Lover for Høiskolens Chemikerforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover for Høiskolens Chemikerforening"

Transkript

1 Lover for Høiskolens Chemikerforening 1. Navn og status 1. Foreningens navn er Høiskolens Chemikerforening, og denne er de høit ærede og priviligerte Alchymisters åndelige forum. 2. Medlemmer og medlemskap 1. Følgende personer kan tituleres Alchymister: 1. De faste teknologistudenter ved linjene Industriell Kjemi- og bioteknologi og Materialteknologi, som er udphnocket. 2. Faste lærekrefter ved de overnevnte linjer, jfr Kjemiingeniører fra NTH eller NTNU. 2. Kun studenter nevnt i har adgang til å løse medlemskort. Andre studenter kan etter vedtak i styret meddeles adgang til å løse medlemskort. Prisene på medlemskap er avhengig av årskurs, og er p.t. 300, 250, 200 og 150 kroner for hhv. først, andre, tredje og fjerde årskurs. 3. De som er nevnt under 2.1 (for studenter, kun de i siste årskurs) har adgang til å bli livsvarige medlemmer mot en avgift på kroner Fagfolk som ikke kommer inn under eller kan også meddeles livsvarig medlemskap. Til dette kreves oppslutning av 2/3 av beslutningsdyktig forsamling, og når forslag fremkom på forrige møte. 3. Tillitsmenn og deres funksjoner 1. For at kunne stille til valg, kreves det for alle verv at en er medlem i Høiskolens Chemikerforening, og at man er for student at regne idet perioden begynner. Sittende styre kan i særlige tilfeller godkjenne tidsbegrensede kandidatur fra medlemmer som ikke er studenter.

2 2. Foreningen ledes av et styre på syv Alchymister: phormand/-quinde (leder), PR-sjaepH (nestleder), Kasserer, Secreteuse, phaestsjaeph, KjellersjaepH og IndustrisjaepH. Førstnevnte fungerer som leder også i foreningens orden, jfr. 9, her med tittelen Stoormaester. Valg av phormand/-quinde og Kasserer skal avholdes ved slutten av hvert vårsemester. Valg av phormand/-quinde krever alminnelig flertall for å være gyldig. phormanden/-quinden velger selv PR-sjef og Secreteuse. phormand/-quinde, PR-sjaepH og Secreteuse sitter det påfølgende høstsemester og vårsemester. Kassereren fungerer i første høstsemester av sitt verv som assistent til den sittende ansvarlige Kasserer, og som ansvarlig Kasserer i styret de påfølgende to semestre, slik at vervet som ansvarlig Kasserer følger regnskapsåret. Vervet som Kasserer har således en lengde på tre semester, hvorav de to siste også som representant i foreningens styre. Dersom dette valg, ved vårsemesterslutt, ennå ikke har funnet sted, fungerer sittende styre inntil ny phormand/- quinde og Kasserer velges, snarest mulig i det følgende semester. Styret må godkjennes på første medlemsmøte etter valget. 1. Styret skal ikke komme med noen innstilling til hvilke kandidater de foretrekker i forkant av valg, men kan få tale fritt under valget. Da fremtrer de som enkeltpersoner og ikke som funksjon av sine verv. 5. Det velges tre Alchymister til phaestkomité på slutten av hvert semester, to for et halvt år, én for ett år. Disse velges på slutten av hvert semester, og har ansvaret for arrangering av foreningens phaester, som spesifisert under 8. Alchymisten som velges til phaestkomitéen for ett år sitter i foreningens styre som phaestsjaeph det andre halve år av sitt verv. Under vårsemesteret skal det i tillegg velges én alchymist til phaestkomité, hvis verv varer ett år og tittel er Assisterende phaestsjaeph under hele vervsperioden. 6. Det velges én Alchymist ved slutten av hvert høstsemester og to Alchymister ved slutten av hvert vårsemester til utenrikssekretær. Disse velges for ett år av gangen og har ansvaret for kontakt med utenlandske læresteder, gjensidige besøk og for arrangeringen av Åretur. 7. Det skal eksistere en industrikomité som har ansvar for kontakt med industrien og for i samsvar med styret å arrangere industrimøter. Industrikomitéen tar selv opp sine egne medlemmer, som skal godkjennes på førstkommende medlemsmøte. Vervets varighet er to år. Én Alchymist fra komitéen skal sitte i styret, og har her tittelen IndustrisjaepH. 8. To Alchymister velges inn i Redactionen av foreningens medlemsorgan "Sugepumpen" på slutten av hvert semester og sitter i ett år. Den ene Alchymisten innehar tittelen Redactionssecreteur det første halvåret, og Redacteur det andre halvåret. Den andre Alchymisten har tittelen Administrationsprotegé første semester og AdministrationssjaepH andre semester. Redactionen velger selv en skrivegruppe. Redacteuren er øverste ansvarlige for minst to utgivelser hvert semester, i tillegg til Nybegynnerpumpen. 9. Tre Alchymister velges som Arkivarer og har, i samråd med styret, blant annet ansvaret for foreningens arkiv, jfr Disse sitter ett år, og valg skal avholdes ved slutten av hvert semester. To Alchymister skal velges ved slutten av hvert vårsemester, og én Alchymist ved slutten av hvert høstsemester. Det skal være et Sekretariat hvor Arkivarene og Secreteusen er medlemmer. Secreteusen fungerer der som et bindeledd mellom Styret og Arkivarene, og har ansvaret for at elementer fra Styret blir arkivert. 10. Styret plikter å utpeke én Alchymist til Revisor. Denne kan ikke inneha noe annet verv

3 i regnskapsperioden, og bør, hvis mulig, være en tidligere Kasserer. Revisor sitter til vedkommende selv velger at gå av, eller til Styret utpeker dennes erstatter.

4 11. Én eller flere Alchymister utpekes av styret til at tjene som Vevmaester(e). Denne, eller disse, bør i høy grad være involvert i foreningens aktiviteter. Vedkommende sitter inntil de selv velger at gå av, eller til Styret utpeker deres erstatter(e), men bør være for studenter at regne i hele perioden 12. Det velges to Alchymister til Sportskomitéen på slutten av hvert semester, én for et halvt år og én for ett år. Disse har ansvaret for arrangering av HC-Cup og Ski Chemie samt andre sportslige arrangementer i foreningens regi. 13. Høiskolens Chemikerforenings lyd- og bildeanlegg skal besørges av AudioChromatene. Disse har ansvar for utlån og innkjøp av utstyr. AudioChromatene skal fungere som lyd- og lysansvarlige samt som fotograf hvor ved foreningens arrangementer dette behøves. AudioChromatene tar selv opp sine egne medlemmer. 14. Styret skal arrangere minst tre møter pr. semester (i UKA- semester minst 2), og sørge for at virksomheten er i overensstemmelse med lovene, samt at ansvarsfordelingen for alle verv er gitt i egne arbeidsinstrukser. 15. Det skal eksistere en Arrangementskomité hvis medlemmer skal assistere Styret eller andre undergrupper av foreningen ved tilstelling av arrangementer. PR-sjaepH er leder av Arrangementskomitéen og vil sammen med Styret bestemme antall Alchymister som skal tas opp i komiteen ved hvert valg. Medlemmene av Arrangementskomitéen må være for Alchymister at regne, men det er intet krav om at være studerende under kandidaturet. Alchymistene som på slutten av hvert semester velges inn i Arrangementkomitéen sitter i ett år. 16. Ved spesielle anledninger gis Styret mandat til å opprette midlertidige verv, samt endre varighet og utforming på nåværende verv, hvis dette viser seg hensiktsmessig. Disse endringene må gis en konkret varighet og bli godkjent på Medlemsmøtet. 4. Valg og beslutninger Forsamlingen er beslutningsdyktig når minst femti medlemmer er til stede, møtet er annonsert på tavlen utenfor HC-kontoret minst sju dager før møtedato og møtet avholdes i semesteret. Det bør samtidig annonseres på Kuben i Vrimle. 1. Lovforslag kan fremsettes av alle gyldige medlemmer, jf Det skal være Styret i hende og offentliggjort ved oppslag på tavlen utenfor HC-kontoret og via e-post minst sju dager før det møte hvor de skal behandles. Forslaget kan vedtas med de endringer som fremkommer under debatten, når disse ikke går utover rammen av den annonserte sak. Vedtak krever minst 2/3 majoritet i beslutningsdyktig forsamling. 2. Krav fra ett enkelt medlem er nok til at valgene skal foregå skriftlig. 3. Gyldigheten av valg og andre vedtak er uavhengig av fremmøtet, og krever simpelt flertall når intet annet er bestemt i lovene. 5. Myndighet 1. Ved simpelt flertall i beslutningsdyktig forsamling, har foreningen rett til å utestenge medlemmer fra foreningens arrangementer i en periode. 2. Foreningen er ikke ansvarlig for skader av ekstraordinær art forvoldt av medlemmene ved dens tilstelninger, og simpelt flertall i beslutningsdyktig forsamling kan gjøre økonomisk ansvar gjeldende mot de(n) skyldige.

5 3. Mistillitsforslag mot noen av foreningens tillitsmenn må ha fremkommet minst fem dager før det møte hvor det skal behandles, og må oppnå simpelt flertall i beslutningsdyktig forsamling for å bli tatt til følge. 4. Kun phormand/-quinde sammen med et annet styremedlem, eller PR-sjaepH sammen med et annet styremedlem, kan signere på vegne av linjeforeningen. 6. Foreningens bøker, protokoller og arkiv 1. Regnskap. Kasserer plikter å føre nøyaktig regnskap over foreningens sysler etter de uskrevne regler som er dannet gjennom erfaring. Regnskapet legges fra fram i revidert tilstand på første møte hvert semester, men da etter å ha blitt godkjent av foreningens Revisor, jfr Medlemsfortegnelse. Arkivarene har ansvar for at det til en hver tid finnes en oppdatert fortegnelse over foreningens medlemmer, en fortegnelse som også inkluderer livsvarige medlemmer. 3. Referatprotokoller. Det føres to referatprotokoller, den ene av industri-komitéens medlemmer, og dekker alt vesentlig som foregår i deres regi. Den andre føres av Arkviarene, og dekker alle andre av foreningens arrangementer. 4. Beslutningsprotokoll. Denne føres av Secreteuse, og dekker all aktivitet ved styre- og stoormøtene. 5. Foreningens arkiv. Dette skal forvaltes av Arkivarene, som ved utgangen av hvert semester skal sørge for at det er i orden og ajour. 6. Effekter. Kasserer foretar en opptelling av effekter ved nødvendighet, men alltid ved semesterets begynnelse og slutt. 7. Alle foreningens fysiske og elektroniske eiendeler, skal ved hvert semesters slutt bringes til utpekt plass, være seg foreningens kontor, monter, server eller annet. 7. Kontingent 1. Kontingenten for de betalende medlemmene fastsettes til enhver tid av forsamlingen, jfr. 2.2 og 2.3. Kontingenten gjelder for hele studietiden ved teknologi- studiet i Industriell Kjemi- og bioteknologi eller Materialteknologi. Forslag angående forandring av kontingent skal offentliggjøres på tavlene i kjemibygningene minst fem dager før møtet hvor de skal behandles. 2. Ingen andre enn medlemsmassen i sin helhet kan tildeles særskilte rabatter på noen av Høiskolens Chemikerforenings arrangementer, jfr. 8. Herunder kan medlemsmassen deles inn i undergruppene studerende og uteksaminerte medlemmer, der undergruppene kan tildeles ulike rabatter. 8. phaester Styret og phaestkomitè skal avholde følgende phaester: 1. Vinterblot. Torsdag t.o.m. påfølgende søndag, hvor sistnevnte er første søndag etter foreningens stiftelsesdag 8. mars. 2. phnockephaest ved UdpHnocking av nye studenter om høsten. 3. HoestpHaest.

6 9. Foreningens orden 1. Foreningens orden er CORNU AUREUM. 2. Denne orden tildeles ordinært som belønning for fortjenestefullt virke innen Chemikerforeningen. Ordenens sete er i Trondheim. 3. Ordenen har egne statutter. Ridderskapet med Ordenscapitlet i spissen ivaretar selv sine interesser. 4. Ordenens statutter og Ridderskapets seremoniell kan ikke forandres med mindre det hersker enstemmighet herom i både Ridderskapets Ordenscapitel og foreningens styre. 5. Forslag til utnevnelse av nye riddere må være framkommet til styret innen en frist som fastsettes av Ordenscapitlet. 10. Æresmedlemmer 1. Foreningen har anledning til å utnevne Æresmedlemmer av Høiskolens Chemikerforening. 2. Som Æresmedlemmer kan HC utnevne personer som har gjort seg særskilt bemerket ved å fremme kjemiens sak. 3. Utnevnelsen skjer ved at styret mottar skriftlige forslag med begrunnelse om hvorfor kandidaten bør utnevnes; kandidaten utnevnes deretter ved enstemmig avgjørelse i styret. Sist oppdatert på Medlemsmøtet 2. mai 2013

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over Statutter, regler, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over statutter, reglement, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over statutter, reglement, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer