HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF /11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan Saksmappe: 2011/19 Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapporten til etterretning. 2. Styret er tilfreds med de tiltak administrerende direktør har iverksatt for at mål for ventetid og fristbrudd skal nås innen slutten av året og forutsetter en fortsatt tett oppfølgning 3. Styret er tilfreds med at helseregionen presenterer oppdaterte kvalitetsindikatorer på sin hjemmeside og ber om at framtidig rapportering av kvalitetsindikatorer til styret bygger på samme elektroniske plattform Stjørdal, Gunnar Bovim Administrerende direktør

2 SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr 31. oktober 2011 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Konsernregnskap for HMN pr INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og bemanning for Helse Midt-Norge pr 31. oktober I tillegg redegjøres det i kapittel 4 og 5 for Samhandlingsreformen og NPSS (Nasjonalt Program for Stab og Støttefunksjoner). Helse Møre og Romsdal HF ble av styret i Helse Midt-Norge RHF vedtatt etablert som felles helseforetak i Møre og Romsdal innen I foretaksmøtet ble Helse Møre og Romsdal HF bedt om å rapportere på oppgaver i styringsdokument og foretaksmøteprotokoller for 2011 for Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF på en formålstjenlig måte. Det betyr at det for gjenstående perioder i 2011 vil bli rapportert på fusjonerte foretak til styret i Helse Midt-Norge RHF og til Helse- og omsorgsdepartementet. Årsoppgjøret vil bli konsolidert både for inneværende år og historisk. 1. Helsefag 1.1 Aktivitet I 2011 vil aktivitetstall for somatikk bli presentert månedlig, mens psykisk helsevern (VOP og BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rapporteres tertialvis Somatikk For somatikk er det i oppdragsdokumentet for 2011 lagt til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 %. Totalt er bestillingen fra HOD vedrørende sørge foransvaret på DRG-poeng. Antall DRG-poeng er innarbeidet i foretakenes og RHF-ets budsjett for 2011 Vi har tre typer DRG-aktivitet: Innlagte heldøgn Innlagte dagbehandling Poliklinikk. DRG - aktiviteten sammenlignes med budsjettert aktivitet, både for realisert aktivitet og prognose. Tabell 1: DRG-aktivitet tom oktober 2011 i HMN - prosent avvik fra aktivitetsmålet Realisert tom okt STO HSM HNR HNT RHF HMN DRG-aktivtet 2011 Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Sum DRG-aktivitet 2 % 2 % -4 % -1 % -33 % 0 % Det er ingen endringer av større betydning siden forrige rapportering. Helse Sunnmøre HF har gått ned fra 3 % til 2 %, mens Helse Nord-Trøndelag HF har bedret sin posisjon fra -2 % til 1 %. 2

3 Tabell 2: Prognose DRG-aktivitet pr oktober 2011 i HMN - prosent avvik fra aktivitetsmålet Prognose pr okt STO HSM HNR HNT RHF HMN DRG-aktivtet 2011 Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Avvik Sum DRG-aktivitet 2 % 2 % -1 % -2 % -26 % 0 % Det er ingen større endringer i prognosen for de enkelte helseforetak siden forrige rapportering. Helse Sunnmøre HF endret sin prognose fra 3 % til 2 %, Helse Nordmøre og Romsdal HF endrer sin prognose fra 0 til 1 %, mens Helse Nord-Trøndelag HF bedrer sin prognose fra 3 % til 2 %. Avvik på -26 % ved RHF er knyttet til bruk av private. Prognosen for HMN totalt svarer sannsynligvis opp departementets bestilling. Prognosen og kommentaren ovenfor er basert på følgende oversikt: Tabell 3: DRG-aktivitet pr oktober 2011 budsjett, prognose og avvik Helseforetak DRG Prognose Avvik budsjett STO HSM HNR (327) HNT (553) RHF (1 500) HMN (38) 1.2 Ventetider Det er et mål at ventetiden skal bli kortere. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste skal være mindre enn 65 dager. Figuren nedenfor viser ventetidsutviklingen i Helse Midt- Norge fra januar 2009 til oktober Figur 1: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i HMN Offisielle tall tom januar 2009 til september foreløpig tall for oktober 2011(NPR). 3

4 Utviklingen innen ventetid er ikke tilfredsstillende så langt i Helse Midt-Norge ligger bak de andre helseregionene. Administrasjonen har bedt om en revisjon av de planene som helseforetakene tidligere har lagt for å nå målet. Dette arbeidet vil få en tett oppfølging fra RHF. Antall pasienter avviklet fra venteliste som har ventet mer en 6 måneder har økt siden januar d.å. Det er også en økning fra august til september. Dersom ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste skal begynne å falle, må antallet behandlede pasienter som har ventet mer enn 6 måneder reduseres. Foreløpige tall for oktober kan tyde på det skjer. Figur 2: Andel nyhenviste med rett til nødvendig helsehjelp - oktober 2010 til september 2011, pr HF og for HMN totalt (NPR). Andel rettighetspasienter 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % okt.10 nov.10 3 tert 2010 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jul.11 aug.11 sep.11 HMR 70 % 70 % 71 % 71 % 68 % 67 % 67 % 68 % 68 % 64 % 65 % STO 70 % 67 % 70 % 66 % 72 % 67 % 68 % 67 % 64 % 65 % 64 % HNT 71 % 72 % 70 % 66 % 67 % 70 % 71 % 68 % 68 % 69 % 71 % RMN 91 % 96 % 96 % 98 % 97 % 99 % 97 % 98 % 97 % 99 % 96 % HMN RHF 70 % 69 % 70 % 68 % 70 % 68 % 68 % 68 % 67 % 65 % 66 % Helse Midt-Norge RHF har det siste året nærmet seg det nasjonale nivået. Fortsatt ligger Rus Midt- Norge HF svært høyt. Dette er et forhold som det arbeides med. Figur 3: Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste januar til oktober 2011 pr HF og HMN totalt (NPR) Antall fristbrudd for avviklede pasiente jan-11 jan.11 feb-11 feb.11 mar-11 mar.11 apr-11 apr.11 mai-11 mai.11 jun-11 jun.11 jul-11 jul.11 aug-11 aug.11 sep-11 sep.11 okt-11 okt.11 HMR HNT RMN STO HMN totalt

5 Rapporter fra helseforetakene viser at arbeidet med å fjerne fristbrudd har kommet godt i gang igjen etter sommerferien. Målet på null fristbrudd har høy prioritet og vil bli tett fulgt opp fra RHF. Fristbrudd og ventetid oppsummert tiltak fra Helse Midt-Norge RHF Administrerende direktør har i løpet av høsten iverksatt flere tiltak for å redusere den gjennomsnittlige ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste ned mot 65 dager og for å fjerne alle fristbrudd. Disse tiltakene vil bli fulgt opp videre i løpet av høsten og inn i Helseforetak I henhold til tidligere vedtak har administrerende direktør i Helse Midt-Norge gitt øremerkede midler til helseforetakene for å støtte dem i et intensivert arbeid for å fjerne fristbrudd og redusere ventetiden. For fristbrudd har man kommet godt i gang. Arbeidet med ventetid forventes å gi effekt i månedene som kommer. De fagområdene som nå er styrket vil bli fulgt ekstra nøye mtp effekt på ventetid. Tabell 4: Oversikt over tiltak for å redusere ventetid og fjerne fristbrudd Fagområde Sykehus Foretak Beløp Årsak Klinisk Neurofysiologi Øya 60 Fristbudd Fordøyelsessykdommer Øya Fristbudd Kardiologi Øya Uakseptabel ventetid ØNH Røros 129 Uakseptabel ventetid Urologi Orkanger Uakseptabel ventetid Urologi Orkanger 249 Uakseptabel ventetid STO Revmatologi Namsos/Levanger Uakseptabel ventetid Kirurgi Uakseptabel ventetid Ortopedi Fristbudd HNT ØNH Ålesund Fristbudd Fordøyelsessykdommer Ålesund 400 Fristbudd Lungesykdommer Ålesund 100 Fristbudd Ortopedi Kristiansund Fristbudd Øye Molde Uakseptabel ventetid Urologi Kristiansund 200 Uakseptabel ventetid Hud Kristiansund Uakseptabel ventetid Fordøyelse Volda 650 Uakseptabel ventetid HMR HMN Bruk av private leverandører Private leverandører skal være et supplement og et korrektiv til den offentlige helsetjenesten. Hittil i 2011 har omkring 250 pasienter innen plastikk kirurgi, ortopedi og generell kirurgi fått behandling av private leverandører som har vært finansiert av øremerkede midler for fjerning av fristbrudd og lange ventetider. I arbeidet med å hindre fristbrudd og korte ventetiden vil bruk av private leverandører få større oppmerksomhet i 2012 HELFO Når fristbrudd har oppstått, kan pasienten på eget initiativ kontakte HELFO pasientformidling for å få hjelp til å få et tilbud. Helseforetaket kan ikke på eget initiativ overføre pasienten til HELFO. I løpet av 1. og 2. tertial 2011 har HELFO pasientformidling fått 107 henvendelser fra pasienter bosatt i Midt-Norge. 5

6 Helseforetakene må i samarbeid med fastlegen sørge for at pasientene får nødvendig informasjon og hjelp mtp den rettigheten de har gjennom HELFO. 1.3 Kvalitetsindikatorer Figur 4: Andel epikriser utsendt innen en uke, , i HMN Det er et mål at flest mulig av pasientene får epikrise med seg samme dag som de skrives ut fra behandlende institusjon. Fra HOD er det krav om at epikrisen skal være utsendt innen en uke. I Helse Midt Norge har vi fortsatt et stykke igjen, men det arbeides med å nå målsettingen i alle helseforetak. Figur 5: Andel korridorpasienter i HMN Korridorpasienter skal ikke forekomme. Helse Midt-Norge ligger lavere enn andre helseregioner og situasjonen må beskrives som akseptabel. 6

7 Figur 6: Andel trombolysebehandling ved hjerneinfarkt for pasienter yngre enn 80 år pr 2. tertial 2011 HMN (Helsedirektoratet) Andel trombolysebehandling ved hjerneinfarkt for pasienter yngre enn 80 år, 2. tertial , Prosent ,7 7, ,3 2 0 Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Når det gjelder bruken av trombolysebehandling ved hjerneinfarkt i Helse Midt-Norge, er det forskjeller mellom helseforetakene. Det er faglig uenighet om det optimale trombolysetallet er 10 % eller høyere. Det bør sannsynligvis ikke være lavere enn 10 %. Fra sommeren 2011 satte regjeringen som mål at 80 % av kreftpasientene skal få tilbud om første behandling innen 20 dager. De tre neste figurene viser andelen av Helse Midt-Norges pasienter med henholdsvis tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft som mottar behandling innen 20 virkedager pr. 2. tertial Figur 7: Andel pasienter med tykktarmskreft som har behandlingsoppstart innen 20 virkedager pr. 2. tertial 2011, HF og HMN totalt (Helsedirektoratet). Andel pasienter med tykktarmskreft behandlet innen 20 virkedager, 2. tertial ,5 69,8 66,7 65,5 60 Prosent Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF 7

8 Figur 8: Andel pasienter med brystkreft som har behandlingsoppstart innen 20 virkedager pr. 2. tertial 2011, HF og HMN totalt (Helsedirektoratet). Andel pasienter med brystkreft behandlet innen 20 virkedager, 2. tertial ,2 72,1 67,2 68,8 60 Prosent Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Figur 9: Andel pasienter med lungekreft som har behandlingsoppstart innen 20 virkedager pr. 2. tertial 2011, HF og H MN totalt (Helsedirektoratet). Andel pasienter med lungekreft behandlet innen 20 virkedager, 2. tertial Prosent , ,1 30,8 33, Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF For pasienter med tykktarmskreft mottar i gjennomsnitt 67,5 % behandling innen 20 virkedager. For pasienter med brystkreft er tilsvarende tall 69,2 %. For helseforetakene er andelene i underkant eller i overkant av 70 %. Når det gjelder pasienter med lungekreft, så har i gjennomsnitt 38 % av pasientene behandlingsoppstart innen 20 virkedager. For denne indikatoren er det større variasjon mellom helseforetakene. Helse Møre og Romsdal HF ligger høyest med nesten 54 %, mens de to øvrige 8

9 helseforetakenes andeler er i overkant av 30 %. Behandlingen av lungekreft er sentralisert til St. Olavs Hospital. Behandlingsforløpet kan forbedres. Kapasitetsbegrensninger på PET CT kan være en forsinkende faktor ved lungekreft. Ventetidsindikatorene for brystkreft- og tykktarmskreftpasienter er nærmere det nasjonale målet enn indikatoren for lungekreftpasienter. Det må jobbes målrettet med ventetiden for samtlige kreftpasienter i retning av målet om at 80 % skal motta behandling innen 20 dager. Figur 10: Ulike typer infeksjoner ved sykehusene pr 2. kvartal HMN ulike typer infeksjoner i sykehusene 2.kvartal ,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Ålesund sjukehus Molde Sjukehus Kristiansund sykehus St. Olavs Hospital Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger 5,0 % 0,0 % Prev. Urinveisinf Prev. nedre luftveisinf Prev. postoperative sårinf Prev. Postoper. sårinf. av antall opererte Prev. Septikemier Total prevalens Sårinfeksjoner telles som forekomst i punkttelling. De høye tallene for Molde ser ut til å ha sammenheng med svært få pasienter på telletidspunktet. Totalt er landsgjennomsnittet 5,3 % mens Helse Midt-Norges snitt er 5,4 %. 1.4 Pasientsikkerhetskampanjen Alle sykehus har ferdigstilt kravet om komplette base-line data for GTT (Global Trigger Tool). Arbeidet med å komme à jour med fortløpende GTT-måling er i gang. Det er avholdt nettverksamling i Samstemming av legemiddellister. Helse Midt-Norge stilte med to team, et fra St. Olavs Hospital HF og et fra Helse Møre og Romsdal HF. Disse er allerede i gang med oppfølging av nettverksamlingen. Oppfølgingen av samlingen pågår. Helse Midt-Norge er vertskap for læringsnettverket Trygg Kirurgi Kunnskapssenteret er ansvarlig for det faglige innholdet. I tillegg arbeides det med å planlegge gjennomføringen av Pasientsikkerhetskulturmålingen. 1.5 Raskere tilbake Det er tildelt om lag 67 mill til Raskere tilbake for Av dette er det overført fra bevilgning i ,7 mill kr. I tillegg kommer bevilgning til Hysnes Helsefort på 37,3 mill kr og 3,8 mill kr til arbeidsmedisin som ligger under St Olavs Hospital HF. Samlet tilskudd utgjør for mill kr mot et samlet budsjett på 100 mill kr. 9

10 Tabell 5: Bruk av bevilgning Raskere tilbake pr oktober 2011 i HMN Denne periode Forrige periode Bruk av bevilgningen pr HF St Olavs Hospital HF 73 % 65 % Helse Sunnmøre HF 86 % 77 % Helse Nordmøre og Romsdal HF 86 % 76 % Helse Nord-Trøndelag HF 88 % 75 % Rusbehandling Midt-Norge HF 88 % 75 % Regionforetaket HMN 80 % 71 % Hysnes Helsefort og Arbeidsmedisin 18 % 14 % Samlet bruk av bevilgningen 41 % 35 % Tiltakene har kommet i gang ved alle foretak og rapporterte tall viser at det er inntektsført om lag 77 mill kr pr oktober Foretaksgruppen har samlet brukt 41 % av bevilgningen og ligger nå 7 % bak samlet budsjett for Holdes Hysnes Helsefort og arbeidsmedisin utenfor, er det pr oktober realisert 81 % av bevilgningen. 2. Økonomi Fremlagte resultat sammenholdes med vedtatt resultatkrav, jf sak 89/10 og sak 37/11. I sak 81/11 ble det satt et nytt resultatkrav knyttet til revidert nasjonalbudsjett for Der ble det vedtatt at basisbevilgningen for Helse Midt-Norge økes med 229 mill kr samtidig som kravet om nedbetaling av driftskreditt økes tilsvarende. I vedtatt budsjett er det i tråd med Prop. 1 S ( ) lagt til grunn at pensjonskostnader for 2011 ville bli om lag på samme nivå som i Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2011 ble lagt frem av aktuar i slutten av januar. Estimatet gir Helse Midt-Norge 196 mill kr høyere pensjonskostnader for 2011 enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. Tilleggsbevilgning for 2011 ble nøytralt fordelt mellom sykehusforetakene etter fordelingsnøkkel beregnet av fordelt basisramme til somatikk og psykisk helsevern for Forskjellen mellom budsjettert pensjonskostnad og tildelt tilleggsbevilgning utgjør til sammen 33 mill kr og gav endret resultatkrav for foretakene. 2.1 Resultat Resultatavvik blir som vist i tabell 6 forklart av avvik mot nytt resultatkrav, da dette gir et riktig bilde av hvordan foretakene ligger an i forhold til de krav som er stilt fra RHF. Effekt av inntektsført tilleggsbevilgningen holdes da utenfor forklaringen pr foretak. I vedlegg nr 1 Regnskap oktober 2011 og ØBAK til Helse- og omsorgsdepartementet måles imidlertid avvik mot vedtatt budsjett på til sammen 241 mill kr. Denne periode viser et resultat på 73 mill kr og et budsjett på 35 mill kr, noe som gir et positivt resultatavvik på 37 mill kr. Foretaksgruppen har pr oktober 2011 et samlet resultat på 313 mill kr mot nytt resultatkrav på 244 mill kr, noe som gir et samlet positivt avvik på 69 mill kr. Tabell 6: Resultat mot nytt resultatkrav for oktober og hittil i år 2011 Resultat 2011 HMN Tall i tusen Resultat Denne periode Nytt resultatkrav Avvik Resultat Hittil i år Nytt resultatkrav St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum Avvik 10

11 St. Olavs Hospital HF har denne periode et negativt resultatavvik på 5,6 mill kr og ligger samlet pr oktober 4,9 mill kr bak nytt resultatkrav. Avviket er i hovedsak knyttet til merforbruk på lønn knyttet til flere månedsverk enn budsjettert. I perioden er de aktivitetsbaserte inntektene noe lavere enn budsjett, mens lønns- og varekostnader er høyere enn budsjett og øvrige kostnader er lavere enn budsjett. Helse Møre og Romsdal HF: Helse Sunnmøre har denne periode et resultat om lag i balanse og ligger samlet pr oktober 0,7 mill kr bak nytt resultatkrav. Lavere pasientrelaterte inntekter, overforbruk på varekostnader og lønn veies opp mot innsparing på lokaler og inn kjøp/leie av utstyr. Helse Nordmøre og Romsdal har denne perioden et positivt resultatavvik på 1,8 mill kr og ligger samlet pr oktober 54,2 mill kr bak nytt resultatkrav. Inntektsføring av 1/3 av økonomisk støtte på 10 mill kr (ref sak 37/11) demper effekten av overforbruk på varekostnader og lønnskostnader knyttet til overtid og vikarer. I tillegg er det denne perioden en innsparing på pasienttransport, energi og vedlikehold. Helse Nord-Trøndelag HF har denne periode et resultat i balanse og ligger samlet pr oktober 3,7 mill kr bak nytt resultatkrav. Dette er relatert til merkostnad på innleie av helsepersonell, lønnskostnader knyttet til overtid og ekstrahjelp og økte kostnader til persontransport. Rusbehandling Midt-Norge HF har denne periode et resultat i balanse og ligger samlet pr oktober 8,4 mill kr bak nytt resultatkrav. Det er fortsatt økte kostnader på kjøp av gjestepasienter og samlet redusert salg av gjestepasienter. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har denne periode et negativt resultatavvik på 1,2 mill kr og ligger samlet pr oktober 4,7 mill kr foran nytt resultatkrav. Varekostnad og bruttofortjeneste tilsvarer omtrent budsjettert nivå, mens omsetningsutviklingen er lavere enn antatt, noe som henger sammen med generell prisnedgang på legemidler. Samtidig som det er en økning i aktivitet. Helse Midt-Norge IT har denne periode et positivt resultatavvik på 4,1 mill kr og ligger samlet pr oktober 19,9 mill kr foran nytt resultatkrav. Dette er relatert til levere aktivitet enn forventet vedrørende releaser på tjenester og færre årsverk enn budsjettert. Helse Midt-Norge RHF har denne periode et positivt resultatavvik på 38,2 mill kr og ligger samlet pr oktober 116,8 mill kr foran nytt resultatkrav. Dette skyldes at vi nå har fått en avklaring på utfakturering av NPSS-andeler til andre regioner, samt periodiseringer knyttet til blant annet ventelistepasienter. Akkumulert avvik er i tillegg til periodens avvik relatert til inntektsføring av tidligere års bevilgning av pensjonskostnader til private institusjoner, kjøp fra private og finansposter. 2.2 Prognose Prognosen blir nå målt mot nytt resultatkrav på 274 mill kr. Det betyr at både dekning av pensjonskostnader utover budsjett og inntekter utover budsjettert pensjonskostnad er hensyntatt. Foretaksgruppen har pr oktober en prognose på 327 mill kr og har forbedret prognosen med 76 mill kr fra forrige rapportering. Mot nytt resultatkrav på 274 mill kr ligger foretaksgruppen pr oktober 53 mill kr foran. 11

12 Det ble for 2011 budsjettert med en lønnsvekst på 3,25 %, mens lønnsoppgjøret tilsier at det blir i underkant av ett prosentpoeng høyere. I tillegg er virkningstidspunktet for store grupper flyttet fra 1. juli til 1. mai. Dette utgjør isolert en økte lønnskostnad for 2011 på om lag 70 mill kr. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til prognosen, spesielt med tanke på forsinkelser i regionale prosjekter og årsoppgjørsdisposisjoner som kan påvirke resultatet i begge retninger. En overordnet vurdering tilsier at Helse Midt-Norge for 2011 vil levere et resultat bedre enn regionenes interne styringsmål på 274 mill kr, jf tabell 7. Tabell 7: Prognose pr oktober - mot nytt resultatkrav Prognose denne periode Tall i tusen Prognose - denne periode Prognose - forrige periode Endring - forrige periode Nytt resultatkrav Avvik - nytt resultatkrav og prognose St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum St. Olavs Hospital HF forventer et årsresultat i tråd med styringsmålet, med en usikkerhet på +/- 10 mill, selv om resultatet i perioden er noe svakere enn forventet. Helse Møre og Romsdal HF: Helse Sunnmøre har endret prognosen med 1,7 mill kr i negativ retning fra forrige rapportering. Underliggende drift i perioden er negativ, men veies i hovedsak opp mot inntektsføring av tilbakeholdte midler i psykisk helsevern. Helse Nordmøre og Romsdal har endret prognosen med 3,5 mill kr i positiv retning fra forrige rapportering knyttet til inntektsføring av tilleggsbevilgning og oppløsning av avsatt buffer. Helse Nord-Trøndelag HF har et samlet negativt resultatavvik, men det forventes at dette skal hentes inn i løpet av året. Rusbehandling Midt-Norge HF melder en middels risiko for at prognosen forverres i løpet av de to siste måneder i 2011 innenfor et intervall på minus 9 til minus 16 mill kr. Helse Midt-Norge IT har endret prognosen med 5 mill kr i positiv retning fra forrige rapportering på grunn av reduserte kostnader vedrørende NISSY (pasienttransport) og mindre avskrivninger enn forventet. Helse Midt-Norge RHF har endret prognosen med 69,3 mill kr i positiv retning fra forrige rapportering. Avviket skyldes inntektsføring av resterende avsetning til dekning av pensjon til private og oppløst avsetning knyttet til NPSS. 2.3 Likviditet I Prop. 1 S ( ) er det samlet for helseregionene lagt til grunn anslag knyttet til pensjonskostnader og pensjonspremie i 2011 som innebærer at pensjonspremien er lavere enn anslått pensjonskostnad. Basert på disse anslagene, skal ramme for driftskreditt i Helse Midt-Norge reduseres med 84 mill kr (fra mill kr ved inngangen av 2011 til mill kr) ved utgangen av 12

13 2011. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt en tilleggsbevilgning til dekning av pensjonskostnader der driftskredittrammen settes ned med 229 mill kr til mill kr ved utgangen av Regionene har nå driftkredittrammen hos Norges Bank, og HF-ene har sine rammer hos lokal bank (Fokus Bank). RHF må følgelig ha innestående et tilsvarende beløp som minimum tilsvarer samlet trekk hos HF i lokal bank. Dette betyr at HMN RHF har et stabilt innestående mellom 2 og 2,5 mrd kr. Vårt trekk i Norges Bank er avhengig av hva RHF trenger for å nette opp foretakenes trekk, mens netto trekk beregnes av innestående i Fokus Bank minus trekk i Norges Bank. Trekk på driftskreditt i Norges Bank var pr utgangen av oktober 813 mill kr. Netto innestående i Fokus Bank var på samme tidspunkt 137 mill kr, noe som gir netto likviditetsbeholdning på minus 676 mill kr. Prognosen ligger uendret på 865 mill kr i netto trekk, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til gjennomførte investeringer og resultatoppnåelse for året. Figur 11: Likviditet pr oktober 2011 i HMN Likviditet Helse Midt-Norge Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Likviditet resultat Likviditet budsjett Likviditet prognose Korrigert driftskredittramme Norges Bank Likviditet Bemanning, innleie og sykefravær 3.1 Bemanning Bemanningsutviklingen for oktober viser en svak økning i brutto månedsverk fra september til oktober, noe som er i tråd med sesongsvingninger også tidligere år. Ift. budsjettert forbruk har samlet foretaksgruppe et avvik på 120 månedsverk, noe som utgjør 0,82 % og må sies å være iht plan. 13

14 Figur 12: Brutto månedsverk pr oktober 2011 i HMN Avviket i forhold til budsjettert bemanning skriver seg i hovedsak fra St. Olav Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. Ved St. Olavs Hospital HF kan avviket ses i sammenheng med større aktivitet enn budsjettert. I Helse Møre og Romsdal HF er det i hovedsak tidligere Helse Sunnmøre som har hatt en økning i brutto månedsverk fra september til oktober, i motsetning til en reduksjon som det var budsjettert med. Figur 13: Innleie fra vikarbyrå pr oktober 2011 i HMN Vi ser fortsatt at det er en økning i bemanning fra 2010 til 2011, og for oktober utgjør dette 120 månedsverk. Dette til tross for et vesentlig lavere sykefravær for samme periode (ca. 1 prosentpoeng). Det benyttes noe mer innleie fra byrå enn i tilsvarende periode i fjor (jfr. fig. over), mens bruk av variabellønn er bortimot likt med de foregående årene. Når det likevel er en økning i brutto månedsverk, skyldes dette at det foregår en løpende oppbemanning. Dette er en uheldig utvikling som må snus, sett i lys av budsjettutfordringene de kommende år. 14

15 Tabell 8: Periodisert bemanningsutvikling pr oktober 2011 pr foretak i HMN Bemanningsutvikling HMN - Brutto Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Personalforbruk St.Olavs Budsjett Hospital Personalforbruk Avvik Personalforbruk Helse Budsjett Sunnmøre Personalforbruk Avvik Personalforbruk Helse Budsjett Nordmøre og Romsdal Personalforbruk Avvik Personalforbruk Helse Nord- Budsjett Trøndelag Personalforbruk Avvik Personalforbruk Rusbehandling Budsjett Midt-Norge Personalforbruk Avvik Personalforbruk Sykehusapotek Budsjett ene Midt-Norge Personalforbruk Avvik Personalforbruk Hemit Budsjett Personalforbruk Avvik Personalforbruk RHF Budsjett Personalforbruk Avvik Sum avvik Deltid Tabell 9: Andel deltid pr oktober 2011 pr foretak i HMN ANDEL DELTID Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt St.Olavs Hospital HF 41,8 % 41,9 % 42,0 % 42,1 % 42,1 % 42,1 % 41,2 % 40,8 % 41,6 % 41,7 % Helse Sunnmøre HF 47,3 % 47,0 % 47,1 % 47,0 % 46,9 % 46,7 % 46,6 % 46,6 % 46,7 % 46,5 % Helse Nordmøre og Romsdal HF 38,9 % 39,3 % 39,0 % 39,0 % 38,8 % 38,5 % 37,4 % 38,0 % 38,5 % 38,6 % Helse Nord-Trøndelag HF 47,1 % 47,7 % 47,4 % 47,2 % 47,0 % 47,0 % 46,3 % 46,2 % 45,6 % 45,5 % Rusbehandling Midt-Norge HF 27,1 % 28,6 % 29,6 % 28,9 % 28,3 % 29,0 % 29,0 % 28,3 % 28,6 % 28,6 % Sykehusapotekene Midt-Norge HF 38,4 % 38,7 % 37,7 % 38,0 % 37,3 % 37,2 % 37,0 % 36,1 % 36,7 % 36,1 % Hemit 8,8 % 8,7 % 8,8 % 8,3 % 8,2 % 8,1 % 8,9 % 7,5 % 6,3 % 6,2 % RHF 7,9 % 7,9 % 6,8 % 5,1 % 5,1 % 5,1 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % Reduksjonen av andel deltid fra september til oktober er marginal. I statusrapport fra september ble årsakene til manglende måloppnåelse grundig redegjort for. Helseforetakene er imidlertid blitt bedt om å vurdere virkningen av de iverksatte eksisterende tiltakene og vurdere hvilke nye tiltak som må iverksettes for å nå målet om å redusere andel deltid med 20 %. Dette vil vi komme tilbake til i neste statusrapport. Effekt av tiltak tar tid og arbeidet med å redusere andel deltid vil måtte fortsette med full kraft i I statusrapport for september ble de vist til at Helse Nord-Trøndelag HF hadde sendt to søknader om midler fra NAV og VOX for å jobbe med prosjekter for økte stillingsandeler. Helse Nord-Trøndelag HF fikk tildelt midler for kompetansetiltak for kontorpersonell. 15

16 3.3. Sykefravær. Figur 14: Sykefraværsprosent pr oktober 2011 i HMN Sykefraværet i foretaksgruppen fortsetter med den positive utviklingen vi har sett de siste måneder. I oktober 2011 er sykefraværet nesten ett prosentpoeng lavere enn tilsvarende måned sist år. På grunn av et høyt sykefravær ved starten av året har vi imidlertid et gjennomsnittlig sykefravær for siste 12 måneder på 8,2 %, noe som er bortimot det samme som for hele 2010 (8,18 %). Dersom utviklingen fortsetter i samme retning som de siste månedene vil vi imidlertid for 2011 få lavere sykefravær enn i Dette er en utvikling i samsvar med kravene i den nye IA-avtalen. Helse Nord-Trøndelag HF har fortsatt lavest sykefravær av sykehusforetakene, i oktober 6,7 %. Vi vil også peke på at tidligere Helse Nordmøre og Romsdal, som over tid har slitt med et høyt sykefravær, har siden mai 2011 jevnt redusert sykefraværet fra måned til måned slik at det i oktober er på 8,09 % (reduksjon på ca. 13 % fra oktober 2010 til oktober 2011). 4 Samhandlingsreformen Arbeidet med avtaler pågår i alle foretaksområdene, og vårt inntrykk er at det er gjennomført gode prosesser. Rammeavtalen og noen tjenesteavtaler har frist 31. januar, men det er kommet signal om at enkelte kommuner først vil kunne behandle avtalene i februar. Etter vår vurdering bør det være håndterbart. Foretakene forbereder også forhandlinger om videre drift av de intermediære sengeplassene vi har hatt som pilotprosjekt med en såkalt "spleiselagsmodell". Fredag 18. november ble det fastsatt forskrift for kommunal medfinansiering og for betaling for utskrivningsklare pasienter. Forskriftene er i hovedtrekk uendret fra høringsutkastene som styret tidligere har gitt uttalelse til. De to forskriftene er gjort gjeldende fra 1. januar 2012, og gjelder uavhengig av at fristen for å inngå avtaler er 31. januar. 16

17 5 NPSS For NPSS LØ er både forhandlinger med leverandør om sluttoppgjør og diskusjoner mellom regionene vedrørende kostnadsfordeling avsluttet. Helse Midt-Norges behov for ny økonomi- og logistikkløsning er fortsatt gjeldende. Med bakgrunn i dette er det påstartet forberedelser for et nytt regionalt prosjekt. I forberedende fase er det vektlagt å få omforente og tydelige målsettinger for den nye løsningen. Nytt prosjekt for ny økonomi- og logistikkløsning vil inneha flere faser: anskaffelse, design og implementering. Anskaffelsesfasen planlegges startet i januar Administrerende direktørs vurdering 6.1 Helsefag Denne rapporteringen viser at Helse Midt-Norge RHF etter all sannsynlighet vil nå oppsatt måltall når det gjelder DRG aktivitet. Mer usikkerhet kan det være om målene innenfor ventetid og fristbrudd blir nådd. Samtidig skjer det et målrettet arbeid gjennom egne tiltak for at disse mål skal bli innfridd. Det rapporteres på flere nasjonale kvalitetsindikatorer. Arbeidet med å nå de krav som er satt skal intensiveres. Sammen med det kvalitetsfremmende arbeidet som foregår i alle helseforetakene vil fokuset på kvalitetsindikatorene være med og forbedre det kvalitetsfremmende arbeidet og øke pasientsikkerheten i helsetjenesten. 6.2 Økonomi Helse Midt-Norge har pr oktober et positivt resultatavvik på 38 mill kr og ligger samlet 116 mill kr foran nytt resultatkrav. Årets lønnsoppgjør er beregnet å utgjøre om lag 70 mill kr ut over budsjett på årsbasis, mens det hittil i år utgjør om lag 60 mill kr. I tillegg Det forutsetter imidlertid at økt lønnskostnad knyttet til lønnsoppgjøret tas innenfor budsjettert ramme for hvert foretak. I tillegg skyldes avvik hittil inntektsføring av midler til dekning av pensjon til private og oppløste avsetninger knyttet til NPSS. Prognosen er endret med 76 mill kr i positiv retning fra forrige rapportering og ligger samlet 53 mill kr foran nytt resultatkrav. Periodens endringer er i hovedsak knyttet til RHF som har tatt inn effekt av avklaringer rundt NPSS i tillegg til inntektsføring av resterende midler til dekning av pensjon til private. I forbindelse med årsoppgjøret blir det foretatt disponeringer som kan påvirke resultatet i positiv retning. I tillegg er det forsinkelser i regionale prosjekter som kan gi kostnadsbesparelser i En vurdering av samlet prognosen tilsier at Helse Midt-Norge for 2011 vil levere et resultat bedre enn regionenes interne styringsmål på 274 mill kr. Foretakene har fortsatt stort trykk på planlagte tiltak for å få effekt av disse. I tillegg arbeides det intensivt med kostnadsreduserende tiltak knyttet til utforinger med budsjett Bemanning, innleie og sykefravær Sykefraværet i foretaksgruppen fortsetter med samme positive utviklingstrend sammenlignet med tilsvarende perioden i Dette er gledelig, men det er likevel langt igjen for å nå målsettingen i IA-avtalen, og sykefraværsforebyggende arbeid krever kontinuerlig og langsiktig ledelsesfokus. 17

18 Til tross for positiv utvikling når det gjelder sykefraværet, ser vi en vekst i brutto bemanningsutvikling, både i forhold til 2010 og planlagt bemanning for Som vedtatt i forrige statusrapport, vil bemanningsutviklingen fortsatt følges tett, bl.a. i dialogmøter med foretakene. Rapportering vedrørende deltid viser kun en marginal endring i andel deltid i forhold til tallene i september. Administrerende direktør har tidligere gjort styret oppmerksom på at det ikke vil være mulig å nå målsettingen på 20 % reduksjon av deltidsandelen i Som tidligere påpekt vil det være nødvendig å arbeide langsiktig med denne målsettingen. Foretakene har redegjort for de tiltak det arbeides med og som forventes å gi effekt inn i Disse ble det redegjort for i forrige statusrapport. Foretakene er også bedt om å vurdere nye tiltak i tillegg til disse, som kan bidra til å realisere målet så fort som mulig. 18

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. 31.12.11 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte 09.02.12 Forslag

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/13 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.04.2014 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/14 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 22.05.2014 Forslag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 03.juni 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer