l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen)"

Transkript

1 Arsmote 2015 Årsmøte 2015 i Mysusæter Mysusater Vel Lordag 8. august kl 1600 pfl på Rondane Spa Møtet Motet er åpent 6pent for alle, men bare medlemmer har stemmerett Det vil bli anledning til å i melde seg inn i vellet fra kl 1530 Saksliste l. Konstituering (valg av moteleder, referent og to personer til i undertegne protokollen) 1. Konstituering (valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen) 2. Årsberetning Arsberetnin g for Ol4 3. Revidert regnskap for Fastsettelse av kontingent og budsjett for Innkomne lnnkomne saker til avstemning (1 sak innkommet, se nedenfor) 6. Innkomne saker til behandling (må (mi vrere være styret i hende innen l. juli) 7. Saker fra styret 8. Valg 9. Møtet Mstet heves Enkel servering med kaffe Velkommen Styret Innkommet sak til avstemning, ref sakslistens pkt 5, gjelder forslag til iterier for hva vellet kan godta som likeverdige alternative traseer ved omlegging av skiløyper skiloyper ved eventuell fremtidig brayling brøyting av vinterveier pi på Mysusæter, Mysusreter, se vedlegg. Styret ønsker snsker behandlet et alternativt forslag til samme sak, se vedlegg. Årsmøtets Arsmotets formelle del vil som vanlig bli etterfulgt av et kiseri kåseri om et emne med tilknytning til Mysusæter Mysusrter av interesse for medlemmene. Styret arbeider med å i avklare tema og foredragsholder. Kunngjøring Kunngjoring om dette vil komme på pi hjemmesidene.

2 Til Tit Generalforsamlingen i Mysusæter Vel 2015 Genera lforsam lingen i Mysuseter Vel 2015 Oslo, 17. juni 2015 Oslo, 17. juni 2015 Styret viser til det mottatte forslag datert 28. april 2015 vedr vellets sti lingtagen til spørsmålet om Styret viser til det mottatte forslag datert 28. april 2015 vedr vellets stillingtagen til sporsm6let om alternative iforhold til dagens tras6er pe vei. Forslaget ble styrebehandlet p6 styremote 17. juni. alternative skiløypetraser i forhold til dagens traser på vei. Forslaget ble styrebehandlet på styremøte 17. juni. Det innkomne forslag vil bli tatt opp til avstemning på årsmøtet i samsvar med vedtektene. Styret Det innkomne forslag vil bli tatt opp til avstemning pi drsmotet i samsvar med vedtektene. Styret finner likevel 5 ville minne om at dette sporsmelet og fremst er en sak mellom kommunen og de finner likevel å ville minne om at dette spørsmålet først og fremst er en sak mellom kommunen og de berørte veilagene. Dernest er det også en reguleringssak. Det vil si at dersom veiene skal brøytes, må veilagene. Dernest er det ogsi en reguleringssak. Det vil si at dersom veiene skal me det en omregulering til som ogs6 fylkesmannen ise fall m5 godta. Vellet er med andre ord ikke part i det en omregulering til som også fylkesmannen i så fall må godta. Vellet er med andre ord ikke part i denne saken og kan dermed ikke stille betingelser. Vi er kun en høringsinstans dersom det kommer denne saken og kan dermed ikke stille betingelser. Vi er kun en dersom det kommer til en endring av dagens regu le ringsvedta k. Forslagsstillernes iterier kan derfor ikke benyttes i noen til en endring av dagens reguleringsvedtak. Forslagsstillernes iterier kan derfor ikke benyttes i noen annen sammenheng enn som retningsgivende for vellets høringsuttalelse, dersom saken kommer annen sammenheng enn som retningsgivende for vellets dersom saken kommer opp. opp. Skulle saken bli aktuell, vil imidlertid vellets syn komme til å ligge nær opp til de foreslåtte iteriene, Skulle saken bli aktuell, vil imidlertid vellets syn komme til ii ligge nar opp til de foreslette iteriene, i den grad de ikke allerede vil vare oppfylt som en del av et nytt reguleringsvedtak. Det siste gjelder f i den grad de ikke allerede vil være oppfylt som en del av et nytt reguleringsvedtak. Det siste gjelder f eks at trasen vil være inntegnet på kart og godkjent av berørte grunneiere. Vellet er imidlertid ikke i eks at tras6en vil vere inntegnet p6 kart og godkjent av berorte grunneiere. Vellet er imidlertid ikke i en juridisk posisjon som gjør at vi kan stille av til kommunen eller veilagene om finansieringsplaner en juridisk posisjon som at vi kan stille av til kommunen eller veilagene om finansieringsplaner og økonomiske garantier. En del av punktene i det innkomne forslaget går derfor lengre enn det og okonomiske garantier. En del av punktene i det innkomne forslaget 96r derfor lengre enn det vellet kan bestemme eller pevirke. styret mener f eks at forslaget slik det ne foreligger, vil utelukke at vellet kan bestemme eller påvirke. Styret mener f eks at forslaget slik det nå foreligger, vil utelukke at vi skal kunne akseptere skiloyper som ikke ligger p6 vei. vi skal kunne akseptere skiløyper som ikke ligger på vei. Styret har følgende kommentarer og forslag til justeringer til de enkelte punkter/iterier som er Styret har folgende kommentarer og forslag tiljusteringer til de enkelte punkter/iterier som er foreslstt: foreslått: 1. Utg6r. Dette er da det vil vare en del av en reguleringsbehandling. 2. Utgir. Dette er da det vil vare en del av en reguleringsbeha ndling. 3. Endres til: Den nye traseen skalsi langt mulig ha et fundament som at den kan benyttes ved samme snodybde som den nevarende trase pe vei. 4. Endres til: skal anbefales av loypelaget eller tilsvarende faglig kompetanse. 5. Utger. Dette ligger ikke innenfor normale mandater for horingsuttalelser. 6. Endres til: Kryssing av vei skal ikke unodig ulempe for 7. Som foreslett. 1. Utgår. Dette er unødvendig, da det vil være en del av en reguleringsbehandling. 2. Utgår. Dette er unødvendig, da det vil være en del av en reguleringsbehandling. 3. Endres til: Den nye traseen skal så langt mulig ha et fundament som gjør at den kan benyttes ved samme snødybde som den nåværende trase på vei. 4. Endres til: Løypetraseen skal anbefales av løypelaget eller tilsvarende faglig kompetanse. 5. Utgår. Dette ligger ikke innenfor normale mandater for høringsuttalelser. 6. Endres til: Kryssing av brøytet vei skal ikke medføre unødig ulempe for skiløpere. 7. Som foreslått. Styret vil derfor fremme følgende forslag til Styret vil derfor fremme forslag til Vedtak: Vedta k: Det opprinnelige forslagets punkter, med styrets foreslåtte justeringer protokollføres og legges til Det opprinnelige forslagets punkter, med styrets foresratte justeringer og regges tir grunn for ho ringsutta le lsen fra Mysuseter vel ved en eventuell fremtidig omreguleringssak. grunn for høringsuttalelsen fra Mysusæter Vel ved en eventuell fremtidig omreguleringssak. For styret For styret Sverre Diesen Sverre Diesen Styreleder Styreleder

3 Til styret i Mysusæter Vel Oslo, 28.april 2015 Til styret i Mysusater Vel Oslo, 28.april 2015 MysusEter Vel har gjennom flere er benyttet retningslinje for i ta stilling Mysusæter Vel har gjennom flere år benyttet følgende retningslinje for å ta stilling til om vinterbroyting: til søknader om vinterbrøyting: "Mysuseter Vel hor ingen prinsipielle innvendinger mot vinterbroyting, sd lenge det opparbeides I i keve rdi ge o lte r n otive trose e r. " "Mysusæter Vel har ingen prinsipielle innvendinger mot vinterbrøyting, så lenge det opparbeides likeverdige alternative traseer." Dette er et greit utgangspunkt, men "likeverdige alternative traseer" er ikke noe konet Dette er et greit utgongspunkt, men "likeverdige olternotive troseer" er ikke noe konet mdleiterium. måleiterium. For å lette dette styrets, og fremtidige styrers arbeid i slike saker, fremmer vi forslag om å definere en For d lette dette styrets, og fremtidige styrers arbeid islike soker, fremmer vi forslog om d definere en klor mol for begrepet. klar mal for begrepet. Ved å analysere et prosjekt mot denne malen, vil det være lett ta stilling til om det tilfredsstiller Ved d onolysere et prosjekt mot denne molen, vil det vere lett ta stilling til om det tilfredsstiller avene, og også kunne konetisere hva som er manglene. ovene, og ogsd kunne konetisere hvo som er manglene. Følgende forslag ønskes tatt opp til avstemming på årsmøtet. Folgende forslog onskes tdtt opp til ovstemming pd drsmotet. Mysuseter Vel's iterier for d kunne dkseptere en omlegging ov er falgende: Mysusæter Vel's iterier for å kunne akseptere en omlegging av vinterløyper er følgende: 1 Ny skitrose skol vere tegnet inn pd kort 2 Troseen skol vere siftlig godkient av olle berorte grunneiere 3 Den nye troseen skol hd etfundoment som ot den kan benyttes ved somme snodybde som den originole. 4 Laypetroseen og fundomentet skol godkiennes siftlig ov Loypeloqet, eller tilsvorende fdqlig kompetonse. 5 Kostnadsoverslog utorbeidet ov kvolilisert instons, og klor finonsieringsplon oq Okonomisk go ronti, skol fore ligge 1 Ny skitrase skal være tegnet inn på kart 2 Traseen skal være siftlig godkjent av alle berørte grunneiere. 3 Den nye traseen skal ha et fundament som gjør at den kan benyttes ved samme snødybde som den originale. 4 Løypetraseen og fundamentet skal godkjennes siftlig av Løypelaget, eller tilsvarende faglig kompetanse. 5 Kostnadsoverslag utarbeidet av kvalifisert instans, og klar finansieringsplan og økonomisk garanti, skal foreligge 6 Kryssing ov vei skol ikke medfore ulempe for skilapere ( f. eks. 6 mdtte to av 6 Kryssing av brøytet vei skal ikke medføre ulempe for skiløpere ( f. eks. å måtte ta av skiene, høye brøytekanter som gjør det vanskelig å komme frem med pulk osv.) skiene, hoye broytekonter som giar det vonskelig d komme t'rem med pulk osv ) 7 Alle iterier md tilfredsstilles for vellet kon gi sin tilslutning 7 Alle iterier må tilfredsstilles før vellet kan gi sin tilslutning Vi ber om å få 10 minutter til presentasjon av dette forslaget, før det tas opp til votering på årsmøtet. Vi ber om d fd 10 minutter til presentosion ov dette forstoget, for det tos opp til votering pd drsmltet. Vennligst beeft at dette forslaget er mottatt og godkjent for årsmøtet. Vennligst beeft ot dette forsloget er mottdtt og godkient Ior drsmotet. Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen per Eckmonn, Oystein Sidsel Eli Bi^rneby, Astrid Arnesen Hug, Anito Eger Gervin Per Eckmann, Øystein Løvseth, Sidsel Bjørneby, Eli Bjørneby, Astrid Arnesen Hug, Anita Eger Gervin Roar Vevelstad, Gulla Formo, Liv Sanner Roor Vevelstod, Gullo Formo, Liv Sonner

4 MYSUSETER VEL MYSUSETER VEL Forslag til budsjett 2016 Forslag til budsjett 2016 lnntekter Inntekter Medlemskontigent M ed lemsko ntige nt Reklame/sponsorin ntekter Reklame/sponsorinntekter Startkontigent langrenn Startkontigent langrenn Provisjon Ga usdal land Provisjon Gausdal land Renteinntekter Renteinntekter Utgifter Utgifter Stiutvalget Stiutvalget Hjem meside/markedsføring Honorarer Honora rer Påskeskirenn P6skeskiren n Generalforsam ling/styremoter Generalforsamling/styremøter Diverse adm.kostnader Mysuseter skianlegg Mysuseter og Rapham Diverse adm.kostnader Mysuseter skianlegg Mysuseter og Rapham løypelag Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak Regnskap Regnskap Gaver Gaver Bankgebyr Ba nkgebyr Vaktmestertjenester Va ktmestertjenester Diverse kostnader Diverse kostnader , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Underskudd U nderskudd , , juni juni 2015 Gregor Joingsli Gregor Jøingsli

5 MYSUSÆTER MYSUSATER VEL ÅRSREGNSKAP ARSnTcNSKAP 2014 RESULTATREGNSKAP Inntekter Medlemskontingent , ,00 Reklame-/sponsorinntekter Reklame-isponsorinntekter , ,00 Startkontingent skirenn 7 810, ,00 Provisjonsinntekter (Gausdal Landhandleri AS) 9 071,06 10 l0 802,00 Finansinntekter (netto) 5 s 421, ,99 Sum inntekter , ,99 Kostnader Sti- og Sentrumsprosjekt 11 l1 795, ,00 Medlemsavis og hjemmeside 18 l8 355, ,25 Honorarer 5 553, ,00 Skirenn og fotokonkurranse , ,50 Generalforsamling, styremøter styremoter 7 960, ,00 Diverse administrasjonskostnader 16 t6 202, ,81 Mysusæter Mysusreter Skianlegg AS, tilskudd ,00 Mysusæter Mysusrter og Raphamn Løypelag Laypelag BA, tilskudd , ,00 Trollsykling 0, ,00 Tilskudd etter styrets vurdering og vedtak , ,00 Regnskap 6 000,00 Gaver 4 660,00 Diverse kostnader Bankgebyrer 11373,25-872,00 Sum kostnader , ,56 Årets Arets resultat , ,43 BALANSE Eiendeler Kundefordringer 7 500, ,00 Andre kortsiktige fordringer 9 071,06 10 l0 802,00 Bankinnskudd ,64 256, ,33 Sum eiendeler , ,33 Egenkapital og gjeld gield Egenkapital , ,40 Årets Arets resultat , ,43 Egenkapital , ,83 Gjeld Leverandørgjeld/Annen Leverandorgj eldiannen kortsiktig g gjeld gl 6 225, ,50 Forskudd fra kunder 1 000, ,00 Sum gjeld gield og egenkapital , ,33 Otta otra Gregor Jøingsli Joingsli kasserer

6 1. Arsberetning, Mysusater Yel Årsberetning, Mysusæter Vel Generalforsamlingen ble holdt på pi Rondane Spa lørdag lordag9. august. Det møtte mstte totalt 74, av disse var 59 medlemmer og stemmeberettigede. Styret har bestitt bestått av: Leder: Sverre Diesen Varamedl: Oddny Teighagen Nestleder: Tor Jostein Furu Varamedl: Trond Erik Eriksen Styremedl: Geir Saastad Varamedl: Knut Vartdal Styremedl: Erik Pike Varamedl: Jan Lien Styremedl/kasserer: GregorJoingsli Jøingsli Varamedl: Astrid Arnesen Hug I Ilopet løpet av iret året har Audun Lornstad Lomstad gått g6tt ut av styret etter salg av hytte pi på Mysusæter. Mysusreter. Han ble ikke erstattet, og nytt styremedlem velges på pi årsmøtet f,rsmotet i Jan Lien som varamedlem har møtt matt i hans sted. Regnskap er ført fsrt av autorisert regnskapsforer regnskapsfører Inger som også ogsi har revidert regnskapet. Vellet har ikke plikt til å 6 ha egen revisor, og styret vil derfor kombinere regnskapsfører- regnskapsforer- og revisorfunksjonene onene heretter. Valgkomite: Valgkomit6: Leder: Else Monique Stavnes Medl: Robert Gjetsund Medl: Kari Kristiansen Medl: Eli Bjørneby Bjorneby Valgkomiteens leder, Else Monique Stavnes, har bedt seg fritatt fra vervet pga manglende tid til å 6 følge folge det opp. Styret arbeider med å 5 etablere ny valgkomite i det årsberetningen irsberetningen går gir i trykken. Organisering av styrets arbeid Styret har i løpet lopet av 6ret året hatt fem styremøter, styremoter, i oktober og desember 2014, og februar, april og juni I tillegg har styret løpende lopende kontakt ved hjelp av e-post og telefon. Året Aret har spesielt vært vrrt preget av videreføring viderefsring og utvidelse av samarbeidet med Mysusæter Mysusreter og Raphamn løypelag, loypelag, herunder en omorganisering av løypelaget loypelaget fra andelslag til medlemsorganisasjon i nært nrrt samarbeid med bl a Otta idrettslag. Vellet har også ogsi deltatt i de faste møtene mstene mellom Sel kommune og alle hyttevelforeningene hytevelforeningene i Sel.

7 2 Medlemsmassen Mysusæter Mysusreter Vel hadde pr 31/12 3ll medlemmer. Dette er ca samme antall som på p6 samme tidspunkt i fjor fior (373). Oppgaver Stedsutvikling Styret mener arbeidet for å i sie et best mulig løypenett loypenett i nærområdet nreromridet vinterstid fortsatt er en kjerneoppgave for vellet. I den forbindelse tok styret et initiativ for å 6 endre løypelagets loypelagets organisasjonsform, i forbindelse med at de mangeårige mangeirige lederne av lagets virksomhet, Magne Thøring Thoring og Johan Lie, trådte tridte tilbake i vinter. Vellet er en betydelig bidragsyter til løypelaget, loypelaget, og er nå ni fast representert i lagets styre. Samtidig er Otta IL kommet med, som en viktig representant for de lokale brukerne av løypenettet loypenettet på pi Mysusæter. Mysusreter. Hensikten med omorganiseringen er både bide å 6 styrke finansieringen gjennom tilskuddsordninger som andelslag ikke kan nyttiggjøre nyttiggjore seg, og kunne engasjere seg sterkere fra vellets side i arbeidet med å i forbedre og utvide løypenettet. lolpenettet. Når Nir det gjelder gielder spørsmålet sporsmilet om løypekjøring loypekjoring vs vinterbrøyting vinterbroyting av veier, er det fortsatt vellets holdning at dette må mi bli en sak mellom berørte bersrte grunneiere og kommunen, som også ogsi forutsetter reguleringsendringer. Styret holder seg likevel løpende lopende orientert, og gir sine innspill. I forbindelse med at Sel kommune kalte inn alle interessenter til et møte mote 5. juni i år 6r for å 6 diskutere alternative løypetraseer loypetraseer ved eventuell vinterbrøyting vinterbralrtingav av Furusjøveien Furusjoveien og Ulvangveien, har vellet således siledes pipekt påpekt at vi forutsetter at brøyting brayling ikke kan skje uten endringer i reguleringsplanen som også ogsi må m6 godkjennes av fylkesmannen. Vellets stiutvalg har ogs6 også vært vrert aktive med utbedring og merking av Syverstien, som skal bli en sammenhengende tursti rundt hele Mysusæterområdet. Mysusreteromridet. I fjor fior ble det arbeidet med parsellen fra lionnbakken Tjønnbakken over Ranglarho Ranglarhø og mot Pungen sæter sreter gjort ferdig. I år 6r vil arbeidet med stien fortsette over Pungskarven mot Vilisjosreter. Vålåsjøsæter. Stiutvalget har i trid tråd med styrets beslutning fremmet arbeidsplan og forslag til budsjett for 2015, og utvalgets arbeid vil bli synliggjort med en egen linje i regnskapet. Arbeidet med vedlikehold av turstiene i Mysusæterområdet Mysusrteromridet vil foregi foregå i samarbeid med fiellstyret fjellstyret i Sel kommune. Piskeskirennet Påskeskirennet vil fortsatt ha prioritet som et viktig arrangement i vellets regi. Arrangementet er imidlertid etter hvert blitt meget arbeidsevende, og styret onsker ønsker 6 å etablere en egen arrangementskomite, i samarbeid med skitrekket. Nir Når det gjelder forskjonnelse forskjønnelse av sentrumsomridet sentrumsområdet har det ikke vrert vært arbeidet med restaureringsprosjektene i lopet løpet av 6ret. året. Forslaget om utplassering av en container for stsrre større avfall et par ganger i ilapet løpet av sesongen er ogsi også frafalt pi på grunn av faren for misbruk av andre enn srter- sæter- og hyteeiere. hytteeiere. I stedet vil miljostasjonen miljøstasjonen pi på Ml,rmoen Myrmoen holde lordagsipent lørdagsåpent to ganger i ilapet løpet av soflrmersesongen, sommersesongen, tidspunkt for dette er tidligere kunngjort pi på vellets hjemmeside og finnes pi på kommunens sider.

8 3 3 Reuttering og ajourføring av medlemsregister R e h'ut le r i n g o g aj ou rfo ri n g av m ed I e nt s r e gi s te r Etter at det ble gjort et større arbeid i fjor for å ajourføre medlemsregisteret, har det i år bare vært nødvendig med løpende oppdatering. Det er likevel en utfordring å holde medlemslistene ajour, samtidig som arbeidet med å reuttere nye medlemmer til vellet fortsetter. Det har vært gjennomført vervekampanjer på vellets hjemmeside og på facebook. Etter at det ble gjort et storre arbeid i {or for 6 ajottrfare medlemsregisteret, har det i ir bare vrrt nsdvendig med lopende oppdatering. Det er likevel en utfordring i holde medlemslistene ajour, samtidig som arbeidet med 6 reuttere nye medlemmer til vellet fortsetter. Det har vart gjennomfsrt vervekampanjer pi vellets hjemmeside og pi facebook. Hjemmesider og Mysusæter-Nytt Hj emme.sider o g My sus ce ter- Ny tt Etter at styret i fjor besluttet å legge ned Mysusæter-Nytt, har hjemmesidene vært eneste måte å kommunisere med medlemmene på. Terje Bekkemellem har vært redaktør, og har gjort en stor innsats for å holde medlemmene orientert om små og store begivenheter på fjellet. Han har imidlertid satt som betingelse for å fortsette at han får mer hjelp til å fylle sidene med stoff fra Mysusæter, etter som det er vanskelig for ham å holde fingeren på pulsen fra sitt hjem i København. Styret kommer til å følge opp dette spesielt, men oppfordrer alle vellets medlemmer til å bidra til hjemmesidene. Det skal ikke mer til enn et bilde og en liten besivelse av en turopplevelse eller annet stoff av interesse fra Mysusæter, som mailes til Så blir hjemmesidene den oppslagstavlen for alt som skjer på fjellet som den er ment å være. Etter at styret i fior besluttet i legge ned Mysuseter-Nytt, har hjemmesidene vrert eneste mite 6 kommunisere med medlemmene p6. Terje Bekkemellem har vrrt redaktor, og har gjort en stor innsats for i holde medlemmene orientert om smi og store begivenheter pi fiellet. Han har imidlertid satt som betingelse for i fortsette at han fir mer hjelp til 6 fylle sidene med stoff fra Mysusreter, etter som det er vanskelig for ham 6 holde fingeren pi pulsen fra sitt hjem i Ksbenhavn. Styret kommer til 6 folge opp dette spesielt, men oppfordrer alle vellets medlemmer til i bidra til hjemmesidene. Det skal ikke mer til enn et bilde og en liten besivelse av en turopplevelse eller annet stoff av interesse fra Mysusreter, som mailes til Si blir hjemmesidene den oppslagstavlen for alt som skjer pi fiellet som den er ment 6 vrre. Saker fra Sel kommune Sakerfra Sel komntune Styreleder deltok på møte mellom kommunen og alle hyttevelforeningene i Sel. Hovedsaken på møtet var kommunens orientering om kommuneplanens arealdel, herunder om i alt 59 nye hyttetomter som er lagt ut på Mysusæter. Orientering om dette er tidligere gitt på hjemmesiden. Styreleder deltok pi mate mellom kommunen og alle hyttevelforeningene i Sel. Hovedsaken pi motet var kommunens orientering om kommuneplanens arealdel, herunder om i alt 59 nye hyttetomter som er lagt ut pi Mysusreter. Orientering om dette er tidligere gitt pi hjemmesiden. Sponsoravtaler Sponsoravtaler Omfanget av og rammene for sponsoravtaler er uendret. Styret vil særlig peke på samarbeidet med Gausdal Landhandleri, og minne om at rabattordningen for vellets medlemmer gjelder i alle GL's forretninger over hele Østlandet. Omfanget av og rammene for sponsoravtaler er uendret. Styret vil srrlig peke pi samarbeidet med Gausdal Landhandleri, og minne om at rabattordningen for vellets medlemmer gielder i alle GL's forretninger over hele Ostlandet. Vaktmesterordning Vaktmesterordning Styret har merket seg at det lett oppstår forsøpling i området ved Jørgenhuken, og dette skjemmer sentrumsområdet. Arbeidet med å reuttere en vaktmester som på timebasis har ansvaret for orden og vedlikehold i sentrumsområdet vil derfor fortsette. Styret har merket seg at det lett oppstir forsopling i omridet ved Jorgenhuken, og dette skjemmer sentrumsomridet. Arbeidet med 6 reuttere en vaktmester som pi timebasis har ansvaret for orden og vedlikehold i sentrumsomridet vil derfor fortsette. 6konomi Økonomi Inntekter Inntekter Vellets inntekter var i ,35. Av dette utgjorde medlemskontingenten , reklame/sponsorinntekter og provisjonsinntekter fra Gausdal landhandleri 9.071,06. Vellets medlemmer oppfordres til å støtte våre sponsorer, som skaffer oss betydelige midler å drive virksomheten for. Vellets inntekter var i ,35. Av dette utgjorde medlemskontingenten , reklame/sponsorinntekter og provisjonsinntekter fra Gausdal landhandleri 9.071,06. Vellets medlemmer oppfordres til 6 ststte vire sponsorer, som skaffer oss betydelige midler i drive virksomheten for- Utgifter Utgifter Vellets utgifter var i alt ,98, som gir et resultat på ,37. Vellets utgifter var i alt ,98, som gir et resultat pi ,37.

9 4 4 Saldo på bankkonto Saldo pd bankkonto Vellet hadde pr 1/ en saldo på vår bankkonto på ,64. Vellets økonomi er som det fremgår av tallene meget god. Nærmere om disponering av midlene vil bli en egen sak under årsmøtet lørdag 8.august. Det vises for øvrig til nedenstående detaljerte årsregnskap for 2014 og budsjett for Vellet hadde pr lll-2015 en saldo pi vir bankkonto pil ,64. Vellets okonomi er som det fremgir av tallene meget god. Nrermere om disponering av midlene vil bli en egen sak under irsmotet lardag 8.august. Det vises for ovrig til nedenstiende detaljerte Arsregnskap for 2014 og budsjett for Oslo, 20. juni 2015 Oslo, 20. juni 2015 Sverre Diesen Tor Jostein Furu Gregor Jøingsli Sverre Diesen Tor Jostein Furu Gregor Joingsli Geir Saastad Erik Pike Geir Saastad Erik Pike

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag 09.03 2O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': 991 983 031 Av hensyn til den tid det tar å registrere

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la

Etter at Kåre Sejersted Bødtker la 1 Påsken 2006 Løssalg: kr. 20,- Turbulens i Mysusæter Vels styre Etter at Kåre Sejersted Bødtker la sitt prosjekt ved skiheisen ut for salg, startet velstyret en diskusjon av prosjektet, via e-post. Dessverre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL. ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika Hvis døren er låst, ring 45 40 13 34 for åpning. 1. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com

Post ny RSS. Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com a a a a Post ny RSS Inneholder nå alle beskjeder! #1 262 24/11/2012, 15:03, GMT +1 Torodd Hauger tor*d*h*u*e*@********.com Tillegg til artikkel om nettleie: Det bør tillegges at staten gir et tilskudd

Detaljer