Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl I Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17/11 Orientering om kommunens tertialrapportering mai /11 Oppfølging av revisjonens merknader til årsregnskapet /11 Bestilling forvaltningsrevisjon: Overholdelse av regelverk for selvkostområder - innledende sak 20/11 Budsjett 2012 kontroll og tilsyn - kontrollutvalgets forslag 21/11 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr /11 Rapport selskapskontroll: Brannvesenet Sør-Rogaland 23/11 Statusoversikt kontrollutvalgets saker 24/11 Orientering om overordnet revisjonsstrategi /11 Rapport selskapskontroll: Rogaland Revisjon IKS EVENTUELT MELDINGER Periode: 26. mai september 2011 Nr. Referatsakstittel 8/11 Kontrollutvalgets evaluering av eget arbeid i perioden Rådmannen Andreas Polster, Kommunalleder administrasjon og forvaltning Monica B. Stenseth og økonomileder Petter Wergeland er invitert til sakene Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Kvitsøy, 8. september 2011 Lauritz Ydstebø Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 ORIENTERING OM KOMMUNENS TERTIALRAPPORTERING MAI 2011 Bakgrunn Kontrollutvalget er ikke med i selve behandlingen av økonomirapportene i løpet av året. Men for å holde seg orientert om utviklingen i den løpende driften i kommunen, får kontrollutvalget økonomirapportene framlagt til orientering. Saksutredning Vedlagt ligger økonomirapporten mai I rapporten gjør administrasjonen følgende vurdering av situasjonen: Regnskapsgjennomgang har vist at kommunen bør kunne oppnå budsjettert resultat, ikke minst på grunn av mer skjønnsmidler fra Fylkesmannen enn budsjettert. Vi viser ellers til tertialrapport mai Rådmannen og kommunalleder - administrasjon og forvaltning er invitert til møtet for å orientere om rapporten. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar tertialrapport mai 2011 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Tertialrapport mai 2011 Saksliste Neste 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak : Arkivkode : E: 210 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 OPPFØLGING AV REVISJONENS MERKNADER TIL ÅRSREGN- SKAPET 2010 Bakgrunn Ved behandlingen av kommunens årsregnskap 2010 i møtet , vedtok kontrollutvalget følgende: 1. Kontrollutvalget i Kvitsøy har ingen kommentarer til årsregnskapet 2010 for Kvitsøy kommune ut over det som kommer fram i revisjonsberetningen og årsoppgjørsnotatet Kontrollutvalget ber rådmannen til møtet i september om å gi skriftlig tilbakemelding på de forhold som er nevnt i revisjonsberetning og årsoppgjørsnotat, jfr. opplisting i saken. Kontrollutvalget har mottatt skriftlig svar fra kommunen som ligger ved saken. Rådmann og økonomileder er invitert til møtet for å orientere i saken. Saksutredning I sitt svar redegjør rådmannen for de tiltakene som administrasjonen har sett i verk for å følge opp revisors merknader til årsregnskapet. Som det går fram av brevet fra kommunen er kommunen godt i gang med å følge opp merknadene. Det vises ellers til brevet og økonomileders redegjørelse i møtet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar rådmannens tilbakemelding på revisors merknader til årsregnskapet til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Tilbakemelding på revisors merknader til kommunens årsregnskap Saksliste Neste Forrige 3

4 Svar på brev oppfølging av revisjonsmerknadene til årsregnskapet I revisjonsberetningen er det følgende to merknader: Kommunen er ikke à jour med regnskapsføring gjennom året i tråd med bokføringslovens krav o Frem til dagens dato har kommunen arbeidet med å komme à jour, pr er kommunen så godt som à jour o Målsetningen fremover er å være à jour med alle bilag og stemt av bank konti i løpet på følgende måned Det er manglende innberetning og betaling av utgående mva utfakturert for VAR tjenestene o Endret rutine, ikke korrigert for 2010 Kommunen har heller ikke satt opp av stemming av innberettet lønn mot regnskap på pliktig skjema (RF 1022) som skal sendes skatteetaten o Ikke utført, utfylling av skjema vil starte for 2011 I årsoppgjørsnotatet blir det i tillegg pekt på følgende: Mangelfull avstemming av bank a. Avstemt legekontor konto pr og tom i. Differanse kr er nå ført rett, fant feilen ved bankavstemming 2010 ii. Avvik 0 pr b. Avstemt driftkonto i. Differanse kr, uoppklart, og ført bort ii. Avvik 0 pr c. Avstemt i. Diff på NOK 1. Avvik skyldes dobbel bokført vs kontoutdrag, = , i dialog med agresso om hvordan dette kan korrigeres. ii. Avvik pr Fakturering VAR-tjenester med feil avgifthåndtering (jfr. merknad i revisjonsberetning) a. Rutinen er endret Manglende innberetning redusert leie til ansatt a. Sendt inn fordel fri bolig for 2010 til skatteetaten En del avgiftsfeil på innkjøpsområde a. Fortløpende korrigeringer etter revisor merknad i forbindelse med momskompensasjon hver termin. I forbindelse med avgiftsfeil gis det tilbakemelding til de aktuelle avdelingene. Oppfriskningsinfo er gitt muntlig og skriftlig. Manglende henvisning til note i regnskapet, samt feil i noter a. Fullført avskrivningsskjema for 2011, godkjent, men bokføres i uke 35/36 Merforbruket i investeringsregnskapet 2010 dekkes inn i 2011

5 a. Dekning av underskudd på NOK i investeringsregnskapet (vedtatt i Kommunestyret ) i NOK dekkes ved overføring av tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen i 2011 ii NOK dekkes ved opptak av lån iii dekkes av overskudd i 2010 fra driftsregnskap Enkelte prosjekter i investeringsregnskapet burde vært ført i driftsregnskapet, revisor nevner her Melinggården (planutgifter), Venterom Kvitsøy Ferjekai og Gs-vei Fv 551 (prosjekter som andre eier) a. Flyttet fra investeringsregnskap 2011 til driftsregnskap 2011 i. Bygdeboksalg ( ) ii. Venterom/TS iii. Melinggården Diverse andre saker (står ikke i brev oppfølging av revisjonsmerknadene til årsregnskapet) a. Regnskap send NAV ved Kristin Skåre, vedr kvalifiseringsprogram 2009 (kr ), pengene ennå ikke mottatt. Iflg Kristin Skåre kommer pengene i slutten av november 2011 b. Inngått avtale med Innkjøpsassitanse Vest. Avtaler som vil ut på anbud er følgende: i. Lønns&personal system, eventuelt økonomisystem ii. Renholdsmidler, tørkepapir og plast iii. Medisinsk forbruksmateriell og inkontinens c. Interne korreksjonsbilag mellom ansvarsstedene, dette skjema vil bli gitt opplæring ved neste regnskapsgjennomgang (i løpet av september) d. Ettersom sykepenger krav mot NAV rapportert og utbetalt sykepenger kan avvike, finner ikke Kvitsøy kommune det hensiktmessig å bokføre kravet i innværende mnd, men bokføre utbetaling når den skjer. Men ved årsavslutningen skal det settes av en andel for innværende år e. Fra 2011 blir det brukt 10,6 % (sone 2) ved beregning av arbeidsgiveravgift for premieavvik

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 BESTILLING FORVALTNINGSREVISJON: OVERHOLDELSE AV RELGEVERK FOR SELVKOSTOMRÅDER - INNLEDENDE SAK Bakgrunn Kontrollutvalget vil i neste møtet få siste forvaltningsrevisjon til behandling. Derfor legges det i dette møte opp til at kontrollutvalget forbereder ny bestilling, slik at nyvalgt kontrollutvalg kan bestille på neste møtet i kontrollutvalget. Etter plan for forvaltningsrevisjon er det Overholdelse av regelverk for selvkostområder som står for tur. Saksutredning I den forberedende bestillingen er det tenkt at kontrollutvalget trekker opp rammene for det prosjektet som skal bestilles. De innebærer at kontrollutvalget må si noe om hva som skal være formål med å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Videre må kontrollutvalget må trekke opp hvilke problemstillinger prosjektet skal inneholde. Plan for forvaltningsrevisjon utdyper i liten grad hva prosjektet skal inneholde bortsett fra at det pekes på overføring av tjenester og infrastruktur til IVAR IKS. Nærmere om formål med prosjektet På en rekke områder er kommunen ente pålagt å følge selvkost (f. eks. renovasjon) eller har selvkost som en maksimalgrense for hvor store gebyr de kan ta (f. eks. vann, avløp, feiing, plan- og byggesaker). På områder hvor selvkost er maksimalgrense kan kommunen fatte et prinsippvedtak om at kommunen skal ha selvkost på dette området. KRD har laget en egen veileder for hvordan selvkost skal beregnes. Denne veilederen setter en øvre grense som kommunen må holde seg innenfor i sine kalkyler. Men som det går fram av veilederen vil det for indirekte kostnader til en viss grad være opp til kommunens skjønn å avgjøre hvorvidt disse tas med i beregningen og eventuelt hvor stor grad. Det er viktig at kommunen dokumenterer sitt skjønn. I et formål for forvaltningsrevisjonen kan det derfor være aktuelt å se på om kommunen har fattet et prinsippvedtak (og eventuelt for hvilke områder). Videre bør det tas med at prosjektet skal se på i hvilken grad kommunen følger regelverket. Et forslag til formål kan være: Prosjektet skal se på hvordan kommunen overholder/- praktiserer selvkostreglene på de områder hvor selvkost er aktuelt. 4

7 Nærmere om problemstillinger Problemstillinger er en videre utdyping av formålet, der kontrollutvalget konkretiserer hva de vil at revisjonen skal belyse. Momenter som kan være aktuelle er: Hvordan er gebyrregulativet for tjenestene utformet? I hvor stor grad utnytter kommunen sin mulighet til å ta selvkost på tjenester? Hvordan håndteres selvkost for de enkelte tjenestene? o Blir alle henførbare kostnader belastet tjenesten? o I hvor stor grad blir ikke direkte henførbare kostnader belastet tjenesten? o Blir brukerbetalingene beregnet i tråd med lover og regelverk? Hvordan blir selvkostfond for tjenestene håndtert? (Spesielt i forhold til områder som er overført til IVAR.) Har kommunen tilfredsstillende oppfølging av selvkost? (Kalkyler og selvkostregnskap) Kontrollutvalget har mulighet til å ha en dialog med administrasjonen og revisor i denne prosessen. Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalget i Kvitsøy ber Rogaland Revisjon IKS legge fram forslag til prosjektmandat innen 24. november slik at bestillingen kan behandles på siste møtet i år. 2. Prosjektmandatet skal bygge på følgende: a. Formål: b. Problemstillinger: SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Saksliste Neste Forrige 5

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 151 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 BUDSJETT 2012 KONTROLL OG TILSYN - KONTROLLUTVALGETS FORSLAG Bakgrunn: Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften legges fram for kommunestyret i forbindelse med at kommunens samlede budsjett for 2012 skal vedtas. Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget blir derfor å se på som en avdeling med budsjettansvar for eget budsjett. Dette innebærer også et ansvar for regnskap og regnskapsoppfølging. Saksutredning: Forskriften pålegger kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 2 hovedpunkter; utgifter til kjøp av revisjonstjenester og til sekretariat. Kontrollutvalgets øvrige utgifter (møtegodtgjørelse, kurs-/opplæring m.m.) håndteres i Stavanger kommune av ordførerens kontor. Revisors budsjettforslag: Kvitsøy kommune er medeier i og kjøper sine revisjonstjenester fra det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett fra revisor, styrebehandlet 25. august Budsjettforslaget i et IKS skal også behandles i representantskapet, og vil bli behandlet her møtet 05. oktober Revisors budsjett omfatter i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i henhold til planer vedtatt av bystyret, samt oppmøte i kontrollutvalget. Det vises til eget vedlegg fra revisor for oversikt over hva som er forventet brukt til de forskjellige formålene. Revisor har i sitt budsjettforslag lagt inn en økning i timer samt økt timeprisen for Totalt øker budsjettet med ,- Sekretariatets budsjettforslag: Kvitsøy komme er medeier i det interkommunale 27-samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, og kjøper administrasjonstjenester for kontrollutvalget herfra. Sekretariatet sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunene ble godkjent av styret 6

9 den 26. august Det er foretatt en økning av grunnbeløpet for 2012 med kr ,-. Kvitsøy har en grunnpris som har ligget litt under Forsand. Gjennom de årene vi har holdt på har det blitt et større gap i grunnprisene enn arbeidsmengden tilsier. Derfor har vi måttet øke grunnprisen til Kvitsøy ekstra dette året. Selv med denne justeringen ligger fortsatt prisen under Forsand Endelig avregning foretas iht. vedtektene ved regnskapsavleggelse. Her ble kommunen i 2011 tilbakebetalt kr ,- (del av regnskapsoverskudd for 2010). Det påløper ingen ekstrautgifter ut over grunnbeløpet ved ordinær møtevirksomhet. Kontrollutvalgets utgifter Kontrollutvalgets egne utgifter som godtgjørelse til politikere, kurs og opplæring mv. er justert ned med kr 7.000,-. Justeringene er gjort i forhold til det som er brukt hittil i år. Utgifter til kurs og opplæring inkl reiser er justert opp noe i forhold til 2011, med tanke på økt behov for opplæring første året etter valget. Kontrollutvalgets samlede budsjettforslag Det legges fram et samlet budsjettforslag for kontroll og tilsyn gruppert på de kontoarter som er benyttet i kommunens budsjett, se vedlegg. Det er dette forskriften legger opp til når det, som nevnt innledningsvis, pålegges kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Samlet sett er årets budsjettforslag økt med kr , - som utgjør en økning på 8,7% Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tilrår et samlet budsjett på kr ,- ekskl. mva for kontroll- og tilsyn for SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Budsjettoversikt Saksliste Neste Forrige 7

10 Vedlegg: Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Arkivkode : E: 151 Saksnr. : Budsjettforslag kontroll og tilsyn 2012 Art Vedtatt bud i Kst 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjettforslag Tapt arbeidsfortjeneste Arbeisdiveravgift Abonnementer tidsskrifter etc Kurs/seminar forlkevalgte Utgiftsdekning politikere Kjøp konsulenttjenester Kontrollutvalgssekretariatet Moms gen.komp.ordn. Driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Sum ansvar 117 Kontrollutvalgssekr Revisjonen Moms gen.komp.ordn. Driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Sum ansvar 116 Revisjonen Budsjettramme kontroll og tilsyn Økning i budsjett 8,7 % Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv Forvaltningsrevisjon/selsk.ktr Sum Revisjonens oversikt Tilbake 8

11 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN PR Bakgrunn Siden kontrollutvalget har budsjettansvar på eget området har de også ansvar for å følge opp budsjettet i gjennom året. Normalt skjer dette tertialvis, men på grunn av at møtet i kommer i august rapporterer vi pr Saksutredning Som rapporten viser er det pr brukt 44,1 % av budsjettet. Det er foreløpig ikke ført noen utgifter på kontrollutvalget, utover kjøp av sekretariatstjenester. Kjøp av sekretariatstjenester utgjør 45,9 % av budsjettet. Dette inkluderer kjøp pr I tillegg ligger det inne tilbakebetaling av kommunens andel av sekretariatets overskudd i 2010, der Kvitsøy sin andel utgjorde kr ,-. Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester er det pr brukt 46,6 % av budsjettet. Revisjonen kommenterer tallene dine slik: Det er utført 3 av 6 mva komp attestasjoner. Mye statlige erklæringer samles rundt årsskiftet. Årsoppgjør 2010 er sluttført mens regnskapsrevisjon 2011 ikke er påbegynt enda. Dokumentasjonen av årsoppgjøret var ikke tilfredsstillende og har medført at revisjonen har brukt mer tid enn nødvendig. På forvaltningsrevisjon er prosjekt om tilsettingsrutiner bestilt mens selskapskontroll brann er levert. Overordna analyse er bestilt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar budsjettoppfølgingsrapporten pr til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Budsjettoppfølging pr Saksliste Neste Forrige 9

12 Vedlegg: Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr rapport Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Kvitsøy Arkivkode : E: 212 Saksnr. : Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr Art Kommunens regnskap viser: Vedtak KSt. Forbruk 2. Tertial % Tapt arbeidsfortjeneste Abonnementer tidsskrifter etc Kurs/seminar folkevalgte Utgiftsdekning politikere Kjøp konsulenttjenester Kontrollutvalgssekretariatet ,8 % Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,8 % Kompensert moms driftsregnskapet ,8 % Sum ansvar 117 Kontrollutvalgssekr ,6 % Revisjonen ,9 % Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet ,6 % Kompensert moms driftsregnskapet ,6 % Sum ansvar 116 Revisjonen ,9 % Sum kontroll og tilsyn ,1 % Tilbake Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv ,5 % Forvaltningsrevisjon/selsk.ktr ,0 % Sum Revisjonens oversikt ,0 % 10

13 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL: BRANNVESENET SØR- ROGALAND Bakgrunn Kontrollutvalget i Kvitsøy vedtok på sitt møte å gjennomføre selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Bestillingen ble initiert av kontrollutvalget i Stavanger som representerer største eier. Formålet med selskapskontrollen: Å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (eierskapskontroll), og en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling (forvaltningsrevisjon). Bestillingen bygget videre på følgende problemstillinger: 1. Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? 2. Er selskapets budsjettrutiner og regnskapsapportering tilfredsstillende? 3. Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til tiden før etableringen og i forhold til andre brannselskaper? 4. Blir de enkelte eierkommunene belastet selskapets kostnader på en tilfredsstillende måte? 5. Hvordan følger selskapet opp lovregler om offentlige anskaffelser og offentlighet? 6. Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Saksutredning Rogaland revisjon har utarbeidet rapporten, som nå legges fram for kontrollutvalget til behandling. Revisor har ved utarbeidelsen av rapporten benyttet informasjon fra styret og daglig leder (brannsjef) samt åpne kilder, herunder foretaksregisteret mv. I tillegg er det innhentet svar på spørreskjema fra daglig leder, og egenerklæring fra samlet styre. Vi har dessuten benyttet informasjon fra eierrepresentanter og kommunenes administrasjon. Hovudfunn i rapporten: Styret har sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet, som følger lovregler, selskapsavtalen, strategier og nærmere krav som eierkommunene måtte ha. Revisor mener at selskapets budsjettrutiner og regnskapsrapportering er tilfredsstillende. Det samme gjelder selskapets fordeling av felleskostnader, som dekker kravene i KRD sine retningsliner. Feiing kunne likevel med fordel vært spesifisert på faktura. Selskapet kunne ikke fremvise dokumentasjon på selvfinansiering for salg til andre. Det er heller ikke foretatt kostnadssammenligninger med andre brannvesen. Sammenligninger 11

14 revisor har foretatt ut fra KOSTRA viser imidlertid at det ser ut som selskapet driver kostnadseffektivt. Fordeling av eierandeler og dermed kostnadsfordelingen, fører til store forskjeller mellom kommunene, da disse ikke er fordelt etter innbyggertall, men etter kostnadsnivået ved etablering av selskapet. Spesielt slår dette ut i Klepp og Time, som har mye lavere eierandeler enn innbyggertallet skulle tilsi. Fra 2011 skal eierandelene endres i tråd med befolkningsutviklingen i kommunene. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Revisor har ikke merknader rutiner/praksis knyttet til Lov om Offentlige anskaffelser eller håndtering av etikk og miljøvern. Når det gjelder arbeidsmiljøet, ser det iflg. revisor ut til å være rimelig bra, med behov for enkelte forbedringer. Det gjelder spesielt forhold knyttet til samarbeid og tillit mellom ledelse/ansatte og for lite fokus på arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Arbeidsmiljøsaker tar lang tid å løse. Sykefraværet har steget fra 3,9 % i 09 til 5,1% i 2010, iflg. selskapet i hovedsak pga økning i langtidssykefraværet. Enkelte av disse områdene er kommentert av styrets ansatterepresentant, se vedleggsdelen. Kvitsøy kommune har ikke utarbeidet eiermelding. Revisor etterlyser i tillegg en felles eierstrategi for selskapet. Revisors anbefalinger overfor styret og eierne retter seg i stor grad mot forhold knyttet til KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskap: ANBEFALINGER TIL SELSKAPET Styret bør utarbeide en styreinstruks. Styret bør også foreta en skriftlig egenvurdering. Alle styremedlemmer bør sørge for å registrere seg i KS sitt styrevervregister. Det er en av kommunenes fire styremedlemmer som ikke er registrert. Selskapet bør vurdere om det er behov for å tegne styreforsikring for styremedlemmene (det økonomiske ansvaret). Selskapet bør utarbeide kalkyler som dokumenterer selvfinansieringen av tjenester som selges i konkurranse med private aktører (konkurransevirksomheten). Vi anbefaler selskapet å vurdere nærmere behovet og nødvendigheten av å prioritere arbeid og tiltak på arbeidsmiljøområdet. Dette vil da naturlig følge i etterkant av den arbeidsmiljøundersøkelsen som skal gjennomføres i august ANBEFALINGER TIL EIERKOMMUNENE Kommunene bør utarbeide en eierskapsstrategi for selskapet. Eierskapsgruppens arbeid med felles eierstrategier bør derfor prioriteres fremover. Rennesøy og Kvitsøy bør utarbeide eierskapsmeldinger. Rennesøy og Kvitsøy bør vurdere nærmere i hvilken grad de skal ta med generelle eierstrategier i sine eierskapsmeldinger. Vi anser at det her bør foreligge i alle fall en del grunnleggende og overordnede prinsipper for deres eierstyring. Det anbefales at kommunene hvert år avsetter et møte hvor det er en sak om gjennomgang av sine selskaper. Stavanger og Sandnes har stort gjort dette, men i liten grad de andre kommunene. Kommunene bør sørge for obligatorisk opplæring av folkevalgte eierrepresentanter. På generelt grunnlag bør det vurderes bruk av valgkomité hvor også en formell vurdering av habilitet og kompetanse inngår. Det understrekes her at vi ikke har noe spesielt å påpeke til styrets forvaltning av selskapet. Vi kan i denne forbindelse ellers vise til de nye habilitetsreglene som trer i kraft etter neste kommunevalg. Godtgjørelsen til representantskapet bør fastsettes og utbetales av eierkommunene. Forskrift om kontrollutvalg 15 fastslår at et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, alltid skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt 12

15 syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal gå fram av rapporten. Rapporten er kommentert av styre og daglig leder i selskapet, samt av eierne ved representantskapet i eierkommunene. Styret gjør her rede for hvilke tiltak de vil sette i gang i når det gjelder styreinstruks, egenevaluering, styreforsikring, sykefravær og sammenligning med andre brannvesen. Ansatterepresentanten i styret har som nevnt ovenfor gitt egne kommentarer, i hovedsak knyttet til utfordringer ved arbeidsmiljøet og at en mener bemanningen i selskapet er for lav (se rapportens vedleggsdel). Det siste punktet er imidlertid et forhold som ikke er undersøkt eller tatt stilling til i rapporten. Daglig leder gir uttrykk for virksomheten vil arbeide videre med de anbefalinger/ kommentarer som kommer fram i rapporten. Eierne (representantskapet) har ikke kommentarer ut over det som ellers går fram i rapporten. Det vises ellers til selve rapporten. Det finnes ikke tilsvarende krav for oppfølging av selskapskontroller som for forvaltningsrevisjon. Det er likevel naturlig å følge opp anbefalingene overfor eierne (kommunene) innen siste møtet i nåværende kontrollutvalgsperiode. Da flere eierkommuner er involvert, er det etter sekretariatets syn nødvendig med en romslig frist for tilbakemelding Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret i denne saken. Forslag til VEDTAK: 1. Kommunestyret i Kvitsøy tar den framlagte selskapskontrollen av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS til etterretning. 2. Rapporten oversendes eierkommunene, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget følger opp anbefalingene i forhold til styret og eierne innen sommeren SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Rapport selskapskontroll Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Saksliste Neste Forrige 13

16 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 STATUSOVERSIKT KONTROLLUTVALGETS SAKER Bakgrunn Oversikt over status prosjekter og kontroller har endret navn til Statusoversikt kontrollutvalgets saker. Grunnen til navneendringen er at skjemaet da kan fange opp alle typer saker som kontrollutvalget skal følge opp. Skjemaet er som vanlig oppdatert fram til dette møtet. Saksutredning Rogaland revisjon har som avtalt kommet med tilbakemelding på antall timer som de forventer å bruke på overordnet analyse, se oversikten) I dette møtet behandler kontrollutvalget to selskapskontroller. Videre følger kontrollutvalget opp revisjonens merknader til årsregnskapet Det som da står igjen er: Forvaltningsrevisjonen: Tilsettingsrutiner, som forventes klar til neste møte Overordnet analyse til ny plan for forvaltningsrevisjon, som blir klar til første møtet i Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar statusoversikt kontrollutvalgets saker september 2011 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Vedlegg: 1. Statusoversikt kontrollutvalgets saker september 2011 Saksliste Neste Forrige 14

17 Vedlegg: Statusoversikt kontrollutvalgets saker - september 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Kvitsøy Arkivkode : E: 216 Saksnr. : Statusoversikt kontrollutvalgets saker - september 2011 Saker fra bestilling *) til behandling i kontrollutvalget Forvaltningsrevisjoner Bestilt Avtalt tidsbruk 1. Tilsettingsrutiner timer Selskapskontroller Status/ Antatt ferdig Merknader 1. Rogaland Revisjon Behandles i møte Brannvesenet Sør-Rogaland timer Behandles i møte Andre saker 1. Overordnet analyse til ny plan for forvaltningsrevisjon timer Revisjonen har gitt tilbakemelding om forventet tidsbruk til møtet *) Prosjekter eller kontroller som skal bestilles i dette møte, er skrevet i kursiv. Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet i k.utv. Behandlet av/ dato Planlagt fulgt opp Merknader Selskapskontroller 1. Andre saker til oppfølging 1. Revisjonens merknader til årsregnskapet Behandles i møte Avsluttede prosjekter Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandl. i K.utv. Behandlet av/ dato Fulgt opp dato 1. Habilitet Kst Styringssystem for pengeflyten Kst: Anskaffelser i drift Kst Randaberg interkommunale PPT Kst Overordnet analyse Kst Selskapskontroller 1. IVAR IKS Kst Lyse Energi AS Kst Merknader Overordnet analyse: vedlegg til plan for forvaltningsrevisjon Eierstrategi ikke ferdig. Ventes klar innen utgangen av 2011 Andre saker til oppfølging Tilbake 15

18 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 026 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 ORIENTERING OM OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2011 Bakgrunn Etter kommunelovens 77, 4. ledd skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Tilsynet skjer ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalget i løpet av revisjonsprosessen. Rapporteringen omfatter både planlegging, gjennomføring/oppsummering av arbeidet. I denne omgang vil revisor presentere overordnet revisjonsstrategi som viser hvordan revisor planlegger årets revisjon. Saksframstilling I følge forskrift om revisjon 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisjonen hvert år utarbeide en plan for revisjon av regnskapet. Dette er et internt dokument som styrer det arbeidet revisor må gjennomføre for å kunne bekrefte regnskapet. Siden det er et internt dokument vil det ikke bli utlevert til kontrollutvalget, men revisjonen vil gi en muntlig orientering til utvalget om hovedtrekkene. Opplysninger som kommer fram i møtet vil være unntatt offentlighet iht. Offentleglova 24. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar presentasjonen av overordet revisjonsstrategi 2011 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgiver Saksliste Neste Forrige 16

19 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2011 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL: ROGALAND REVISJON IKS Bakgrunn Kontrollutvalget bestilte våren 2011 selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS. Selskapet eies av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Rogaland Fylkeskommune, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand. Alle eierkommunene unntatt Eigersund kommune har deltatt i selskapskontrollen. Formålet har vært å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskapet, i tillegg til en overordnet forvaltningsrevisjon av utvalgte forhold i selskapet. Nærmere bestemt ble det vedtatt å se nærmere på følgende: Eierskapskontroll: Fører kommunene kontroll med sine eierinteresser i Rogaland Revisjon IKS? o Har kommunene etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Forvaltningsrevisjon: Hvordan håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Har selskapet en økonomiforvaltning, herunder budsjettrutiner og regnskapsrapportering, som er i tråd med gjeldende lovregler og inngåtte avtaler? Hvordan er finansforvaltningen lagt opp? Overholdes lov om offentlige anskaffelser (dersom denne er aktuell for selskapet)? Saksutredning Rapporten er nå klar, og legges fram for kontrollutvalgene til behandling. Da denne selskapskontrollen ikke kunne gjennomføres av kommunenes faste revisor som er Rogaland Revisjon IKS, har oppdraget vært utført av ReVisor AS, som er et datterselskap av Hedmark Kommunerevisjon IKS. Siden selskapet har kontorene sine på Elverum, har vi funnet det mest praktisk at det legges opp til en felles presentasjon av rapporten for alle kontrollutvalgene som har bestilt denne. Dette er å se på som første del av behandlingen. Det vil ikke foregå noen realitetsbehandling på dette møtet, men vil være anledning til å stille spørsmål og evt. ha en diskusjon rundt rapporten. Endelig behandling der det fattes vedtak vil bli foretatt i første ordinære møte i kontrollutvalget. For orientering om selve rapporten vises det derfor til presentasjonen den 25. august

20 Eierskapskontrollen: ReVisor bemerker i gjennomgangen av eierskapet spesielt for Kvitsøy kommunes del at det ikke er etablert eiermelding og eierstrategi. På generell basis blir det spesielt følgende forhold kommentert: De fleste eierrepresentantene har i liten grad fått opplæring om eierstyring Flere av eierrepresentantene er kontrollutvalgsmedlemmer. Da vedkommende både får ansvar for tilsyn med revisor og samtidig skal ivareta eierinteressene til kommunen vil dette etter ReVisors vurdering medføre utfordringer knyttet til habilitet (gjelder ikke for Strand). Representantskapets leder bør ikke møte som observatør i styremøtene, da det fort kan bli en blanding av eierrollen og styrerollen. Dette er heller ikke anbefalt i KS eiermelding. ReVisors anbefaling til eierne (representantskapet) er følgende: De eierkommunene som ikke har vedtatt eierstrategi og eller eiermelding, anbefales å legge fram slik sak til politisk behandling. For å sikre at eierrepresentantene etterlever de strategier som er vedtatt, anbefales det å styrke opplæringen knyttet til eierstrategi og eierstyring. Gjennomgangen knyttet til selskapet peker først og fremst på følgende forhold: Selskapet gir gjennom sitt regnskap uttrykk for at selskapet er av forretningsmessig karakter i og med at selskapet anses som skattepliktig. På den annen side gir eierne gjennom direkte anskaffelse av revisjonstjenester uttrykk for at selskapet drives i egenregi. Styrevervene i selskapet er ikke registrert i styrevervregisteret ReVisors anbefalinger til selskapets styre er følgende: Eierkommunene anbefales å ta stilling til hvorvidt selskapets oppgaver er tildelt i egenregi og hvorvidt selskapet har erverv til formål. Bestemmelser om dette bør tydelig fremgå av selskapsavtalen, eventuelt av vedtektene. Selskapet anbefales å registrere styrerepresentantene i styrevervregisteret i tråd med de krav som stilles av kommunene, jf. 19 anbefalinger til godt eierskap pkt. 16. Forvaltningsrevisjon: Når det gjelder områdene knyttet til forvaltningsrevisjon i selskapet, har selskapet etter ReVisors vurdering etablert tilfredsstillende retningslinjer knyttet til etikk. ReVisor presiserer imidlertid at man ikke har kontrollert i hvilken grad retningslinjene er gjort kjent for ansatte, i hvilken grad de er tema på kontormøter og i hvilken grad retningslinjene faktisk etterleves. ReVisor har heller ikke kommentarer til den gjennomgangen som er gjort når det gjelder rutiner knyttet til arbeidsmiljøet. Det presiseres at man heller ikke her har kontrollert i hvilken grad rutinene er gjort kjent, er tema på kontormøter og ellers etterleves. ReVisor peker videre på at eierne etter deres vurdering har gitt overordnede signaler som til dels omhandler miljøvern. Det pekes spesielt på at en av de største eierne; Stavanger kommune, har hatt som mål at alle virksomheter skal være miljøsertifisert innen 2011, selv om dette arbeidet er noe forsinket. Selskapet opplyser imidlertid at det ikke er stilt krav fra eierne mht miljøvern. Dette viser etter revisors vurdering at selskapet ikke fullt ut har tatt hensyn til de signalene som har kommet fra enkelte av eierne, deriblant Stavanger kommune. 18

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3 / 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl. 08.30 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. SEPTEMBER 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 10. SEPTEMBER 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 10 Protokoll fra møtet 12. desember 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 17. NOVEMBER 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 17. NOVEMBER 2010 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 19/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. MAI KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL. 08.30 I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eventuelt mobiltlf. 95 13 31 87, som sørger for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for innkalling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 20/13-28/13 Disse møtte: Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Yousef Deeb Ove

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 19. JANUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 06. desember 2011 KL. 12.00 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 26/11 Kort gjennomgang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 1 /2014 Møtedato: 03.04.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-8/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Ingve Espevik,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. september 2012 Tid: Kl 10.30 (Mrk. nytt tidspunkt) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2013 Møtedato: 12.09.2013 Utvalgssaksnr.: 7/13-9/13 Disse møtte: Rolf Skretting Leif Ydstebø Torill Ramstad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2017 Møtedato: 20.06.2017 Utvalgssaksnr.: 12/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 15/14-9/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Jorunn Nordbø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 27. april 2009 KL. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kvitsøy kommune Møtenr.: 1/2013 Møtedato: 25.04.2013 Utvalgssaksnr.: 1/13-6/13 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen Jorunn Nordbø

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag, 17. september 2015 Tid: Kl. 12.00 Saknr. 19/2015 23/2015 Sakliste Sak nr.: Innhold 19/2015 Godkjenning

Detaljer

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET

OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET OPPDRAGSAVTALE MELLOM KONTROLLUTVALGET I TRYSIL KOMMUNE OG 2016 1 GENERELT Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/12 Dato: 26.06.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, nestleder Idar Tronstad, medlem Trond Birkeland, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL I Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 27. mars 2009 KL. 09.00 I Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET I BARNEHAGE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002725 : E: 216 &58 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 25.01.2011 7/11 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON -KVALITET

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 11. april 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 7/12 Godkjenning av

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 23. FEBRUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. FEBRUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: Møtedato: 31.08.2017 Utvalgssaksnr.: 18/17-8/17 Disse møtte: Ommund Vareberg Ivar Finnesand Anett Haugvaldstad

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6.september 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Torsdag 29. august 2013. Klokken: 09.00 Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE Møteinnkalling

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2017 Møtedato: 14.06.2017 Utvalgssaksnr.: 17/17-8/17 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Ronny Stangeland Bodil

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2017 Møtedato: 06.09.2017 Utvalgssaksnr.: 25/17-32/17 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Bodil Sanne Venke

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 10.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-9/14 Disse møtte: Kari Austenå Olav Sande Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 19/13-6/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Sonja

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 17. AUGUST 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 17. AUGUST 2011 KL. 8.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 Møtedato: 16. september 2011 Utvalgssaksnr.: 21/11-30/11 Innkalt: Jostein Eiane

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina.

Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil eller epost: Møtet starter med lunsj i kantina. Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 01.09.2015 kl. 12:00 Møtestad: Rådhuset, synken Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til Line Bosnes Hegan på mobil 90656426 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Detaljer

ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800168 : E: 210 : Wencke S. Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Sandnes 18.04.2008 14/08 REGNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Kontrollutvalget i Sola 7 / 2012 12. desember 2012 38/12-48/12 Innkalt: Tine Daae Tor

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 13.06.2016 Utvalgssaksnr.: 20/16-4/16 Disse møtte: Jess Milter Ronny Stangeland Bodil Sanne Venke Hetlelid

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: Mandag, 31. oktober 2016 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 28/2016 33/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 5 Møtedato: 23.11.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-41/16 Disse møtte: Leif Ydstebø Liv Nesse Amundsen Tor Arild Torgersen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2015 Møtedato: 07.09.2015 Utvalgssaksnr.: 20/15-27/15 Disse møtte: Frank Toks () Arild Urdal () Målfrid Pettersen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 18. januar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Fredag 20.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2015 Møtedato: 02.06.2016 Utvalgssaksnr.: 13/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer