MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Terje Halvorsen Medlem FSV Frode Kjærland Medlem HHB Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Terje Cruickshank Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Elisabeth Sletten Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne Martin Svartnes Observatør Drift Per Arne Imøy Observatør POA Heidi Pedersen Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Berit Skorstad Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 11/11 Godkjenning av protokoll 1/2011 VS 12/11 Endelig budsjett LMU/SKU 2011 VS 13/11 Regnskap for LMU/SKU 2010 VS 14/11 VS 15/11 Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter i utlandet VS 16/11 Referat Studentinget 3/ januar 2011 VS 17/11 Avviksmeldinger per mars 2010 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 11/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 1/2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 1/11 den Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 1/2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Protokoll for møte 1/2011 den Side 4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Frode Kjærland Medlem HHB Terje Cruickshank Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Elisabeth Sletten Observatør SoB Heidi Pedersen Observatør UBiN Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Halvorsen Medlem FSV Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Axel Viefers Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Bente Larsen Medlem SoB Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Anne Lise Halstensen Melå Ann-Gøril Hugaas PHS Jill Beth Otterlei Terje Halvorsen FSV Hilde Åsheim Bente Larsen SSIB Andre: Navn Funksjon Representerer Anna Kristoffersen Saksbehandler SFA/Karrieresenteret Jørn Magne Hansen Saksbehandler PUA Side 5

6 Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Synne Pettersen sekretær Saksliste: Saksnr. Sakstittel Møte 1/2011 VS 1/11 Godkjenning av protokoll 5/10 VS 2/11 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 VS 4/11 Brukerundersøkelsen Rapport VS 5/11 Avviksmeldinger 2010 VS 6/11 VS 7/11 VS 8/11 Oppstart og videre framdrift for Karrieresenter Universellforum om studenter og psykiske funksjonsnedsettelser 25. nov 2010 Foreløpig evaluering av innføringen av studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland VS 9/11 Referat Studenttinget 2/ november 2010 VS 10/11 Avviksmeldinger per januar 2011 VS 1/11 Godkjenning av protokoll 5/10 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 5/10 den Behandling: Studentrepresentant ønsker å påpeke at det i protokollen er skrevet Studentorganisasjonen og studentforeningen om hverandre viktig å skille på begrepene. Studentorganisasjonen er den overordnede paraplyen, studentforeningene er de enkelte fakultetenes/fagmiljøenes undergrupper. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 5/10 den Side 6

7 VS 2/11 Godkjenning av årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget Behandling: Saksbehandler og sekretær for LMU redegjorde for innholdet i årsrapporten. Det var enighet om at formen kort og konsis i stikkordsform er god for denne typen rapportering. Årsrapporten legges fram som orienteringssak for Styret ved Universitetet i Nordland. Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner framlagte årsrapport for Læringsmiljøutvalget VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Behandling: Utvalget stiller seg bak å videreføre de tiltakene som er foreslått i saksframlegget og som har vært gjennomførte med suksess tidligere. Det ble forslått å sette av penger til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs både høst og vår. Det ble også foreslått å kjøre et kurs i kildehenvisning/referering for å forebygge fuske/plagiatsaker. Biblioteket har tidligere kjørt slike kurs, men har i den senere tid ikke kunnet prioritere dette arbeidet. Det ble foreslått å opprette ei arbeidsgruppe for å jobbe videre med etableringen av et slikt kurs. Gruppa skal bestå av Berit Skorstad (prorektor), Elisabeth Sletten (Studentleder), Anna Cecilie Jentoft (studentrepresentant), Heidi Pedersen (UBiN) og Jill Beth Otterlei (faglig ansatt FSV). Oppsummert: det bes om at det settes av ekstra midler til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs hvert semester, samt at det i et punkt nummer 6 settes av midler til kurs i kildehenvisning. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett, samt å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i VS 4/11 Brukerundersøkelsen Rapport Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført. Innen 6 måneder. Behandling: Side 7

8 Saksbehandler orienterte om brukerundersøkelsen. Det kom inn mange, gode og i all hovedsak positive svar studentene er alt i alt veldig fornøyde med service og fasiliteter. I alt 41 % svarte på undersøkelsen, noe som kan skyldes at den var kort og enkel, og at vi lokket med en liten belønning til noen utvalgte. De eldre studentene var i hovedsak mer fornøyd enn de yngre. Det ble imidlertid kartlagt noe misnøye med tilgang til grupperom og trådløs tilkobling på campus, samt at PHS og Internasjonalt kontor fikk en noe lavere score på service sammenlignet med de andre fakultetene/service kontorene. Undersøkelsen skal i løpet av kort tid publiseres på web, i en løsning hvor man selv kan velge utvalg og sammenstille informasjonen i svarene. Det ble av utvalget kommentert at dette er en artig glad-sak som bør gjøres kjent i hele universitetsmiljøet. Til tross for tilbakemeldinger og avviksmeldinger på gjentatte problemområder er studentene i all hovedsak fornøyde med oss. Det ble poengtert at det for senere brukerundersøkelser ikke bør gjøres store endringer på innhold, slik at resultatene av undersøkelsene lar seg sammenligne. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget vedtar at forhold knyttet til sentrale funn i rapporten utredes nærmere av fagspesifikk avdeling/fakultet. 2. Læringsmiljøutvalget ber om rapport vedrørende dette arbeidet når det er gjennomført, og ønsker denne lagt fram for utvalget i siste møte våren 2011 i mai. 3. Læringsmiljøutvalget understreker viktigheten av kontinuitet og sammenlignbarhet i senere brukerundersøkelser, og at rapporten gjøres godt kjent for impliserte parter. Utvalget ber PUA sørge for oppfølging av begge disse forholdene. VS 5/11 Avviksmeldinger 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget ber aktuelle enheter redegjøre for avviksmeldinger fra 2010 som ikke er blitt besvarte. Behandling: Leder går gjennom avvikene. Følgende områder er gjengangere og ble kommentert i møtet: Støy på bibl: tiltak gjort med skilting og informasjon, man ber studenter være stille og trekke over i andre soner Tema grupperom: diskusjon rundt bruken av disse. Studie- og forskningsdirektøren har sendt ut informasjon til dekanene om rutiner for booking rommene skal bare bookes av studenter. HHB har ingen forståelse for at ikke fakultetsadm skal kunne booke grupperom: de faglige trenger små rom for gjennomføringen av en bestemt type undervisningsaktiviteter. Studentrepresentant poengterte at hovedproblemet er overbooking i systemet og at rommene blir ståene tomme. Støtte til ledelsen som har iverksatt rutiner for booking. Vedtak: Læringsmiljøutvalget ber aktuelle enheter redegjøre for avviksmeldinger fra 2010 som ikke er blitt besvarte. Side 8

9 VS 6/11 Oppstart og videre framdrift for Karrieresenter Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Prosjektrådgiver Anna Elisabeth Kristoffersen orienterte. Karrieresenteret har nå fått et kontor ved Alexandria. Torsdager kan studenter etter avtale få veiledning her. Det jobbes med to fokusområder i oppstartsfasen: 1) oppfølging/rådgivning av studentene mht jobbsøking, cv, osv, og 2) knytte kontakter/nettverksbygging med næringslivet/arbeidslivet: studentoppgaver, sommerjobb/kortere engasjement, samarbeid jobbsøkerkurs, intervjutrening. For øvrig skjer følgende i karrieresenteret nå i oppstartsfasen: Deltar i Nyskapingsprogrammet i Bodø Karrieredagen 23. mars i samarbeid med SoB. Jobbsøkerkurs 22. mars i samarbeid med Norges Rederiforbund Studiested Rana: jobbsøkerkurs og karrieredag 8.mars. Samarbeid med internasjonalt kontor: felles informasjon mot studentene Samarbeid fakultetene: informasjonsutveksling om hva som skjer begge steder, på lengre sikt også samarbeid om faglige ting Infotavle ved biblioteket Egne nettsider på de nye nettsidene Utvalget kommenterte at det er flott at karrieresenteret er kommet i gang. Det etterspørres en kurskalender: at det alle dager/kurs av ikke faglig art som er rettet mot studenter samles i én oversikt. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 7/11 Universellforum om studenter og psykiske funksjonsnedsettelser 25. nov 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saksbehandler orienterer kort om universell-forumene. Alle representanter i LMU anbefales å delta i slike fora. Sekretær sender skal sende ut relevant informasjon og invitasjoner, samt informasjon om hvordan medlemmene kan melde seg på e-post-lista til Universell. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 8/11 Foreløpig evaluering av innføringen av studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 9

10 Behandling: Saksbehandler/sekretær i LMU orienterte kort om erfaringene så langt med studentassistentordninga. Det tegner seg to hovedutfordringer: 1) å få studenter til å søke gjøre ordninga mer kjent og motarbeide stigma, og 2) personalressurser. Representant for SSIB etterspør kompetanse i stillinga og satsning mht stillingsprosent. Leder ber alle i LMU, og da studentrepresentantene spesielt, om å bruke sine kanaler for å påpeke viktigheten av å satse på dette området. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 9/11 Referat Studenttinget 2/ november 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Studentleder orienterte. Ingen saker som skal behandles videre i LMU. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 10/11 Avviksmeldinger per januar 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalget kommenterte avvikene. Drift kommenterte saker om parkering og kart. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 12/ Arkivreferanse: 2010/642/ Vedtakssak: Endelig budsjett LMU/SKU 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2011: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 11

12 SAKSUTREDNING Sak: Endelig budsjett LMU/SKU 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn Læringsmiljøutvalget ble i møte 1/2011 den 10. februar bedt om å komme med innspill i forhold til fordeling av midler på budsjettet for LMU/SKU i Tilbakemeldingene i møte ble protokollført i VS 3/11, og danner grunnlaget for studie- og forskningsdirektørens forslag til budsjettfordeling som presenteres her. Til sammen kr skal fordeles mellom Studiekvalitetsutvalget og Læringsmiljøutvalget. Forslag til budsjettfordeling på tiltak: 1. Skoleringshelg for studenttillitsvalgte, kr 2. Utredning hos leksolog/lopoped kr justert ned fra 2010 med kr 3. Studieteknikkurs for studenter med dysleksi kr 4. Presentasjonskurs for alle studenter kr doblet fra Kompetanseheving LMU-studenter kr justert ned fra 2010 med kr 6. Kurs i kildehenvisning/referansebruk kr. Dette kurset holdes av biblioteket i samarbeid med innleid, ekstern foredragsholder. Studie- og forskningsdirektøren foreslår at de resterende kr fordeles slik: Møtegodtgjørelse for studentrepresentantene i utvalgene justert opp fra 2010 med kr For å kunne imøtekomme LMUs ønske om at det gis presentasjonskurs hvert semester mot tidligere én gang i året, er midlene til dette tiltaket doblet fra kr til kr. I tillegg er det satt av kr for å kjøre kurs i kildehenvisning/referansebruk. Ved nøyere gjennomgang av regnskapet viser det seg at vi i 2010 hadde underbudsjettert med midler til møtegodtgjørelse for studentene i utvalgene. For å imøtekomme denne utgiften foreslår studie- og forskningsdirektøren i budsjettet for 2011 å øke denne utgiftsposten med kr, til sammen kr. For å kompensere for dette i budsjettet forslås det en reduksjon på kr på utredning til leksolog/logoped (til kr) og kr til kompetanseheving for studenter (til kr) i forhold til budsjettet i Oppsummering: De tildelte kr på budsjettet for 2011 foreslås fordelt slik: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Side 12

13 Til sammen ,- Studie- og forskningsdirektørens kommentar Studie- og forskningsdirektøren anbefaler at Læringsmiljøutvalget vedtar budsjettet for 2010 som framlagt i saken og etter innstilling til vedtak. Side 13

14 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 13/ Arkivreferanse: 2010/642/ Orienteringssak: Regnskap for LMU/SKU 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 14

15 SAKSUTREDNING Sak: Regnskap for LMU/SKU 2010 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn Læringsmiljøutvalget bad i vedtak VS 3/11 studie- og forskningsdirektøren om å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i 2010 til utvalgets orientering. Drøfting LMU/SKU hadde til sammen kr til rådighet på budsjettet for Utvalgene vedtok et budsjett fordelt på følgende tiltak og utgifter: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Rest (til SF-direktørens disposisjon etter avtale) 9.000,- Til sammen ,- Etter at regnskapet er ferdigstilt for 2010 har Økonomiavdelingen gitt en oversikt over utgiftene, og disse presenteres under med henvisning til tiltak på budsjettet. Tiltak Utgift til Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte Reise og overnatting: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Utredning leksolog/logoped 3 studenter til utredning: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Presentasjonskurs alle studenter Honorar ekstern kursholder: ,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Møtegodtgjørelse studenter Utbetalinger høst 2009 og hele 2010 Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket Lønn eksterne foredragsholdere: ,- Reiseutgifter, overnatting eksterne foredragsholdere: 9.047,- Til sammen: ,- Budsjettert: ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU Bevertning: 8.427,- Gave ekstern foredragsholder DTloven jan 2010: 300,- Reise LMU-forum Drammen: 1.362,- Til sammen: 1662,- Budsjettert: ,- Side 15

16 Rest Bevertning LMU/SKU-møter: 1.900,- Til sammen: 1.900,- Budsjettert: 9.000,- Alle utgifter til sammen ,- Kommentarer til regnskapet Skoleringshelg for studenttillitsvalgte. Pengene overførte til SoB som budsjettert. Utredning leksolog/logoped. Disse utgiftene henger sammen med antall søknader om utredning og hvor mange som får dette innvilget. Studieteknikkurs studenter med dysleksi. Dette kurset ble ikke gjennomført i 2010, da leksologen vi har benyttet som foredragsholder ikke var tilgjengelig. Presentasjonskurs alle studenter. Foredragsholder er honorert med kr. Summen i regnskapet er litt under, da studentene som deltok betalte en symbolsk sum for å delta. Møtegodtgjørelse studenter. Her er budsjettet overskredet betydelig. Dette skyldes: 1. at møtegodtgjørelse fra høsten 2009 ble utbetalt i 2010 og dermed utgiftsført på dette kalenderåret, og 2. at det ble budsjettert med for lite midler ift antall studenter i utvalgene. Dette er nå korrigert for i vedtakssak om endelig budsjett for LMU og SKU. Kick-off-seminar Kvalifikasjonsrammeverket. Budsjettet overskredet noe. Utgifter til reise, overnatting, honorar og bevertning høyere enn først antatt. Kompetanseheving studentmedlemmer LMU. Her er det meste av midlene ikke brukt i Rest. Utgifter til lett bevertning for møtene i LMU og SKU er ført her. Ellers er ingen utgifter regnskapsførte på restmidlene. Oppsummering Regnskapet for 2010 viser at det er brukt lite penger på kompetanseheving for studenter og ingenting på kurs for studieteknikk for studenter med dysleksi. Det er brukt mer penger enn budsjettert til møtegodtgjørelser og på kick-off-seminaret for kvalifikasjonsrammeverket. På de andre tiltakene er det brukt penger omtrent som budsjettert. LMU/SKU har brukt kr over sitt budsjett på kr. Side 16

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 14/ Arkivreferanse: 2011/674/ Orienteringssak: Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 17

18 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Synne Pettersen Vedlegg Referat fra møte i arbeidsgruppa Bakgrunn På møte 1/2011 i Læringsmiljøutvalget 10. februar ble utvalget invitert til å komme med innspill til studie- og forskningsdirektøren vedrørende tiltak og fordeling av midler på budsjettet til LMU og SKU for Det ble foreslått at vi burde sette av penger til å gi alle studenter et kurs i referansebruk/kildehenvisning, som et supplement til innholdet i fakultetenes studieprogrammer. Dette som et tiltak for å gi studentene økt kunnskap om akademisk skriving, og for å forebygge plagiat til eksamen. I møte ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av leder Berit Skorstad, studentleder Elisabeth Sletten, studentrepresentant Anna Cecilie Jentoft, fagansatt Jill-Beth Otterlei og hovedbibliotekar Heidi Pedersen. Vedlagt ligger referatet fra dette møtet til læringsmiljøutvalgets orientering. Det foreslås i egen vedtakssak om budsjett for 2011 at det settes av midler for å gjennomføre kurs i referansebruk. Side 18

19 Referat fra møte i arbeidsgruppe omkring kurs i studieteknikk og referansebruk nedsatt av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Nordland Bakgrunn I forbindelse med forslag til budsjett 2011 ble det foreslått et en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten til å arrangere kurs for studenter i studieteknikk og forståelse av litteraturreferanse og kildehenvisning. Referat fra arbeidsgruppa finnes på side 2og3 i dette dokumentet. Fra protokollen: VS 3/11 Forslag budsjett Læringsmiljøutvalget 2010 Innstilling til vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett. Behandling: Utvalget stiller seg bak å videreføre de tiltakene som er foreslått i saksframlegget og som har vært gjennomført med suksess tidligere. Det ble forslått å sette av penger til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs både høst og vår. Det ble også foreslått å kjøre et kurs i kildehenvisning/referering for å forebygge fuske- /plagiatsaker. Biblioteket har tidligere kjørt slike kurs, men har i den senere tid ikke kunnet prioritere dette arbeidet. Det ble foreslått å opprette et Arbeidsutvalg for å jobbe videre med etableringen av et slikt kurs. Gruppa skal bestå av Berit Skorstad (prorektor), Elisabeth Sletten (Studentleder), Anna Cecilie Jentoft (student), Heidi Pedersen (UBiN) og Jill Beth Otterlei (faglig ansatt FSV). Oppsummert: det bes om at det settes av ekstra midler til å kjøre studieteknikk/presentasjonskurs hvert semester, samt at det i et punkt nummer 6 settes av midler til kurs i kildehenvisning. Vedtak: 1. Læringsmiljøutvalget anbefaler studie- og forskningsdirektøren å prioritere midler til tiltak i budsjett for 2011 som framkommet i møte. 2. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om tilbakemelding på endelig budsjett, samt å få presentert et regnskap for LMU/SKUs brukte midler i Side 19

20 Referat fra arbeidsgruppa: I) Forslag til opplegg for slike kurs: Vi foreslår en utvidelse av det opprinnelige kurset slik at det kjøres både høst og vår og at referansebruk, kildehenvisning og plagiering blir et tilleggstema. Opprinnelig var kurset som studentorganisasjonen står bak over to dager både i studieteknikk og presentasjonsteknikk. Vi fyller på med eget opplegg se pkt 2 og 3, med alle som vil, i auditorium. Resten avkurset blir med Susanne Kirchberger som har kurset i studie- og presentasjonsteknikk den siste delen krever påmelding og betaling (på høsten tar vi to dagers opplegg). Høst: i fadderperioden (uke 34) og vår: oppstartsuka i januar. 1) Kurs i studieteknikk/presentasjonsteknikk vår og høst samme som har vært arrangert i høstsemesteret (over 2 dager) 2) Biblioteket gir innføring i referansebruk siteringsteknikk og plagiering ca. 1time Se foredrag: Fra UBiN:http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/Viewer/?peid=dce477e803244de1b4c 8c24bae8 UiB: NTNU: VIKO 3) Om hvorfor vi bør ha kildehenvisning og bruke litteraturreferanse - vi kan her bruke Jude Carolls foredrag på nett: og/eller egen fordragsholder på til sammen ca 1 time ( Berit Skorstad: Skikk og bruk i akademisk skriving- og hvorfor ). Vi foreslår at kurset streames slik at studenter ved campus Mo og Vesterålen kan delta. Andre tema: II Hvordan skal biblioteket integreres bedre i slikt arbeid? Biblioteket har tidligere vært og ønsker å være aktiv i dette kurstilbudet med temaet: Innføring i referansebruk og siteringsteknikk med blant annet filmer fra UiB og UBiN og Disse filmene + andre vil bli lagt ut på bibliotekets hjemmeside (og Studentorganisasjonens hjemmeside.) Vi foreslår også at det dannes en varig gruppe/utvalg om samarbeid på dette temaet mellom fag, Stud.org og bibliotek. III Hvordan et slikt kurs bør forholde seg til fag og studiers egne opplegg Det er viktig å understreke at dette ikke kommer som et alternativ til dette tema i studienes egne opplegg, men som et supplement til eksisterende opplegg om oppgaveskiving og Side 20

21 lignende. Det er også viktig at studentene får mulighet (fri fra forelesning) til å delta på dette opplegget. Utvalget ber LMU om å sikre økonomisk fundament til å gjennomføre dette kurset. Side 21

22 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 15/ Arkivreferanse: 2010/2059/ Orienteringssak: Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 22

23 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet Synne Pettersen Sekretær vil i møtet muntlig gjøre rede for status for arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter ved UiN og utvekslingsstudenter i utlandet. Side 23

24 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 16/ Arkivreferanse: 2010/2067/ Orienteringssak: Referat Studenttinget 3/ januar 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 24

25 SAKSUTREDNING Sak: Referat Studenttinget 3/ januar 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Referat fra Studenttinget møte 3/2010 Bakgrunn Referater fra Studenttingsmøtene i SoB legges fram for LMU til orientering, diskusjon og kilde for mulige saksområder LMU kan rette sitt arbeid inn mot. Studentleder orienterer om sakene i referatet muntlig i møtet. Side 25

26 REFERAT FRA MØTE I STUDENTTINGET I BODØ Onsdag :15 i Samfunnets storsal. Møte nr. 3/2010 Til stede: Representanter Fakultet for biovitenskap og akvakultur Tone Hatløy Nugla Morten Bergheim Nugla Profesjonshøgskolen Malin Tørrisplass vara for (Linn Scherffenberg) ProStud Marit Størmer Nordby ProStud gikk kl 16:40 Caroline Krohn ProStud Dagmar Andreassen ProStud Kine Mentzoni vara for Daniel Solbakken ProStud Sunniva Davis ProStud Charlotte Espejord Jakobsen ProStud Gunnar Sande ProStud Maria Klette ProStud Fakultetet for samfunnsvitenskap Bettina Olson vara for (Bjørn Åge Nilsen) Inter Håvard Olafsen Inter og Kontrollkomiteen Lars Røed Hansen Inter Bea Drage Madsen vara for (Sofie Vibe) Inter, kontrollkomiteen og Universitetsstyret Daniel Jalloh vara for (Bjørn Hamstad Fuglum) Inter Handelshøgskolen i Bodø Per Kristian Husøy HHBS Stian Hiis Bergh HHBS og universitetsstyret kom kl 15:30 Rune Hustad HHBS Hans Vollan vara for (Pål Gunnar Willumsen) HHBS gikk kl 16:00 Bjørn Arne Jensen HHBS Studentstyret Elisabeth Sletten Leder Thomas Lilleng Nestleder Anders Jensen Økonomiansvarlig Pål Harald Lilleengen Markedsansvarlig Elisabeth Iren Erikstad Informasjonsansvarlig Marthe Fagerli Velferdsansvarlig Trine Lise Akselsen Internasjonalt ansvarlig Observatører Magnus Wiik Valgkomiteen 1 Side 26

27 Ikke til stede Fredrikke Jæger Myhre Daniel Solbakken Bjørn Åge Nilsen Andre Hjertaas Pål Gunnar Willumsen Kristian Meek Corneliusesen Anders Røneid Håvard Olsen Daniel Henriksen Line Sten-Michalsen Studentrådsleder Torstein Vik Sundsfjord Hanling Hoang Bente Larsen Pål Pedersen ProStud ProStud Inter og Kontrollkomiteen Inter HHBS Rana Studentforening Rana Studentforening Nugla HHBS Rana Studentforening Politihøgskolen avd. Bodø Bosi Leder ISU Direktør Studentsamskipnaden Rektor 2 Side 27

28 STBsak 34/2010 Valg av ordstyrere, referenter og tellekorps A) Valg av ordstyrere Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Lars Røed Hansen, Inter og Anna Cecilie Jentoft, Inter velges som ordstyrere. Godkjent. B) Valg av referenter Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Elisabeth iren Erikstad, studentstyret og Siv-Anita Eriksen, Organisasjonskonsulent velges som referenter." Godkjent. C) Valg av tellekorps Studenttingets styre innstiller overfor studenttinget: "Kontrollkomiteen velges som tellekorps." Godkjent STBsak 35/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. STBsak 36/2010 Orienteringer Julegave fra SSiB Innvilgede søknader om midler fra velferdsfondet Øking av vederlag til Kopinor og dermed øking i kopieringsavgift Sob.no Møte med Fylkesråd for Samferdsel May Valle Orientering om Nettverkskonferansen 2011 Karrieresentret på Universitetet i Nordland, ved Anna Kristoffersen Forslag til vedtak: "Studenttinget tar orienteringssakene til orientering." Orienteringene tas til orientering STBsak 37/2010 Møtetider Innstilling til vedtak: "StB vedtar følgende møtetidspunkt for høstsemesteret: Onsdag 23. februar, kl 14:15 Onsdag 23. mars, kl 14:15 Onsdag 27. april, kl 14:15 Onsdag 25. mai, kl 14:15" Endringsforslag til vedtak fra Inter ved Bea Drage Madsen Studenttinget flytter møte den 23. februar til 2. mars grunnet universitetsstyremøte 3 Side 28

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER 10.04.2015 kl. 15:15-16:30 Til stede Sondre Omar Arneberg Hanne Margrethe Rian Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Dino Omerovic Fredrick Pettersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS SAKSNUMMER: 1/12 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS A) Valg av ordstyrer Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Lars Røed Hansen B) Valg av referent Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Håvard

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

STYREMØTE nr.11/2014 I INTER

STYREMØTE nr.11/2014 I INTER STYREMØTE nr.11/2014 I INTER 30.09.2014 kl. 16:30 Til stede: Sondre Omar Arneberg Anette Storvik Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Ingrid Nautnes Ikke til stede: Hanne Margrethe Rian André

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS SAKSNUMMER: 1/11 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS A) Valg av ordstyrer Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Lars Røed Hansen B) Valg av referent Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Anneli

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik,

Iselin Krey Stubberud, Per Kåre Blomvik, MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 08.06.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Grete Lysfjord, Per Harald Rødvei, Bodil Svendsgård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Dato: kl. 10:00

Dato: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 04.04.2017 kl. 10:00 Sted: Skype Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen, Tomm Sandmoe, Kirsti Grøtan, Oda Oldertrøen, Victoria

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås

Victoria Adelein Molland Thor Ivar Brandsvikhaug Kine Lyngås MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 10.03.2017 kl. 11:00 Sted: Steinkjer- Rom 306 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli Hanne Solheim

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern

styreleder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem Åsa Elvik medlem ekstern MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 7/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:30 16:20 Til stede: Navn Manus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Asbjørn Røiseland Marit Sundet Terje

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem

leder medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem varamedlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 11:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset Ann Gøril Hugaas

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3

Jorun Fallin, Terje Giseth, Kirsti Stubbe, Truls Dahl. Thorbjørn Aakre, Margrethe Mørkved Solli. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 30.05.2017 kl. 12:00 Sted: Nesna Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kevin Hovdahl Holmli, Hanne Solheim Hansen,

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 14:00 16:00 Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 15.03.2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Som Skype-møte Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Grete Lysfjord, prorektor Utdanning,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 Tid: 24.09.2014 Sted: B120 Møteleder: Stéphane Roblin Referent: Stéphane Roblin Tilstede fra styret: Stéphane Roblin Adrian Ottemo (Leder) (Velferdsansvarlig) Tilstede:

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr.13/2014 I INTER

REFERAT FRA STYREMØTE nr.13/2014 I INTER REFERAT FRA STYREMØTE nr.13/2014 I INTER 01.12.2014 kl. 16:00-18:18 Til stede: Sondre Omar Arneberg Hanne Margrethe Rian Anette Storvik Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Ikke til stede:

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer