Bjørkelangen Svømmegruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørkelangen Svømmegruppe"

Transkript

1 Bjørkelangen Svømmegruppe Klubbhåndbok Skrevet av Nini Johana Lande med bidrag fra Guttorm Ihle.

2 2

3 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning Grunnopplysninger om svømmeklubben Om klubben Svømmeklubbens formål Visjon Verdigrunnlag Mål Hovedmål Årsplan Årshjul Bjørkelangen svømmegruppes organisasjon Styrets funksjon og sammensetninger Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Hovedtrener Instruktører Svømmeskoleansvarlig Økonomi Regnskap Treningsavgift Medlemskontingent Generelt lønn og honorar Foreldre og barn Foreldrevettregler Mobbing Fotografering Seksuell trakassering Bjørkelangen svømmegruppes holdning til alkohol Bjørkelangen svømmegruppes doping policy Politiattest 16 3

4 1.0 Innledning Klubbhåndboken inneholder hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Håndboken er et levende dokument som kan endres av styret mellom årsmøtene. 2.0 Grunnlagsopplysninger om svømmeklubben Navn: Bjørkelangen Svømmegruppe Stiftet: 1968 Idrett: Svømming Postadresse: Postboks 180, 1941 Bjørkelangen Epostadresse(leder): Bankkonto: Bankforbindelse: Høland og Setskog sparebank Hjemmeside: Telefon leder: Om klubben Klubben ble stiftet i 1968, men ved navn S-68 pga årstallet. Noen år senere ble svømmeklubben en del av Bjørkelangen Sportsforening. Klubben holder til på det voksende stedet Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune, som er den største kommunen i Akershus fylke. I svømmegruppen har vi omtrent 100 barn og unge svømmere, i en alder fra 4 år til 19 år. Vi er en liten svømmeklubb pr dags dato, men vi er i stadig vekst med flere medlemmer og instruktører. 4.0 Svømmeklubbens formål Bjørkelangen svømmegruppe skal skape et godt idrettsmiljø for svømmeopplæring for alle. Klubben skal også bidra til å bedre de allmenne svømmeferdighetene i Aurskog- Høland. Samtidig som klubben videreutvikler og opprettholder et attraktivt og inkluderende 4

5 klubbmiljø for alle sine medlemmer, de i ledelsen, samt alle støttespillerne som klubben har. 5.0 Visjon Bjørkelangen svømmegruppe Svømming for alle! 6.0 Verdigrunnlag Vårt verdigrunnlag skal vises i ansiktsuttrykkene til barn, unge og voksne etter de har vært på enten trening, samling, konkurranse eller andre arrangementer i regi av Bjørkelangen svømmegruppe. S Samarbeid: Gjennom samarbeid skapes teamet, dette gjelder på alle nivå. M Mestring: Å lykkes med en aktivitet som man ønsker å få til. I Idrettsglede: Alle i klubben er med på å skape en god idrettsglede, slik at både barn og unge ønsker å komme tilbake p.g.a samholdet. Både fordi de blir sett og hørt, har det moro, og føler mestring. Gode tilbakemeldinger øker idrettsgleden! L Likeverd: Alle medlemmer skal oppleve å ha samme verdi uansett ferdighet/nivå i klubben. Dette gjelder uansett rolle i klubben. E Engasjement: Klubbens trener og ledelse har et ansvar som forbilder og rollemodeller. Viktig at de viser et engasjement for aktiviteten de bedriver, samt ovenfor deltakere og andre berørte. T Tilhørighet: At alle medlemmer føler en tilhørighet og at de føler seg verdsatt i klubben. 5

6 7.0 Mål 7.1 Hovedmål Utvikle klubben mht trenere, ledere slik at klubben kan vokse og ivareta de medlemmene som allerede er der. Det er også viktig å ha et fokus på å øke tilbud og antall medlemmer. Et 25 meters basseng til klubben, hvilket som vil kunne gi svømmeklubben et utrolig løft. Alle målsetninger med delmål og tiltaksplan finnes i Vedlegg I Virksomhetsplan. 8.0 Årsplan - Årshjul Faste gjøremål i styret og klubben i løpet av året med fordelt ansvar. 6

7 -Høstkurs oppstart uke 41-5.Styremøte - Planlegge våren -Søknad spillemidler NSF -Tur til Askimbadet - Avslutning VG November Oktober Desember -1.Styremøte -Kursstart vår i midten av måneden. Januar Februar Mars -2.Styremøte -Beramme svømmestevne (mars) -Årsmøte -Søknad svømmeaksjonen -Impulsuka - Svømmestevne -Trener/leder konferansen -Sjekke politiattest September August Juli Juni Mai April -3.Styremøte i forbindelse med årsmøtet -4.Styremøte -HLR kurs Tilby kurs: -Crawl for voksne -Vanngymnastikk -Sommerferie -Svømmeaksjonen -Sesongavslutning 7

8 9.0 Bjørkelangen svømmegruppes organisasjon Årsmøte Styre: Leder Kasserer Sekretær Disse posisjonene blir avgjort ved årsmøtet, og det er opp til hver gruppe å forme styre med andre funksjoner utover disse tre. Posisjoner i vårt styre vil bli presentert lenger ned. Merknad: Styret: Antall styremedlemmer fastsettes av årsmøtet Kjønnsfordeling: Det skal være min 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert JF. Idrettslaget lov 7. Gruppas leder velges hvert år(med ett års funksjonstid). Alle øvrige styremedlemmer velges hvert 2.år (med to års funksjonstid). Halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Kasserer og sekretær er ikke på valg samme år. Styret i gruppa skal minimum bestå av 5 personer. Gruppeleder er ikke medlem i hovedstyret, men representerer svømmegruppa i jevnlig forum med dette hovedstyret og de øvrige gruppelederne. Gruppeleder har tale-, forslags- og stemmerett i dette forum. Det avholdes jevnlig styremøter i gruppa. Gruppas leder har dobbeltstemme på styremøtene dersom det stemmes og det foreligger like mange stemmer for og i mot et forslag. 8

9 9.1 Styrets funksjon og sammensetning - Planlegge å ivareta lagets totale drift, herunder mål og virksomhetsarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben. - Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter. - Stå for klubbens daglig ledelse, og representere laget utad. - Disponere klubbens inntekter (tilskudd, kontingent, o.a) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Leder - Er klubbens ansikt utad, klubbens representant i møter og forhandlinger. - Er ansvarlig for økonomi og aktivitetsmål. - Leder gruppa og sørger for at oppsatte mål blir nådd. - Er kontaktperson opp mot svømmekretsen. - Deltar i forum med hovedstyre og øvrige gruppeledere. - Ansvarlig for informasjon/presse vedrørende svømmegruppas anliggende. - Ansvarlig for innrapportering til idrettsregisteringen. - Utarbeider årsrapport i samarbeid med sekretær. - Lager handlingsplan for kommende år i samarbeid med nytt og gammelt styre. - Setter opp budsjett(er) for kommende år i samarbeid med kasserer. - Sørge for at alle aktive utøvere er medlem i BSF. 9

10 9.1.2 Nestleder - Leder gruppa når leder er forhindret. - Bistår leder og danner et lederteam med han. - Ansvarlig for Anerkjennelsesprogrammet(AKP) og at videre prosess i forbindelse med denne blir gjennomført. - Har ansvaret for Svøm langt kampanjen. - Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær - Skriver referater fra møter, brev, rapporter o.l beskjeder fra leder. - Tar imot innkommet post og sørger for at rette vedkommende får posten sin. - Medlemslister à jour føres sammen med kasserer og leder. - Ansvarlig for oppdatering og vedlikehold av informasjon til dette dokument. -Sender kopi av møtereferat til hovedstyret v/daglig leder. - Sender redigert kopi av møtereferat til BSF på nett Kasserer - Ansvarlig sammen med leder for svømmegruppas økonomi - Ansvarlig for at gjeldende budsjetter følges. - Setter opp budsjett(er) sammen med leder. - Er sammen med gruppeleder den som skriver under på bilag - Innkrever utestående fordringer. - Innfrir fakturaer. - Ansvarlig for treningsavgifter m.m. - Konterer alle inn- og utbetalinger som sendes videre til regnskapsfører. - Har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/okonomi/sider/regnskap.aspx). - Er ansvarlig for bestilling av utstyr ved hjelp av hovedtrener og leder fra Norges svømmeskole. 10

11 9.1.5 Styremedlemmer I tillegg til funksjonene beskrevet ovenfor, finner det flere områder hvor de øvrige styremedlemmene kan tildeles ansvar. Ansvarlig person for hvert av områdene listes nedenunder skal være medlem av styret i svømmegruppa. Dugnad: Koordinering. Kontakt med daglig leder. - Ansvarlig for dugnadslistene gjennom året. Svømmestevner/Svømmehallen: - Ansvarlig for kommunikasjon mot daglig leder og Bjørkelangen skole v/vaktmester. - Sørger for tilrettelegging av treningstider. - Ansvarlig for påmelding til eksterne arrangement. - Koordinerer egne arrangement Svømmerepresentant: - Er svømmernes talsmann i styret. - Har et ekstra ansvar ovenfor de andre svømmerne, m.h.t konflikter etc. Foreldrerepresentant: - Er foreldrenes talsmann i styret. - Koordinerer med andre foreldre Hovedtrener - I tillegg til oppgavene som trener skal hovedtrener rapportere til styret. - Er medansvarlig for innkalling til trener-, planleggingsmøter. - Må holde seg oppdatert i fht svømmeteknikk etter NSF. - Skal ha oversikt over hvem som er på de forskjellige kursene og deres resultater. - Gi tilbakemelding til utøver og foresatte om treningstilbud og resultater. - Bruke som administrasjonsverktøy. 11

12 - Gi konstruktiv tilbakemelding til instruktørene., samt følge opp de Instruktører - Er ansvarlig for å gjennomføre kursopplæring i fht NSF - Instruktørene skal minst ha gjennomført klubbinternt opplæring og ha bestått livredningsprøven. Begynnerinstruktør kurs skal gjennomføres ved mulig kurs. - Samarbeider med hovedtrener, og leder for Norges svømmeskole for å kvalitetssikre klubbens tilbud. - Skal ha oversikt over hvem som er på de ulike kursene(vanntilvenning, hval, pingvin osv ) og kursresultater. - Gi tilbakemelding til utøver og foresatte om kurs-/treningstilbud Svømmeskoleansvarlig Den som er ansvarlig for svømmeskolen i klubben har en viktig rolle. Den som er svømmeskoleansvarlig har det faglige ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene NSF har lagt til grunn i Norges svømmeskole; fra vanntilvenning, dykking, flyting, å gli og til slutt fremdrift, og må sørge for at de får den nødvendige utdanningen. Den svømmeskoleansvarlige har også ansvar for informasjon til deltakere og foresatte. - Sette opp kurs. - Kvalitetssikre klubbens kurstilbud. - Gjennomføre kvalitetssjekken. - Oppfølging av i samarbeid med instruktørene. - Sørge for at instruktørene får opplæring i tråd med NSF`s prinsipper. - Legge til rette for at instruktører kan delta på impulsuke og andre lokale, regionale og nasjonale kurs- og kompetansehevingsarenaer. - Markedsføre nye kurs - Rapportere til styret og hovedtrener - Ansvarlig for at alt utstyr er vedlike, samt bestilling av nytt. Disse ønsker meldes videre til kasserer i klubben. 12

13 10. Økonomi - Styret er juridisk ansvarlig for svømmegruppas økonomi - Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet - Alle større innkjøp skal godkjennes av styret - Det skal tegnes underslagsforsikring for de som disponerer kontoene Regnskap Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette er i henhold til regnskapsloven. Svømmegruppa fører interne regnskap som brukes for å styre klubben under årets gang. Regnskapet konsolideres i årsregnskapet. Alle inn- og utbetalinger skal gå igjennom Bjørkelangen svømmegruppes egne konti, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben Treningsavgift Treningsavgiften er det svømmestyret som avgjør i forkant av hver sesong. Faktura blir sendt ved hjelp av tryggivann systemet Medlemskontingent Medlemskontingent for BSF fastsettes på årsmøte(mars). Alle som deltar i svømmeopplæringen må i tillegg betale dette Generelt om lønn og honorar Generelt gjelder følgende: En kan betale ut 4000,- til en person i løpet av et år uten å trekke skatt. 13

14 Kjøregodtgjørelse: Betales det ut kjøregodtgjørelse og andre godtgjørelser skal det leveres reiseregning og kvittering for utgifter. Når beløpet samlet kommer over kr ,- skal det innberettes til skatteetaten. Betaler en ut mer skal det skattes for 4000, Foreldre og barn 11.1 FORELDREVETTREGLENE - Møt presis opp til trening og konkurranse. - Gjør deg og ditt barn kjent med Bjørkelangen svømmegruppes verdier respekter og praktiser dem. - Ha respekt for treneren. Forholdet mellom ditt barn og treneren er spesielt, og av stor betydning for barnets trivsel, utvikling og mestring. Ikke kritiser treneren foran barnet ditt. Ta eventuelt kontakt med treneren under fire øyne. - Fokuser på barnets egen utvikling. Ikke sammenlign barnet for mye med andre. - Gi positiv støtte både i medgang og motgang. Ikke vis skuffelse over barnets prestasjoner. - Ikke overfør egne ambisjoner på ditt barn. Det er barnet som trener ikke du. - Sørg for riktig og fornuftig utstyr uten å overdrive. - Gi oppmuntring til alle barn under konkurranse, ikke bare egne barn. Husk å heie på din klubb. - Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse. Respekter trenerens valg av taktikk. - Det er normalt for barnet å være nervøs i fremmede situasjoner. Husk at din rolle er å motivere, ikke å presse barnet. Spør gjerne treneren om hjelp. - Ikke fokuser på resultatet spør om konkurransen var gøy. - Respekter dommerne og deres avgjørelser. Har du spørsmål til en dommer under stevne ta det opp med treneren som bringer det videre. - Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. Husk at mange yter mye av sin fritid for å skape et godt miljø for ditt barn og din klubb. - Det viktigste er at barnet ditt trives i et miljø der hun/han har det gøy og opplever mestring sammen med andre. 14

15 11.2 Mobbing Dette er noe idretten ikke aksepterer. Vi har nulltoleranse for mobbing. I Bjørkelangen er vi opptatt av at alle medlemmer skal gjennomføre sin aktivitet i trygge omgivelser. Vi skal ta vare på hverandre! 11.3 Fotografering Ved fotografering/filming skal det utvises særskilt varsomhet. Som hovedregel skal det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte. Myndige svømmere gir samtykke selv Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. Vi vier til NIFs brosjyre om temaet: Bjørkelangen svømmegruppes holdning til alkohol 1. Bjørkelangen svømmegruppe skal fremstå som en klubb som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng (NIFs lov 11-2g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser(under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i klubben skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 15

16 11.6 Bjørkelangen svømmegruppes doping policy Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. Dersom noen ønsker oppdatert informasjon om antidoping, vennligst oppsøk I vårt idrettslag er alle i støtteapparatet(trenere, ledere osv) medlemmer av idrettslaget og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer har igjennom avtale forpliktet seg å følge NIFs lov. I vårt idrettslag er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av antidoping Norge. Vi i Bjørkelangen jobber mot å være en REN klubb, fri for doping og alkohol! 11.7 Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som utfører oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense for dette er 15 år. Hvem skal vi ha attest fra? Trenere, ledere, og foreldre som er med på konkurranser som ledere. De som ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester enn for lite. 16

17 Bjørkelangen svømmegruppe svømming for alle! 17

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november 2010 1 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder:

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer