Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport(2013( NOTAT. Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013"

Transkript

1 NOTAT Til: ecampus prioriteringsråd Fra: ecampus Forfatter: Ingrid Melve Kopi: Dato: 21/03/14 Gjelder: Årsrapport ecampus 2013 Årsrapport(2013( ecampus legger til rette for systematisk digitalisering, med vekt på god bruk av teknologi for å sikre bedre undervisning. Spesifikasjoner for utstyr til undervisningsrom, innkjøpsavtaler og felles drift av tjenester gir et helhetlig løft. De nasjonale tjenestene som var etablerte i 2012 opplevde sterk vekst, samtidig som flere fellestjenester ble pilotert. ecampus trenger en kombinasjon av organisatoriske, pedagogiske og teknologiske grep for å bygge god infrastruktur og endre praksis for bruk av IT i undervisning og læring. Et eksempel er den første avtalen om innkjøp av skytjeneste (for personlig lagring) som ble inngått på vegne av UH-sektoren. Felles innkjøp av en internasjonal skytjeneste (Box) for personlig lagring og deling har vært en omfattende prosess, med internasjonalt samarbeid om anbud og nasjonalt arbeid for å tilpasse avtaler til gjeldende regelverk. Dette er det første internasjonale fellesinnkjøpet av skytjenester i offentlig sektor, noe som har medført mye avklaringer om tolking av regelverk og retningslinjer. Tjenesten var i pilot fra høsten ecampus har et omfattende internasjonalt kontaktnett og søker internasjonalt samarbeid der dette er formålstjenlig, som for eksempler gjennom felles nordisk Box-avtale. Felles studietur for UH-sektoren til utenlandske miljøer som er langt framme i sitt arbeid er til inspirasjon for både lokalt og nasjonalt arbeid, og har gitt flere oppslag i internasjonal fagpresse. Digital eksamen har i løpet av 2013 fått en større rolle i programmet enn opprinnelig planlagt. Det er mange pilotprosjekter ved UH-institusjonene, og disse har gitt klare meldinger til ecampus om behov for felles nasjonale grep knyttet til digital eksamen. Nasjonal workshop ble arrangert ved NTNU i juni, og på bakgrunn av oppfordringene derfra er det omprioritert midler til en nasjonal koordinator for digital eksamen, og prosjektarbeid er i gang på nasjonalt plan. Video brukt i undervisning er i rask vekst, noe som avspeiler seg i brukstallene for de nasjonale tjenestene på dette området, både innen eksperimenter, piloter og produksjonstjenester. Behovet for standardiserte grensesnitt, gode brukeropplevelser og felles behovsforståelse er tydelig i de lokale satsingene på ecampus-feltet. Felles overordnet arkitektur gjør det enklere å gå fra småskala til storskala-løsninger. Kunnskapen og løsningene som er bygd opp på videoområdet støtter godt opp under MOOC-satsingene som vi ser på mange institusjoner. God praksis er forutsetning for god teknologibruk. Oppstarten i 2012 hadde et fokus på fleksibel utdanning i Nord-Norge ble året der behov, forståelse, løsninger og tjenester skulle diskuteres og tas i bruk på UH-institusjonene i det ganske land. Gjennom arbeidet sammen med Norgesuniversitetet og ecampus Nord er det utviklet en intervjuguide til bruk ved oppskalering, oppstart eller større endringer i den lokale ecampus-satsingen. Vi ser at de høgskolene og universitetene som har en systematisk satsing på ecampus-området i større grad enn andre klarer å endre sin praksis knyttet til bruk av teknologi for å støtte fleksibel utdanning. Lokale prosjekter går under flere betegnelser: ecampus, digitalisering eller 1

2 NOTAT fleksibilisering, men har som fellestrekk at både ledelse, støttepersonell og de som underviser jobber sammen inn i det institusjonelle rammeverket i organisasjonen i stedet for å opprette løsrevne pilotprosjekter på utsiden av de vanlige organisatoriske prosessene. Systematikk og storskalatenking ser vi også at skaper klare resultater på flere nivåer, for eksempel er det slik at der man gjør automatisering av forelesningsopptak, så stiger brukstallene for video bratt. UiS og Høgskolen i Narvik er to eksempler på systematisk satsing på automatisering i flere fag, der vi ser at studietilbudet endres og studentene aktivt tar video i bruk. HiOA er et eksempel på en institusjon som på kort tid har gått fra liten aktivitet på området, til å ha en strategi og systematikk i arbeidet sitt som gir resultater. De nasjonale tjenestene i ecampus har blitt tatt i bruk av de fleste statlige høgskolene, men det er stort behov for å arbeide med å bre ut bruken inne på hver campus. Selv om mange institusjoner tar i bruk tjenestene så er potensialet fortsatt stort når det gjelder brukere og bruken av tjenestene som verktøy for bedre undervisning. Samarbeid med Norgesuniversitetet og ecampus Nord har gitt en intervjuguide for utrulling som skal støtte de organisatoriske, pedagogiske og teknologiske endringene som ecampus bringer med seg. Vi har også utviklet et veikart for investeringer med konkret estimeringsverktøy for innkjøp av løsninger, for å gjøre det enkelt for dem som ser ecampus-behov å hekte disse inn i de organisatoriske prosessene ved hver institusjon. Kombinasjonen av organisatoriske, pedagogiske og teknologiske prosesser gjør ecampus unikt i internasjonal sammenheng, der satsinger ofte ser ut til å være avgrenset til kun et av de tre områdene som trenger å spille sammen for å gi suksess. Nasjonale(tjenester( En kort oversikt over de nasjonale tjenestene. Mer detaljer finnes lenger bak i rapporten. Tjeneste Status Kommentar Formidling av store filer: Internasjonalt konsortium under vår ledelse står Produksjon Filesender for utvikling, tjenesteleveranse fra UNINETT Video-opptak: Camtasia Relay Pilot og produksjon Produksjonssetting utsatt til høsten 2013, kraftig vekst i bruk av pilottjenesten Video-opptak: Arbeidet går sakte framover, uttesting har til tider Pilot Matterhorn stått stille av mangel på opptaksenheter Video-opptak: Mediasite Produksjon 22 institusjoner deltar, rask vekst i bruk Webmøter: AdobeConnect Produksjon 35 institusjoner deltar, derav 4 i testfase Webmøter: Uttesting av løsninger for webmøter, småskalatest Eksperiment BigBlueButton hos HiT Streaming: Wowza Eksperiment I bruk av flere institusjoner, ønskes som pilot i 2013 Flerpart Flerparts videokonferanse, enkel løsning for Pilot videokonferanse: MCU samhandling mellom mange rom Telefonkonferanse Produksjon Drevet av UNINETT sanntid, samarbeid om tjeneste Personlig lagring: Box Pilot Nordisk samarbeid om innkjøp av skytjeneste for lagring og deling, avtaleverk har tatt tid Mina, gjenfinning av video Eksperiment Under utvikling i samarbeid med BIBSYS 2

3 NOTAT Felles innkjøpsavtale for AV- og medieutstyr er en viktig forutsetning for at de fleste tjenestene skal kunne tas i bruk. Ny avtale ble inngått i 2103, operativ fra november. Regnskap(2013( Regnskap for 2013 er her satt opp i samsvar med oversikten over områdene som er gitt i langtidsbudsjettet. Denne oversikten avviker noe fra prosjektregnskapene i oppdeling, også som følge av endringer i strukturen for prosjekter og aktiviteter i løpet av Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Videoinfrastruktur Samhandling og samarbeidsverktøy Digital eksamen Fra hode til hender Arkitektur for fleksibel læring Felles tiltak Lokale tiltak Egenbetaling ( Bevilgning fra KD var kr for Det ble overført kr fra 2012 til 2013 for planlagte forpliktede kostnader som ikke er påløpt. Fra 2013 til 2014 overføres det kr Forsinkede tjenesteleveranser (produksjonssetting) gjør at det er fakturert mindre enn planlagt, og det er påløpt mindre eksterne kostnader enn planlagt. Felles tiltak er en sekkepost som dekker overlappende aktiviteter mellom flere områder, tidlig arbeid med områder som ennå ikke er definerte som egne prosjekter, prosjektadministrasjon og tjenesteforvaltning. Grunnet omstrukturering av prosjekter og aktiviteter har det påløpt større utgifter enn planlagt på dette punktet. Arbeidsgrupper(og(samlinger( Aktive arbeidsgrupper som hadde samlinger i 2013: Opptaksgruppa: samler de institusjonene som arbeider med testing av løsninger for opptaksløsning, og har vært i arbeid hele året. Møtene har vært en blanding av fysiske møter og nettmøter. Tre ulike løsninger (Matterhorn, Camtasia Relay og Mediasite) har vært tilgjengelige for utprøving hos institusjonene. AV-gruppa: ansvar for innkjøpsavtalen for utstyr til undervisningsrom. Spesifikasjon av avtalen med oppdatering av de tre fagspesifikasjonene som beskriver krav til AV-utstyr. Ny avtale inngått fra november Lagringsgruppa (Box): spesifikasjon og samarbeid om felles innkjøp av sky-løsning for personlig lagring og deling. Mina-gruppa: har arbeidet med gjenfinning og deling av video. Arbeidet har vært støttet av felles aktivitet med Bibsys rundt informasjonsforvaltning. 3

4 NOTAT Webmøter-gruppa: samler dem som arbeider med løsninger for webmøter og videobaserte samarbeidsverktøy, og har i hovedsak arbeidet med innkjøp av felles løsning for webmøter. Deltagere fra 30 institusjoner. ecampus Nord: ecampus er observatør, gruppen arbeider på oppdrag av Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge med IKT-samarbeid. Studietur til Umeå universitet i Nord-Sverige, inkluderte også samisk SAK-samarbeid. Digital eksamen: samarbeid med lokale piloter om arbeid for digitalisering av eksamen Leverandøruavhengig LMS-gruppe: samling med fokus på felles utfordringer Support-samling: hvordan gjøre utrulling lokalt? Samling på UNINETT-konferansen 4

5 Mediasite( Mediasiteeretfulltøkosystemfor forelesningsopptakogakademisk videosomuninetthardrevetpå vegneavsektorensiden2012. ProgramvarenleveresavSonic Foundry.Systemetleggertilrettefor opptakiklasserom/auditorium, personligeopptakogimportavopptak lagetmedandresystemer.itillegg tilbyrsystemet mediamanagement, rettighetshåndtering(gjennomfeide) ogavansertstatistikk.systemetstøtter avspillingpåalleplattformer. Den store veksten i bruk av Mediasite fortsatte i 2013 og ved utgangen av året var det 25 institusjoner som benyttet tjenesten. I løpet av 2013 produserte disse 6000 nye opptak på tilsammen 5700 timer, og disse ble sett over ganger. Den store bruken medført til tider stor belastning på infrastrukturen for Mediasite, noe som ble løst i samarbeid med vår driftspartner for tjenesten BIBSYS. Vi har også i 2013 samarbeidet med BIBSYS om ny infrastruktur for Mediasite. Vi har fått ført nytt nett med økt kapasitet til formålet til BIBSYS to maskinrom, og vi vil sette opp en løsning basert på ny versjon av Mediasite (versjon 7) som vil være i stand til å håndtere mer trafikk og samtidig være mer robust og mindre sårbart for feil timer 14000timer 12000timer 10000timer 8000timer 6000timer 4000timer 2000timer Intet Timerinnhold Timerinnhold Denne aktiviteten var planlagt ferdigstilt innen Arbeidet er forsinket grunnet prosessen med å etablere nytt nett til tjenesten, og vil ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2014.

6 Ingen Visninger Visninger Mediasite som produkt har blitt endret det siste året fra å være sentrert rundt Mediasite opptakere til å kunne importere video fra mange kilder og publisere disse gjennom Mediasiteplattformen. Dette har vi jobbet med allerede, og for eksempel Høgskolen i Nord-Trøndelag har lenge importert opptak gjort med Lync til Mediasite med stor suksess. Ved inngangen til 2013 kom også Mediasite med ny funksjonalitet, My Mediasite, som legger til rette for personlige opptak på samme måte som Relay gjør. Forskjellen mellom produktene er at My Mediasite tilbyr mer funksjonalitet som autentisering for å se opptak, detaljert statistikk for egne opptak og mulighet for redigering, noe som er etterspurt av mange brukere av Relay. Samtidig er My Mediasite mer komplekst i bruk enn Relay. UNINETT ecampus gikk til innkjøp av en felles My Mediasite-lisens høsten 2013 for at flest mulig skulle få tilgang til å prøve ut produktet i en periode. Gjennom bruken av Mediasite ser vi at automatisering av opptak er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig volum, dette er i tråd hva som rapporteres fra andre universiteter rundt om i Europa som gjør opptak i stor skala. Høgskolen i Narvik har automatisert deler av opptaksprosessen, og gjør flest opptak i Norge med Mediasite, justert for størrelse på institusjonene. I 2014 vil ecampus fokusere ytterligere på automatisering for å stimulere til økt bruk. Dette vil vi gjøre gjennom integrasjon med timeplansystemer som benyttes i sektoren, TimeEdit og Syllabus. Det ble også i 2013 utarbeidet tilslutningsavtale og databehandleravtale for Mediasite.

7 ( (

8 Videokonferanse(2013( UNINETTsvideokonferansetjeneste tilbyrinfrastrukturforflerparts videokonferansermedtilhørende støttesystemer. AVSavtalendekkerinnkjøpav systemerogprogramvare. Deterinngåttavtalerom videokonferansekatalogmedto leverandører Antallinstitusjonersomharfaste møterharøkttil11ogdeter20 fastemøteromsomstårsattopp. Hvormyesombrukestil undervisningvariererfrainstitusjon tilinstitusjon. Brukenavtjenestenerøkende,ogvi harsettpåmulighetenfor automatiskåhenteinnekstra kapasitetfradetnordiske forskningsnettsamarbeidetnårviharbehovfordette.arbeidetforåøke kapasiteterikkefullført,ogblirvidereførtinni2014. Forvideokonferansekatalogererdetinngåttavtalerombrukav easymeeting Seevia Høgskoleroguniversiteterkangjøreavtalermedfrittvalgtleverandør. Etenkeltgrensesnittforbestillingavvideokonferansereretablert(seunder)

9 Support(2013( ecampussupportblestartetopp høsten2013.tjenestenharblitt utviklettilåværeensupportportal foralleecampusstjenester,oger fortsattunderoppbyggingfor enkeltetjenester.frasluttenav oktober2013harecampussupport blittbesøktnesten3000ganger,og over1000brukereharloggetpå medfeideforåfåtilpassetsin informasjon. Portaleninneholderoversiktoverhvilketjenesterenbrukerharogikkehar tilgangtil,samtpersonifisertoversiktoverlokalbrukerstøtte.deterutvikleten rekkebrukerveiledningerbådeforsluttbrukereogforførstelinjesupport,forå reduseretrykkethosecampus,dadetteerenknappressurs. Tjenestene MinRelay og MinConnect erogsålagttilforåbyggeut funksjonalitetfortilhørendetjenesterytterligere. MinRelay girpersonlig oversiktoveregneopptak,samtenkel funksjonalitetiforholdtildette,mens MinConnect giroversiktoveregne møteromsamtopptakknyttettildisse. Forumetpåsupport,somvarmentå væreetmøtestedforlokalt støttepersonellogecampussentralthar ikkeveldigstorbruk,menflereharlagt inntipsogspørsmål.manforsøkerå stimuleretilytterligerebrukvedålegge inntipsoginitierediskusjonerder. Supporteristartgropentilåblien tjenestesomforenklerforbådebrukere, støttemiljøerisektorenogforuninett. MerverdienfortjenestersomRelaystor damanharfåttutvidetfunksjonaliteten betraktelig,ogbrukerstøtteogselvhjelpblirmertilgjengeligforsluttbruker. ( https://support.ecampus.no ecampussupporterengratistjeneste somalleinstitusjonersombenytter ecampustjenestermåbenytte. Tjenestenskalforenkle arbeidsprosesser,utvide funksjonalitetforandretjenesterog forenklebrukerstøtteforalleledd.

10 God(praksis( Mitt(eget(eCampus( MangelokaleeCampusSprosjekterstartermedenkartleggingavsituasjonenog behovene.sammenmednorgesuniversitetetogecampusnordharvilageten intervjuguidesomkanværetilhjelpikartleggingsfasen Intervjuguide/for/god/praksis Intervjuguidenermentsomensjekklisteforlærestedersomsatserpå pedagogiskbrukavikt.denskalværeetverktøyforåbeskrivegodpraksis,og eregnetforinstitusjoneneåseomdehartenktoveralleforhold. FlerelærestederharogsåhattnytteavålesenotatetHvakanbidrartilbedreITS støtteforfleksibelundervisning?sombleskrevetiforbindelsemedoppstarten avecampusinordsnorge2012. Investeringer( HvakostermitteCampus? HvordanbyggerjegeCampusher? Iforbindelsemedlokaleinvesteringeri ecampussløsningererdetbehovforå estimerekostnaderfordeendringer som Investeringsveikart:notatom ecampussbehov,lesdetteførdu brukerestimeringsmodellen Estimeringsmodell ecampus: regnearksomkanlage budsjettutkast,ogsomlardeg beregneulikescenarierfordine undervisningssituasjoner. DokumentasjonaveCampus estimeringsmodell Investeringsveikartogestimeringsmodellkanbrukesbådeforåregnepåulike scenarierfordetlokaleecampusogforåfåoversiktoverkostnaderpåsikt. Estimeringsmodellenvilblijustertnårkostnaderendrerseg,fekshar lagringskostnadengåttnedtogangersålangt.

11 Webmøter:(Adobe(Connect(2013( AdobeConnect:nasjonal felleswebmøtetjenestebasert påadobeconnect.tjenesten kanbrukesfornettbaserte møterogundervisning. Tjenestenstøtter flerpartskonferanseri nettleserenmeddelingavlyd, bilde,chat,dokumenter, skjermogapplikasjoner,også videre.tjenestenerogså velegnetforgjennomføringav (større)webinarer. Arbeidet med å etablere en webmøtetjeneste startet i Målet var å tilrettelegge for at de ansatte og institusjoner som ønsket å komme i gang med bruk av nettmøter i undervisning og annen sammenheng ville kunne gjøre det. Det var omfattende diskusjoner om framtidig infrastruktur for sanntidskommunikasjon i sektoren, og mange brukere risikerte å måtte vente til avklaringene var på plass før de kunne komme i gang å lære å bruke online møteverktøy og legge om sine arbeidsmåter. Effektmål: Enklere å tilby fleksibel nettbasert utdanning Gjøre det lettere å gjennomføre møter Studenter og ansatte skal ha møteverktøy på sin PC/Mac eller nettbrett Ansatte og studenter skal selv kunne administrere sine møter på nett Brukstallene for 2013 tyder på at vi har lykkes: bruken er høy hos institusjonene som har satset på å bruke verktøyet og tilbakemeldingene er positive. Stabil ecampus infrastruktur med en langsiktig horisont har satt institusjonene som ønsket å komme i gang i stand til å bruke sine ressurser på å lære å bruke nettbaserte møteverktøy og satse ordentlig, trygg på at tjenesten vil finnes. Institusjonene trengte ikke å bruke ressurser til å etablere sine egne tjenester først. Tjenesten bygger på teknologi i sterk utvikling og har derfor en del umodenheter. Disse har ikke stoppet institsujonene som ville til å bruke tjenesten. Prosjektet har derfor levert sitt viktigste effektmål: bidra til en endring i måten det jobbes og undervises på. UiN har utarbeidet opplæringsmateriell for tjenesten, utifra sine erfaringer med nettbruk til undervisning og møter. Uventet i 2013 var at Den virtuelle matteskolen har brukt tjenesten for å gjennomføre matematikkundervisning i videregående skole, og at UiN har samarbeidet med Nordland fylkeskommune om brukserfaringer. Systematikk i brukeropplæring er viktig, slik vi ser fra feks UiT omlegging fra Elluminate til Adobe Connect. Teknologien utvikles og mange signaler tyder på at et teknologiskifte er forestående: web-rtc lover rik sanntidskommunikasjon i nettleseren uten noe plugins. ecampus har fulgt med og forbereder veikart for å sikre at norsk UH vil utnytte neste generasjons sanntidsteknologi.

12 (

13 Filesender(2013( Filesendergirdegenenkelog tryggmåteåoverførestore filertilandrebrukere.man kandefinereatfileneskal væretilgjengeligforetgitt antallnedlastinger,og/eller forenfastsattperiode. Filesenderløserproblemet dereifilerforstortilå sendessomvedleggmed epost. Filesender skal gjøre det enkelt for alle i høgere utdanning og forskning til å sende filer fra A til B uavhengig av størrelse og via en betrodd tredjepart. Vi har skikkelig Internett, det burde ikke være nødvendig å finne fram minnepinner eller sende DVDer og disker per post når vil overføre eller motta større filer. Dette har vi oppnådd. Etter Snowden-saken ble det klart at det har en stor merverdi å ha full kontroll på hvor data er. Med Filesender har norsk UH en tjeneste som er kortreist: dataene mellomlagres inni sektoren og tjenesten er 100% regulert av norsk lov. Med det forsvinner mange problemstillinger knyttet til personvern og utenlandske etterretningstjenester. Tjenestens bruk øker både i antall brukere og antall overføringer per bruker. Tjenesten har 41 abonnenter og antallet øker. Interessen for tjenesten kommer gjerne fra institusjoner som fra før benytter få UNINETT tjenester og heller ikke er Feide vertsorganisasjon. Tjenesten oppfyller et behov, og får spesielt ikke-uh institusjoner til å vurdere Feide medlemskap som er bra for samspillet mellom UH og forskningsinstitusjoner. Filesender er typisk en tjeneste som ikke brukes til daglig, som medfører at man må være kjent med tjenesten når den trengs. Brukstatistikk per institusjon tyder på at lokal markedsføring er en utfordring: de institusjonene som gjør en systematisk innsats har høyere bruk enn de som ikke gjør det. Filesender-tjenesten bygger på programvare utviklet i et internasjonalt konsortium ledet av UNINETT, noe som sprer kostnader og risiko. Konsortiet har 6 faste medlem. Totalt tilbyr 23 forskningsnett en Filesender-tjeneste. Antallet øker, i 2013 kom de første fra Sør-Amerika. I tillegg ser vi økende interesse fra det offentlige i forskjellige land: Filippinene har gjort Filesender til sin løsning for store vedlegg i sin GovMail løsning. Prosjektet jobber sammen med NORDUnet for å etablere et stabilt og framtidsorientert konsortiehjem som skalerer til mange medlemmer i løpet av Utviklingsprosjektet leverer stabilt. I 2013 ble det utviklet en høy-hastighets overføringsmodul som kan settes i drift i Arbeidet er kjent som "the Filesender Terabyte challenge" med mål om å kunne overføre 1 Terabyte innenfor rimelig tid: en arbeidsdag. Det har vi klart og det åpner tjenesten for nye bruksscenarioer, spesielt i forskning. Økt ytelse gir en raskere tjeneste som er til glede for all bruk. Den andre store leveransen var flerfilstøtte: det er nå tilgjengelig i en tidlig versjon som starter felt-testing våren 2014.

14 ( (

15 Relay(2013( Relayeretlettvekts opptakssystemsomlaren foreleserellerstudentpåen enkelmåtetaoppog publisereakademiskvideo. Systemetersværtenkelti brukogsværtrimelig sammenlignetmedstørre systemer.avspillingog opptakavvideokangjørespå alletyperplattformer. Camtasia Relay ble satt i produksjon Dette var forsinket i forhold til de målene som ble satt. Forsinkelsen skyldtes i stor grad utarbeidelse av avtaleverk for tjenesten. Den gode jobben som ble gjort for avtaleverk for tjenesten har også kommet andre tjenester til gode, da mye av avtaleteksten kunne gjenbrukes på tvers av tjenestene. Da piloten ikke tok i mot nye brukere lengre hadde vi tett oppunder 1000 brukere på denne, og disse hadde produsert over 6000 opptak når tjenesten ble slått av ved inngangen til 2014 (Piloten ble holdt tilgjengelig ut 2013 for ikke å ramme brukere ved institusjoner som brukte lang tid på å bestille produksjonstjenesten). 23 institusjoner innen høyere utdanning abonnnerer på produksjonstjenesten med (til nå) over 600 brukere som har produsert over 3000 videoer uib.no uia.no uit.no samiskhs.no uio.no hig.no uninett.no Overgangen til produksjonstjenesten forløp uten problemer. I tillegg til tjenesten har vi utviklet ekstra funksjonalitet som tillater brukere å opprette konto selv samt administrere sine egne opptak. En stor del av grunnen til at vi ser en stor vekst i bruken av Relay er at verktøyet er ekstremt enkelt i bruk. Dette gjør igjen at verktøyet tilbyr begrenset med funksjonalitet. Tilleggsfunksjonaliteten som vi utvikler (som en del av support.ecampus.no) har som mål å bøte på dette ved å introdusere funksjonalitet som mangler, men som er etterspurt av brukerene. Leverandøren har endret navnet på programvaren, og vi vil derfor gå over til å kalle tjenesten Relay. For 2014 vil fokus være på å få økt bruken av Relay ytterligere. hioa.no Antall/opptak/ nmbu.no hiof.no hil.no mf.no hihm.no umb.no hint.no uin.no hive.no hibu.no hivolda.no hinesna.no hials.no hih.no ldh.no hbv.no

16 Personlig(lagring:(Box(2013( BoxerenlagringsSog samarbeidstjenestesomlar deglagredinefileriskyen, slikatdeertilgjengeligehvor somhelstogpåhvilkenenhet somhelst. Vistartetåretmedetmålomaktivdeltagelse iinnkjøpsprosessfornordiskrammeavtale avløsningforsynkroniseringavmobil, nettbrettogdesktop.iløpetav2013harvi gjennomførtinnkjøpsprosess(koordinertav NORDUnet)forUninett,DeIC,SUNETog CSC/FUNET.Detteerdetførstesamarbeidi Nordenominnkjøpavskytjenester. Rammeavtalenbleunderskrevetijuli.Avtaleverketmedinstitusjonenbleklarti løpetavhøsten.deterkrevendeåfåenavtalemedenamerikansk skyleverandørtilåvære100%ioverenstemmelsemeddekraveneinorsk personopplysningsslov,spesieltderhvorsituasjoneneruklart:overføringav personopplysningerutenforeøs.hellerikkesafeharbourerrettfram. Regelverkogforventingerpåavtalesidenharkrevdstorinnsats.Denne innsatsenhargittkompetansepåskytjenesterogsamarbeidrundtskytjenester. Tjenesteneretablert,ogvihararbeidetmed: KontraktmellomUNINETTogBoxmeddatabehandleravtaletilpasset norskpersonvern.norsklovregulereravtalenogdatabehandleravtale. EtablertnordiskmiljøforBoxtjenesteleveranse.PåUNINETTsinitiativer detetablertenfellespåloggingskomponenthosnordunetsomblirbrukt avallenordiskeforskningsnett.detsparerpengeroggirnødvendig erfaringmedpraktiskbrukavkalmarinterfedering,noesomer nødvendigforåtilretteleggeforframtidigefellesnordisketjenester. KontraktmellomUNINETTogNORDUnetmedNORDUnetsførste databehandleravtale FellesrisikoogsårbarhetsanalyseutførtavarbeidsgruppemedNTNU, UiOogUHSsektorenssikkerhetssekretariatet. Tilslutningskontraktforinstitusjoner,mednorskdatabehandleravtale. Effektmål: SikreatskytjenesterinorskUHblirbruktitrådmednorsklovverk. ForenkletpersonliglagringforalleiUH,påtversavenheter, organisasjonsgrenseroglandsgrenser. Erfaringsdannelsemednordiskinnkjøpsfellesskapomskytjenester Øktkompetanseforinnkjøpogforvaltningavfellesinternasjonale skytjenesterihenholdtilnorsklov. Aveffektmåleneerdesistetosomgårpåerfaringsdannelseog kompetanseøkningnådd.medboxtjenestenharvinåtilrettelagtforatogsåde førstetokanblinådd.signalenefrasektorentyderpåenpositivmottakelseav tjenesten.

17

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 8. 10. ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr.

UNINYTT. Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 8. 10. ENKLERE WEBMØTER FORBINDELSE PÅ ARKITEKTUR. Aktuelt fra UNINETT Nr. UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 2/2011 Internasjonal anerkjennelse for SimpleSAMLphp 6. STERKERE SATSING NY FIBER- PÅ ARKITEKTUR FORBINDELSE 8. 10. ENKLERE WEBMØTER INNHOLD 3 Leder En sektor i endring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering

Fagspesifikasjon. IKT-arkitektur for digital vurdering Fagspesifikasjon IKT-arkitektur for digital vurdering Rapporttittel: UFS148 IKT-arkitektur for digital vurdering Arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe for arbeidsflyt i digital vurdering og Arbeidsgruppe for arkitektur

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Krever kulturendring i akademia. Nettbasert læring:

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Krever kulturendring i akademia. Nettbasert læring: UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 1 2010 2011 Nettbasert læring: Krever kulturendring i akademia Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund 12. 4. TORA FRA IDÉSKISSE AASLAND

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport 2013

Årsrapport. Årsrapport 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Dette er...3 Årsberetning AS...4 Årsberetning Sigma AS...7 Årsberetning Norid AS...9 Resultatregnskap...11 Balanse...12 Dette er -konsernet driver nett og nettjenester

Detaljer

UNINYTT. Millioner av euro til europeisk gigacampus s. 4-5. 12. 17. virkelige 1 besparelser. virus TilbAke på banen.

UNINYTT. Millioner av euro til europeisk gigacampus s. 4-5. 12. 17. virkelige 1 besparelser. virus TilbAke på banen. UNINYTT Aktuelt fra uninett Nr. 1 2009 Millioner av euro til europeisk gigacampus s. 4-5 08. en lysende sti MellOM virtualisering gir OslO Og AMsTerdAM 12. 17. virkelige 1 besparelser virus TilbAke på

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

BIBSYS Styremøte 2011-10-26

BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sakliste Oppdatert: 2011-10-14 BIBSYS Styremøte 2011-10-26 Sted: BIBSYS, Abelsgt. 5 Møtedato: 2011-10-26 Møtetid: 09.00 15.00 Til: BIBSYS Styre S-2011/24 Evaluering av styrets arbeid Saken er utsatt fra

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr.

UNINYTT. hvor går veien videre? SuhS-konferansen 08. 14. s. 4-5. rockheim PÅ Nett. ett BrukerNaVN. 06. lønnsomme. aktuelt fra uninett Nr. UNINYTT aktuelt fra uninett Nr. 3 2009 SuhS-konferansen hvor går veien videre? s. 4-5 06. lønnsomme ett BrukerNaVN innkjøpsavtaler i NOrDeN 1 08. 14. rockheim PÅ Nett innhold: Uninytt nr. 3 2009 04 SuhSkonferansen

Detaljer