Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth"

Transkript

1 FS-sak 107/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. august 2013 Tid: 09: Sted: Sem Gjestegård Utkast til PROTOKOLL 07/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Agneta Bladh, Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Kåre Gunnar Fløystad, Tor Einar Horsberg, Lars Ivar Løkken, Jon Grønli Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH) og Ralf Kristensen (VI). Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Paul Stray, Knut Moksnes, Kai Tilley, Geir Tutturen og Lise Gorseth Saksliste: FS-93/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013 FS-95/13 Orienteringssaker fra Styreleder Rektorene Sekretariatsleder FS-96/13 Referat fra IDF-møtet 15. august 2013 FS-97/13 FS-98/13 FS-99/13 FS-100/13 FS-101/13 Nominasjon og valg av interne representanter til fakultets- og instituttstyrene Instituttleder ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Forlengelse av konstitusjon Deling av Institutt for plante- og miljøvitenskap. Konsekvenser. Utlysning av instituttlederstillinger. Utlysningstekster Tilsetting av dekaner. Prosess og fremdriftsplan FS-102/13 IKT-strategisk plattform for NMBU FS-103/13 FS-104/13 FS-105/13 Merkevareplattform og profilprogram. Muntlig orientering om status Byggeprosjektene. Muntlig orientering om status Eventuelt 1

2 FS-93/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013 Vedtak: Fellesstyret godkjenner protokoll 06/13 fra fellesstyrets møte 18. juni FS-95/13 Orienteringssaker fra Styreleder o Viste til pressemelding fra KD; NMBU etableres på Ås i 2013 (utdelt i møtet) o Viste til at FS-sak 99/2013 «Deling av Institutt for plante- og miljøvitenskap. Konsekvenser» ble trukket og lagt til styreleders orientering da man anser at Fellesstyret allerede har fattet vedtak i saken (FS-48/2013). Styreleder ga følgende orientering: Fellesstyret vedtok faglig organisering av NMBU i sak 48/12 pkt. 2 «Organisering, styring og ledelse av faglig virksomhet». Vedtaket innebærer en deling av Institutt for plante- og miljøvitenskap i et Institutt for plantevitenskap og et Institutt for miljøvitenskap. Styreleder legger til grunn at også navnene på instituttene ble avklart i og med vedtaket. Sekretariatet mottok i slutten av mai et notat fra instituttleder ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, der han blant annet peker på noen konsekvenser av en deling. Det var nødvendig med en klargjøring av de forutsetninger som instituttleder omtaler i sitt notat. Koordineringsgruppen inviterte instituttleder til møte den I møtet ble han gitt anledning til å redegjøre nærmere for saken, og i særlig grad de økonomiske konsekvenser av delingen. Etter drøftingene, der også alternative løsninger ble vurdert, er det konkludert med at instituttet deles slik det tidligere er vedtatt av Fellesstyret. I tilbakemeldingen til instituttleder, har styreleder gjort det klart at en deling ikke vil ikke utløse tilleggsbevilgninger. Det fremgår av notatet at det vil det være mulig å finne løsninger innenfor budsjettrammene. Institutt for plante- og miljøvitenskap vil for øvrig ta initiativ til en prosess om hvordan de administrative ressurser ved disse instituttene kan ses i sammenheng med fakultetenes øvrige instituttadministrasjoner og universitetsadministrasjonen. 2

3 Fellesstyret tar styreleders orientering om delingen av Institutt for plante- og miljøvitenskap i Institutt for plantevitenskap og Institutt for miljøvitenskap til etterretning. Hans Fredrik Hoen, rektor UMB: o Fredag 16. august ble 956 nye studenter immatrikulert ved UMB. Nesten 2000 personer har fått en studierett ved UMB, hvorav 270 er internasjonale studenter. Under arrangementet ble det delt ut priser; masteroppgave og semesterets besteforelesere o UMB har 30 programmer totalt til samordnet opptak, hvorav 21 av programmene (70%) har venteliste i år o Vitenparken har kommet i gang sin aktivitet på Campus Ås og har flere arrangementer med aktuell kunnskaps- og forskningsformidling neste er tirsdag 27. august o 27. august kommer Kristin Halvorsen til Campus Ås for å åpne de nye studentboligene, Krona og Verket, til Studentsamskipnaden o Besøk av Ola Borten Moe, Bård Vegar Solhjell, Riksantikvaren o Drifts- og serviceavdelingen har benyttet sommeren til oppussingsarbeid i Tivoli o Erstatningslokalet til Ur, Paviljongbygget, står klart til studentstart o NFR gir Cenbio ved UMB positive tilbakemeldinger og FMEprosjektet blir videreført og får totalt 8 års varighet o European Research Council har tildelt «starting grants» (prosjektmidler til unge, fremadstormende forskere) til 3 institusjoner i Norge, deriblant UMB Halvor Hektoen, prorektor NVH (for rektor Yngvild Wasteson): o NVH har også lange ventelister til sine studier o NVH er i oppstartsfasen etter sommeren. o Det blir stort fokus på byggeprosjektet som er i sluttfasen. Mye som ikke er på plass og må sørge for optimalisering Sekretariatsleder o Viste til at referatet fra etatsstyringsmøtet var sendt ut i forbindelse med seminarmateriellet o Det skal være lederseminar for alle ledere ved UMB og NVH den 3. september på UMB på Sørhellinga. Det er det 3. lederseminaret i år og hovedtema vil være merkavareplattform og profilprogram FS-96/13 Referat fra IDF-møtet 15. august 2013 Skriftlig utkast til referat fra Felles IDF-møte 15. august ble delt ut og Birger Kruse orienterte fra møtereferatet. Vedtak: 3

4 Fellesstyret tar referat fra IDF-møtet til orientering. FS-97/13 Nominasjon og valg av interne representanter til fakultets- og instituttstyrene Vedtak; 1. Forslag til mandat for, sammensetning av og oppnevningsmåte for fakultetsvise nominasjonskomitéer vedtas. Vedtaket vedlegges valgreglementet. 2. Fellesstyret gir rektor ved NMBU fullmakt til å fremme forslag til eksterne kandidater til fakultetsstyrene. 3. Fellesstyret oppnevner eksterne kandidater til instituttstyrene. Rektor ved NMBU, i samarbeid med dekanene og instituttlederne, fremmer forslag til eksterne kandidater. Fellesstyret ber sekretariatet fremme forslag til prosedyre for oppnevning av eksterne medlemmer av instituttstyret når valgreglementet skal revideres. 4. Oppdateringer av valgreglementet: a. Valgreglementets 4 nr 8 (ny) får følgende ordlyd: Regler for oppnevning og mandat for nominasjonskomiteer for fakultets- og instituttstyrevalgene, framgår av vedlegg 1 til dette reglementet. b. Valgreglementets 6 nr 1 endres og får følgende ordlyd: Stemmerett har tilsatte i minst 50 prosent stilling ved enheten som gjennomfører valg. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet på valgdagen(e). For valg som gjennomføres i sekvenser avhengige av hverandre, er tilsettingsforholdet på den siste dagen i den første valgsekvensen avgjørende for stemmeretten. c. Valgreglementets 6 nr 4 endres og får følgende ordlyd: Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Dersom en person inngår i flere manntall, skal kun én stemme kunne avgis. Ved vurdering av dette skal det prioriteres i følgende rekkefølge: vitenskapelig tilsatt, teknisk-administrativt tilsatt, student. Dersom en ansatt er i et tilsettingsforhold ved mer enn ett fakultet/institutt, avgjør den ansatte selv hvor vedkommende skal ha stemmerett. d. Valgreglementet 12 nr 10 bokstav a, endres og får følgende ordlyd: Det kandidatpar er valgt som har oppnådd mer enn 50 % av de avgitte ikkeblanke, vektede og godkjente stemmene. e. 14 Universitetsstyrets sammensetning mm Årstallet 2018 endres til

5 5. Valgstyret gis fullmakt til å fatte avgjørelser i saker om stemmerettskategori ( 8 nr. 2) for de gjenstående valgene i Valgperioden for valg av interne representanter til fakultetsstyrene settes til oktober. 7. Valgperioden for valg av interne representanter til instituttstyrene settes til siste halvdel av november. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette nærmere valgperiode. Som følge av vedtaket skal det oppnevnes ledere av nominasjonskomiteer for hvert fakultetsstyre. Som ledere av nominasjonskomiteene oppnevnte Fellesstyret: Trond Børresen, Miljø-Tek Arild Vatn, Samvit Dag Inge Våge, BioVet FS-98/13 Instituttleder ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Forlengelse av konstitusjon. Vedtak: Per Einar Granum konstitueres i stillingen som instituttleder ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi for perioden til FS-99/13 Deling av Institutt for plante- og miljøvitenskap. Konsekvenser. Saken trekkes og inngår i styreleders orientering under fellesstyrets sak 95/2013. FS-100/13 Utlysning av instituttlederstillinger. Utlysningstekster Fellesstyret ber om at utlysningsteksten til instituttlederne utvides med et kulepunkt som understreker at tidligere erfaring fra forskningsbasert undervisning og akademisk tyngde er viktig for stillingen. Vedtak: 1. Fellesstyret vedtar stillingsbeskrivelsen for instituttleder med de endringene som framkom i møtet. Stillingsbeskrivelsen vedlegges protokollen. 2. Fellesstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap (IPV) og stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap (IMV). Stillingene utlyses ut for en åremålsperiode på fire år. 5

6 3. Innstillingsutvalget gis følgende sammensetning: For stilling som instituttleder ved IMV: Dekan ved fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (leder) (eventuelt påtroppende NMBU rektor) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved IMV, fremmet av instituttstyret En representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved IPM, fremmet av instituttstyret En studentrepresentant ved IPM, fremmet av studenttinget For stilling som instituttleder ved IPV: Dekan ved fakultet for Veterinærmedisin og biovitenskap (leder) (eventuelt påtroppende NMBU rektor) To representanter for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved IPV, fremmet av instituttstyret En representant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger ved IPM, fremmet av instituttstyret En studentrepresentant ved IPM, fremmet av studenttinget FS-101/13 Tilsetting av dekaner. Prosess og fremdriftsplan Det er planlagt tilsetting av dekaner i Fellesstyrets møte 20. september. Det nye rektoratet leder innstillingsutvalgene og vektlegger at det er viktig å skape felles tilhørighet og danne best mulig team for den samlede ledergruppen. Det er kun én søker til dekanstillingene som får opprettholdt sin forespørsel om unntak fra offentligheten. Vedtak: Fellesstyret tar saken til orientering. FS-102/13 IKT-strategisk plattform for NMBU Vedtak: Fellesstyret vedtar framlagte forslag til IKT-strategisk plattform for NMBU Dokumentet vedlegges protokollen. FS-103/13 Merkevareplattform og profilprogram Muntlig orientering om status på merkevareplattform og profilprogram ble gitt av Mette Risbråthe, fung. kommunikasjonsdirektør ved UMB. FS-104/13 Byggeprosjektene Knut Moksnes presenterte status for byggeprosjektet på vegne av Statsbygg. 6

7 Sekretariatsleder Jan Olav Aasbø informerte om at det planlegges en bredere gjennomgang av byggeprosjektene til Fellesstyret på neste fellesstyremøte. Vedtak: Fellesstyret ber sekretariatet og det nye rektoratet/direktørene finne en god løsning for NMBUs organisering av Statsbyggs byggeprosjekter på Campus Ås i samråd med styreleder. Sekretariatet legger fram løsningen på neste fellesstyremøte. Fellesstyret understreker viktigheten av at man raskt finner en løsning på dette spørsmålet, og etter styreleders godkjenning kan løsningen implementeres før Fellesstyrets neste møte. FS-105/13 Eventuelt Ekstraordinært fellesstyremøte Sekretariatet vil eventuelt komme nærmere tilbake til et mulig ekstraordinært fellesstyremøte i september på grunn av tilsetting i dekantilstillingene. Utlysning av administrative lederstillinger Sekretariatet orienterte om bemanningsgruppens videre arbeid, samt om utlysning av administrative lederstillinger. Intern utlysning av lederstillingene ved Felles ressurssenter og studieavdelingen, ekstern utlysning av lederstillingene ved IT-avdelingen og kommunikasjons- og markedsavdelingen. Fellesstyret tok orienteringen til etterretning. Situasjonen ved studieavdelingen ved NVH David Persson Studenterna på NVH ser (dessvärre) att det är allt flera från studieavdelningen på NVH som slutar, det anser vi är väldigt olyckligt inför fusionen 1/1-14. Vi är oroliga inför tiden som kommer och om kompetensen runt organiseringen av vår studievardag och studieplan på NVH kommer att finnas kvar när veterinær och dyrepleierstudiet blir en del av NMBU. Studieplanen for veterinær- og dyrepleierstudenter fra 2014 David Persson I dag organiseras studenterna «direkt» under styret på NVH. Vi har idag ingen tillknytning till ett institutt. Från den 1/1-14 blir det en instituttstruktur och vi vet fortfarande inte var vi kommer att ha vårt «faglige hjem». Det är också väldigt oklart (oavklart!) vem som kommer att ha makten över studieplanen. Som det är idag är det ju NVH-styret som bestämmer över studieplanen som får inverkningar på alla insitutter på dagens NVH. Hur ska detta bli från och med i Januari? Vem beslutar över studieplanen och studievardagen för veterinær- och dyrepleierstudenter? Stemmefordeling ved rektorvalget Tor Einar Horsberg informerte om at han har blitt kontaktet angående rektorvalget hvor noen på NVH har ønsket at opptellingen av valget burde vise hvordan de avgitte stemmene fordelte seg på de to institusjonene, i tillegg til å vise det samlete valgresultatet. Fellesstyret viste til valgreglementet som har definert valgkretsene for de enkelte valg. Der valgkretsen er hele NMBU legger Fellesstyret til grunn at de som velges inn i verv, velges med et NMBU-perspektiv. Fellesstyret ønsker ved slike valg ikke sporing av resultatene slik at det framkommer 7

8 hvordan stemmefordelingen er på de to institusjonene. Lars Ivar Løkken går ut av Fellesstyret Styremedlem Lars Ivar Løkken går ut i 100% permisjon fra sin stilling ved NVH. Fra og med septembermøtet innkalles varamedlem Elin Pålerud for Lars Ivar Løkken. 8

9 FS-100/2013 Vedlegg 1 Stillingsbeskrivelse instituttleder Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Instituttleder Øverste leder institutt Dekan Ansvarsområde Instituttleder er øverste daglige leder for den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Instituttleder er styreleder og sekretær for instituttstyret. Instituttleder deltar i rektors utvidete ledergruppe, og dekanens ledergruppe. Instituttleder skal delta i fakultetets strategiske arbeid. Instituttleder skal gjennom sin deltakelse i dekanens ledergruppe og rektors utvidete ledergruppe bidra til at NMBU når sine mål. Instituttleders fullmakter innenfor økonomiforvaltningen er fastsatt i hovedregler for økonomiforvaltningen ved NMBU. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til instituttstyret og har generell fullmakt til å delegere myndighet og avgjøre løpende saker i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for det. Instituttleder har rett til å møte i alle styrer, råd og utvalg ved instituttet. Instituttlederen rapporterer til instituttstyret i saker som inngår i styrets fullmakter og for øvrig til dekan, som er instituttleders nærmeste overordnete. Dekan vil i samarbeid med fakultetsstyrets leder etablerer årlige resultatmål for instituttleder. Instituttleder vil bli evaluert årlig i forhold til disse. Arbeidsoppgaver Instituttleder skal arbeide for at universitetets, fakultetets og instituttets strategiske planer og handlingsplaner gjennomføres. Instituttleder skal lede og utvikle instituttets faglige og administrative virksomhet Instituttleder skal påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning og forskning. Instituttleder skal sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten. Instituttleder skal forberede saker for instituttstyret, og iverksette instituttstyrets vedtak, og er styre- og møteleder. Instituttleder skal sørge for at internkontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner Instituttleder skal ha gode samarbeidsrelasjoner med de stedlige representantene for tjenestemannsorganisasjonene og studentene Instituttleder skal ha regelmessig kontakt og dialog med faggruppene som ledd i den løpende drift av instituttet. Instituttleder skal skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter. Instituttleder skal bidra til at NMBU fyller gjeldende krav i lov- og regelverk, herunder HMS, informasjonssikkerhet, personsikkerhet, beredskap. Instituttleder har ansvar for at instituttet følger opp NMBUs overordnete personalpolitikk og har overordnet personalansvar for alle ansatte ved instituttet og 1

10 direkte personalansvar for ledere av forskningsgrupper/seksjoner/ instituttets administrasjon. Instituttleder er ansvarlig for at arbeidet med tilsettingssaker gjennomføres slik at instituttet rekrutterer den beste kvalifiserte til stillingene. Instituttleder er medlem av instituttets tilsettingsorgan. Krav til stillingen Formell kompetanse Instituttleder bør ha formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) Relevant yrkeserfaring Instituttleder skal ha: Meget god og relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og til trender og utviklingstrekk av betydning for sektoren Innsikt i administrative prosesser og systemer og ha evne til å stille krav til hvordan disse skal utformes Kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte Andre kvalifikasjonskrav Instituttleder skal Ha god lederkompetanse innen virksomhetsledelse, personalledelse, strategisk ledelse, endringsledelse. ha evne til å stille krav til hvordan administrative prosesser og systemer skal utformes ha til evne til å få oppslutning om felles utfordringer og mål Ha en planmessig arbeidsmåte og vise evne til refleksjon Være resultatorientert Ha evne til å lede ledere og lederteam Ha evne til å arbeide i team Ha gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner Ha førstehånds erfaring fra universitets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping Ha kjennskap til statlig avtale- og regelverk 2

11 FS-102/2013 V1 IKT-strategisk plattform for NMBU Forslag til «IKT-strategisk plattform for NMBU » Utarbeidet av Geir Tutturen og Gjermund Holden

12 Innhold 1 Forord om IKT-strategisk plattform for NMBU NMBUs strategiske dokument om «livet på universitetet» NMBUs IKT-strategiske plattform Grunnleggende infrastruktur og informasjonssikkerhet Grunnleggende infrastruktur Rammeverk og prinsipper for drift og support Informasjonssikkerhet Universell utforming IKT-infrastruktur for kjernevirksomheten Forsking Undervisning Formidling og publikumstjenester Klinikksystemer og laboratorietjenester Administrative tjenester Budsjettdekning av NMBUs IKT-strategiske plattform Henvisning til tiltak og handlingsplaner

13 1 Forord om IKT-strategisk plattform for NMBU NMBUs IKT-strategiske plattform er en garanti for at «livet på campus» har en velfungerende IKT-infrastruktur som understøtter alle virksomhetsområdene på en trygg og sikker måte, og at virksomheten utføres i tråd med alle gjeldende myndighetskrav. Målene for å oppfylle myndighetskrav samt nødvendig primærfunksjonalitet på IKTområdet kan oppfattes som selvfølgeligheter, men er like fullt nødvendige for universitetets drift og produksjon. Denne strategien er et verktøy for NMBU for at universitetet skal ha en robust og sikker infrastruktur og driftsmodell på IKT-området. NMBUs ambisjoner på det digitale området knyttet til NMBUs overordnede strategiske mål, er ikke håndtert i dette dokumentet. Disse målene føres primært opp i hver enkelt delstrategi, og er i tillegg samlet i en «digital strategi» (separat dokument). Målgruppen for den IKT-strategiske plattformen er foruten NMBUs ledelse i første rekke IT-avdelingen, men også fakulteter, institutter og avdelinger som har ansvar for IKT-systemer. 2 NMBUs strategiske dokument om «livet på universitetet» NMBUs strategiske dokument angir følgende mål i delen som omhandler tekniske og administrative tjenester «Livet på universitetet»: NMBU skal ha en synlig ledelse med forankring og oppslutning blant ansatte og studenter NMBU skal gi studenter og ansatte arbeidsforhold under perioden med to campus som gir trygghet, utviklingsmuligheter og felles kultur NMBU skal legge forholdene til rette for effektiv drift og høy faglig virksomhet på begge campus Det legges vekt på å fremme felles tilhørighet til studie- og arbeidsstedet, ha god intern kultur og ha et stimulerende arbeids- og læringsmiljø. IKT vil være kommunikasjonsnerven som knytter de to campusene sammen. Grunnleggende infrastruktur og primærfunksjonalitet på IKT-området er en viktig forutsetning for effektivt drift og virksomhet. 3 NMBUs IKT-strategiske plattform 3.1 Grunnleggende infrastruktur og informasjonssikkerhet Grunnleggende infrastruktur er infrastruktur som understøtter hele virksomheten. Selv om NMBUs overordnede strategiske mål i beskjeden grad nevner infrastrukturen, er grunnleggende infrastruktur og informasjonssikkerhet et helt nødvendig fundament for praktisk talt all virksomhet ved universitetet. Det er nødvendig for NMBUs produksjonsevne og konkurranseevne at fundamentet er godt, og at ressursene brukes riktig. Målene i IKT-strategien er delt inn i to kategorier: Krav. Mål for å oppfylle myndighetskrav. Funksjonalitet. Mål for å oppfylle primærfunksjonalitet innenfor IKT, dvs minimum av infrastruktur og kommunikasjon som er nødvendig. 3

14 3.1.1 Grunnleggende infrastruktur Robust stamnett En generell, robust infrastruktur med nettverk og grunnleggende maskinvare utgjør den digitale grunnmuren for kommunikasjons og e-tjenester. I «Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet» påpekes ansvar for å ha en god IKTinfrastruktur (tiltak 2.7). Mål: Kontinuerlig oppdatert nettverksinfrastruktur med kapasitet til å fange opp framtidige behov NMBU skal gjennomføre årlige ROS-vurderinger 1 av nettverksinfrastrukturen NMBU skal følge UNINETTs standarder for kvalitet på infrastruktur Trådløst nett På få år har det norske samfunnet gjennomgått en stor forandring i bruk av digitale hjelpemidler. Både studenter og ansatte forventer å kunne benytte både eget og universitetets digitale utstyr med trådløs nettilknytning. Et godt trådløstilbud setter NMBU i en bedre konkurransesituasjon sammenlignet med andre universitet både nasjonalt og internasjonalt. Utbygging av trådløs nettdekning må ha høy prioritet, og er en naturlig forventning til et nytt universitet. Bred trådløsdekning vil gi økt tilgjengelighet for både studenter og ansatte. Mål: Trådløs nettilgang i alle NMBUs bygninger og relevante arealer NMBU skal tilby studenter og ansatte å benytte egne digitale enheter ved NMBU (BYOD 2 ) i henhold til sikkerhetspolitikk NMBU skal bygge ut trådløs nettdekning i alle relevante arealer for både studenter, ansatte og gjester, samt ha en enkel selvregisteringsløsning for gjester. NMBU skal skifte ut eldre nettverkselektronikk som ikke lenger tilfredsstiller nye og aktuelle krav. NMBU skal utforme retningslinjer slik at studenter og ansatte kan benytte eget utstyr (BYOD) på en effektiv og trygg måte uten at det kommer i konflikt med informasjonssikkerheten. 1 ROS-vurdering: Risiko- og sårbarhetsvurdering 2 BYOD: Vanlig akronym for «Bring Your Own Device». Dvs. at man kan ta med eget utstyr og benytte det i jobb eller studiesammenheng 4

15 3.1.2 Rammeverk og prinsipper for drift og support Et rammeverk for IKT, er en metodesamling som beskriver og strukturerer forvaltning av IKT-drift og -support. Det finnes flere internasjonale rammeverk, og NMBU baserer sin IKT-drift på et rammeverk som heter ITIL (Information Technology and Infrastructure Library). ITIL er i kontinuerlig utvikling, og tilpasses etter de gjeldende standarder til enhver tid. Prinsipper for drift og support kommer hovedsakelig gjennom UNINETT. Mål: NMBUs IKT-drift skal være basert på dokumentert og oppdatert kunnskap. NMBU skal ha døgnkontinuerlig sikring av prioriterte kritiske tjenester. NMBU skal ha brukerstøtte av høy kvalitet med nærhet til brukerne. NMBU skal basere sin IKT-drift på anerkjente standarder o ITIL 3 rammeverk for drift og support som sikrer kvaliteten på IKTtjenestene ved gode rutiner for drift, utvikling og støttetjenester. o UNINETTs standarder legges til grunn. UNINETTs UFS-dokumenter 4 er basert på beste praksis innen UH-sektoren samt IKT-drift generelt. UNINETT benyttes som rådgiver i IKT-spørsmål. UNINETT er KDs eget organ for å betjene UH-sektoren. NMBU skal ha oppdatert systemdokumentasjon for IKT-drift, support og utvikling basert på ROS og BIA 5. NMBU skal ha brukerstøtte av høy kvalitet med nærhet til brukerne. Det innebærer: o Medarbeidere med oppdatert kompetanse o Kontaktpersoner tilknyttet et miljø med erfaring både på IKT og NMBUs spesialfelt o Retningslinjer for responstid og tilbakemeldinger NMBU skal ha spisskompetanse innen drift av IKT-løsninger på campus og NMBUs fagsystemer. NMBU skal ha en vaktordning for kritiske tjenester. o Klinikkene ved NMBU skal ha døgnåpen drift, og klinikksystemene må ha tilgang på teknisk støtte også utenom arbeidstid. o Fjernkontor, samarbeid med universiteter og forskningsorganisasjoner i andre tidssoner, tilgjengelighet for undervisning- og undervisningsmateriale, tidsfrister for forskningsgrupper, forskningsaktivitet utenom normalarbeidstid mm medfører behov for vaktordning for IKT-tjenester utover normal arbeidstid. 3 ITIL: «Information Technology Infrastructure Library» er et strukturert rammeverk for kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren 4 UFS: UNINETT fagspesifikasjoner. 5 BIA: «Business Impact Analysis» - analyse av virksomhetsinnvirkning og konsekvens. 5

16 3.1.3 Informasjonssikkerhet Begrepene «Tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet» er de tre grunnpilarene i informasjonssikkerhet. Tilgjengelighet innebærer at NMBU skal ha en nettverksinfrastruktur som er robust og pålitelig, kan levere e-baserte tjenester med tilstrekkelig hastighet og oppetid slik at man får en god brukeropplevelse. Integritet innebærer at NMBU kan garantere at data og tjenester er pålitelige, at data ikke har blitt ødelagt pga teknisk svikt eller manipulering og at tjenester ikke er upålitelige pga teknisk utilstrekkelighet. Konfidensialitet innebærer at NMBU må kunne garantere at data eller tjenester med beskyttelsesverdi ikke kommer på avveie eller blir tilgjengelige for uvedkommende. I sitt tildelingsbrev til UH-institusjonene framsatte KD tydelige mål for institusjonene. Mål: NMBUs ansatte og studenter skal ha høy bevissthet om informasjonssikkerhet. NMBU skal ha god informasjonssikkerhet i og rundt sine IKT-løsninger for å sikre god tjenestestabilitet og for å beskytte informasjon mot misbruk. Det skal gjennomføres regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og analyse av virksomhetsinnvirkning (BIA business impact analysis). Analysene skal revideres minimum hvert 2. år NMBU skal ha kontinuitets- og beredskapsplan som bygger på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser. Det skal planlegges og gjennomføres årlige kriseøvelser. NMBU skal ha et styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS). Styringssystemet er beskrevet i «Informasjonssikkerhetspolitikk for NMBU» NMBU skal ha en kontinuitets- og beredskapsplan for IKT infrastruktur (KBP 6 ) En KBP skal være basert på grundige og oppdatere ROS- og BIA-analyser. En kontinuitets- og beredskapsplan for IKT skal understøtte to ulike situasjoner: o Svikt i kritiske IKT-tjenester. o Beredskapssituasjoner i institusjonen som krever bistand fra IKT. NMBU må etablere et SSIS i henhold til ISO27001 slik det beskrives i «informasjonssikkerhetspolitikk for NMBU». NMBU skal gjennomføre kurs for alle ansatte i informasjonssikkerhet Universell utforming Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonstekniske (IKT)- løsninger trådte i kraft så sent som 1. juli Kravet er at IKT-løsninger rettet mot allmenheten (foreløpig mot nettløsninger og automater) skal være universelt utformet. 6 KBP: Kontinuitets- og beredskapsplan 6

17 I tillegg til universell utforming av selve IKT-løsningene, kan IKT-løsninger også bidra til bedre universell utforming på andre områder, slik som teleslynge og lydgjengivelse i både større og mindre lokaler og fleksibel tilgjengelighet av undervisning og undervisningsmateriale. Mål: IKT-løsninger ved NMBU skal utformes i tråd med forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonstekniske (IKT)-løsninger Undervisningsrom skal utformes i tråd med prinsipper for universell utforming. Ved etablering eller rehabilitering av undervisningsrom skal dette gjøre i henhold til prinsippene om universell utforming. Dataarbeidsplassen skal utstyres med hjelpemidler for universell utforming som standard (skjermleser, skjermforstørrer) NMBUs telefoniløsning skal være tilrettelagt for brukere med syns- eller bevegelsesvansker. Webløsninger ved NMBU skal utformes i henhold til prinsippene om universell utforming. Tjenester rettet mot allmenheten prioriteres. 3.2 IKT-infrastruktur for kjernevirksomheten Dette kapitlet omhandler primærfunksjonalitet som kan knyttes direkte til kjernevirksomhetsområdene Forsking Robust og enkel kommunikasjon Ansatte og studenter ved NMBU skal ha tilgang til robuste nettverkstjenester som gir sikker tilgang til tjenester både på campus og utenfor NMBU. Gjester ved NMBU skal ha tilgang til trådløst nett via eget utstyr Nettverksinfrastruktur med høy kapasitet og høy tilgjengelighet for både universitetseid utstyr og personlig IKT-utstyr. Deltagelse i nasjonale satsninger på samhandlingstjenester i UH-sektoren Sikker lagring av data Forskere skal ha tilgang til sikker datalagring tilpasset dataenes sikringsbehov. NMBU skal legge til rette for datalagring i tilstrekkelig omfang på campus eller via nasjonale satsninger innenfor UH-sektoren. Forskere skal få opplæring i informasjonssikkerhet og assistanse til å vurdere riktig sikringsnivå ved bruk av skytjenester i samarbeidsprosjekter Robust basisinfrastruktur for forskning NMBU skal ha en basisinfrastruktur som tillater og muliggjør forskningsfinansierte systemer, enten ved NMBU eller tilrettelegging av 7

18 infrastruktur i UH-systemet (UNINETT). Tilrettelegge administrativ struktur for betalte tjenester, dvs tjenester som finansieres av forskningsprosjekter og institutter. Bistand og veiledning til forskningsmiljøer som skal benytte tjenester ved andre institusjoner Undervisning Plattform for digital utvikling NMBUs IKT-infrastruktur skal understøtte undervisningsmetoder med digitale verktøy. Ved etablering eller rehabilitering av undervisningsrom skal den generelle IKTinfrastrukturen være dimensjonert for at man kan ta bruk digitale undervisningsmetoder i henhold til NMBUs digitale strategi (e-strategi). NMBU skal legge til rette for at undervisningen skal kunne gjøres tilgjengelig som nettundervisning ved behov Universell utforming NMBUs undervisning skal følge prinsippene for universell utforming. Ved etablering eller rehabilitering av undervisningsrom skal dette gjøres i henhold til prinsippene om universell utforming (jfr pkt 3.1.4). NMBU skal legge til rette for at undervisningen skal kunne gjøres tilgjengelig som nettundervisning ved behov Formidling og publikumstjenester Robuste webtjenester NMBU skal ha robuste webtjenester som kan følge opp kommunikasjonsstrategien. NMBU skal ha sikkerhet og redundans 7 i infrastruktur og tjenermiljø for å sikre tilgjengelighet av tjenester, herunder eksterne og interne webtjenester. NMBU utformer webtjenester i tråd med «Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor» Klinikksystemer og laboratorietjenester NMBU har en omfattende klinisk aktivitet innenfor smådyr, hest og produksjonsdyr, og driver et undervisningshospital. 7 Redundans: Bruke ekstra, overflødig kapasitet for å etablere en sikkerhetsmargin mot feil på systemene 8 8

19 Flere av NMBUs laboratorier er akkrediterte og fungerer som referanselaboratorier for eksterne aktører. Mål: NMBU skal ha høyt nivå for informasjonssikkerhet i laboratorie- og klinikksystemene for å sikre konfidensialitet for sensitive data. NBMU skal ha høyt nivå for informasjonssikkerhet i laboratorie- og klinikksystemene for å sikre tilgjengelighet og integritet av data. IKT-systemer tilknyttet klinikkvirksomheten skal ha redundans i infrastruktur og i tjenermiljø for å sikre mot avbrudd i klinikkvirksomheten. Høy sikkerhet rundt adgangen til klinikksystemene av hensyn til personvern og pasientinformasjon IKT-infrastruktur for akkrediterte og vanlige laboratorier skal ha sikkerhet for å hindre avbrudd og innsyn i forskningsresultater og oppdragsdata. Vaktordning utenom arbeidstid for klinikksystemene Sikring av betalingsterminaler (leverandøransvar, men NMBU må legge til rette) Administrative tjenester Informasjonssikkerhet og sikker drift NBMU skal ivareta informasjonssikkerhet i alle administrative systemer. NMBU skal ha en IKT-arkitektur som sikrer optimal dataflyt og samkjøring mellom administrative systemer NMBU skal gjennomføre tiltak slik det er beskrevet i NMBUs informasjonssikkerhetspolitikk. NMBU skal ha robuste og kostnadseffektive driftsløsninger. o NMBU skal gjennomføre jamnlige ROS-vurderinger og BIA-analyser med definerte intervaller o NMBU skal definere IKT-arkitekturprinsipper for å sikre dataflyt mellom systemer NMBU vil benytte fellesløsninger i sektoren (UNINETT) når disse er hensiktsmessige og kostnadseffektive Opplæring og informasjon til ansatte og studenter NMBU skal ha opplæringstilbud som gjør ansatte i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver med trygghet og effektivitet. Et oppdatert dokumentasjonssystem som inneholder informasjon, rutiner og prosedyrer for e-tjenester og informasjonssikkerhet. Nettbaserte selvstudiumskurs i viktige emner om utnyttelse av digitale verktøy Opplæringskurs i informasjonssikkerhet Opplæringskurs for nyansatte 9

20 4 Budsjettdekning av NMBUs IKT-strategiske plattform Alle strategiske satsninger skal baseres på «det finansierende ansvarsprinsipp» hvilket innebærer at strategier som fremmes skal ha finansieringsforankring i universitetsstyret. NMBUs IKT-strategiske plattform forutsetter at finansieringen skjer etter to hovedprinsipper: Sentral drift og infrastruktur skal være basis for alle. Finansieringen skjer over sentralt budsjett. Satsningene som er formulert i dette dokumentet er i hovedsak i denne kategorien. Det må etableres en administrativ struktur for å ivareta utvidede behov for IKTinfrastruktur og tjenester som genereres på fakultets- og instituttnivå. Finansiering må skje i henhold til det «finansierende ansvarsprinsipp». 5 Henvisning til tiltak og handlingsplaner Tiltak og handlingsplaner som følger opp NMBUs IKT-strategiske finnes i hovedsak i følgende dokumenter: 1. Årsplan 2. Rapport og planer i det årlige budsjettarbeidet. 3. Årlig handlingsplan for IKT-satsninger IT-avdelingen Videre har følgende dokumenter sammenfallende føringer som må koordineres med NMBUs IKT-strategiske plattform: 1. Informasjonssikkerhetspolitikk for NMBU 2. NMBUs e-strategi 10

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Innkalling. Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 (legges på bordet)

Innkalling. Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet 18. september 2013 (legges på bordet) 1 av 83 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås Fellesstyrets medlemmer 11. september 2013 Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013

Innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste FS-94/13 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. juni 2013 1 av 68 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås Fellesstyrets medlemmer 12. august 2013 Innkalling Det innkalles til møte mandag

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2018 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013. Kapittel 1. Regler som gjelder

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US 62/16; arkiv nr. 16/00948 (godkjennes endelig av Universitetsstyret

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 06/13 Dato: 18. juni 2013 Tid: Del I: 08:00 09:00 og del II: 12:00 15:00 Sted: KD

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Gustav Birkeland SUHS-konferansen 4. november 2015 Mål s overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren er å forebygge

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

STYRESAK - fellesstyret

STYRESAK - fellesstyret STYRESAK 1 STYRESAK - fellesstyret Møtedato: 07.10.2013 Dokumentdato: 2.10.2013 Saksbehandler: Nils A. Dugstad Saksnummer: HiBu 2012/1740.og Hive 2012/996 SAK 52/13 Godkjenning av rektorvalget Forslag

Detaljer

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter

Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter 103 av 124 FS-83/2013 Utlysningstekst. Leder av Studieavdelingen, Kommunikasjons- og markedsavdelingen, ITavdelingen og Felles ressurssenter Møtedato: Saksansvarlig: Saksbehandlere: 18. juni Jan Olav Aarflot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer 1 av 151 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 21. november 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør US 87/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst administrasjonsdirektør Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1.

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU

ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU US 79/0 ORIENTERING OM RESULTATENE AV ARBEIDSMILJØKARTLEGGINGEN VED NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Birger Kruse Saksbehandler: Torborg Storaas Arkiv nr: /0606 Vedlegg:. Resultat; NMBU. Resultat:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Informasjonssikkerhet i UH-sektoren

Informasjonssikkerhet i UH-sektoren Informasjonssikkerhet i UH-sektoren Per Arne Enstad CSO Forum, 13-14 juni 2012 Dagens tekst Bakgrunn Gjennomføring Hvorfor sikkerhetspolicy? Erfaringer så langt Veien videre 2 Bakgrunn Tradisjonelt: Sikkerhet

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015

Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Referat fra instituttrådsmøte 11. mars 2015 Til stede: Ivar P. Gladhaug (møteleder), Hanne F. Harbo, Tom Øresland, Finn Olav Levy, Lars Gullestad (møter

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling

Til medlemmer av Fellesstyret. Oslo, 25. februar 2013. Innkalling 1 av 181 Til medlemmer av Fellesstyret Oslo, 25. februar 2013 Innkalling Det innkalles til møte tirsdag 5. mars 2013 kl. 10.00 16.00 for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer