Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal"

Transkript

1 Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport fra Møreforskning 3. Eventuelt Møtet avsluttes med omvisning på lufthavna v/lufthavnsjef Geir Tore Buvarp. Per Olav Tyldum Leder Luftfartsforum Namdal Susanne Bratli Sekretær

2 Sak 1: «Lufthavnstruktur» - høringsuttalelse Behandles i: Luftfartsforum Saksbehandler: Susanne Bratli SAKSFREMLEGG Forslag til vedtak: Luftfartsforum Namdal er fornøyd med at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den kommende 4-årsperioden. Vi mener kriteriene som er valgt for å definere transportstandard fremstår som riktige og logiske i denne sammenheng, men vi understreker at de ikke må brukes som absolutte grenser. Luftfartsforum Namdal viser spesielt til tallene for trafikklekkasje til andre lufthavner. Noen av årsakene til høy lekkasje fra enkelte lufthavner er knyttet til forhold som vi lokalt ikke har kontroll over, slik som rutetilbud og pris. Før det evt, i neste omgang, vurderes nedleggelse av lufthavner forutsetter vi at det skjer etter at det er utprøvd en tilpasning av FOT-rutene som er i tråd med passasjerenes ønsker og behov. Luftfartsforum Namdal vil arbeide videre med å få på plass et bedre rutetilbud og vil være pådriver for at det igangsettes et arbeid lokalt for å øke passasjertallene på lufthavnene. Bakgrunn for saken: Rapporten «Lufthavnstruktur» fra Avinor er et av delprosjektene i arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP ). Rapporten omfatter 17 lufthavner på kortbanenettet. Rapporten er nå på høring med høringsfrist Saksopplysninger Prosjektet «Lufthavnstruktur» er et av delprosjektene i arbeidet med Nasjonal Transportplan Avinor konkluderer bla med at de ikke foreslår å legge ned noen lufthavner den kommende 4-års perioden. Avinor har gjennomført en bred og åpen prosess hvor alle vertskommuner for lokale lufthavner og berørte fylkeskommuner har vært involvert. Først på et informasjonsmøte i Oslo i september 2014 og deretter i fem regionale dialogmøter. Vikna kommune, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Luftfartsforum Namdal og representanter for lokalt næringsliv hadde dialogmøte med Avinor 9.april 2015 på Rørvik. Det har vært mye fokus på om det vil finnes flytyper med minimum 30 seter som kan betjene lufthavner med 800 meters rullebaner i fremtiden. Avinor har vært i dialog med Widerøe som bekrefter at det vil finnes slike flytyper også i fremtiden.

3 Ingen av de lokale lufthavnene kan drives i økonomisk balanse. I 2014 ble underskuddet 673 millioner kroner og dette dekkes ved samfinansiering i Avinor. I tillegg kjøper staten FOT-ruter (FOT=Forpliktelse til offentlig tjenesteyting) for 600 millioner på disse lufthavnene i statens totale kostnader var dermed i 2014 på millioner kroner. Kriterier for transportstandard I rapporten er det diskutert og valgt kriterier for transportstandard. Følgende kriterier er benyttet i rapporten: Variabel Kriterium Reisetid til nærmeste lufthavn Mindre enn 1,5 time Reisetid til stamlufthavn/regionsenter Mindre enn 2,5 timer Reisetid til Oslo/OSL Mindre enn 4 timer Vinterstengt veg annen lufthavn Færre enn 15 dager Statsstøtte pr. time økt reisetid til lufthavn Mer enn 1000 kr Andel som benytter alternativ lufthavn Høyere enn 50 % Samfunnsøkonomisk kost nytte analyse Negativ nåverdi Regionale konsekvenser Individuell vurdering Reisetid til nærmeste lufthavn: Reiser kan deles inn i arbeidsreiser og privatreiser. Arbeidsreiser er mer tidssensitive enn privatreiser. Lang avstand til nærmeste lufthavn regnes som en ulempe, spesielt for næringslivet. Avinor har valgt 1,5 time til nærmeste lufthavn som kriterium. Kommentar: Ifølge tabellen i rapporten (til høyre) vil passasjerene ved Rørvik lufthavn være de som vil få mest økt kjøretid til nærmeste lufthavn ved bruk av neste lufthavn, nesten 250 min. For Namsos er situasjonen nesten 150 min økt kjøretid ved bruk av neste lufthavn. Da er neste lufthavn i begge tilfeller Trondheim lufthavn, Værnes. Både Namsos og Rørvik kommer godt over de 1,5 timene som benyttes som kriterium.

4 Reisetid til stamlufthavn/regionsenter: Rutetilbudet til Oslo og andre steder er bedre fra stamlufthavn. Derfor kan tilgang til stamlufthavn innen en rimelig kjøretid erstatte tilgang til lokal lufthavn med kortere kjøretid. Avinor har valgt 2,5 time til stamlufthavn som kriterium. Kommentar: Figuren til nederst til høyre på side 2. Den røde streken er satt på 2,5 time. Den viser at Rørvik kommer godt over de 2,5 timene som benyttes som kriterium, mens Namsos såvidt kommer under. Reisetid til Oslo/OSL: OSL gir tilgang på et stort nettverk av ruter og derfor er reisetid dit et viktig aspekt ved transportstandard. Avinor bruker mindre enn 4 timer til OSL som kriterium. Kommentar: Tabellen til høyre viser økt total tidsbruk til Oslo dersom lokal lufthavn legges ned. For Rørvik er det da snakk om nesten 3 timer, mens for Namsos viser tabellen en økning på kun 45 minutter. Avinor selv viser i rapporten til hvorfor det for Namsos kun er 45 minutter i økt gjennomsnittlig reisetid mellom Namsos og Oslo: «På grunn av ikke optimale overgangstider på Værnes, og fordi noen av flyene mellomlander i Rørvik, oppfattes spesielt reisene nordover som lite effektive. Basert på tidtabellene for sommer 2015, vil gjennomsnittlig total reisetid mellom Namsos og Oslo øke 45 minutter dersom man benytter bil til Værnes i stedet for å fly fra Namsos.» Dette illustrerer godt hvorfor det er fornuftig å bruke reisetid til OSL som variabel og ikke økning i reisetiden som variabel. Den faktiske reisetiden fra Namsos til OSL vil være ca. 4 t og 5 min (2,5 t kjøretid + 45 min parkering, innsjekking og sikkerhetskontroll + 50 minutter flytid) og fra Rørvik 6 t og 5 min. med utgangspunkt i kriteriet med 4 timer vil begge lufthavnene komme over.

5 Vinterstengt veg annen lufthavn: Dersom antall dager med vinterstengt veg til annen lufthavn er høyt, vil en nedlegging av den lokale lufthavnen føre til at attraktiviteten med å bo og arbeide på disse stedene reduseres. Kommentar: Dette kriteriet er ikke relevant for lufthavnene i Namsos og Rørvik. Statsstøtte pr. time økt reisetid til lufthavn: Her avveies statens kostnader i forhold til passasjerenes ulemper ved en evt. nedleggelse av lufthavn. Statens kostnader er kostnadene med p drive lufthavnene pluss FOT-tilskuddet. Ulempene beregnes ved å multiplisere kjøretiden til alternativ lufthavn med antall passasjerer. Avinor bruker mer enn 1000 kr statsstøtte pr time økt reisetid som kriterium. Kommentar: Av tabellen fremgår at begge lufthavnene kommer godt under de 1000 kr som brukes som kriterium, Namsos ca.700 kr og Rørvik ca.400 kr. Helt i andre enden av tabellen ser vi Berlevåg med over 4500 kr og Sandane med nesten 3000 kr. Andel som benytter alternativ lufthavn: Sier noe om behovet for lufthavnen. Om hovedtyngden av markedet bruker annen lufthavn, er det tegn på at ulempen ved å bruke denne lufthavnen oppfattes som relativt liten i forhold til de fordelene man oppnår ved å reise dit. Her bruker Avinor høyere enn 50 % som kriterium. Kommentar: Tall fra reisevaneundersøkelsen 2013 viser at andelen som velger å reise direkte fra Værnes, og ikke fra den lokale lufthavnen (også benevnt som lekkasje), er rundt 70 % fra Namsos og bare 27 % for Rørvik. Her kommer Namsos langt over kriteriet fra Avinor, mens Rørvik er langt under. Regionale konsekvenser: Det er ulikhet mellom regionene og i noen regioner vil en endring av lufthavnstrukturen ha større betydning enn for andre. Dette er knyttet til næringsstruktur, og bedrifter med spesielle reisebehov vil være mer utsatt. Dette kriteriet vil måtte være en subjektiv vurdering. Kommentar:

6 Hovedbegrunnelsen for begge lufthavnene i Namdalen finner vi i næringslivets behov. Både i Ytre Namdal og i Midtre Namdal er det bedrifter som er helt avhengige av den lokale lufthavnen. I tillegg vil det være viktig å sette fokus på hvilken betydning det også vil ha for fremtidige bedriftsetableringer. Samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse: Det forutsettes at lufthavner som foreslås lagt ned underlegges en samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse. Ut fra disse kriteriene har Avinor delt lufthavnene inn i fire grupper: Gruppe A: Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Hasvik Få reisende og et høyt statlig tilskudd. For de fire førstnevnte er det om vinteren dårlig fremkommelighet på veg til alternative lufthavner. For Hasviks influensområde vil reise til alternativ lufthavn medføre lang båtreise og viderereise med bil til Alta. Selv om kriteriene ellers tilsier det, anser Avinor at disse lufthavnene ikke er aktuelle for nedleggelse. Avinor har derfor som ambisjon å redusere kostnadene vesentlig gjennom nye driftskonsepter. Gruppe B: Sandane og Vardø. Store statlige tilskudd i forhold til økningen i reisetid ved en nedlegging som er moderat. I begge tilfeller vil reiser fra andre lufthavner gi bedre rutetilbud og flere direkteflyvninger. En samfunnsøkonomisk kost-nytte analyse viser en positiv netto nåverdi ved nedleggelse på 524 millioner for Sandane og 597 millioner for Vardø. Gruppe C: Namsos, Røros, Sørkjosen Namsos, Røros og Sørkjosen har flere fellestrekk, men er også forskjellige. Sørkjosen har høyest tilskudd pr. time spart reisetid med kr Nærmeste alternative lufthavn for de fleste i influensområdet er Alta som ligger 2,5 timer unna. Data fra RVU viser imidlertid at Tromsø er det alternativet de fleste bruker. Kjøretiden til Tromsø er 3,5 timer. Ved en eventuell nedlegging, får både Røros og Namsos 2,5 timers kjøretid til Værnes. RVU data viser at brukere fra Namsos influensområde i stor grad allerede bruker Værnes. Det er liten lekkasje fra Røros, hvor influensområdet også omfatter de nordligste kommunene i Hedmark. For disse er alternativet til å fly fra Røros bil eller tog til Oslo. Røros har direktefly til Oslo, og her vil ulempen ved en nedlegging være større enn for Namsos, som må fly via Værnes for å komme til andre reisemål. Ikke optimale overgangstider på Værnes gjør at tidstapet ved å bruke Værnes i stedet for Namsos i mange tilfeller er relativt lite. Gruppe D: Vadsø, Førde, Sogndal, Rørvik, Hammerfest, Ørsta/Volda, Florø I denne gruppen ligger hovedsakelig lufthavner med høye passasjertall, samt Rørvik som har lang reise til alternativ lufthavn. Det vil derfor være store ulemper ved eventuell nedleggelse av noen av disse. Vadsø er nærmeste alternativ for Vardø som er i gruppe B og således ikke aktuell. Hammerfest og Florø er baser for offshore helikopter og sentrale knutepunkter i totale reiser til/fra norsk sokkel. Kommentar: Ut fra dette kan vi lese at Namsos og Rørvik vurderes ulikt, og er dermed også i ulik grad i «faresonen» dersom det blir aktuelt å legge ned lufthavner. Gruppe A og gruppe D kan tolkes å være tryggere i en slik sammenheng enn gruppe B og C.

7 Avinors hovedkonklusjoner i rapporten er: 1. De lokale lufthavnene er sentrale for bosettings- og næringsutviklingen og vil fortsatt ha en sentral rolle i norsk distriktspolitikk. 2. Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet i luftfarten slik at lufthavnenes rolle kan styrkes. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard. 3. Ingen av de berørte lufthavnene foreslås nedlagt i den følgende 4- årsperioden. 4. Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider og omfanget av statlig støtte, og gir følgende konklusjoner: a) Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik mottar høy statlig støtte pr passasjer, men har ikke realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren. Særskilte omstillingstiltak må iverksettes. b) Sandane og Vardø lufthavn har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. c) Sørkjosen, Namsos og Røros lufthavner har et noe lavere statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse. d) Øvrige lufthavner vil få svært store passasjerulemper i forhold til statlige innsparinger ved nedleggelse. 5. Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på millioner kroner innen Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. En vil også søke samordning med FOT-anbudene, ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavnen. 6. Resultater og erfaringer fra omstillingstiltakene sammen med eventuelle nye vegtiltak vil danne utgangspunkt for ny vurdering i Vurdering: Samlet sett er det grunn til å være fornøyd med at ingen lufthavner foreslås nedlagte i den neste 4-års perioden. Dette er helt i tråd med Region Namdal sine prioriteringer. Men utfordringene framover er å sikre fortsatt drift ved begge lufthavnene i Namdalen ut over denne perioden. I et lengre perspektiv kan vi lese at Rørvik lufthavn er forholdsvis trygg, men at utfordringene knyttet til Namsos er store. Namsos største utfordring er en lekkasje til andre lufthavner på 70 %. Årsakene til denne høye andelen av reisende som velger å reise fra Værnes isteden for Namsos er flere, bla: Pris Rutetilbud (inkludert frekvens og tilpasning til ankomst/avgang Værnes, ventetid på Værnes og om flyturen går via Rørvik) Det eksisterer en oppfatning av at regulariteten ved lufthavnen er dårlig Det må oppfattes som urimelig at forhold som er knyttet til rutetilbud og pris og som vi lokalt ikke direkte kan styre skal påvirker lekkasje i så stor grad at det på sikt kan føre til en nedlegging av en lufthavn. Dette gjelder sikkert for flere lufthavner enn Namsos.

8 Men det viser også at det arbeidet Luftfartsforum Namdal planlegger å gjøre for å påvirke neste runde med offentlig kjøp av flyruter i Nord-Norge og Namdalen også vil være viktige med tanke på å beholde lufthavnene i et lengre perspektiv. Det vil også være viktig å gjøre en jobb lokalt for å få opp bruken av begge lufthavnene. Det anbefales at Luftfartsforum Namdal går i en dialog med næringsliv og andre om tiltak for å øke passasjertallet på lufthavnene i Namdalen. Næringslivet bør utfordres på å ta ansvar for et slikt arbeid i partnerskap med bla. Luftfartsforum Namdal. Oppsummering: Det er positivt at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den kommende 4-årsperioden Kriteriene som er valgt for å definere transportstandard fremstår som riktige og logiske i denne sammenheng, men de må ikke brukes som absolutte grenser. Det må arbeides videre med å få på plass et bedre rutetilbud Det må igangsettes et arbeid lokalt for å øke passasjertallene på lufthavnene.

9 REVIDERT SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Per Arne Sørli Namdalshagen as Sak 2: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge» - høringsuttalelse fra Luftfartsforum Namdal. Behandles i: Luftfartsforum Namdal Forslag til høringsuttalelse: Samferdselsdepartementet ber i brev av fylkeskommunene om å levere innspill til utformingen av anbud på regionale ruteflygninger fra 1. april En ber i dette brevet også om å kommentere rapporten fra Møreforskning: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord- Norge». Departementet ber fylkeskommunen om å innhente synspunkter fra berørte kommuner og andre instanser. Luftfartsforum Namdal representerer her samtlige kommuner som ligger innenfor nedslagsfeltet til de to kortbaneflyplassene i Nord-Trøndelag, Rørvik og Namsos. Med bakgrunn i at rapporten fra Møreforskning omfatter, og foretar drøftinger av alle forhold som har relevans for anbudsopplegget for regionale flyruter i Nord-Norge, har Luftfartsforum Namdal ansett det som mest relevant at høringsuttalelsen fra Luftfartsforum Namdal er basert på vinklinger og konklusjoner i denne rapporten. Luftfartsforum Namdal er i hovedtrekkene enig i de føringene rapporten legger opp til for å definere aktuelle transportstandardkriterier. Vi mener imidlertid at det må foretas en kritisk gjennomgang av disse når det skal utarbeides et endelig forslag til anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge gjeldende fra 1. april Når det foreligger et endelig, revidert forslag til transportstandardkritierier vil vi be departementet om at dette sendes ut på en særskilt høring. Luftfartsforum Namdal sier seg tilfreds med at det i rapporten ikke foreslås noen endringer i rutenettet for Helgeland og Nord-Trøndelag for kommende anbudsperiode og ber departementet om å fastholde dette. Som regionen tidligere har foreslått ber vi om at det foretas en ny vurdering av ruteområdene. Vi anser at region Namdal vil være tjent med en bedre korrespondanse nordover og vi ber derfor om at en ved utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår ser på muligheter for å operere med Sør-Helgeland og Nord-Trøndelag som et felles ruteområde (evt. som kombinert ruteområde). Som rapporten angir vil dette også kunne gi muligheter for kostnadsreduksjoner. Dersom det blir aktuelt å foreta nærmere vurderinger av FOT-tilskudd på ruten Namsos - Trondheim ber vi om at det her foretas grundige analyser og konsekvensvurderinger og at dette arbeidet tidligst settes i gang mot slutten av kommende anbudsperiode. Videre har vi følgende merknader til detaljer i rapporten: - Flystørrelse - 15-seters maskin som minstekrav som skal operere både Rørvik og Namsos anses som

10 helt uaktuelt. Det må for dette rutesambandet settes krav om min. 30-seters maskin. - Anslått trafikkvekst for perioden vurderes som et svært forsiktig anslag. Med bakgrunn i historisk utvikling sett i sammenheng med Avinors sentrale prognoser, mener vi det vil være grunnlag for å stipulere en høyere trafikkvekst. Dette må også ses i sammenheng med mulighetene for å kombinere flere ruteområder samt mulighetene for å planlegge/iverksette et bedre tilrettelagt rutetilbud som er bedre i samsvar med publikums behov. Luftfartsforum Namdal vil forøvrig påpeke at en tror at både Rørvik og Namsos Lufthavner representerer et hittil ubrukt potensiale mht. trafikkvekst og anbefaler at det forut for utarbeidelse av nye transport-standardkriterier og øvrige konsesjonsvilkår, gjennomføres en bredt anlagt markeds- og brukerunder-søkelse. Dette vil være hensiktsmessig med bakgrunn i at det i anbudsopplegget fortsatt bør angis krav til antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider. Ved gjennomføring av en markeds- og brukerundersøkelse som omfatter Rørvik og Namsos lufthavner stiller Luftfartsforum Namdal seg til disposisjon og kan være en aktiv samarbeidspartner for departementet, flyselskapet og Avinor i forbindelse med dette. Vi vil også påpeke behovet for en bedre markedsføring av flytilbudet generelt og ber om at det vurderes å ta inn bestemmelser i konsesjonsvilkårene som legger klare føringer for dette. Vi ber videre om at det blir etablert en aktiv prossessorientert dialog med departementet i sammenheng med revidering av aktuelle transportstandardkriterier og utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår. BAKGRUNN FOR SAKEN: Samferdselsdepartementet ga tidligere i år Møreforsking Molde AS i samarbeid med Transportøkonomisk institutt i oppdrag å utrede et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyginger nord for Trondheim fra 1. april Saken har forhåndsvis vært drøftet i Luftfartsforum Namdal og arbeidsutvalget fikk ansvar for å følge opp prosessen. Luftfartsforum Namdal har vurdert det som viktig at en fra regionens side kunne ha en oppfølging av arbeidet med rapporten for å sikre seg at aktuelle premisser med relevans for våre to lufthavner ble tilstrekkelig hensyntatt i sluttføringen av dette arbeidet. Det ble tatt kontakt med Møreforskning i sluttfasen av arbeidet med rapporten og arbeidsutvalget hadde et Skype-møte den 7. april 2015 med Svein Bråthen i Møreforskning hvor en fikk anledning til å legge fram synspunkter med relevans for rapporten på vegne av de to lufthavnene i Namdalen. Det ble i tillegg ettersendt en del utfyllende informasjon til Møreforskning i forbindelse med dette. I brev fra Samferdselsdepartementet, datert den har departementet invitert fylkeskommunene om å levere innspill til utforming av anbud på regionale ruteflygninger fra 1. april I brevet framgår det at rapporten fra Møreforskning vil være et innspill til innholdet i konkurransegrunnlaget. Med bakgrunn i at rapporten fra Møreforskning omfatter, og foretar drøftinger av alle forhold som har relevans for anbudsopplegget for regionale flyruter i Nord-Norge anses det som mest relevant at

11 høringsuttalelsen fra Luftfartsforum Namdal er basert på vinklinger og konklusjoner i denne rapporten. SAKSOPPLYSNINGER: Møreforskning la pr. 29. mai 2015 fram rapporten: «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge». Rapporten er på i alt 147 sider, inkl. vedlegg. Rapporten inngår som del av grunnlaget for en høringsrunde hvor fylkeskommunene er bedt om å gi innspill til utforming av anbud på regionale ruteflygninger. Dette med bakgrunn i brev fra Samferdselsdepartementet, datert den Det er gitt en høringsfrist til I rapporten fra Møreforskning vises det til at dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift på enkelte ruter er vurdert. I tillegg er det utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard. Rapporten har stor kompleksitet og dekker følgende forhold: 1. Tilstands/situasjonsrapport 2. Forslag til rutestruktur og forpliktelse til offentlig tjenesteyting (FOT) 3. Forventet kostnad for staten 4. Kriterier for kjøp av flyrutetjenester 5. Grunnlag for kommersiell betjening 6. Trafikkprognose for perioden Helikoptertransport mellom Røst, Værøy og Bodø 8. Tiltak for å bedre konkurransen om flyrutene 9. Tildelingskriterier (annet enn pris) Rapporten drøfter ovenstående punkter relativt inngående og det foretas omfattende vurderinger av en rekke forhold knyttet til temaene. I det nedenstående har vi sett det som mest aktuelt å nevne enkelte føringer og premisser som har betydning for et fortsatt habilt rutetilbud over Rørvik og Namsos lufthavner. Nedenfor refereres sentrale problemstillinger og konklusjoner fra rapporten. Vurdering av dagens tilbud inkludert alternativ transport: Det er foretatt vurderinger av de aktuelle rutene gjennom å regne på et nøkkeltall som viser forholdet mellom trafikantnytte og FOT tilskudd. Et nytte/tilskuddsforhold på mindre enn 1,0 indikerer at samfunnet får mindre enn 1 krone igjen i form av sparte transportkostnader for hver krone staten subsidierer ruta med. De rutene som det er sett nærmere på her er: Vardø Kirkenes, Vadsø Kirkenes, Honningsvåg Hammerfest, Honningsvåg Vadsø, Mehamn Vadsø. Mehamn Kirkenes, Båtsfjord Hammerfest, Berlevåg Hammerfest, Hasvik Hammerfest, Sørkjosen Tromsø, Harstad/Narvik Tromsø, Mo i Rana Bodø og Namsos Trondheim. Det understrekes at et lavt nytte/tilskuddsforhold ikke er et selvstendig kriterium for å vurdere å ta ruter ut av FOT nettet. For tre av rutene ovenfor er det anbefalt at fortsatt FOT tilskudd blir vurdert. Et eventuelt bortfall vil medføre at flyplasser blir lagt ned. I disse tilfellene bør det gjøres grundige analyser før en slik endring blir iverksatt. Dette gjelder rutene Vardø Kirkenes, Sørkjosen Tromsø og Namsos Trondheim. Dette innebærer at rutene bør tilbys i kommende anbudsperiode.

12 Anbefalinger knyttet til tilbud av FOT-ruter (utdrag): Vi tror ikke at flystørrelse bør spesifiseres i utlysningen, med mindre det er åpenbart at det ikke vil være hensiktsmessig med fly under en gitt størrelse. Det bør gis anledning til å kombinere anbudspakker. Det vil imidlertid, på generelt grunnlag, være en vel kjent avveining mellom størrelsen på pakker og tillatt kombinasjon, og muligheter for å tiltrekke flere tilbydere. Forventer man svært få tilbydere, kan det tale for større pakker. Tiltak for å styrke konkurransen: Standardisering av rullebanelengder koordinering av kjøpsansvar Den største begrensingen i konkurranseutsettingen er lengden på rullebanene ved de lokale lufthavnene. Det mest effektive virkemidlet for å øke konkurransen synes rent generelt derfor å være å omstrukturere lufthavnstrukturen ved å forlenge rullebanene ved noen lufthavner og eventuelt nedlegge andre. Dette er imidlertid virkemidler som er både langsiktige og til dels kontroversielle....erfaringer har vist at tilbudene i anbudsprotokollene faller i pris jo flere ruteområder som kan kombineres. Det refereres forøvrig til andre tidligere rapporter hvor det har vært fokusert på lengre rullebaner (1200 m) som et virkemiddel for å kunne tiltrekke selskaper med andre flytyper, samt mer direkte ruteføring med mindre fly på de gjenværende rullebanene. Videre har det blitt tatt til orde for en nærmere vurdering av transportbehov med vekt på å utvikle klare kriterier for statsstøtte. Anslått trafikkvekst til 2022: Tabell Anslått trafikk på FOT rutene i Nord Norge og Nord Trøndelag Betalende passasjerer. Rute April 2013 mars TRD OSY TRD RVK Samfunnsøkonomi, transportstandard og tilskuddsnivå for FOT-strekningene i Nord-Norge: Beregning av nøkkeltall, nytte/tilskuddsforhold: Flyreisen er beregnet ut fra flere komponenter. Dette inkluderer tid og kostnad for tilbringer til lufthavn, tidskostnad for oppmøtetid på lokal flyplass, billettprisen på flyreisen, tidskostnad for flyreisen, tid og faktisk kostnad for reisen fra flyplass og inn til senter. For reisealternativet bil/veg er det brukt en km kostnad for bil, samt verdi av reisetid der reisetid er beregnet ut fra en gjennomsnittsfart på 60 km/t. Dette siste er valgt for å ta hensyn til ustabile vegforhold sett året under ett. Oppfyllelse av transporstandard for de ulike rutene: God standard Tilfredsstillende standard Ikke oppfylt

13 Tabell Nivå for oppnåelse av transportstandardkriteriene for Rørvik Destinasjon Reisetid Ankomsttid Fly Bil Fly (basert på anbudskrav) Trondheim (kriterium 1, 2, 3) Bil Tabellen viser at transportstandard er innfridd på grønt nivå ved bruk av fly, mens transportstandardkriteriene ikke vil oppnås med bruk av bil. Tabell Nivå for oppnåelse av transportstandardkriteriene for Namsos Destinasjon Reisetid Ankomsttid Fly Bil Fly (basert på anbudskrav) Trondheim (kriterium 1, 2, 3) Bil I Namsos har vi tilsvarende utfordring som i Vardø og i Sørkjosen. Flytilbudet består at kun ei rute på flyplassen, og konsekvensen av å ikke ha denne ruta som en del at FOT ordningen er at Namsos vil stå uten flytilbud. Når vi får indikasjoner på at denne ruta bør tas ut av FOT nettet, bør en grundig vurdering gjennomføres før dette eventuelt blir iverksatt. Transportstandard: Det vil være utfordrende å legge samme kriterium til grunn for eksempelvis hovedstadstilgjengelighet som det vil være naturlig å gjøre i Sør Norge. Vi har lagt betydelig vekt på å spesifisere kriterier for god tilgjengelighet til viktige regionale funksjoner, herunder en regional lufthavn med tilfredsstillende korrespondanse til hovedstaden og følgelig til et internasjonalt flytilbud, som også vil være viktig for landsdelen. Tabell 1. Foreslåtte transportstandardkriterier Kriterier *) Grønn standard Gul standard 1. Korrespondanse til hovedstad og internasjonalt flytilbud Ankomst regional lufthavn senest kl , etter samlet reisetid på 3 timer. Retur fra regional lufthavn tidligst kl By med regionsykehus Ankomst sykehuset senest kl 10 etter reisetid fra hjemsted på maks 3 timer, med tidligste start kl. 03. Retur fra lufthavn tidligst kl. 16. Gjelder hele uken. Ankomst regional lufthavn senest 10.00, etter samlet reisetid på 4 timer. Retur fra regional lufthavn tidligst kl. 15 Ankomst sykehuset senest kl 10 etter reisetid fra hjemsted på maks 4 timer, med tidligste start kl. 03. Retur fra lufthavn tidligst kl. 16. Gjelder 5 virkedager. 3. Sted med utvidet helsetilbud Som for kriterium 2 Som for kriterium 2 4. Fylkesadministrasjon Som for Kriterium 2 til Som for kriterium 2 fylkesadministrasjon, men krav kun for 5 virkedager. *) Med "regional lufthavn" menes her lufthavn med direkte forbindelse til Oslo. I henhold til Avinors klassifisering så kan dette også omfatte nasjonale lufthavner som Tromsø og Bodø samt store lufthavner, som Trondheim.

14 I likhet med de foreslåtte kriteriene for Sør Norge så mener vi at de foreslåtte kriteriene bør høres før det blir fattet noen endelig beslutning. De angår i høy grad den politiske beslutningssfæren all den tid de kan legge føringer knyttet til det rutetilbudet som tilbys. Vi understreker at fastsettelse av tidsintervaller i gul og grønn standard er retningsgivende. Andre kriterier vedr. transportstandard: Dagens flytilbud Transport langs bakken Foreslått flytilbud Dagens flytilbud Transport langs bakken Foreslått flytilbud Korrespondanse til hovedstad og internasjonalt flytilbud Kriterier By med regionsykehus Sted med utvidet helsetilbud Rørvik Namsos Fylkesadministrasjon Fly uaktuelt Fly uaktuelt I relasjon til ovenstående transportstandardkriterier drøftes det også i rapporten også løsninger og kostnadsfaktorer knyttet til flystørrelser på henholdsvis 19 og 39 seter, med tilhørende, mulige innsparinger eller kostnadsøkninger. Flystørrelser, antall fly og kostnader vurderes i forhold til krav om setekapasitet, (trafikkgrunnlag) frekvens og tidsfaktor. Det kan nevnes at for Helgeland og Nord Trøndelag gir modellen som resultat at grønn standard koster mill. kr mer å drifte enn gul standard. Modellen gir 5 stk. 39 seters fly som tilstrekkelig kapasitet ved gul og 6 fly ved grønn standard. Tabell 4 Forslag til FOT for Nord Trøndelag Rute Namsos Trondheim v.v. Rørvik Trondheim v.v. Kapasitetskrav i dag (kapittel 2) 1200 flygninger, seter hver vei. Minst 15 seters maskiner flygninger, seter hver vei. Minst 15 seters maskiner. Foreslåtte kapasitetskrav Setekravet foreslås økt til 22000, en ligger på rundt 67 % belegg i henhold til setekravet. Minst 15 seters maskiner beholdes. Setekravet foreslås økt til 26500, en ligger på rundt 75 % belegg i henhold til setekravet. Minst 15 seters maskiner beholdes. Det er kun foreslått enkelte justeringer i setekravene. En generell anbefaling er å vurdere krav til korrespondansemuligheter mot Oslo rutene i Trondheim. Dagens flytilbud oppfyller de foreslåtte standardkravene, der fly er aktuelt transportmiddel. Det er kun foreslått enkelte justeringer i setekravene. En generell anbefaling er å vurdere krav til korrespondansemuligheter mot Oslo rutene v i a Trondheim.

15 Om estimert FOT-tilskudd og FOT-tilskuddet i dag /oppsummert om FOT: Tabell Beregning av FOT tilskudd for hovedområder(mill kr, avrundet) Dagens løsning Med foreslåtte endringer FOT tilskudd i dag Beregnet FOT tilskudd Beregnet FOT tilskudd MIN MAX MIN MAX Finnmark og Troms Lofoten og Vesterålen Helgeland Nord Trøndelag SUM Helgeland og Nord Trøndelag har ingen foreslåtte endringer i rutenettet. Her avviker spennet i beregningene svært mye fra dagens FOT tilskudd. Den praktiske konsekvensen av dette er imidlertid liten, i og med at det ikke påvirker våre tilrådninger. Kommersiell drift: Den eneste ruta blant de vurderte som vi mener at det er et kommersielt grunnlag for å drive i kommende anbudsrunde, er Leknes Bodø. Nye / reviderte kriterier for statens kjøp av flyruter - vurderingsgrunnlag: Vår anbefaling er å velge ut 4 5 delkriterier for å danne et flerdimensjonalt kriterium. Faktorer som bør prioriteres, er tilskuddsbehov, tilbudt kapasitet (frekvens), flystørrelse og normal billettpris. Transfertid kan også vurderes der dette er aktuelt. Standardisering av rullebanelengder - nedleggelse av ruter: Den største begrensingen i konkurranseutsettingen er lengden på rullebanene ved de lokale lufthavnene. Det mest effektive virkemidlet for å øke konkurransen synes rent generelt derfor å være å omstrukturere lufthavnstrukturen ved å forlenge rullebanene ved noen lufthavner og eventuelt nedlegge andre. Bedre tilrettelegging for alternative aktører: Som vist for Sør Norge så faller tilbudene i anbudsprotokollene i pris jo flere ruteområder som kan kombineres. Dette gjenspeiler de omfattende stordriftsfordelene en oppnår ved å kombinere flere av ruteområdene. Skal det oppnås reell konkurranse uten standardisering av rullebanelengdene må det legges til rette for at tilbydere kan anskaffe fly, tilpasse dem, trene opp besetninger og få nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet etter at tildeling er gjennomført. Dette vil ta tid og kreve vesentlige investeringer. Vår anbefaling er derfor at anbudene utlyses så tidlig at tilbydere virkelig har tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige tilpasninger etter tildelingen. Vi foreslår at det i hvert fall går 1 år fra tildeling til oppstart. I tillegg bør kontraktsperioden ha tilstrekkelig lang varighet. Det er vanskelig å si hvor grensen går, men den bør i hvert fall være så lang som dagens forskrifter tillater, dvs. 5 år.

16 SAKSBEHANDLERS VURDERING: Denne saken må ses i sammenheng med saksorientering, konklusjoner og høringsuttalelse i saken vedr. Avinors rapport om lufthavnstruktur. Dette på bakgrunn av at det i disse to rapportene er flere sammen-fallende anbefalinger og konklusjoner når det gjelder transportstandard, samfunnsøkonomiske perspektiver mv. Spesifikke problemstillinger i rapporten som i hovedsak omfatter flyplasser og rutetilbudet i Finnmark, Troms og deler av Nordland er det ikke foretatt detaljerte vurderinger av, bortsett fra perspektivet som knytter seg til muligheter for en bedre samordning av flytilbudet mellom Helgeland og Rørvik / Namsos / Trondheim. Det må anføres at rapporten oppfattes som noe selvmotsigende på ett punkt. Det er ved en anledning konkludert med at flystørrelse ikke bør spesifiseres i utlysningen, men så foreslås det et annet sted minst 15 seters maskiner for ruteopplegget som omfatter Rørvik / Namsos.... Rapporten er kompleks og tar opp mange og til dels svært sammensatte og utfordrende problemstillinger. Som det framgår av enkelte hovedpunkter i rapporten gir de aktuelle kriteriene en benytter som resultat at Namsos lufthavn kan oppfattes å ha «en truet posisjon». Dette hovedsakelig med grunnlag i de aktuelle transportstandardkriteriene, trafikkgrunnlag og framtidig trafikkevekst sett i relasjon til samfunnsøkonomi og nytte/tilskuddsforhold osv. De samme kriteriene medfører at Rørvik Lufthavn kan oppfattes å ha «en trygg posisjon». Rapporten anbefaler at det bør foretas vurderinger av fortsatt FOT-tilskudd for rutene Vardø - Kirkenes, Sørkjosen - Tromsø og Namsos - Trondheim. Et evt. bortfall av FOT-tilskudd vil medføre at flyplasser blir lagt ned. Det anbefales videre at det i disse tilfellene bør gjøres grundige analyser før en slik endring blir iverksatt. Med dette som bakgrunn konkluderes det klart med at rutene bør tilbys i kommende anbudsperiode. Dette medfører at Namsos Lufthavn ikke er direkte truet med nedleggelse i løpet av de første 5-7 årene. Forøvrig kan det sies at rapporten på en del andre punkter ikke gir veldig klare og entydige anbefalinger i forhold til hvilke kriterier som skal legge grunnlaget for konsesjonsvilkårene for neste konsesjonsrunde. Det antas følgelig at det vil være departementet som selv må foreta videre detaljvurderinger av hvilke kravsspesifikasjoner som skal danne grunnlag for utlysing av neste konsesjonsrunde for statens kjøp av flyruter i Nord-Norge. For å kunne ha muligheter til å påvirke de endelige premissene for dette vil det være viktig at Luftfartsforum Namdal og Nord-Trøndelag fylkeskommune etablerer en aktiv dialog med departementet i tiden framover. Oppsummering / konklusjoner / anbefalinger: Luftfartsforum Namdal er i hovedtrekkene enig i de føringene rapporten legger opp til for å definere aktuelle transportstandardkriterier. Vi mener imidlertid at det må foretas en kritisk gjennomgang av disse. Når det foreligger et endelig, revidert forslag til transportstandardkritierier ber vi departementet om at dette sendes ut på høring.

17 Luftfartsforum Namdal sier seg tilfreds med at det i rapporten ikke foreslås noen endringer i rutenettet for Helgeland og Nord-Trøndelag for kommende anbudsperiode og ber departementet om å fastholde dette. Som regionen tidligere har foreslått ber vi om at det foretas en ny vurdering av ruteområdene. Vi anser at region Namdal vil være tjent med en bedre korrespondanse nordover og vi ber derfor om at en ved utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår ser på muligheter for å operere med Sør-Helgeland og Nord-Trøndelag som et felles ruteområde (evt. som kombinert ruteområde). Som rapporten angir vil dette også kunne gi muligheter for kostnadsreduksjoner. Dersom det blir aktuelt å foreta nærmere vurderinger av FOT-tilskudd på ruten Namsos - Trondheim ber vi om at det her foretas grundige analyser og konsekvensvurderinger og at dette arbeidet tidligst settes i gang mot slutten av kommende anbudsperiode. Videre har vi følgende merknader til detaljer i rapporten: - Flystørrelse - 15-seters maskin som minstekrav som skal operere både Rørvik og Namsos anses som helt uaktuelt. Det må for dette rutesambandet settes krav om min. 30-seters maskin. - Anslått trafikkvekst for perioden vurderes som et svært forsiktig anslag. Med bakgrunn i historisk utvikling sett i sammenheng med Avinors sentrale prognoser, mener vi det vil være grunnlag for å stipulere en høyere trafikkvekst. Dette må også ses i sammenheng med mulighetene for å kombinere flere ruteområder samt mulighetene for å planlegge/iverksette et bedre tilrettelagt rutetilbud som er mest mulig i samsvar med publikums behov. Luftfartsforum Namdal vil forøvrig påpeke at en tror at både Rørvik og Namsos Lufthavner representerer et hittil ubrukt potensiale mht. trafikkvekst og anbefaler at det forut for utarbeidelse av nye transport-standardkriterier og øvrige konsesjonsvilkår, gjennomføres en bredt anlagt markeds- og brukerunder-søkelse. Vi vil også påpeke behovet for en bedre markedsføring av flytilbudet generelt og ber om at det vurderes å ta inn bestemmelser i konsesjonsvilkårene som legger klarere føringer for dette. Ved gjennomføring av en markeds- og brukerundersøkelse stiller Luftfartsforum Namdal seg til disposisjon og kan være en aktiv samarbeidspartner for flyselskapet og Avinor i forbindelse med dette. Vi ber videre om at det blir etablert en aktiv prossessorientert dialog med departementet i sammenheng med revidering av aktuelle transportstandardkriterier og utarbeidelse av nye konsesjonsvilkår. Vedlegg: 1. «Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Nord-Norge» Utgitt av Møreforskning 29. mai Brev fra Samferdselsdepartementet, datert den : «Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017»

18

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2173-2. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING. Planlagt behandling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2173-2 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE FRA 01.04.17 - HØRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL

HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1. APRIL Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Til: Fra: Fylkesrådet Fylkesråd for samferdsel og miljø Løpenr.: 31566/15 Saknr.: 15/2374-9 Ark.nr.: N41SAKSARKIV Dato: 28.08.2015 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol.

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol. 1 Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesråd for samferdsel: Tor Erik Jensen og fylkesråd for regional utvikling: Ingvild Kjerkol 7700 Steinkjer Ytre Namdal, 5. oktober 2010 Innspill vedr. anbud på regionale

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013

Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 43 11/25 Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Behandlinger Fylkestinget (FT) - 15. juni 2011 Saksfremlegg: Anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012 - Høring DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT ^ HELSE **-ø* MIDT - NORGE 9 Saksdok Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref 10/430- ANE Dato 04.06.2010 Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1.

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE.

HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE. Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Deres Dato: Vår ref.: Sted, Dato xxxx ##.##.2015 xxxx Fornebu, 1. sep. 2015 HØRINGSKOMMENTARER FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Samferdselsdepartementet Postmottak Dato: 27.august 2015 SAK: HØRING - REGIONALE RUTEFLYVNINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 Vi viser til brev av 23.april 2015, hvor vi blir invitert til å gi uttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/981 REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD-NORGE FRA 1.APRIL 2017 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNIKASJONSUTVALGET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 05.06.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli?

Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene bli? Kilde: www.avinor.no Roald Sand Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2010 Tittel : Direkterute Namsos-Oslo: hva kan trafikkmengdene

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Formannskapet behandlet i møte 30.09.2014 Formannskapet vedtak: Innspill til ringvirkningsanalyse ved en endring

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Birte Haga Austli Det Kongelige Samferdselsdepartement Tif. 738661 78 E-post: birte.austli@sttk.no Postmottak: postmottak~stt1cno

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms

Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Alternative ruteopplegg for Finnmark og Nord Troms Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R07/2011 Forord Denne rapporten er laget av Gravity Consult AS på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Den er forutsatt

Detaljer

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 12. årgang 7.7.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10

www.tfou.no Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:10 Namsos lufthavn vurdering av rutetilbud Bjørn Terje Grøttheim Arbeidsnotat 2013:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015

Rapport. Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Delrapport trafikkanalyser. Arnstein Øvrum Mads Berg 65/2015 Rapport 65/2015 Arnstein Øvrum Mads Berg Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Delrapport trafikkanalyser Forord Denne rapporten inngår i en ekstern utredning av regionale konsekvenser

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016

Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 Forslag til RUTEUTVIKLINGSPROSJEKTET FLY ARCTIC 2015 & 2016 FOR STAVANGER BODØ, SANDNESJØEN, BRØNNØYSUND, HARSTAD, TROMSØ OG HAMMERFEST. Revidert per 24.februar 2015 v/sigrid D. Medley-Tellefsen 1. Innledning

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring

Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Fornebu 05.august 2011 Anbud på regionale ruteflyginger i Finnmark og Nord-Troms fra 1.april 2013 Svar på høring Widerøe viser til brev av 11.04 2011

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad

Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad Rapport Arnstein Øvrum Mads Berg Bård Norheim Vegard Salte Flatval Rolf Røtnes Bjørn Gran Roger Bjørnstad 66/2015 Eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland Hovedrapport Lufthavnstruktur Helgeland

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte

Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Helgeland lufthavner 2014 fakta og samfunnsnytte Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Passasjerer kommet/reist 1994-2014 120000 100000 80000 Prognosene tilsier 1-2 % årlig vekst mot 2040 60000 40000

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no om.oslaz.takst12.001 16 september 2011 Avinor AS høring om forslag til regulering av Avinors lufthavn- og

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016 DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT LU Ifølge liste _ Deres ref Vår ref Dato 13/1388-26.06.2014 Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. april 2016 Samferdselsdepartementet har startet

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004

Endringer i det kommersielle flyrutetilbudet innenlands i perioden 2001-2004 b N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1010/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 29 Prosjekt nr: 70 04 08 Prosjekt

Detaljer

Krav om ny rullebane i Bodø

Krav om ny rullebane i Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2012 14860/2012 2010/7088 L01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/47 Formannskapet 07.03.2012 12/22 Bystyret 08.03.2012 Krav om ny rullebane i Bodø

Detaljer

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av

Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Flyrute Bardufoss-Bodø - Trafikale og økonomiske vurderinger av Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) tam@hibo.no gso@hibo.no Tlf. +47

Detaljer

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn

Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn www.tfou.no Rapport 2011:3 Virkninger av et utvidet tilbud ved Namsos lufthavn Roald Sand Håkon Sivertsen Sigrid Hynne Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: N40 Arkivsaksnr.: 15/949 HØRING AV RAPPORT OM REGIONALE KONSEKVENSER AV EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Rådmannens innstilling:

Detaljer

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7 101 Transportokonornisk institutt Stiftetsen Norsk senter for samferdselsforskning Vede% Arbeidsdokument av 28. februar 2008 3160 Prosjektarbeid for AVINOR Cand oecon Harald Thune-Larsen 0L12052/2008 Trafikkprognose

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor

Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020. Knut Fuglum, Avinor Om utvikling av flyplasser og infrastruktur frem mot 2020 Knut Fuglum, Avinor Innhold 1. Generelt om Avinor 2. Om norsk luftfart i et internasjonalt perspektiv 3. Om NTP-arbeidet 4. Investeringsplaner

Detaljer

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Fornebu, 7.11.2014 Høringskommentarer TØI rapport ang forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Bakgrunnsmateriale Trafikktallene

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023 Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen En Retningslinje 2 rapport med sperrefrist onsdag 29.februar 2012 kl. 12.00 Side 1 av 91 Dokumentkontroll Prosjekt NTP 2014-2023 Versjon 1.0 1.1 Status Endelig

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: MOTTATT 29 OKT 2010 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Joar Nordtug 10/03183-4 861 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato: 25.10.2010 Ugradert Anbud på regionale

Detaljer

Innst. S. nr. 269 (2001-2002)

Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innst. S. nr. 269 (2001-2002) Innstilling fra samferdselskomiteen om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett St.prp. nr. 61 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn

Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn Notat Støymessige konsekvenser av landinger etter kl 23 på Sandefjord lufthavn SINTEF IKT Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592730 postmottak.ikt@sintef.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug formannskap Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Søksmål anlagt 18. september 2003 av Transportbedriftenes Landsforening og Nor-Way Bussekspress mot EFTAs overvåkningsorgan (Sak E-3/03)...

Søksmål anlagt 18. september 2003 av Transportbedriftenes Landsforening og Nor-Way Bussekspress mot EFTAs overvåkningsorgan (Sak E-3/03)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 61 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Høringsuttalelse Forslag til endringer i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner Sammendrag: Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Knut Saandberg Eriksen Oslo 2010, 41 sider Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner TØI har i samarbeid med OSL og

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong

Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Dato: 11.04.2016. Søknad til KMD på tilskudd til forprosjekt for forbedret jernbanetilbud på Nordlandsbanen i Nord-Trøndelag Steinkjer Grong Sammendrag Det søkes om 1 750 000 kr i støtte til forprosjekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Karin Eriksen, Karsten Schanche, Unn Berit

Detaljer