Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009"

Transkript

1 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag Måltall Oppsummering og vurderinger Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Analyse og tiltak Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten Ventetider Likeverdighet prioritering av pasienter Kvalitet Forskning og innovasjon Norsk pasientskadeerstatning Organisasjon Bemanning Sykefravær Innleie Økonomi Resultat Likviditet Omstilling Produktivitet og effektivitet Status per foretak Akershus universitetssykehus HF Blefjell Sykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF HelseSør-Øst RHF- Sykehuspartner Vedlegg Tabeller styringsvariabler/kvalitetsindikatorer Juni 2009 Rapport 1. tertial

3 1 Sammendrag 1.1 Måltall Tabell 1: Samlet oversikt Helse Sør-Øst Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. Somatikk 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Aktivitet Antall utskrevne ,4 % Ny i 2009 Antall dagbehandlinger ,2 % Ny i 2009 Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % DRG-poeng ("Sørge for" ansvaret) ,5 % ,2 % Refusjonspoeng poliklinikk ,6 % ,3 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 64 Ikke øke ,7 % Korridorpasienter Andel korridorpasienter 1,6 % ~ 0 % 2,0 % -19,1 % Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager 67,7 % 80 % -15,4 % 61,3 % 10,4 % Fristbrudd Andel fristbrudd 13,1 % 0 % 20,7 % -36,9 % Andel liggedøgn utskrivingsklare 4,6 % 0 % Ny i 2009 Prevalens av sykehusinfeksjoner 5,8 % ikke økes 5,1 % 15,4 % Strykninger av planlagte operasjoner 6,7 % < 5 % 5,9 % 14,3 % Psykisk helsevern 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Vurdering Trend Andel epikriser sendt innen 7 dager 71,6 % 80 % -10,5 % 62,8 % 14,0 % Andel fristbrudd 12,6 % 0 % 18,2 % -30,8 % Andel brudd på garantien om behandling innen 65 dager - barn og unge under 23 år med psykiske og/eller rusproblemer 29% (kun mars måned) ~ 0 Ny i 2009 Andel liggedøgn utskrivingsklare 2,5 % 0 % Ny i 2009 Andel tvangsinnlagte 15,0 % Andel skal reduseres 17,8 % -16,0 % Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne ,0 % ,1 % Antall dagbehandlinger ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 50,0 Redusere 11,1 % 48 4,2 % Andel korridorpasienter - akuttavdeling 1,3 % ~ 0 % 1,6 % -20,6 % Andel ambulante konsultasjoner 7,0 % 0 % Ny i 2009 Andel ikke planlagte reinnleggelser 17,6 % 14,4 % 22,1 % Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne ,7 % 311 5,8 % Antall dagbehandlinger ,0 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,7 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 55,0 Redusere 1,9 % 64-14,1 % Juni 2009 Rapport 1. tertial

4 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Vurdering Trend Antall utskrevne ,6 % ,7 % Antall dagbehandlinger ,7 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % ,4 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 69,0 Redusere 13,1 % 63 9,5 % Andel epikriser sendt innen 7 dager 77,3 % 80 % -3,4 % 68,7 % 12,5 % Andel fristbrudd 9,3 % 0 % 14,7 % -36,6 % 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Økonomi Resultat iht. økonomisk krav fra HOD Omstilling Faktisk Budsjett Avvik i % Faktisk Endring i % ,4 % ,5 % ,2 % ,7 % Likviditesreserve ,1 % N/A HR 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Årsverk ,5 % ,7 % Sykefravær 8,9 % 8,9 % -0,1 % 1.2 Oppsummering og vurderinger I forbindelse med styrets behandling av sak Aktivitets- og økonomirapport per april 2009 er styret svært bekymret over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen som viser et negativt budsjettavvik per april på ca 167 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF vil gjennom den løpende oppfølgingen av foretakene, sikre tilstrekkelig fokus på omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. I foretaksgruppen har det over lengre tid vært en positiv utvikling i forhold til å få kontroll med veksten i bemanning. For de foretak som ikke har tilstrekkelig kontroll og styring over bemanningsutviklingen er behov for en spesiell oppfølging av dette området Utfordringsbildet er ulikt for foretakene og Helse Sør-Øst vil differensiere oppfølgingen av helseforetakene slik at de med størst utfordring i forhold til aktivitet, bemanning og økonomi følges tettest opp og at nødvendige tiltak for å redusere risikobildet gjennomføres. I neste styremøte vil Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF særskilt redgjøre for styret Helse SørØst RHF om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå et økonomisk resultat i balanse. Det vil i tillegg bli foretatt en fornyet gjennomgang av budsjettpostene knyttet til regionale satsninger i 2009 med sikte på å bidra til å nå foretaksgruppens økonomiske resultat og det må vurderes fortløpende eventuelle likviditetsmessige konsekvenser av resultatutviklingen. Det er også viktig med god medvirkning og forankring fra brukere og ansatte for å sikre at driften tilpasses de kvalitative og økonomiske rammebetingelser som er gitt fra eier i De viktigste forklaringene på det akkumulerte avviket på 167 millioner kroner er manglende realisering av omstillingstiltak, lavere aktivitet enn budsjettert og dermed sviktende inntekter, og et budsjettavvik knyttet til innleid helsepersonell. Juni 2009 Rapport 1. tertial

5 Realiserte omstillingstiltak viste samlet sett i foretaksgruppen 84,8 %. Det er realisert et lavere faktisk beløp enn samme periode i fjor, men med en vesentlig høyere realiseringsgrad. Det økonomiske avviket medfører at de foretakene som har betydelige resultatavvik må øke realiseringsgraden og samtidig komme opp med nye omstillingstiltak. I forhold til å hente ut faktiske resultateffekter i 2009 er det kritisk å få på plass slike nye tiltak før sommerferien. For den somatiske virksomheten er det en aktivitetssvikt per 1. tertial på 3,5 % (8 064 DRGpoeng) og døgnopphold har hatt en reell aktivitetsnedgang. Dagbehandling og poliklinikk har redusert aktivitet ift budsjettmål, men her er det økning sammenliknet med 2008-tallene på 1,5 %. Aktiviteten må få en reell vekst i resten av året, dersom en skal nå føringen om 1,5 % vekst også for døgnbehandlingen. Det er døgnbehandlingen som gir det sterkeste utslaget på samlet DRG-aktivitet og de tilhørende inntekter. Det har samlet sett vært en positiv utvikling innen psykisk helsevern og rusbehandling og aktiviteten holder seg over eller på linje med budsjett- og plantall. Aktivitetsnedgangen ser ut til å ha begrenset effekt på bemanningsutviklingen selv om den totale bemanningen er lavere enn budsjettert og har ligget lavere enn foregående år de siste 8 månedene. Årsaken til at bemanningen er lavere enn budsjettert er et lavere bemanningsnivå enn planlagt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien og rus, mens både somatikk og voksen psykiatri ligger moderat over budsjettet. Innen psykisk helsevern er ventetidsutviklingen god, innen somatikk viser ventetidene en økende tendens, mens utvikingen av ventetidene innen TSB er bekymringsfull. For korridorpasienter, epikrisetid og fristbrudd går utviklingen i riktig retning på alle tjenesteområder. Det vises for øvrig til pkt 6 nedenfor for en mer detaljert gjennomgang og vurdering av det enkelte foretak. 2 Aktivitet Hovedfunn: - Det har vært betydelige aktivitetsavvik i fht budsjett innen somatikk. Døgnaktiviteten ligger også lavere enn nivå 2008, mens aktiviteten på dagbehandlinger og poliklinikker har økt i forhold til 1. terial Samtidig øker antallet nyhenviste pasienter og ventetidene viser tendens til økning. Foretaksgruppen har gitt en inntektsramme som forutsetter en samlet aktivitetsøkning svarende til 1,5 %. For enkelte helseforetak har aktivitetsnedgangen gitt en inntektssvikt. Alle helseforetakene har stor oppmerksomhet på aktiviteten i somatisk sektor, og opprettholder sine aktivitetstall for året. - Innen psykisk helsevern svarer aktiviteten til de budsjetterte måltallene for 1. tertial. Nyhenvisninger øker, men kapasiteten er bygd opp slik at ventetidsutviklingen er god med reduserte ventetider for BUP og stabile ventetider innen VOP. En betydelig del av den utadrettede virksomheten skjer ambulant og er ressurskrevende, og det understreker fortsatt behov for stort fokus på produktivitetsøkning innen psykisk helsevern. - Aktiviteten innen TSB er økende, men utviklingen er mest tilfredsstillende innen privat sektor. Ventetidsøkningen er bekymringsfull, og en antar at den har sammenheng med at flere søker seg til behandling når behandlingstilbudene øker. Utviklingen gir grunn til ytterligere ressursinnsats, mens også med fokus på produktivitetsøkning i egne foretak. Juni 2009 Rapport 1. tertial

6 2.1 Somatikk Aktivitet HFene og private ideelle sykehus Tabell 2 viser samlet oversikt over nøkkeltall somatikk, både for døgn- og dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Antall utskrevne pasienter og antall dagbehandlinger er på hhv. 3,4 % og 3,2 % under budsjett. Tilsvarende er det en mindre reduksjon i antall liggedøgn i perioden. Antall dagbehandlinger er likevel høyere (1,9 %) enn på samme tid i For poliklinisk virksomhet er antall inntektsgivende konsultasjoner 1,1 % prosent under budsjett, men 1,5 % høyere enn i Polikliniske refusjonspoeng ble innført , og tallene fra 1. tertial 2008 er ikke pålitelige som sammenligningsgrunnlag. Tabell 2: Samlet aktivitet somatikk per 1. tertial 2009, sammenligning med periodisert budsjett og med samme periode Diff. resultat Somatikk - døgn- og dagpasienter Resultat samme periode 2008 Res. hittil i Avvik fra Budsjett år budsjett Avvik i % Faktisk % Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling * ,4 % ,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling * ,1 % ,4 % Ant. Dagbehandlinger * ,2 % ,9 % Sum DRG poeng innlagte ,7 % 541 0,3 % Sum DRG poeng dagpasienter ,6 % 290 0,9 % Sum DRG poeng - ISF-ref. (egne pas.) ,5 % ,1 % Somatikk - Poliklinikk Ant. Inntektsgivende polikliniske kons ,1 % ,5 % Sum ref. poeng pol. for egne pasienter ** ,6 % ,7 % DRG-tallene gjenspeiler aktiviteten. Målt i DRG-poeng etter regionens sørge-for ansvar er samlet antall poeng 3,5 % (8 064 DRG-poeng) lavere enn budsjettert, men i budsjettet er det lagt inn en DRG-reserve under punkt kjøp fra private kommersielle sykehus, jfr. tabell 3. Dersom en sammenlikner med samme periode i 2008, ligger årets aktivitet 1,1 % (2 309 DRG-poeng) høyere, som likevel er noe lavere enn målet om en økning på 1,5 % for året som helhet. Det må også bemerkes at det erfaringsmessig er et etterslep på registrerte DRG-poeng på grunn av manglende koding. Tabell 3 viser at enkelte helseforetak har betydelige DRG-avvik mot budsjett. Det største absolutte avviket har Oslo universitetssykehus HF med DRG, som utgjør rundt 70 % av samlet negativt avvik for helseforetakene. Ellers har Blefjell sykehus, Ringerike sykehus og Sykehuset Telemark store relative, negative avvik. Tre HF (Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus) har positive avvik i forhold til budsjett. Til sammenligning viser tabell 3 at de private ideelle sykehusene har en DRG-aktivitet som ligger 1,2 % over egne budsjetter. Tallene kan tyde på at det ved enkelte helseforetak har vært en reell aktivitetsnedgang, som en foreløpig ikke har sikre forklaringer på. Gjennom 1. tertial regnet en med at noe av nedgangen kunne forklares med feil periodisering, men etter at tertialet er avsluttet må en konkludere med at avviket skyldes mer enn kalender-effekter. RHFet følger nøye opp aktiviteten i de månedlige oppfølgingsmøtene med HFene, der ledelsen i aktuelle foretak må legge frem avviksanalyser og risikovurderinger, samt redegjøre for korrigerende tiltak for å nå målene i Juni 2009 Rapport 1. tertial

7 Tabell 3: DRG-poeng per foretak/sykehus og regionalt ift. sørge-for ansvaret per 1. tertial 2009 Virksomhetsnavn 1. tertial tertial 2008 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Akershus universitetssykehus HF ,5 % Blefjell Sykehus HF ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehusapotekene HF Sykehuset Asker og Bærum HF ,8 % Sykehuset Buskerud HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet Sykehus HF ,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9 % Betanien Hospital ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % Martina Hansens Hospital ,7 % Revmatismesykehuset ,7 % 454 Sum private ideelle sykehus ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private s ,5 % Aktivitet ved private kommersielle sykehus Tabell 3 viser at kjøp fra private kommersielle sykehus ligger 326 DRG-poeng (4,9 %) lavere enn i samme periode i Av budsjettekniske grunner er det bedre å sammenlikne den reelle aktiviteten mot fjoråret enn mot årets DRG-budsjett. Den overveiende delen av kjøpene utgjøres av dagkirurgiske tjenester og kjøp av hjertekirurgi og rehabilitering fra Feiringklinikken. 2.2 Psykisk helsevern Innen psykisk helsevern, både for voksne og barn og ungdom, er antall utskrivninger og antall polikliniske konsultasjoner over budsjettallene for 2008, og aktiviteten er høyere enn i samme periode Sammenliknet med somatikken er utviklingen langt bedre innenfor disse fagområdene, og mer i tråd med styrings- og budsjettmål. Resultatene for 1. tertial er i tråd med helseregionens målsetting for 2009 om en aktivitetsøkning på 2,5 % innenfor psykisk helsevern. Antall dagbehandlinger er noe redusert og kan bl.a. tilskrives at ansvaret i noen grad er overført til kommunene, og en del av spesialisthelsetjenestens dagtilbud gis og registreres nå som polikliniske aktivitet. Dette gjelder både for voksne og barn/ungdom, og utslagene framgår av tabellen. Vi ser en fortsatt vekst i polikliniske konsultasjoner, og 7 % av denne aktiviteten skjer som ambulant virksomhet innen psykisk helsevern for voksne. Juni 2009 Rapport 1. tertial

8 Tabell 4: Samlet aktivitet psykisk helsevern per 1. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett og med samme periode Diff. resultat Voksenpsykiatri Resultat samme periode Res. hittil i Avvik fra Budsjett 2008 år budsjett Avvik i % Faktisk % Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % 102 1,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,8 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % ,1 % Barne - og ungdomspsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % 19 6,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,4 % ,3 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,9 % ,3 % Andel ambulante konsultasjoner psykisk helsevern (voksne) Andel ambulante konsultasjoner (besøk i hjemmet eller annet sted utenfor faste kontorer/behandlingssted) i psykisk helsevern ble innført som en ny indikator i Helse Sør-Øst fra 1. januar Indikatoren måler andel ambulante konsultasjoner som gir NAV-refusjon i forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner som gir refusjon. Registreringen hittil i år viser en relativt stabil andel på ca 7 %. Variasjonen mellom helseforetakene er store, fra under 1 % til over 20 %. Figur 1: Andel ambulante konsultasjoner psykisk helsevern voksne. Ambulante konsultasjoner er tid-, ressurs- og personellkrevende sammenlignet med konsultasjoner utført fra kontorer i institusjon/fast behandlingssted. Noen ganger må flere personer reise sammen, for eksempel av sikkerhetsmessige grunner. Andre ganger drar tverrfaglige team på hjembesøk for vurdering og kartlegging av pasienten i hjemmesituasjonen. Slike besøk/konsultasjon teller kun som en poliklinisk konsultasjon i dagens refusjonssystem og kan derfor ikke uten videre sammenlignes med antall polikliniske konsultasjoner utført fra institusjon/fast behandlingssted. Indikatoren har vært etterspurt av fagmiljøene, bl.a. for å synliggjøre andelen av slik aktivitet. Det er også en politisk målsetting at flere konsultasjoner innen psykisk helsevern skal Juni 2009 Rapport 1. tertial

9 utføres ambulant. Resultatene tyder på at en ikke ubetydelig andel konsultasjoner nå utføres ambulant i Helse Sør-Øst. 2.3 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Samlet sett er utviklingen innen russektoren tilfredsstillende per 1. tertial. Flere har fått et behandlingstilbud i egne institusjoner i 2009 sammenliknet med Aktiviteten viser en positiv utvikling i tråd med økt satsing på sektoren, og en planlagt aktivitetsvekst på 6 % fra 2008-nivå. Døgnbehandling og poliklinisk virksomhet har økt med hhv. 7,6 % og 8,5 %. Sammenlignet med budsjett 2009 ligger antall døgnpasienter litt under periodiserte måltall, mens den polikliniske aktiviteten er noe over budsjett. Helse Sør-Øst har i år styrket behandlingstilbudet ved private institusjoner, og dette framgår tydelig av resultatene i tabell 5. Resultater hittil viser nær en fordobling av antall utskrevne fra private institusjoner, 631 i 2009 mot 339 i Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 33 %. Tabell 5: Samlet aktivitet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) per 1. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett og med samme periode Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Resultat samme periode 2008 Res. hittil i år Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i prosent Faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,6 % 139 7,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,0 % 158 0,4 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,4 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % Private Ant. utskrevne pas. døgnbeh. private % ,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling private % ,5 % Ant. oppholdsdager dagbeh. private ,7 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner private ,8 % ,4 % 2009 Diff. resultat Analyse og tiltak Ved inngangen til 2009 hadde foretaksgruppen betydelig oppmerksomhet på å realisere høye måltall for psykisk helsevern og rusbehandling. På disse områdene viser resultatene per 1. tertial at en ser ut til å nå målene, mens en har fått en uventet aktivitetsnedgang innen somatikk. På flere helseforetak har den gitt grunnlag for atskillig bekymring, og spesielt gjelder dette for de tre store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF. Hovedtallene for somatkk bekrefter den aktivitetsnedgangen som månedsrapportene har vist, selv om april isolert ga et høyere aktivitetsnivå og bedret tertialtallene noe. For å klarlegge mulige årsaksfaktorer til nedgangen, har det i tillegg til oppfølgingsmøtene vært et særskilt møte mellom analysemiljøene på regionalt og foretaksnivå. Datagrunnlaget gir ennå ikke grunnlag for sikre konklusjoner. Antallet nyhenviste pasienter øker, og regionen har aldri registrert så høyt antall nyhenvisninger som i 1. tertial Det store flertallet blir henvist til og venter på poliklinisk undersøkelse/utredning. Samtidig har vi fått et økende antall langtidsventere det siste året, også blant rettighetspasienter. Foreløpige analyser kan tyde på begynnende kapasitetsproblemer innen somatikk. Utviklingen må følges med særlig oppmerksomhet, i tillegg til at det understreker behovet for at aktiviteten økes opp til planlagt nivå. Alle helseforetakene har imidlertid stor oppmerksomhet på aktiviteten i somatisk sektor, og opprettholder sine aktivitetstall for året. Juni 2009 Rapport 1. tertial

10 3 Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten 3.1 Ventetider Aktivitetsnedgangen innen somatikk har medført økt oppmerksomhet på mulige konsekvenser for pasientene, spesielt i forhold til ventetidsutvikling. Foreløpige analyser kan tyde på at et er en begynnende ubalanse mellom antall nyhenviste og avviklede pasienter, og at ventetidene viser noe økning i deler av somatikken. Dette gjelder også for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens situasjonen bedrer seg innen psykisk helsevern Utvikling av ventetider generell status Figur 2 viser ventetidsutvikling for avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp på de fire tjenesteområdene. I perioden har det vært en klar nedgang i ventetid innen psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Innen somatikk viser ventetidene en svakt økende langtidstrend. Hvert år har det vært en topp i 3. tertial med nedgang i ventetidene til påfølgende 1. tertial. Dette er også tilfelle for 3. tertial 2008 og 1. tertial 2009, men sammenholdt med 1. tertial 2008 viser ventetidene nå en økning på 4 dager. Også for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er trenden at ventetiden har økt fra 2006 til Den har ikke vært høyere enn den nå er i 1. tertial, og tabell 10 viser at økningen fra 1. tertial 2008 er på 6 dager. Figur 2: HSØ. Utvikling ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i perioden Nærmere analyse og sammenligning med første 1. tertial i 2008 er vist i tabell 6. Tabellen viser at ventetiden for dem med rett har økt med 4 dager innen somatikk og 6 dager for TSB, mens det er en nedgang på 9 dager for BUP. Juni 2009 Rapport 1. tertial

11 Tabell 6: HSØ. Ventetid (dager) avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 1. tertial tertial tertial 2009 Endring Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne TSB (rusbehandling) Når det gjelder ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, har det fra 2007 blitt et tydeligere skille i ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp, og dem uten slik rett. Tallene for 1. tertial 2009 er vist i tabell 7. Samtidig har andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp økt i perioden, særlig innen rusbehandling (TSB). Utviklingen er forventet og i tråd med retningslinjene for prioritering av pasienter. Tabell 7: HSØ. Ventetid (dager) avviklede pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp per 1. tertial Med rett Uten rett Differanse Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne TSB (rusbehandling) Helse Sør-Øst har ikke løpende tilgang til oppdaterte ventelistedata fra de andre regionale helseforetakene utover det som kommer i rapportene fra Norsk pasientregister (NPR). Siste rapport fra NPR omfattet perioden , jfr. omtale i rapporten for 3. tertial Tallene viste den gang at Helse Sør-Øst hadde de korteste ventetidene på alle tjenesteområdene, og at det var gjennomgående i hele perioden Langtidsventende Helse Sør-Øst følger utviklingen med langtidsventende pasienter, dvs. de som har ventet over 1 år, se tabell 12. Flertallet langtidsventende er innen somtikk, og antallet, både de med og de uten rett til nødvendig helsehjelp, er nå mer en fordoblet fra 1. tertial Langtidsventende gjelder et mindre antall helseforetak. Det redegjøres nærmere for dette under ventelisteutviklingen somatiske fagområder. Det kan ikke utelukkes at en del av dem som er registrert som langtidsventende er feilregistrert og at ventelistene ikke er oppdaterte. Helse Sør-Øst RHF vil derfor igjen be om at helseforetakene gjennomgår sine ventelister og sørger for at de er oppdaterte og reelle. Økningen kan likevel være et viktig signal på kapasiteten i foretaksgruppen og vil derfor bli fulgt opp nærmere. Tabell 8: HSØ. Antall på venteliste som har ventet 1-4 år tertial 1. tertial Med rett Uten rett Sum Med rett Uten rett Sum Somatikk Psykisk helsevern voksne (VOP) Psykisk helsevern voksne (BUP) Rusbehandling (TSB) Antall nyhenviste, avviklede og ventende Ventetid for vurdering og behandling er et sentralt mål på tilgjengelighet og et viktig kvalitetsmål sett fra pasienter og befolkningens side. Mange forhold har betydning for ventetiden, blant annet behandlingskapasitet, antall nyhenviste, behandlingstiden og avvikling fra ventelisten, herunder prioriteringen av pasienter for behandling samt effektiviteten i behandlingsprosessen. For å få et bedre bilde av utviklingen over tid, har vi valgt å se flere mål i sammenheng. I tillegg til ventetider gjelder det: Juni 2009 Rapport 1. tertial

12 Antall nyhenviste 1 Antall ordinært avviklede Antall ventende Sett i sammenheng gir disse målene et bedre bilde av kapasitetsutviklingen enn kun antall på venteliste, og ventetid som gjerne har vært fokuset i offentlige sammenhenger. Bruk av flere mål kan vise om det er samsvar mellom ventetid, nyhenvisninger, avvikling av pasienter og antall som fremdeles venter på behandling og/eller utredning. Dette gjelder både på tjenesteområde og innen det enkelte fagområde. Under omtalen av de enkelte tjenesteområder blir dette analysert bredere og mer detaljert Ventetidsutvikling somatiske fagområder Ventetiden for dem med rett til nødvendig helsehjelp er nå 64 dager og for dem uten rett 74 dager, mot 60 og 72 dager i samme periode i fjor. Den har altså økt litt for begge grupper. Figur 3 viser at det i 3. tertial 2008 og 1. tertial 2009 har vært en betydelig økning i antall nyhenvisninger. Antall avviklede pasienter øker også, men ikke like mye, og resultatet er at antall ventende viser en gradvis økning. Figur 4 viser at ventetidene har en parallell periodisk økning. Figur 3: Nyhenviste, avviklede og ventende somatikk. 1 Fra telles en henvisning som nyhenvist i NPR dersom henvisningen er vurdert i perioden. Tidligere har henvisningen blitt telt som nyhenvist dersom den var mottatt og vurdert i perioden. NPR har ikke oppdatert tidligere tall for nyhenvisninger. Dette medfører at tall fra før ikke uten videre er helt sammenlignbare med tall fra Vi antar imidlertid at forskjellene er moderate og har derfor valgt å benytte tall fra før og etter i våre analyser. Det antas at tallene for 1. tertial 2009 blir noe høyere nå, enn ved tidligere registreringsmåte. Juni 2009 Rapport 1. tertial

13 Figur 4: Ventetid somatikk Fra 2006 og frem til 2. tertial 2008 her det vært rimelig samsvar mellom antall nyhenviste og avviklede pasienter, dog med sesongvise variasjoner. Antall ventende og ventetider har vært relativt stabile, men vi ser nå en tendens til økning av antall ventende og ventetid. Dette gir grunn til å stille spørsmål om det er samsvar mellom aktivitet/kapasitet og antall nyhenvisninger (behov og etterspørsel). Utviklingen gir grunn til nærmere analyse. Totaltallene for somatikk sier lite om kapasiteten på de ulike fagområdene. Derfor er en analyse av de ulike fagområdene og behandlingstilbudene av interesse. Figur 5 viser store variasjoner i ventetidene for rettighetspasienter på de ulike somatiske fagområdene. De fleste fagområder har hatt stabile ventetider. For noen fagområder, bl.a. ortopedi og hudsykdommer, har det vært en økning, mens ventetidene er redusert fra 2008 til 2009 innen plastikk-kirurgi, thorax-kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Juni 2009 Rapport 1. tertial

14 Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede med rett - somatikk, Helse Sør-Øst 1. tertial Langtidsventende somatikk. Som tidligere vist i tabell 12 har det vært en økning i antallet pasienter innen somatikk, med rett til nødvendig helsehjelp, som hadde ventet over ett år. Mens det i 1. tertial 2008 sto 778 på disse listene, har antall langtidsventende rettighetspasienter økt til i 1. tertial Nærmere analyse viser at mer enn 80 % av de langtidsventende venter på poliklinisk vurdering eller behandling. Et mindretall gjelder dagbehandling eller innleggelse. Flertallet gjelder ortopedi inkludert revmakirurgi (529) og øre-nese-halssykdommer (328), men det er også en del langtidsventende innen andre fagområder. Langtidsventende gjelder i stor grad de samme fagområdene og de samme helseforetakene som i 1. tertial 2008, med høye tall på følgende HF per 1. tertial 2009: Oslo Universitetssykehus (329 ØNH), Sørlandet sykehus (257 ortopedi) og Sykehuset Buskerud (197 ortopedi). Helse Sør-Øst har dessverre ikke tilgang til data som viser om det er fristbrudd innenfor de samme områdene. Vi har kun tilgang til data om fristbrudd på tjenesteområde. RHFet følger opp situasjonen med langtidsventende overfor det enkelte foretak, særlig med sikte på å sikre at ventelistene er oppdaterte og reelle og at pasientene mottar tilbud om plass annet sted i regionen Ventetidsutvikling psykisk helsevern Barn og ungdom (BUP) Ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp er nå 55 dager og 80 dager for dem uten rett. Sammenlignet med 1. tertial 2008 er det en reduksjon på 9 dager for dem med rett til nødvendig helsehjelp. Skille i ventetid for dem med rett og dem uten rett er økende som uttrykk for en tydeligere prioritering, jfr. figur 6. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det likevel få som ikke gis rett til helsehjelp, og fagområdet har ikke langtidsventende (> 1 år). Juni 2009 Rapport 1. tertial

15 Det er store sesongvise variasjoner i antall henvisninger og antall avviklede innen psykisk helsevern for barn og unge med høyest aktivitet i 1. tertial. Figur 11 viser at det i 2008 og 2009 har vært rimelig samsvar mellom antall henvisninger, antall avviklede og ventende, og ventetidene går stadig nedover. Utviklingen tyder på at det har blitt vesentlig bedre samsvar mellom kapasitet og henvisninger til dette tjenesteområdet i perioden Figur 6: Antall nyhenviste, avviklede og ventende psykisk helsevern barn og unge. Figur 7: Ventetider psykisk helsevern barn og unge. Voksne (VOP) Gjennomsnittlig ventetid for voksne pasienter innen psykisk helsevern har stabilisert seg på mellom 40 og 50 dager. Ventetiden er nå 50 dager for dem med rett til nødvendig helsehjelp og 53 dager for dem uten rett. Tilsvarende tall i 1. tertial 2008 var hhv. 48 og 50 dager. Figur 13 viser at det har vært liten forskjell i ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp og dem uten rett. Sammenliknet med bildet for BUP kan dette tyde på en mindre aktiv bruk av prioriteringsforskriften innen VOP. Juni 2009 Rapport 1. tertial

16 Figur 8: Nyhenviste, avviklede og ventende - psykisk helsevern voksne Figur 9: Ventetider psykisk helsevern voksne. I perioden har det vært godt samsvar mellom antall nyhenvisninger og avviklede pasienter innen psykisk helsevern for voksne, men det kan synes som det nå er et sprik mellom antall henvisninger og antall avviklede i Dette vil bli fulgt opp i tiden fremover. Antall ventende og ventetiden har likevel holdt seg relativt stabilt fra 2007 til 2009, men den registrerte tendensen til økning i antall nyhenviste pasienter aktualiserer økt bruk av prioriteringsveilederen Ventetidsutvikling tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp (alle behandlingsnivå) er nå 69 dager, mens den er 103 dager for dem uten rett. Tallene ved samme tidspunkt i 2008 var hhv. 65 og 71 dager. Det er en økning på 4 dager for dem med rett til nødvendig helsehjelp. Juni 2009 Rapport 1. tertial

17 Ventetidene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling varierer med behandlingsnivå. I rapporteringen til Norsk pasientregister (NPR) var det for 1. tertial 2009 kun de private rusinstitusjonene som rapporterte ventetider på behandlingsnivå. Vi har derfor ikke data på dette nivå for HFene. Tall for private rusinstitusjoner er vist i tabell 9. Tabell 9: Ventetider private rusinstitusjoner med avtale med HSØ. 1. tertial 2008 og tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 3. tert. Poliklinikk Avrusning Døgnbehandling, kort tid Døgnbehandling, langtid N/A * Alle rusbeh.nivå * N/A betyr at behandlingsnivå ikke er angitt Sett under ett, alle behandlingsnivå, har ventetiden for dem med rett vært ganske stabil i , men viser en økning i 1. tertial Figur 10 viser at det i perioden var en betydelig økning i antall henvisninger fra 2006 til I hovedsak skyldes dette RHFenes overtakelse av de rene rusinstitusjonene. Tallene fra før 2007 omfatter kun ruspoliklinikker som ble registrert under psykisk helsevern. En del av økningen fra 2007 må også tilskrives at flere rusinstitusjoner nå registrerer data og har kommet med i det ordinære systemet for ventelisteregistrering. Antall nyhenvisninger i 1. tertial 2009 viser en ytterligere økning uten tilsvarende økning i antall avviklede pasienter. Økning i antall ventende og lengre ventetid kan ha sin forklaring her. I hvilken grad økningen i nyhenviser er en reell trend er vi foreløpig usikre på. Flere nyhenvisninger kan være uttrykk for mer komplett registrering fra sykehusene og institusjonene, men kan også være uttrykk for økt tilgjengelighet, eller faktisk økning i behovet. Utviklingen viser at det har vært mangelfullt samsvar mellom behov og behandlingskapasitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst styrket området i 2008 og 2009, bl.a. ved at det er inngått avtaler med private rusinstitusjoner om behandling av enda flere pasienter i Juni 2009 Rapport 1. tertial

18 Figur 10: Antall nyhenviste, avviklede og ventende tverrfaglig spesialisert rusomsorg. Figur 11: Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Flere har fått et behandlingstilbud i rus-institusjoner i 2009, og i forhold til 2008 har døgnbehandling og poliklinisk virksomhet økt med hhv. 7,6 % og 8,5 %. Resultater hittil viser nær en fordobling av antall utskrevne fra private institusjoner, 631 i 2009 mot 339 i Antall polikliniske konsultasjoner ved private viser en økning på 33 %. Til tross for en økning i antall henvisninger og ventetider og at en økende andel av pasientene får tildelt rett til nødvendig helsehjelp, (jfr. kap. 5.2, Likeverdighet - Prioritering av pasienter), er andelen fristbrudd innen dette tjenesteområdet lavere enn i de øvrige tjenesteområdene. Helse Sør-Øst vil nøye følge utvikling og vurdere ytterligere tiltak dersom det viser seg nødvendig. Juni 2009 Rapport 1. tertial

19 3.1.5 Analyse og tiltak aktivitet og tilgjengelighet Data fra 1. tertial 2009 viser økning i antall nyhenviste på alle tjenesteområdene og særlig for rusbehandling. Som nevnt foran har Norsk pasientregister endret kriteriene for registrering av nyhenviste fra De nye tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere data for nyhenviste. Endringen antas å medføre et høyere antall nå enn ved tidligere registreringsmåte. Hvor store utslagene er, vet vi ikke. Tallene må derfor leses med en viss forsiktighet ved sammenligning med tidligere tall. Imidlertid gir andre data, færre utskrivninger og dagbehandlinger, flere langtidsventende innen somatikk, samt økning i antall ventende og økte ventetider for somatikk og rusbehandling grunn til å vurdere om det er tilstrekkelig kapasitet på disse områdene. Utviklingen, særlig innen somatikk, gir grunn til en viss bekymring. Aktivitetsreduksjonen som er registrert hittil er allerede tatt opp i oppfølgningsmøter med de aktuelle sykehusene. Situasjonen vil bli fulgt nøye i tiden fremover, bl.a. med kartlegging og oppfølging på hvilke fagområder/behandlingstilbud som har utilstrekkelig kapasitet, og hvilke helseforetak som har kapasitetsproblemer. Flere av HFene står ovenfor krevende og omfattende omstillingsprosesser, bl.a. med nedbemanning, og i disse prosessene må en sikre at pasientaktiviteten opprettholdes. Som tidligere nevnt ser en spesielt innen somatikk at det er en tendens til begynnende kapasitetsproblemer. Alle ledd i foretaksgruppen må derfor holde fokus på sørge-for-ansvaret i disse prosessene. 3.2 Likeverdighet prioritering av pasienter Andel med rett til nødvendig helsehjelp Andelen av nyhenviste pasienter som blir vurdert til å ha rett til nødvendig helsehjelp er av naturlige grunner forskjellig for ulike tjenesteområder og fagområder. Innen somatikk har andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp holdt seg relativt stabilt på mellom 50 % og 60 %. Innen psykisk helsevern er andelen for barn og ungdom nå 94 % og for voksne 77 %. En økende andel gis rett til nødvendig helsehjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, nå med en andel på 88 %. Dette er bl.a. uttrykk for en økt konsensus i fagmiljøene om vurdering av alvorlighetsgrad og behovet for behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Figur 12: Andel nyhenviste gitt rett til nødvendig helsehjelp. Juni 2009 Rapport 1. tertial

20 For helsemyndighetene er det et overordnet mål at pasienter med likeartede helseproblemer blir vurdert så likt som mulig og får en tilnærmet lik prioritering, uavhengig av til hvilket sykehus de oppsøker. Prioriteringsforskriften sier at pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp, skal få en frist for når helsehjelpen senest skal gis. Tildeling av rett til nødvendig (eller prioritert) helsehjelp er et viktig prioriteringsverktøy. Når den enkelte pasient er gitt rett til helsehjelp, skal det enkelte HF/sykehus sikre at pasienten får hjelp innen fristen. Det er kjent at det på landsbasis har vært betydelige variasjoner både mht. tildeling av retten til nødvendig helsehjelp og fristene for når helsehjelpen skal gis. Helsedirektoratet utga ved forrige årsskifte veiledere for prioritering innen ulike fagområder, og Helse Sør-Øst har iverksatt tiltak for at fagmiljøene i helseforetakene implementerer og tar i bruk disse retningslinjene. Det forventes at aktiv bruk av prioriteringsveilederne på sikt vil medføre en mer ensartet vurdering og prioritering av pasienter. Fristbrudd Indikatoren andel fristbrudd angir hvor stor andel av rettighetspasientene som ikke har fått behandling i den aktuelle perioden av alle dem som hadde fristdato innenfor samme periode. Figur 13 viser en klar reduksjon i andel fristbrudd fra 1. tertial 2008 til 1. tertial 2009 for alle tjenesteområdene. Andelen er nå 13 % for somatikk og psykisk helsevern, og 9 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er imidlertid betydelige variasjoner, fra 2 % til over 30 % fristbrudd mellom HFene og innen de ulike tjenesteområdene. Helse Sør-Øst har et tydelig fokus på riktig prioritering av pasienter og at man unngår fristbrudd. Helseforetakene skal sikre at de nye prioriteringsveilederne tas i aktiv bruk gjennom god forankring, opplæring og implementering. Helseforetakene skal ha fokus på ventetider og fristbrudd, herunder gi pasienter god informasjon, bl.a. om Fritt sykehusvalg. Hvis helseforetaket selv ikke kan gi en rettighetspasient nødvendig helsehjelp innen fristen, skal helseforetaket arbeide aktivt for å finne ledig behandlingstid eller alternativt annet behandlingssted. Figur 13: Andel fristbrudd for rettighetspasienter En har ikke tilstrekkelig kunnskap om oppfølgingen av pasienter med fristbrudd. Sykehusene rapporterer at mange får tilbud om behandling før eller når fristen nås. Etter fristbrudd velger Juni 2009 Rapport 1. tertial

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010

Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 2 Rapport 1. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Juni 2010 Juni 2010 Rapport 1. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk... 6 2.2

Detaljer

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010

Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 2 Rapport 3. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Mai 2010 Mai 2010 Rapport 3. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall...3 1.2 Oppsummering...4 2 Aktivitet... 5 2.1 Somatikk...6 2.2 Psykisk

Detaljer

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007

AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL 2007 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Side 1 av 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målekort 1 tertial... 4 2 Avvik fra måltall / budsjett og tiltak... 6 2.1 Fristbrudd... 6 2.2 Polikliniske konsultasjoner

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005

Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 Følgeskriv SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 fokuserer på følgende to hovedtema: A) Utvikling fra 2002 til 2005 i relativ ressursinnsats mellom sektorene somatisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2297 Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2014 Utgitt: 02/2015, 08/2015 Bestillingsnummer: IS-2297 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem?

Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem? Nasjonale kvalitetsindikatorer til nytte for hvem? NSH konferanse 10. februar 2006 Per Skretting Sosial- og helsedirektoratet Bakgrunn og føringer nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Psykiatrien i Vestfold HF

Psykiatrien i Vestfold HF Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen skal komme med forslag hvordan rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og for unge rusmiddelmisbrukere.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Andre tertial 2011 1 2 1. Sammendrag... 4 Risikovurdering... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 4 2. Risikovurdering... 9 3. Hovedmål og status... 11 Ventetid og fristbrudd...

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01.

DEFINISJONSKATALOG. Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014. Versjon 01.01. DEFINISJONSKATALOG Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag HELSE SØR-ØST RHF 2014 Versjon 01.01.2014 Helse Sør-Øst RHF, Avdeling for Medisin og helsefag Definisjonskatalog

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styresak /2011: Ventetider barne- og ungdomspsykiatri

Styresak /2011: Ventetider barne- og ungdomspsykiatri Styresak /2011: Ventetider barne- og ungdomspsykiatri Møtedato: 25.-26.05.2011 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 i styremøte, den

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer