PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI"

Transkript

1 PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ALTERNATIV ENERGI NB Ikke ajour med vedtektsendringer som trer i kraft pr 2. april Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Organisasjonsnummer: Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000, men investeringsmandatet ble endret 25. oktober Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet med egne vedtekter som regulerer fondets drift. Vedtektene er i sin helhet inntatt i prospektet. Bankkontonummer: Referanseindeks: Fondet har ingen referanseindeks Revisor: Partner Revisjon BA, postboks 1942 Vika, 0125 Oslo. Regnskapsavslutning: 31. desember. Valuta: Norske kroner (NOK). Forvalter: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Depotbank: Danske Bank, postboks 4700, 7466 Trondheim. Danske Bank har organisasjonsnummer Hovedvirksomheten er bank. 2. Vedtekter for aksjefondet Fondsfinans Alternativ Energi Fondets vedtekter er utarbeidet i henhold til regelverket og godkjent av Finanstilsynet 29. mai 2007, med endringer godkjent 26. november Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Alternativ Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Alternativ Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 ( vpfl. ). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpfl. 4-5 sjette ledd ( bankinnskudd ). 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Side 1

2 Fondets depotmottaker er Danske Bank. Fondets klassifisering Fondet er et aksjefond. 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondet har ingen referanseindeks. Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene 5. Fondet skal normalt være plassert i selskaper som driver med klimavennlig energi. Fondets investeringsstrategi er å investere globalt i selskaper (seleksjon / alfaforvaltning) primært beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse knyttet til klimavennlig energi. Dette inkluderer først og fremst selskaper innen fornybar energi (f.eks sol, vind, bølger, tidevann, fossekraft, biomasse), men også f.eks jordvarme, hydrogen og ulike former for atomkraft kan være aktuelt, likeledes miljøvennlig bruk av fossile hydrokarboner f.eks CO 2 fangst og -lagring. Investeringsstrategien dekker hele verdikjeden. Inntil 20 prosent av fondets midler kan plasseres i bankinnskudd. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. Fondet er et bransjefond og har et smalere investeringsutvalg enn generelle fond. Styring av risiko Fondets risikoprofil er høyere enn fond med bredere investeringsmandat. Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi. UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9, og forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfondshandel med derivater ( derivatforskriften ). 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd: Side 2

3 omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei bankinnskudd ja nei Fondet kan inngå derivatkontrakter (opsjoner og terminer) med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende. 5 Krav til likvid plassering Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr fjerde ledd og 1-3 ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 93/22/EØF artikkel 1 nr. 13 (Investeringstjenestedirektivet) i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Alle stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen er aktuelle. 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Alle stater som til enhver tid er part i EØS-avtalen er aktuelle. 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØSavtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet ja nei Regulerte markeder i land som inngår i Morgan Stanley World Index og Morgan Stanley Emerging Markets Index er aktuelle. 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp Side 3

4 ja nei Inntil 10% av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn dem som er nevnt i vpfl 4-6, første og annet ledd. 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. 8 Realisasjonsgevinster og utbytte Utbytte utbetales normalt ikke til andelseierne. Forvaltningsselskapets styre kan imidlertid fastsette at realisasjonsgevinster av fondets rentebærende plasseringer utbetales til andelseierne. Tilsvarende gjelder for netto avkastning av fondets investeringer i form av aksjeutbytte og renteinntekter. 9 Utlån av finansielle instrumenter Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 10 Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene øke reduseres forbli uendret Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Maksimalt 10 % av fondets markedsverdi kan plasseres i opsjoner. Maksimalt 20 % av fondets markedsverdi kan stilles som sikkerhet overfor opsjonssentral. Side 4

5 11 Verdiberegning Hver andel i fondet er pålydende kroner Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler. Beregning av andelsverdien skal foretas hver dag det er handel på Oslo Børs, normalt fem ganger pr uke. 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 11. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen består av en fast og en resultatavhengig del. Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,0 prosent p.a.. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektene 11, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10% godtgjørelse av verdiøkningen utover 10% p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig og betales kvartalsvis. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes på fondets hånd. Virkningen av at beregningen er fra årets begynnelse kan bli at enkelte andelseiere kan bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelene ikke har hatt en verdiøkning som er større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektene 11. Tilsvarende kan enkelte andelseiere unngå å bli belastet for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. Side 5

6 Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Forvaltningsselskapet Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2% p.a. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondet. Dersom det plasseres i utenlandske underfond: Underfondet kan også belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseierne, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør maksimalt [X] prosent pro anno. Eventuell returprovisjon Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 2% p.a. 13 Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen ASA. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 3,0 % av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 14 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner Side 6

7 14 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken 12 (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,3% prosent av innløsningsbeløpet. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. 15 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres 5 ganger i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs Informasjon AS. 16 Forvaltningsselskapets styre mv Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. 17 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet er tilsluttet Finansklagenemnda. Side 7

8 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. 3. Fondsandelens art og karakteristika Andeler i Fondsfinans Alternativ-Energi har ISIN NO Fondet er klassifisert som et globalt bransjefond (aksjefond). Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Fondet er en selvstendig formuesmasse. Driften av verdipapirfondet utøves av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA som treffer alle disposisjoner over fondet. Hver andelseier har en ideell part i fondet svarende til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Fondsandelene er ikke omsettelige. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av fondet. Utover andelsinnskuddet er ikke andelseierne ansvarlig for fondets forpliktelser. Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9. (UCITS = Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Dette medfører blant annet at fondets investering i ett enkelt selskap ikke kan overstige 10% av fondets eiendeler. Samtidig skal summen av investeringer i enkeltselskaper over 5% ikke overstige 40% av fondets eiendeler. Alle andelseiere har stemmerett på valgmøtet for fond forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Med samtykke av Kredittilsynet kan Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA overføre forvaltningen av et verdipapirfond til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller kunngjort i minst fem alminnelige leste aviser og fagtidsskrifter. Med samtykke av Kredittilsynet kan Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen. 4. Fondets mål, investeringsunivers og -strategi Mål Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Side 8

9 Investeringsunivers Som et aksjefond vil Fondsfinans Alternativ Energi ha minst 80% av kapitalen investert i egenkapitalinstrumenter. Normalt vil fondet ha en høy andel av kapitalen, 95% eller mer, investert i egenkapitalinstrumenter. Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond som investerer i selskaper primært beskjeftiget med eller med vesentlig økonomisk interesse knyttet til klimavennlig energi. Dette inkluderer først og fremst selskaper innen fornybar energi (f.eks sol, vind, bølger, tidevann, fossekraft, biomasse), men også f.eks jordvarme, hydrogen og ulike former for atomkraft kan være aktuelt, likeledes miljøvennlig bruk av fossile hydrokarboner f.eks CO 2 fangst og -lagring. Investeringsstrategien dekker hele verdikjeden. Inntil 20 prosent av fondets midler kan plasseres i bankinnskudd. Investeringer i fremmed valuta blir ikke valutasikret. I henhold til fondets vedtekter kan inntil 10 prosent av fondets midler være investert i papirer som ikke er notert. Investeringsstrategi Fondsfinans Alternativ Energi er et aktivt forvaltet fond. Dette betyr at forvalter fritt kan investere i selskaper i tråd med investeringsstrategien, dog innenfor de grenser som følger av vedtektene. Til grunn for investeringsstrategien ligger et verdibasert grunnsyn. Dette betyr at porteføljen over tid vil ha en overvekt av selskaper med underliggende verdier som etter forvalters syn ikke gjenspeiles i aksjekursen. Fondsfinans Alternativ Energi har normalt en langsiktig investeringshorisont, men porteføljen tilpasses endrede kurser, markedsforhold og fremtidutsikter. En bevisst holdning til risiko er et sentralt element i investeringsstrategien. Risiko tillegges betydelig vekt både ved investering i enkeltselskaper og ved porteføljesammensetningen. Ved positive utsikter for kursutviklingen vil porteføljens samlede risiko bli søkt lagt høyere enn ved negative utsikter. Fondet sikrer ikke valutaposisjoner. 5. Markedsføring, tegning og innløsning Fondets andeler kan tilbys i annen stat som er part i EØS-avtalen, men fondet markedsføres ikke systematisk utenfor Norge. Prospektet retter seg ikke til, og må heller ikke tas til følge av, personer bosatt i eller skattepliktig til USA, Canada og Japan. Andeler kan tegnes og innløses gjennom Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Tegning og innløsning skjer til ukjent, fremtidig kurs. Reglene i Angrerettsloven gjelder ikke for ordre om tegning eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Det utstedes ikke andelseierbevis. Side 9

10 Tegning (kjøp) Tegning av andeler skjer ved a) innlevering av tegningsblankett til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. b) overføring av tegnet beløp inklusiv tegningsprovisjon til fondets bankkonto c) legitimasjonskontroll av nye andelseiere. Korrekt utfylt og signert tegningsblankett kan leveres, sendes i posten, pr telefaks eller scannes og sendes pr e-post til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Ved utfylling av tegningsblanketten kan tegner velge å gi Fondsfinans Alternativ Energi ved Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA en éngangsfullmakt til å belaste tegnerens bankkonto. Belastningen vil skje snarest mulig. Engangsfullmakten er gyldig i syv virkedager etter at den er avgitt. Engangsfullmakten kan ikke overstige 5 mill, så ved større tegning må det gis flere engangsfullmakter. Engangsfullmakter må være mottatt før kl dersom midlene skal overføres til fondets konto etterfølgende bankdag. Alternativt kan tegner selv overføre pengene til aksjefondets bankkonto; Pengene må være registrert mottatt før tegningen er gyldig. Alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Første gangs tegnere må derfor sende inn bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan fåes hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettiget. Tegning fra første gangs tegnere kan ikke utføres før legitimasjonskontroll er foretatt. Tegnede andeler utstedes samme dag som pengene er registrert mottatt på fondets konto, gitt at tegningsinnbydelsen er mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA senest kl (norsk tid) samme dag og legitimasjonskontrollen er foretatt. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Bekreftelse på tegning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Ved beregning av antall andeler benyttes fire desimaler. Innløsning (salg) Innløsning skjer ved signert skriftlig melding til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Meldingen om innløsning kan leveres til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, sendes i posten, pr faks eller scannes og sendes pr e-post. De først tegnede andelene på en VPS konto, blir også innløst først (FIFU, først inn - først ut - prinsippet). Innløsningsordre mottatt av Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Side 10

11 innen kl (norsk tid) innløses til kurs samme dag. Utbetaling fra Fondsfinans Alternativ Energi finner sted normalt fire virkedager etter innløsningsdato. Bekreftelse på innløsning av andel er i form av endringsmelding fra VPS (Verdipapirsentralen) og sendes andelseier pr. post og postlegges normalt andre dagen etter kursdato. Bytte av fond Bytte av fond er formelt en innløsning og en tegning. Totale kostnader utgjør 0,0 % ved tegning og 0,0 % ved innløsning. Skattemessig er bytte av fond å anse som en realisasjon. Spareavtale Gitt at man har et førstegangsinnskudd på minst NOK kan andelseier opprette en spareavtale med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Fast sparebeløp må være minst NOK Kunden kan selv bestemme hvor ofte han skal spare. Kunden må selv opprette en avtale med sin bank om regelmessig overføring av midler fra sin bankkonto til fondets bankkonto. 6. Honorar Omkostninger ved tegning og innløsning av andeler Ved tegning belastes kunden med 0,0 prosent av tegnet beløp. Ved innløsning belastes kunden med 0,0 prosent av innløst beløp. Forvaltningshonorar Fondsfinans Kapitalforvaltning belaster fondet med en forvaltningsprovisjon som består av en fast og resultatavhengig del. Den faste delen av forvaltningsgodtgjørelsen utgjør 1,0 prosent p.a. Den resultatavhengige delen beregnes slik: Ved en verdiøkning av fondet større enn 10 prosent p.a. med grunnlag i vedtektenes 11, vil forvaltningsselskapet beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 prosent p.a. Beregningsperioden for den resultatavhengige delen er fra årets begynnelse. Forvaltningsgodtgjørelsen beregnes og avsettes daglig basert på fondets størrelse. Forvaltningsgodtgjørelsen betales kvartalsvis. Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader og kostnader forbundet med tegning og innløsning av andeler, er inkludert i ovennevnte prosentsats. 7. Informasjon til andelseierne Kursinformasjon offentliggjøres daglig via Oslo Børs Informasjon til flere aviser og andre informasjonskanaler. Revidert regnskap og porteføljeoversikt avlegges ved hvert årsskifte. Års- og halvårsrapporter med porteføljeoversikt distribueres til alle andelseiere. Hver måned offentliggjøres en markedsrapport som sendes andelseiere med kjent e-postadresse. Side 11

12 Rapporter, prospekt, nøkkelinformasjon (KIID), fakta-ark, tegnings- og innløsningsmateriell, samt annen informasjon kan hentes på nettet (www.fondsfinans.no) eller fås ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA. Verdipapirsentralen utsteder endringsmeldinger (herunder melding om at nytegnet andelsrett i fondet er registrert) og årsoppgaver som sendes til andelseierne. 8. Verdifastsettelse Ved beregning av fondets verdier og avkastning legges markedsverdier til grunn. Verdifastsettelsen foretas på objektivt grunnlag ved børsslutt hver børsdag. Se vedtektene 11. Videre praktiserer Fondsfinans Kapitalforvaltning rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning. Hvis fondet har hatt en netto tegning justeres NAV opp, og ned dersom fondet har netto innløsning. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning. Les mer om bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler på on=articlefolder.publicopenfolder;id= Historisk avkastning Oppdatert historisk avkastning og markedsrisiko for fondet offentliggjøres regelmessig på og i markedsrapporter, nøkkelinformasjon (KIID), faktablad, forenklet prospekt, halvårsrapporter og årsrapporter. Realisasjonsgevinster av fondets aksjeinvesteringer reinvesteres i fondet. Utbytte utbetales normalt ikke til andelseierne. Vedtektene åpner imidlertid for at forvaltningsselskapets styre kan fatte beslutning om utbetaling av utbytte, men styret har hittil ikke fattet slik beslutning. Kursgevinster, mottatte utbytter og renteinntekter er akkumulert i fondet og gjenspeiles i verdiutviklingen på andelene. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets riskoprofil, provisjoner og forvalter av fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert tap eller gevinst ved å investere i fondet vil avhenge av tidspunkt for kjøp og salg av andelene. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Side 12

13 10. Risiko Investering i verdipapirfondfond (og aksjer) er alltid forbundet med risiko. Med risiko menes svingninger i fondets andelsverdi over tid. Lengre sparetid reduserer risikoen. Verdipapirfondenes Forening anbefaler en sparehorisont på minimum fem år ved investering i aksjefond. Siden Fondsfinans Alternativ Energi er et globalt bransjefond, kan avkastningen avvike fra utviklingen i aksjemarkedet generelt og fra utviklingen i enkeltland. Som risikomål benyttes standardavvik. Standardavviket beregnes på årlig basis basert på fondets månedsavkastning. Standardavviket sier dermed noe om fondets verdisvingninger over en periode på 12 måneder. Mens det er en innskuddsgaranti for bankinnskudd opp til NOK 2 mill i norske banker, er det ingen garantiordning for investeringer i verdipapirfond. 11. Skattemessige forhold Dette avsnittet inneholder helt generelle regler for norsk beskatning slik de er pr prospektets dato. Informasjonen er ingen skatterådgivning. Skattereglene er under stadig endring. Andelseiere og andre bes derfor ta kontakt med profesjonell skatterådgiver. Fondet Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Aksjefond er også fritatt for skatteplikt på mottatt utbytte på investeringer innenfor EØS. (Jamfør skattelovens 2-38.). Aksjefond er omfattet av fritaksmetoden og må derfor i skatteregnskapet sjablongmessig inntektsføre 3 % av netto realiserte kursgevinster og mottatte utbytter på aksjeinvesteringer innenfor EØSområdet. Fondet kan være skattepliktig på utbytter fra utenlandske selskap hjemmehørende utenfor EØS. Avkastning i form av renteinntekter og kursgevinster på rentebærende papirer er skattepliktig på fondets hånd. Kostnader til drift av fondet kommer til fradrag ved beregning av skattepliktig inntekt. Fondet betaler ikke formuesskatt. Dersom et aksjefond kommer i skatteposisjon, må fondet svare 28 prosent inntektskatt av øvrige inntekter, herunder de inntekter som følger av sjablongregelen. Investorer med skatteplikt i Norge Personlige skatteytere Andeler i aksjefond omfattes av bestemmelsene i Aksjonærmodellen. Salg (innløsning) av andeler behandles skattemessig på samme måtes som realisasjon av aksjer. Realisert kursgevinst som overstiger skjermingsrenten, beskattes som kapitalinntekt. Skjermingsrenten fastsettes av Finansdepartementet for hvert enkelt år. Dette betyr at årlig avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Skjermingsfradraget kan ikke overstige realisert gevinst. Realiserte tap som skyldes at kostpris er høyere enn salgspris er fradragsberettiget. Gevinst eller tap skal føres etter Side 13

14 først inn/først ut metoden. Aksjefondsandeler inngår med 100% av andelsverdien pr i skattemessig formuesberegning. Selskaper Aksjefondsandeler omfattes av Fritaksmodellen, som medfører fritak for beskatning av realisert kursgevinst. Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. 12. Andelseierregister Verdipapirsentralen ASA, postboks 4, 0051 Oslo fører andelseierregisteret. Andelene er registrert på andelseiers verdipapirkonto. 13. Samfunnsansvar, etikk og eierstyring Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er opptatt av sunne eierstyringsprinsipper ( corporate governance ). Vi ønsker at selskapene det investeres i skal ha en reflektert aksjonærpolitikk, likebehandle aksjonærene, være åpne og vise samfunnsansvar. Det investeres ikke i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter eller arbeidstageres rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, til andre grove brudd på grunnleggende etiske normer, eller produksjon av landminer, atomvåpen, klasebomber og tobakk. For de utenlandske investeringene følger vi tilrådningene fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland. 14. Behandling av personopplysninger Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseier har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysinger og om hvilke opplysinger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. 15. Klagesaker Finansklagenemnda tar seg av eventuelle verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med fast sekretariat bestående av jurister. Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling i nemnda, er at klager på forhånd har tatt opp saken skriftlig med Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA uten å komme til enighet. I første omgang vil Finansklagenemnda prøve å finne frem til løsninger mellom fondsforvalter og andelshaver, men hvis ikke tvisten løses, vil saker bli lagt frem til behandling i selve nemnda. Klager til nemnda skal være skriftlige, og saksbehandlingen er gratis. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegningen som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som for eksempel strømbrudd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. Side 14

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Prospekt - ODIN Europa Oppdatert pr 24.01.2014 Dette prospekt omhandler aksjefondet ODIN Europa, forvaltet av ODIN Forvaltning

Detaljer

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje

PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje PROSPEKT OG VEDTEKTER - verdipapirfondet ODIN Aksje Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Dette prospekt omhandler verdipapirfondet ODIN Aksje, forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Investeringsmandat Verdipapirfondet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet OMF Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Banksikkerhet Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,

Detaljer