Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal"

Transkript

1 Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport fra Møreforskning 3. Eventuelt Møtet avsluttes med omvisning på lufthavna v/lufthavnsjef Geir Tore Buvarp. Per Olav Tyldum Leder Luftfartsforum Namdal Susanne Bratli Sekretær

2 Sak 1: «Lufthavnstruktur» - høringsuttalelse Behandles i: Luftfartsforum Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG Forslag til vedtak: Luftfartsforum Namdal er fornøyd med at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den kommende 4-årsperioden. Vi mener kriteriene som er valgt for å definere transportstandard fremstår som riktige og logiske i denne sammenheng, men vi understreker at de ikke må brukes som absolutte grenser. Luftfartsforum Namdal viser spesielt til tallene for trafikklekkasje til andre lufthavner. Noen av årsakene til høy lekkasje fra enkelte lufthavner er knyttet til forhold som vi lokalt ikke har kontroll over, slik som rutetilbud og pris. Før det evt, i neste omgang, vurderes nedleggelse av lufthavner forutsetter vi at det skjer etter at det er utprøvd en tilpasning av FOT-rutene som er i tråd med passasjerenes ønsker og behov. Luftfartsforum Namdal vil arbeide videre med å få på plass et bedre rutetilbud og vil være pådriver for at det igangsettes et arbeid lokalt for å øke passasjertallene på lufthavnene. Bakgrunn for saken: Rapporten «Lufthavnstruktur» fra Avinor er et av delprosjektene i arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP ). Rapporten omfatter 17 lufthavner på kortbanenettet. Rapporten er nå på høring med høringsfrist Saksopplysninger Prosjektet «Lufthavnstruktur» er et av delprosjektene i arbeidet med Nasjonal Transportplan Avinor konkluderer bla med at de ikke foreslår å legge ned noen lufthavner den kommende 4-års perioden. Avinor har gjennomført en bred og åpen prosess hvor alle vertskommuner for lokale lufthavner og berørte fylkeskommuner har vært involvert. Først på et informasjonsmøte i Oslo i september 2014 og deretter i fem regionale dialogmøter. Vikna kommune, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Luftfartsforum Namdal og representanter for lokalt næringsliv hadde dialogmøte med Avinor 9.april 2015 på Rørvik. Det har vært mye fokus på om det vil finnes flytyper med minimum 30 seter som kan betjene lufthavner med 800 meters rullebaner i fremtiden. Avinor har vært i dialog med Widerøe som bekrefter at det vil finnes slike flytyper også i fremtiden.

3 Ingen av de lokale lufthavnene kan drives i økonomisk balanse. I 2014 ble underskuddet 673 millioner kroner og dette dekkes ved samfinansiering i Avinor. I tillegg kjøper staten FOT-ruter (FOT=Forpliktelse til offentlig tjenesteyting) for 600 millioner på disse lufthavnene i statens totale kostnader var dermed i 2014 på millioner kroner. Kriterier for transportstandard I rapporten er det diskutert og valgt kriterier for transportstandard. Følgende kriterier er benyttet i rapporten: Variabel Kriterium Reisetid til nærmeste lufthavn Mindre enn 1,5 time Reisetid til stamlufthavn/regionsenter Mindre enn 2,5 timer Reisetid til Oslo/OSL Mindre enn 4 timer Vinterstengt veg annen lufthavn Færre enn 15 dager Statsstøtte pr. time økt reisetid til lufthavn Mer enn 1000 kr Andel som benytter alternativ lufthavn Høyere enn 50 % Samfunnsøkonomisk kost nytte analyse Negativ nåverdi Regionale konsekvenser Individuell vurdering Reisetid til nærmeste lufthavn: Reiser kan deles inn i arbeidsreiser og privatreiser. Arbeidsreiser er mer tidssensitive enn privatreiser. Lang avstand til nærmeste lufthavn regnes som en ulempe, spesielt for næringslivet. Avinor har valgt 1,5 time til nærmeste lufthavn som kriterium. Kommentar: Ifølge tabellen i rapporten (til høyre) vil passasjerene ved Rørvik lufthavn være de som vil få mest økt kjøretid til nærmeste lufthavn ved bruk av neste lufthavn, nesten 250 min. For Namsos er situasjonen nesten 150 min økt kjøretid ved bruk av neste lufthavn. Da er neste lufthavn i begge tilfeller Trondheim lufthavn, Værnes. Både Namsos og Rørvik kommer godt over de 1,5 timene som benyttes som kriterium.

4 Reisetid til stamlufthavn/regionsenter: Rutetilbudet til Oslo og andre steder er bedre fra stamlufthavn. Derfor kan tilgang til stamlufthavn innen en rimelig kjøretid erstatte tilgang til lokal lufthavn med kortere kjøretid. Avinor har valgt 2,5 time til stamlufthavn som kriterium. Kommentar: Figuren til nederst til høyre på side 2. Den røde streken er satt på 2,5 time. Den viser at Rørvik kommer godt over de 2,5 timene som benyttes som kriterium, mens Namsos såvidt kommer under. Reisetid til Oslo/OSL: OSL gir tilgang på et stort nettverk av ruter og derfor er reisetid dit et viktig aspekt ved transportstandard. Avinor bruker mindre enn 4 timer til OSL som kriterium. Kommentar: Tabellen til høyre viser økt total tidsbruk til Oslo dersom lokal lufthavn legges ned. For Rørvik er det da snakk om nesten 3 timer, mens for Namsos viser tabellen en økning på kun 45 minutter. Avinor selv viser i rapporten til hvorfor det for Namsos kun er 45 minutter i økt gjennomsnittlig reisetid mellom Namsos og Oslo: «På grunn av ikke optimale overgangstider på Værnes, og fordi noen av flyene mellomlander i Rørvik, oppfattes spesielt reisene nordover som lite effektive. Basert på tidtabellene for sommer 2015, vil gjennomsnittlig total reisetid mellom Namsos og Oslo øke 45 minutter dersom man benytter bil til Værnes i stedet for å fly fra Namsos.» Dette illustrerer godt hvorfor det er fornuftig å bruke reisetid til OSL som variabel og ikke økning i reisetiden som variabel. Den faktiske reisetiden fra Namsos til OSL vil være ca. 4 t og 5 min (2,5 t kjøretid + 45 min parkering, innsjekking og sikkerhetskontroll + 50 minutter flytid) og fra Rørvik 6 t og 5 min. med utgangspunkt i kriteriet med 4 timer vil begge lufthavnene komme over.

5 Vinterstengt veg annen lufthavn: Dersom antall dager med vinterstengt veg til annen lufthavn er høyt, vil en nedlegging av den lokale lufthavnen føre til at attraktiviteten med å bo og arbeide på disse stedene reduseres. Kommentar: Dette kriteriet er ikke relevant for lufthavnene i Namsos og Rørvik. Statsstøtte pr. time økt reisetid til lufthavn: Her avveies statens kostnader i forhold til passasjerenes ulemper ved en evt. nedleggelse av lufthavn. Statens kostnader er kostnadene med p drive lufthavnene pluss FOT-tilskuddet. Ulempene beregnes ved å multiplisere kjøretiden til alternativ lufthavn med antall passasjerer. Avinor bruker mer enn 1000 kr statsstøtte pr time økt reisetid som kriterium. Kommentar: Av tabellen fremgår at begge lufthavnene kommer godt under de 1000 kr som brukes som kriterium, Namsos ca.700 kr og Rørvik ca.400 kr. Helt i andre enden av tabellen ser vi Berlevåg med over 4500 kr og Sandane med nesten 3000 kr. Andel som benytter alternativ lufthavn: Sier noe om behovet for lufthavnen. Om hovedtyngden av markedet bruker annen lufthavn, er det tegn på at ulempen ved å bruke denne lufthavnen oppfattes som relativt liten i forhold til de fordelene man oppnår ved å reise dit. Her bruker Avinor høyere enn 50 % som kriterium. Kommentar: Tall fra reisevaneundersøkelsen 2013 viser at andelen som velger å reise direkte fra Værnes, og ikke fra den lokale lufthavnen (også benevnt som lekkasje), er rundt 70 % fra Namsos og bare 27 % for Rørvik. Her kommer Namsos langt over kriteriet fra Avinor, mens Rørvik er langt under. Regionale konsekvenser: Det er ulikhet mellom regionene og i noen regioner vil en endring av lufthavnstrukturen ha større betydning enn for andre. Dette er knyttet til næringsstruktur, og bedrifter med spesielle reisebehov vil være mer utsatt. Dette kriteriet vil måtte være en subjektiv vurdering. Kommentar:

6 Hovedbegrunnelsen for begge lufthavnene i Namdalen finner vi i næringslivets behov. Både i Ytre Namdal og i Midtre Namdal er det bedrifter som er helt avhengige av den lokale lufthavnen. I tillegg vil det være viktig å sette fokus på hvilken betydning det også vil ha for fremtidige bedriftsetableringer. Samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse: Det forutsettes at lufthavner som foreslås lagt ned underlegges en samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse. Ut fra disse kriteriene har Avinor delt lufthavnene inn i fire grupper: Gruppe A: Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Hasvik Få reisende og et høyt statlig tilskudd. For de fire førstnevnte er det om vinteren dårlig fremkommelighet på veg til alternative lufthavner. For Hasviks influensområde vil reise til alternativ lufthavn medføre lang båtreise og viderereise med bil til Alta. Selv om kriteriene ellers tilsier det, anser Avinor at disse lufthavnene ikke er aktuelle for nedleggelse. Avinor har derfor som ambisjon å redusere kostnadene vesentlig gjennom nye driftskonsepter. Gruppe B: Sandane og Vardø. Store statlige tilskudd i forhold til økningen i reisetid ved en nedlegging som er moderat. I begge tilfeller vil reiser fra andre lufthavner gi bedre rutetilbud og flere direkteflyvninger. En samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse viser en positiv netto nåverdi ved nedleggelse på 524 millioner for Sandane og 597 millioner for Vardø. Gruppe C: Namsos, Røros, Sørkjosen Namsos, Røros og Sørkjosen har flere fellestrekk, men er også forskjellige. Sørkjosen har høyest tilskudd pr. time spart reisetid med kr Nærmeste alternative lufthavn for de fleste i influensområdet er Alta som ligger 2,5 timer unna. Data fra RVU viser imidlertid at Tromsø er det alternativet de fleste bruker. Kjøretiden til Tromsø er 3,5 timer. Ved en eventuell nedlegging, får både Røros og Namsos 2,5 timers kjøretid til Værnes. RVU data viser at brukere fra Namsos influensområde i stor grad allerede bruker Værnes. Det er liten lekkasje fra Røros, hvor influensområdet også omfatter de nordligste kommunene i Hedmark. For disse er alternativet til å fly fra Røros bil eller tog til Oslo. Røros har direktefly til Oslo, og her vil ulempen ved en nedlegging være større enn for Namsos, som må fly via Værnes for å komme til andre reisemål. Ikke optimale overgangstider på Værnes gjør at tidstapet ved å bruke Værnes i stedet for Namsos i mange tilfeller er relativt lite. Gruppe D: Vadsø, Førde, Sogndal, Rørvik, Hammerfest, Ørsta/Volda, Florø I denne gruppen ligger hovedsakelig lufthavner med høye passasjertall, samt Rørvik som har lang reise til alternativ lufthavn. Det vil derfor være store ulemper ved eventuell nedleggelse av noen av disse. Vadsø er nærmeste alternativ for Vardø som er i gruppe B og således ikke aktuell. Hammerfest og Florø er baser for offshore helikopter og sentrale knutepunkter i totale reiser til/fra norsk sokkel. Kommentar: Ut fra dette kan vi lese at Namsos og Rørvik vurderes ulikt, og er dermed også i ulik grad i «faresonen» dersom det blir aktuelt å legge ned lufthavner. Gruppe A og gruppe D kan tolkes å være tryggere i en slik sammenheng enn gruppe B og C.

7 Avinors hovedkonklusjoner i rapporten er: 1. De lokale lufthavnene er sentrale for bosettings- og næringsutviklingen og vil fortsatt ha en sentral rolle i norsk distriktspolitikk. 2. Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet i luftfarten slik at lufthavnenes rolle kan styrkes. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard. 3. Ingen av de berørte lufthavnene foreslås nedlagt i den følgende 4- årsperioden. 4. Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider og omfanget av statlig støtte, og gir følgende konklusjoner: a) Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik mottar høy statlig støtte pr passasjer, men har ikke realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren. Særskilte omstillingstiltak må iverksettes. b) Sandane og Vardø lufthavn har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. c) Sørkjosen, Namsos og Røros lufthavner har et noe lavere statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. d) Øvrige lufthavner vil få svært store passasjerulemper i forhold til statlige innsparinger ved nedleggelse. 5. Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på millioner kroner innen Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. En vil også søke samordning med FOT-anbudene, ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavnen. 6. Resultater og erfaringer fra omstillingstiltakene sammen med eventuelle nye vegtiltak vil danne utgangspunkt for ny vurdering i Vurdering: Samlet sett er det grunn til å være fornøyd med at ingen lufthavner foreslås nedlagte i den neste 4-års perioden. Dette er helt i tråd med Region Namdal sine prioriteringer. Men utfordringene framover er å sikre fortsatt drift ved begge lufthavnene i Namdalen ut over denne perioden. I et lengre perspektiv kan vi lese at Rørvik lufthavn er forholdsvis trygg, men at utfordringene knyttet til Namsos er store. Namsos største utfordring er en lekkasje til andre lufthavner på 70 %. Årsakene til denne høye andelen av reisende som velger å reise fra Værnes isteden for Namsos er flere, bla: Pris Rutetilbud (inkludert frekvens og tilpasning til ankomst/avgang Værnes, ventetid på Værnes og om flyturen går via Rørvik) Det eksisterer en oppfatning av at regulariteten ved lufthavnen er dårlig Det må oppfattes som urimelig at forhold som er knyttet til rutetilbud og pris og som vi lokalt ikke direkte kan styre skal påvirker lekkasje i så stor grad at det på sikt kan føre til en nedlegging av en lufthavn. Dette gjelder sikkert for flere lufthavner enn Namsos.

8 Men det viser også at det arbeidet Luftfartsforum Namdal planlegger å gjøre for å påvirke neste runde med offentlig kjøp av flyruter i Nord-Norge og Namdalen også vil være viktige med tanke på å beholde lufthavnene i et lengre perspektiv. Det vil også være viktig å gjøre en jobb lokalt for å få opp bruken av begge lufthavnene. Det anbefales at Luftfartsforum Namdal går i en dialog med næringsliv og andre om tiltak for å øke passasjertallet på lufthavnene i Namdalen. Næringslivet bør utfordres på å ta ansvar for et slikt arbeid i partnerskap med bla. Luftfartsforum Namdal. Oppsummering: Det er positivt at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den kommende 4-årsperioden Kriteriene som er valgt for å definere transportstandard fremstår som riktige og logiske i denne sammenheng, men de må ikke brukes som absolutte grenser. Det må arbeides videre med å få på plass et bedre rutetilbud Det må igangsettes et arbeid lokalt for å øke passasjertallene på lufthavnene.

9 REVIDERT SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Per Arne Sørli Namdalshagen as Sak 2: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge» - høringsuttalelse fra Luftfartsforum Namdal. Behandles i: Luftfartsforum Namdal Forslag til høringsuttalelse: Samferdselsdepartementet ber i brev av fylkeskommunene om å levere innspill til utformingen av anbud på regionale ruteflygninger fra 1. april En ber i dette brevet også om å kommentere rapporten fra Møreforskning: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord- Norge». Departementet ber fylkeskommunen om å innhente synspunkter fra berørte kommuner og andre instanser. Luftfartsforum Namdal representerer her samtlige kommuner som ligger innenfor nedslagsfeltet til de to kortbaneflyplassene i Nord-Trøndelag, Rørvik og Namsos. Med bakgrunn i at rapporten fra Møreforskning omfatter, og foretar drøftinger av alle forhold som har relevans for anbudsopplegget for regionale flyruter i Nord-Norge, har Luftfartsforum Namdal ansett det som mest relevant at høringsuttalelsen fra Luftfartsforum Namdal er basert på vinklinger og konklusjoner i denne rapporten. Luftfartsforum Namdal er i hovedtrekkene enig i de føringene rapporten legger opp til for å definere aktuelle transportstandardkriterier. Vi mener imidlertid at det må foretas en kritisk gjennomgang av disse når det skal utarbeides et endelig forslag til anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge gjeldende fra 1. april Når det foreligger et endelig, revidert forslag til transportstandardkritierier vil vi be departementet om at dette sendes ut på en særskilt høring. Luftfartsforum Namdal sier seg tilfreds med at det i rapporten ikke foreslås noen endringer i rutenettet for Helgeland og Nord-Trøndelag for kommende anbudsperiode og ber departementet om å fastholde dette. Som regionen tidligere har foreslått ber vi om at det foretas en ny vurdering av ruteområdene. Vi anser at region Namdal vil være tjent med en bedre korrespondanse nordover og vi ber derfor om at en ved utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår ser på muligheter for å operere med Sør-Helgeland og Nord-Trøndelag som et felles ruteområde (evt. som kombinert ruteområde). Som rapporten angir vil dette også kunne gi muligheter for kostnadsreduksjoner. Dersom det blir aktuelt å foreta nærmere vurderinger av FOT-tilskudd på ruten Namsos - Trondheim ber vi om at det her foretas grundige analyser og konsekvensvurderinger og at dette arbeidet tidligst settes i gang mot slutten av kommende anbudsperiode. Videre har vi følgende merknader til detaljer i rapporten: - Flystørrelse - 15-seters maskin som minstekrav som skal operere både Rørvik og Namsos anses som

10 helt uaktuelt. Det må for dette rutesambandet settes krav om min. 30-seters maskin. - Anslått trafikkvekst for perioden vurderes som et svært forsiktig anslag. Med bakgrunn i historisk utvikling sett i sammenheng med Avinors sentrale prognoser, mener vi det vil være grunnlag for å stipulere en høyere trafikkvekst. Dette må også ses i sammenheng med mulighetene for å kombinere flere ruteområder samt mulighetene for å planlegge/iverksette et bedre tilrettelagt rutetilbud som er bedre i samsvar med publikums behov. Luftfartsforum Namdal vil forøvrig påpeke at en tror at både Rørvik og Namsos Lufthavner representerer et hittil ubrukt potensiale mht. trafikkvekst og anbefaler at det forut for utarbeidelse av nye transport-standardkriterier og øvrige konsesjonsvilkår, gjennomføres en bredt anlagt markeds- og brukerunder-søkelse. Dette vil være hensiktsmessig med bakgrunn i at det i anbudsopplegget fortsatt bør angis krav til antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider. Ved gjennomføring av en markeds- og brukerundersøkelse som omfatter Rørvik og Namsos lufthavner stiller Luftfartsforum Namdal seg til disposisjon og kan være en aktiv samarbeidspartner for departementet, flyselskapet og Avinor i forbindelse med dette. Vi vil også påpeke behovet for en bedre markedsføring av flytilbudet generelt og ber om at det vurderes å ta inn bestemmelser i konsesjonsvilkårene som legger klare føringer for dette. Vi ber videre om at det blir etablert en aktiv prossessorientert dialog med departementet i sammenheng med revidering av aktuelle transportstandardkriterier og utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår. BAKGRUNN FOR SAKEN: Samferdselsdepartementet ga tidligere i år Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt i oppdrag å utrede et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyginger nord for Trondheim fra 1. april Saken har forhåndsvis vært drøftet i Luftfartsforum Namdal og arbeidsutvalget fikk ansvar for å følge opp prosessen. Luftfartsforum Namdal har vurdert det som viktig at en fra regionens side kunne ha en oppfølging av arbeidet med rapporten for å sikre seg at aktuelle premisser med relevans for våre to lufthavner ble tilstrekkelig hensyntatt i sluttføringen av dette arbeidet. Det ble tatt kontakt med Møreforskning i sluttfasen av arbeidet med rapporten og arbeidsutvalget hadde et Skype-møte den 7. april 2015 med Svein Bråthen i Møreforskning hvor en fikk anledning til å legge fram synspunkter med relevans for rapporten på vegne av de to lufthavnene i Namdalen. Det ble i tillegg ettersendt en del utfyllende informasjon til Møreforskning i forbindelse med dette. I brev fra Samferdselsdepartementet, datert den har departementet invitert fylkeskommunene om å levere innspill til utforming av anbud på regionale ruteflygninger fra 1. april I brevet framgår det at rapporten fra Møreforskning vil være et innspill til innholdet i konkurransegrunnlaget. Med bakgrunn i at rapporten fra Møreforskning omfatter, og foretar drøftinger av alle forhold som har relevans for anbudsopplegget for regionale flyruter i Nord-Norge anses det som mest relevant at

11 høringsuttalelsen fra Luftfartsforum Namdal er basert på vinklinger og konklusjoner i denne rapporten. SAKSOPPLYSNINGER: Møreforskning la pr. 29. mai 2015 fram rapporten: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge». Rapporten er på i alt 147 sider, inkl. vedlegg. Rapporten inngår som del av grunnlaget for en høringsrunde hvor fylkeskommunene er bedt om å gi innspill til utforming av anbud på regionale ruteflygninger. Dette med bakgrunn i brev fra Samferdselsdepartementet, datert den Det er gitt en høringsfrist til I rapporten fra Møreforskning vises det til at dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift på enkelte ruter er vurdert. I tillegg er det utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard. Rapporten har stor kompleksitet og dekker følgende forhold: 1. Tilstands/situasjonsrapport 2. Forslag til rutestruktur og forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT) 3. Forventet kostnad for staten 4. Kriterier for kjøp av flyrutetjenester 5. Grunnlag for kommersiell betjening 6. Trafikkprognose for perioden Helikoptertransport mellom Røst, Værøy og Bodø 8. Tiltak for å bedre konkurransen om flyrutene 9. Tildelingskriterier (annet enn pris) Rapporten drøfter ovenstående punkter relativt inngående og det foretas omfattende vurderinger av en rekke forhold knyttet til temaene. I det nedenstående har vi sett det som mest aktuelt å nevne enkelte føringer og premisser som har betydning for et fortsatt habilt rutetilbud over Rørvik og Namsos lufthavner. Nedenfor refereres sentrale problemstillinger og konklusjoner fra rapporten. Vurdering av dagens tilbud inkludert alternativ transport: Det er foretatt vurderinger av de aktuelle rutene gjennom å regne på et nøkkeltall som viser forholdet mellom trafikantnytte og FOT tilskudd. Et nytte/tilskuddsforhold på mindre enn 1,0 indikerer at samfunnet får mindre enn 1 krone igjen i form av sparte transportkostnader for hver krone staten subsidierer ruta med. De rutene som det er sett nærmere på her er: Vardø Kirkenes, Vadsø Kirkenes, Honningsvåg Hammerfest, Honningsvåg Vadsø, Mehamn Vadsø. Mehamn Kirkenes, Båtsfjord Hammerfest, Berlevåg Hammerfest, Hasvik Hammerfest, Sørkjosen Tromsø, Harstad/Narvik Tromsø, Mo i Rana Bodø og Namsos Trondheim. Det understrekes at et lavt nytte/tilskuddsforhold ikke er et selvstendig kriterium for å vurdere å ta ruter ut av FOT nettet. For tre av rutene ovenfor er det anbefalt at fortsatt FOT tilskudd blir vurdert. Et eventuelt bortfall vil medføre at flyplasser blir lagt ned. I disse tilfellene bør det gjøres grundige analyser før en slik endring blir iverksatt. Dette gjelder rutene Vardø Kirkenes, Sørkjosen Tromsø og Namsos Trondheim. Dette innebærer at rutene bør tilbys i kommende anbudsperiode.

12 Anbefalinger knyttet til tilbud av FOT-ruter (utdrag): Vi tror ikke at flystørrelse bør spesifiseres i utlysningen, med mindre det er åpenbart at det ikke vil være hensiktsmessig med fly under en gitt størrelse. Det bør gis anledning til å kombinere anbudspakker. Det vil imidlertid, på generelt grunnlag, være en vel kjent avveining mellom størrelsen på pakker og tillatt kombinasjon, og muligheter for å tiltrekke flere tilbydere. Forventer man svært få tilbydere, kan det tale for større pakker. Tiltak for å styrke konkurransen: Standardisering av rullebanelengder koordinering av kjøpsansvar Den største begrensingen i konkurranseutsettingen er lengden på rullebanene ved de lokale lufthavnene. Det mest effektive virkemidlet for å øke konkurransen synes rent generelt derfor å være å omstrukturere lufthavnstrukturen ved å forlenge rullebanene ved noen lufthavner og eventuelt nedlegge andre. Dette er imidlertid virkemidler som er både langsiktige og til dels kontroversielle....erfaringer har vist at tilbudene i anbudsprotokollene faller i pris jo flere ruteområder som kan kombineres. Det refereres forøvrig til andre tidligere rapporter hvor det har vært fokusert på lengre rullebaner (1200 m) som et virkemiddel for å kunne tiltrekke selskaper med andre flytyper, samt mer direkte ruteføring med mindre fly på de gjenværende rullebanene. Videre har det blitt tatt til orde for en nærmere vurdering av transportbehov med vekt på å utvikle klare kriterier for statsstøtte. Anslått trafikkvekst til 2022: Tabell Anslått trafikk på FOT rutene i Nord Norge og Nord Trøndelag Betalende passasjerer. Rute April 2013 mars TRD OSY TRD RVK Samfunnsøkonomi, transportstandard og tilskuddsnivå for FOT-strekningene i Nord-Norge: Beregning av nøkkeltall, nytte/tilskuddsforhold: Flyreisen er beregnet ut fra flere komponenter. Dette inkluderer tid og kostnad for tilbringer til lufthavn, tidskostnad for oppmøtetid på lokal flyplass, billettprisen på flyreisen, tidskostnad for flyreisen, tid og faktisk kostnad for reisen fra flyplass og inn til senter. For reisealternativet bil/veg er det brukt en km kostnad for bil, samt verdi av reisetid der reisetid er beregnet ut fra en gjennomsnittsfart på 60 km/t. Dette siste er valgt for å ta hensyn til ustabile vegforhold sett året under ett. Oppfyllelse av transporstandard for de ulike rutene: God standard Tilfredsstillende standard Ikke oppfylt

13 Tabell Nivå for oppnåelse av transportstandardkriteriene for Rørvik Destinasjon Reisetid Ankomsttid Fly Bil Fly (basert på anbudskrav) Trondheim (kriterium 1, 2, 3) Bil Tabellen viser at transportstandard er innfridd på grønt nivå ved bruk av fly, mens transportstandardkriteriene ikke vil oppnås med bruk av bil. Tabell Nivå for oppnåelse av transportstandardkriteriene for Namsos Destinasjon Reisetid Ankomsttid Fly Bil Fly (basert på anbudskrav) Trondheim (kriterium 1, 2, 3) Bil I Namsos har vi tilsvarende utfordring som i Vardø og i Sørkjosen. Flytilbudet består at kun ei rute på flyplassen, og konsekvensen av å ikke ha denne ruta som en del at FOT ordningen er at Namsos vil stå uten flytilbud. Når vi får indikasjoner på at denne ruta bør tas ut av FOT nettet, bør en grundig vurdering gjennomføres før dette eventuelt blir iverksatt. Transportstandard: Det vil være utfordrende å legge samme kriterium til grunn for eksempelvis hovedstadstilgjengelighet som det vil være naturlig å gjøre i Sør Norge. Vi har lagt betydelig vekt på å spesifisere kriterier for god tilgjengelighet til viktige regionale funksjoner, herunder en regional lufthavn med tilfredsstillende korrespondanse til hovedstaden og følgelig til et internasjonalt flytilbud, som også vil være viktig for landsdelen. Tabell 1. Foreslåtte transportstandardkriterier Kriterier *) Grønn standard Gul standard 1. Korrespondanse til hovedstad og internasjonalt flytilbud Ankomst regional lufthavn senest kl , etter samlet reisetid på 3 timer. Retur fra regional lufthavn tidligst kl By med regionsykehus Ankomst sykehuset senest kl 10 etter reisetid fra hjemsted på maks 3 timer, med tidligste start kl. 03. Retur fra lufthavn tidligst kl. 16. Gjelder hele uken. Ankomst regional lufthavn senest 10.00, etter samlet reisetid på 4 timer. Retur fra regional lufthavn tidligst kl. 15 Ankomst sykehuset senest kl 10 etter reisetid fra hjemsted på maks 4 timer, med tidligste start kl. 03. Retur fra lufthavn tidligst kl. 16. Gjelder 5 virkedager. 3. Sted med utvidet helsetilbud Som for kriterium 2 Som for kriterium 2 4. Fylkesadministrasjon Som for Kriterium 2 til Som for kriterium 2 fylkesadministrasjon, men krav kun for 5 virkedager. *) Med "regional lufthavn" menes her lufthavn med direkte forbindelse til Oslo. I henhold til Avinors klassifisering så kan dette også omfatte nasjonale lufthavner som Tromsø og Bodø samt store lufthavner, som Trondheim.

14 I likhet med de foreslåtte kriteriene for Sør Norge så mener vi at de foreslåtte kriteriene bør høres før det blir fattet noen endelig beslutning. De angår i høy grad den politiske beslutningssfæren all den tid de kan legge føringer knyttet til det rutetilbudet som tilbys. Vi understreker at fastsettelse av tidsintervaller i gul og grønn standard er retningsgivende. Andre kriterier vedr. transportstandard: Dagens flytilbud Transport langs bakken Foreslått flytilbud Dagens flytilbud Transport langs bakken Foreslått flytilbud Korrespondanse til hovedstad og internasjonalt flytilbud Kriterier By med regionsykehus Sted med utvidet helsetilbud Rørvik Namsos Fylkesadministrasjon Fly uaktuelt Fly uaktuelt I relasjon til ovenstående transportstandardkriterier drøftes det også i rapporten også løsninger og kostnadsfaktorer knyttet til flystørrelser på henholdsvis 19 og 39 seter, med tilhørende, mulige innsparinger eller kostnadsøkninger. Flystørrelser, antall fly og kostnader vurderes i forhold til krav om setekapasitet, (trafikkgrunnlag) frekvens og tidsfaktor. Det kan nevnes at for Helgeland og Nord Trøndelag gir modellen som resultat at grønn standard koster mill. kr mer å drifte enn gul standard. Modellen gir 5 stk. 39 seters fly som tilstrekkelig kapasitet ved gul og 6 fly ved grønn standard. Tabell 4 Forslag til FOT for Nord Trøndelag Rute Namsos Trondheim v.v. Rørvik Trondheim v.v. Kapasitetskrav i dag (kapittel 2) 1200 flygninger, seter hver vei. Minst 15 seters maskiner flygninger, seter hver vei. Minst 15 seters maskiner. Foreslåtte kapasitetskrav Setekravet foreslås økt til 22000, en ligger på rundt 67 % belegg i henhold til setekravet. Minst 15 seters maskiner beholdes. Setekravet foreslås økt til 26500, en ligger på rundt 75 % belegg i henhold til setekravet. Minst 15 seters maskiner beholdes. Det er kun foreslått enkelte justeringer i setekravene. En generell anbefaling er å vurdere krav til korrespondansemuligheter mot Oslo rutene i Trondheim. Dagens flytilbud oppfyller de foreslåtte standardkravene, der fly er aktuelt transportmiddel. Det er kun foreslått enkelte justeringer i setekravene. En generell anbefaling er å vurdere krav til korrespondansemuligheter mot Oslo rutene v i a Trondheim.

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Arbeidsdokument 50255 Oslo 20.11.2012 3833 Hammerfest ny lufthavn Harald Thune-Larsen Lars Draagen Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling... 2 2 Befolkning, sysselsetting

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Prosjektrapport Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart Prosjektrapport Oslo, 30. januar 2008 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Utfordringen... 5 1.2 Bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansvar og næringslivets rolle...

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 07.03.2012 Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 21. årgang 10.4.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 26.01.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling Godkjenning av protokoll

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Notat 30.05.2015 12/01558-61. Saksbehandler. Høringsnotat. Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Dato Referanse Notat 30.05.2015 12/01558-61 Saksbehandler Høringsnotat Revisjon av forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen 10. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Konsekvenser for luftfart

Konsekvenser for luftfart Konsekvenser for luftfart Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning

UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge. Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning UEFA EURO 2016 i Sverige og Norge Vurdering av potensielle vertsbyer i Norge og grunnlag for Forbundsstyrets beslutning Sweden-Norway 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING AV VERTSBYENE... 1 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer