Notat om ny FS-drift. Målgruppe: Samarbeidstiltaket FS. Ola Ødegård, USIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om ny FS-drift. Målgruppe: Samarbeidstiltaket FS. Ola Ødegård, USIT"

Transkript

1 Notat om ny FS-drift Målgruppe: Samarbeidstiltaket FS Ola Ødegård, USIT

2 Forslag til ny FS-drift Innhold Forslag til ny FS-drift... 1 Mandat... 2 Bakgrunn for å vurdere ny driftsløsning... 2 Beskrivelse av anbefalt løsning... 2 Fordeler... 3 Utfordringer... 4 Plan A... 4 Plan B... 4 Omlegging av supportrutiner fra Adam til FS-support... 5 Sammenlikning mellom Plan A og Plan B... 6 Transport av avtaler/forhandling om ny SLA... 6 Ny organisering av supportfunksjon... 6 Gjennomføringsplan... 6 Forprosjekt... 6 Hovedprosjekt... 7 Estimat Kostnadsfordeling... 9 Innføringsprosjektet... 9 Rest Trofast

3 Mandat Fra SFS strategi: Det skal arbeides for at Samarbeidstiltaket overtar rollen som driftsleverandør fra UNINETT. USIT skal være totalleverandør av driftstjenester for FS-institusjoner som ikke drifter selv eller har en annen driftsavtale. Samarbeidstiltaket skal inngå avtale med USIT på vegne av disse. Styret i Samarbeidstiltaket FS (SFS) har vedtatt å ta tilbake det formelle driftsansvaret for FS fra UNINETT/Trofast og bedt USIT IT-drift om å komme med et forslag til hvordan driften for UHsektoren kan overføres og eventuelt forbedres. En arbeidsgruppe med deltakere fra UNINETT og USIT/GAD 1 har utarbeidet et forslag til nytt driftsopplegg. USIT/SUN 2 har kommet med innspill. Dette skal danne beslutningsgrunnlaget for hvilken løsning som skal velges av styret i SFS. Bakgrunn for å vurdere ny driftsløsning Dagens driftsløsning av FS er tett driftsmessig integrert med de øvrige tjenestene under Trofastavtalen mellom UNINETT og USIT. FS deler blant annet terminalserverløsning 3 med Agresso, databaseløsning, portal og autentiseringsløsning 4 med de øvrige system. Utskillelsen av FS-drift gir en anledning å vurdere om en ny driftsløsning gir bedre driftsøkonomi og økt brukertilfredshet. Sentralt her er å vurdere å erstatte den Citrix 5 baserte terminalserverløsningen med en RDS- 6 basert terminalserverløsning. Dette er basert på ønsker om en mer brukervennlig løsning med færre pålogginger. I tillegg er det ønsker om en forenkling i forhold til driftsmeldinger og support. Uavhengig av en utskillelse av FS, er dagens driftsløsning for Trofast moden for en oppgradering 7 innen 18 måneder. Beskrivelse av anbefalt løsning Arbeidsgruppens anbefaling er å bruke RDS som er en alternativ terminalserverløsning til Citrix. RDS er basert på Windows Server 2012 R2. Dette gir bl.a. forbedrede management-muligheter. Siden Citrix ble tatt i bruk på Trofast, har Microsoft med dette produktet tatt igjen mye av forspranget som Citrix har hatt gjennom lang tid. Autentiseringen av brukeren (godkjenning av påloggingen) skjer i institusjonenes eget AD-domene 8 via Kerberos 9. Dette vil gi Single Sign On 10. Får å få til dette, kreves 1 USIT/GAD er for Gruppe for Applikasjonsdrift som har hovedansvar for drift av Trofast i dag. 2 USIT/SUN er Seksjon for utvikling av nasjonale IT-systemer som har ansvar for utvikling FS 3 Terminalserver er en teknologi gjør det mulig på en sikker måte å koble seg til og dele en fjerntliggende tjeneste gjennom en delt skjerm. 4 Autentiseringsløsning er en tjeneste som bekrefter om en bruker som logger seg på er sann eller falsk. 5 Citrix er verdens største tilbyder av terminalserverløsninger 6 RDS står for Remote Desktop Services og er Microsoft sin terminalserverløsning 7 Det er ikke foretatt en nøyaktig gjennomgang av kostander forbundet med oppgradering av Trofast. Det vil være kostnader forbundet med utskiftning av HW og mulig videreutvikling av autentifisering fra Feide. 8 AD, Active Directory, er Microsoft sin katalogtjeneste som autentiserer og autoriserer datamaskiner og brukere i Windows-nettverk. Dvs. det som gjør at du kan bruke samme bruker på forskjellige maskiner og tjenester. 9 Kerberos er en autentiseringsprotokoll slik at brukere og datamaskiner kan autentisere hverandre på en sikker måte over usikre linjer. 10 Single Sign On betyr at brukeren ikke trenger å logge seg inn på sin PC mer enn en gang for å få tilgang til en tjeneste i nettet. 2

4 "trust 11 " (gjensidig godkjenning) mellom AD hos UH-institusjonen og det AD som FS er tilgjengelig på. Det vil si at det må opprettes et uavhengig Active Directory som alle FS-institusjonene lager trust mot. Dette er i andre sammenhenger omtalt som felles UHAD. RDS er i prinsippet samme løsning som brukes i UiO programkiosk (kiosk.uio.no) for Universitetet i Oslo, men nå oppgradert og for hele sektoren. Når det gjelder driftsmeldinger vil disse enkelt kunne formidles som RSS Feeds 12 til aktuelle portaler. Løsningen er Windows-basert, men det vil være støtte for både Linux og Mac med visse begrensninger. Pr. i dag antas det ikke å være noen saksbehandlere i sektoren som bruker FS på annet enn Windows-PCer. Fordeler Bortfall av Citrix vedlikeholdskostnader Institusjonene vil slippe lisenskostnadene til Citrix, som ligger på rundt kr pr. år. RDS-lisensen er allerede dekket gjennom lisensavtalene med Microsoft. Billigere drift Våre beregninger har vist at RDS-løsningen har vesentlig mindre «overhead» og vil kreve bare 30 terminalservere mot 75 på eksisterende Citrixløsning med samme kapasitet. Økt brukervennlighet Løsningen tilbyr en mer brukervennlig tjeneste med raskere og mer fleksibel pålogging. RDSløsningen kan gjenbruke innlogging i andre applikasjoner. RDS-løsningen kan settes opp slik at FS kan startes direkte fra start-menyen på brukerens PC, slik at applikasjonen oppleves mer som en lokal applikasjon. FS kan også startes via (Det skal være mulig med integrasjon mot Feide 13, men dette er ikke testet.) Støtter opp om NANSen 14 Den norske akademiske nettskyen Den nye RDS-baserte løsningen vil være er en type skytjeneste som åpner for nye muligheter for å dele tjenester og ressurser i sektoren på mange områder. Med denne nye infrastrukturen blir det mer kostnadseffektivt når nye tjenester introduseres. Portal og tilkobling Den nye løsningen vil være svært fleksibel ved at løsningen åpner for at brukeren kan starte FS fra et webgrensesnitt, startmenyen på egen PC, eller RDP-fil lastet ned fra vilkårlig webside. Det vil være mulig å starte FS vis Agora 15 (FAS-portal) og fra Det vil kreve kun en 11 Trust mellom to Active Directory betyr at to Windows-nettverk stoler på hverandre og kan dele utvalgte tjenester 12 RSS Feed er en web-basert synkroniseringsteknologi som gjør det mulig å sende f. eks tekst til mange tjenester og brukere samtidig. 13 Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. 14 NANSen er et initiativ fra UNINETT om å etablere felles skytjenester for UH-sektoren 15 Agora er UNINETTs nye portalprosjekt for brukere av felles IT-tjenester. Agora skal erstatte FAS-portalen. 3

5 pålogging på egen arbeidsstasjon, så lenge denne arbeidsstasjonen er medlem av FS-institusjonens AD. Agora er i tillegg er et samarbeidsmedium med grupper og deling av dokumenter. Det kan være av interesse for SFSs prioriteringsråd og andre organer å benytte denne muligheten. Enklere å formidle driftsmeldinger. Driftsmeldinger kan komme inn i Agora, på desktop, eller til som RSS- Feeds. RDS-løsningen vil gjøre utviklingsarbeidet med FS lettere siden Citrix ikke støttes av utviklingsmiljøet som FS benytter i dag. Utfordringer Innføringen vil kreve et nært samarbeid med IT-avdelingene ved hver institusjon ved at de må oppgradere/innføre eget AD, og deretter etablere trust. På grunn av antallet institusjoner er dette trolig en betydelig jobb for involverte parter. Videre er det også en potensiell risiko for at det kan være motstand mot innføring av felles ressurs-ad i sektoren. I dagens Trofastløsning benytter både FS og Agresso samme terminalserverløsning basert på Citrix. Ved å skille dette miljøet, er det en fare for at det kan bli en dyrere løsning totalt. UNINETT er opptatt av at de totale kostandene som sektoren ikke blir høyere ved en overgang, og at man ikke får suboptimalisering. En mulighet er derfor å vurdere om Agresso-tilknytning også blir RDS-basert. Plan A Plan A går ut på at den administrative overgangen skal skje pr og den tekniske overgangen med til RDS skal skje så snart det er mulig. Nødvendige avtaler inngås og fakturaadresser endres. Brukerinstitusjonene benytter dagens løsning inntil de er koblet over på ny løsning. Dersom det foreligger et styrevedtak på styremøtet til SFS den , vil overgangsprosjektet igangsettes omgående. Det å gjennomføres et forprosjekt og et hovedprosjekt. Det antas at det er praktisk og teknisk mulig å gjennomføre overføringsprosjektet på ny løsning i løpet av Den eksisterende løsningen vil være driftet så lenge det er nødvendig. Institusjoner som vegrer seg, eller av andre grunner ønsker å beholde Citrix-løsningen, vil få anledning til dette. Kostnadene forbundet med dette vil da måtte fordeles på de gjenværende. IT-sikkerhetssjefen av Universitetet i Oslo har vurdert sikkerhetsaspektene ved Plan A, og vurdert den til å være tilfredsstillende. Plan B Plan B er enklere ved at den i praksis ikke gjør tekniske endringer ved dagens Trofastløsning. Det vil si at FS blir driftet på samme plattform og opplegg som nå også på sikt. SFS blir da fakturert for en relativ andel av en felles driftsløsning som i dag. Dette vil bli den billigste løsningen på kort sikt. Citrix Norge har bekreftet at det er fullt mulig vederlagsfritt å overføre eierskapet til Citrixlisensene fra UNINETT til UiO/SFS. Hvis Plan A gjennomføres innen rimelig tid vil det ikke være nødvendig å overføre lisensene. Vedlikeholdskostnadene vil være det samme som før. Dersom Plan B velges, vil 4

6 SFS bli belastet en relativ andel av oppgraderingskostandene på Trofastplattformen som vil skje mot slutten av Omlegging av supportrutiner fra Adam til FS-support Uavhengig av hvilken tilknytning som velges, skal all support og kundehenvendelser etter gå direkte til FS-support. 5

7 Sammenlikning mellom Plan A og Plan B Plan A Plan B Brukervennlighet Meget god God Lisenskostnader Lav Høy Implementeringskostnader Høy Ingen nå, men høy i 2015) Risiko Middels Lav Brukeradministrasjon UH-institusjon Lav Som i dag Administrasjon USIT Lav Lav Driftskostnader Lav Høy Sikkerhet Meget god God Kryssplattformstøtte Middels God Fleksibilitet Høy Lav Transport av avtaler/forhandling om ny SLA Parallelt med et teknisk innføringsprosjekt, må det inngås en ny driftsavtale/sla mellom SFS og USIT om drift av FS. SFS må på sin side transportere avtalene med institusjonene fra UNINETT til seg. Ny organisering av supportfunksjon Alle henvendelser vedrørende FS vil fra gå direkte til FS-support. Den praktiske gjennomføringen av dette organiseres av FS-support. Gjennomføringsplan Det forutsettes at USIT har prosjektledelsen for innføringsprosjektet og utarbeider gjennomføringsplan i samarbeid med SFS og UNINETT. Forprosjekt Det bør gjennomføres et forprosjekt som avsluttes før et hovedprosjekt settes i gang. I forprosjektet må følgende forhold avklares: 6

8 Etablere prosjekt: klargjøre mandat, etablere prosjektgruppe og styringsgruppe samt prosjektskisse for forprosjekt og hovedprosjekt. Kartlegging av status/tilstand av de ulike AD-ene i UH-sektoren Kartlegge nettverkssammenhengen (UNINETT-nett eller ikke) Det må gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge arbeidsomfanget at å få dette opprettet, og undersøke tilstanden til institusjonenes AD og nett. Utarbeidelse av budsjett for arbeidet forbudent med AD og Trust. Her bør det totale timeforbruket kartlegges Tekniske tester Autentisering på ulike måter /Feide Gjennomføre test med RDS/Trust hos aktuelle UH-institusjoner som allerede har et oppdatert Active Directory Identifisere aktuelle første institusjoner for RDS Forprosjektet bør ha en maksimal varighet på tre måneder. Forprosjektet skal ende opp i en rapport som danner grunnlag for beslutning om hovedprosjektet skal igangsettes. Hovedprosjekt Avhengig av konklusjonene fra forprosjektet, skal det utarbeides en plan for gjennomføringen i hele sektoren. Plan for implementering og testing må utarbeides 7

9 Estimat Som det framgår av estimatet nedenfor, så vil de totale driftskostnadene være høyest i 2014 ved å velge Plan A, men innsparingspotensialet i de kommende årene vil være større enn ved å velge Plan B. Plan A: Innføring i løpet av 2014 Estimat 2013 Estimat 2014 Estimat 2015 Ordinære driftsutgifter Timer til ordinær FS-drift Infrastrukturkostnader Citrix-lisenser (vedlikehold) Sum Innføring/overgangskostnad Innføringsprosjekt Ny-FS-drift Investering i ny HW Sum total Plan B: Fortsette med samme driftsopplegg Estimat 2013 Estimat 2014 Estimat 2015 Ordinære driftsutgifter Timer til ordinær FS-drift Infrastrukturkostnader Citrix-lisenser (vedlikehold) Sum Prosjekter Innføringsprosjekt Ny-FS-drift Oppgradering HW/SW Sum total Merknader til estimatet: Det understrekes tallene kun er estimater basert på den informasjonen som er tilgjengelig i øyeblikket, og bør brukes med forsiktighet i forhold til budsjettering. Oversikten forutsetter at Plan A blir gjennomført i løpet av Det er estimert at driftskostnadene blir redusert med inntil kr fra 2014 til 2015 dersom Plan A velges. Dette kommer som følge av bortfall av lisenskostnader, færre terminalservere/redusert overhead på ny løsning, samt mer effektiv drift av databasene som følge av VPD. (VPD-effekten vil være lik for både Plan A og Plan B.) Infrastrukturkostnadene generelt er forventet å øke noe på grunn av vekst i lagring og backup. FS krever i dag mer enn 15 TB. (Like for begge planer) USITs timepris vil øke fra 730 kr eks mva. til 755 kr fra Dette er ikke tatt inn i estimatet. 8

10 Kostnadsfordeling Timekostnadene i budsjettestimatet omfatter kun timer hos USIT. Dette er satt opp utfra antagelsen om at USIT gjennomfører hele prosjekt så snart det vedtas av styret i SFS. Fordeling av kostander mellom UNINETT og SFS må partene selv bli enige om. Kostnader hos UNINETT eller USIT/SUN er ikke tatt med. Innføringsprosjektet I 2014 vil det bli en ekstra kostnad forbundet med administrativt arbeid og utredningsarbeid ved både Plan A og B. Det vil bli delvis doble kostnader i en overgangsperiode. Det er gjort et foreløpig estimat om at innføringsprosjektet kan kreve 1000 timer fra USIT-ansatte i 2013 og 2000 timer i Det faktiske timebehov til innføringsprosjektet vil måtte bli nærmere undersøkt i forprosjektet. Dersom Plan B velges vil overgangsprosjektet være mindre krevende, og det estimeres å kreve 500 timer i 2013 og 200 timer i Tidsbruk hos FS-institusjonene, SFS og UNINETT er ikke innberegnet. IT-leder og IT-personell i den enkelte institusjon må påberegne et ekstra arbeid både i forbindelse med overgangen. Dette gjelder både å oppgradere AD og sette opp trust. Rest Trofast Utskillelsen av FS-drift vil i 2014 få den konsekvens at felleskostnader forbundet med FAS-portal, Agora, drift av Trofast-AD og annet blir fakturert UNINETT i sin helhet. Dette vil imidlertid bli driftet en dobbeltløsning i overgangsperioden, vil dette bli fordelt mellom SFS og UNINETT. Fra 2015 vil UNINETT bli belastet merkostnaden av å beholde den gamle løsningen for Agresso og ephorte. Ved å velge både Plan A og samtidig beholde eksisterende løsning for Rest-Trofast, er det fortsatt å anta at totalkostnaden for sektoren blir lik eller lavere enn dagens nivå. Dersom Plan B velges, er forventet at dette totalt sett blir den dyreste løsningen på sikt siden Trofast-løsningen må oppgraderes innen 18 måneder. Dette arbeidet må igangsettes i løpet av

TROFAST Årsrapport 2012 Ola Ødegård

TROFAST Årsrapport 2012 Ola Ødegård Universitetet i Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi TROFAST Årsrapport 2012 Ola Ødegård Vi har hatt en meget tilfredsstillende driftssituasjon på Trofast i 2012 med minimalt nedetid og

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data»

Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» Sluttrapport for prosjekt «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» Introduksjon «Personlig lagring, deling og synkronisering av dokumenter og data» er et prosjekt som ble startet

Detaljer

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Felles IKT driftstjenester. Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner

Felles IKT driftstjenester. Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Felles IKT driftstjenester Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner Ole Kristian Severinsen Sessan Consult AS - i samarbeid med Prosjektgruppe IKT PB felles IKT driftstjeneste v060818 Side 2 INNHOLD

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Linuxalternativ i InnsIKT

Linuxalternativ i InnsIKT Linuxalternativ i InnsIKT. En teknisk og økonomisk utredning fra Utdanningsetaten Linuxalternativ i InnsIKT Dato Versjon Kommentar Init 09.12.2004 1.0 Første versjon til høring TBM 09.12.2004 1.01 Korrekturlesning

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 4.-5. februar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer