Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009"

Transkript

1 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag Måltall Oppsummering og vurderinger Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Analyse og tiltak Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten Ventetider Likeverdighet prioritering av pasienter Kvalitet Forskning og innovasjon Norsk pasientskadeerstatning Organisasjon Bemanning Sykefravær Innleie Økonomi Resultat Likviditet Omstilling Produktivitet og effektivitet Status per foretak Akershus universitetssykehus HF Blefjell Sykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF HelseSør-Øst RHF- Sykehuspartner Vedlegg Tabeller styringsvariabler/kvalitetsindikatorer Juni 2009 Rapport 1. tertial

3 1 Sammendrag 1.1 Måltall Tabell 1: Samlet oversikt Helse Sør-Øst Trendpilene viser endring ift 1. tertial 2008 hvor grønn pil oppover er en positiv endring. Somatikk 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Aktivitet Antall utskrevne ,4 % Ny i 2009 Antall dagbehandlinger ,2 % Ny i 2009 Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % DRG-poeng ("Sørge for" ansvaret) ,5 % ,2 % Refusjonspoeng poliklinikk ,6 % ,3 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 64 Ikke øke ,7 % Korridorpasienter Andel korridorpasienter 1,6 % ~ 0 % 2,0 % -19,1 % Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager 67,7 % 80 % -15,4 % 61,3 % 10,4 % Fristbrudd Andel fristbrudd 13,1 % 0 % 20,7 % -36,9 % Andel liggedøgn utskrivingsklare 4,6 % 0 % Ny i 2009 Prevalens av sykehusinfeksjoner 5,8 % ikke økes 5,1 % 15,4 % Strykninger av planlagte operasjoner 6,7 % < 5 % 5,9 % 14,3 % Psykisk helsevern 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Vurdering Trend Andel epikriser sendt innen 7 dager 71,6 % 80 % -10,5 % 62,8 % 14,0 % Andel fristbrudd 12,6 % 0 % 18,2 % -30,8 % Andel brudd på garantien om behandling innen 65 dager - barn og unge under 23 år med psykiske og/eller rusproblemer 29% (kun mars måned) ~ 0 Ny i 2009 Andel liggedøgn utskrivingsklare 2,5 % 0 % Ny i 2009 Andel tvangsinnlagte 15,0 % Andel skal reduseres 17,8 % -16,0 % Psykisk helsevern voksne Antall utskrevne ,0 % ,1 % Antall dagbehandlinger ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,0 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 50,0 Redusere 11,1 % 48 4,2 % Andel korridorpasienter - akuttavdeling 1,3 % ~ 0 % 1,6 % -20,6 % Andel ambulante konsultasjoner 7,0 % 0 % Ny i 2009 Andel ikke planlagte reinnleggelser 17,6 % 14,4 % 22,1 % Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne ,7 % 311 5,8 % Antall dagbehandlinger ,0 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,7 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 55,0 Redusere 1,9 % 64-14,1 % Juni 2009 Rapport 1. tertial

4 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1. tertial tertial 2008 Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Vurdering Trend Antall utskrevne ,6 % ,7 % Antall dagbehandlinger ,7 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % ,4 % Gjennomsnittlig ventetid, med rett 69,0 Redusere 13,1 % 63 9,5 % Andel epikriser sendt innen 7 dager 77,3 % 80 % -3,4 % 68,7 % 12,5 % Andel fristbrudd 9,3 % 0 % 14,7 % -36,6 % 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Økonomi Resultat iht. økonomisk krav fra HOD Omstilling Faktisk Budsjett Avvik i % Faktisk Endring i % ,4 % ,5 % ,2 % ,7 % Likviditesreserve ,1 % N/A HR 1. tertial tertial 2008 Vurdering Trend Faktisk Mål Avvik i % Faktisk Endring i % Årsverk ,5 % ,7 % Sykefravær 8,9 % 8,9 % -0,1 % 1.2 Oppsummering og vurderinger I forbindelse med styrets behandling av sak Aktivitets- og økonomirapport per april 2009 er styret svært bekymret over den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen som viser et negativt budsjettavvik per april på ca 167 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF vil gjennom den løpende oppfølgingen av foretakene, sikre tilstrekkelig fokus på omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. I foretaksgruppen har det over lengre tid vært en positiv utvikling i forhold til å få kontroll med veksten i bemanning. For de foretak som ikke har tilstrekkelig kontroll og styring over bemanningsutviklingen er behov for en spesiell oppfølging av dette området Utfordringsbildet er ulikt for foretakene og Helse Sør-Øst vil differensiere oppfølgingen av helseforetakene slik at de med størst utfordring i forhold til aktivitet, bemanning og økonomi følges tettest opp og at nødvendige tiltak for å redusere risikobildet gjennomføres. I neste styremøte vil Sykehuset Innlandet HF, Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF særskilt redgjøre for styret Helse SørØst RHF om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å oppnå et økonomisk resultat i balanse. Det vil i tillegg bli foretatt en fornyet gjennomgang av budsjettpostene knyttet til regionale satsninger i 2009 med sikte på å bidra til å nå foretaksgruppens økonomiske resultat og det må vurderes fortløpende eventuelle likviditetsmessige konsekvenser av resultatutviklingen. Det er også viktig med god medvirkning og forankring fra brukere og ansatte for å sikre at driften tilpasses de kvalitative og økonomiske rammebetingelser som er gitt fra eier i De viktigste forklaringene på det akkumulerte avviket på 167 millioner kroner er manglende realisering av omstillingstiltak, lavere aktivitet enn budsjettert og dermed sviktende inntekter, og et budsjettavvik knyttet til innleid helsepersonell. Juni 2009 Rapport 1. tertial

5 Realiserte omstillingstiltak viste samlet sett i foretaksgruppen 84,8 %. Det er realisert et lavere faktisk beløp enn samme periode i fjor, men med en vesentlig høyere realiseringsgrad. Det økonomiske avviket medfører at de foretakene som har betydelige resultatavvik må øke realiseringsgraden og samtidig komme opp med nye omstillingstiltak. I forhold til å hente ut faktiske resultateffekter i 2009 er det kritisk å få på plass slike nye tiltak før sommerferien. For den somatiske virksomheten er det en aktivitetssvikt per 1. tertial på 3,5 % (8 064 DRGpoeng) og døgnopphold har hatt en reell aktivitetsnedgang. Dagbehandling og poliklinikk har redusert aktivitet ift budsjettmål, men her er det økning sammenliknet med 2008-tallene på 1,5 %. Aktiviteten må få en reell vekst i resten av året, dersom en skal nå føringen om 1,5 % vekst også for døgnbehandlingen. Det er døgnbehandlingen som gir det sterkeste utslaget på samlet DRG-aktivitet og de tilhørende inntekter. Det har samlet sett vært en positiv utvikling innen psykisk helsevern og rusbehandling og aktiviteten holder seg over eller på linje med budsjett- og plantall. Aktivitetsnedgangen ser ut til å ha begrenset effekt på bemanningsutviklingen selv om den totale bemanningen er lavere enn budsjettert og har ligget lavere enn foregående år de siste 8 månedene. Årsaken til at bemanningen er lavere enn budsjettert er et lavere bemanningsnivå enn planlagt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien og rus, mens både somatikk og voksen psykiatri ligger moderat over budsjettet. Innen psykisk helsevern er ventetidsutviklingen god, innen somatikk viser ventetidene en økende tendens, mens utvikingen av ventetidene innen TSB er bekymringsfull. For korridorpasienter, epikrisetid og fristbrudd går utviklingen i riktig retning på alle tjenesteområder. Det vises for øvrig til pkt 6 nedenfor for en mer detaljert gjennomgang og vurdering av det enkelte foretak. 2 Aktivitet Hovedfunn: - Det har vært betydelige aktivitetsavvik i fht budsjett innen somatikk. Døgnaktiviteten ligger også lavere enn nivå 2008, mens aktiviteten på dagbehandlinger og poliklinikker har økt i forhold til 1. terial Samtidig øker antallet nyhenviste pasienter og ventetidene viser tendens til økning. Foretaksgruppen har gitt en inntektsramme som forutsetter en samlet aktivitetsøkning svarende til 1,5 %. For enkelte helseforetak har aktivitetsnedgangen gitt en inntektssvikt. Alle helseforetakene har stor oppmerksomhet på aktiviteten i somatisk sektor, og opprettholder sine aktivitetstall for året. - Innen psykisk helsevern svarer aktiviteten til de budsjetterte måltallene for 1. tertial. Nyhenvisninger øker, men kapasiteten er bygd opp slik at ventetidsutviklingen er god med reduserte ventetider for BUP og stabile ventetider innen VOP. En betydelig del av den utadrettede virksomheten skjer ambulant og er ressurskrevende, og det understreker fortsatt behov for stort fokus på produktivitetsøkning innen psykisk helsevern. - Aktiviteten innen TSB er økende, men utviklingen er mest tilfredsstillende innen privat sektor. Ventetidsøkningen er bekymringsfull, og en antar at den har sammenheng med at flere søker seg til behandling når behandlingstilbudene øker. Utviklingen gir grunn til ytterligere ressursinnsats, mens også med fokus på produktivitetsøkning i egne foretak. Juni 2009 Rapport 1. tertial

6 2.1 Somatikk Aktivitet HFene og private ideelle sykehus Tabell 2 viser samlet oversikt over nøkkeltall somatikk, både for døgn- og dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Antall utskrevne pasienter og antall dagbehandlinger er på hhv. 3,4 % og 3,2 % under budsjett. Tilsvarende er det en mindre reduksjon i antall liggedøgn i perioden. Antall dagbehandlinger er likevel høyere (1,9 %) enn på samme tid i For poliklinisk virksomhet er antall inntektsgivende konsultasjoner 1,1 % prosent under budsjett, men 1,5 % høyere enn i Polikliniske refusjonspoeng ble innført , og tallene fra 1. tertial 2008 er ikke pålitelige som sammenligningsgrunnlag. Tabell 2: Samlet aktivitet somatikk per 1. tertial 2009, sammenligning med periodisert budsjett og med samme periode Diff. resultat Somatikk - døgn- og dagpasienter Resultat samme periode 2008 Res. hittil i Avvik fra Budsjett år budsjett Avvik i % Faktisk % Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling * ,4 % ,3 % Ant. liggedøgn døgnbehandling * ,1 % ,4 % Ant. Dagbehandlinger * ,2 % ,9 % Sum DRG poeng innlagte ,7 % 541 0,3 % Sum DRG poeng dagpasienter ,6 % 290 0,9 % Sum DRG poeng - ISF-ref. (egne pas.) ,5 % ,1 % Somatikk - Poliklinikk Ant. Inntektsgivende polikliniske kons ,1 % ,5 % Sum ref. poeng pol. for egne pasienter ** ,6 % ,7 % DRG-tallene gjenspeiler aktiviteten. Målt i DRG-poeng etter regionens sørge-for ansvar er samlet antall poeng 3,5 % (8 064 DRG-poeng) lavere enn budsjettert, men i budsjettet er det lagt inn en DRG-reserve under punkt kjøp fra private kommersielle sykehus, jfr. tabell 3. Dersom en sammenlikner med samme periode i 2008, ligger årets aktivitet 1,1 % (2 309 DRG-poeng) høyere, som likevel er noe lavere enn målet om en økning på 1,5 % for året som helhet. Det må også bemerkes at det erfaringsmessig er et etterslep på registrerte DRG-poeng på grunn av manglende koding. Tabell 3 viser at enkelte helseforetak har betydelige DRG-avvik mot budsjett. Det største absolutte avviket har Oslo universitetssykehus HF med DRG, som utgjør rundt 70 % av samlet negativt avvik for helseforetakene. Ellers har Blefjell sykehus, Ringerike sykehus og Sykehuset Telemark store relative, negative avvik. Tre HF (Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sørlandet sykehus) har positive avvik i forhold til budsjett. Til sammenligning viser tabell 3 at de private ideelle sykehusene har en DRG-aktivitet som ligger 1,2 % over egne budsjetter. Tallene kan tyde på at det ved enkelte helseforetak har vært en reell aktivitetsnedgang, som en foreløpig ikke har sikre forklaringer på. Gjennom 1. tertial regnet en med at noe av nedgangen kunne forklares med feil periodisering, men etter at tertialet er avsluttet må en konkludere med at avviket skyldes mer enn kalender-effekter. RHFet følger nøye opp aktiviteten i de månedlige oppfølgingsmøtene med HFene, der ledelsen i aktuelle foretak må legge frem avviksanalyser og risikovurderinger, samt redegjøre for korrigerende tiltak for å nå målene i Juni 2009 Rapport 1. tertial

7 Tabell 3: DRG-poeng per foretak/sykehus og regionalt ift. sørge-for ansvaret per 1. tertial 2009 Virksomhetsnavn 1. tertial tertial 2008 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Akershus universitetssykehus HF ,5 % Blefjell Sykehus HF ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehusapotekene HF Sykehuset Asker og Bærum HF ,8 % Sykehuset Buskerud HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % Sørlandet Sykehus HF ,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,9 % Betanien Hospital ,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % Martina Hansens Hospital ,7 % Revmatismesykehuset ,7 % 454 Sum private ideelle sykehus ,2 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private s ,5 % Aktivitet ved private kommersielle sykehus Tabell 3 viser at kjøp fra private kommersielle sykehus ligger 326 DRG-poeng (4,9 %) lavere enn i samme periode i Av budsjettekniske grunner er det bedre å sammenlikne den reelle aktiviteten mot fjoråret enn mot årets DRG-budsjett. Den overveiende delen av kjøpene utgjøres av dagkirurgiske tjenester og kjøp av hjertekirurgi og rehabilitering fra Feiringklinikken. 2.2 Psykisk helsevern Innen psykisk helsevern, både for voksne og barn og ungdom, er antall utskrivninger og antall polikliniske konsultasjoner over budsjettallene for 2008, og aktiviteten er høyere enn i samme periode Sammenliknet med somatikken er utviklingen langt bedre innenfor disse fagområdene, og mer i tråd med styrings- og budsjettmål. Resultatene for 1. tertial er i tråd med helseregionens målsetting for 2009 om en aktivitetsøkning på 2,5 % innenfor psykisk helsevern. Antall dagbehandlinger er noe redusert og kan bl.a. tilskrives at ansvaret i noen grad er overført til kommunene, og en del av spesialisthelsetjenestens dagtilbud gis og registreres nå som polikliniske aktivitet. Dette gjelder både for voksne og barn/ungdom, og utslagene framgår av tabellen. Vi ser en fortsatt vekst i polikliniske konsultasjoner, og 7 % av denne aktiviteten skjer som ambulant virksomhet innen psykisk helsevern for voksne. Juni 2009 Rapport 1. tertial

8 Tabell 4: Samlet aktivitet psykisk helsevern per 1. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett og med samme periode Diff. resultat Voksenpsykiatri Resultat samme periode Res. hittil i Avvik fra Budsjett 2008 år budsjett Avvik i % Faktisk % Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % 102 1,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,8 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % ,1 % Barne - og ungdomspsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % 19 6,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,4 % ,3 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,9 % ,3 % Andel ambulante konsultasjoner psykisk helsevern (voksne) Andel ambulante konsultasjoner (besøk i hjemmet eller annet sted utenfor faste kontorer/behandlingssted) i psykisk helsevern ble innført som en ny indikator i Helse Sør-Øst fra 1. januar Indikatoren måler andel ambulante konsultasjoner som gir NAV-refusjon i forhold til totalt antall polikliniske konsultasjoner som gir refusjon. Registreringen hittil i år viser en relativt stabil andel på ca 7 %. Variasjonen mellom helseforetakene er store, fra under 1 % til over 20 %. Figur 1: Andel ambulante konsultasjoner psykisk helsevern voksne. Ambulante konsultasjoner er tid-, ressurs- og personellkrevende sammenlignet med konsultasjoner utført fra kontorer i institusjon/fast behandlingssted. Noen ganger må flere personer reise sammen, for eksempel av sikkerhetsmessige grunner. Andre ganger drar tverrfaglige team på hjembesøk for vurdering og kartlegging av pasienten i hjemmesituasjonen. Slike besøk/konsultasjon teller kun som en poliklinisk konsultasjon i dagens refusjonssystem og kan derfor ikke uten videre sammenlignes med antall polikliniske konsultasjoner utført fra institusjon/fast behandlingssted. Indikatoren har vært etterspurt av fagmiljøene, bl.a. for å synliggjøre andelen av slik aktivitet. Det er også en politisk målsetting at flere konsultasjoner innen psykisk helsevern skal Juni 2009 Rapport 1. tertial

9 utføres ambulant. Resultatene tyder på at en ikke ubetydelig andel konsultasjoner nå utføres ambulant i Helse Sør-Øst. 2.3 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Samlet sett er utviklingen innen russektoren tilfredsstillende per 1. tertial. Flere har fått et behandlingstilbud i egne institusjoner i 2009 sammenliknet med Aktiviteten viser en positiv utvikling i tråd med økt satsing på sektoren, og en planlagt aktivitetsvekst på 6 % fra 2008-nivå. Døgnbehandling og poliklinisk virksomhet har økt med hhv. 7,6 % og 8,5 %. Sammenlignet med budsjett 2009 ligger antall døgnpasienter litt under periodiserte måltall, mens den polikliniske aktiviteten er noe over budsjett. Helse Sør-Øst har i år styrket behandlingstilbudet ved private institusjoner, og dette framgår tydelig av resultatene i tabell 5. Resultater hittil viser nær en fordobling av antall utskrevne fra private institusjoner, 631 i 2009 mot 339 i Antall polikliniske konsultasjoner viser en økning på 33 %. Tabell 5: Samlet aktivitet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) per 1. tertial 2009, sammenlignet med periodisert budsjett og med samme periode Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Resultat samme periode 2008 Res. hittil i år Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i prosent Faktisk Prosent Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,6 % 139 7,6 % Ant. liggedøgn døgnbehandling ,0 % 158 0,4 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,4 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % Private Ant. utskrevne pas. døgnbeh. private % ,2 % Ant. liggedøgn døgnbehandling private % ,5 % Ant. oppholdsdager dagbeh. private ,7 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner private ,8 % ,4 % 2009 Diff. resultat Analyse og tiltak Ved inngangen til 2009 hadde foretaksgruppen betydelig oppmerksomhet på å realisere høye måltall for psykisk helsevern og rusbehandling. På disse områdene viser resultatene per 1. tertial at en ser ut til å nå målene, mens en har fått en uventet aktivitetsnedgang innen somatikk. På flere helseforetak har den gitt grunnlag for atskillig bekymring, og spesielt gjelder dette for de tre store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF. Hovedtallene for somatkk bekrefter den aktivitetsnedgangen som månedsrapportene har vist, selv om april isolert ga et høyere aktivitetsnivå og bedret tertialtallene noe. For å klarlegge mulige årsaksfaktorer til nedgangen, har det i tillegg til oppfølgingsmøtene vært et særskilt møte mellom analysemiljøene på regionalt og foretaksnivå. Datagrunnlaget gir ennå ikke grunnlag for sikre konklusjoner. Antallet nyhenviste pasienter øker, og regionen har aldri registrert så høyt antall nyhenvisninger som i 1. tertial Det store flertallet blir henvist til og venter på poliklinisk undersøkelse/utredning. Samtidig har vi fått et økende antall langtidsventere det siste året, også blant rettighetspasienter. Foreløpige analyser kan tyde på begynnende kapasitetsproblemer innen somatikk. Utviklingen må følges med særlig oppmerksomhet, i tillegg til at det understreker behovet for at aktiviteten økes opp til planlagt nivå. Alle helseforetakene har imidlertid stor oppmerksomhet på aktiviteten i somatisk sektor, og opprettholder sine aktivitetstall for året. Juni 2009 Rapport 1. tertial

10 3 Tilgjengelighet og kvalitet i helsetjenesten 3.1 Ventetider Aktivitetsnedgangen innen somatikk har medført økt oppmerksomhet på mulige konsekvenser for pasientene, spesielt i forhold til ventetidsutvikling. Foreløpige analyser kan tyde på at et er en begynnende ubalanse mellom antall nyhenviste og avviklede pasienter, og at ventetidene viser noe økning i deler av somatikken. Dette gjelder også for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens situasjonen bedrer seg innen psykisk helsevern Utvikling av ventetider generell status Figur 2 viser ventetidsutvikling for avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp på de fire tjenesteområdene. I perioden har det vært en klar nedgang i ventetid innen psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Innen somatikk viser ventetidene en svakt økende langtidstrend. Hvert år har det vært en topp i 3. tertial med nedgang i ventetidene til påfølgende 1. tertial. Dette er også tilfelle for 3. tertial 2008 og 1. tertial 2009, men sammenholdt med 1. tertial 2008 viser ventetidene nå en økning på 4 dager. Også for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er trenden at ventetiden har økt fra 2006 til Den har ikke vært høyere enn den nå er i 1. tertial, og tabell 10 viser at økningen fra 1. tertial 2008 er på 6 dager. Figur 2: HSØ. Utvikling ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i perioden Nærmere analyse og sammenligning med første 1. tertial i 2008 er vist i tabell 6. Tabellen viser at ventetiden for dem med rett har økt med 4 dager innen somatikk og 6 dager for TSB, mens det er en nedgang på 9 dager for BUP. Juni 2009 Rapport 1. tertial

11 Tabell 6: HSØ. Ventetid (dager) avviklede pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 1. tertial tertial tertial 2009 Endring Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne TSB (rusbehandling) Når det gjelder ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, har det fra 2007 blitt et tydeligere skille i ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp, og dem uten slik rett. Tallene for 1. tertial 2009 er vist i tabell 7. Samtidig har andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp økt i perioden, særlig innen rusbehandling (TSB). Utviklingen er forventet og i tråd med retningslinjene for prioritering av pasienter. Tabell 7: HSØ. Ventetid (dager) avviklede pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp per 1. tertial Med rett Uten rett Differanse Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne TSB (rusbehandling) Helse Sør-Øst har ikke løpende tilgang til oppdaterte ventelistedata fra de andre regionale helseforetakene utover det som kommer i rapportene fra Norsk pasientregister (NPR). Siste rapport fra NPR omfattet perioden , jfr. omtale i rapporten for 3. tertial Tallene viste den gang at Helse Sør-Øst hadde de korteste ventetidene på alle tjenesteområdene, og at det var gjennomgående i hele perioden Langtidsventende Helse Sør-Øst følger utviklingen med langtidsventende pasienter, dvs. de som har ventet over 1 år, se tabell 12. Flertallet langtidsventende er innen somtikk, og antallet, både de med og de uten rett til nødvendig helsehjelp, er nå mer en fordoblet fra 1. tertial Langtidsventende gjelder et mindre antall helseforetak. Det redegjøres nærmere for dette under ventelisteutviklingen somatiske fagområder. Det kan ikke utelukkes at en del av dem som er registrert som langtidsventende er feilregistrert og at ventelistene ikke er oppdaterte. Helse Sør-Øst RHF vil derfor igjen be om at helseforetakene gjennomgår sine ventelister og sørger for at de er oppdaterte og reelle. Økningen kan likevel være et viktig signal på kapasiteten i foretaksgruppen og vil derfor bli fulgt opp nærmere. Tabell 8: HSØ. Antall på venteliste som har ventet 1-4 år tertial 1. tertial Med rett Uten rett Sum Med rett Uten rett Sum Somatikk Psykisk helsevern voksne (VOP) Psykisk helsevern voksne (BUP) Rusbehandling (TSB) Antall nyhenviste, avviklede og ventende Ventetid for vurdering og behandling er et sentralt mål på tilgjengelighet og et viktig kvalitetsmål sett fra pasienter og befolkningens side. Mange forhold har betydning for ventetiden, blant annet behandlingskapasitet, antall nyhenviste, behandlingstiden og avvikling fra ventelisten, herunder prioriteringen av pasienter for behandling samt effektiviteten i behandlingsprosessen. For å få et bedre bilde av utviklingen over tid, har vi valgt å se flere mål i sammenheng. I tillegg til ventetider gjelder det: Juni 2009 Rapport 1. tertial

12 Antall nyhenviste 1 Antall ordinært avviklede Antall ventende Sett i sammenheng gir disse målene et bedre bilde av kapasitetsutviklingen enn kun antall på venteliste, og ventetid som gjerne har vært fokuset i offentlige sammenhenger. Bruk av flere mål kan vise om det er samsvar mellom ventetid, nyhenvisninger, avvikling av pasienter og antall som fremdeles venter på behandling og/eller utredning. Dette gjelder både på tjenesteområde og innen det enkelte fagområde. Under omtalen av de enkelte tjenesteområder blir dette analysert bredere og mer detaljert Ventetidsutvikling somatiske fagområder Ventetiden for dem med rett til nødvendig helsehjelp er nå 64 dager og for dem uten rett 74 dager, mot 60 og 72 dager i samme periode i fjor. Den har altså økt litt for begge grupper. Figur 3 viser at det i 3. tertial 2008 og 1. tertial 2009 har vært en betydelig økning i antall nyhenvisninger. Antall avviklede pasienter øker også, men ikke like mye, og resultatet er at antall ventende viser en gradvis økning. Figur 4 viser at ventetidene har en parallell periodisk økning. Figur 3: Nyhenviste, avviklede og ventende somatikk. 1 Fra telles en henvisning som nyhenvist i NPR dersom henvisningen er vurdert i perioden. Tidligere har henvisningen blitt telt som nyhenvist dersom den var mottatt og vurdert i perioden. NPR har ikke oppdatert tidligere tall for nyhenvisninger. Dette medfører at tall fra før ikke uten videre er helt sammenlignbare med tall fra Vi antar imidlertid at forskjellene er moderate og har derfor valgt å benytte tall fra før og etter i våre analyser. Det antas at tallene for 1. tertial 2009 blir noe høyere nå, enn ved tidligere registreringsmåte. Juni 2009 Rapport 1. tertial

13 Figur 4: Ventetid somatikk Fra 2006 og frem til 2. tertial 2008 her det vært rimelig samsvar mellom antall nyhenviste og avviklede pasienter, dog med sesongvise variasjoner. Antall ventende og ventetider har vært relativt stabile, men vi ser nå en tendens til økning av antall ventende og ventetid. Dette gir grunn til å stille spørsmål om det er samsvar mellom aktivitet/kapasitet og antall nyhenvisninger (behov og etterspørsel). Utviklingen gir grunn til nærmere analyse. Totaltallene for somatikk sier lite om kapasiteten på de ulike fagområdene. Derfor er en analyse av de ulike fagområdene og behandlingstilbudene av interesse. Figur 5 viser store variasjoner i ventetidene for rettighetspasienter på de ulike somatiske fagområdene. De fleste fagområder har hatt stabile ventetider. For noen fagområder, bl.a. ortopedi og hudsykdommer, har det vært en økning, mens ventetidene er redusert fra 2008 til 2009 innen plastikk-kirurgi, thorax-kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Juni 2009 Rapport 1. tertial

14 Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede med rett - somatikk, Helse Sør-Øst 1. tertial Langtidsventende somatikk. Som tidligere vist i tabell 12 har det vært en økning i antallet pasienter innen somatikk, med rett til nødvendig helsehjelp, som hadde ventet over ett år. Mens det i 1. tertial 2008 sto 778 på disse listene, har antall langtidsventende rettighetspasienter økt til i 1. tertial Nærmere analyse viser at mer enn 80 % av de langtidsventende venter på poliklinisk vurdering eller behandling. Et mindretall gjelder dagbehandling eller innleggelse. Flertallet gjelder ortopedi inkludert revmakirurgi (529) og øre-nese-halssykdommer (328), men det er også en del langtidsventende innen andre fagområder. Langtidsventende gjelder i stor grad de samme fagområdene og de samme helseforetakene som i 1. tertial 2008, med høye tall på følgende HF per 1. tertial 2009: Oslo Universitetssykehus (329 ØNH), Sørlandet sykehus (257 ortopedi) og Sykehuset Buskerud (197 ortopedi). Helse Sør-Øst har dessverre ikke tilgang til data som viser om det er fristbrudd innenfor de samme områdene. Vi har kun tilgang til data om fristbrudd på tjenesteområde. RHFet følger opp situasjonen med langtidsventende overfor det enkelte foretak, særlig med sikte på å sikre at ventelistene er oppdaterte og reelle og at pasientene mottar tilbud om plass annet sted i regionen Ventetidsutvikling psykisk helsevern Barn og ungdom (BUP) Ventetid for dem med rett til nødvendig helsehjelp er nå 55 dager og 80 dager for dem uten rett. Sammenlignet med 1. tertial 2008 er det en reduksjon på 9 dager for dem med rett til nødvendig helsehjelp. Skille i ventetid for dem med rett og dem uten rett er økende som uttrykk for en tydeligere prioritering, jfr. figur 6. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det likevel få som ikke gis rett til helsehjelp, og fagområdet har ikke langtidsventende (> 1 år). Juni 2009 Rapport 1. tertial

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010

Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 2 Rapport 2. tertial 2010 Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Oktober 2010 Rapport 2. tertial 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering... 4 2 Aktivitet... 6 2.1 Somatikk...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red)

SAMDATA. Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008. Linda Midttun (red) SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Linda Midttun (red) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 1/09 ISBN 978-82-14-04793-6

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer