OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011"

Transkript

1 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Valgt for perioden Formann: Lars Rise Nestformann: Narve Hårstad Styremedlemmer: Anita Schive Bjerkaas Nils Petter Hårstad Erik Ottvad Randi Størvold Tore Wolden Varamedlemmer: Albert Bakk Ola Vik Ola K. Gorseth Anna Bakk Arnt Erik Dale Øyvind Aalbu Bøe Hans Bøe Det er i perioden avholdt 4 styremøter og behandlet 48 enkeltsaker. Årsmøtet ble avholdt på Quality Oppdal Hotell 26. april. Det deltok 15 bruksberettigede inkludert styret og ansatte. Det er i perioden registrert 382 inn- og utgående skriv. Administrasjon Ingolf Røtvei Håvard Rønning Liv Flå (deltid) Haldor Haugland (deltidsoppsyn) Representasjon Styret og administrasjon har vært representert i følgende styrer, utvalg og arbeidsgrupper: - Norsk Almenningsforbund, Lars Rise - Snøhetta villreinutvalg, Lars Rise - Fou-prosjekt Snøhetta, Lars Rise - Fou-prosjekt Knutshø, Narve Hårstad - Knutshø villreinutvalg, Narve Hårstad - Oppdal Beite- og rovviltutvalg, Anita S. Bjerkaas 66

2 Allmenningen har vært representert ved styremedlemmer eller administrasjon på følgende møter og kurs: - Årsmøte og fagsamling Norsk Allmenningsforbund, Honne - Årsmøte Knutshø Villreinutvalg, Kvikne - Årsmøte Snøhetta Villreinutvalg, Kongsvold - Rovviltkontaktsamling SNO, Rindal - Fagsamling tjenesteytere SNO, Hjerkinn - Oppsynsmøter for Snøhetta- og Knutshø villreinområder, Kongsvold - Orienteringsmøte Vekve kraftverk, Oppdal BRUKSRETTREGISTER Styret plikter i henhold til bygdeallmenningsloven med visse mellomrom å gjennomgå bruksrettsregisteret slik at dette er ajour med hensyn til om de bruk som er registrert oppfyller kravet til fortsatt allmenningsrett. I 2008 ble det gjort vedtak om bortfall av bruksrett for gnr. 21 bnr. 1 Pikhaugen, og styret behandlet saken på nytt i Da det ikke ble framlagt nye opplysninger som kunne hatt betydning for bruksretten fastholdt styret vedtaket om bortfall av bruksrett for Pikhaugen. Bruksrettregisteret er grunnlaget for manntallet ved valg av allmenningsstyre, og ved eierskifte eller andre begivenheter som medfører endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmeretten ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis skriftlig underretning til allmenningsstyret. SETRER, HYTTER OG NAUST Setrer: Kristin Tande Solberg og Olaf Solberg ble gitt tillatelse til å føre opp 5 bygninger på Melessetra i Ålmdalen. Søknaden ble vurdert ut fra et reelt jordbruksmessig behov, og det ble gitt tillatelse til oppføring av seterbu, seterfjøs, 2 uthus og jordkjeller samt opprusting av kjøresporet fra Orkelsjøveien og ned til setervangen. Endringer i festeforhold: - Feste nr. 22, part i hytte og naust ved Ristjønna, overført fra Aud Johanne Bjerke og Kjell Olav Håvimb til Knut Håvimb. - Feste nr. 64, part i hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Bente Berg til Siri Berg og Hege Duås. - Feste nr. 97, hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Magne Ørstad til Tove Talsnes Ørstad. - Feste nr. 112, hytte i Veslvonin, overført fra Terje Volden til Irene Bøaseter og Terje Strand. - Feste nr. 174, hytte ved Langtjønna, overført fra Johan Hindseth til Grete Mette Stenkløv. - Feste nr. 200, hytte ved Vesle-Orkelsjøen, overført fra Martha Gorseth til Sigrid Finne. - Feste nr. 266, part i naust ved Unndalsvatnet, overført fra Inga Lauritzen til Arnfinn Lauritzen. 67

3 - Feste nr. 266, part i naust ved Unndalsvatnet, overført fra Oskar Lauritzen til Vigdis Lauritsen Thun. - Feste nr. 296, naust ved Unndalsvatnet, overført fra Erling Svendstad til Reidar Duås. - Feste nr. 315, dobbeltnaust ved Unndalsvatnet, overført fra Daniel A. Taagvold og Stein Roar Nyvold til Henning Kjønli og Knut Kjønli. Tilbygg/nybygg/restaurering: - Ålma-Gissingerbekken beitelag fikk innvilget søknad om feste på gjeterbu ved Lertjønna i nærheten av eksisterende hytter på østsiden av tjønna. - Det ble gitt tillatelse til at Kamtjønnbua som ble tatt snøskred i 2010 blir gjenoppbygd på ny tomt på østsiden av Kamtjønnin. - Esten Vassli fikk innvilget søknad om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen. Feste nr Sverre Strand fikk innvilget søknad om å få beholde eksisterende uthus på feste nr. 113 ved Orkelsjøen. Uthuset ble krevd fjernet i forbindelse med søknad om nybygg av hytte i Olav Torve fikk innvilget søknad om oppføring av ny hytte til erstatning for eksisterende hytte ved Hammerbekktjønna. Feste nr Karin Lervik Rolvsjord fikk innvilget søknad om oppføring av nytt anneks til erstatning for eksisterende anneks til hytte ved Langtjønna. Feste nr GAVER OG TILSKUDD Følgende søknader om gaver og tilskudd er behandlet i 2011: - Oppdal Bondelag ble gitt kr ,- i økonomisk støtte til bokprosjekt i forbindelse med bondelagets 200-års jubileum. - Det ble bevilget kr ,- i tilskudd til oppgrusing av Vinstradalsveien på strekningen Ryin Veslvonlægret. - Oppdal Spell- og dansarlag ble gitt kr 6 250,- i økonomisk støtte i form av annonse i programhefte i forbindelse med at laget arrangerte Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Villmarken 4H fikk kr ,- i økonomisk støtte til fylkesleir i Oppdal i Det ble bevilget kr ,- i tilskudd til Orkeldal-Unndalsvegen til anskaffelse av nytt bomsystem. - Det ble gitt avslag på søknad om økonomisk støtte til oppføring av pilegrimskapell i Vinstradalen. - Allmenningen har utbetalt kr ,- til skuddpremie for rødrev jaktsesongen 2010/2011. Det ble felt til sammen 112 rev. - I 2011 ble det totalt utbetalt kr ,- i allmenningstilskudd til bruksberettigede i forbindelse med innkjøp av gjerdemateriell. - Det ble utbetalt kr ,- i samlet tilskudd til bruksberettigede som er medlemmer av Oppdal Landbruksrådgivning. - Oppdal Jæger & Fiskarlag ble innvilget en fellingstillatelse på fritt dyr under 50 kg i Knutshø villreinområde for jakta 2011 som gavepremie i forbindelse med 68

4 treningsskyting og oppskyting, verdi kr 2200,-. I tillegg ble det gitt kr 3500,- i økonomisk støtte til OJFL i form av sponsorskilt på skytebaneanlegget for årene og kr 500,- i gavepremie i forbindelse NM Nordisk Jaktskyting. - Skytterlagene i Oppdal ble innvilget en fellingstillatelse på fritt dyr under 50 kg i Knutshø villreinområde for jakta 2011 som gavepremie i forbindelse med treningsskyting og oppskyting, verdi kr 2200,-. - Det ble bevilget kr 1900,- i bedriftstøtte til Norsk Luftambulanse. - Fjell- og Fårikålfestivalen 2011 ble bevilget kr 5000,- i økonomisk støtte til arrangementet. - Oppdal beite- og rovviltutvalg/oppdal kommune ble bevilget kr ,- i tilskudd til utprøving av radiobjøller på sau. - Oppdal Båtservice AS fikk avslag på søknad tilskudd til båtdrift på Gjevillvatnet. - Carl H. Brox fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt. - Nerskogrennet og Almannbergjet Opp fikk hver kr 500,- til gavepremier til arrangementene. - Det er i tillegg gitt andre gaver til en samlet verdi av kr 4120,- ANDRE SPØRSMÅL VEDR. ALLMENNINGENS GRUNN Oppdal Sykkelklubb ble gitt tillatelse til å benytte strekningen Veslvonin Karilægret i forbindelse med sykkelritt for årene med de begrensninger som ble gitt i kommunestyrets vedtak. Allmenningsstyret vil som tidligere evaluere bruken av dette området til sykkelritt hvert år etter at rittet er gjennomført og tar forbehold om at tillatelsen til å benytte allmenningens grunn kan bli trukket tilbake dersom det viser seg at rittet medfører økt terrengslitasje eller negative konsekvenser for dyreliv og naturmiljø. Arve Krovoll fikk tillatelse til å ta ut inntil 5 favner ved per år i Minilldalen i perioden I 2011 ble det gjort endringer i allmenningens fiskeregler for Gjevillvatnet. Det ble innført forbud mot fiske med garn og liner i perioden fra og med 1. september til og med 30. september. Allmenningsstyret har avgitt uttalelse til Norsk Allmenningsforbund vedrørende revisjon av rundskrivene om allmenningslovene. Allmenningens utleiehytte ved Unndalsvatnet gjennomgikk en omfattende restaurering sommeren Det ble støpt plate under hele hytta og inngangspartiet ble ombygd. Arbeidet ble utført av firmaet Olav Solberg AS. Styret i Vinstradalsvegen fikk tillatelse til å legge om veien på allmenningens grunn der det er nødvendig for å unngå flomskader. I 2010 rettet allmenningsstyret en henvendelse til Dovrefjell nasjonalparkstyre om en rammeavklaring for oppføring av åpne buer i verneområdene, og etter å ha fått svar på henvendelsen i 2011 vedtok allmenningsstyret å utarbeide en byggesøknad om oppføring av oppsynsbu ved Hesthåggåtjønna utenfor grensen til nasjonalparken. 69

5 En henvendelse om å få utlevert allmenningens styreprotokoller for perioden i forbindelse med en studie av bygdeallmenninger og statsallmenninger ble avslått med bakgrunn i resultatet av forskningsprosjektet som allmenningen ble presentert etter gjennomgang av allmenningens arkiv og styreprotokoller på 1990-tallet. Etter gjennomgang av småviltjakta i allmenningen vedtok styret at dagens ordning med kortsalg, jaktfelt og perioder beholdes uendret for jaktåret Administrasjonen ble gitt fullmakt til å lage et forenklet opplegg for taksering av lirype for å få en bedre oversikt i flere områder av allmenningen. ADMINISTRASJON Administrasjonen i har utført 5240 timeverk i Dette tilsvarer 2,7 årsverk. Allmenningen har i 2011 solgt tjenester til Statens naturoppsyn i forbindelse med oppsyn med verneområder, skadedokumentasjon, feltarbeid moskus, bestandsregistrering av store rovdyr og andre registreringsoppdrag. I tjenestesalget på moskus inngår prøvetaking og innrapportering av død moskus til helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt for veterinærinstituttet og fallviltomsetning til inntekt for viltfondet. Tjenestesalget utgjorde til sammen 690 timeverk. Norsk institutt for naturforskning har kjøpt 362 timeverk i forbindelse med fjellrevprosjektet, merkeprosjekt villrein og utplassering av åtekamera. Snøhetta- og Knutshø villreinutvalg har kjøpt tjenester i forbindelse med tellinger og kjeveinnsamling. Tjenestesalget utgjorde til sammen 29 timeverk. Statskog har kjøpt 3 timeverk i forbindelse med kontrollveiing av elg felt på Kongsvold utmåling. har som tidligere år hatt oppsynsansvar under villreinjakta for alle rettighetshavere i Snøhetta- og Knutshø villreinområder innen kommunen. Tjenestesalget til andre rettighetshavere etter fordeling på antall fellingstillatelser utgjorde til sammen 108 timeverk. Det er solgt 7,5 timeverk i forbindelse med snøskutertransport til private hytter i allmenningen. Feltaktiviteten på s grunn dokumenteres i rapportene Fiske i OBA, Småviltjakt i OBA, Reinsjakt i OBA. ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Sykefraværet for 2011 var totalt 0,42 %. I timer var sykefraværet 22,5 timer. I styret for allmenningen er det 2 kvinner og 5 menn. Allmenningen har hatt 7 ansatte gjennom året, der 5 er på deltid/sesonghjelp. Blant de ansatte var det 1 kvinne og 6 menn. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen. Styret takker samtlige som har vært tilknyttet bedriften i

6 ÅRETS OVERSKUDD Årsresultat/overskudd for 2011 som viser kr ,24 tillegges egenkapitalen jfr. allm.loven Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at denne forutsetningen er tilstede. Oppdal, Lars Rise (formann) Narve Hårstad (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Erik Ottvad Tore Wolden Ingolf Røtvei (allm.best.) Rein på vandring på Risberget. Foto: Ingolf Røtvei. 71

7 RESULTATREGNSKAP Salgs- og driftsinntekt Salg, avgiftspl Steinbrudd, avgiftspl Tjenestesalg, avgiftspl Villreinjakt Storviltjakt Småviltjakt Fiskekort Hytteutleie Hyttebygsel Bygsel heiser Steinbrudd Erstatning Trollheimen Reguleringsavgifter Salg av kart, div Refusjoner Erstatninger Sum salgs- og driftsinntekt Driftsutgifter: Lønn Styrehonorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Utstyrsgodtgjørelse Pensjon Sum lønnskostnader Avskrivninger Fortsetter neste side 72

8 Fortsatt fra forrige side Kontonavn Bensin skuter Leie lokaler Lys/varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikeh./drift hytter Vedlikeh./drift klekkeri Vedlikeh./drift utstyr Vedlikehold skuter Honorar regnskap/revisjon Advokatbistand Kontorrekvisita EDB-utgifter Aviser/tidsskrifter/bøker Møter/kurs/oppdatering Telefon Porto Bilgodtgj. oppg.pliktig Reise etter regning Diettgodtgj. oppg.pliktig Salgsprovisjoner fiske Salgsprovisjoner jakt Annonser Brosjyrer/salgsmatriell Kontingenter Gaver/tilskudd Tilskudd gjerdemateriell Tilskudd forsøkringkontingent Forsikringspremier Møter Årsmelding Bankgebyr Andre driftskostnader Sum lønns- og driftskostnader Fortsetter neste side 73

9 Fortsatt fra forrige side Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter 129 Ord. res. før skattekostn Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat

10 BALANSERAPPORT 2011 Eiendeler Klekkeriet Unndalshytta Vesle Orkelsjø Jervbua Heimtjønnshytta Orkelsjøhytta Inventar Snøskuter Vital premiefond 132 Kundefordringer Påløpte renteinntekter Kontanter Oppdalsbanken Oppdalsbanken Skattetrekkskonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skattefogden Påløpt arbeidsgiveravgift Arb.giveravg. feriepenger Periodisering feriepenger SUM EGENKAPITAL/GJELD Oppdal, Lars Rise Narve Hårstad Erik Ottvad (formann) (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Tore Wolden Ingolf Røtvei (allm.best.) 75

11 76

12 77

13 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2011 Oppsyns- og fellingsrapport 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller underlagt. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultatet på den grunn oppsynet i OBA har ansvaret for. Rapporten tar også sikte på å gi rettighetshaverne et grunnlag for vedtak i saker som berører forvaltning av villrein innen Snøhetta og Knutshø villreinområder, og inngår som bilag til OBAs årsmelding. Samtlige oppsyn underlagt OBA er tildelt begrenset politimyndighet av Sør-Trøndelag politidistrikt. OBAs nærmeste overordnede i oppsynssammenheng er Oppdal lensmannskontor. Rapporten er i første rekke tilstilet disse to etater. 1.1 TILDELING Tildeling av villreinjakt skjer i henhold til 6.2 i Bruksregler for ved at søkere grupperes i prioritert rekkefølge slik: A) Bruksberettigede i henhold til manntallet har fortrinnsrett. B) Tidligere bruksberettigede (Eiere av bruket i minst 10 år, bosatt i Oppdal). C) Innenbygdsboende i Oppdal kommune. D) Personer som ikke omfattes av A, B eller C. Denne andelen skal være på minst 10 % av samlet antall tildelinger. I de tilfeller der søkere hadde lik ansiennitet ble det foretatt loddtrekning. Tildeling av kategori dyr skjedde også etter loddtrekning. Trekningen ble som tidligere foretatt av Oppdal lensmannskontor. 1.2 PRISER Tabell 1. Priser for villreinjakt i Kategori Fritt dyr Kløftbukk Simle/ungdyr Kalv Innenbygds Utenbygds Det kreves ikke inn fellingsavgift fra jegerne. 1.3 ENDRING AV JAKTTIDER OG BESTEMMELSER Jakttiden i Snøhetta var 20.aug til og med 15. sept, og i Knutshø 20. aug. til og med 21. sept. Det var full fellesjakt på kalv i Knutshø i siste midtuke (12.sept.-16.sept). Det var full fellesjakt i Snøhetta øst i to perioder à tre dager ( sept og sept). 78

14 2 OPPSYNSDEL AV RAPPORTEN 2.1 FELLESJAKTAVTALER OG VURDERING AV DISSE KNUTSHØ OBA hadde som i foregående år avtaler om fellesjakt med Langvelldalen Setersameie (KHØ 031), Gåvålia (KHØ 030) og Statsskog SF (KHØ 08, 09A, 09B og 010). Avtalene var gjensidige og gjeldende i hele jakttida. Av 67 dyr felt på OBA-kort er fellingssted påført på 67 kort. Av disse ble 16 (24 %) felt på Drivstuutmålet, 1 dyr (1 %) på Kongsvollutmålet og 50 (75 %) på egen grunn. Disse tallene er omtrentlige, da fellingsstedene ikke er koordinatfestet. Avtalen om overgang mellom rettighetshavere i Tynset/Rennebu og ble opprettholdt i Til sammen 45 jegere fra T/R kunne drive jakt på OBAs grunn, fordelt på 3 midtukeperioder. Området mellom Vinstradalen/Bøasetervegen og Drivdalen ble holdt utenfor avtalen. Avtalen ble kompensert med 10 fellingstillatelser. Det har i årene eksistert en fellesjaktavtale for kalvekort i Knutshø. I 2011 var det også fellesjaktavtale for kalvekort i siste midtuke ( ). Ingen jegere med kalvekort fra OBA felte kalv utenfor Oppdal. Avtalen har ikke hatt vesentlig betydning for fellingsresultatet i Oppdal i årene SNØHETTA Alle rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde hadde fellesjakt hele jakttida (/Sivert Sæteren (SNØ 3&5), Statsskog Sør- Norge (SNØ 1 & 2), Dindal Sameie (SNØ 6), Lønset Grunneierlag (SNØ 7) og Soløyfjellet fjellsameie (SNØ 37)). Avtalen om et indre felles jaktområde på ca 260 km 2 midt i villreinområdet ble opprettholdt med samme grenser som i Dette omfattet ca 110 km 2 i Lesja (Dalsida Statsalmenning), ca 100 km 2 i Sunndal (Sunndal Statsallmenning) og ca 50 km 2 i Oppdal (Oppdal Bygdealmenning). Alle jegere med kort utstedt i Snøhetta øst villreinområde kunne jakte innen fellesjaktområdet hele jakttida. På kort utstedt av ble det ikke felt dyr i Lesja eller i Sunndal, som normalt har avtalen ingen positiv effekt for OBA. Hvor mange dyr som ble felt innen Oppdals del av det indre felles jaktområde på kort utstedt av rettighetshavere utenfor Oppdal er ukjent. Det ble opprettet en avtale om full fellesjakt i hele Snøhetta øst villreinområde (Med unntak av Dovre kommune) i dagene september og september. Det ble registrert 1 felling på OBA-kort på Lesja i disse periodene, og avtalen hadde derfor liten effekt for OBA. Av de 62 felte dyr på OBA-kort var fellingssted påført på 62 kort. Av disse ble 29 (47 % av de felte dyrene) felt på Kongsvoldutmålet, 1 (2 %) i Lesja og 32 (52 %) på egen grunn. Disse tallene er omtrentlige, da fellingsstedene ikke er koordinatfestet. 2.2 OPPSYN OG MANNSKAP Til å ivareta oppsynsfunksjonen på egen og kontraktsfestet grunn i begge villreinområder har OBA engasjert 1 deltidsoppsyn (Haldor Haugland) i tillegg til 2 heltidsansatte oppsyn (Ingolf Røtvei og Håvard Rønning). Oppsynsleder i Oppdals del av Knutshø villreinområde og Snøhetta villreinområde var Ingolf Røtvei. Politiførstebetjent Arne Granlund var engasjert av Snøhetta villreinutvalg som oppsynsleder for hele Snøhetta villreinområde. Samtlige oppsynsmenn har gjennomført godkjent 40-timers oppsynskurs, og har tildelt begrenset 79

15 politimyndighet. Oppsynsnivået vært relativt stabilt de senere år (tabell 2). Variasjonene er størst i Knutshø, og avhenger blant annet av jakttid, kvoter og spesielt av mengden dyr man har hatt på terrenget. Tabell 2. Antall oppsynsdager innen OBAs oppsynsområde i årene : År Snøhetta Knutshø Sum dager (Ikke jakt) INFORMASJON Før, under og etter jakta ble det gitt informasjon om blant annet dyrenes fordeling, fellinger, frister for innlevering av kjever og kort, fellesjakt med mer via Opdalingen og Opp-avisa. Informasjonstelefonene for Knutshø og Snøhetta var i drift hele jakta. Alle jegere fikk informasjonsfolder vedrørende jakt og jaktutøvelse, utarbeidet av villreinutvalgene. 2.4 ØKONOMI Oppsynskostnader per fellingstillatelse varierer fra år til år (tabell 3). Endringer i kvotestørrelser og hvor dyra står under jakta påvirker kostnaden. Tabell 3. Oppsynskostnader pr. fellingstillatelse for årene År Kostnad * * Kun jakt i Knutshø villreinområde 80

16 2.5 SAMMENDRAG AV OPPSYNSVIRKSOMHETEN Tabell 4. Oppsynsvolum og kontroller i 2011 (Politi og SNO unntatt): Tekst Knutshø Snøhetta Sum Antall oppsynsdager Antall timer i felt Sett antall rein Informerte Kontroller før felling Kontroller under slakting Kontroller under transport Fall sett, ikke kontrollert Skadde dyr sett av oppsyn Skadde dyr avlivet av oppsyn Skadde dyr avlivet av jegere Dyr funnet døde Uregelmessigheter m. kort Uregelmessigheter med våpen Saker oppgjort på stedet (OPS) Anmeldelser UREGELMESSIGHETER OG ANMELDELSER Tabell 5. Utvikling innen OBAs oppsynsområde i begge villreinområder med hensyn til ulike forseelser og irregulær avgang av dyr i perioden : Tekst/År Anmeldelser OPS-saker Irregulær avgang Irregulær avgang i 2011: Knutshø: 0 Snøhetta: 0. OPS-sakene i 2011 dreier seg stort sett om gebyrsaker og manglende underskrifter på kontrollkort. 2.7 SAMBAND Oppsynet hadde også i 2011 tilgang til forsvarets samband på Snøhetta, som dekker store deler av Knutshøområdet og Snøhettaområdet, og ble brukt av oppsyn i begge villreinområder. 81

17 3 FELLINGSDEL AV RAPPORTEN 3.1 SNØHETTA REINENS FORFLYTNING GJENNOM JAKTA Selv om årets jakt bar preg av sørlig vindretning var det generelt jevnt bra med dyr på Oppdalsgrunn gjennom hele jakta i 2011, men det ble felt flest dyr de to første jaktukene (se figur 1 s.86) FELLINGSTABELL MED VALD OG TYPE DYR FELT Tabell 6. Kvoter og fellingstall for rettighetshavere innen Oppdal kommune Vald/Rettighetshaver Kvote Felt Felling % SK BK US UB VS VB 1/2 Statsskog Sør-Norge , /4/5 OBA/Sæteren , Dindal Sameie , Lønset grunneierlag , Soløyfjellet fjellsameie , Sum/snitt , SK: Simlekalv BK: Bukkekalv US: Ung simle UB: Ung bukk VS:Voksen simle VB: Voksen bukk FELLING PÅ FORSKJELLIGE KORTTYPER Tabell 7. Felling for hele Oppdal kommune fordelt på type dyr Kalv Simle/ungdyr Voksen bukk Antall felt % av felling 19,1 49,4 31,5 Tabell 8. Felling fordelt på korttyper, samt fellingsprosent på de forskjellige korttyper for s kvote i Snøhettaområdet Korttype Kvote Felt Felling % SK BK US UB VS VB Fritt Kløftbukk Simle/Ungdyr Kalv Fellingsprosenten for fritt dyr, kløftbukk og simle/ungdyr en del høyere enn for kalvekort. Dette skyldes trolig at jegere med simle/ungdyr og kalv prioriterer simlekortet før kalvekortet. 82

18 3.1.4 VEIING, KJEVEINNSAMLING OG SLAKTEVEKTER Kjeveinnsamling og nøyaktig veiing av slakt er viktig for forvaltning av stammen, da det gir data om alderssammensetning, vekst og kondisjon. Av 62 dyr felt på kort utstedt av Oppdal Bygdealmenning ble 95 % av kjevene innlevert. Av disse ble 47 % veid. Innleverings- og veieprosent avviker ikke i stor grad fra tidligere år (tabell 9). Tabell 9. Innleveringsprosent og prosent nøyaktig veid År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid , Ikke jakt Tabell 10. Slaktevekter (kg) for forskjellige kategorier dyr, bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt 18 21, Min vekt , ,5 Snittvekt 15,5 17, ,6 40,6 51,5 57,9 SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort, VB2: Voksen bukk felt på kløftbukkort, VB3: voksen bukk felt på fridyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 3.2 KNUTSHØ REINENS FORFLYTNING GJENNOM JAKTA Årets jakt bar preg av sørlig vind og at hovedmengden av dyra sto på Folldalsgrunn store deler av jakttida. Det ble en lav fellingsprosent på OBAs kort. Flest fellinger ble registrert i 4. jaktuke (se figur 1 s. 86). 83

19 3.2.2 FELLINGSTABELL MED VALD OG TYPE DYR FELT Tabell 11. Kvoter og fellingstall for rettighetshavere innen Oppdal kommune: Vald/Rettighetshaver Kvote Felt Felling% SK BK US UB VS VB O8/10 og OD11 Statsskog , O7A/7B OBA , O30 Gåvålia , O31 Langvelldalen 3 0 0, Sum/snitt , SK: simlekalv BK: Bukkekalv US: Ung simle UB: Ung bukk VS: Voksen simle VB: Voksen bukk. 10 kort fra T/R (vederlag for fellesjakt) er ikke tatt med i statistikken FELLING PÅ FORSKJELLIGE KORTTYPER Tabell 12. Felling fordelt på korttyper, samt fellingsprosent på de forskjellige korttyper utstedt av (inkludert 10 TOR-kort). Korttype Kvote Felt Fellings% SK BK US UB VS VB Fritt , Fritt under , Simle/Ungdyr , Kalv , Fellingsprosenten for fritt dyr, fritt under 50 kilo og simle/ungdyr en del høyere enn for kalvekort. Dette skyldes trolig at jegere med simle/ungdyr og kalv prioriterer simlekortet før kalvekortet. Tabell 13. Fellinger på kort utstedt av rettighetshavere i Oppdal kommune fordelt på type dyr. Kalv Simle/ungdyr Voksen bukk Antall felt % av felling 15,7 61,8 33, VEIING OG KJEVEINNSAMLING. SLAKTEVEKTER Av dyr felt på kort utstedt av OBA ble 100 % av kjevene innlevert (tabell 14). Det ser ikke ut til at premiering av innlevering av kjever har hatt effekt i Oppdal i det hele tatt, da over 90% av kjevene ble levert i årene før man startet premiering. Andelen veide dyr i 2011 var 58 %, som i likhet met fjoråret er noe lavere enn tidligere år. 84

20 Rein på Risberget i reinsjakta. Foto Ingolf Røtvei Tabell 14. Innleveringsprosent og andel nøyaktig veid i årene År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid * * Knutshø villreinutvalg innførte en ordning hvor jegere som leverer kjeve fra veide dyr er med i trekning av to fridyrkort, fra 2010 ett fridyrkort. 85

21 Tabell 15. Slaktevekter for forskjellige kategorier dyr fra kjever på OBA-kort. Bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. Kategori dyr SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt Min vekt Snittvekt 18,7 18,3 36,6 34, ,4 - SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på Fritt under 50 kilo, VB2: voksen bukk felt på fridyrkort og VB3: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 4 FELLINGSDATOER FORDELT PÅ JAKTUKER I Snøhetta ble det felt bra med dyr på mange datoer de to første ukene. Det sto mindre rein på Oppdalsgrunn i Snøhetta de to siste jaktukene. I Knutshø ble det generelt felt lite dyr, men i uke 4 var det relativt mange fellinger (figur 1). Antall fellinger fordelt på jaktuke Antall felte villrein Knutshø Snøhetta 5 0 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Figur 1. Antall fellinger pr. jaktuke på kort utstedt av. 86

22 Kart over fellingssteder i Snøhetta 87

23 Kart over fellingssteder i Knutshø (inkluderer de to dyra som ble felt på villreinutvalgets kjevepremiekort) 88

24 FISKE I OPPDAL BYGDEALMENNING 2011 FISKEKORT OG PRISER 2011 Utsalgssteder for fiskekort i 2011 var Festa Handel, Statoilstasjonen i Oppdal sentrum, alle sportsbutikker i Oppdal sentrum, Turistkontoret, Posten, Breesgård Turistsenter, Nerskogen Landhandel, Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra var i drift) og Gjevilvasshytta. Kort kunne også kjøpes på OBAs kontor. Utenfor kommunen var Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted. Det ble i sak 8/2011 vedtatt en endring av fiskereglene gjeldende fra Endringen er et tillegg for reglene i Gjevilvatnet og lyder som følger: I Gjevilvatnet er fiske med liner og garn forbudt i perioden fra og med 1. september til og med 30. september. Tabell 1. Fiske kortpriser i Sesong Uke Døgn Allmenningsberettigede 300 Innenbygdsboende uten allmenningsrett Utenbygdsboende 600 BJØRBEKKEN KLEKKERI Klekkeriet har konsesjon til produksjon av uforet yngel fra inntil 5 liter rogn inntil søknad om ny konsesjon er behandlet. Johan Tande har vært klekkeribestyrer også i 2011, og stått for drift og utlevering for utsetting. UTSETTINGER Det ble i 2011 utsatt yngel fra Bjørbekken klekkeri i vatn i Drivavassdraget (tabell 2). Klekkeriet produserer kun uforet yngel, som må settes ut i løpet av juni mens de enda ikke har brukt opp hele plommesekken. Tabell 2. Antall yngel utsatt fra Bjørbekken klekkeri i vatn i Drivavassdraget Vatn Antall Gluptjønna 1200 Avundtjønna 1200 Gråhøtjønna 1100 Tythøtjønna 1100 Soløytjønna 1000 Sum 5600 I Unndalsvatnet ble det i henhold til utsettingspålegg utsatt fettfinneklipt ensomrig settefisk fra Evenstad klekkeri. I Gjevilvatnet ble det satt 2000 tresomrig og 6000 tosomrig fettfinneklipt settefisk fra klekkeriet på Lundamo. Det ble fanget fisk i Langtjønna/Grøna som ble satt ut i Stavsjøen (100 stk.) og Svarttjønna (60 stk.). 89

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2009 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.09: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Stein M. Lauritzen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.13: Formann: Lars Rise 2012-2016 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2014 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 23.04.14: Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2014 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2012 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2017 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2016 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten skal dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktopp-synet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten

Detaljer

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2010 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av oppsynet i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2009 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2007 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.07: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2004-2008 Nestformann: Stein M. Lauritzen

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2013 PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Gunnar Tore Stenseng(leder), Jan Stebergløkken(nestleder), Ole O. Brandvold(kasserer), Per Gunnar

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VARDAL GRUNNEIERLAG 2016 Årsmøtet avholdes på Osbakken torsdag 31. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to til å undertegne protokollen

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 1.14 9.14

Detaljer

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014

ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 ÅRSRAPPORT VULUFJELL FJELLSTYRE 2014 Radiomerkede simler under reinsjakta i Vulufjell 2014. (kilde www.dyreposisjoner.no) PERSONELL, ARBEIDSOPPGAVER M.M. Fjellstyret Fjellstyret har bestått av: Jan Petter

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 2015

ÅRSMELDING 2015 2015 ÅRSMELDING 2015 2015 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2016 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). 1,5 års simle felt på

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2012 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny revidert Forskrift om

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2013 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2013 For Villreinutvalget

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2013 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Årsmelding 2010 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 2.4.2002, med endringer av 15.9.2007, og omfatter godkjenning

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016

ÅRSMELDING VULUFJELL FJELLSTYRE 2016 ÅRSMELDING 2016 2 1 INNLEDNING... 5 2 ORGANISERING... 5 2.1 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING... 5 2.2 YTRE MILJØ... 5 2.3 FJELLSTYRET... 6 2.4 STYREMØTER... 6 2.5 FJELLSTYRESAKER... 6 3 OPPSYN, TILSYN OG TIMEFORBRUK...

Detaljer

Øvre Sunndal Hjorteviltlag

Øvre Sunndal Hjorteviltlag Øvre Sunndal Hjorteviltlag Forvaltningsplan (bestandsplan) Utkast 30.03.2007 Innhold: FORVALTNINGSPLAN... 3 HVILKE EIENDOMMER AVTALEN OMFATTER:... 3 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL... 3 MÅL FOR HJORT... 3 MÅL

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD.

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA 2008 I RONDANE NORD. Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinområdet ble i 2005 godkjent som ett vald, der Villreinutvalget

Detaljer

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014

Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Klargjøring for vinterlagring av båter Orvatnet 23.10.2014 Årsmelding 2014 Røyrvik fjellstyre Røyrvik fjellstyre har i år 2014 hatt følgende sammensetning: Medlemmer Tore Tødås/Magnar Namsvatn

Detaljer

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT

HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE FELLING OG KONTROLLKORT HARDANGERVIDDA VILLREINUTVAL ANALYSE AV FELLING OG KONTROLLKORT 2010 (Rettet utgave) Fellingsresultat Kvoter og fordeling av felte dyr Kommunevis felling fordelt på dato Radiomerkede simler områdebruk

Detaljer

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2011 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder: Olav Moen Varamedl.: Trond Livden Nestleder: Rune Olaisen Varamedl.:

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2009 Villreinjakta 2009 OMRÅDEBESKRIVELSE Forollhogna villreinområde har ifølge driftsplanen et tellende areal på 1.848.181 dekar. Området ligger i fylkene Sør-Trøndelag

Detaljer

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne

Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Generelle bestemmelser vedrørende elgjakt i statsallmenningene i Lierne Vedtatt av Fjellstyrene i Lierne den 24.02.2014. 1 Tilbudstyper a) Fjellstyrene i Lierne har to tilbudstyper for elgjakt: 1. 4-årskontrakter

Detaljer

Årsmelding for 2010. Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2010. Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2010 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2010 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Olav Moen Varamedl.: Trond Livden Nestleder: Rune Olaisen Varamedl.:

Detaljer

Resultatregnskap 2015 Hol Fjellstyre

Resultatregnskap 2015 Hol Fjellstyre Resultatregnskap 2015 Hol Fjellstyre Nr. Kontonavn Regnskap2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36 550-30 000-15 000 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96 150-95

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND

MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND MØTEPROTOKOLL TOLGA VILTNEMND Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 10.03.2014 Tid: 19:30-21:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Jo Esten Trøan Medlem Jan Håkon Jordet Medlem Grete Storhaug Medlem

Detaljer

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016

Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett. Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Bestandsforvaltning - bestandsplaner, fellingskvoter og litt forvaltningsrett Kari Bjørneraas - oppstartsmøte februar 2016 Tema Begrep og oppgaver hjorteviltforskriften forvaltningsloven offentlighetsloven

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte i skisenteret, onsdag 22. februar 2017. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2010 INNHALD: 1 Rauland statsallmenning 2 Rauland fjellstyre - samansetjing m v 3 Rauland fjellstyre sine hytter 4 Villreinjakt 5 Småviltjakt 6 Fiske 1 Rauland statsallmenning:

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 14. august 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. Sakliste 19. Referatsaker. 20. Rypejakt 2017. 21. Søknad Sunndal Røde kors. 22. Statusgjennomgang

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015.

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015. Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2015 Sluttbefaring av sperregjerdet mellom Glåmos og Vongravsgrenda, 29. 8. 2015. FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE VILLREINJAKTEN 2015 OPPSYNSRAPPORT. OMRÅDEBESKRIVELSE.

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Mandag 9.11.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad,

Detaljer

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE

Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Refusjon oppsynsutg Statskog 324 753 343 720 Villreinutvalget - refusjon 149 558 104 314 Erstatning Eco Vannkraft AS 390 042 390 042 Oppsynstilskot

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2012 Forord Rapporten er utgitt av Rondane Sør Villreinutvalg, og tar for seg oppsynsvirksomheten innenfor Rondane Sør Villreinområde 2012 For Villreinutvalget

Detaljer

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012

OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2012 ÅRSMELDING Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01.12 19.04.12: Valgt for perioden Formann: Lars Rise 2008-2012 Nestformann: Narve Hårstad

Detaljer

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK

MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND FOTRÅTE PÅ VILLREIN I FOROLLHOGNAOMRÅDET-AKTUELLE TILTAK Møtested: Storstua kommunehuset Møtedato: 19.01.2015 Tid: 19:30-22:00 MØTEINNKALLING TOLGA VILTNEMND SAKLISTE Saksnr. 1/15 2/15 3/15 4/15 Tittel REFERATSAKER TOLGA VILTNEMND 19.01.2015 FOTRÅTE PÅ VILLREIN

Detaljer

Utskrift fra møtebok

Utskrift fra møtebok Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 Tilstede på møtet Møtende medlemmer: Fraværende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Behandlede saker Sak.nr.år Sak 10.14

Detaljer

Forollhogna Villreinutvalg

Forollhogna Villreinutvalg Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinområde Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Heidi Ydse Sted: Kvikne Dato: 4. april 2009 Årsmøte i Forollhogna Villreinområde 2009 Villreinutvalget har

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 30. januar 2017 Møtet avholdes i Næringshagen kl 1600 Sakliste 01. Referatsaker 02. Utleiepriser hytter og båter 03. Priser reinskort. 04. Priser fiskekort 05. Fornye

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2011 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 14. februar 2012. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning

Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning Bruksregler for Oppdal Bygdeallmenning INNLEDNING Disse bruksregler er gitt med hjemmel i lov av 1992 nr. 59 om bygdeallmenninger 3-7, og er godkjent av Landbruksdepartementet etter bestemmelsene i samme

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Adressater iht. liste Vår ref: 19/2016 Vår dato: 25.04.2016 Deres ref: Deres dato: 12.04.2016 Kvotevedtak Hardangervidda Villreinområde 2016 Saken gjelder:

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. Sakliste 17. Referatsaker 18. Rypejakt 2016 jfr side 35 høring nye jakt- og fangsttider 19. Søknad

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010

Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Oppsynsrapport for villreinjakta i Setesdal-Ryfylke, Setesdal Austhei og Våmur-Roan villreinområde 2010 Foto: Reidar Johan Sandal Føreord Dette er den niande oppsynsrapporten frå SNO for villreinjakta

Detaljer

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016

Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) Rondane Nord Villreinutvalg Oppsynsrapport 2016 1 Oppsynet i arbeid (Foto Sel Fjellstyre) 2 Rondane Nord Villreinområde består av villreinarealet til alle rettighetshaverne i kommunene Dovre, Folldal, Sel, Nord Fron og Sør Fron. Villreinutvalget for

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 25.06.2013 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske

Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Utredning av rettigheter og forvaltning i statsallmenninger skogbruk, beite, setring og tilleggsarealer, jakt og fiske Desember 2014 Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Innhold INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

ÅRSMELDING FOR Varamedlem til valgkomitèen: Revisor: Ola Jakob Myhre, PricewaterhouseCoopers AS Lillehammer

ÅRSMELDING FOR Varamedlem til valgkomitèen: Revisor: Ola Jakob Myhre, PricewaterhouseCoopers AS Lillehammer JORAMO BYGDEALMENNING ADMINISTRASJON ÅRSMELDING FOR 2016 Styret etter allmenningsvalget 13. april 2016: - leiar (2014 2018) Birger Brækken nestleiar (2014 2018) Pål-Lasse Torstad (2014 2018) Arne Hage

Detaljer

Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre

Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2014 Kvikne fjellstyre Årsmelding for 2014 Fjellstyret Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2014: Leder: Arnold Fossum Varamedl.: Marit Mjøen Solem Nestleder: Rune Olaisen

Detaljer

Ryper / km 2 90% sikkerhet

Ryper / km 2 90% sikkerhet Småviltjakt Forvaltning Fugl: Fjellstyret er bevisste på at jakt i stor grad kjem i tillegg til naturleg tap i småviltbestandane. Med bakgrunn i dette er det viktig med ei langsiktig forvaltning. Kunnskap

Detaljer

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30

Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Iht mottakerliste Trondheim, 30.01.2018 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2018/1218 Saksbehandler: Kari Bjørneraas Høring - forslag om å oppheve hjorteviltforskriften 30 Miljødirektoratet

Detaljer

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg

Bra at de små dyra tas ut, men det er mye småvokst elg på deler av allmenningen. Største okse veide 286 kg, største ku 214 kg Nøkkeltall fra jakta 2009 Total kvote 172 dyr (ble i tillegg utdelt 3 dyr sør for Drevsjø) Felte dyr 160 av 175 (fellingsprosent 91,4) 81 hunndyr og 79 hanndyr Prosentvis fordeling av de felte dyrene etter

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Onsdag 17. 4. 2015 kl.12.00 (maks.) 16.00 (Lunsj fra kl. 11:00!) STED:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Vollan gård Tid: 31. mars 2016 klokken 19 30 Sakliste: 1. Åpning 2. Årsmeldinger 3. Regnskap 4. Innkomne saker 5. Valg 6. Godtgjørelse til styremedlemmer 7. Budsjett Styrets

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 17.4.2015 Kl.: 11.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012.

JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. JEGERKONTRAKT/AVTALE - RONDANE SØR 2012. 1. Jakttid Jakten skal foregå i tiden f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september, med de begrensninger som rettighetshaver setter. Se mer om jakttid for Kort utstedt

Detaljer

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00.

MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. MØTEBOK STYREMØTE MA.8.6.15. KL. 19.00-22.00. Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Oluf Fønnebø, Halvor O. Svendsen, Thov G.Wetterhus og Alfred Rauland. Andre: Ingebjørg Ulbaasen og H.J.Jahren. Forfall: Asbj.Sevlejordet

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Regnskap 2015 Alvdal Grunneierlag. Avdeling Utmarksoppsyn. Inntekter: Utgifter: Resultat (overskudd + underskudd -)

Regnskap 2015 Alvdal Grunneierlag. Avdeling Utmarksoppsyn. Inntekter: Utgifter: Resultat (overskudd + underskudd -) Avdeling Utmarksoppsyn Inntekter: 2 015 2014 Oppsyn Sau 32500 61 000 Oppsyn Småviltjakt 17544 16 828 Fiskeoppsyn 16938 18 571 Oppsyn Storvilt 44816 37 528 Oppsyn Rein/eksterne oppsynsoppdrag 48028 45 790

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus mandag 22. februar 2016. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013

FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT 2013 Foto fra villreinområdets fokus på undervisning om villrein og villreinens leveområde 2013. Vi forventer nye jegere og forvaltere i årene som kommer. FOROLLHOGNA

Detaljer

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017

Sak Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Sak 64.17 Ark 613 Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017 Saksdokumenter vedlagt: Bakgrunn: - Opplegg for småviltjakt 2017, vedtatt i sak 10.17. - Takseringsresultat 2017. Engerdal

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Fjellstyret kom i fjellstyremøte 1. februar 2011 fram til et forslag til administrering av småviltjakta 2011/2012. Det ble besluttet

Detaljer