Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune"

Transkript

1 Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune Tromsø, desember

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn: Den maritime næringen: Flyplass og flyrutetilbud: Kommunen og strategi: Kompetanse: Samordning og koordinering Næringslivets utfordring og rolle Tromsøs posisjon REGIONAL SITUASJONSANALYSE Innledning Overordnede linjer Regionalt utgangspunkt og status Usikkerhetsfaktorer REGIONALE UTFORDRINGER LOKALE UTFORDRINGER OG MULIGHETER STRATEGISK UTGANGSPUNKT VISJON, MÅLSETNING, STRATEGIER og TILTAK

3 1. INNLEDNING Olje- og gassektoren er i dag en nøkkelsektor i norsk økonomi. Den står for vel en femtedel av verdiskapingen, nesten halvparten av eksportinntektene og en fjerdedel av statens inntekter. Virksomheten har gitt betydelige lokale og regionale ringvirkninger. Stadig flere felt og rørledninger er blitt satt i drift. Det er etablert nye driftsorganisasjoner, baser og ilandføringsanlegg, og flere oljeselskaper er kommet til. Det har vokst fram en omfattende leverandørindustri, som nå har nesten like stor omsetning internasjonalt som nasjonalt. Rundt næringen er det også bygd opp et bredt sett av støttetjenester. Disse omfatter alt fra forsyninger, reinhold og avfallshåndtering til IT, finans og eiendomsdrift. I tillegg kommer satsingen på petroleumsrettet utdanning, forskning og forvaltning. Stadig mer av denne aktiviteten flyttes nå til Nord-Norge. Byrådet i Tromsø ønsker, generelt, en offensiv næringspolitikk som skal bidra til at det skapes flere bedrifter og nye arbeidsplasser i Tromsø. Kommunens næringsarbeid, også mot petromaritim sektor, skal innrettes slik at kommunen blir en bedre tilrettelegger for fremtidens næringsliv, og samtidig fremmer en politikk med bedre rammevilkår for næringsdrivende. Kommunestyret i Tromsø kommune vedtok i sak 193/11 at byrådet skal fremme sak vedr. utarbeiding av en såkalt petromaritim strategiplan for kommunen. Denne planen skal dekke utviklingen av petroleumsnæringen, sett sammen med den maritime næringen i kommunen, og skal bidra til utviklingen av en petromaritim næringsklynge i Tromsø. I denne sammenheng vil Tromsø Havn KF være en viktig strategisk aktør for å nå Tromsø og nasjonens mål for nordområdepolitikken. Infrastrukturtiltak er spesielt viktig i denne sammenheng. Aksen Langnes lufthavn Breivika Grøtsund industriområde har en avgjørende betydning mht. utvikling av en petromaritim næringsklynge i Tromsø. I utarbeidelsen av den petromaritime planen har det blitt gjennomført samtaler med, og utvekslet dokumenter med sentrale næringsaktører som Tromsø Havn KF, Troms fylkeskommune, organisasjoner som NHO, Næringsforeningen i Tromsø-regionen, bedrifter lokalt (spesielt fra Energiklynge Nord), næringsmiljøer som er under etablering i byen, samt Universitetet i Tromsø (UiT). Deltakelse på ulike seminarer og konferanser relatert til olje- og gassektoren har også blitt gjennomført. I tillegg har innspill fra internasjonale aktører gitt viktige føringer mht. hvordan Tromsø skal posisjonere seg innen olje- og gassektoren i årene framover. Det foreliggende plandokumentet trekker derfor opp en strategi for å skape større ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten i Tromsø-regionen. Plandokumentet viser først til de innspill som er gitt fra ulike offentlige og private aktører innen sektoren, og viser deretter til den økende interessen for petroleumsundersøkelser og olje- og gassutbygging i nord. Deretter følger en analyse av de overordnede utviklingslinjene, beslutningsstrukturene og regionale forutsetningene. De neste delene tar for seg sentrale usikkerhetsfaktorer og utfordringer. Avslutningsvis kommer forslag til visjon, målsetninger, strategiske prioriteringer og tiltak. Målet med strategiplanen er å gjøre Tromsø til et attraktivt etableringssted for større virksomhet innen olje- og gassektoren, samt å utvikle Tromsø til å bli et logistikknutepunkt for nordområdene. 2

4 Infrastruktur og arealtilrettelegging er viktige elementer i denne sammenheng. Vel så viktig vil det imidlertid være å utvikle Tromsø som en god vertskommune både for folk og næringsliv. 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP Etter møter med ulike aktører innen næringene, innspill fra ulike petroleumsrelaterte seminarer, konferanser og work-shops, kan innspillene oppsummeres i følgende punkter: 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn: Aksen Langnes Breivika (inkl. industriområde, kompetanseutvikling / UiT og Arktisk senter) Grøtsund industrihavn er bærebjelken mht. utviklingen framover. En rask utbygging/ utvikling/ arealtilrettelegging på Grøtsund er svært viktig. Det understrekes fra høyt kompetente miljøer både nasjonalt og internasjonalt at det offentlige (dvs. kommunen ved Tromsø Havn KF), må stå som eier av et slikt baseområde. Dette gjelder også de bakenforliggende områdene bak kaiområdet. Ved å få inn store baseoperatørselskaper, reduseres fleksibiliteten betydelig, og muligheten for fri etablering på området fjernes. Baseselskapene bestemmer da selv hvem som får tilgang til området. Videre, så utpekes Tromsø som det eneste lokaliseringssted i nord med en tilfredsstillende infrastruktur for større etableringer. Omkvedet er at de store bedriftene kommer til Tromsø, og da kommer gjerne de mindre etter såfremt forholdene legges til rette for etableringer. Fra alle hold meldes det om at store bedrifter er på vei / eller vurderer etablering i Tromsø. De samme bedriftene er, selvfølgelig, også i kontakt med andre mulige etableringssteder i nord. Utbyggingen på Grøtsund, samt regulering av næringsarealer er derfor en meget viktig faktor mht. valg av Tromsø som etableringssted. I det store bildet er også en klarere sektorinndeling av havnene viktig ikke minst mht. utvikling av næringsklynger. Det foreslås at all hurtigrute- og cruisetrafikk legges til Tromsø sentrum. Videre, så må all logistikk, fryseri og servicefunksjoner for fiskerinæringen legges til Breivika, mens Grøtsund industrihavn utvikles iht. NTP / nasjonale mål og strategier, noe som også må forplikte sentrale myndigheter økonomisk. Det understrekes i denne sammenheng at man gjennomgående må tenke næringsklynger, dvs. en samling av kompetanse og servicefunksjoner, slik at det utvikles svært effektive logistikksystemer. Som en del av denne klyngetenkingen, er det et bredt ønske om å få Energiklynge Nord 1 og Tromsø Mekaniske AS inn på Grøtsund industrihavn. 2 I dette bildet er det viktig at Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Tromsø Havn samordner sine strategier og fremtidsplaner, og samarbeider med næringslivet både regionalt og nasjonalt. 1 Et Troms-basert bedriftsnettverk som tar sikte på å delta i olje & gass-markedet i Norge, samt se på mulighetene i Russland. Dette innebærer å utrede mulighetene for å få oppdrag sammen med medlemmene i gruppen, forsterke etterutdanning og igangsette kompetanse økende samarbeid, øke samarbeid mellom medlemmene og andre organisasjoner i Nord Norge/andre regioner, sikre klyngeeffekt gjennom aktivt samarbeid med det offentlige og forskningsmiljøer, samt være premissgiver og aktiv vedrørende utforming av Tønsnes industrihavn. Følgende bedrifter er medlemmer i bedriftsnettverket: JM Hansen AS (Tromsø), Spider Industrier AS (Tromsø), Maritim Sveiseservice AS (Tromsø), Teknor AS (Harstad), Imes AS (Tromsø), KGS Systemer AS (Tromsø), Mudenia Elektro AS (Kirkenes og Hammerfest), Troms Kraft Entreprenør AS (Tromsø), Tromsø Mekaniske AS, Tromsø Havn, Kuldeteknisk AS (Tromsø og Finnsnes), Refa Fløystad Group AS, Norut (Tromsø) og Kunnskapsparken Nord AS (Harstad) 2 Troms fylkeskommune har allerede bevilget RUP-midler til dette formålet. Dette er midler som inngår som del av den totale finansieringen av Grøtsund industrihavn. 3

5 Nøkkelfaktoren er Grøtsund industriområde. Dette arbeidet går i regi av Tromsø Havn, men behovet for økt involvering av partnere påpekes, og kunnskapsinnhenting i en tidlig fase for blant annet å sikre at utviklingen er i tråd med den teknologiske utviklingen på sokkelen. Det påpekes et behov for å utvikle Grøtsund på en måte som legger til rette for vekst i lokale og regionale bedrifter, samtidig som man må få tilgang på nasjonal og internasjonal kompetanse. Her er vedlikehold og service på subsea-installasjoner og rigger, samt tjenester knyttet til infrastruktur og maritime operasjoner viktige stikkord. Et annet vesentlig punkt er at utviklingen går raskt. Mange aktører i nord posisjonerer seg nå mht. den omfattende utviklingen som kommer. Grunnet sin svært fordelaktige beliggenhet, oppfordres Tromsø i denne sammenheng til å markedsføre seg som rigghavn. Både havna i Breivika og den nye industrihavna på Grøtsund er velegnet til slike aktiviteter. I løpet av 2013 og 2014 skal bl.a. mange rigger inn til klassifisering og større serviceoppdrag. Tilbakemeldingene, spesielt fra oljeselskapene, er at hvis ikke Tromsø er klar til å ta i mot denne typen oppdrag da, vil regionen også tape det meste av slike oppdrag i framtida. Derfor; toget går nå, og det er nå vi kan tilrettelegge for en positiv utvikling også lokalt. I et litt lengre perspektiv må det også tilrettelegges 3 ganger mer areal enn de 1240 da vi har tilgjengelig i dag. Mht. arealtilrettelegging, må vi tenke minst 30 år fram i tid. I nord-norsk- og nord-områdemessig sammenheng tillegges også Tromsø en avgjørende rolle. Ikke bare er Tromsø utnevnt som hovedsete for Arktisk Råd. Det påpekes fra mange hold at hvis ikke Tromsø fungerer (dvs. tar en hovedrolle og tilrettelegger for større oppdrag), så vil heller ikke nordområdene fungere. Dette er et meget viktig budskap i strategisk sammenheng. Mht. investeringer og eierskap på Grøtsund, er det en klar oppfatning av at Tromsø Havn må fylle begge disse funksjonene. Både veier inn på industriområdet, selve kaianlegget, samt en større del av de bakenforliggende arealene må derfor være offentlig eid. Salg av deler av eller hele basen vil redusere fleksibiliteten betydelig. Store baseselskaper vil gjennom sitt eierskap sette store begrensninger på hvem som får etablere seg på området. Det langsiktige eierskapet er også viktig. Gjennom kommunalt eierskap kan området utnyttes til andre funksjoner også i framtiden. Omkvedet er: infrastrukturen må på plass, så kommer alle til Tromsø: Infrastruktur gir konkurransekraft, og det må investeres i denne infrastrukturen. Samtidig er det viktig å jobbe strategisk opp mot oljeselskapene. De er disse selskapene som bestemmer hvor boreoperasjonene skal skje ut fra. Det vil også være unødvendig/uhensiktsmessig med bebyggelsesplaner på Tønsnes. Næringen krever fleksibilitet, og selskaper flytter inn og ut av slike områder i tråd med oppdragsmengde og plassering. Disse selskapene vil ha ulike arealmessige behov avhengig av størrelsen på oppdragene. De bør derfor ikke bygges for mange faste installasjoner for nært opp til havneområdet, men heller haller o.l. som raskt kan flyttes ved behov. Også kontorlokaliteter bør eies av det offentlige, og heller leies ut til leietakerne i området. Ulike typer tilbakekjøpsavtaler kan også være ett alternativ til dette. Kommunikasjonsmessig bør man strategisk snakke om utvikling av et logistikknutepunkt, og ikke et industriområde på Grøtsund. 4

6 2.2. Den maritime næringen: Den maritime næringen vi har går hand i hand med utviklingen innen petroleums-næringen, og er en forutsetning for lokal næringsutvikling innen denne sektoren. De fleste av selskapene i Energiklynge Nord kommer fra denne sektoren, og disse selskapene er en forutsetning for at vi lokalt skal få utviklet en leverandørindustri regionalt Flyplass og flyrutetilbud: Flyplassutvidelse og arbeid for ruteutvidelse mot Avinor og ulike flyselskaper er viktig. Tromsø lufthavn, Langnes er Nord-Norges største lufthavn. I 2011 håndterte lufthavnen i overkant av 1,8 millioner passasjerer, og lufthavnen er i dag i ferd med å nå sin kapasitetsgrense. At Tromsø lufthavn gjøres i stand til å møte regionens- og næringslivets behov på kort og lang sikt, er avgjørende for å sikre gode bo- og næringsforhold, rekruttering av kompetent arbeidskraft og for å understøtte reiselivsnæringens positive utvikling. I september 2012 ble Tromsø flyplassutvalg konstituert. Flyplassutvalgets deltakere inkluderer Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Avinor, Tromsø lufthavn, Langnes. Gjennom mobilisering og synliggjøring skal flyplassutvalget bidra til nødvendig opprustning og utvikling av infrastrukturen, og trafikkutvikling ved Tromsø lufthavn. Tromsø lufthavn, Langnes er en ubetinget prioritet for å understøtte den positive utviklingen i Tromsø og landsdelen 2.4. Kommunen og strategi: Kommunen har en meget viktig rolle mht. utvikling av bolyst og attraktivitet, som f.eks. tilrettelegging for boligutbygging, etablering av (internasjonal) barnehager, internasjonal skole, mottaksordninger for folk og bedrifter, samt satsing på idrett og kultur. Kommunen bør lage en infrastruktur- og demografianalyse, som dekker alt fra vei, arealer til boligformål, skoler, industri etc. Ringvirkningsanalyser, basert på erfaringer fra andre steder med høy vekst innen petroleumsnæringen, tilsier at Tromsøs befolkning kan øke med opp mot innbyggere i løpet av 10 år hvis utviklingen innen olje- og gassektoren blir som tiltenkt. 3 Store selskaper er på vei, og dette har synergieffekter: Når de store kommer, så følger de små etter. Tromsø kommune oppfordres til å arrangere workshoper / danne arbeidsgrupper og utarbeide en NOU-lignede dokument der vi ser på det veldig lange løp og etablerer en visjon for framtidens Tromsø. 4 Mht. profilering av Tromsø, så må det lages en felles strategisk kommunikasjonsplan, og det må drives felles lobbying i tiden framover, der kommunen, fylkeskommunen, UiT, NHO, NFTR, Tromsø Havn m.fl. deltar. I og med at Statoil har etablert seg i Harstad, bør Tromsø jobbe aktivt mot selskaper som BP, Shell, ENI, Conocophilips, Total m.fl., samt store aktører innen leverandør/servicesektoren. Vi må også bli bedre på samarbeid lokalt og regionalt, og bidra til å snakke opp andre steder i Nord-Norge, og håpe at de gjør det samme med oss. Mht. den utviklingen som nå skjer innen petroleumsnæringen og innen maritim sektor, så er det plass til alle. Vi må se mot Skjervøy, Harstad/Narvik, samt Hammerfest og Alta og invitere til 3 Uttalelser i forbindelse med møter og samtaler med Aker Solution, Tristein AS, Johan P. Barlindhaug m.fl. 4 I denne sammenheng har vi blitt anmodet om å se Georgetown i Texas 100-årsplan. Vi blir også oppfordret til å se på hva Trondheim kommune gjorde da de skulle rullere kommuneplanen: De inviterte NTNU studenter innen fag som ingeniør, jus, miljø etc. til å lage utviklingsscenarier, og opplegget var lagt opp som en konkurranse. I tillegg fikk kommunen mye gratistjenester. 5

7 samarbeid innen maritim sektor. Dette kan utvides til et bredt samarbeid i nord, som omfatter hele landsdelen og Barentsregionen. En avklaring mht. hva Tromsø skal gjøre/være god på og hva vi ikke skal gjøre/prioritere, er også viktig i forhold til det regionale samarbeidet 2.5. Kompetanse: Kommunen har en viktig rolle mht. å legge press på utdanningsinstitusjonene for økt satsing på ingeniørutdanning og etablering av Arktisk Senter. Kommunen bør også tidlig i skoleløpet rette fokus mot kompetanse innen energi og maritim virksomhet - f.eks. med utdanningsmesser på ungdomskolen. Imidlertid, så trenger ikke alle å bli ingeniører. Rundt 70 % av jobbene innen sektoren er relatert til mer operativt arbeid, 5 der utdanning på videregående skolenivå er tilstrekkelig. På dette feltet er dialogen med fylkeskommunen viktig. Videre, så må det legges press på høyere myndighetsnivåer for at de skal bidra til den nødvendige kompetanseutviklingen. En foresightanalyse vedr. hvordan utviklingen går, og mht. hvor man vil være f.eks. i 2040, må gjennomføres. Som en del av denne kompetanseutviklingen, foreslåes det også at det utarbeides en kompetanse- /FOU-strategi likt det som er laget i Rogaland og Trøndelag. I tillegg foreslås det at det etableres lokale / regionale rekrutterings- og trainéordninger Samordning og koordinering Det det påpekes et sterkt behov for koordinering av de ulike miljøene i Tromsø. Det er i dag mange konstellasjoner, som hver har sine nettverk og kontakter. Det blir viktig å koordinere disse miljøene i fremtiden og skape tillit mellom aktørene. Dette må de nye strategiene som vedtas i de offentlige institusjonene også fokusere sterkt på. Tromsø kommune bør ta en større del av dette koordineringsansvaret lokalt. Et viktig koordineringsområde er vedlikeholdsoperasjoner for borerigger. For å operere i Barentshavet er det spesielle krav til at riggene skal være rustet for arktiske forhold. Pr i dag er det bare 4 riggeiere som har rigger godkjent for Barentshavet. Noen av disse har Tromsø-miljøet dialog med i dag, andre må vi forsterke dialogen med. Denne typen vedlikeholdsoppdrag vil ha stor økonomisk betydning for næringslivet lokalt. Et nærliggende eksempel er serviceoppdraget på riggen Polar Pioner. Beregninger viser at ulike leverandører, gjennom dette Transocean-oppdraget, la igjen vel 46 mill. kroner lokalt. Vedlikeholdsoppdraget var hverken en såkalt klassing eller storservice, der oppdragsmengde er atskilling større Næringslivets utfordring og rolle Bedriftene i regionen må oppfordres til å satse på å bli leverandør til petroleumssektoren. Dette vil kreve at man forbereder seg og kvalifiserer seg for oppdrag. Her er det også viktig og nødvendig at man tenker strategisk samarbeid med bedrifter nasjonalt og internasjonalt som allerede har sertifiseringer, erfaring og referanser fra bransjen. Mulighetene for næringslivet er store i en global bransje, og det næringslivet blir gode på i Tromsø kan de også bli gode på i resten av verden. 5 Påstand fra aktører i næringen. 6

8 2.8. Tromsøs posisjon Det er ønskelig at Tromsø tar en aktiv og tydelig rolle som tilrettelegger for petroleumsutviklingen i nord. Samtidig som Tromsø tar en pådriverrolle, skal også byen framstå som inkluderende overfor andre satsingssteder i landsdelen. Det påpekes midlertid at vi må samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må. Med dette som bakteppe, må det bygges gode regionale, nasjonale og internasjonale relasjoner, og vi må ta sikte på å lære av de som har fått det til før oss. 3. REGIONAL SITUASJONSANALYSE 3.1. Innledning Nord-Norge kom relativt seint med i olje- og gassvirksomheten. De første blokkene i Nordsjøen ble utlyst i Nord for 62. breddegrad ble det først lyst ut blokker ved 5. konsesjonsrunde i 1979, men de store innledende forhåpningene ble raskt omgjort til skuffelser. De få funn som ble gjort, besto i hovedsak av gass, som det ikke fantes teknologiske utbyggingsløsninger eller avsetningsmuligheter for. Det ble heller ingen regularitet i letevirksomheten. Den ble opprettholdt i Norskehavet, men i Barentshavet ble det full stopp i Interessen tok seg noe opp fra slutten av 1990-tallet med nye borekampanjer. Norne, som ble funnet i 1992, ble satt i produksjon i 1997, og i 2002 ble utbyggingen av Snøhvit godkjent. Snøhvit-utbyggingen skapte nye forventninger rundt olje og gass i landsdelen. Forventningene ble skrudd ytterligere opp da regjeringen i 2005 lanserte nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde. Det er først de siste årene at olje- og gassvirksomheten i nord har begynt å få et større omfang og et mer langsiktig perspektiv. Letevirksomheten er blitt kraftig utvidet, det er gjort nye funn, og flere felt er i ferd med å komme i drift. Norne har fått nye satellitter. Marulk og Skuld settes i drift i Skarv og Goliat er også snart i produksjon. Deretter følger Aasta Hansteen (tidligere Luva) og flere andre prosjekter. En viktig milepæl var funnene av Skrugard og Havis. Samtidig har delelinjeavtalen med Russland skapt et nytt stort leteområde mot øst. Jfr. anslag som analysebyrået Rystad Energy AS har gjort, forventes det en mangedobling av aktiviteten fremover for regionen. Basert på funn som allerede er gjort, og nye funn på lengre sikt, anslås verdi pr. år å øke fra 30 milliarder i 2012 til 300 milliarder i Også området rundt Jan Mayen skal åpnes, og det er satt i gang en kunnskapsinnhenting som skal kunne inngå i en eventuell prosess for åpning av Lofoten og Vesterålen. Denne aktivitetsøkningen på norsk side skjer parallelt med en tilsvarende økning på russisk side. Leting og utbygging blir prioritert både på Jamal-halvøya, i Karahavet og i Barentshavet. Dette vil bety økt utskiping og omlastingsaktivitet. Det vil også bli enda viktigere med et tett industrielt og forvaltningsmessig samarbeid på tvers av grensene. I tillegg er det en stigende internasjonal interesse for Arktis. Det fokuseres på klima- og miljøendringene, regionens naturressurser og nye sjøruter. Vi ser derfor nå konturene av en utvikling som vil omforme hele regionen og gi olje- og gassnæringen en langt mer framskutt plass enn tidligere. 6 7

9 3.2. Overordnede linjer Målet med den norske olje- og gassvirksomheten var i utgangspunktet var å sikre nasjonal kontroll, bygge opp et integrert oljemiljø og fremme en verdiskaping som kom hele det norske samfunnet til gode. Dette skulle sikres gjennom lovgivning, skattesystem, oppbygging av en nasjonal forvaltning og etableringen av Statoil som statens operative redskap. Liberaliseringen av olje- og gassnæringen på 1990-tallet hang sammen med inngåelsen av EØS-avtalen, og derav fjerning av alle ordninger som diskriminerte på nasjonalt grunnlag. Disse omleggingene har skapt nye vilkår for regioner som kommer seint med i den norske olje- og gassvirksomheten. Mens oppbyggingen på Vestlandet skjedde med en massiv politisk drahjelp, kan ikke Nord-Norge regne med å bli tilgodesett på samme måte. I dag er det blitt langt viktigere å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel, støtte opp om den norske olje- og leverandørindustriens internasjonalisering og sikre de statlige oljeinntektene. Terskelen for deltakelse er også blitt mye høyere. Da Harstad tidlig på 1970-tallet ble utpekt som hovedbase for den framtidige oljevirksomheten i nord, var det fordi byen hadde en verkstedindustri. Oljeutbygging var ensbetydende med store stål- og betongkonstruksjoner. I dag er det avanserte undervannsløsninger, flerfasetransport og flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO) som dominerer bildet. Produksjonen av borerigger og flytere er i stor grad flyttet til utlandet. Det er de mest spesialiserte og kunnskapskrevende delene som er beholdt i Norge. Her har verfts- og ingeniørselskapene sør i landet skaffet seg et stort forsprang. En annen viktig forskjell mellom tallet og i dag er at klima- og miljøhensyn nå blir vektlagt langt sterkere. Den norske oljeproduksjonen er nesten blitt halvert siden toppåret Gassproduksjonen har økt, men etter 2020 forventes det et fall også i gassproduksjonen. Det vil derfor bli ledig kapasitet i det norske transportsystemet for gass, hvor det allerede er investert 260 milliarder kroner i nærmere 8000 kilometer rør. Dette er verdens lengste rørnett til havs, og 20 prosent av Europas import av naturgass kommer fra Norge. For å kunne opprettholde leveransene og utnytte kapasiteten i det rørnettet som er bygd, foreslår Gassco å forlenge transportsystemet til Barentshavet, helt opp mot grenseområdet til Russland og videre mot Svalbard. I den statlige petroleumspolitikken legges det nå vekt på å øke utvinningen fra felt i drift, å få bygd ut ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd, å opprettholde leteaktiviteten i areal som er åpnet, og å sørge for åpning av nye områder. Tilgang til nye lete- og utbyggingsområder er også en hovedsak for oljeselskapene. Områdene i nord, som lenge har vært definert som et reserveareal, står derfor øverst på ønskelisten. Ifølge Oljedirektoratet ligger mulighetene i nord. Oljedirektoratet mener at 20 prosent av ressursene på norsk sokkel ennå er uoppdaget, og av disse befinner to tredjedeler seg i områdene fra Lofoten og nordover. Det tidligere omstridte delelinjeområdet og Barentshavet Nord er da ikke tatt med. Innen petroleumsvirksomheten er det oljeselskapene som er i førersetet. De samlede investeringene på norsk sokkel var i 2011 på 146 milliarder kroner, og for 2012 er de anslått til å bli rekordhøye 186 milliarder kroner. Oljeselskapene skaper derfor gjennom leting, utbygging og drift et omfattende marked for ulike leverandører av varer og tjenester. Med mange felt i drift er de samlede driftskostnadene i dag høyere enn investeringskostnadene i forbindelse med nye utbygginger. Leverandørene inngår i et hierarki, der noen selskaper får hovedkontraktene, mens andre er underkontraktører i flere ledd. Oljeselskapene har ofte langvarige relasjoner til utvalgte samarbeidspartnere, som de har rammeavtaler med. Det finnes flere kontraktsformer med ulike grad 8

10 av integrasjon mellom oppgavene som skal utføres. Bedrifter som skal levere til oljesektoren, må være godkjent og sertifisert etter Achilles sitt kvalifiseringssystem Regionalt utgangspunkt og status Nord-Norge har under 10 prosent av landets befolkning, og er en landsdel preget av store avstander og spinkle næringsmiljøer, med begrenset kompetanse og kapital. Petroleumsaktiviteten er likevel i ferd med å få et visst fotfeste i nord. Statoil opprettet kontor i Harstad allerede i Kontoret har hatt leteavdeling for de nordlige områdene og driftsansvaret for Norne og Snøhvit. Nylig er det blitt oppgradert til et fullverdig driftsområde for Nord-Norge. Oljeselskapene Total og Det Norske Oljeselskap er også etablert i byen, og det samme er Oljedirektoratet, som har vært til stede siden I tillegg har vedlikeholds- og modifikasjonsselskapet AIBEL nylig etablert seg i Harstad. På Melkøya har Statoil driftsorganisasjonen for Hammerfest LNG. Til sammen har Statoil vel 550 ansatte på Melkøya, inkl. andre ansatte og innleid personell. ENI Norge har opprettet, og bygger nytt regionskontor i Hammerfest, der driftsorganisasjonen for Goliat blir lokalisert. I første omgang vil vel 60 personer være på plass ved produksjonsstart i I Sandnessjøen har BP opprettet kontor og en driftsstøtteenhet for Skarv. BP har personer ansatt ved sitt kontor og tar sikte på å styre all sin basevirksomhet i Norge fra Sandnessjøen. I tillegg kommer selskapene Dong og North Energy i hhv. Tromsø og Alta. Deler av nordnorsk næringsliv har klart å vinne innpass i olje- og gassnæringen. Leverandørnettverket Petro Arctic har spilt en aktiv rolle med sikte på å mobilisere til deltakelse. Ifølge den siste Levert-rapporten fra Kunnskapsparken Bodø var det i 2011 til sammen 211 nordnorske bedrifter 7 som hadde petroleumsrettede leveranser for i alt 3,75 milliarder kroner. Dette tallet inkluderer omsetningen til de store sørnorske og utenlandske selskapene som har vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene for Norne og Snøhvit, noe som tilsier at andelen til de etablerte små og mellomstore bedriftene i landsdelen er langt lavere. Kun en håndfull av disse er spesialisert på petroleumsrettede varer og tjenester og har olje- og gassnæringen som et viktig marked. Blant bedriftene som har oppnådd leveranser, finner vi Momek, Miras, Aqua Rock, Rapp Bomek, Bodø Elektro, Norlense, Noweco, Mercur Solutions, Polarkonsult, Troms Offshore, NOFI, Vacumkjempen Nord-Norge, Perpetuum, Kraemer Offshore, Barlindhaug Consult og Akvaplan-NIVA. Troms fylkes andel av dette markedet utgjør vel 490 mill., der Tromsø alene har en omsetning på 309 mill. Snøhvitutbyggingen var et springbrett for flere av disse. Et annet viktig vendepunkt var V&Mkontraktene for Snøhvit og Norne, der Statoil stilte krav om lokal tilstedeværelse og bruk av nordnorske underleverandører. BP har gjort det samme for Skarv, og ENI Norge stiller tilsvarende krav når det gjelder Goliat. Dette har igjen ført til dannelsen av nye samarbeidsallianser mellom nordnorske bedrifter. Et annet nytt trekk er at et økende antall store oljeserviceselskaper etablerer seg i landsdelen. Aibel, ABB, BIS Industrier, Reinertsen, Apply Sørco, Oss-nor, Aker Solutions, Halliburton, Baker Hughes og MI Swaco har alle etablert seg i Hammerfest. Til sammen har de planer om å ansette flere hundre 7 Hvorav 106 i Nordland, 51 i Troms, og 54 i Finnmark. Dette er en økning på 22 bedrifter siden 2010-undersøkelsen. I Nordland har antall leverandørbedrifter økt med 20, mens antall bedrifter med leveranser har vært mer stabil i Troms og Finnmark. 9

11 personer. I Harstad har Aibel bygd opp et kontor med 70 ansatte. Vi finner også bl.a. Bergen Group, Baker Hughes og Weatherford. I Tromsø er Aker Solutions i ferd med å bygge opp et stort kontor med ansatte. I tillegg har Tromsø Havn KF inngått avtaler med ASCO (internasjonalt ledende operatør innen drift av forsyningsbaser og levering av logistikktjenester), los InterMoor (leverandør av fortøyningstjenester til borerigger og andre offshore operasjoner) og Tristein (tilbyr tjenester innen komplekse marine operasjoner). De store selskapenes inntog har til dels skjedd gjennom oppkjøp av etablerte nordnorske bedrifter. I Tromsø har Multiconsult overtatt Barlindhaug Consult, og Troms Offshore er blitt solgt til investeringsselskapet HitecVision. For de nordnorske bedriftene har oppkjøpene gitt tilgang på kapital, kompetanse og nettverk og muligheter for ekspansjon på nye markeder. Det er også bygd ut en basestruktur i nord. Denne var i sin tid politisk bestemt. Oljeselskapene som opererte i nord, var pålagt å være med på å finansiere basene. I dag er alle de viktigste basene overtatt av baseselskaper med hovedsete utenfor landsdelen. Det satses også på utbygging av nye baser og servicehavner. I tillegg til Tromsø Havns utbygging av offshorebase på Grøtsund, finnes Polarbase i Hammerfest og Norbase i Harstad, der NorSea Group er operatør. Videre, så er Helgelandsbase, Vardø Barents Base og Kirkenesbase er knyttet til søsterselskapet Coast Center Base (CCB), der NorSea Group eier halvparten av aksjene. ASCO Norge fikk basekontrakten med BP i Sandnessjøen og bygger ut oljebase på Horvnes og prosjekt- og industriområde på Strendene. ASCO, i samarbeid med Tschudi Shipping, har også etablert ASCO Arctic Base på Skjervøy, i Hammerfest og i Kirkenes. I Kirkenes planlegges Kirkenes Industrial & Logistics Area (KILA) ved den såkalte Slambanken. En rekke bedrifter har etter hvert etablert seg på de nordnorske basene. Et fellestrekk ved basene er at en god del bedrifter kommer og går, avhengig av oppdragsvolum og tildeling av kontrakter. Basene er likevel et viktig samlingssted. De er også knutepunkter i oljevernberedskapen, der det er bygd ut depoter og flere opplærings- og øvelsessentre. I tillegg har ENI Norge, Statoil, NOFO og Fiskarlaget Nord har inngått avtale om at rundt 30 fiskefartøyer i Finnmark skal involveres i den kystnære oljevernberedskapen. Den økende interessen for olje, gass og nordområdene har gitt ringvirkninger langt ut over det som fanges opp ved å fokusere på leveranser og direkte støttefunksjoner. Petroleumsvirksomheten og de forventningene som nå er skapt, har gitt vekstimpulser på en rekke andre områder. Det bygges barnehager, skoler, boliger og kulturhus. Strømforsyningen rustes opp, og nye næringsområder og kontorbygg kommer til. Det er vekst innenfor bygg og anlegg, varehandel, transport, hoteller og konsulentvirksomhet. Selskaper som Acona, Rambøll, Sweco, COWI, Norconsult og Asplan Viak har økt sin tilstedeværelse i nord. Til sammen understreker dette behovet for god samordning og godt samarbeid i Nord-Norge. Minst like viktig er kompetanseoppbyggingen knyttet til utdanning, forskning og forvaltning. I alle de tre nordligste fylkene har det blitt satset på å styrke de petroleumsrettede fagutdanningene. Her har oljeselskapene og de største leverandørbedriftene i mange tilfeller vært viktige støttespillere for å kunne bedre egen rekruttering. Stangnes videregående skole i Harstad tilbyr videregående opplæring i brønnteknikk, og alle de høyere utdanningsinstitusjonene har profilert seg sterkere i retning av olje, gass og energi. Det er etablert en rekke nye utdanningstilbud både på bachelor- og masternivå. 10

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3

Petromaritim strategiplan for Tromsø kommune 2013-2018 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. INNSPILL FRA MØTER, SEMINARER OG WORK-SHOP... 3 2.1. Offentlig satsing på infrastruktur, med spesiell vekt på Grøtsund industrihavn:... 3 2.2. Den maritime næringen:...

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Petroleumsklynge Hammerfest

Petroleumsklynge Hammerfest Rapport 2011:4 Petroleumsklynge Hammerfest Temabilag til: KONJUNKTURBAROMETER HAMMERFEST Vår 2011 Stig Karlstad Forsidefoto: Allan Klo - Utsikt over Hammerfest og Melkøya, 2. januar 2007. Arctic Princess

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy,

Elektro, Salt Lofoten, Erling Haug, Habu Technology, Harstad Elektro, Rederiet Kongsøy, Pro Barents, Advantec, Hammerfest Industriservice, Mo Shipping Agency, Skarvik, North Sea Safety, Delitek, Ingeniørgruppen, Polarkonsult, Wasco Coatings, Ditt Bud, Maskinering, News on Request, LoVe Petro,

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462

Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Bjørne Grimsrud Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 Fafo 2004 ISBN 82-7422-463-9 ISSN 0801-6143 Omslag: Agneta Kolstad Trykk: Allkopi AS 2 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 7 2 Oversikt

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Ringvirkninger i Nord

Ringvirkninger i Nord Utkast rapport (forbehold om endringer og feil) Graf:&Jan&Terje&Henriksen&&&&Foto:&Jan&Oddvar&Sørnes& Ringvirkninger i Nord - næringsutvikling og petroleumssektoren Oppdragsgiver: Konkraft, Norsk Olje

Detaljer

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig

Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Detaljer

fremtiden // Har du først en skikkelig jobb, så har du det du trenger. kunnskapsbasert næringsliv

fremtiden // Har du først en skikkelig jobb, så har du det du trenger. kunnskapsbasert næringsliv Næringssatsing i nord satset på fremtiden Med kløkt og stahet klorte Polarbase seg fast gjennom syv magre år. Da Stortinget vedtok Snøhvit-utbyggingen, stod forsyningsbasen parat. Siden har pilene pekt

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer