MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Terje Halvorsen Medlem FSV Frode Kjærland Medlem HHB Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Terje Cruickshank Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Elisabeth Sletten Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Per Arne Imøy Observatør POA Heidi Pedersen Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Berit Skorstad Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 11/11 Godkjenning av protokoll 1/2011 VS 12/11 Endelig budsjett LMU/SKU 2011 VS 13/11 Regnskap for LMU/SKU 2010 VS 14/11 VS 15/11 Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter i utlandet VS 16/11 Referat Studentinget 3/ januar 2011 VS 17/11 Avviksmeldinger per mars 2010 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 11/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 1/2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 1/11 den Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 1/2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Protokoll for møte 1/2011 den Side 4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Frode Kjærland Medlem HHB Terje Cruickshank Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Elisabeth Sletten Observatør SoB Heidi Pedersen Observatør UBiN Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Halvorsen Medlem FSV Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Axel Viefers Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Bente Larsen Medlem SoB Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Anne Lise Halstensen Melå Ann-Gøril Hugaas PHS Jill Beth Otterlei Terje Halvorsen FSV Hilde Åsheim Bente Larsen SSIB Andre: Navn Funksjon Representerer Anna Kristoffersen Saksbehandler SFA/Karrieresenteret Jørn Magne Hansen Saksbehandler PUA Side 5

6 Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Synne Pettersen sekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 1/2011 VS 1/11 Godkjenning av protokoll 5/10 VS 2/11 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 VS 4/11 Brukerundersøkelsen Rapport VS 5/11 Avviksmeldinger 2010 VS 6/11 VS 7/11 VS 8/11 Oppstart og videre framdrift for Karrieresenter Universellforum om studenter og psykiske funksjonsnedsettelser 25. nov 2010 Foreløpig evaluering av innføringen av studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland VS 9/11 Referat Studenttinget 2/ november 2010 VS 10/11 Avviksmeldinger per januar 2011 VS 1/11 Godkjenning av protokoll 5/10 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 5/10 den Behandling: Studentrepresentant ønsker å påpeke at det i protokollen er skrevet Studentorganisasjonen og studentforeningen om hverandre viktig å skille på begrepene. Studentorganisasjonen er den overordnede paraplyen, studentforeningene er de enkelte fakultetenes/fagmiljøenes undergrupper. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 5/10 den Side 6

7 VS 2/11 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget Behandling: Saksbehandler og sekretær for LMU redegjorde for innholdet i årsrapporten. Det var enighet om at formen kort og konsis i stikkordsform er god for denne typen rapportering. Årsrapporten legges fram som orienteringssak for Styret ved Universitetet i Nordland. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Behandling: Utvalget stiller seg bak å videreføre de tiltakene som er foreslått i saksframlegget og som har vært gjennomførte med suksess tidligere. Det ble forslått å sette av penger til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs både høst og vår. Det ble også foreslått å kjøre et kurs i kildehenvisning/referering for å forebygge fuske/plagiatsaker. Biblioteket har tidligere kjørt slike kurs, men har i den senere tid ikke kunnet prioritere dette arbeidet. Det ble foreslått å opprette ei arbeidsgruppe for å jobbe videre med etableringen av et slikt kurs. Gruppa skal bestå av Berit Skorstad (prorektor), Elisabeth Sletten (Studentleder), Anna Cecilie Jentoft (studentrepresentant), Heidi Pedersen (UBiN) og Jill Beth Otterlei (faglig ansatt FSV). Oppsummert: det bes om at det settes av ekstra midler til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs hvert semester, samt at det i et punkt nummer 6 settes av midler til kurs i kildehenvisning. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett, samt å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i VS 4/11 Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder. Behandling: Side 7

8 Saksbehandler orienterte om brukerundersøkelsen. Det kom inn mange, gode og i all hovedsak positive svar studentene er alt i alt veldig fornøyde med service og fasiliteter. I alt 41 % svarte på undersøkelsen, noe som kan skyldes at den var kort og enkel, og at vi lokket med en liten belønning til noen utvalgte. De eldre studentene var i hovedsak mer fornøyd enn de yngre. Det ble imidlertid kartlagt noe misnøye med tilgang til grupperom og trådløs tilkobling på campus, samt at PHS og Internasjonalt kontor fikk en noe lavere score på service sammenlignet med de andre fakultetene/service kontorene. Undersøkelsen skal i løpet av kort tid publiseres på web, i en løsning hvor man selv kan velge utvalg og sammenstille informasjonen i svarene. Det ble av utvalget kommentert at dette er en artig glad-sak som bør gjøres kjent i hele universitetsmiljøet. Til tross for tilbakemeldinger og avviksmeldinger på gjentatte problemområder er studentene i all hovedsak fornøyde med oss. Det ble poengtert at det for senere brukerundersøkelser ikke bør gjøres store endringer på innhold, slik at resultatene av undersøkelsene lar seg sammenligne. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført, og ønsker denne lagt fram for utvalget i siste møte våren 2011 i mai. 3. Læringsmiljøutvalget understreker viktigheten av kontinuitet og sammenlignbarhet i senere brukerundersøkelser, og at rapporten gjøres godt kjent for impliserte parter. Utvalget ber PUA sørge for oppfølging av begge disse forholdene. VS 5/11 Avviksmeldinger 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget ber aktuelle enheter redegjøre for avviksmeldinger fra 2010 som ikke er blitt besvarte. Behandling: Leder går gjennom avvikene. Følgende områder er gjengangere og ble kommentert i møtet: Støy på bibl: tiltak gjort med skilting og informasjon, man ber studenter være stille og trekke over i andre soner Tema grupperom: diskusjon rundt bruken av disse. Studie- og forskningsdirektøren har sendt ut informasjon til dekanene om rutiner for booking rommene skal bare bookes av studenter. HHB har ingen forståelse for at ikke fakultetsadm skal kunne booke grupperom: de faglige trenger små rom for gjennomføringen av en bestemt type undervisningsaktiviteter. Studentrepresentant poengterte at hovedproblemet er overbooking i systemet og at rommene blir ståene tomme. Støtte til ledelsen som har iverksatt rutiner for booking. Vedtak: Læringsmiljøutvalget ber aktuelle enheter redegjøre for avviksmeldinger fra 2010 som ikke er blitt besvarte. Side 8

9 VS 6/11 Oppstart og videre framdrift for Karrieresenter Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Prosjektrådgiver Anna Elisabeth Kristoffersen orienterte. Karrieresenteret har nå fått et kontor ved Alexandria. Torsdager kan studenter etter avtale få veiledning her. Det jobbes med to fokusområder i oppstartsfasen: 1) oppfølging/rådgivning av studentene mht jobbsøking, cv, osv, og 2) knytte kontakter/nettverksbygging med næringslivet/arbeidslivet: studentoppgaver, sommerjobb/kortere engasjement, samarbeid jobbsøkerkurs, intervjutrening. For øvrig skjer følgende i karrieresenteret nå i oppstartsfasen: Deltar i Nyskapingsprogrammet i Bodø Karrieredagen 23. mars i samarbeid med SoB. Jobbsøkerkurs 22. mars i samarbeid med Norges Rederiforbund Studiested Rana: jobbsøkerkurs og karrieredag 8.mars. Samarbeid med internasjonalt kontor: felles informasjon mot studentene Samarbeid fakultetene: informasjonsutveksling om hva som skjer begge steder, på lengre sikt også samarbeid om faglige ting Infotavle ved biblioteket Egne nettsider på de nye nettsidene Utvalget kommenterte at det er flott at karrieresenteret er kommet i gang. Det etterspørres en kurskalender: at det alle dager/kurs av ikke faglig art som er rettet mot studenter samles i én oversikt. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 7/11 Universellforum om studenter og psykiske funksjonsnedsettelser 25. nov 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saksbehandler orienterer kort om universell-forumene. Alle representanter i LMU anbefales å delta i slike fora. Sekretær sender skal sende ut relevant informasjon og invitasjoner, samt informasjon om hvordan medlemmene kan melde seg på e-post-lista til Universell. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 8/11 Foreløpig evaluering av innføringen av studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 9

10 Behandling: Saksbehandler/sekretær i LMU orienterte kort om erfaringene så langt med studentassistentordninga. Det tegner seg to hovedutfordringer: 1) å få studenter til å søke gjøre ordninga mer kjent og motarbeide stigma, og 2) personalressurser. Representant for SSIB etterspør kompetanse i stillinga og satsning mht stillingsprosent. Leder ber alle i LMU, og da studentrepresentantene spesielt, om å bruke sine kanaler for å påpeke viktigheten av å satse på dette området. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 9/11 Referat Studenttinget 2/ november 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Studentleder orienterte. Ingen saker som skal behandles videre i LMU. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 10/11 Avviksmeldinger per januar 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalget kommenterte avvikene. Drift kommenterte saker om parkering og kart. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 12/ Arkivreferanse: 2010/642/ Vedtakssak: Endelig budsjett LMU/SKU 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2011: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 11

12 SAKSUTREDNING Sak: Endelig budsjett LMU/SKU 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn Læringsmiljøutvalget ble i møte 1/2011 den 10. februar bedt om å komme med innspill i forhold til fordeling av midler på budsjettet for LMU/SKU i Tilbakemeldingene i møte ble protokollført i VS 3/11, og danner grunnlaget for studie- og forskningsdirektørens forslag til budsjettfordeling som presenteres her. Til sammen kr skal fordeles mellom Studiekvalitetsutvalget og Læringsmiljøutvalget. Forslag til budsjettfordeling på tiltak: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte, kr 2. Utredning hos leksolog/lopoped kr justert ned fra 2010 med kr 3. Studieteknikkurs for studenter med dysleksi kr 4. Presentasjonskurs for alle studenter kr doblet fra Kompetanseheving LMU-studenter kr justert ned fra 2010 med kr 6. Kurs i kildehenvisning/referansebruk kr. Dette kurset holdes av biblioteket i samarbeid med innleid, ekstern foredragsholder. Studie- og forskningsdirektøren foreslår at de resterende kr fordeles slik: Møtegodtgjørelse for studentrepresentantene i utvalgene justert opp fra 2010 med kr For å kunne imøtekomme LMUs ønske om at det gis presentasjonskurs hvert semester mot tidligere én gang i året, er midlene til dette tiltaket doblet fra kr til kr. I tillegg er det satt av kr for å kjøre kurs i kildehenvisning/referansebruk. Ved nøyere gjennomgang av regnskapet viser det seg at vi i 2010 hadde underbudsjettert med midler til møtegodtgjørelse for studentene i utvalgene. For å imøtekomme denne utgiften foreslår studie- og forskningsdirektøren i budsjettet for 2011 å øke denne utgiftsposten med kr, til sammen kr. For å kompensere for dette i budsjettet forslås det en reduksjon på kr på utredning til leksolog/logoped (til kr) og kr til kompetanseheving for studenter (til kr) i forhold til budsjettet i Oppsummering: De tildelte kr på budsjettet for 2011 foreslås fordelt slik: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Side 12

13 Til sammen ,- Studie- og forskningsdirektørens kommentar Studie- og forskningsdirektøren anbefaler at Læringsmiljøutvalget vedtar budsjettet for 2010 som framlagt i saken og etter innstilling til vedtak. Side 13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 13/ Arkivreferanse: 2010/642/ Orienteringssak: Regnskap for LMU/SKU 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 14

15 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap for LMU/SKU 2010 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn Læringsmiljøutvalget bad i vedtak VS 3/11 studie- og forskningsdirektøren om å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i 2010 til utvalgets orientering. Drøfting LMU/SKU hadde til sammen kr til rådighet på budsjettet for Utvalgene vedtok et budsjett fordelt på følgende tiltak og utgifter: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Rest (til SF-direktørens disposisjon etter avtale) 9.000,- Til sammen ,- Etter at regnskapet er ferdigstilt for 2010 har Økonomiavdelingen gitt en oversikt over utgiftene, og disse presenteres under med henvisning til tiltak på budsjettet. Tiltak Utgift til Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte Reise og overnatting: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Utredning leksolog/logoped 3 studenter til utredning: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Presentasjonskurs alle studenter Honorar ekstern kursholder: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Møtegodtgjørelse studenter Utbetalinger høst 2009 og hele 2010 Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket Lønn eksterne foredragsholdere: ,- Reiseutgifter, overnatting eksterne foredragsholdere: 9.047,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU Bevertning: 8.427,- Gave ekstern foredragsholder DTloven jan 2010: 300,- Reise LMU-forum Drammen: 1.362,- Til sammen: 1662,- Budsjettert: ,- Side 15

16 Rest Bevertning LMU/SKU-møter: 1.900,- Til sammen: 1.900,- Budsjettert: 9.000,- Alle utgifter til sammen ,- Kommentarer til regnskapet Skoleringshelg for studenttillitsvalgte. Pengene overførte til SoB som budsjettert. Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om utredning og hvor mange som får dette innvilget. Studieteknikkurs studenter med dysleksi. Dette kurset ble ikke gjennomført i 2010, da leksologen vi har benyttet som foredragsholder ikke var tilgjengelig. Presentasjonskurs alle studenter. Foredragsholder er honorert med kr. Summen i regnskapet er litt under, da studentene som deltok betalte en symbolsk sum for å delta. Møtegodtgjørelse studenter. Her er budsjettet overskredet betydelig. Dette skyldes: 1. at møtegodtgjørelse fra høsten 2009 ble utbetalt i 2010 og dermed utgiftsført på dette kalenderåret, og 2. at det ble budsjettert med for lite midler ift antall studenter i utvalgene. Dette er nå korrigert for i vedtakssak om endelig budsjett for LMU og SKU. Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket. Budsjettet overskredet noe. Utgifter til reise, overnatting, honorar og bevertning høyere enn først antatt. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU. Her er det meste av midlene ikke brukt i Rest. Utgifter til lett bevertning for møtene i LMU og SKU er ført her. Ellers er ingen utgifter regnskapsførte på restmidlene. Oppsummering Regnskapet for 2010 viser at det er brukt lite penger på kompetanseheving for studenter og ingenting på kurs for studieteknikk for studenter med dysleksi. Det er brukt mer penger enn budsjettert til møtegodtgjørelser og på kick-off-seminaret for kvalifikasjonsrammeverket. På de andre tiltakene er det brukt penger omtrent som budsjettert. LMU/SKU har brukt kr over sitt budsjett på kr. Side 16

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 14/ Arkivreferanse: 2011/674/ Orienteringssak: Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 17

18 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Synne Pettersen Vedlegg Referat fra møte i arbeidsgruppa Bakgrunn På møte 1/2011 i Læringsmiljøutvalget 10. februar ble utvalget invitert til å komme med innspill til studie- og forskningsdirektøren vedrørende tiltak og fordeling av midler på budsjettet til LMU og SKU for Det ble foreslått at vi burde sette av penger til å gi alle studenter et kurs i referansebruk/kildehenvisning, som et supplement til innholdet i fakultetenes studieprogrammer. Dette som et tiltak for å gi studentene økt kunnskap om akademisk skriving, og for å forebygge plagiat til eksamen. I møte ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av leder Berit Skorstad, studentleder Elisabeth Sletten, studentrepresentant Anna Cecilie Jentoft, fagansatt Jill-Beth Otterlei og hovedbibliotekar Heidi Pedersen. Vedlagt ligger referatet fra dette møtet til læringsmiljøutvalgets orientering. Det foreslås i egen vedtakssak om budsjett for 2011 at det settes av midler for å gjennomføre kurs i referansebruk. Side 18

19 Referat fra møte i arbeidsgruppe omkring kurs i studieteknikk og referansebruk nedsatt av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Bakgrunn I forbindelse med forslag til budsjett 2011 ble det foreslått et en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten til å arrangere kurs for studenter i studieteknikk og forståelse av litteraturreferanse og kildehenvisning. Referat fra arbeidsgruppa finnes på side 2og3 i dette dokumentet. Fra protokollen: VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Behandling: Utvalget stiller seg bak å videreføre de tiltakene som er foreslått i saksframlegget og som har vært gjennomført med suksess tidligere. Det ble forslått å sette av penger til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs både høst og vår. Det ble også foreslått å kjøre et kurs i kildehenvisning/referering for å forebygge fuske- /plagiatsaker. Biblioteket har tidligere kjørt slike kurs, men har i den senere tid ikke kunnet prioritere dette arbeidet. Det ble foreslått å opprette et Arbeidsutvalg for å jobbe videre med etableringen av et slikt kurs. Gruppa skal bestå av Berit Skorstad (prorektor), Elisabeth Sletten (Studentleder), Anna Cecilie Jentoft (student), Heidi Pedersen (UBiN) og Jill Beth Otterlei (faglig ansatt FSV). Oppsummert: det bes om at det settes av ekstra midler til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs hvert semester, samt at det i et punkt nummer 6 settes av midler til kurs i kildehenvisning. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett, samt å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i Side 19

20 Referat fra arbeidsgruppa: I) Forslag til opplegg for slike kurs: Vi foreslår en utvidelse av det opprinnelige kurset slik at det kjøres både høst og vår og at referansebruk, kildehenvisning og plagiering blir et tilleggstema. Opprinnelig var kurset som studentorganisasjonen står bak over to dager både i studieteknikk og presentasjonsteknikk. Vi fyller på med eget opplegg se pkt 2 og 3, med alle som vil, i auditorium. Resten avkurset blir med Susanne Kirchberger som har kurset i studie- og presentasjonsteknikk den siste delen krever påmelding og betaling (på høsten tar vi to dagers opplegg). Høst: i fadderperioden (uke 34) og vår: oppstartsuka i januar. 1) Kurs i studieteknikk/presentasjonsteknikk vår og høst samme som har vært arrangert i høstsemesteret (over 2 dager) 2) Biblioteket gir innføring i referansebruk siteringsteknikk og plagiering ca. 1time Se foredrag: Fra UBiN:http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=dce477e803244de1b4c 8c24bae8 UiB: NTNU: VIKO 3) Om hvorfor vi bør ha kildehenvisning og bruke litteraturreferanse - vi kan her bruke Jude Carolls foredrag på nett: og/eller egen fordragsholder på til sammen ca 1 time ( Berit Skorstad: Skikk og bruk i akademisk skriving- og hvorfor ). Vi foreslår at kurset streames slik at studenter ved campus Mo og Vesterålen kan delta. Andre tema: II Hvordan skal biblioteket integreres bedre i slikt arbeid? Biblioteket har tidligere vært og ønsker å være aktiv i dette kurstilbudet med temaet: Innføring i referansebruk og siteringsteknikk med blant annet filmer fra UiB og UBiN og Disse filmene + andre vil bli lagt ut på bibliotekets hjemmeside (og Studentorganisasjonens hjemmeside.) Vi foreslår også at det dannes en varig gruppe/utvalg om samarbeid på dette temaet mellom fag, Stud.org og bibliotek. III Hvordan et slikt kurs bør forholde seg til fag og studiers egne opplegg Det er viktig å understreke at dette ikke kommer som et alternativ til dette tema i studienes egne opplegg, men som et supplement til eksisterende opplegg om oppgaveskiving og Side 20

21 lignende. Det er også viktig at studentene får mulighet (fri fra forelesning) til å delta på dette opplegget. Utvalget ber LMU om å sikre økonomisk fundament til å gjennomføre dette kurset. Side 21

22 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 15/ Arkivreferanse: 2010/2059/ Orienteringssak: Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 22

23 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet Synne Pettersen Sekretær vil i møtet muntlig gjøre rede for status for arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet. Side 23

24 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 16/ Arkivreferanse: 2010/2067/ Orienteringssak: Referat Studenttinget 3/ januar 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 24

25 SAKSUTREDNING Sak: Referat Studenttinget 3/ januar 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Referat fra Studenttinget møte 3/2010 Bakgrunn Referater fra Studenttingsmøtene i SoB legges fram for LMU til orientering, diskusjon og kilde for mulige saksområder LMU kan rette sitt arbeid inn mot. Studentleder orienterer om sakene i referatet muntlig i møtet. Side 25

26 REFERAT FRA MØTE I STUDENTTINGET I BODØ Onsdag :15 i Samfunnets storsal. Møte nr. 3/2010 Til stede: Representanter Fakultet for biovitenskap og akvakultur Tone Hatløy Nugla Morten Bergheim Nugla Profesjonshøgskolen Malin Tørrisplass vara for (Linn Scherffenberg) ProStud Marit Størmer Nordby ProStud gikk kl 16:40 Caroline Krohn ProStud Dagmar Andreassen ProStud Kine Mentzoni vara for Daniel Solbakken ProStud Sunniva Davis ProStud Charlotte Espejord Jakobsen ProStud Gunnar Sande ProStud Maria Klette ProStud Fakultetet for samfunnsvitenskap Bettina Olson vara for (Bjørn Åge Nilsen) Inter Håvard Olafsen Inter og Kontrollkomiteen Lars Røed Hansen Inter Bea Drage Madsen vara for (Sofie Vibe) Inter, kontrollkomiteen og Universitetsstyret Daniel Jalloh vara for (Bjørn Hamstad Fuglum) Inter Handelshøgskolen i Bodø Per Kristian Husøy HHBS Stian Hiis Bergh HHBS og universitetsstyret kom kl 15:30 Rune Hustad HHBS Hans Vollan vara for (Pål Gunnar Willumsen) HHBS gikk kl 16:00 Bjørn Arne Jensen HHBS Studentstyret Elisabeth Sletten Leder Thomas Lilleng Nestleder Anders Jensen Økonomiansvarlig Pål Harald Lilleengen Markedsansvarlig Elisabeth Iren Erikstad Informasjonsansvarlig Marthe Fagerli Velferdsansvarlig Trine Lise Akselsen Internasjonalt ansvarlig Observatører Magnus Wiik Valgkomiteen 1 Side 26

27 Ikke til stede Fredrikke Jæger Myhre Daniel Solbakken Bjørn Åge Nilsen Andre Hjertaas Pål Gunnar Willumsen Kristian Meek Corneliusesen Anders Røneid Håvard Olsen Daniel Henriksen Line Sten-Michalsen Studentrådsleder Torstein Vik Sundsfjord Hanling Hoang Bente Larsen Pål Pedersen ProStud ProStud Inter og Kontrollkomiteen Inter HHBS Rana Studentforening Rana Studentforening Nugla HHBS Rana Studentforening Politihøgskolen avd. Bodø Bosi Leder ISU Direktør Studentsamskipnaden Rektor 2 Side 27

28 STBsak 34/2010 Valg av ordstyrere, referenter og tellekorps A) Valg av ordstyrere Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Lars Røed Hansen, Inter og Anna Cecilie Jentoft, Inter velges som ordstyrere. Godkjent. B) Valg av referenter Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Elisabeth iren Erikstad, studentstyret og Siv-Anita Eriksen, Organisasjonskonsulent velges som referenter." Godkjent. C) Valg av tellekorps Studenttingets styre innstiller overfor studenttinget: "Kontrollkomiteen velges som tellekorps." Godkjent STBsak 35/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. STBsak 36/2010 Orienteringer Julegave fra SSiB Innvilgede søknader om midler fra velferdsfondet Øking av vederlag til Kopinor og dermed øking i kopieringsavgift Sob.no Møte med Fylkesråd for Samferdsel May Valle Orientering om Nettverkskonferansen 2011 Karrieresentret på Universitetet i Nordland, ved Anna Kristoffersen Forslag til vedtak: "Studenttinget tar orienteringssakene til orientering." Orienteringene tas til orientering STBsak 37/2010 Møtetider Innstilling til vedtak: "StB vedtar følgende møtetidspunkt for høstsemesteret: Onsdag 23. februar, kl 14:15 Onsdag 23. mars, kl 14:15 Onsdag 27. april, kl 14:15 Onsdag 25. mai, kl 14:15" Endringsforslag til vedtak fra Inter ved Bea Drage Madsen Studenttinget flytter møte den 23. februar til 2. mars grunnet universitetsstyremøte 3 Side 28

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg.

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen, 10.etg. Oslo, 03.mars 2010 Til: Fra: Studentparlamentet i Oslo Studentparlamentets Arbeidsutvalg ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 03/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO Tid: 18. mars 2010, kl.17 Sted: Rådssalen i Administrasjonsbygningen,

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer