IT er ikke bare for IT-revisorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT er ikke bare for IT-revisorer"

Transkript

1 IT er ikke bare for IT-revisorer Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 2014 Kent M. E. Kvalvik

2 Agenda Hvorfor IT-revisjon Endringer i risikobildet IT-risikoer Forventninger til IT i finansiell revisjon Forventninger til IT i operasjonell revisjon Kompetanse og samarbeid Grunnleggende IT-kompetanse Ulike kompetansenivåer Suksessfaktorer for samarbeid Omfang av IT-revisjoner Generelle IT-kontroller Vurdere resultater fra revisjon av IT-kontroller Kost/nytte-vurderinger og revisjonsstrategier 2

3 Kort om Kent Partner og leder av Risk & Advisory Services i RSM tidligere arbeidsgivere er blant annet PwC, BDO, Ernst & Young, DNB Konsernrevisjonen, Schibsted og Olivetti Jobbet med IT siden 1993 puslet med IT siden 1981 fokus på IT-revisjon, -styring og -kontroll siden 1999 Master of Management fra BI i 2009 internrevisjon, risikostyring, innovasjon og IT-ledelse, prosjektledelse Sertifisert CIA, Dipl. IR, CRMA, CGEIT og CRISC Leder IT-nettverket i Norges Interne Revisorers Forening 3

4 Hvorfor IT-revisjon? 4

5 Forståelsen av virksomhetens IT-systemer, og hvordan IT-systemene understøtter virksomheten er sentralt for å kunne se hele risikobildet for revisjonsoppdraget 5

6 Endringer i risikobildet Bruk av informasjonsteknologi gir muligheter for å redusere risiko på en rekke områder men kan samtidig introdusere nye, vesentlige risikoområder og feilkilder Det er lav risiko for tilfeldige feil i kontroller eller ved behandling av data og transaksjoner i IT-systemer men dersom det oppstår en feil, er det derimot ganske sannsynlig at feilen gjelder alle transaksjoner av samme type eller periode 6

7 IT-risiko i virksomhetens prosesser En samlet forståelse av både IT-miljøet, linjeaktiviteter og prosesser er en forutsetning for en effektiv og målrettet revisjon IT-løsningene blir en stadig større og mer integrert del av virksomhetens prosesser All lagring og behandling av data skjer hovedsakelig i IT-systemene Interne kontroller blir i økende grad innebygget i IT-systemene Dokumentasjon og revisjonsbevis ligger i IT-systemene 7

8 Generelle IT-risikoer Kun elektroniske spor og logger Sikkerhetsbrudd Feil i maskin- og programvare Helautomatiske transaksjoner Systematiske feil Tilgangskontroll Færre mennesker involvert Redusert arbeidsdeling 8

9 Noen spørsmål om IT... Er de verdiene riktig sikret? Hvem har ansvaret for at data ikke kommer på avveie? Hva skjer ved et eventuelt virusutbrudd? Hvor lenge kan virksomheten fungere uten IT-systemer? Hvor lang tid tar det før virksomheten lider økonomiske tap som følge av manglende IT-systemer? Hvem godkjenner endringer på IT-systemer? Lagres data i nettskyen (Cloud)? Hvilke data lagres i nettskyen? Har virksomheten en policy for bruk av skytjenester? Er skytjenester vurdert med tanke på tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet? Behandler (eller lagrer) virksomheten personsensitiv informasjon (i skyen eller andre steder)? Benytter virksomheten mobile enheter (bærbare PCer, nettbrett, mobiltelefoner)? Blir data av og til hentet tilbake fra sikkerhetskopi? Hvem har tilgang til hva? Arbeidsdeling? Er det kontroll med tilgangene til de ansatte? Blir tilganger til ansatte som slutter trukket tilbake? Støtter IT-systemene brukerne i utførelsen av sine arbeidsoppgaver - og har de fått opplæring? Fungerer kontrollene i IT-systemene slik som arbeidsprosessene forutsetter? 9 Kan brukere endre på sikkerhetsinnstillinger på sin PC? Er det lagt begrensninger på internett-trafikken? Blir internett bruken sjekket for skadelig programvare? Blir alle PC-er installert og konfigurert av IT-funksjonen? Etterleves sikkerhetsanbefalinger fra systemleverandørene? Blir brukere tvunget til å velge passord som er vanskelig å gjette? Hvordan sikres brukerne opplæring og økt bevissthet rundt informasjonssikkerhet? Blir all e-post sjekket før den leveres til e-post server? Vet fjernoppkobling, blir datatrafikken kryptert VPN? Er varslingssystemer for detektering av datainnbrudd tatt i bruk? Er det innført mekanismer som hindrer bruk av uautoriserte minnepinner? Blir informasjon lagret kryptert på portable lagringsmedia? Blir informasjon tilstrekkelig destruert ved kassering/ reparasjon av IT-utstyr? Finnes retningslinjer for bruk av portable lagringsmedier? Hvordan følges det opp at IT-leverandørene leverer avtalt tjenestenivå, og til riktig pris? Er avtalt tjenestenivå i samsvar med virksomhetens behov?

10 IT-miljøet påvirker revisjonsrisikoen Iboende risiko Kontrollrisiko Oppdagelsesrisiko Revisjonsrisiko 10

11 IT er en del av virksomhetens risiko- og kontrollmiljø ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser har som mål: Revisor har som mål å identifisere og anslå risikoene for vesentlig feilinformasjon, enten de skyldes misligheter eller feil, på regnskaps- og påstandsnivå, gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, for dermed å danne grunnlag for utforming og iverksettelse av handlinger for å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon. 11

12 ISA Informasjonssystemet, herunder tilknyttede forretningsprosesser, som er relevante for finansiell rapportering, og kommunikasjon 18. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av de delene av informasjonssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprosessene, som er relevante for finansiell rapportering, herunder følgende områder: a) transaksjonsklasser som er vesentlige for regnskapet b) prosedyrene innen både IT-systemer og manuelle systemer -som initierer, registrerer, prosesserer og eventuelt korrigerer transaksjonene, og overfører dem til hovedboken og rapporterer dem i regnskapet c) det tilknyttede regnskapsmaterialet, den underbyggende informasjonen og de spesifikke kontoene i regnskapet som benyttes for å initiere, registrere, prosessere og rapportere transaksjoner, herunder korrigering av feilaktig informasjon og hvordan informasjon overføres til hovedboken. Regnskapsmaterialet kan være i enten manuell eller elektronisk form d) hvordan andre hendelser og forhold som er vesentlige for regnskapet fanges opp e) prosessen som anvendes for å utarbeide enhetens regnskap, herunder vesentlige regnskapsestimater og tilleggsopplysninger f) kontroller knyttet til posteringer, herunder ikke-standard posteringer som benyttes for å registrere transaksjoner som ikke utføres regelmessig, uvanlige transaksjoner eller justeringer 12

13 Aktuelle ISA-er som også gjelder IT-revisjon IT-systemene og -kontroller kan ikke være en «black box» i revisjonen ISA 200 Forståelse, risikohåndtering, revisjonshandlinger, revisjonsbevis og dokumentasjon gjelder også IT-revisjonen ISA 200 Overordnede mål og gjennomføring ISA 300 ISA 315 ISA 330 ISA 500 ISA 300 Planlegging av revisjon ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene ISA 330 Håndtering av anslåtte risikoer ISA 500 Revisjonsbevis 13

14 Krav i internrevisjonsstandarden Standarden for internrevisjon (IIA 1210.A3) sier Interne revisorer skal ha kunnskaper om de viktigste risikoer og kontrolltiltak innenfor informasjonsteknologi, og tilgjengelige teknologibaserte revisjonsteknikker for å utføre sine tildelte arbeidsoppgaver. Det forventes imidlertid ikke at alle interne revisorer skal ha samme ekspertise som en internrevisor som har IT-revisjon som sitt primære ansvarsområde. 14

15 Kompetanse og samarbeid 15

16 Revisors IT-kompetanse I dag Om to år Tid Denne har Terje Tvedt vist frem i over 10 år, og gjelder fortsatt... 16

17 Grunnleggende IT-kompetanse Kunnskap om hvordan IT blir brukt og om relaterte risikoer, og evne til å bruke IT som en ressurs i utføringen av revisjonsarbeid, er grunnleggende for revisorens effektivitet på alle nivåer Sikre tilstrekkelig kunnskap for å overordnet identifisere og forstå IT-risiko ved grunnleggende forståelse for sentrale begreper innen informasjonsteknologi kunnskap om IT-sikkerhet og vanlige sikkerhetsmekanismer forståelse av IT-kontroller og hvordan IT-miljø påvirker finansiell rapportering og operasjonell drift 17

18 IT-kompetanse Revisjonsledere Sikre målrettet bruk av IT, forstå hvordan revisjonsanbefalinger påvirker virksomhetens risikobilde og måloppnåelse ved å inneha grunnleggende IT-kunnskap; pluss nok forståelse til å behandle IT i planlegging, gjennomføring og rapportering forstå trusler og sårbarheter forbundet med automatiserte prosesser nok kunnskap til å kunne vurdere bruk av IT-verktøy i revisjonsvurderinger og tester nok kompetanse til å sikre at revisjonsmedarbeider har tilstrekkelig IT-kunnskap for gjennomføring av revisjoner 18

19 IT-kompetanse Teknisk IT-spesialist Sikre nok teknologisk kompetanse til å vurdere hvordan kontroller i underliggende teknologi påvirker prosessene og kontrollmiljøet Det er på dette nivået en vanligvis forbinder IT-kunnskap med ITrevisjon; tekniske IT-spesialister med dybdekompetanse innen et eller flere teknologiområder Også tekniske spesialister i IT-revisjon må fungere på ledelsesnivå, og relatere sine observasjoner og anbefalinger til virksomhetens risikobilde og måloppnåelse Må ha kunnskap om underliggende teknologi, og være kjent med trusler og sårbarheter forbundet med teknologien Aktuelle sertifiseringer her kan være CISA og CISM fra ISACA, spesifikke produktsertifiseringer fra leverandører og mer avanserte kurs i bruk av automatiserte IT-verktøy 19

20 IT-revisorer og andre revisorer Metoder, rammeverk og verktøy er rimelig enkelt å håndtere Virksomhetsforståelse, kommunikasjon og samarbeid er vanskeligere også for IT-revisorer 20

21 Suksesskriterier IT-revisjon Virksomhetsforståelse og risikovurderinger Revisjonsteamet må se på IT som en av mange risikoområder som må håndteres IT-revisor må forstå virksomheten og revidert enhets målsettinger Integrasjon med revisjonsteam IT-revisor bør være en naturlig del av de fleste revisjonsteamet IT-revisor bør delta på alle planleggingsmøter og statusmøter IT-revisor bør involveres tidlig økt kvalitet økt effektivitet tilfredsstillende helhet Gi verdi Bruk av IT-revisjon må tilpasses beste kost/nytte for revisjonsoppdraget IT-revisjonen bør gi merverdi slik at styring og kontroll med IT-miljøet forbedres Kommunikasjon Jevnlig kommunikasjon fra start til slutt IT-revisor må evne å formidle hvilke konsekvenser IT-revisjonen kan ha for øvrige revisjonsområder Tilpasse kommunikasjon til mottager 21

22 Virksomhetsforståelse og risikovurderinger Revisjonsteamet må se på IT som en av mange risikoområder som må håndteres IT-revisor må forstå virksomheten og revidert enhets målsetninger virksomhetens overordnede system for risikostyring aktuelle regulatoriske krav faktiske verdidrivere 22

23 Integrasjon med revisjonsteam IT-revisor bør være en naturlig del av revisjonsteamet IT-revisor bør delta på alle planleggingsmøter og statusmøter IT-revisor bør involveres tidlig For spesifikke IT-revisjoner bør revisjonsledere med ansvar for berørte enheter og/eller prosesser involveres i planlegging og rapportering 23

24 Kommunikasjon Jevnlig kommunikasjon fra start til slutt, både med øvrig revisjonsteam og revidert enhet IT-revisor må evne å formidle hvilke konsekvenser IT-revisjonen kan ha for øvrige revisjonsområder og prosesser Funn fra mer tekniske IT-revisjoner må kunne relateres til faktisk risiko for virksomheten Tilpasse kommunikasjon til mottager 24

25 Gi verdi Bruk av IT-revisjon må tilpasses beste kost/nytte for revisjonsoppdraget IT-revisjonen må søke å bidra til forbedret styring og kontroll med IT-miljøet, både hos revidert enhet og i virksomheten generelt Involver øvrige revisorer slik at generell IT-kompetanse i internrevisjonen økes 25

26 Omfang av IT-revisjon 26

27 Noen mål med IT-kontroller Sikre og beskytte virksomhetens verdier Data er tilgjengelig, til å stole på og tilstrekkelig beskyttet nøkkelord er konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet Ansvarliggjøre brukere Legge til rette for effektiv arbeidsdeling Beskytte brukerne Sikre personopplysninger og identitet Sikre at systemene fungerer sammen Kontrollere automatiserte prosesser Sikre at mer eller mindre komplekse beregninger og behandling av data og transaksjoner skjer på en ensartet måte Sikre revisjonsspor for alle transaksjoner 27

28 Kategorier av generelle IT-kontroller (ITGC) Overordnet styring og kontroll med IT-funksjonen rapportering, kvalitetssystem, risikostyring mv Arbeidsdeling innen IT-funksjonen ansvar og tilganger rundt utvikling, drift og systemeierskap er delt Endringshåndtering initiering, test, godkjenning og produksjonssetting involverer alle relevante parter Tilgangshåndtering bestille, endre og slette brukere, autorisasjoner og tilganger både i systemer og til fysiske installasjoner Sikkerhetskopier og kontinuerlig drift rutiner for backup og restore, håndtere hendelser Overvåkning rapportering av feil på utstyr, infrastruktur og integritet i databaser 28

29 Omfang av finansiell IT-revisjon Omfanget av IT-revisjon skal baseres på en risikovurdering være relevant for vesentlige transaksjonsklasser kun omfatte applikasjoner og infrastruktur som påvirker finansiell rapportering Gjennomgang av generelle IT-kontroller skal underbygge utvalget av applikasjonskontroller og IT-avhengige, manuelle kontroller Connect to rsmi.com and connect 29 with success

30 IT-kontroller i internkontrollmiljøet Sammenhengen mellom generelle IT-kontroller, automatiske kontroller og manuelle kontroller Manuelle kontroller Automatiske kontroller Helt manuelle kontroller IT-avhengige, manuelle kontroller Applikasjonskontroller Manuelle, forebyggende Manuelle, oppdagende Generelle IT-kontroller 30

31 Vurdere resultatene fra revisjon av ITGC Vurdering av effektiviteten til generelle IT-kontroller kan ikke generaliseres, og en svakhet i IT-miljøet behøver ikke bety at man ikke kan bygge revisjonen på interne kontroller Ved avvik i IT-kontrollmiljøet bør man vurdere å identifisere og gjennomgå kompenserende kontroller før man eventuelt endrer revisjonsstrategi til f.eks. substansrevisjon Om man skal bygge på interne, automatiske kontroller, må generelle ITkontroller verifiseres hvert år basert på en risikovurdering og oppdatert gjennomgang av generelle ITkontroller kan man rullere test av deler av kontrollmiljøet endringshåndtering og tilgangskontroll bør (kan) ikke rulleres Connect to rsmi.com and connect 31 with success

32 Ulike revisjonsstrategier Ressursinnsats Revisjonsstrategi 1 Revisjonsstrategi 2 Revisjonsstrategi 3 Revisjonssikkerhet Substanshandlinger Applikasjonskontroller Generelle IT-kontroller 32 Substansbasert Kontrollbasert

33 Omfang av IT-revisjon er også en kost/nytte-vurdering 33

34 Forutsetninger for grafen på forrige side Hver kontroll testes 15 ganger, uansett om det er en applikasjonskontroll eller en generell IT-kontroll Når det testes generelle IT-kontroller, og som er effektive, er det tilstrekkelig med én test av applikasjonskontrollen Ved test av generelle IT-kontroller testes én endringskontroll og én tilgangskontroll, hvilket ikke alltid kanskje er tilstrekkelig Test av en kontroll er like tids-/kostnadskrevende i alle tilfeller, uavhengig av type kontroll, hvilket heller ikke bestandig er tilfelle Antall applikasjonskontroller Direkte tester Test av endringskontroller Test av tilgangskontroller Totalt Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Forutsetninger og tabell er lånt fra case av Terje Tvedt 34

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

IT-revisjon, Rev2403

IT-revisjon, Rev2403 IT ADVISORY IT-revisjon, Rev2403 Torkil Hindberg, Ansvarlig for IT-revisjon i KPMG 23.03.10 ADVISORY Torkil Hindberg Alder: 31 år Stilling: Senior Manager i IT Advisory i KPMG Ansvarlig for IT-revisjon

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011

Veileder i sikkerhetsarkitektur. For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Veileder i sikkerhetsarkitektur For virksomheter som behandler personopplysninger og sensitive personopplysninger. August 2011 Innhold Innledning... 3 Krav i regelverket... 5 Hva er informasjonssikkerhet?...

Detaljer

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon

Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Bruk av kontrollretning og indirekte kontroller i revisjon Artikkelen er forfattet av: Amanuensis Eddie Flatmo Rekdal Høgskolen i Molde og Handelshøyskolen i Trondheim Artikkelen viser hvordan kontrollretning

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Oppegård kommune 24. JANUAR 2007 RAPPORT 1/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon

Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Sikkerhetsaspekter ved nettbasert tilgang til pasientinformasjon Av: Eva Henriksen & Eva Skipenes Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato:

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer