e-strategi for Sørum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "e-strategi for Sørum kommune 2013-2016"

Transkript

1 e-strategi for Sørum kommune Handlingsplan 2013 Vedtatt av rådmannens ledergruppe

2 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU, til uttalelse sak 0017/00 Ø/U sak 0099/00 AMU, til uttalelse sak 0021/01 Ø/U sak 0078/01 Lederforum AMU, til uttalelse Ø/A , sak 0018/03 Lederforum AMU Ø/A sak 0100/04 Lederforum AMU sak Ø/A sak 67/05 Lederforum og AMU sak 20/06 Ø/A sak 116/06 Lederforum AMU Ø/A sak 41/08 Lederforum sak 32/08 Ø/A sak 113/08 Lederforum AMU sak 30/09 Ø/A sak 119/09 Lederforum AMU Ø/A Strategiforum Rådmannens ledergruppe AMU 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger Sikkerhet og arkitektur Informasjonssikkerhet Arkitektur Infrastruktur Klientutstyr Servermiljø og nettverk Samordnet kommunikasjon Grønn IT Forholdet til standarder og bruk av felleskomponenter Referansekatalogen for IT-standarder Felleskomponenter Åpne data Fagsystemer og fellessystemer Innbyggertjenester e-politiker Arkivsystemer Ansattportalen (intranett) Helse, omsorg og velferd Utdanningsområdet Forvaltning og kompetanse Ressursbruk og kompetanse i IKT-avdelingen Ressursbruk og kompetanse i organisasjonen for øvrig Systemforvaltning Innkjøp Handlingsplan, økonomi og gevinster Investeringstiltak Driftstiltak

4 1 Målsettinger Sørum kommunes visjon og strategiske mål er førende for arbeidet med e-strategien. Den skal støtte opp under arbeidet med å nå de langsiktige og strategiske målene i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. e-strategien må også sees i sammenheng med informasjons- og kommunikasjonsstrategien. e-strategiens viktigste fokusområde er å utvikle Sørum kommune som e-kommune. Fokus over tid har bidratt til gode resultater, blant annet tilnærmet full konsistens mot e-kommune 2012, og prisen som årets e-kommune i e-strategien (og dens tiltak) bygger på følgende pilarer: - Stabil drift - Tjenesteutvikling og innovasjon - Tilgjengelighet og mobilitet Flere av tiltakene i dette plandokumentet omhandler rene teknologiske løsninger. De understøtter i så måte en stabil, moderne og effektiv tjenesteproduksjon i organisasjonen. I tillegg er det lagt opp til en del tiltak som utfordrer organisasjonens arbeidsprosesser og -metodikk. Det må det skapes forståelse og aksept for, både hos ledere og medarbeidere, gjennom kompetanseheving, lederutvikling og medvirkning. Optimal implementering fordrer også utviklingen av en innovasjonskultur i organisasjonen spesielt blant ledere. 4

5 2 Sikkerhet og arkitektur 2.1 Informasjonssikkerhet Sørum kommune har en overordnet policy for IKT-sikkerhet, og en strategi for datasikkerhet. Det er også iverksatt tiltak for å ivareta personvernlovens og Datatilsynets krav til personsikkerhet. I forbindelse med helsenettet skal norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (normen) følges. Sørum kommune har en tosonemodell (intern og sikret sone), og forvaltning av personsensitiv informasjon skal skje i sikret sone. Alle systemer tas sikkerhetskopi av og speiles automatisk over til en katastrofelokasjon på Sørvald. Systemene for sikkerhetskopiering er funksjonelle og moderne. Alle brukere av kommunens nettverk skal autentiseres på personnivå. Katalogtjenesten i nettverket (AD) skal brukes for autentisering, og fagsystemene for eventuell autorisering. 2.2 Arkitektur Sørum kommune har i sine anskaffelser fokus på innkjøp av tjenesteorienterte systemer, men det gjenstår fortsatt mye arbeid med å håndtere eksisterende systemer. Utvikling av en tjenesteorientert arkitektur (SOA) innebærer en trelags arkitektur hvor mellomvaren ivaretar systemsamhandling og - integrasjon. Kommunikasjon mellom kommunens IKT-løsninger skal som prinsipp skje gjennom dokumenterte web servicer, og ikke proprietære grensesnitt (låste integrasjonskomponenter). I løpet av planperioden skal kommunens infrastruktur modelleres med bruk av mellomvare som integrasjonslag. Sørum kommune følger det pågående arbeidet med standardisering av arkitektur, og utvikling av felleskomponenter, som skjer gjennom KommIT, og vil søke deltakelse der det er naturlig. 5

6 3 Infrastruktur 3.1 Klientutstyr Virksomhetene kjøper og finansierer selv sitt IKT-utstyr (PC, nettbrett, telefoner etc). Virksomhetene melder inn sine behov i ansattportalen, og IKT-avdelingen koordinerer innkjøpene to ganger i året (mai og november). Sørum har rammeavtale på IKT-utstyr og følger denne ved alle bestillinger. I løpet av planperioden bør det innføres en mer systematisk utskifting av alt klientutstyr. Standarden på maskinparken er ved inngangen til planperioden god, men det er fortsatt behov for større løft innenfor utdanningsområdet. Utdanningsområdet vies spesiell oppmerksomhet i handlingsplanen for Som følge av at de fleste lokasjonene er utrustet med fullverdige trådløse nettverk, så bør det ved innkjøp vurderes bruk av bærbare datamaskiner. Medarbeidere med hjemmekontor kan da ta med sin bærbare datamaskin og bruke den hjemme. 3.2 Servermiljø og nettverk De større kommunale lokasjonene har fiberforbindelse, og har for øvrig en god infrastrukturell standard. Lokasjonene er også utrustet med trådløst spredenett som forsyner bærbart utstyr med fullverdige nettverkstjenester. Trådløst gjestenett er tilgjengelig. Fokus i planperioden blir å sikre stabiliteten og hastigheten i nettverket, etablere proaktive overvåkningsløsninger og skalere etter økt behov. For å imøtekomme organisasjonens behov for datakraft utvikles servermiljøet til å bli mer elastisk og behovsdrevet gjennom lokale skytjenester (private cloud). Servermiljøet analyseres og remodelleres i Samordnet kommunikasjon Sørum kommune er ved inngangen av planperioden i gang med å fase ut den tradisjonelle infrastrukturen for telefoni med en mer fleksibel kommunikasjonsløsning (samordnet kommunikasjon). De ulike kommunikasjonskanalene (mobiltelefoni, fasttelefoni, chat, e-post, talepost og videokonferanser) blir samordnet i et grensesnitt, som for det første vil gjøre det lettere for de ansatte å forvalte sine kommunikasjonskanaler, og for det andre vil redusere kommunens samlede kostnader. Mobiltelefoner standardiseres på Microsoftbaserte telefoner. Standardiseringen legger til rette for samordnet kommunikasjon, integrasjon med ansattportalen og tilgjengeliggjøring av tjenester i egne apper. 3.4 Grønn IT Kommunen skal ha en grønn tilnærming til sine IKT-systemer. Det innebærer blant annet at det kjøpes inn strømbesparende systemer, at antall fysiske servere reduseres (virtualiseres), at maskinvaren ikke inneholder miljøgifter. Papirforbruket skal reduseres til et minimum. 6

7 4 Forholdet til standarder og bruk av felleskomponenter 4.1 Referansekatalogen for IT-standarder Sørum kommunes strategier skal være konsistente med føringene i referansekatalogen for ITstandarder i offentlig sektor. Dette innebærer blant annet følgende: - Tekstdokumenter skal publiseres i formatene HTML og PDF. Redigerbare dokumenter (eksempelvis søknadsskjema) skal publiseres i formatene PDF og ODF (i de tilfeller elektroniske skjermdialoger ikke brukes). - For utveksling av dokumenter mot omgivelsene skal formatene PDF eller ODF brukes. - Bilder skal publiseres i PNG eller JPEG. - Video (for eksempel kommunestyresendingene) skal kodes i H.264, lydsporet i AAC og innkapsles i MP4. - Tegnsett på nettsidene skal enkodes med UTF-8. - Elektroniske skjema skal utformes etter ELMER II. - Sak- og arkivsystemer skal følge NOARK-standarden. - Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet skal baseres på ebxml. - Nettsidene skal utformes etter retningslinjene WCAG Felleskomponenter Felleskomponenter som brukes: - DIFI sine kvalitetskriterer (for å sikre kvalitet på hjemmesiden) - LOS (for å strukturere informasjon på hjemmesiden). - ID-porten (for autentisering av innbyggerne mot innsynstjenester på hjemmesiden). Sørum kommune er ved inngangen til planperioden i pilot med KommIT for utvikling av felleskomponenten PostUt (elektronisk utsending av dokumenter). 4.3 Åpne data Sørum kommune har publisert turkartdata på data.norge.no, og etterstreber tilgjengeliggjøring av egne datasett der det er mulig. 7

8 5 Fagsystemer og fellessystemer 5.1 Innbyggertjenester En sentral føring i arbeidet med å utvikle Sørum kommune som e-kommune er å tilrettelegge for det digitale førstevalget, og arbeidet med å utvikle elektroniske kommunikasjonsformer, økt innsyn og flere selvbetjeningstjenester vies derfor fokus. Ved inngangen til planperioden har Sørum kommune rundt 50 elektroniske tjenester. Her finner vi blant annet innsynstjenester (eks innsyn i egen eiendom, postjournaler og barnehageopptak) selvbetjeningstjenester (eks finn din skole og elektroniske skjema), og elektroniske kommunikasjonsformer (eks mitt nabolag og chat). Dokumenter skal så langt som mulig tilgjengeliggjøres på postjournalene. Innsyns- og selvbetjeningstjenester kan kreve autentisering, enten i form av føderert autentisering eller bruk av ID-porten. Autentiseringsnivået skal ta utgangspunkt i hvilken informasjon som skal håndteres, jf forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven. For å sikre at innbyggeren kan få innsyn i sine søknader og tilhørende vedtak, skal det stimuleres til at innbyggeren autentiserer seg gjennom ID-porten ved innsending av elektroniske søknader. Systemer som leverer proprietære autentiseringsløsninger skal unngås. Informasjonsflyten fra en elektronisk søknad kommer inn til vedtaket sendes ut skal skje elektronisk. Det innebærer at skjema på hjemmesiden skal være elektroniske skjema som er koblet mot bakenforliggende fagsystemer. Saksbehandlingen og utsending av vedtak skal tilsvarende skje elektronisk. Kommunen er aktiv på sosiale medier, og har etablert løsninger for å fange opp dialoger som omhandler Sørum kommune. Her vises det til tiltak i informasjons- og kommunikasjonsstrategien. Kommunen var først ut med egenutviklede apps for smartmobiler (iphone, ipad, Android), og er i dag langt fremme på dette området. Nye versjoner lanseres fortløpende. 5.2 e-politiker Alle folkevalgte har nettbrett, så møteforberedelser og møteavvikling skjer elektronisk. Kommunestyremøtene filmes og tilgjengeliggjøres både som direktesending og som videoarkiv på hjemmesiden. 5.3 Arkivsystemer Sørum kommune har kommet langt i bruk av elektronisk arkiv- og saksbehandling. Innføringen av nytt sak- og arkivsystem i januar 2012 har medført høyere kvalitet på det arkivdannede arbeidet, og har gjort det mulig å koble arkivsystemet mot andre systemer. I 2013 blir sak- og arkivsystemet utvidet til å favne om sikret sone, og understøtter da organisasjonens behov for forvaltning av personsensitiv informasjon i sak- og arkivsystem. Sørum kommune har også en frittstående NOARK-5 kjerne i sikret sone som ivaretar arkivering av dokumenter fra tre fagsystemer. I 2013 utvides i tillegg kommunens sak- og arkivsystem til å favne om sikret sone. Den arkivverdige håndteringen av personsensitiv informasjon er med andre ord god. 8

9 I planperioden vil det realiseres flere innsynstjenester mot arkivsystemene, blant annet innsyn i egne saker. 5.4 Ansattportalen (intranett) Ansattportalen er organisasjonens viktigste interne samhandlingsflate. Portalen er rolle- og oppgavestyrt, og forsiden fokuserer på å gi brukeren relevant informasjon og et overblikk over sine oppgaver som genereres i ansattportalen og fra andre systemer. Portalen er det interne rammeverket som skal prioriteres ved utvikling av interne tjenester, som resultatrapportering, kurspåmelding og andre tjenester. Notifikasjoner på oppgaver (som genereres fra fagsystemer) skal ikke sendes på e-post, men som oppgaver gjennom ansattportalen. 5.5 Helse, omsorg og velferd Potensialet for effektivisering ved inntak av teknologi innenfor tjenesteområdene familie og nærmiljø, og omsorg og velferd, vurderes som høyt. Hjemmetjenesten bruker nettbrett som er koblet mot turnussystemer, og elektroniske timelister er på plass i flere virksomheter. I 2013 ferdigstilles et prosjekt som blant annet resulterer i realisering av flere elektroniske timelister (se handlingsplanen). Velferdsteknologi er et voksende teknologiområde som kan bidra til å vri ressursbruken fra administrative prosesser til direkte tjenesteyting. Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv, og har som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester gjennom økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Sørum ønsker å utforske mulighetene for inntak av velferdsteknologi gjennom et forprosjekt i 2013 (se handlingsplanen). Samhandlingsreformen kommer til å kreve fokus i planperioden, blant annet forholdet mot helsenett. Flere tjenester søkes realisert i helsenettet. 5.6 Utdanningsområdet Grunnskolene og barnehagene har som strategi at de ansatte i størst mulig grad skal bruke mobilt utstyr (bærbare maskiner etc). Det er en forutsetning for å sikre nødvendig fleksibilitet for bruk av digitale ressurser både som arbeidsverktøy og i arbeidet med barn og unge. Barnehagene skal ha god tilgang på digitalt utstyr i alle avdelingene. Skolene skal ha digitale undervisningsrom, hvor lærere og elever kan visualisere kunnskap, kommunisere ut av klasserom og ta inn oppdatert kunnskap. Innkjøp av pedagogiske programvarer og digitale ressurser koordineres og samkjøres gjennom arbeidslag. Slike arbeidslag bidrar til målrettet og systematisk utvikling av IKT i skole og barnehage, og sikrer en et likeverdig tilbud til barn og unge. Det vil også bidra til gode beslutningsprosesser når det gjelder innkjøp av pedagogiske programvare. Både teknisk og pedagogisk IKT-kompetanse skal sikres gjennom erfaringsdeling i nettverk bestående av ressurspersoner fra barnehage og skole. 9

10 6 Forvaltning og kompetanse 6.1 Ressursbruk og kompetanse i IKT-avdelingen IKT-avdelingen består av fagområdene brukerstøtte, infrastruktur og utvikling. Teamene består av konsulenter, rådgivere og læringer som sammen drifter det meste av systemene lokalt. Brukerstøtteteamet vurderes å ha tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å imøtekomme etterspørselen fra organisasjonen. Infrastrukturteamet har behov for ytterligere ressurstilførsel, blant annet innenfor systemarkitektur. Kompetansen i teamene stimuleres fortløpende gjennom årlige kompetanseplaner og sertifiseringskrav. Beredskapsvakt innføres i Beredskapsvakten vil være et viktig tiltak for å sikre høy oppetid, samt understøtte organisasjonens behov for støtte utenom ordinær arbeidstid. IKT-ressurser skal være tilgjengelig for teknisk bistand under kommunestyremøtene. Organisering av IKT-drift må utvikles ytterligere, slik at den sikrer helhetlig styring og optimal ressursutnyttelse. I planperioden implementeres derfor flere kvalitetsprosesser, blant annet innenfor endringshåndtering. Organiseringen følger i stor grad ITIL. For å sikre fokus på utviklingsprosjektene så er det for 2013 lagt inn et årsverk som prosjektmedarbeider (se handlingsplanen). 6.2 Ressursbruk og kompetanse i organisasjonen for øvrig Behov for IKT-kompetanse på alle ledd i organisasjonen er avgjørende for å kunne realisere denne e- strategien. Systemansvarlige må ha både generell IKT-forståelse, samt spesifikk kompetanse i sine fagsystemer. Sørum kommune ivaretar kompetansebehovet gjennom strategisk kompetanseutviklingsplan, seksjonsvise kompetanseplaner og e-læringspakker. Grunnskoleseksjonens plan for å utvikle digital kompetanse i skolen ivaretas gjennom egen plan, samt gjennom Kunnskapsløftet. IKT-opplæringen for ledere har blitt ivaretatt gjennom kontinuerlig ferdighetstrening og opplæring i nye fagsystemer. I planperioden blir det viktig å fokusere på strategisk IKT-ledelse og gevinstrealisering som følge av IKT-prosjekter. De enkelte tiltakene i handlingsplanen skal for øvrig innlemme utgifter knyttet til kompetansetilførsel. 6.3 Systemforvaltning Alle felles- og fagsystemer skal ha definerte systemeiere, systemsansvarlige og vedlikeholdsansvarlige. Ansvarsfordelingen reguleres i SLA mellom IKT-avdelingen og organisasjonen for øvrig. 10

11 7 Innkjøp Virksomheter som ser behov for å investere i nye systemer og/eller programvare må drøfte behovet og gjennomgå teknisk løsning sammen med IKT-avdelingen. Det foreligger et felles ansvar for at inntak av systemer understøtter organisasjonens samlede behov, og ikke resulterer i uintenderte ressursvridninger eller andre suboptimale effekter. Ved investering av nye systemer skal følgende punkter ivaretas. Systemer som ikke tilfredsstiller disse punktene skal som utgangspunkt refuseres. - Programvare (fag- og fellessystemer) som skal forvalte arkivverdig informasjon, skal være (forhånds)godkjent for NOARK-5. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal programvaren leveres med integrasjon mot kommunens NOARK-5 kjerner. - Programvare som inneholder informasjon som bør gjenbrukes mot andre systemer i kommunen, skal leveres med integrasjon gjennom dokumenterte grensesnitt (web servicer). Låste integrasjonskomponenter skal unngås. - Programvare som krever pålogging skal samordnes med kommunens egen katalogtjeneste (SSO). - For alle programmer så skal det avklares hvilke tjenestekomponenter løsningen leveres med. - Kommunen skal alltid vurdere alternativer basert på fri programvare. - For informasjonsløsninger skal standardene i referansekatalogen følges (se kapittel 2.2.1). - Maskinvare skal følge RoHS-direktivet om begrensning i bruken av skadelige stoffer, samt EUs WEEE-direktiv. - Kommunen har gode rammeverk for realisering av tjenester, blant annet hjemmesiden og ansattportalen. Det skal alltid gjøres en vurdering om det er mer hensiktsmessig å bygge tjenester opp i egne rammeverk som alternativt til å kjøpe ny programvare. - Programvare skal støtte kommunens databaseløsning og øvrige infrastruktur. - Finansiering av investeringer til nye systemer må spilles inn i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, herunder behovet for økte driftsutgifter. 11

12 8 Handlingsplan, økonomi og gevinster Prosjekter som iverksettes skal initieres gjennom prosjektmandater med definerte effektmål. Prosjekter skal allerede i planleggingsfasen dokumentere gevinster i form av økt kvalitet, økonomiske besparelser eller andre relevante gevinster. Prosjekter som ikke kan dokumentere slike gevinster skal som utgangspunkt refuseres. Flere tiltak i handlingsplanen utløser økte driftsutgifter. Det kan isolert sett synes utfordrende, men utgangspunktet er som nevnt at tiltaket skal resultere i en netto gevinst i driften. De organisatoriske effektene som IKT-tiltakene medfører, danner grunnlaget for e-kommune -tenkningen (arbeidsflyter endres, prosesser automatiseres og styring forbedres). Ansattportalen er et slikt tiltak som understøtter mer effektive arbeidsflyter. Handlingsplanen viser prioriterte tiltak som er nødvendig for å iverksette kommunens strategi i planperioden. Kompetansetilførsel/opplæringstiltak vil som nevnt være knyttet til de enkelte tiltakene. 8.1 Investeringstiltak 2013 Tiltakene finansieres over kostnadssted 3831 i investeringsbudsjettet. Prosjekt Ansvar Ramme 1 IKT til grunnskolene og barnehagene Utdanning 1,0 mill - Ferdigstille påbegynt prosjekt 2 IKT til grunnskolene og barnehagene Utdanning/IKT 2,5 mill - Nytt prosjekt 3 Velferdsteknologi Omsorg og 0,5 mill - Forprosjekt for å undersøke realisering av omsorgsog velferdsteknologi i organisasjonen velferd/ikt 4 Utvidelse av eksisterende turnussystem Omsorg og 0,5 mill velferd/ikt Sum 4,5 mill 8.2 Driftstiltak 2013 Tiltakene finansieres over kostnadssted 3831 i driftsbudsjettet. Prosjekt Ansvar Ramme 1 Videreutvikling ansattportalen IKT-avdelingen 0,1 mill 2 Videreutvikling hjemmesiden IKT-avdelingen 0,1 mill 3 Videreutvikling samordnet kommunikasjon IKT-avdelingen 0,2 mill Videreutvikling trådløst nettverk IKT-avdelingen 0,1 mill 4 Sak- og arkivsystem i sikret sone IKT-avdelingen 0,1 mill 5 Integrasjoner/elektroniske timelister/fagsystemer IKT-avdelingen 0,3 mill 6 Omdømmeprosjekt og ny grafisk profil IKT-avdelingen 0,2 mill 7 Prosjektstilling IKT-avdelingen 0,4 mill Sum 1,5 mill 12

e-strategi Handlingsplan 2016 Vedtatt i rådmannens ledergruppe

e-strategi Handlingsplan 2016 Vedtatt i rådmannens ledergruppe e-strategi 2016-2019 Handlingsplan 2016 Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innhold 1 Målsettinger... 3 1.1 Drifts- og utviklingsmål... 3 1.2 Sikkerhetsmål... 3 2 Sikkerhet og systemarkitektur...

Detaljer

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018

e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 e-strategi for Sørum kommune 2015-2018 Handlingsplan 2015 Vedtatt av rådmannens ledergruppe 02.02.15 Innholdsfortegnelse 1 Målsettinger... 3 2 Sikkerhet og arkitektur... 4 2.1 Informasjonssikkerhet...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune

Kvalitet i praksis. Kvalitet på nett-konferansen 2013. Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Kvalitet i praksis Kvalitet på nett-konferansen 2013 Roy Allan Hansen Kommunikasjons- og IKT-sjef Sørum kommune Utvikling i Sørum over tid 98% 94% 92% 90% 2008 2009 2010 2011 Utfordringene CMS-leverandørene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2011-2014 Dialog og interaksjon Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU, til uttalelse

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Vedtatt av formannskapet

Vedtatt av formannskapet Strategisk IKT-plan 2012-15 Vedtatt av formannskapet 22.09. 2011 Sortland kommune Innhold INNLEDNING... 3 1 MÅL OG VISJONER... 3 2 DØGNÅPEN KOMMUNE... 4 3 PRIORITERTE TJENESTER... 4 3.1 Helse og omsorg...

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune

Digitalt førstevalg. Digitalt førstevalg i Finnmark. - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune Digitalt førstevalg i Finnmark Digitalt førstevalg - Hvordan gjør vi det i praksis? Aleksander Øines Leder IKT Alta kommune 1 2 Digitalt førstevalg i Finnmark Bakgrunn for prosjektet - Hvordan kom vi i

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012

Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 Vedlegg til sak om revidering av ekommune 2012 ekommune 2012 Originale mål og tiltak Reviderte mål og tiltak Kommentar Kapittel 3 Lokaldemokra ti og deltakelse i informasjonssamfunnet 1 I løpet av 2009

Detaljer

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering.

Vi løfter i lag ved å ha fokus på innovasjon og effektivisering. IKT-STRATEGI HÅ KOMMUNE 2016-2019 IKT-strategi for Hå kommune 2016-2019 1. Visjon Informasjons- og kommunikasjonsteknologien fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 Behandles i: Partssammensatt utvalg IKT-STRATEGI Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IKT-strategi for Vestby kommune 2013 PSU SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret ba i møte 11.02.2013 (sak K 3/13

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Handlingsplan 2010 Vedtatt av Økonomi - og administrasjonsutvalget 02.12.09,sak 119/09 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. AMU,

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi for felles kommunal IKT-arkitektur Juni 2014 cm KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse Dokumentkart...

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016

Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune. november 2016 Digitalisering og effektivisering - Offentlig sektor, kommunesektoren og Bergen kommune november 2016 2016 Hvorfor digitalisering? 1 En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning 2 Verdiskaping og

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v.

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet. Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for innkjøp, anskaffelse og leie av programvare og utstyr til ikt, telefoni m.v. Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr.

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017

Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag november 2017 Digitalisering i kommuner og fylkeskommuner vi jobber sammen eforum Trøndelag 20.-21. november 2017 Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016 IKT. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

IKT STRATEGI NES - SKOLEN

IKT STRATEGI NES - SKOLEN IKT STRATEGI NES - SKOLEN Innhold Innledning... 3 Strategier rettet mot elevene... 4 Strategier rettet mot skoleledelse og lærere... 4 Strategier rettet mot økonomi og infrastruktur... 4 Strategier rettet

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid

Agenda. Mulige gevinster ved å samarbeide om løsninger. Tjenesteorientert arkitektur for UH sektoren. Kontekst for arkitekturarbeid Arkitekturarbeide ved NTNU Carl-Fredrik Sørensen og Ole Langfeldt Arkitekter NTNU IT Agenda Kontekst for arkitekturarbeid IKT i UH-sektoren DIFI Arkitekturprinsipper Arkitektur i dag Trender i tiden Arkitektur

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT

KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring. Aleksander Øines, KS KommIT KommITed: Prosjekt- og porteføljestyring Aleksander Øines, KS KommIT KS KommIT er et KS- program for IKT- samordning i kommunesektoren Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i

Detaljer

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Arkivsak: 08/1631 Sakstittel: K-kode: 064 Saksbehandler: Helga Soldal Saksfremlegg STRATEGISK IKT-PLAN FOR SØRUM KOMMUNE 2008-2011 OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Innstilling: Strategisk IKT-plan for Sørum kommune

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Digitaliseringsstrate

Digitaliseringsstrate SIGDAL KOMMUNE I Sigdal kan du skape no sjøl Digitaliseringsstrate 2017-2020 for Sigdal kommune Vedtatt i Kommunestyret Dato Innledning Strategien danner et sett med felles mål som beskriver hvordan digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt. Gjelder for: Alle ansatte. Vedtatt av: Rådmannen Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for faggruppe ikt Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Interne

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Informasjonssikkerhet og ISO 27001

Informasjonssikkerhet og ISO 27001 Informasjonssikkerhet og ISO 27001 Erfaringer fra Asker kommune Asker - Norges største bygd 11. største norske kommune 59.000 innbyggere Beste karakterer på avgangsklassene i 10.klasse 2014 Beste servicekommune

Detaljer

Flytting av digital infrastruktur. Harald Hjelde

Flytting av digital infrastruktur. Harald Hjelde Flytting av digital infrastruktur Harald Hjelde Veksten kommer fra røttene Smart cities Innbygger-dialog Velferds- og omsorgsteknologi Digital skolehverdag Økonomi Gevinstrealisering Intern effektivisering

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Sørum kommune 2010-2013 Vedtatt av Sørum kommunestyre XX.XX.XX Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Lederforum 12.11.09 Ø/A 02.12.09

Detaljer

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016.

Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Endelig samstemt - men vi skal videre! KS posisjoner og planer på digitaliseringsområdet 2013-2016. Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram. Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Lokal Digital Agenda Kommunenes digitaliseringsprogram Ellen Karin Toft Larsen Spesialrådgiver KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Normal måte for produksjon av IT-strategi? It-avdelingen avholder

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016

Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo. Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Digitalisering av innbyggertjenester i Oslo Velferdsteknologi Dialogkonferanse, 28. april 2016 Fakta om Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn 52 000 ansatte, ca 38

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver

På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle. Gunn Sværen, rådgiver På vei mot morgendagens løsninger - arkivets rolle Gunn Sværen, rådgiver Hvem er jeg? Gunn Sværen Rådgiver, Digitalisering og IT Utvikling 10 år i Bærum kommune 15 år innen informasjonsforvaltning i oljebransjen

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Innholdsfortegnelse (Del 1) Kommunens digitale virksomhet... 1 Overordnet styring... 1 Oppbygging av strategidokumentet... 1 (Del 2) Digitaliseringsstrategi for kommunes

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning

Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Forskrift 25. september 2009 nr. 1222 om IT-standarder i offentlig forvaltning Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24.06 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Detaljer

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019

IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 IKT strategi for grunnskolen i Molde kommune 2015-2019 Innledning Skoleeier Skolens ledelse Skolens ansatte Elever Foresatte verktøy fremme informasjon og kommunikasjon verktøy fremme læring og effektivitet

Detaljer

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune

Gevinstrealisering i Lyngdal kommune. Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Gevinstrealisering i Lyngdal kommune Rådmann Evy-Anni Evensen Lyngdal kommune Med fokus på gevinstrealisering, Oslo 2.juni 2010 Lyngdal kommune 7800 innbyggere Ca. 450 årsverk/600 ansatte Budsjett ca 400

Detaljer

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

DigIT DoIT - KommIT. Rune Sandland, Sjefsarkitekt DigIT DoIT - KommIT Rune Sandland, Sjefsarkitekt Framtidas kommune vil gi digitalt førstevalg til innbyggere og næringsliv på bakgrunn av deres behov http://www.ks.no/kommune2020 Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell København, 11. Mars 2011 Håkon Grimstad Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli,

Detaljer