l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen)"

Transkript

1 Arsmote 2015 Årsmøte 2015 i Mysusæter Mysusater Vel Lordag 8. august kl 1600 pfl på Rondane Spa Møtet Motet er åpent 6pent for alle, men bare medlemmer har stemmerett Det vil bli anledning til å i melde seg inn i vellet fra kl 1530 Saksliste l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen) 1. Konstituering (valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen) 2. Årsberetning Arsberetnin g for Ol4 3. Revidert regnskap for Fastsettelse av kontingent og budsjett for Innkomne lnnkomne saker til avstemning (1 sak innkommet, se nedenfor) 6. Innkomne saker til behandling (må (mi vrere være styret i hende innen l. juli) 7. Saker fra styret 8. Valg 9. Møtet Mstet heves Enkel servering med kaffe Velkommen Styret Innkommet sak til avstemning, ref sakslistens pkt 5, gjelder forslag til iterier for hva vellet kan godta som likeverdige alternative traseer ved omlegging av skiløyper skiloyper ved eventuell fremtidig brayling brøyting av vinterveier pi på Mysusæter, Mysusreter, se vedlegg. Styret ønsker snsker behandlet et alternativt forslag til samme sak, se vedlegg. Årsmøtets Arsmotets formelle del vil som vanlig bli etterfulgt av et kiseri kåseri om et emne med tilknytning til Mysusæter Mysusrter av interesse for medlemmene. Styret arbeider med å i avklare tema og foredragsholder. Kunngjøring Kunngjoring om dette vil komme på pi hjemmesidene.

2 Til Tit Generalforsamlingen i Mysusæter Vel 2015 Genera lforsam lingen i Mysuseter Vel 2015 Oslo, 17. juni 2015 Oslo, 17. juni 2015 Styret viser til det mottatte forslag datert 28. april 2015 vedr vellets sti lingtagen til spørsmålet om Styret viser til det mottatte forslag datert 28. april 2015 vedr vellets stillingtagen til sporsm6let om alternative iforhold til dagens tras6er pe vei. Forslaget ble styrebehandlet p6 styremote 17. juni. alternative skiløypetraser i forhold til dagens traser på vei. Forslaget ble styrebehandlet på styremøte 17. juni. Det innkomne forslag vil bli tatt opp til avstemning på årsmøtet i samsvar med vedtektene. Styret Det innkomne forslag vil bli tatt opp til avstemning pi drsmotet i samsvar med vedtektene. Styret finner likevel 5 ville minne om at dette sporsmelet og fremst er en sak mellom kommunen og de finner likevel å ville minne om at dette spørsmålet først og fremst er en sak mellom kommunen og de berørte veilagene. Dernest er det også en reguleringssak. Det vil si at dersom veiene skal brøytes, må veilagene. Dernest er det ogsi en reguleringssak. Det vil si at dersom veiene skal me det en omregulering til som ogs6 fylkesmannen ise fall m5 godta. Vellet er med andre ord ikke part i det en omregulering til som også fylkesmannen i så fall må godta. Vellet er med andre ord ikke part i denne saken og kan dermed ikke stille betingelser. Vi er kun en høringsinstans dersom det kommer denne saken og kan dermed ikke stille betingelser. Vi er kun en dersom det kommer til en endring av dagens regu le ringsvedta k. Forslagsstillernes iterier kan derfor ikke benyttes i noen til en endring av dagens reguleringsvedtak. Forslagsstillernes iterier kan derfor ikke benyttes i noen annen sammenheng enn som retningsgivende for vellets høringsuttalelse, dersom saken kommer annen sammenheng enn som retningsgivende for vellets dersom saken kommer opp. opp. Skulle saken bli aktuell, vil imidlertid vellets syn komme til å ligge nær opp til de foreslåtte iteriene, Skulle saken bli aktuell, vil imidlertid vellets syn komme til ii ligge nar opp til de foreslette iteriene, i den grad de ikke allerede vil vare oppfylt som en del av et nytt reguleringsvedtak. Det siste gjelder f i den grad de ikke allerede vil være oppfylt som en del av et nytt reguleringsvedtak. Det siste gjelder f eks at trasen vil være inntegnet på kart og godkjent av berørte grunneiere. Vellet er imidlertid ikke i eks at tras6en vil vere inntegnet p6 kart og godkjent av berorte grunneiere. Vellet er imidlertid ikke i en juridisk posisjon som gjør at vi kan stille av til kommunen eller veilagene om finansieringsplaner en juridisk posisjon som at vi kan stille av til kommunen eller veilagene om finansieringsplaner og økonomiske garantier. En del av punktene i det innkomne forslaget går derfor lengre enn det og okonomiske garantier. En del av punktene i det innkomne forslaget 96r derfor lengre enn det vellet kan bestemme eller pevirke. styret mener f eks at forslaget slik det ne foreligger, vil utelukke at vellet kan bestemme eller påvirke. Styret mener f eks at forslaget slik det nå foreligger, vil utelukke at vi skal kunne akseptere skiloyper som ikke ligger p6 vei. vi skal kunne akseptere skiløyper som ikke ligger på vei. Styret har følgende kommentarer og forslag til justeringer til de enkelte punkter/iterier som er Styret har folgende kommentarer og forslag tiljusteringer til de enkelte punkter/iterier som er foreslstt: foreslått: 1. Utg6r. Dette er da det vil vare en del av en reguleringsbehandling. 2. Utgir. Dette er da det vil vare en del av en reguleringsbeha ndling. 3. Endres til: Den nye traseen skalsi langt mulig ha et fundament som at den kan benyttes ved samme snodybde som den nevarende trase pe vei. 4. Endres til: skal anbefales av loypelaget eller tilsvarende faglig kompetanse. 5. Utger. Dette ligger ikke innenfor normale mandater for horingsuttalelser. 6. Endres til: Kryssing av vei skal ikke unodig ulempe for 7. Som foreslett. 1. Utgår. Dette er unødvendig, da det vil være en del av en reguleringsbehandling. 2. Utgår. Dette er unødvendig, da det vil være en del av en reguleringsbehandling. 3. Endres til: Den nye traseen skal så langt mulig ha et fundament som gjør at den kan benyttes ved samme snødybde som den nåværende trase på vei. 4. Endres til: Løypetraseen skal anbefales av løypelaget eller tilsvarende faglig kompetanse. 5. Utgår. Dette ligger ikke innenfor normale mandater for høringsuttalelser. 6. Endres til: Kryssing av brøytet vei skal ikke medføre unødig ulempe for skiløpere. 7. Som foreslått. Styret vil derfor fremme følgende forslag til Styret vil derfor fremme forslag til Vedtak: Vedta k: Det opprinnelige forslagets punkter, med styrets foreslåtte justeringer protokollføres og legges til Det opprinnelige forslagets punkter, med styrets foresratte justeringer og regges tir grunn for ho ringsutta le lsen fra Mysuseter vel ved en eventuell fremtidig omreguleringssak. grunn for høringsuttalelsen fra Mysusæter Vel ved en eventuell fremtidig omreguleringssak. For styret For styret Sverre Diesen Sverre Diesen Styreleder Styreleder

3 Til styret i Mysusæter Vel Oslo, 28.april 2015 Til styret i Mysusater Vel Oslo, 28.april 2015 MysusEter Vel har gjennom flere er benyttet retningslinje for i ta stilling Mysusæter Vel har gjennom flere år benyttet følgende retningslinje for å ta stilling til om vinterbroyting: til søknader om vinterbrøyting: "Mysuseter Vel hor ingen prinsipielle innvendinger mot vinterbroyting, sd lenge det opparbeides I i keve rdi ge o lte r n otive trose e r. " "Mysusæter Vel har ingen prinsipielle innvendinger mot vinterbrøyting, så lenge det opparbeides likeverdige alternative traseer." Dette er et greit utgangspunkt, men "likeverdige alternative traseer" er ikke noe konet Dette er et greit utgongspunkt, men "likeverdige olternotive troseer" er ikke noe konet mdleiterium. måleiterium. For å lette dette styrets, og fremtidige styrers arbeid i slike saker, fremmer vi forslag om å definere en For d lette dette styrets, og fremtidige styrers arbeid islike soker, fremmer vi forslog om d definere en klor mol for begrepet. klar mal for begrepet. Ved å analysere et prosjekt mot denne malen, vil det være lett ta stilling til om det tilfredsstiller Ved d onolysere et prosjekt mot denne molen, vil det vere lett ta stilling til om det tilfredsstiller avene, og også kunne konetisere hva som er manglene. ovene, og ogsd kunne konetisere hvo som er manglene. Følgende forslag ønskes tatt opp til avstemming på årsmøtet. Folgende forslog onskes tdtt opp til ovstemming pd drsmotet. Mysuseter Vel's iterier for d kunne dkseptere en omlegging ov er falgende: Mysusæter Vel's iterier for å kunne akseptere en omlegging av vinterløyper er følgende: 1 Ny skitrose skol vere tegnet inn pd kort 2 Troseen skol vere siftlig godkient av olle berorte grunneiere 3 Den nye troseen skol hd etfundoment som ot den kan benyttes ved somme snodybde som den originole. 4 Laypetroseen og fundomentet skol godkiennes siftlig ov Loypeloqet, eller tilsvorende fdqlig kompetonse. 5 Kostnadsoverslog utorbeidet ov kvolilisert instons, og klor finonsieringsplon oq Okonomisk go ronti, skol fore ligge 1 Ny skitrase skal være tegnet inn på kart 2 Traseen skal være siftlig godkjent av alle berørte grunneiere. 3 Den nye traseen skal ha et fundament som gjør at den kan benyttes ved samme snødybde som den originale. 4 Løypetraseen og fundamentet skal godkjennes siftlig av Løypelaget, eller tilsvarende faglig kompetanse. 5 Kostnadsoverslag utarbeidet av kvalifisert instans, og klar finansieringsplan og økonomisk garanti, skal foreligge 6 Kryssing ov vei skol ikke medfore ulempe for skilapere ( f. eks. 6 mdtte to av 6 Kryssing av brøytet vei skal ikke medføre ulempe for skiløpere ( f. eks. å måtte ta av skiene, høye brøytekanter som gjør det vanskelig å komme frem med pulk osv.) skiene, hoye broytekonter som giar det vonskelig d komme t'rem med pulk osv ) 7 Alle iterier md tilfredsstilles for vellet kon gi sin tilslutning 7 Alle iterier må tilfredsstilles før vellet kan gi sin tilslutning Vi ber om å få 10 minutter til presentasjon av dette forslaget, før det tas opp til votering på årsmøtet. Vi ber om d fd 10 minutter til presentosion ov dette forstoget, for det tos opp til votering pd drsmltet. Vennligst beeft at dette forslaget er mottatt og godkjent for årsmøtet. Vennligst beeft ot dette forsloget er mottdtt og godkient Ior drsmotet. Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen per Eckmonn, Oystein Sidsel Eli Bi^rneby, Astrid Arnesen Hug, Anito Eger Gervin Per Eckmann, Øystein Løvseth, Sidsel Bjørneby, Eli Bjørneby, Astrid Arnesen Hug, Anita Eger Gervin Roar Vevelstad, Gulla Formo, Liv Sanner Roor Vevelstod, Gullo Formo, Liv Sonner

4 MYSUSETER VEL MYSUSETER VEL Forslag til budsjett 2016 Forslag til budsjett 2016 lnntekter Inntekter Medlemskontigent M ed lemsko ntige nt Reklame/sponsorin ntekter Reklame/sponsorinntekter Startkontigent langrenn Startkontigent langrenn Provisjon Ga usdal land Provisjon Gausdal land Renteinntekter Renteinntekter Utgifter Utgifter Stiutvalget Stiutvalget Hjem meside/markedsføring Honorarer Honora rer Påskeskirenn P6skeskiren n Generalforsam ling/styremoter Generalforsamling/styremøter Diverse adm.kostnader Mysuseter skianlegg Mysuseter og Rapham Diverse adm.kostnader Mysuseter skianlegg Mysuseter og Rapham løypelag Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak Regnskap Regnskap Gaver Gaver Bankgebyr Ba nkgebyr Vaktmestertjenester Va ktmestertjenester Diverse kostnader Diverse kostnader , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Underskudd U nderskudd , , juni juni 2015 Gregor Joingsli Gregor Jøingsli

5 MYSUSÆTER MYSUSATER VEL ÅRSREGNSKAP ARSnTcNSKAP 2014 RESULTATREGNSKAP Inntekter Medlemskontingent , ,00 Reklame-/sponsorinntekter Reklame-isponsorinntekter , ,00 Startkontingent skirenn 7 810, ,00 Provisjonsinntekter (Gausdal Landhandleri AS) 9 071,06 10 l0 802,00 Finansinntekter (netto) 5 s 421, ,99 Sum inntekter , ,99 Kostnader Sti- og Sentrumsprosjekt 11 l1 795, ,00 Medlemsavis og hjemmeside 18 l8 355, ,25 Honorarer 5 553, ,00 Skirenn og fotokonkurranse , ,50 Generalforsamling, styremøter styremoter 7 960, ,00 Diverse administrasjonskostnader 16 t6 202, ,81 Mysusæter Mysusreter Skianlegg AS, tilskudd ,00 Mysusæter Mysusrter og Raphamn Løypelag Laypelag BA, tilskudd , ,00 Trollsykling 0, ,00 Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak , ,00 Regnskap 6 000,00 Gaver 4 660,00 Diverse kostnader Bankgebyrer 11373,25-872,00 Sum kostnader , ,56 Årets Arets resultat , ,43 BALANSE Eiendeler Kundefordringer 7 500, ,00 Andre kortsiktige fordringer 9 071,06 10 l0 802,00 Bankinnskudd ,64 256, ,33 Sum eiendeler , ,33 Egenkapital og gjeld gield Egenkapital , ,40 Årets Arets resultat , ,43 Egenkapital , ,83 Gjeld Leverandørgjeld/Annen Leverandorgj eldiannen kortsiktig g gjeld gl 6 225, ,50 Forskudd fra kunder 1 000, ,00 Sum gjeld gield og egenkapital , ,33 Otta otra Gregor Jøingsli Joingsli kasserer

6 1. Arsberetning, Mysusater Yel Årsberetning, Mysusæter Vel Generalforsamlingen ble holdt på pi Rondane Spa lørdag lordag9. august. Det møtte mstte totalt 74, av disse var 59 medlemmer og stemmeberettigede. Styret har bestitt bestått av: Leder: Sverre Diesen Varamedl: Oddny Teighagen Nestleder: Tor Jostein Furu Varamedl: Trond Erik Eriksen Styremedl: Geir Saastad Varamedl: Knut Vartdal Styremedl: Erik Pike Varamedl: Jan Lien Styremedl/kasserer: GregorJoingsli Jøingsli Varamedl: Astrid Arnesen Hug I Ilopet løpet av iret året har Audun Lornstad Lomstad gått g6tt ut av styret etter salg av hytte pi på Mysusæter. Mysusreter. Han ble ikke erstattet, og nytt styremedlem velges på pi årsmøtet f,rsmotet i Jan Lien som varamedlem har møtt matt i hans sted. Regnskap er ført fsrt av autorisert regnskapsforer regnskapsfører Inger som også ogsi har revidert regnskapet. Vellet har ikke plikt til å 6 ha egen revisor, og styret vil derfor kombinere regnskapsfører- regnskapsforer- og revisorfunksjonene onene heretter. Valgkomite: Valgkomit6: Leder: Else Monique Stavnes Medl: Robert Gjetsund Medl: Kari Kristiansen Medl: Eli Bjørneby Bjorneby Valgkomiteens leder, Else Monique Stavnes, har bedt seg fritatt fra vervet pga manglende tid til å 6 følge folge det opp. Styret arbeider med å 5 etablere ny valgkomite i det årsberetningen irsberetningen går gir i trykken. Organisering av styrets arbeid Styret har i løpet lopet av 6ret året hatt fem styremøter, styremoter, i oktober og desember 2014, og februar, april og juni I tillegg har styret løpende lopende kontakt ved hjelp av e-post og telefon. Året Aret har spesielt vært vrrt preget av videreføring viderefsring og utvidelse av samarbeidet med Mysusæter Mysusreter og Raphamn løypelag, loypelag, herunder en omorganisering av løypelaget loypelaget fra andelslag til medlemsorganisasjon i nært nrrt samarbeid med bl a Otta idrettslag. Vellet har også ogsi deltatt i de faste møtene mstene mellom Sel kommune og alle hyttevelforeningene hytevelforeningene i Sel.

7 2 Medlemsmassen Mysusæter Mysusreter Vel hadde pr 31/12 3ll medlemmer. Dette er ca samme antall som på p6 samme tidspunkt i fjor fior (373). Oppgaver Stedsutvikling Styret mener arbeidet for å i sie et best mulig løypenett loypenett i nærområdet nreromridet vinterstid fortsatt er en kjerneoppgave for vellet. I den forbindelse tok styret et initiativ for å 6 endre løypelagets loypelagets organisasjonsform, i forbindelse med at de mangeårige mangeirige lederne av lagets virksomhet, Magne Thøring Thoring og Johan Lie, trådte tridte tilbake i vinter. Vellet er en betydelig bidragsyter til løypelaget, loypelaget, og er nå ni fast representert i lagets styre. Samtidig er Otta IL kommet med, som en viktig representant for de lokale brukerne av løypenettet loypenettet på pi Mysusæter. Mysusreter. Hensikten med omorganiseringen er både bide å 6 styrke finansieringen gjennom tilskuddsordninger som andelslag ikke kan nyttiggjøre nyttiggjore seg, og kunne engasjere seg sterkere fra vellets side i arbeidet med å i forbedre og utvide løypenettet. lolpenettet. Når Nir det gjelder gielder spørsmålet sporsmilet om løypekjøring loypekjoring vs vinterbrøyting vinterbroyting av veier, er det fortsatt vellets holdning at dette må mi bli en sak mellom berørte bersrte grunneiere og kommunen, som også ogsi forutsetter reguleringsendringer. Styret holder seg likevel løpende lopende orientert, og gir sine innspill. I forbindelse med at Sel kommune kalte inn alle interessenter til et møte mote 5. juni i år 6r for å 6 diskutere alternative løypetraseer loypetraseer ved eventuell vinterbrøyting vinterbralrtingav av Furusjøveien Furusjoveien og Ulvangveien, har vellet således siledes pipekt påpekt at vi forutsetter at brøyting brayling ikke kan skje uten endringer i reguleringsplanen som også ogsi må m6 godkjennes av fylkesmannen. Vellets stiutvalg har ogs6 også vært vrert aktive med utbedring og merking av Syverstien, som skal bli en sammenhengende tursti rundt hele Mysusæterområdet. Mysusreteromridet. I fjor fior ble det arbeidet med parsellen fra lionnbakken Tjønnbakken over Ranglarho Ranglarhø og mot Pungen sæter sreter gjort ferdig. I år 6r vil arbeidet med stien fortsette over Pungskarven mot Vilisjosreter. Vålåsjøsæter. Stiutvalget har i trid tråd med styrets beslutning fremmet arbeidsplan og forslag til budsjett for 2015, og utvalgets arbeid vil bli synliggjort med en egen linje i regnskapet. Arbeidet med vedlikehold av turstiene i Mysusæterområdet Mysusrteromridet vil foregi foregå i samarbeid med fiellstyret fjellstyret i Sel kommune. Piskeskirennet Påskeskirennet vil fortsatt ha prioritet som et viktig arrangement i vellets regi. Arrangementet er imidlertid etter hvert blitt meget arbeidsevende, og styret onsker ønsker 6 å etablere en egen arrangementskomite, i samarbeid med skitrekket. Nir Når det gjelder forskjonnelse forskjønnelse av sentrumsomridet sentrumsområdet har det ikke vrert vært arbeidet med restaureringsprosjektene i lopet løpet av 6ret. året. Forslaget om utplassering av en container for stsrre større avfall et par ganger i ilapet løpet av sesongen er ogsi også frafalt pi på grunn av faren for misbruk av andre enn srter- sæter- og hyteeiere. hytteeiere. I stedet vil miljostasjonen miljøstasjonen pi på Ml,rmoen Myrmoen holde lordagsipent lørdagsåpent to ganger i ilapet løpet av soflrmersesongen, sommersesongen, tidspunkt for dette er tidligere kunngjort pi på vellets hjemmeside og finnes pi på kommunens sider.

8 3 3 Reuttering og ajourføring av medlemsregister R e h'ut le r i n g o g aj ou rfo ri n g av m ed I e nt s r e gi s te r Etter at det ble gjort et større arbeid i fjor for å ajourføre medlemsregisteret, har det i år bare vært nødvendig med løpende oppdatering. Det er likevel en utfordring å holde medlemslistene ajour, samtidig som arbeidet med å reuttere nye medlemmer til vellet fortsetter. Det har vært gjennomført vervekampanjer på vellets hjemmeside og på facebook. Etter at det ble gjort et storre arbeid i {or for 6 ajottrfare medlemsregisteret, har det i ir bare vrrt nsdvendig med lopende oppdatering. Det er likevel en utfordring i holde medlemslistene ajour, samtidig som arbeidet med 6 reuttere nye medlemmer til vellet fortsetter. Det har vart gjennomfsrt vervekampanjer pi vellets hjemmeside og pi facebook. Hjemmesider og Mysusæter-Nytt Hj emme.sider o g My sus ce ter- Ny tt Etter at styret i fjor besluttet å legge ned Mysusæter-Nytt, har hjemmesidene vært eneste måte å kommunisere med medlemmene på. Terje Bekkemellem har vært redaktør, og har gjort en stor innsats for å holde medlemmene orientert om små og store begivenheter på fjellet. Han har imidlertid satt som betingelse for å fortsette at han får mer hjelp til å fylle sidene med stoff fra Mysusæter, etter som det er vanskelig for ham å holde fingeren på pulsen fra sitt hjem i København. Styret kommer til å følge opp dette spesielt, men oppfordrer alle vellets medlemmer til å bidra til hjemmesidene. Det skal ikke mer til enn et bilde og en liten besivelse av en turopplevelse eller annet stoff av interesse fra Mysusæter, som mailes til Så blir hjemmesidene den oppslagstavlen for alt som skjer på fjellet som den er ment å være. Etter at styret i fior besluttet i legge ned Mysuseter-Nytt, har hjemmesidene vrert eneste mite 6 kommunisere med medlemmene p6. Terje Bekkemellem har vrrt redaktor, og har gjort en stor innsats for i holde medlemmene orientert om smi og store begivenheter pi fiellet. Han har imidlertid satt som betingelse for i fortsette at han fir mer hjelp til 6 fylle sidene med stoff fra Mysusreter, etter som det er vanskelig for ham 6 holde fingeren pi pulsen fra sitt hjem i Ksbenhavn. Styret kommer til 6 folge opp dette spesielt, men oppfordrer alle vellets medlemmer til i bidra til hjemmesidene. Det skal ikke mer til enn et bilde og en liten besivelse av en turopplevelse eller annet stoff av interesse fra Mysusreter, som mailes til Si blir hjemmesidene den oppslagstavlen for alt som skjer pi fiellet som den er ment 6 vrre. Saker fra Sel kommune Sakerfra Sel komntune Styreleder deltok på møte mellom kommunen og alle hyttevelforeningene i Sel. Hovedsaken på møtet var kommunens orientering om kommuneplanens arealdel, herunder om i alt 59 nye hyttetomter som er lagt ut på Mysusæter. Orientering om dette er tidligere gitt på hjemmesiden. Styreleder deltok pi mate mellom kommunen og alle hyttevelforeningene i Sel. Hovedsaken pi motet var kommunens orientering om kommuneplanens arealdel, herunder om i alt 59 nye hyttetomter som er lagt ut pi Mysusreter. Orientering om dette er tidligere gitt pi hjemmesiden. Sponsoravtaler Sponsoravtaler Omfanget av og rammene for sponsoravtaler er uendret. Styret vil særlig peke på samarbeidet med Gausdal Landhandleri, og minne om at rabattordningen for vellets medlemmer gjelder i alle GL's forretninger over hele Østlandet. Omfanget av og rammene for sponsoravtaler er uendret. Styret vil srrlig peke pi samarbeidet med Gausdal Landhandleri, og minne om at rabattordningen for vellets medlemmer gielder i alle GL's forretninger over hele Ostlandet. Vaktmesterordning Vaktmesterordning Styret har merket seg at det lett oppstår forsøpling i området ved Jørgenhuken, og dette skjemmer sentrumsområdet. Arbeidet med å reuttere en vaktmester som på timebasis har ansvaret for orden og vedlikehold i sentrumsområdet vil derfor fortsette. Styret har merket seg at det lett oppstir forsopling i omridet ved Jorgenhuken, og dette skjemmer sentrumsomridet. Arbeidet med 6 reuttere en vaktmester som pi timebasis har ansvaret for orden og vedlikehold i sentrumsomridet vil derfor fortsette. 6konomi Økonomi Inntekter Inntekter Vellets inntekter var i ,35. Av dette utgjorde medlemskontingenten , reklame/sponsorinntekter og provisjonsinntekter fra Gausdal landhandleri 9.071,06. Vellets medlemmer oppfordres til å støtte våre sponsorer, som skaffer oss betydelige midler å drive virksomheten for. Vellets inntekter var i ,35. Av dette utgjorde medlemskontingenten , reklame/sponsorinntekter og provisjonsinntekter fra Gausdal landhandleri 9.071,06. Vellets medlemmer oppfordres til 6 ststte vire sponsorer, som skaffer oss betydelige midler i drive virksomheten for- Utgifter Utgifter Vellets utgifter var i alt ,98, som gir et resultat på ,37. Vellets utgifter var i alt ,98, som gir et resultat pi ,37.

9 4 4 Saldo på bankkonto Saldo pd bankkonto Vellet hadde pr 1/ en saldo på vår bankkonto på ,64. Vellets økonomi er som det fremgår av tallene meget god. Nærmere om disponering av midlene vil bli en egen sak under årsmøtet lørdag 8.august. Det vises for øvrig til nedenstående detaljerte årsregnskap for 2014 og budsjett for Vellet hadde pr lll-2015 en saldo pi vir bankkonto pil ,64. Vellets okonomi er som det fremgir av tallene meget god. Nrermere om disponering av midlene vil bli en egen sak under irsmotet lardag 8.august. Det vises for ovrig til nedenstiende detaljerte Arsregnskap for 2014 og budsjett for Oslo, 20. juni 2015 Oslo, 20. juni 2015 Sverre Diesen Tor Jostein Furu Gregor Jøingsli Sverre Diesen Tor Jostein Furu Gregor Joingsli Geir Saastad Erik Pike Geir Saastad Erik Pike

Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL

Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL Det innkalles til Generalforsamling i MYSUSÆTER VEL lørdag 31. juli 2010 kl. 17 på Rondane Spa Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett. Det vil bli anledning til å melde seg inn i Vellet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 28. mars 2013 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., godkjenning av innkalling 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA (Trondrudmarka Vegforening) Lørdag 9. August 2014 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Lørdag 4. oktober 2014 Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune Kommunens arbeider med stier og løyper Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 2. Årsberetning

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA

Innkalling årsmøte Vestfjelløypene BA 8. Årsmøtet Årsmøtet er andelslagets høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år fortrinnsvis siste lørdag i høstferien (men senest utgangen av oktober) Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 Dagsorden/agenda: 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av representant til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2014

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening

Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Årsmøte Vegglifjell Hytteeierforening Tid:24.3.2015 kl. 16:00 til kl. 18:00 Sted: Veggli Fjellkirke Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Agenda 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. To til å

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2014 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 ONSDAG 4. MARS 2015 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Steinset Økteren Hytteforening

Steinset Økteren Hytteforening Styrets årsberetning 2014 Art av virksomhet Hytteforeningens formål er å virke for utvikling av feltet, ivareta de interesser som punktfeste innehaverne har felles, samt fremme godt naboforhold. Hytteforeningen

Detaljer

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling

Årsmøte Buvassbrenna hytteforening. Åpning og konstituering. 3. Valg av to til å signere protokollen. 4. Godkjenning av innkalling Årsmøte 2016 Åpning og konstituering 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to til å signere protokollen 4. Godkjenning av innkalling 5. Godkjenning av referat fra stiftelsesmøte 6. Årsmelding

Detaljer

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00

Årsmøte 2013. Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann. Dato: 17. August 2013-18:00-22:00 Årsmøte 2013 Tann-Annolseter hyttevel innkaller til årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær lørdag 17. august 2013. Vedlagt følger årsberetning, regnskap og budsjett. Sted: Sygard Romsåssætra

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2015 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 24.10.2015 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representanter fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1.

PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo SAK 1. PROTOKOLL fra generalforsamling i Oslo Handelsstands Forening onsdag 27. apil2o11 kl. 18.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate37 A, 0162 Oslo Tilstede: 37 stemmeberettigede. I tillegg 4 gjester. Administrerende

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Protokoll til Årsmøte

Protokoll til Årsmøte Protokoll til Årsmøte Phoenix RC-Club 2/11/2015 R.Sannes 1of 7 Saksliste Årsmøte i Phoenix Rc-Club, onsdag 11 februar, klokken 19, Meierigaarden Kro, Lørenfallet. Årsberetning Regnskap Eventuelt Valg Notater:

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i

Protokoll fra årsmøte i [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Protokoll fra årsmøte

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Referat fra årsmøtet hos Furnes Jernstøperi AS.

Referat fra årsmøtet hos Furnes Jernstøperi AS. www.stange-næringspark.no Referat fra årsmøtet 04.02.16 hos Furnes Jernstøperi AS. Det deltok 10 representanter fra 11 medlemsbedrifter. Representantene var: Trond Rykhus og Oddbjørn Maurdalen - Furnes

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: BI Nydalen. Tilstede var 53 seksjonseiere og 0 med fullmakt til sammen53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge

Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge 1 Innkalling til generalforsamling 2012 for Interesseselskapet Skoklefald Idrettsplass (I.S.I.), den 13. juni kl. 20.00 i bryggehuset på Oksval brygge Innkallingen sendes til medlemmene i andelseiernes

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer