Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013"

Transkript

1 NOTAT Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 Årsrapport(2013( ecampus legger til rette for systematisk digitalisering, med vekt på god bruk av teknologi for å sikre bedre undervisning. Spesifikasjoner for utstyr til undervisningsrom, innkjøpsavtaler og felles drift av tjenester gir et helhetlig løft. De nasjonale tjenestene som var etablerte i 2012 opplevde sterk vekst, samtidig som flere fellestjenester ble pilotert. ecampus trenger en kombinasjon av organisatoriske, pedagogiske og teknologiske grep for å bygge god infrastruktur og endre praksis for bruk av IT i undervisning og læring. Et eksempel er den første avtalen om innkjøp av skytjeneste (for personlig lagring) som ble inngått på vegne av UH-sektoren. Felles innkjøp av en internasjonal skytjeneste (Box) for personlig lagring og deling har vært en omfattende prosess, med internasjonalt samarbeid om anbud og nasjonalt arbeid for å tilpasse avtaler til gjeldende regelverk. Dette er det første internasjonale fellesinnkjøpet av skytjenester i offentlig sektor, noe som har medført mye avklaringer om tolking av regelverk og retningslinjer. Tjenesten var i pilot fra høsten ecampus har et omfattende internasjonalt kontaktnett og søker internasjonalt samarbeid der dette er formålstjenlig, som for eksempler gjennom felles nordisk Box-avtale. Felles studietur for UH-sektoren til utenlandske miljøer som er langt framme i sitt arbeid er til inspirasjon for både lokalt og nasjonalt arbeid, og har gitt flere oppslag i internasjonal fagpresse. Digital eksamen har i løpet av 2013 fått en større rolle i programmet enn opprinnelig planlagt. Det er mange pilotprosjekter ved UH-institusjonene, og disse har gitt klare meldinger til ecampus om behov for felles nasjonale grep knyttet til digital eksamen. Nasjonal workshop ble arrangert ved NTNU i juni, og på bakgrunn av oppfordringene derfra er det omprioritert midler til en nasjonal koordinator for digital eksamen, og prosjektarbeid er i gang på nasjonalt plan. Video brukt i undervisning er i rask vekst, noe som avspeiler seg i brukstallene for de nasjonale tjenestene på dette området, både innen eksperimenter, piloter og produksjonstjenester. Behovet for standardiserte grensesnitt, gode brukeropplevelser og felles behovsforståelse er tydelig i de lokale satsingene på ecampus-feltet. Felles overordnet arkitektur gjør det enklere å gå fra småskala til storskala-løsninger. Kunnskapen og løsningene som er bygd opp på videoområdet støtter godt opp under MOOC-satsingene som vi ser på mange institusjoner. God praksis er forutsetning for god teknologibruk. Oppstarten i 2012 hadde et fokus på fleksibel utdanning i Nord-Norge ble året der behov, forståelse, løsninger og tjenester skulle diskuteres og tas i bruk på UH-institusjonene i det ganske land. Gjennom arbeidet sammen med Norgesuniversitetet og ecampus Nord er det utviklet en intervjuguide til bruk ved oppskalering, oppstart eller større endringer i den lokale ecampus-satsingen. Vi ser at de høgskolene og universitetene som har en systematisk satsing på ecampus-området i større grad enn andre klarer å endre sin praksis knyttet til bruk av teknologi for å støtte fleksibel utdanning. Lokale prosjekter går under flere betegnelser: ecampus, digitalisering eller 1

2 NOTAT fleksibilisering, men har som fellestrekk at både ledelse, støttepersonell og de som underviser jobber sammen inn i det institusjonelle rammeverket i organisasjonen i stedet for å opprette løsrevne pilotprosjekter på utsiden av de vanlige organisatoriske prosessene. Systematikk og storskalatenking ser vi også at skaper klare resultater på flere nivåer, for eksempel er det slik at der man gjør automatisering av forelesningsopptak, så stiger brukstallene for video bratt. UiS og Høgskolen i Narvik er to eksempler på systematisk satsing på automatisering i flere fag, der vi ser at studietilbudet endres og studentene aktivt tar video i bruk. HiOA er et eksempel på en institusjon som på kort tid har gått fra liten aktivitet på området, til å ha en strategi og systematikk i arbeidet sitt som gir resultater. De nasjonale tjenestene i ecampus har blitt tatt i bruk av de fleste statlige høgskolene, men det er stort behov for å arbeide med å bre ut bruken inne på hver campus. Selv om mange institusjoner tar i bruk tjenestene så er potensialet fortsatt stort når det gjelder brukere og bruken av tjenestene som verktøy for bedre undervisning. Samarbeid med Norgesuniversitetet og ecampus Nord har gitt en intervjuguide for utrulling som skal støtte de organisatoriske, pedagogiske og teknologiske endringene som ecampus bringer med seg. Vi har også utviklet et veikart for investeringer med konkret estimeringsverktøy for innkjøp av løsninger, for å gjøre det enkelt for dem som ser ecampus-behov å hekte disse inn i de organisatoriske prosessene ved hver institusjon. Kombinasjonen av organisatoriske, pedagogiske og teknologiske prosesser gjør ecampus unikt i internasjonal sammenheng, der satsinger ofte ser ut til å være avgrenset til kun et av de tre områdene som trenger å spille sammen for å gi suksess. Nasjonale(tjenester( En kort oversikt over de nasjonale tjenestene. Mer detaljer finnes lenger bak i rapporten. Tjeneste Status Kommentar Formidling av store filer: Internasjonalt konsortium under vår ledelse står Produksjon Filesender for utvikling, tjenesteleveranse fra UNINETT Video-opptak: Camtasia Relay Pilot og produksjon Produksjonssetting utsatt til høsten 2013, kraftig vekst i bruk av pilottjenesten Video-opptak: Arbeidet går sakte framover, uttesting har til tider Pilot Matterhorn stått stille av mangel på opptaksenheter Video-opptak: Mediasite Produksjon 22 institusjoner deltar, rask vekst i bruk Webmøter: AdobeConnect Produksjon 35 institusjoner deltar, derav 4 i testfase Webmøter: Uttesting av løsninger for webmøter, småskalatest Eksperiment BigBlueButton hos HiT Streaming: Wowza Eksperiment I bruk av flere institusjoner, ønskes som pilot i 2013 Flerpart Flerparts videokonferanse, enkel løsning for Pilot videokonferanse: MCU samhandling mellom mange rom Telefonkonferanse Produksjon Drevet av UNINETT sanntid, samarbeid om tjeneste Personlig lagring: Box Pilot Nordisk samarbeid om innkjøp av skytjeneste for lagring og deling, avtaleverk har tatt tid Mina, gjenfinning av video Eksperiment Under utvikling i samarbeid med BIBSYS 2

3 NOTAT Felles innkjøpsavtale for AV- og medieutstyr er en viktig forutsetning for at de fleste tjenestene skal kunne tas i bruk. Ny avtale ble inngått i 2103, operativ fra november. Regnskap(2013( Regnskap for 2013 er her satt opp i samsvar med oversikten over områdene som er gitt i langtidsbudsjettet. Denne oversikten avviker noe fra prosjektregnskapene i oppdeling, også som følge av endringer i strukturen for prosjekter og aktiviteter i løpet av Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Videoinfrastruktur Samhandling og samarbeidsverktøy Digital eksamen Fra hode til hender Arkitektur for fleksibel læring Felles tiltak Lokale tiltak Egenbetaling ( Bevilgning fra KD var kr for Det ble overført kr fra 2012 til 2013 for planlagte forpliktede kostnader som ikke er påløpt. Fra 2013 til 2014 overføres det kr Forsinkede tjenesteleveranser (produksjonssetting) gjør at det er fakturert mindre enn planlagt, og det er påløpt mindre eksterne kostnader enn planlagt. Felles tiltak er en sekkepost som dekker overlappende aktiviteter mellom flere områder, tidlig arbeid med områder som ennå ikke er definerte som egne prosjekter, prosjektadministrasjon og tjenesteforvaltning. Grunnet omstrukturering av prosjekter og aktiviteter har det påløpt større utgifter enn planlagt på dette punktet. Arbeidsgrupper(og(samlinger( Aktive arbeidsgrupper som hadde samlinger i 2013: Opptaksgruppa: samler de institusjonene som arbeider med testing av løsninger for opptaksløsning, og har vært i arbeid hele året. Møtene har vært en blanding av fysiske møter og nettmøter. Tre ulike løsninger (Matterhorn, Camtasia Relay og Mediasite) har vært tilgjengelige for utprøving hos institusjonene. AV-gruppa: ansvar for innkjøpsavtalen for utstyr til undervisningsrom. Spesifikasjon av avtalen med oppdatering av de tre fagspesifikasjonene som beskriver krav til AV-utstyr. Ny avtale inngått fra november Lagringsgruppa (Box): spesifikasjon og samarbeid om felles innkjøp av sky-løsning for personlig lagring og deling. Mina-gruppa: har arbeidet med gjenfinning og deling av video. Arbeidet har vært støttet av felles aktivitet med Bibsys rundt informasjonsforvaltning. 3

4 NOTAT Webmøter-gruppa: samler dem som arbeider med løsninger for webmøter og videobaserte samarbeidsverktøy, og har i hovedsak arbeidet med innkjøp av felles løsning for webmøter. Deltagere fra 30 institusjoner. ecampus Nord: ecampus er observatør, gruppen arbeider på oppdrag av Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge med IKT-samarbeid. Studietur til Umeå universitet i Nord-Sverige, inkluderte også samisk SAK-samarbeid. Digital eksamen: samarbeid med lokale piloter om arbeid for digitalisering av eksamen Leverandøruavhengig LMS-gruppe: samling med fokus på felles utfordringer Support-samling: hvordan gjøre utrulling lokalt? Samling på UNINETT-konferansen 4

5 Mediasite( Mediasiteeretfulltøkosystemfor forelesningsopptakogakademisk videosomuninetthardrevetpå vegneavsektorensiden2012. ProgramvarenleveresavSonic Foundry.Systemetleggertilrettefor opptakiklasserom/auditorium, personligeopptakogimportavopptak lagetmedandresystemer.itillegg tilbyrsystemet mediamanagement, rettighetshåndtering(gjennomfeide) ogavansertstatistikk.systemetstøtter avspillingpåalleplattformer. Den store veksten i bruk av Mediasite fortsatte i 2013 og ved utgangen av året var det 25 institusjoner som benyttet tjenesten. I løpet av 2013 produserte disse 6000 nye opptak på tilsammen 5700 timer, og disse ble sett over ganger. Den store bruken medført til tider stor belastning på infrastrukturen for Mediasite, noe som ble løst i samarbeid med vår driftspartner for tjenesten BIBSYS. Vi har også i 2013 samarbeidet med BIBSYS om ny infrastruktur for Mediasite. Vi har fått ført nytt nett med økt kapasitet til formålet til BIBSYS to maskinrom, og vi vil sette opp en løsning basert på ny versjon av Mediasite (versjon 7) som vil være i stand til å håndtere mer trafikk og samtidig være mer robust og mindre sårbart for feil timer 14000timer 12000timer 10000timer 8000timer 6000timer 4000timer 2000timer Intet Timerinnhold Timerinnhold Denne aktiviteten var planlagt ferdigstilt innen Arbeidet er forsinket grunnet prosessen med å etablere nytt nett til tjenesten, og vil ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2014.

6 Ingen Visninger Visninger Mediasite som produkt har blitt endret det siste året fra å være sentrert rundt Mediasite opptakere til å kunne importere video fra mange kilder og publisere disse gjennom Mediasiteplattformen. Dette har vi jobbet med allerede, og for eksempel Høgskolen i Nord-Trøndelag har lenge importert opptak gjort med Lync til Mediasite med stor suksess. Ved inngangen til 2013 kom også Mediasite med ny funksjonalitet, My Mediasite, som legger til rette for personlige opptak på samme måte som Relay gjør. Forskjellen mellom produktene er at My Mediasite tilbyr mer funksjonalitet som autentisering for å se opptak, detaljert statistikk for egne opptak og mulighet for redigering, noe som er etterspurt av mange brukere av Relay. Samtidig er My Mediasite mer komplekst i bruk enn Relay. UNINETT ecampus gikk til innkjøp av en felles My Mediasite-lisens høsten 2013 for at flest mulig skulle få tilgang til å prøve ut produktet i en periode. Gjennom bruken av Mediasite ser vi at automatisering av opptak er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig volum, dette er i tråd hva som rapporteres fra andre universiteter rundt om i Europa som gjør opptak i stor skala. Høgskolen i Narvik har automatisert deler av opptaksprosessen, og gjør flest opptak i Norge med Mediasite, justert for størrelse på institusjonene. I 2014 vil ecampus fokusere ytterligere på automatisering for å stimulere til økt bruk. Dette vil vi gjøre gjennom integrasjon med timeplansystemer som benyttes i sektoren, TimeEdit og Syllabus. Det ble også i 2013 utarbeidet tilslutningsavtale og databehandleravtale for Mediasite.

7 ( (

8 Videokonferanse(2013( UNINETTsvideokonferansetjeneste tilbyrinfrastrukturforflerparts videokonferansermedtilhørende støttesystemer. AVSavtalendekkerinnkjøpav systemerogprogramvare. Deterinngåttavtalerom videokonferansekatalogmedto leverandører Antallinstitusjonersomharfaste møterharøkttil11ogdeter20 fastemøteromsomstårsattopp. Hvormyesombrukestil undervisningvariererfrainstitusjon tilinstitusjon. Brukenavtjenestenerøkende,ogvi harsettpåmulighetenfor automatiskåhenteinnekstra kapasitetfradetnordiske forskningsnettsamarbeidetnårviharbehovfordette.arbeidetforåøke kapasiteterikkefullført,ogblirvidereførtinni2014. Forvideokonferansekatalogererdetinngåttavtalerombrukav easymeeting Seevia Høgskoleroguniversiteterkangjøreavtalermedfrittvalgtleverandør. Etenkeltgrensesnittforbestillingavvideokonferansereretablert(seunder)

9 Support(2013( ecampussupportblestartetopp høsten2013.tjenestenharblitt utviklettilåværeensupportportal foralleecampusstjenester,oger fortsattunderoppbyggingfor enkeltetjenester.frasluttenav oktober2013harecampussupport blittbesøktnesten3000ganger,og over1000brukereharloggetpå medfeideforåfåtilpassetsin informasjon. Portaleninneholderoversiktoverhvilketjenesterenbrukerharogikkehar tilgangtil,samtpersonifisertoversiktoverlokalbrukerstøtte.deterutvikleten rekkebrukerveiledningerbådeforsluttbrukereogforførstelinjesupport,forå reduseretrykkethosecampus,dadetteerenknappressurs. Tjenestene MinRelay og MinConnect erogsålagttilforåbyggeut funksjonalitetfortilhørendetjenesterytterligere. MinRelay girpersonlig oversiktoveregneopptak,samtenkel funksjonalitetiforholdtildette,mens MinConnect giroversiktoveregne møteromsamtopptakknyttettildisse. Forumetpåsupport,somvarmentå væreetmøtestedforlokalt støttepersonellogecampussentralthar ikkeveldigstorbruk,menflereharlagt inntipsogspørsmål.manforsøkerå stimuleretilytterligerebrukvedålegge inntipsoginitierediskusjonerder. Supporteristartgropentilåblien tjenestesomforenklerforbådebrukere, støttemiljøerisektorenogforuninett. MerverdienfortjenestersomRelaystor damanharfåttutvidetfunksjonaliteten betraktelig,ogbrukerstøtteogselvhjelpblirmertilgjengeligforsluttbruker. ( https://support.ecampus.no ecampussupporterengratistjeneste somalleinstitusjonersombenytter ecampustjenestermåbenytte. Tjenestenskalforenkle arbeidsprosesser,utvide funksjonalitetforandretjenesterog forenklebrukerstøtteforalleledd.

10 God(praksis( Mitt(eget(eCampus( MangelokaleeCampusSprosjekterstartermedenkartleggingavsituasjonenog behovene.sammenmednorgesuniversitetetogecampusnordharvilageten intervjuguidesomkanværetilhjelpikartleggingsfasen Intervjuguide/for/god/praksis Intervjuguidenermentsomensjekklisteforlærestedersomsatserpå pedagogiskbrukavikt.denskalværeetverktøyforåbeskrivegodpraksis,og eregnetforinstitusjoneneåseomdehartenktoveralleforhold. FlerelærestederharogsåhattnytteavålesenotatetHvakanbidrartilbedreITS støtteforfleksibelundervisning?sombleskrevetiforbindelsemedoppstarten avecampusinordsnorge2012. Investeringer( HvakostermitteCampus? HvordanbyggerjegeCampusher? Iforbindelsemedlokaleinvesteringeri ecampussløsningererdetbehovforå estimerekostnaderfordeendringer som Investeringsveikart:notatom ecampussbehov,lesdetteførdu brukerestimeringsmodellen Estimeringsmodell ecampus: regnearksomkanlage budsjettutkast,ogsomlardeg beregneulikescenarierfordine undervisningssituasjoner. DokumentasjonaveCampus estimeringsmodell Investeringsveikartogestimeringsmodellkanbrukesbådeforåregnepåulike scenarierfordetlokaleecampusogforåfåoversiktoverkostnaderpåsikt. Estimeringsmodellenvilblijustertnårkostnaderendrerseg,fekshar lagringskostnadengåttnedtogangersålangt.

11 Webmøter:(Adobe(Connect(2013( AdobeConnect:nasjonal felleswebmøtetjenestebasert påadobeconnect.tjenesten kanbrukesfornettbaserte møterogundervisning. Tjenestenstøtter flerpartskonferanseri nettleserenmeddelingavlyd, bilde,chat,dokumenter, skjermogapplikasjoner,også videre.tjenestenerogså velegnetforgjennomføringav (større)webinarer. Arbeidet med å etablere en webmøtetjeneste startet i Målet var å tilrettelegge for at de ansatte og institusjoner som ønsket å komme i gang med bruk av nettmøter i undervisning og annen sammenheng ville kunne gjøre det. Det var omfattende diskusjoner om framtidig infrastruktur for sanntidskommunikasjon i sektoren, og mange brukere risikerte å måtte vente til avklaringene var på plass før de kunne komme i gang å lære å bruke online møteverktøy og legge om sine arbeidsmåter. Effektmål: Enklere å tilby fleksibel nettbasert utdanning Gjøre det lettere å gjennomføre møter Studenter og ansatte skal ha møteverktøy på sin PC/Mac eller nettbrett Ansatte og studenter skal selv kunne administrere sine møter på nett Brukstallene for 2013 tyder på at vi har lykkes: bruken er høy hos institusjonene som har satset på å bruke verktøyet og tilbakemeldingene er positive. Stabil ecampus infrastruktur med en langsiktig horisont har satt institusjonene som ønsket å komme i gang i stand til å bruke sine ressurser på å lære å bruke nettbaserte møteverktøy og satse ordentlig, trygg på at tjenesten vil finnes. Institusjonene trengte ikke å bruke ressurser til å etablere sine egne tjenester først. Tjenesten bygger på teknologi i sterk utvikling og har derfor en del umodenheter. Disse har ikke stoppet institsujonene som ville til å bruke tjenesten. Prosjektet har derfor levert sitt viktigste effektmål: bidra til en endring i måten det jobbes og undervises på. UiN har utarbeidet opplæringsmateriell for tjenesten, utifra sine erfaringer med nettbruk til undervisning og møter. Uventet i 2013 var at Den virtuelle matteskolen har brukt tjenesten for å gjennomføre matematikkundervisning i videregående skole, og at UiN har samarbeidet med Nordland fylkeskommune om brukserfaringer. Systematikk i brukeropplæring er viktig, slik vi ser fra feks UiT omlegging fra Elluminate til Adobe Connect. Teknologien utvikles og mange signaler tyder på at et teknologiskifte er forestående: web-rtc lover rik sanntidskommunikasjon i nettleseren uten noe plugins. ecampus har fulgt med og forbereder veikart for å sikre at norsk UH vil utnytte neste generasjons sanntidsteknologi.

12 (

13 Filesender(2013( Filesendergirdegenenkelog tryggmåteåoverførestore filertilandrebrukere.man kandefinereatfileneskal væretilgjengeligforetgitt antallnedlastinger,og/eller forenfastsattperiode. Filesenderløserproblemet dereifilerforstortilå sendessomvedleggmed epost. Filesender skal gjøre det enkelt for alle i høgere utdanning og forskning til å sende filer fra A til B uavhengig av størrelse og via en betrodd tredjepart. Vi har skikkelig Internett, det burde ikke være nødvendig å finne fram minnepinner eller sende DVDer og disker per post når vil overføre eller motta større filer. Dette har vi oppnådd. Etter Snowden-saken ble det klart at det har en stor merverdi å ha full kontroll på hvor data er. Med Filesender har norsk UH en tjeneste som er kortreist: dataene mellomlagres inni sektoren og tjenesten er 100% regulert av norsk lov. Med det forsvinner mange problemstillinger knyttet til personvern og utenlandske etterretningstjenester. Tjenestens bruk øker både i antall brukere og antall overføringer per bruker. Tjenesten har 41 abonnenter og antallet øker. Interessen for tjenesten kommer gjerne fra institusjoner som fra før benytter få UNINETT tjenester og heller ikke er Feide vertsorganisasjon. Tjenesten oppfyller et behov, og får spesielt ikke-uh institusjoner til å vurdere Feide medlemskap som er bra for samspillet mellom UH og forskningsinstitusjoner. Filesender er typisk en tjeneste som ikke brukes til daglig, som medfører at man må være kjent med tjenesten når den trengs. Brukstatistikk per institusjon tyder på at lokal markedsføring er en utfordring: de institusjonene som gjør en systematisk innsats har høyere bruk enn de som ikke gjør det. Filesender-tjenesten bygger på programvare utviklet i et internasjonalt konsortium ledet av UNINETT, noe som sprer kostnader og risiko. Konsortiet har 6 faste medlem. Totalt tilbyr 23 forskningsnett en Filesender-tjeneste. Antallet øker, i 2013 kom de første fra Sør-Amerika. I tillegg ser vi økende interesse fra det offentlige i forskjellige land: Filippinene har gjort Filesender til sin løsning for store vedlegg i sin GovMail løsning. Prosjektet jobber sammen med NORDUnet for å etablere et stabilt og framtidsorientert konsortiehjem som skalerer til mange medlemmer i løpet av Utviklingsprosjektet leverer stabilt. I 2013 ble det utviklet en høy-hastighets overføringsmodul som kan settes i drift i Arbeidet er kjent som "the Filesender Terabyte challenge" med mål om å kunne overføre 1 Terabyte innenfor rimelig tid: en arbeidsdag. Det har vi klart og det åpner tjenesten for nye bruksscenarioer, spesielt i forskning. Økt ytelse gir en raskere tjeneste som er til glede for all bruk. Den andre store leveransen var flerfilstøtte: det er nå tilgjengelig i en tidlig versjon som starter felt-testing våren 2014.

14 ( (

15 Relay(2013( Relayeretlettvekts opptakssystemsomlaren foreleserellerstudentpåen enkelmåtetaoppog publisereakademiskvideo. Systemetersværtenkelti brukogsværtrimelig sammenlignetmedstørre systemer.avspillingog opptakavvideokangjørespå alletyperplattformer. Camtasia Relay ble satt i produksjon Dette var forsinket i forhold til de målene som ble satt. Forsinkelsen skyldtes i stor grad utarbeidelse av avtaleverk for tjenesten. Den gode jobben som ble gjort for avtaleverk for tjenesten har også kommet andre tjenester til gode, da mye av avtaleteksten kunne gjenbrukes på tvers av tjenestene. Da piloten ikke tok i mot nye brukere lengre hadde vi tett oppunder 1000 brukere på denne, og disse hadde produsert over 6000 opptak når tjenesten ble slått av ved inngangen til 2014 (Piloten ble holdt tilgjengelig ut 2013 for ikke å ramme brukere ved institusjoner som brukte lang tid på å bestille produksjonstjenesten). 23 institusjoner innen høyere utdanning abonnnerer på produksjonstjenesten med (til nå) over 600 brukere som har produsert over 3000 videoer uib.no uia.no uit.no samiskhs.no uio.no hig.no uninett.no Overgangen til produksjonstjenesten forløp uten problemer. I tillegg til tjenesten har vi utviklet ekstra funksjonalitet som tillater brukere å opprette konto selv samt administrere sine egne opptak. En stor del av grunnen til at vi ser en stor vekst i bruken av Relay er at verktøyet er ekstremt enkelt i bruk. Dette gjør igjen at verktøyet tilbyr begrenset med funksjonalitet. Tilleggsfunksjonaliteten som vi utvikler (som en del av support.ecampus.no) har som mål å bøte på dette ved å introdusere funksjonalitet som mangler, men som er etterspurt av brukerene. Leverandøren har endret navnet på programvaren, og vi vil derfor gå over til å kalle tjenesten Relay. For 2014 vil fokus være på å få økt bruken av Relay ytterligere. hioa.no Antall/opptak/ nmbu.no hiof.no hil.no mf.no hihm.no umb.no hint.no uin.no hive.no hibu.no hivolda.no hinesna.no hials.no hih.no ldh.no hbv.no

16 Personlig(lagring:(Box(2013( BoxerenlagringsSog samarbeidstjenestesomlar deglagredinefileriskyen, slikatdeertilgjengeligehvor somhelstogpåhvilkenenhet somhelst. Vistartetåretmedetmålomaktivdeltagelse iinnkjøpsprosessfornordiskrammeavtale avløsningforsynkroniseringavmobil, nettbrettogdesktop.iløpetav2013harvi gjennomførtinnkjøpsprosess(koordinertav NORDUnet)forUninett,DeIC,SUNETog CSC/FUNET.Detteerdetførstesamarbeidi Nordenominnkjøpavskytjenester. Rammeavtalenbleunderskrevetijuli.Avtaleverketmedinstitusjonenbleklarti løpetavhøsten.deterkrevendeåfåenavtalemedenamerikansk skyleverandørtilåvære100%ioverenstemmelsemeddekraveneinorsk personopplysningsslov,spesieltderhvorsituasjoneneruklart:overføringav personopplysningerutenforeøs.hellerikkesafeharbourerrettfram. Regelverkogforventingerpåavtalesidenharkrevdstorinnsats.Denne innsatsenhargittkompetansepåskytjenesterogsamarbeidrundtskytjenester. Tjenesteneretablert,ogvihararbeidetmed: KontraktmellomUNINETTogBoxmeddatabehandleravtaletilpasset norskpersonvern.norsklovregulereravtalenogdatabehandleravtale. EtablertnordiskmiljøforBoxtjenesteleveranse.PåUNINETTsinitiativer detetablertenfellespåloggingskomponenthosnordunetsomblirbrukt avallenordiskeforskningsnett.detsparerpengeroggirnødvendig erfaringmedpraktiskbrukavkalmarinterfedering,noesomer nødvendigforåtilretteleggeforframtidigefellesnordisketjenester. KontraktmellomUNINETTogNORDUnetmedNORDUnetsførste databehandleravtale FellesrisikoogsårbarhetsanalyseutførtavarbeidsgruppemedNTNU, UiOogUHSsektorenssikkerhetssekretariatet. Tilslutningskontraktforinstitusjoner,mednorskdatabehandleravtale. Effektmål: SikreatskytjenesterinorskUHblirbruktitrådmednorsklovverk. ForenkletpersonliglagringforalleiUH,påtversavenheter, organisasjonsgrenseroglandsgrenser. Erfaringsdannelsemednordiskinnkjøpsfellesskapomskytjenester Øktkompetanseforinnkjøpogforvaltningavfellesinternasjonale skytjenesterihenholdtilnorsklov. Aveffektmåleneerdesistetosomgårpåerfaringsdannelseog kompetanseøkningnådd.medboxtjenestenharvinåtilrettelagtforatogsåde førstetokanblinådd.signalenefrasektorentyderpåenpositivmottakelseav tjenesten.

17

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Seminar: den digitale tilstand i private høgskoler 2012 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert

Detaljer

Notat. Årsrapport Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: UNINETT Dato:

Notat. Årsrapport Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: UNINETT Dato: Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: UNINETT Dato: 11.02.2015 Gjelder: Årsrapport 2014 ecampus Årsrapport 2014 ecampus-programmet går i perioden 2012-2016. Nasjonale

Detaljer

* Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder ecampus Ingrid Melve Thorleif Hallén

* Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder ecampus Ingrid Melve Thorleif Hallén Utarbeidet av: Sist oppdatert:262 Godkjent av: Dato for godkjenning: PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn * Prosjektnummer ecampus Opptak (Opptak) U2233 * Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder ecampus

Detaljer

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT

Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT Ta opp, spill av; eller spill opp, ta av? Svalbardkonferansen, Longyearbyen, 2011-03-22 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT 2 UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert som AS, heleid

Detaljer

e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge?

e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? e-campus kan teknisk infrastruktur gi grunnlag for innovativ e-læring ved høyere utdanning i Norge? Nettverksuniversitetets konferanse, Steinkjer, 2011-03-15 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester 2

Detaljer

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013

ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016. 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ECAMPUS HANDLINGSPLAN 2012-2016 09.09.2013 Revidert høsten 2013 ecampus handlingsplan 2012-2016 VISJON STUDENTER OG ANSATTE I NORSK UH-SEKTOR SKAL TILBYS ADGANG TIL ET SETT AV IKT-TJENESTER OG INFRASTRUKTUR

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren

Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren IKT som sentralt virkemiddel for å nå målsetningene for strukturendringene Viseadm. dir Tor Holmen. UNINETT AS UH-sektoren, noen tall Pr. dato; 33

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

PROSJEKTMANDAT PROSJEKTBESKRIVELSE. * Prosjektnavn Prosjektnummer. * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program

PROSJEKTMANDAT PROSJEKTBESKRIVELSE. * Prosjektnavn Prosjektnummer. * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert:12.01.2011 PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer CloudStor * Tilknytning til andre prosjekt og/eller program Godkjent av: ecampus programstyre (og

Detaljer

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT

Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2. Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT Ta tida tilbake men hvordan? Plenum dag 2 Olav Isak Sjøflot Direktør Tjenester & Leveranser, UNINETT KD Systemlandskap BOT(T )-institusjoner benytter også Cristin, FS og LMS, men har forskjellig regnskaps-

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

ecampus prosjektplan for 2010 ( )

ecampus prosjektplan for 2010 ( ) ecampus prosjektplan for 2010 (19.01.2010) Prosjektets mål Målet for ecampus i 2010 er å løfte arbeidet med opptak av forelesninger fra grasrot til nasjonal infrastruktur gjennom å få på plass erfaringsdeling,

Detaljer

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon

Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Erfaringer fra prosjekt samordnet kommunikasjon Uten samordnet kommunikasjon Mobiltelefon Fasttelefon Hurtigmeldinger / Precense Talepost Øyeblikkets tyranni Telefonkonferanse E-post Faks Skjermdeling

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive

Forelesninger på nett i stor skala. - fra å leke butikk til å drive Forelesninger på nett i stor skala - fra å leke butikk til å drive butikk Nettstøttet, fleksibel ingeniørutdanning Oppstart høst 2009 Bidragsytere Shell ECN Hammerfest Det Norske! Nordland Fylkeskommune

Detaljer

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014

Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 Studieavdelingen v/studiesjef Deres/Your ref.: UU022/14FB Vår/Our ref.: Freddy Barstad Trondheim, 29/12014 INVITASJON TIL DELTAKELSE FRA UNIVERSITET OG HØGSKOLENE I NASJONALT PROSJEKT FOR DIGITAL EKSAMEN,

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir.

SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid. Petter Kongshaug, Adm. Dir. SUHS-2014 Med UNINETT i en digital fremtid Petter Kongshaug, Adm. Dir. UNINETTs rolle i sektoren Vi er sektorens verktøy med spisskompetanse på å få til samarbeid om fellesløsninger gjennom; - Prioriteringsråd/Styringsgrupper

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett

Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, Ingrid Melve, Uninett Digital skoleeksamen: Hvordan gjør vi det? Ja takk, begge deler, Tromsø, 2012-11-06 Ingrid Melve, Uninett Bakgrunn Helhetsblikk: arkitektur og arbeidsflyt Status for digital eksamen Arbeidsgruppen: sjekkliste

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Skymegler v

Skymegler v Skymegler v1 04.05.2017 Agenda Bakgrunn og dagens situasjon Målbilde Skymegler v1 Organisering av skymeglerfunksjon Betalingsmodell Etablering av skymeglerfunksjon 2 Bakgrunn Prosjektet Skymegler1 skal

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

* Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder ecampusprogrammet Ingrid Melve Otto Wittner * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype

* Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder ecampusprogrammet Ingrid Melve Otto Wittner * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert: 03.12.2010 Godkjent av: Dato for godkjenning: PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus utvikling i IoU * Tilknytning til andre prosjekt og/eller

Detaljer

Box: erfaringer med UNINETTs første internasjonale skytjeneste. Jan Meijer, UNINETT

Box: erfaringer med UNINETTs første internasjonale skytjeneste. Jan Meijer, UNINETT Box: erfaringer med UNINETTs første internasjonale skytjeneste Jan Meijer, UNINETT UNINETT Norges forskningsnett KDs verktøy for felles IKT infrastruktur i norsk UH 85 årsverk omsetning 180 millioner ca.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Kom i gang med. ecampus UNINETT KONFERANSEN 2010

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Kom i gang med. ecampus UNINETT KONFERANSEN 2010 UNINYTT Spesialutgave fra UNINETT Aktuelt ecampus fra UNINETT våren Nr. 12014 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Kom i gang med ecampus 6 NYTTIGE TJENESTER SIKKER

Detaljer

Handlingsplan UH-Sky

Handlingsplan UH-Sky Handlingsplan 2016 2018 UH-Sky Vedtatt?????? Versjon.: 0.1 Utarbeidet av: Kristin Selvaag 1 Innholdsfortegnelse Visjon... 3 Langsiktige mål og strategier... 3 Handlingsmål... 5 Resultat- og aktivitetsmål...

Detaljer

God praksis knyttet til pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning

God praksis knyttet til pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning God praksis knyttet til pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning 1.0 Innledning 3. mai 2012 startet en arbeidsgruppe i regi av Norgesuniversitetet sitt arbeid med å beskrive god praksis for pedagogisk

Detaljer

Digital eksamen for UH-sektoren

Digital eksamen for UH-sektoren Digital eksamen for UH-sektoren Innhold 1.0 Introduksjon... 3 2.0 Om prosjektet «Digital eksamen»... 3 2.1 Partene i prosjektet... 4 3.0 Nærmere om behovet og ønsket funksjonalitet... 4 3.1 Generelle krav...

Detaljer

Hva betyr nasjonal IKTstrategi. 20. okt 2016 Tord Tjeldnes IT direktør UiA

Hva betyr nasjonal IKTstrategi. 20. okt 2016 Tord Tjeldnes IT direktør UiA Hva betyr nasjonal IKTstrategi for oss? 20. okt 2016 Tord Tjeldnes IT direktør UiA Hva skal jeg snakke om? Strategier for bruk av IKT i UH sektor blir laget (ref Johannes) Hvorfor det er strategier (forskning,

Detaljer

GigaCampus IT-ledermøte, 7 sept 2005 Olaf.Schjelderup@uninett.no

GigaCampus IT-ledermøte, 7 sept 2005 Olaf.Schjelderup@uninett.no GigaCampus IT-ledermøte, 7 sept 2005 Olaf.Schjelderup@uninett.no Historien bak GigaCampus: KOMPAKT 1994-2004 Kun høgskolene Skapte gode løsninger Meget lønnsomt Godt samarbeid i sektoren Prosjektet vokste

Detaljer

Ingrid Melve Magnus Strømdal, konst til 1.5 Thorleif Hallén (fra 1.5) * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype

Ingrid Melve Magnus Strømdal, konst til 1.5 Thorleif Hallén (fra 1.5) * Seksjon/koststed (gjelder kun mor) * Prosjekttype Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert: 17.02.2011 Godkjent av: Dato for godkjenning: PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus opptak U2020303 * Tilknytning til andre prosjekt og/eller

Detaljer

Prioriteringer for USIT i 2017

Prioriteringer for USIT i 2017 Rektoratmøte 9. februar 2017 Prioriteringer for USIT i 2017 IT-direktør Lars Oftedal Ny arbeidsmåte for årsplanarbeidet USIT 3.1: Endring av USITs planprosesser Føringer og prioriteringer ovenfra som grunnlag

Detaljer

Prioriteringer for USIT i IT-direktør Lars Oftedal

Prioriteringer for USIT i IT-direktør Lars Oftedal Prioriteringer for USIT i 2017 IT-direktør Lars Oftedal Prioriteringer fra UiOs årsplan Forskningskvalitet og utdanningskvalitet IT i utdanning og studier, IT for studentene IT-infrastruktur er en vesentlig

Detaljer

Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren...på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren. 12. mars 2015 2

Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren...på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren. 12. mars 2015 2 12. mars 2015 1 Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren..på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren 12. mars 2015 2 Tjenestekatalog https://www.uninett.no/portal/skytjenester

Detaljer

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø Ja takk begge deler Konferanse om det digitale læringsmiljø «Ja takk begge deler!» Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering. http://norgesuniversitetet.no/jatakkbeggedeler/

Detaljer

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget Består av ansatte med forskjellig bakgrunn som til sammen innehar den kompetansen vi mener

Detaljer

Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen 2010. Universitetet i Stavanger

Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember UNINETT- Program. Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur. Konferansen 2010. Universitetet i Stavanger Uninett konferansen 2010 7. - 9. desember Program Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur Universitetet i Stavanger UNINETT- Konferansen 2010 Tjenester og samarbeid i en åpen arkitektur UNINETT-konferansen

Detaljer

NOTAT: Samarbeid om Utdanningssky

NOTAT: Samarbeid om Utdanningssky NOTAT: Samarbeid om Utdanningssky INNHOLD 1 SAMMENDRAG 2 2 BAKGRUNN 3 2.1 OM SKYTEKNOLOGI 3 2.2 UTFORDRINGER I GRUNNOPPLÆRINGEN 3 2.3 FELLES UTFORDRINGER FOR GRUNNOPPLÆRINGEN OG UHSEKTOREN 4 2.4 STOR INTERESSE

Detaljer

Digitalt læringsmiljø

Digitalt læringsmiljø Digitalt læringsmiljø...veien videre SUHS 5. November 2015 Hva har vi hørt? Foreleseren ønsker å prøve nye ting (men med en plan) Gjenbruk av læringsressurser Flipped Classroom Studenter er forskjellige

Detaljer

* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) 10.01.2011 31.12.2011 (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid)

* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) 10.01.2011 31.12.2011 (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid) Utarbeidet av: Jan Meijer Sist oppdatert: 3.3.2011 Godkjent av: Dato for godkjenning: Prosjektplanen fylles ut for hele prosjektperioden. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektgodkjenningsgruppen.

Detaljer

Prioriteringer for USIT i 2017

Prioriteringer for USIT i 2017 Allmøte på USIT 12. januar 2017 Prioriteringer for USIT i 2017 IT-direktør Lars Oftedal Endring av årsplanarbeidet USIT 3.1: Endring av USITs planprosesser Føringer og prioriteringer ovenfra som grunnlag

Detaljer

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941)

BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) BIRD - Administrasjon av forskningsdata (Ref #2219b941) Søknadssum: 1 000 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen

Detaljer

Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Tromsø,

Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Tromsø, Ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen Tromsø, 6.11.2012 1 Høyere utdanning skal være tilgjengelig og fleksibel Norgesuniversitetets strategi 2012-2016 2 Tittel Aktiviteter og virkemidler 1. Prosjekttildeling

Detaljer

Evaluering av ecampus-programmet. Cathrine Tømte, Siri Aanstad og Nalini Løver Rapport 2016:44

Evaluering av ecampus-programmet. Cathrine Tømte, Siri Aanstad og Nalini Løver Rapport 2016:44 Evaluering av ecampus-programmet Cathrine Tømte, Siri Aanstad og Nalini Løver Rapport 2016:44 Evaluering av ecampus-programmet Cathrine Tømte, Siri Aanstad, Nalini Løver Rapport 2016:44 Rapport 2016:44

Detaljer

FlexDLM. USITs ledelse 13. desember 2016

FlexDLM. USITs ledelse 13. desember 2016 FlexDLM USITs ledelse 13. desember 2016 Mål med FlexEx Fleksibilitet i vurderingsformer Brukervennlig for studenter og ansatte Samme løsninger i undervisning som under eksamen Standardisere og effektivisere

Detaljer

Deling av digitale læringsressurser. Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab

Deling av digitale læringsressurser. Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab 1 Deling av digitale læringsressurser Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab 2 Deling av digitale læringsressurser Norgesuniversitetets

Detaljer

* Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder ecampus Ingrid Melve Magnus Strømdal

* Oppdragsgiver * Prosjekteier * Prosjektleder ecampus Ingrid Melve Magnus Strømdal Utarbeidet av: Magnus Sist oppdatert: 1.3.2011 Godkjent av: Dato for godkjenning: Prosjektplanen fylles ut for hele prosjektperioden. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektgodkjenningsgruppen. Fyll

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Nytt Discovery Nytt Biblioteksystem. Ny retning?

Nytt Discovery Nytt Biblioteksystem. Ny retning? Nytt Discovery Nytt Biblioteksystem Ny retning? 40+ En på 40+ sitter på mye kunnskap, erfaring og klokskap som arbeidsgivere kan dra nytte av. Alle voksne arbeidssøkere oppfordres til å spille på den

Detaljer

Tjenester i skyen. 19. desember

Tjenester i skyen. 19. desember Sky med netthatt Tjenester i skyen Det blir mer og mer aktuelt å flytte tjenester ut av campus og inn i en eller annen form for sky. Å sentralisere tjenester enten nasjonalt slik som UH-skype eller UH-

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Sikkerhetsforum i UH sektoren

Sikkerhetsforum i UH sektoren Sikkerhetsforum i UH sektoren Rolf Sture Normann CSO, UNINETT 13.-14. juni 2012 Om UNINETT Det norske forskningsnettet Eid av Kunnskapsdepartementet Ca 100 ansatte, 200 mill omsetning Gir nett og tjenester

Detaljer

Godkjent av: ecampus interimsprogramstye Dato for godkjenning: 10.12.2010 PROSJEKTINFORMASJON

Godkjent av: ecampus interimsprogramstye Dato for godkjenning: 10.12.2010 PROSJEKTINFORMASJON Utarbeidet av: Ingrid Melve Sist oppdatert:13.01.2011 Godkjent av: ecampus interimsprogramstye Dato for godkjenning: 10.12.2010 PROSJEKTINFORMASJON * Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus webmøter * Tilknytning

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Resultater fra Gigacampus kartlegging

Resultater fra Gigacampus kartlegging Resultater fra Gigacampus kartlegging Sammendrag Kartleggingen viser at institusjonene representert ved IT-ledere og IT-direktører, jevnt over er godt fornøyd med Gigacampus. Resultatet er veldig tydelig

Detaljer

Skytjenester. - Gevinster og utfordringer. Petter Kongshaug, UNINETT

Skytjenester. - Gevinster og utfordringer. Petter Kongshaug, UNINETT Skytjenester - Gevinster og utfordringer Petter Kongshaug, UNINETT Tradisjonell IKT i endring 14. november 2013 SLIDE 2 Google compute plants 14. november 2013 SLIDE 3 Universitet IKT i endring WiFi Cloud

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NOU 2014:5 "MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norgesuniversitetet.

NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norgesuniversitetet. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 14/3274 1 Vår ref.: 2014/3340 EGJ000/300 Dato: 20.10.2014 NOU 2014:5 "MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Høringsuttalelse

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Rapport. ecampus oppsummering

Rapport. ecampus oppsummering Rapport ecampus oppsummering RAPPORT ecampus oppsummering Til: Kunnskapsdepartementet, universiteter og høgskoler Fra: ecampus-programmet Forfatter: Ingrid Melve og Thorleif Hallén Kopi: ecampus prioriteringsråd

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Forskningsnettet: historier fra Norge. DeIC-konferansen, Kolding, Ingrid Melve

Forskningsnettet: historier fra Norge. DeIC-konferansen, Kolding, Ingrid Melve Forskningsnettet: historier fra Norge DeIC-konferansen, Kolding, 2016-10-04 Ingrid Melve Nettutbygging Status: 14.500 km (11.500 ex Svalbard) 59 POPs 120 routers IRU med Broadnet til 2023 1G, 10G, 100G

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014. Feide Connect Notat. Side 1 av 9

Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014. Feide Connect Notat. Side 1 av 9 Andreas Åkre Solberg, fredag 21. mars 2014 Feide Connect Notat Side 1 av 9 Feide Connect 1 Innledning 3 Prosjekt for implementasjon og utrulling 3 Gevinstrealisering og kobling til andre UNINETT-prosjekter

Detaljer

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010

Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplan Norgesuniversitetets spesialkompetansegruppe for pedagogisk bruk av IKT 2008-2010 Arbeidsplanen tar utgangspunkt i mandat for spesialkompetansegruppen om pedagogisk bruk av IKT, som vedtatt

Detaljer

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE)

Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Sluttrapport for Feide på G Suite (tidligere GAFE) Skrevet av Harald Torbjørnsen 09. mars 2017 Sluttrapport for pilotering av Feide med SSO på G Suite, produsert i samarbeid mellom Narvik kommune og Senter

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Første kontakt for bedre syn

Første kontakt for bedre syn Første kontakt for bedre syn Fleksibel etterutdanning for optikere Førsteamanuensis Vibeke Sundling Institutt for optometri og synsvitenskap 14.10.2015 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN

Detaljer

Dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning Dokumentasjonsforvaltning Status for tjenesten 4. November 2015 Leif Kristiansen, UNINETT AS Overgang fra prosjekt til forvaltning UNINETT har i løpet av 2015 organisert aktiviteten annerledes: NSA utrulling

Detaljer

Skisse for innføring av nytt LMS -HiØ-prosjekt. Pål Kristian Moe IT-drift

Skisse for innføring av nytt LMS -HiØ-prosjekt. Pål Kristian Moe IT-drift Skisse for innføring av nytt LMS -HiØ-prosjekt Pål Kristian Moe IT-drift 02.03.2017 Innhold 1 1. Overordnet helhetsperspektiv 1.1 Gradvis overgang til nytt LMS 1.2 Ha en prosjektplan for avviklingen av

Detaljer

Økonomidirektør/økonomiledersamling

Økonomidirektør/økonomiledersamling Økonomidirektør/økonomiledersamling UH-sektoren Bergen 22. april 2015 Elin Kristine Olsen, Jon Strømme og Terje Aandalen UNINETT AS «ERP», «strukturendringer» og «påskerapport» Tjenester og system UH og

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UH-sektoren og nettskyen 16. 20. NYE TJENESTER IDÉSKISSE

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UH-sektoren og nettskyen 16. 20. NYE TJENESTER IDÉSKISSE UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2015 1 2010 UH-sektoren og nettskyen Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund NYE REKORDTALL ENKLERE LOGGANALYSE 10 14 PÅ TVERS AV SYSTEMER

Detaljer

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig

Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Norgesuniversitetets prosjektseminar 17. og 18. april 2007 Deling av læringsressurser: faglig verdi og samfunnsnytte. Dugnad i uhsektoren for å gjøre læringsressurser lettere tilgjengelig Agenda Bakgrunn

Detaljer

Lync-prosjektet i HiNT

Lync-prosjektet i HiNT Bakgrunn Behov for samhandling blant forskerne Administrativ samhandling Deling av dokument Personlig videokonferanse Integrere ulike kommunikasjonskanaler Telefoni: Proprietært og kostbart Samarbeidspartnere:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Nettstudent 2017 viktig info

Nettstudent 2017 viktig info Nettstudent 2017 viktig info Studiestart Det er ikke et spesifikt studiestartprogram for nettstudentene. Du er hjertelig velkommen til ordinær studiestart på campus Narvik dersom du har anledning. I forbindelse

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde Innledning Workshop NOKIOS 2010 Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Overordnet perspektiv IKT som strategisk innsatsfaktor Departementets rolle Økt samordning og samhandling Utfordringer Sentrale spørsmålsstillinger

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Innhold - 3 - Introduksjon 5

Innhold - 3 - Introduksjon 5 - 1 - Sammendrag ecampus-programmet er planlagt for en 5-årsperiode, og det er foreslått en bevilgning på 70 millioner kroner med oppstart på 10 millioner i 2010. KD fant ikke plass til noen bevilgning

Detaljer

Førstelinjeforum IKT 2015

Førstelinjeforum IKT 2015 Førstelinjeforum IKT 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Gardermoen 12.november 2015 Agenda 1. KDs satsing på IKT 2. Politiske føringer 3. Mandatet for arbeidsgruppen 4. Hovedområder, digitalisering 5. Hva betyr

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av:

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulenthjelp til Prosessbeskrivelse og IKT-arkitektur for digital eksamen i UH-sektoren Ref. nr. 14/00087 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Mål og prioriteringer i USITs årsplan for

Mål og prioriteringer i USITs årsplan for IT-ledernettverket 28. september 2016 Mål og prioriteringer i USITs årsplan for 2017-19 IT-direktør Lars Oftedal Ny organisering av årsplanarbeidet USIT 3.1: Sterkere styring ovenfra av USITs årsplanarbeid

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer