ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Formann: Lars Rise Nestformann: Narve Hårstad Styremedlemmer: Anita Schive Bjerkaas Nils Petter Hårstad Erik Ottvad Randi Størvold Tore Wolden Varamedlemmer: Albert Bakk Ola Vik Ola K. Gorseth Anna Bakk Arnt Erik Dale Øyvind Aalbu Bøe Hans Bøe Det ble avholdt allmenningsvalg den I perioden fra valget til har styret hatt følgende sammensetning: Formann: Lars Rise Nestformann: Narve Hårstad Styremedlemmer: Anita Schive Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Anna Bakk Stein Aasmund Ørstad Varamedlemmer: Albert Bakk Ola Vik Ola K. Gorseth Arnt Erik Dale Øyvind Aalbu Bøe Hans Bøe Ivar Arne Hagen Det er i perioden avholdt 4 styremøter og behandlet 37 enkeltsaker. Årsmøtet ble avholdt på Skifer Hotel 23. april. Det deltok 24 bruksberettigede inkludert styret og ansatte. Det er i perioden registrert 261 inn- og utgående skriv.

2 Administrasjon. Ingolf Røtvei Håvard Rønning Liv Flå (deltid) Haldor Haugland (deltidsoppsyn) Representasjon. Styret og administrasjon har vært representert i følgende styrer, utvalg og arbeidsgrupper: Norsk Almenningsforbund, Lars Rise Snøhetta villreinutvalg, Lars Rise Knutshø villreinutvalg, Narve Hårstad Fou-prosjekt Snøhetta, Lars Rise, Narve Hårstad Oppdal Beite- og rovviltutvalg, Anita S. Bjerkaas Masterplan Oppdal, Lars Rise Allmenningen har vært representert ved styremedlemmer eller administrasjon på følgende møter og kurs: Årsmøte Norsk Allmenningsforbund, Eidsvoll Årsmøte Knutshø villreinutvalg, Kvikne Årsmøte Snøhetta Villreinutvalg, Oppdal Oppsynsmøter for Snøhetta og Knutshø villreinområder, Oppdal Rovviltkontaktsamling, Støren. Regional plan for Dovrefjellområdet, Oppdal BRUKSRETTREGISTER Styret plikter i henhold til bygdeallmenningsloven med visse mellomrom å gjennomgå bruksrettsregisteret slik at dette er à jour med hensyn til om de bruk som er registrert oppfyller kravet til fortsatt allmenningsrett. I lov om bygdeallmenning 2-1 gis det følgende vilkår for bruksrett: Bruksrett i bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer innen det bygdelag som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Reglene om bortfall av bruksrett finnes i bygdeallmenningslovens 2-6 første ledd som lyder: Bruksrett faller bort: 1. Hvis jordbruksdriften på eiendommen blir lagt ned, og a. jordens tas i bruk til annet formål, eller b. blir liggende nede i et sammenhengende tidsrom av fem år. 2. Hvis eiendommen ved frasalg, annen frivillig avståelse, ekspropriasjon eller omdisponering mister sin karakter av jordbruk etter 2-1 annet ledd. Dersom jordbruksdriften gjenopptas på en eiendom der bruksretten er falt bort vil eiendommen få bruksrett dersom vilkårene etter 2-1 annet ledd på ny blir oppfylt.

3 Etter gjennomgang av bruksrettsregisteret i 2014 ble det vedtatt at 5 eiendommer skulle vurderes nærmere med hensyn til om eiendommene hadde slik karakter av jordbrukseiendommer at de oppfylte kravet til å være bruksberettiget i allmenningen. Allmenningsstyret foretok befaring av disse eiendommene sommeren 2014, og etter en samlet vurdering av areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk ble det vedtatt bortfall av bruksrett for 4 av eiendommene. Følgende eiendommer har for tiden ikke slik karakter av jordbrukseiendom at eiendommene anses som bruksberettiget i allmenningen: 2/1 Fagerhaugsæter, 68/1 Vammervold, 283/5 Bjørkmo, 303/6 Rønningshagen. Eiendommen Stenan gnr. 271 bnr. 3 ble i 2008 etter omregulering/nedbygging og øvrige forhold vurdert til ikke å oppfylle kravet om bruksrett i allmenningen. Styret behandlet denne eiendommen på nytt i 2014, og ut fra nye opplysninger om driften av resterende innmark anser allmenningsstyret at Stenan for tiden har bruksrett i Oppdal Bygdealmenning. Bruksrettregisteret er grunnlaget for manntallet ved valg av allmenningsstyre, og ved eierskifte eller andre begivenheter som medfører endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmeretten ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis skriftlig underretning til allmenningsstyret. SETRER, HYTTER OG NAUST Setrer. I forbindelse med salg av Nordigard Lo har allmenningsstyret fattet følgende vedtak vedrørende Nordigardssætra på Loslia: Nordigardssætra på Loslia er en bruksrettseter, og de oppdyrkede arealene rundt seterhusa kan ikke selges i forbindelse med deling av landbrukseiendommen Nordigard Lo. Bygdeallmenningslovens 6-4 knytter seterretten til bruksretten, og bruksretten til de oppdyrkede arealene på Nordigardssætra vil være avhengig av om den utskilte parten av Nordigard fyller vilkårene for bruksrett i Oppdal Bygdealmenning. Seterhusene på Nordigardssætra er selgers eiendom, og dersom husene selges til ikke-bruksberettigede vil allmenningen kreve at det opprettes et punktfeste for bebyggelsen. I allmenningens bruksregler (pkt. 5.3) er det inntatt følgende bestemmelse vedrørende behandling av seterhus når bruksrett eller rett til opptatt seter er falt bort: «Utenfor regulerte hytteområder kan hus på nedlagte setre bare selges til bruksberettigede. Når særlige grunner foreligger kan dispensasjon gis av styret». Endringer i festeforhold: Feste nr. 9, hytte ved Orkelsjøen, overført fra Oddny Marie Sundseth til Robert Sundseth Øien. Feste nr. 11A, hytte ved Orkelsjøen, overført fra Svein Gorseth til Tone H. Bjørgen og Lars Bjørgen. Feste nr. 15, hytte og naust ved Søndre Snøfjelltjønn, overført fra Rolf Nerhoel til Erik R. Nerhoel. Feste nr. 39, part i hytte i Tjønnglupen, overført fra Marta Engens dødsbo til Inger Konstanse Tøn, Laila Martinsen, May Helena Engen, Mona Rita Engen og Grete Engen.

4 Feste nr. 105, part i hytte i Tjønnglupen, overført fra Magne Skjørstadhaug til Kjetil Skjørstadhaug. Feste nr. 149, hytte ved Unntjønna, overført fra Borgny Arnesen til Lars Erik Hansen. Feste nr. 180, hytte ved Orkelsjøen, overført fra Oddmund Morken til Ann Kristin H. Nyvold og Kjetil Nyvold. Feste nr. 191, hytte ved Søndre Snøfjelltjønn, overført fra Georg Olav Hagen til Andreas Hagen. Feste nr. 217, hytte ved Mjølktjønna, overført fra Mikael Hoel til Marius Farsund Hoel. Feste nr. 264, part i naust ved Langvatnet, overført fra Hans Jørgen Sæther til Stein Morten Forbregd, Per Ivar Forbregd og Stein Ola Fossheim. Oddmund Morken fikk tilbud om nytt feste på eksisterende båtnaust ved Orkelsjøen i forbindelse med salg av hytte der naustet ikke inngikk i salget. Dagfinn Østerli ble etter ønske om å få formalisert eierforhold til tomt for gammelt naust i Gjevilvassosen gitt tilbud om punktfeste på tomten med samme vilkår som for øvrige hytter og naust på allmenningens grunn. Tilbygg/nybygg/restaurering: Erik R. Nyseter fikk innvilget søknad om oppføring av ny hytte og nytt naust til erstatning av gammel bebyggelse ved Orkelsjøen. Troll Arkitekter på vegne av Narve Hårstad m.fl. fikk innvilget søknad om restaurering av gammelt uthus i Tjønnglupen. Erlend Sæterbø Hassel fikk innvilget søknad om tilbygg til hytte i Tjønnglupen. GAVER OG TILSKUDD Følgende søknader om gaver og tilskudd er behandlet i 2014: I 2014 ble det vedtatt å utvide bruksrettytelsene til å omfatte tilskudd til drenering av dyrkamark. Det ytes et allmenningstilskudd på 10% av utbetalt tilskudd fra Fylkesmannen. Ordningen ble gjort gjeldende for 2014 med tilbakevirkende kraft for tilskudd utbetalt fra Fylkesmannen i Totalt utbetalt kr ,-. I 2014 ble det totalt utbetalt kr ,- i allmenningstilskudd til bruksberettigede i forbindelse med innkjøp av gjerdemateriell. Det ble utbetalt kr ,- i samlet tilskudd til bruksberettigede som er medlemmer av Oppdal Landbruksrådgivning. Det er utbetalt kr ,- til skuddpremie for rødrev jaktsesongen 2013/2014. Det ble felt til sammen 62 rever. Oppdal Jæger & Fiskarlag ble innvilget en fellingstillatelse på simle og kalv i Knutshø villreinområde for jakta 2014 som gavepremie i forbindelse med treningsskyting og oppskyting, verdi kr. 3200,-.

5 Oppdal og Midtbygden skytterlag ble innvilget en fellingstillatelse på simle og kalv i Snøhetta villreinområde for jakta 2014 som gavepremie i forbindelse med treningsskyting og oppskyting, verdi kr. 3200,-. Det ble vedtatt å videreføre støtten til OJFL i form av sponsorskilt på skytebaneanlegget for årene , verdi kr. 3500,-. Aune Barneskole ble tildelt fellingstillatelse på simle/ungdyr på allmenningens grunn i Knutshø villreinområde i forbindelse med prosjektet «Reinsjakt i skolen», verdi kr. 2200,- Vinstradalsveien ble bevilget kr ,- i økonomisk støtte til arbeidet med å legge ned rør over Vinstra ved Oppestosætra. OASE/Framtidsverksted i Drivdalen ble bevilget kr ,- om økonomisk støtte til skilting langs E6 for å gjøre Drivdalen og de tilstøtende dal- og fjellområdene bedre kjent. En forutsetning for bevilgningen var at det ble gitt mulighet til å plassere informasjon om Oppdal Bygdealmenning på infotavlene som er planlagt oppført i forbindelse med prosjektet. I ettertid har OASE/Fremtidsverksted i Drivdalen takket nei til støtten på grunn av usikkerhet om når prosjektet kan gjennomføres. Fjell- og Fårikålfestivalen 2014 ble bevilget kr. 5000,- i økonomisk støtte til arrangementet. Vesle Orkelsjøveien ble bevilget kr ,- tilskudd til utbedring av seterveien. Nerskogrennet fikk kr. 500,- i gavepremie til arrangementet. Oppdal Bygdekvinnelag ble bevilget kr ,- i økonomisk støtte til utgivelse av matbok for Oppdal. Dovrehallen grendelag fikk kr. 500,- i gavepremie. Oppdal Demensforening ble bevilget kr. 500,- i støtte til Demensaksjonen Allmenningen har gitt Norsk Luftambulanse kr. 1900,- i bedriftsstøtte. Losråket veglag fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til veivedlikehold på den private veistrekningen fra E6 til bommen i Losliveien. Oppdal Landbruksrådgivning fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til studietur for sine medlemmer til Sveits og Østerrike i august Det er i tillegg gitt andre gaver til en samlet verdi av kr. 4000,- ANDRE SPØRSMÅL VEDR. ALLMENNINGENS GRUNN Allmenningen har inngått ny avtale med Oppdal Sten AS vedrørende bruddrettighetene til skiferbruddet i Svahøa som ble overført fra Andreas Hagen til Oppdal Sten AS. I tillegg er det inngått ny avtale mellom allmenningen og Andreas Hagen vedrørende betaling for uttak av skifer som er avtalt mellom Hagen og Oppdal Sten AS.

6 Sørøyåsen Hytteforening ble gitt tillatelse til oppføring av gapahuk i området som ligger ovenfor elva på vestsiden av saubrua over Minnilla. I 2014 har Driva kraftverk gjennomført fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Det som skulle undersøkes var i hovedsak effekter av fiskeutsettinger i regulerte vatn; Gjevilvatnet, Dalsvatnet, Ångardsvatnet og Tovatna. Vitenskapsmuseet og NINA har hatt ansvaret for å utføre oppdraget. Undersøkelsene ble utført i to omganger i feltsesongen 2014, og det er planlagt sluttrapportering våren Resultatet av disse undersøkelsene kan medføre at allmenningsstyret må se på fiskereglene for Gjevilvatnet på nytt, men dette vil tidligst skje i 2015 med eventuelle endringer som gjøres gjeldende fra fiskesesongen Allmenningen har mottatt et krav om refusjon av fiskekort på grunn av lav vannstand i Gjevilvatnet sommeren Styret avviste kravet med følgende begrunnelse: Såfremt det ikke er brudd på konsesjonsvilkårene for reguleringen av Gjevilvatnet vil vannstanden i vatnet til de forskjellige årstider være avhengig av naturgitte forhold som allmenningen ikke rår over. Av den grunn ser ikke allmenningsstyret å kunne refundere fiskekort som ikke har vært benyttet. Allmenningen har søkt om tiltaksmidler i Knutshø landskapsvernområde for å gjennomføre tiltak for å bedre villreintrekket over bilveien på strekningen Ryen/Ytre Veslvonskardet mot Veslvonslægeret. Allmenningstyret foreslår å legge ned parkeringsplassen ved kjøresporet til Elgsjøen, og tilrettelegge for parkering med en plass ved Ytre Veslvonskaret og en plass nærmere Veslvonslægeret. Mellom disse parkeringsplassene vil de ikke bli tillatt med parkering langs veien. Arbeidet med anlegg av nye parkeringsplasser er planlagt gjennomført i barmarksesongen før reinsjakta 2015 dersom de nødvendige tillatelsene til å gjennomføre tiltaket er på plass. Oppdal kommune og Dovrefjell nasjonalparkstyre har i 2014 gitt allmenningen dispensasjon til å sette opp en ny oppsynsbu i nærheten av buene i Tjønnglupen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det er inngått kontrakt med Rindalshytter AS om levering av byggesett til en bindingsverkhytte (24m2), og bua er planlagt oppført sommeren Rypetakseringen i 2014 viste en nedgang i forhold til bestanden i 2013, og det vedtatt at det ikke skulle åpnes for fritt salg av småviltkort til utenbygdsboende etter 15. oktober. ADMINISTRASJON Administrasjonen i Oppdal Bygdealmenning har utført 4652 timeverk i Dette tilsvarer 2,6 årsverk. Allmenningen har i 2014 solgt tjenester til Statens naturoppsyn i forbindelse med oppsyn med verneområder, skadedokumentasjon, feltarbeid moskus, bestandsregistrering av store rovdyr og andre registreringsoppdrag. Tjenestesalget utgjorde til sammen 540 timeverk. Norsk institutt for naturforskning har kjøpt 177 timeverk i forbindelse med fjellrevprosjektet. Sekretær og kassererfunksjonen for Knutshø villreinutvalg har siden 2012 vært lagt til Oppdal Bygdealmenning. Tjenestesalget i 2014 utgjorde til sammen 123 timeverk.

7 Oppdal Bygdealmenning har som tidligere år hatt oppsynsansvar under villreinjakta for alle rettighetshavere i Snøhetta- og Knutshø villreinområder innen kommunen. Tjenestesalget til andre rettighetshavere etter fordeling på antall fellingstillatelser utgjorde til sammen 92 timeverk. Det er solgt 76 timeverk i forbindelse med leiekjøring med snøskuter vinteren Feltaktiviteten på Oppdal Bygdealmennings grunn dokumenteres i rapportene Fiske i OBA, Småviltjakt i OBA, Reinsjakt i OBA. ARBEIDSMILJØET. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Sykefraværet for 2014 var totalt 0,5 %. I timer var sykefraværet 25 timer. Det har ikke vært skader eller ulykker i I styret for allmenningen er det 3 kvinner og 4 menn. Allmenningen har hatt 5 ansatte gjennom året, der 3 er på deltid/sesonghjelp. Blant de ansatte var det 1 kvinne og 4 menn. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen. Styret takker samtlige som har vært tilknyttet bedriften i ÅRETS OVERSKUDD. Årsresultat/overskudd for 2014 som viser kr ,- tillegges egenkapitalen jfr. allm.loven Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av allmenningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at denne forutsetningen er tilstede. Virksomheten drives fra Oppdal kommune. Oppdal, Lars Rise (formann) Narve Hårstad (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Stein Aasmud Ørstad Anna Bakk Ingolf Røtvei (allm.best.)

8 RESULTATREGNSKAP Salgs- og driftsinntekt Note Salg, avgiftspl Steinbrudd, avgiftspl Tjenestesalg, avgiftspl Villreinjakt Storviltjakt Småviltjakt Fiskekort Hytteutleie Hyttebygsel Bygsel heiser Steinbrudd Erstatning Trollheimen Reguleringsavgifter Salg av kart, div Refusjoner Gevinst v avgang driftsmidler Sum salgs- og driftsinntekt Driftsutgifter: Lønn Styrehonorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Utstyrsgodtgjørelse Pensjon Sum lønnskostnader Avskrivninger Fortsetter neste side

9 Fortsatt fra forrige side Kontonavn Note Bensin skuter Leie lokaler Lys/varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikeh./drift hytter Vedlikeh./drift klekkeri Vedlikeh./drift utstyr Vedlikehold skuter Honorar regnskap/revisjon Advokatbistand Kontorrekvisita EDB-utgifter Aviser/tidsskrifter/bøker Møter/kurs/oppdatering Telefon Porto Bilgodtgj. oppg.pliktig Reise etter regning Diettgodtgj. oppg.pliktig Salgsprovisjoner fiske Salgsprovisjoner jakt Annonser Brosjyrer/salgsmatriell Kontingenter Gaver/tilskudd Tilskudd gjerdemateriell Tilskudd forsøkringkontingent Tilskudd drenering jord Forsikringspremier Møter Tap på fordringer 595 Øredifferanser -5-5 Årsmelding Bankgebyr Andre driftskostnader Sum lønns- og driftskostnader Fortsetter neste side

10 Fortsatt fra forrige side Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter Ord. resultat før skattekostn Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat

11 BALANSERAPPORT Note Eiendeler Klekkeriet Unndalshytta Vesle Orkelsjø Jervbua Heimtjønnshytta Orkelsjøhytta Anlegg under utførelse Inventar Tilhenger Snøskuter Vital premiefond Sum anleggsmidler Kundefordringer Påløpte renteinntekter Forskuddsbetalt pensjonsforsikring Forskuddsbetalt forsikring Kontanter Oppdalsbanken Skattetrekkskonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Betalbar skatt, ikke utl Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skattefogden Påløpt arbeidsgiveravgift Arb.giveravg. feriepenger Periodisering feriepenger SUM EGENKAPITAL/GJELD Oppdal, Lars Rise Narve Hårstad Anna Bakk (formann) (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi S. Størvold Stein Aasmund Ørstad Ingolf Røtvei (allm.best.)

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.13: Formann: Lars Rise 2012-2016 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 Årsberetning og regnskap 2010 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

for BRUKSRETTSUTØVELSE

for BRUKSRETTSUTØVELSE RETNINGSLINJER for BRUKSRETTSUTØVELSE 2006 Veiledende retningslinjer til støtte for styrets skjønn i bruksrettsspørsmål NORSK ALMENNINGSFORBUND - 2- Innledning. I formålet til Norsk Almenningsforbund står

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.

Årsberetning 2014. holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Årsberetning 2012. Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning. Årsberetning 2012 Årsberetning 2014 Sjekk vår hjemmeside www.veldre-almenning.no Side 1 Årsmøte holdes på Brumundheimen torsdag 23. april 2015 kl. 18.30. Husk påmelding innen mandag 20. april, av hensyn

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009. ÅRSMELDING 28 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 29. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 19. 2. Velge 2 for undertegning av protokollen 3. Årsmelding og regnskap for 28 4.

Detaljer

Årsmøte. Styret Martin Skramstad

Årsmøte. Styret Martin Skramstad ÅRSMELDING 2014 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 27. mars 2015 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding og regnskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer