. Dag Utnes har siden etableringen av brukerutvalget vært utvalgets leder og observatør i styret. Han har nå bedt om avløsning fra dette vervet, men fortsetter som brukerutvalgsmedlem. Direktøren vil gjerne benytte anledningen til å takke ham for utmerket innsats for oss i disse årene. Tidligere nestleder Karin Næsvold gikk ut av utvalget i forrige periode. Martin André Moe og Iver Pettersen har takket ja til vår forespørsel om å stille som ny leder og 19

16 nestleder. Disse to vil utgjøre brukerutvalgets hhv leder og nestleder og Moe vil tiltre som observatør i styret fra neste styremøte. Direktørens innstilling til vedtak 1. Styret for Sykehusapotek Nord konstiturerer nytt brukerutvalg med de representanter som er foreslått fra de andre helseforetakene i Helse Nord. 2. Styret utpeker Martin Andrè Moe til leder av brukerutvalget, og observatør i styret, og Ivar Pettersen til nestleder. Leder og nestleder utgjør brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU). Espen Mælen Hauge direktør 20

17 Tema 2014: Strategiplan om innspill til kvalitetsmål/kvalitetsindikatorer i Oppdragsdokumentet 2015 Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Direktør Espen Mælen Hauge Vedlegg: Oppdragsdokument 2014 Tema 2014 Strategi Helseforetaksloven beskriver styrets forvaltnings- og tilsynsoppgaver: strategi, kontroll og organisering. Forvaltningsansvaret innebærer strategioppgaver som er å etablere mål og sette kurs for å nå disse gjennom fastsetting av strategiske planer og rammer for operative planer, samt budsjetter. Strategien må ses i sammenheng med Helse Nords strategier og de årlige oppdragsdokumentene. Gjeldende strategidokument for Sykehusapotek Nord har utløpsdato I alle styremøter i 2014 legges det opp til strategidiskusjoner med sikte på utforming av ny strategi og veien videre for Sykehusapotek Nord fra 2015 og i fortsettelsen. Innspill til kvalitetsmål/kvalitetsindikatorer i Oppdragsdokumentet 2015 Styret inviteres til å diskutere og komme med innspill til hvilke kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer som eier bør ta hensyn til ved tildeling av oppdraget vårt for Som oppdragsdokumentet kapittel 8 viser er det ingen av de opplistede styringsparametrene som passer for apotek. Utfordringen er derfor, ikke bare i sykehusapotek, men i bransjen, å finne treffsikre indikatorer som kan beskrive og dokumentere god kvalitet i apotek. Siden vårt fremste formål er å bidra til sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk mener direktøren det må foreslås kvalitetsindikatorer som er direkte relevant for dette. Disse kan være spesifikt målbare (som kan telles), for eksempel avviksregistrering av feilekspedisjoner både fra publikumsavdelingene, sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene. Eller målet kan være av mer beskrivende karakter som for eksempel å bidra til sømløse pasientforløp gjennom metodeutvikling av klinisk farmasi. Kvalitetsindikatorene kan også rettes mot de sykehusforetakene der vi samarbeider, for eksempel hvor mange legemiddelgjennomganger som gjennomføres. I dette møtet tar diskusjonen utgangspunkt i oppdragsdokumentet 2014 (jfr styresak ), som i vedlegget til denne sak er markert med rød overstrekning på de målsetningene som ikke er relevant for Sykehusapotek Nord. Som overstrekningene viser er det lite igjen som er relevant for oss. I tillegg gjengis derfor også tidligere 21

18 målsetninger som er foretaksspesifikke for Sykehusapotek Nord og som fortsatt kan eller bør gjelde. Disse er hentet fra Oppdragsdokumentet 2013 med tilleggsliste: Verdier og mål Sykehusapotek Nord HF skal foreslå og tilrettelegge for løsninger som bidrar til effektiv og sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk i alle regionens helseforetak. Sykehusapotek Nord HF skal drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, pasientveiledning og kompetanseheving i hele helseregionen. Det forutsettes at sykehusapotekets rolle som rådgiver overfor helseforetakene innen klinisk farmasi styrkes. Kvalitet og pasientsikkerhet Bruke sykehusapoteket mer aktivt som rådgivere innen klinisk farmasi for å oppnå bedre og mer sikker bruk av medikamenter. Innkjøp Sykehusapotek Nord HF skal: Bidra i arbeidet med å vurdere Legemiddelinnkjøpssamarbeidets (LIS) sin rolle i system for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Vedlegg 4 - Tilleggsliste oppdragsdokumentet 2013 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Sykehusapotek Nord HF skal: Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet gjennom innføring av enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på kjemoterapi. (2012) Effektivisere og kvalitetssikre legemiddelforløpet til pasienter i sykehus og i overgangene mellom sykehus og kommunene, i samarbeid med helseforetakene. (2012) Gjennom samhandling med de andre helseforetakene utvikle retningslinjer for legemiddelhåndtering i sykehus. (2012) Innrapportere bivirkninger ved bruk av bivirkningsmeldinger til RELIS. (2011) Bidra med kvalitetssikringsarbeid på legemiddelområdet og utvikle en regional standard for opplæring og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen.(2011) Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning Sykehusapotek Nord HF skal: Innføre og følge opp ventetidsregistrering for reseptekspedering.(2012) Helhetlige pasientforløp og samhandling Sykehusapotek Nord HF skal: Rapportere månedlige nøkkeltall for ventetid i avdelingene i Bodø og Tromsø.(2012) Bidra til sømløse pasientforløp på legemiddelområdet, ved overflyttinger av pasienten mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og internt i helseforetakene.(2012) Bidra til at det ikke blir opphold i medisinering av pasientene og kvalitetssikre legemiddelinformasjon ved bytte av omsorgsnivå.(2011) Utvide og videreutvikle tilbud om tilsetningstjenester til kommunene.(2011) 22

19 Smittevern og beredskap Sykehusapotek Nord HF skal: Bidra til revisjon av nasjonale regionale og nasjonale atibiotikaretningslinjer. (2011) Være rådgivere for HFene i fht. legemiddelberedskapen i regionen. (2011) Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell Sykehusapotek Nord HF skal: Tilrettelegge for videreutdanning i klinisk farmasi.(2012) Tilby praksisplasser for apotekteknikerelever og farmasistudenter. (2011) Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og forsyningsberedskap. (2011) Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte strategidiskusjoner og ber direktøren i forbindelse med arbeidet med Oppdragsdokumentet for 2015 videreformidle de innspill som fremkom i møtet til Helse Nord. Espen Mælen Hauge direktør 23

20 Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

21 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Oppdragsdokumentet er en svært viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom våre plandokumenter. Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord 2 25 Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

22 Innhold 1 Innledning Felles økonomiske krav og rammebetingelser Tildeling av midler Resultatkrav Risikostyring og internkontroll Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning Innkjøp Klima- og miljøtiltak Arkivtjeneste Aktivitet Tilgjengelighet og brukerorientering Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern Kvalitet Pasientsikkerhet og smittevern Pasientsikkerhet Smittevern Pasientbehandling Psykisk helsevern og rus Somatikk Samhandling Beredskap og smittevern Personell, utdanning og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet Forskning og innovasjon Styringsparametre Oppfølging og rapportering Vedlegg Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell dimensjonering Vedlegg 2 Saker til styrebehandling Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

23 1 Innledning Helseforetakene har ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Tjenestene skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de ulike deler av helsetjenesten. Forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp Realisere forskningsstrategien Bedre pasient- og brukermedvirkningen Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell Innfri de økonomiske mål i perioden Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: Sammen mot kreft, Nasjonal kreftstrategi Likeverdige helse- og omsorgstjenester god helse for alle, Nasjonal strategi om innvandreres helse NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Norsk-russisk helsesamarbeidsprogram Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid 1 og felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF. 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 2.1 Tildeling av midler Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i oppdragsdokumentet. En oversikt er vist i tabell 1 på neste side. Ø-hjelp tilbud i kommunene og utskrivningsklare pasienter Helse Nord RHF vil sette av minst 41,2 mill. kroner av basisbevilgningen til å etablere døgntilbud innen øyeblikkelig hjelp i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som gjør at de reelt sett avlaster sykehus. Dette vil skje i et nært samarbeid med helseforetakene. Nye øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et viktig virkemiddel for kommunene til å kunne påvirke sykehusforbruket. Nye øyeblikkelig 1 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

24 hjelp døgnopphold i kommunene inngår ikke i kommunal medfinansiering. Betalingssatsen for kommunene for utskrivningsklare pasienter er 4255 kroner i Tabell 1. Inntektsrammer 2014 (tall i 1000 kr) Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Sum basisramme 2014 per desember Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre (estimat) Prostatasentre Dropouts Tilskudd til turnustjeneste(estimat) SUM Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Fra basisramme Omfordeling kvalitetskriterier SUM Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Regionsentere for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Forskning resultatbasert Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge Forsøksordning tannhelsetjenester SUM TOTAL SUM Sykestuene i Nord-Troms UNN HF skal sikre fortsatt drift av sykestueplassene i Nord-Troms innenfor ordinære inntektsrammer, og på samme måte som sykestuene i Finnmark. Troms militære sykehus UNN HF ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester ved Troms militære sykehus i nødvendig utstrekning, frem til endelig avklaring på spørsmålet om etablering av nytt medisinsk senter i Bardu. Samisk tolkeprosjekt 5 28 Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

25 Finnmarkssykehuset HF skal finansiere videreføring av samisk tolkeprosjekt innenfor øremerkede midler og innenfor plan for oppbygging i prosjektrapport av Spesialisthelsetjeneste i Alta Med utgangspunkt i de premisser som er lagt til grunn i Helse Nord RHF styrets vedtak om mandat, skal Finnmarkssykehuset HF aktivt delta i videreutviklingen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, og følge opp og iverksette de utbyggingsvedtak som blir fattet i styret for Helse Nord RHF. LAR Helseforetakene har ansvaret for å dekke medikamentkostnader i LAR. Fra 2014 vil helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak for pasienter som oppfyller kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester, slik det fremgår av Prop. 1 S ( ). Nye kreftlegemidler Finansieringen av de tre kreftlegemidlene vemurafenib (Zelboraf ), abirateron (Zytiga ) og denosumab (Xgeva ) flyttes fra folketrygden til helseforetakene, jf. omtale i Prop. 1 S ( ). De tildelte midler til Helse Nord RHF fordeles mellom helseforetakene etter befolkningsgrunnlag. Bruken (evt. bruk av alternativer) skal skje iht. nasjonale retningslinjer (www.lisnorway.no). Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø Helse Nord RHF tildeles 4,7 mill. kroner. Formålet er å få kunnskap om behovet for odontologiske tjenester hos sykehuspasienter, og å gi nødvendig undersøkelse og behandling. I tillegg skal det gis nødvendig spesialiserte odontologiske tjenester til direktehenviste pasienter. Det tas sikte på at forsøket i 2014 utvides til også å omfatte lokalsykehus. Annet Midler til Barn som pårørende og Rusmestringsenheter i fengsel inngår i basisbevilgningen og videreføres på minst samme nivå som i Resultatkrav Mål 2014: Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2014 jf. styresak Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer, styresak Budsjett endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene og styresak Plan inkl. rullering av investeringsplan. Helseforetakene skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Finnmarkssykehuset HF Overskudd 15 mill kroner UNN HF Overskudd 0 mill kroner Nordlandssykehuset HF Overskudd 0 mill kroner Helgelandssykehuset HF Overskudd 10 mill kroner Sykehusapotek Nord HF Økonomisk balanse 0 mill kroner 6 29 Skrevet ut: :14:38 Gyldig fra:

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 28. og 29. april 2013 Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 08.30 til ca. 12.00, dag 2 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Møtedato: 29. april

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer