Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge"

Transkript

1 Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge

2 AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og <Kundenavn og adresse> ( Kunde ) Avtale om skytjenester består av følgende dokumenter, heretter samlet kalt Avtalen : Dette dokument Databehandleravtale Underavtaler inngått mellom Telenor og Kunde som dekker den enkelte skytjeneste og som refererer til denne Avtale om skytjenester. Side 2 av 10

3 Innhold AVTALE OM SKYTJENESTER Formål og omfang Om skytjenester under denne Avtale Programvare Tilknyttede tjenester Vederlag og betalingsbetingelser Samarbeidsspørsmål Ansvar for underleverandører Offentlige tillatelser Krav til kunden Krav til Telenor Endringer Sikkerhet og konfidensialitet Konfidensialitet Rett til innsyn og kontroll Behandling av personopplysninger Telenors innsamling av personopplysninger Behandling av personopplysninger Misligholdsbestemmelser Reklamasjon Mislighold fra Telenors side Forsinkelse Mangelfulle skytjenester Forhold Telenor ikke er ansvarlig for Mislighold fra Kundens side Betalingsmislighold Forsinkelse og annet mislighold Heving Konsekvenser av heving Heving ved forventet mislighold Erstatning Vanhjemmel Vanhjemmel fra Telenors side Vanhjemmel fra Kundens side Suspensjon av plikter - Force Majeure Overdragelse Varighet og opphør Side 3 av 10

4 11.1. Varighet Bestemmelser om opphør Tvister Side 4 av 10

5 1. Formål og omfang 1.1. Om skytjenester under denne Avtale Denne Avtalen er en overordnet avtale som angir de generelle vilkårene for Kundens kjøp av skytjenester som leveres av Telenor. I tillegg har Partene inngått én eller flere avtaler som beskriver nærmere de vilkår som gjelder spesielt for den enkelte skytjenesten som Kunden har valgt å kjøpe (heretter kalt "Underavtaler"). Underavtalene angir avtalt servicenivå, eventuelle krav til lagringskapasitet og sikkerhetskopiering, eventuelle krav til kommunikasjonssikkerhet, redundans og utlevering av data, Telenors forutsetninger for leveranse, Kundens medvirkning og andre elementer som er relevant for den enkelte skytjeneste. Underavtalene er en del av denne Avtalen. Avtalen fastsetter sammen med Underavtaler vilkårene for leveranse av skytjenester og eventuelle andre ytelser i Avtalens varighet Programvare Det følger av den enkelte Underavtale hvilken programvare Kunden gis tilgang til. Telenor skal sikre at programvaren er tilgjengelig for Kunden og at programvaren har slik funksjonalitet og virkemåte som følger av spesifikasjonene i den relevante Underavtalen. Med mindre annet er avtalt i Underavtalen, har Telenor rett til å oppdatere programvaren til nye versjoner. Telenor har uansett rett til å oppgradere programvaren til nye versjoner dersom den versjonen Kunden har tilgang til ikke lenger støttes av programvareleverandøren. Denne Avtalen gir Kunde en begrenset tilgang til programvarens funksjonalitet, men innebærer ingen overføring av rettigheter til programvare eller eksemplar av denne. Leveranse av skytjenester som omfattes av Avtalen skal foregå i datasenter hos Telenors leverandører, eller i Telenors datasenter, slik det fremgår av den enkelte Underavtale Tilknyttede tjenester I den utstrekning brukerstøtte, dokumentasjon, opplæring og andre tilknyttede tjenester skal omfattes av Avtalen, vil dette fremgå av den enkelte Underavtale. 2. Vederlag og betalingsbetingelser For levering av skytjenester etter denne Avtalen skal Kunden betale vederlag med betalingsforfall og betalingsbetingelser som angitt i Underavtale. Alle priser som er angitt i Underavtalene er eksklusive skatter og offentlige avgifter. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov om forsinket betaling etter den til enhver tid gjeldende prosentsats. Vederlag for reisetid og eventuelle reise- og diettkostnader i forbindelse med gjennomføringen av leveransene etter denne Avtalen påløper etter Telenors gjeldende satser, dersom ikke annet følger av Underavtale. Dersom det blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter, eller det skjer endinger i offentlig praksis som får virkninger for leveranser etter denne Avtalen, har Telenor rett til å bestemme hvilken virkning dette skal få for prisene, med mindre annet følger av Underavtale. Telenor kan regulere prisene i Avtalen etter bestemmelser i den enkelte Underavtale. Side 5 av 10

6 3. Samarbeidsspørsmål 3.1. Ansvar for underleverandører Med mindre annet følger av den enkelte Underavtale, er partene selv ansvarlige for utførelsen av ytelser som utføres av egne underleverandører Offentlige tillatelser Hver av partene plikter å inneha de konsesjoner og andre offentlige tillatelser som er nødvendige for at Telenor skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter denne Avtalen Krav til kunden Kunden er ansvarlig for å bruke programvaren og data som foreskrevet, samt legge forholdene til rette slik at Telenor kan utføre sine plikter, herunder ved å gi Telenor nødvendig tilgang til sine lokaler, programmer, data, adekvat informasjon og annet som er nødvendig i det enkelte tilfelle. Det er Kundens ansvar å sikre at egen maskinvare (herunder PC er, mobiltelefoner, LAN, FW, WAN og øvrig teknisk infrastruktur) og programvare har tilstrekkelig kvalitet og kapasitet til å håndtere den type og mengde trafikk som tjenesten i den enkelte Underavtale krever. Det er Kundens ansvar å holde Telenor informert om endringer i egen bruk som er relevant for den enkelte Underavtale, herunder antall brukere, bruksområde eller antall maskinvareenheter som benytter programvaren Krav til Telenor Telenor påtar seg ansvaret for at Telenors ytelser er i samsvar med de spesifikasjoner og vilkår som er angitt i Avtalen og i den enkelte Underavtale. Når skytjenester leveres av programvareleverandør eller andre underleverandører er det Telenors ansvar å sikre at avtale med underleverandør gir Kunden de rettigheter som følger av denne Avtale og den enkelte Underavtale. Det er Telenors ansvar å sørge for at Telenor eller Telenors underleverandører har personell med tilstrekkelig kompetanse som er nødvendig for å oppfylle Telenors plikter etter denne Avtale og Underavtaler. 4. Endringer Eventuelle endringer i eller tillegg til Underavtaler gjennomføres etter bestemmelser i den enkelte Underavtale. Eventuelle endringer i eller tillegg til denne Avtale skal gjennomføres skriftlig, og skal undertegnes av bemyndiget representant for hver av partene. 5. Sikkerhet og konfidensialitet 5.1. Konfidensialitet All informasjon som partene får adgang til eller kjennskap til i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen skal betraktes som konfidensiell informasjon, med mindre informasjonen er allment tilgjengelig av andre grunner enn at en av partene har begått en feil. Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre i strid med bestemmelsene i dette punkt. Informasjonen skal som et minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig. Partenes ansatte eller eksterne tredjeparter kan gis tilgang til konfidensiell informasjon i den grad det er nødvendige for korrekt og effektiv oppfyllelse av Avtalen, det er lovpålagt eller besluttet av relevant domstol eller myndigheter. Parten er ansvarlig for å sikre at de som gis tilgang til slik informasjon gjøres kjent med bestemmelsene om konfidensialitet og så langt det er rettslig mulig pålegge vedkommende samme taushetsplikt som gjelder etter denne Avtale. Konfidensiell informasjon skal ikke gjøres tilgjengelig for eksterne tredjeparter, eller Side 6 av 10

7 for partens egne ansatte i større utstrekning enn det som følger av dette avsnitt og Avtalen for øvrig (se særlig Underavtale om Telenor med Office 365 punkt 4.4 bokstav s). Dette punkt om konfidensialitet gjelder fra signering av Avtalen frem til fem år etter at Avtalen er opphørt Rett til innsyn og kontroll For tjenester som leveres fra Telenors datasenter skal Telenor, med mindre annet følger av den enkelte Underavtale, tillate Kundens interne eller eksterne revisorer å observere Telenors gjennomføring av skytjenestene med tilhørende kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlige myndigheter. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid og på Kundens regning. 6. Behandling av personopplysninger 6.1. Telenors innsamling av personopplysninger I den utstrekning det er nødvendig for å levere Telenors tjenester etter denne Avtale vil Telenor kunne etterspørre og samle inn personopplysninger, herunder navn og kontaktinformasjon, fra Kunden. Kunden er kjent med, og aksepterer at slike personopplysninger vil bli overført til leverandør av skytjenestene som kunden velger å ta i bruk under den aktuelle Underavtale Behandling av personopplysninger For å levere Telenors tjenester etter Underavtale vil Telenor eller Telenors underleverandør kunne komme til å behandle personopplysninger (som definert i personopplysningslovens 2) på vegne av Kunden. Telenor skal da rette seg etter, og gjennomføre, de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven. De nærmere bestemmelser om behandling av personopplysninger som er avtalt mellom partene følger av Databehandleravtalen som utgjør en del av Underavtale. 7. Misligholdsbestemmelser 7.1. Reklamasjon Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må omgående reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet. Parten mister sin rett til å påberope seg mislighold dersom parten ikke reklamerer skriftlig uten ugrunnet opphold, regnet fra det tidspunkt da Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet. Parten mister videre sin rett til å påberope seg mislighold dersom reklamasjonen finner sted senere enn 12 måneder etter at misligholdet først fant sted. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av misligholdet, og en foreløpig angivelse av hvilke sanksjoner som kreves Mislighold fra Telenors side Forsinkelse Det foreligger forsinkelse fra Telenors side dersom Telenor ikke oppfyller den avtalte fristen for oppstart, og forsinkelsen ikke skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for. Telenor skal iverksette rimelige tiltak for å begrense varigheten av en eventuell forsinkelse Mangelfulle skytjenester Det foreligger mangelfulle skytjenester dersom tjenestene etter oppstart ikke oppfyller de spesifikasjoner og andre krav som følger av Avtalen, og den manglende oppfyllelse ikke skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for. Ved mangelfulle skytjenester skal Telenor iverksette rimelige tiltak for å sikre oppfyllelse av Avtalens krav innen rimelig tid. Kunden har krav på forholdsmessig prisavslag dersom iverksatte tiltak etter gjentatte forsøk ikke har avhjulpet forholdet Forhold Telenor ikke er ansvarlig for Side 7 av 10

8 Telenor er ikke ansvarlig overfor Kunden for feil og mangler i programvare som omfattes av Avtalen, og for de eventuelle tap Kunden måtte lide som følge av slike feil og mangler. Telenor hefter heller ikke for manglende oppfyllelse av Servicenivåer når disse direkte eller indirekte er forårsaket av: Kunden og forhold Kunden har ansvaret for Gjennomføring av ekstraordinære målinger av ytelse Rekonstruksjon av data, uansett årsak til dette At avtaler med tredjepart om produkter som benyttes ved leveranse av skytjenester er sagt opp av tredjepart uten at dette skyldes mislighold fra Telenors side Mislighold fra Kundens side Betalingsmislighold Det foreligger betalingsmislighold dersom Kunden ikke betaler ved forfall i henhold til bestemmelser i den aktuelle Underavtale. Ved betalingsmislighold påløper forsinkelsesrente i henhold til punkt 2 i denne Avtale. Betalingsmislighold utover 30 dager gir Telenor rett til å velge mellom fortsatt å opprettholde Avtalen med ovenstående rentekrav, eller heve Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Hevingen bortfaller dersom forfalt beløp, samt påløpte renter til og med betalingsdagen betales av Kunden før utløpet av sistnevnte 30-dagersperiode. Ved betalingsmislighold utover 30 dager kan Telenor med 5 virkedagers skriftlig varsel, etter fritt valg stanse enhver ytelse til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom partene, inntil riktig betaling foreligger, inklusive forsinkelsesrenter Forsinkelse og annet mislighold Det foreligger mislighold fra Kundens side dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne Avtalen, herunder at frister i forbindelse med oppstart av avtalte skytjenester forsinkes på grunn av Kundens forhold. Det foreligger også mislighold fra Kundens side dersom Telenor på annen måte ikke får oppfylt sine forpliktelser etter avtalen og dette skyldes Kunden eller forhold Kunden har risikoen for, eller dersom Kunden for øvrig ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen. Ved mislighold fra Kundens side kan Telenor med skriftlig varsel holde tilbake sin leveranse inntil Kunden har rettet opp forholdet. Telenor har krav på å få dekket sine merkostnader, herunder tapt fortjeneste, som følge av Kundens mislighold, samt rimelig tid til nødvendig omdisponering av ressurser Heving Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den annen part, etter å ha gitt 30 kalenderdagers skriftlig varsel, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Retten til heving bortfaller dersom misligholdet er opphørt eller avhjulpet i løpet av 30-dagersperioden. I tillegg til heving kan den skadelidende part kreve erstatning i henhold til punkt 7.5 i denne avtale Konsekvenser av heving Avtalen kan bare heves for den gjenstående del av tjenestene. Telenor har krav på vederlag for den tilgang til programvare og tilknyttede tjenester som er gitt frem til heving, og for de deler av de tilknyttede tjenestene som er dokumentert utført, men ikke betalt. Kunden har ikke lenger krav på tilgang til programvare og tilknyttede tjenester etter heving. Partene skal holde hverandre skadesløse for de rimelige og nødvendige forpliktelser overfor tredjemann som den annen part har påtatt seg for å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen på tidspunkt før Avtalen opphører grunnet heving Heving ved forventet mislighold Dersom det er klart at det vil inntre mislighold som vil gi en part hevingsrett, kan denne part heve Avtalen før misligholdet har oppstått. Hevingen kan avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet eller Side 8 av 10

9 på annen måte dokumenterer at forpliktelsene i Avtalen vil bli oppfylt. Den part som akter å heve, skal varsle den annen part uten ugrunnet opphold så denne får adgang til å stille sikkerhet for å unngå heving Erstatning Ved forsinkelse, manglende utbedring av mangelfulle skytjenester, samt ved mislighold for øvrig, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Partenes erstatningsansvar er begrenset til et beløp tilsvarende den prisen Kunden har betalt for den aktuelle skytjenesten, eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er avtalt i den enkelte Underavtalen. Erstatningsansvaret omfatter ikke ansvar for indirekte tap slik som tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tapt fortjeneste eller annet upåregnelig tap. Begrensningene i erstatningsansvaret gjelder ikke dersom den erstatningspliktige part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Dersom det i Underavtalen er avtalt refusjon for redusert servicenivå, skal denne refusjonen anses som en fullstendig regulering av Telenors ansvar for redusert servicenivå, og det kan ikke kreves ytterligere erstatning for slike forhold i kompensasjonsperioden. Erstatningskrav utover det som følger av denne bestemmelsen kan ikke fremmes mellom partene med mindre det følger av andre bestemmelser i Avtalen. 8. Vanhjemmel 8.1. Vanhjemmel fra Telenors side Telenor har rett og plikt til å avhjelpe virkningene av tvister som oppstår ved at en tredjepart fremsetter påstand om at Telenors ytelser etter denne Avtale krenker vedkommendes immaterielle rettigheter. Dersom en tredjepart overfor Kunden fremsetter påstand om at ytelsene etter denne Avtale krenker vedkommendes immaterielle rettigheter plikter Kunden uten ugrunnet opphold å gi Telenor skriftlig underretning om kravet fra tredjeparten. Telenor plikter for egen regning å føre en eventuell sak mot tredjeparten på vegne av Kunden, og dersom motparten aksepterer dette føre saken i eget navn. Fra det tidspunkt Telenor overtar saken, plikter Kunden på oppfordring å bistå Telenor. Kunden kan etter eget valg opptre som part under saken, og vil da dekke egne kostnader. Telenor har i slike tilfelle rett til å tilby følgende avhjelp til Kunden: (1) sikre seg og Kunden de rettigheter som følger av Avtalen og/eller Underavtalen, (2) sikre at Kunden innen 21 kalenderdager gis tilgang til annen tilsvarende programvare som ikke krenker andres rettigheter når dette ikke på noen vesentlig måte hindrer Kunden i å utføre sine arbeidsoppgaver, eller si opp den relevante Underavtalen. Dersom Telenor ikke kan avhjelpe vanhjemmelen i medhold av punktene ovenfor, og dette har vesentlig betydning for Kunden, kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning i henhold til punkt 7.5. Eventuell erstatning som Kunden gjennom rettskraftig avgjørelse blir pålagt å betale i forbindelse med vanhjemmel, skal dekkes av Telenor, i henhold til punkt 7.5. Det samme gjelder rimelige sakskostnader knyttet til Kundens avtalte bistand til Telenor Vanhjemmel fra Kundens side Kunden har rett og plikt til å avhjelpe virkningene av tvister som oppstår ved at en tredjepart fremsetter påstand om at data, programvare eller tjenester som Kunden benytter ved tilgang til eller bruk av skytjenester etter denne Avtalen krenker vedkommendes opphavs- eller eiendomsrettigheter. Dersom en tredjepart overfor Telenor fremsetter påstand om slik krenkelse av vedkommendes opphavs- eller eiendomsrettigheter plikter Telenor uten ugrunnet opphold å gi Kunden skriftlig underretning om kravet fra tredjeparten. Kunden plikter for egen regning å føre en eventuell sak mot tredjeparten. Fra det tidspunkt Kunden overtar saken, plikter Telenor på oppfordring å yte rimelig bistand til Kunden. Telenor kan etter eget valg opptre som part under saken, og vil da dekke egne kostnader. Side 9 av 10

10 Kunden skal i slike tilfelle skaffe seg de rettigheter som kreves for bruk av skytjenestene etter denne Avtalen og/eller Underavtalen, eller skaffe seg tilgang til andre tilsvarende rettigheter som ikke krenker andres rettigheter. Dersom Kunden ikke kan avhjelpe vanhjemmelen i medhold av punktet ovenfor, og dette har vesentlig betydning for Telenor, kan Telenor heve Avtalen med øyeblikkelig virkning, og kreve erstatning i henhold til punkt 7.5. Eventuell erstatning som Telenor gjennom rettskraftig avgjørelse blir pålagt å betale i forbindelse med vanhjemmel, skal dekkes av Kunden, i henhold til punkt 7.5. Det samme gjelder sakskostnader knyttet til Telenors avtalte bistand til Kunden. 9. Suspensjon av plikter - Force Majeure Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon som er utenfor partenes kontroll, som ikke kunne eller burde vært forutsatt ved Avtalens eller den enkelte Underavtalens inngåelse, og som innebærer at gjennomføring av Leveransen hindres eller blir urimelig byrdefull, suspenderes partenes plikter. Den part som påberoper seg den ekstraordinære situasjon skal varsle den annen part uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme periode. Ingen av partene har i perioden krav på ytterligere vederlag eller erstatning. Begge parter kan kreve Avtalen avviklet uten misligholdskonsekvenser for noen av partene dersom situasjonen må antas å vare lenger enn 60 kalenderdager, og da med 14 kalenderdagers varsel. 10. Overdragelse Partene kan kun overdra Avtalen eller rettigheter og plikter etter denne til en tredjepart med den annen parts uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke skal gis med mindre den annen part har rimelig grunn til å nekte. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for at Telenor kan overdra Avtalen eller rettigheter og plikter etter denne til andre selskaper som kontrolleres av Telenor ASA. 11. Varighet og opphør Varighet Avtalen trer i kraft ved signering og løper frem til opphør av alle Underavtaler under denne Avtale. Varigheten av den enkelte Underavtale følger av Underavtalen. Med mindre annet følger av den enkelte Underavtale vil oppstart av tjenestene finne sted senest 20 dager etter signering av Underavtale. Det gjelder ingen prøveperiode med mindre slik periode er særskilt avtalt i Underavtale Bestemmelser om opphør Ved opphør av hele eller deler av avtalen, uansett årsak, skal Telenor på forespørsel fra Kunden stille nødvendige tjenester til rådighet slik at data Kunden har rettigheter til skal slettes eller overføres til Kunden. Kostnader ved overføring til Kunde bæres av Kunden. 12. Tvister Uenighet om innhold, virkning eller gjennomføring av Avtalen, skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom bemyndigede representanter for partene. Fører forhandlingene ikke frem innen 20 kalenderdager, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene på forhånd har blitt enige om det, kan tvisten alternativt bringes inn for voldgiftsbehandling. Voldgiftsbehandling gjennomføres i henhold til reglene i lov om voldgift (LOV ). Asker og Bærum tingrett er rett verneting. Side 10 av 10

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper]

Tilgangskjøper AS. Telenor Norge AS. Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: heretter kalt. [Tilgangskjøper] Telenor Norge AS Tilgangskjøper AS Original nr. 1 av 2 Avtalenummer: Tilgangskjøper AS Adresse Postnummer Sted Org.nr.: STANDARDAVTALE FOR MVNO-TILGANG I TELENOR NORGES NETT heretter kalt Tilgangskjøper

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P

STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P STAN DARDKONTRAKT FOR TJENESTEKJ O P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om partsforpliktelser

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer