OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011"

Transkript

1 OPPDAL BYGDEALMENNING Årsmelding og regnskap 2011 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden : Valgt for perioden Formann: Lars Rise Nestformann: Narve Hårstad Styremedlemmer: Anita Schive Bjerkaas Nils Petter Hårstad Erik Ottvad Randi Størvold Tore Wolden Varamedlemmer: Albert Bakk Ola Vik Ola K. Gorseth Anna Bakk Arnt Erik Dale Øyvind Aalbu Bøe Hans Bøe Det er i perioden avholdt 4 styremøter og behandlet 48 enkeltsaker. Årsmøtet ble avholdt på Quality Oppdal Hotell 26. april. Det deltok 15 bruksberettigede inkludert styret og ansatte. Det er i perioden registrert 382 inn- og utgående skriv. Administrasjon Ingolf Røtvei Håvard Rønning Liv Flå (deltid) Haldor Haugland (deltidsoppsyn) Representasjon Styret og administrasjon har vært representert i følgende styrer, utvalg og arbeidsgrupper: - Norsk Almenningsforbund, Lars Rise - Snøhetta villreinutvalg, Lars Rise - Fou-prosjekt Snøhetta, Lars Rise - Fou-prosjekt Knutshø, Narve Hårstad - Knutshø villreinutvalg, Narve Hårstad - Oppdal Beite- og rovviltutvalg, Anita S. Bjerkaas 66

2 Allmenningen har vært representert ved styremedlemmer eller administrasjon på følgende møter og kurs: - Årsmøte og fagsamling Norsk Allmenningsforbund, Honne - Årsmøte Knutshø Villreinutvalg, Kvikne - Årsmøte Snøhetta Villreinutvalg, Kongsvold - Rovviltkontaktsamling SNO, Rindal - Fagsamling tjenesteytere SNO, Hjerkinn - Oppsynsmøter for Snøhetta- og Knutshø villreinområder, Kongsvold - Orienteringsmøte Vekve kraftverk, Oppdal BRUKSRETTREGISTER Styret plikter i henhold til bygdeallmenningsloven med visse mellomrom å gjennomgå bruksrettsregisteret slik at dette er ajour med hensyn til om de bruk som er registrert oppfyller kravet til fortsatt allmenningsrett. I 2008 ble det gjort vedtak om bortfall av bruksrett for gnr. 21 bnr. 1 Pikhaugen, og styret behandlet saken på nytt i Da det ikke ble framlagt nye opplysninger som kunne hatt betydning for bruksretten fastholdt styret vedtaket om bortfall av bruksrett for Pikhaugen. Bruksrettregisteret er grunnlaget for manntallet ved valg av allmenningsstyre, og ved eierskifte eller andre begivenheter som medfører endringer med hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmeretten ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting, avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall m.v.), skal det gis skriftlig underretning til allmenningsstyret. SETRER, HYTTER OG NAUST Setrer: Kristin Tande Solberg og Olaf Solberg ble gitt tillatelse til å føre opp 5 bygninger på Melessetra i Ålmdalen. Søknaden ble vurdert ut fra et reelt jordbruksmessig behov, og det ble gitt tillatelse til oppføring av seterbu, seterfjøs, 2 uthus og jordkjeller samt opprusting av kjøresporet fra Orkelsjøveien og ned til setervangen. Endringer i festeforhold: - Feste nr. 22, part i hytte og naust ved Ristjønna, overført fra Aud Johanne Bjerke og Kjell Olav Håvimb til Knut Håvimb. - Feste nr. 64, part i hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Bente Berg til Siri Berg og Hege Duås. - Feste nr. 97, hytte og naust ved Orkelsjøen, overført fra Magne Ørstad til Tove Talsnes Ørstad. - Feste nr. 112, hytte i Veslvonin, overført fra Terje Volden til Irene Bøaseter og Terje Strand. - Feste nr. 174, hytte ved Langtjønna, overført fra Johan Hindseth til Grete Mette Stenkløv. - Feste nr. 200, hytte ved Vesle-Orkelsjøen, overført fra Martha Gorseth til Sigrid Finne. - Feste nr. 266, part i naust ved Unndalsvatnet, overført fra Inga Lauritzen til Arnfinn Lauritzen. 67

3 - Feste nr. 266, part i naust ved Unndalsvatnet, overført fra Oskar Lauritzen til Vigdis Lauritsen Thun. - Feste nr. 296, naust ved Unndalsvatnet, overført fra Erling Svendstad til Reidar Duås. - Feste nr. 315, dobbeltnaust ved Unndalsvatnet, overført fra Daniel A. Taagvold og Stein Roar Nyvold til Henning Kjønli og Knut Kjønli. Tilbygg/nybygg/restaurering: - Ålma-Gissingerbekken beitelag fikk innvilget søknad om feste på gjeterbu ved Lertjønna i nærheten av eksisterende hytter på østsiden av tjønna. - Det ble gitt tillatelse til at Kamtjønnbua som ble tatt snøskred i 2010 blir gjenoppbygd på ny tomt på østsiden av Kamtjønnin. - Esten Vassli fikk innvilget søknad om tilbygg til hytte ved Orkelsjøen. Feste nr Sverre Strand fikk innvilget søknad om å få beholde eksisterende uthus på feste nr. 113 ved Orkelsjøen. Uthuset ble krevd fjernet i forbindelse med søknad om nybygg av hytte i Olav Torve fikk innvilget søknad om oppføring av ny hytte til erstatning for eksisterende hytte ved Hammerbekktjønna. Feste nr Karin Lervik Rolvsjord fikk innvilget søknad om oppføring av nytt anneks til erstatning for eksisterende anneks til hytte ved Langtjønna. Feste nr GAVER OG TILSKUDD Følgende søknader om gaver og tilskudd er behandlet i 2011: - Oppdal Bondelag ble gitt kr ,- i økonomisk støtte til bokprosjekt i forbindelse med bondelagets 200-års jubileum. - Det ble bevilget kr ,- i tilskudd til oppgrusing av Vinstradalsveien på strekningen Ryin Veslvonlægret. - Oppdal Spell- og dansarlag ble gitt kr 6 250,- i økonomisk støtte i form av annonse i programhefte i forbindelse med at laget arrangerte Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Villmarken 4H fikk kr ,- i økonomisk støtte til fylkesleir i Oppdal i Det ble bevilget kr ,- i tilskudd til Orkeldal-Unndalsvegen til anskaffelse av nytt bomsystem. - Det ble gitt avslag på søknad om økonomisk støtte til oppføring av pilegrimskapell i Vinstradalen. - Allmenningen har utbetalt kr ,- til skuddpremie for rødrev jaktsesongen 2010/2011. Det ble felt til sammen 112 rev. - I 2011 ble det totalt utbetalt kr ,- i allmenningstilskudd til bruksberettigede i forbindelse med innkjøp av gjerdemateriell. - Det ble utbetalt kr ,- i samlet tilskudd til bruksberettigede som er medlemmer av Oppdal Landbruksrådgivning. - Oppdal Jæger & Fiskarlag ble innvilget en fellingstillatelse på fritt dyr under 50 kg i Knutshø villreinområde for jakta 2011 som gavepremie i forbindelse med 68

4 treningsskyting og oppskyting, verdi kr 2200,-. I tillegg ble det gitt kr 3500,- i økonomisk støtte til OJFL i form av sponsorskilt på skytebaneanlegget for årene og kr 500,- i gavepremie i forbindelse NM Nordisk Jaktskyting. - Skytterlagene i Oppdal ble innvilget en fellingstillatelse på fritt dyr under 50 kg i Knutshø villreinområde for jakta 2011 som gavepremie i forbindelse med treningsskyting og oppskyting, verdi kr 2200,-. - Det ble bevilget kr 1900,- i bedriftstøtte til Norsk Luftambulanse. - Fjell- og Fårikålfestivalen 2011 ble bevilget kr 5000,- i økonomisk støtte til arrangementet. - Oppdal beite- og rovviltutvalg/oppdal kommune ble bevilget kr ,- i tilskudd til utprøving av radiobjøller på sau. - Oppdal Båtservice AS fikk avslag på søknad tilskudd til båtdrift på Gjevillvatnet. - Carl H. Brox fikk avslag på søknad om økonomisk støtte til bokprosjekt. - Nerskogrennet og Almannbergjet Opp fikk hver kr 500,- til gavepremier til arrangementene. - Det er i tillegg gitt andre gaver til en samlet verdi av kr 4120,- ANDRE SPØRSMÅL VEDR. ALLMENNINGENS GRUNN Oppdal Sykkelklubb ble gitt tillatelse til å benytte strekningen Veslvonin Karilægret i forbindelse med sykkelritt for årene med de begrensninger som ble gitt i kommunestyrets vedtak. Allmenningsstyret vil som tidligere evaluere bruken av dette området til sykkelritt hvert år etter at rittet er gjennomført og tar forbehold om at tillatelsen til å benytte allmenningens grunn kan bli trukket tilbake dersom det viser seg at rittet medfører økt terrengslitasje eller negative konsekvenser for dyreliv og naturmiljø. Arve Krovoll fikk tillatelse til å ta ut inntil 5 favner ved per år i Minilldalen i perioden I 2011 ble det gjort endringer i allmenningens fiskeregler for Gjevillvatnet. Det ble innført forbud mot fiske med garn og liner i perioden fra og med 1. september til og med 30. september. Allmenningsstyret har avgitt uttalelse til Norsk Allmenningsforbund vedrørende revisjon av rundskrivene om allmenningslovene. Allmenningens utleiehytte ved Unndalsvatnet gjennomgikk en omfattende restaurering sommeren Det ble støpt plate under hele hytta og inngangspartiet ble ombygd. Arbeidet ble utført av firmaet Olav Solberg AS. Styret i Vinstradalsvegen fikk tillatelse til å legge om veien på allmenningens grunn der det er nødvendig for å unngå flomskader. I 2010 rettet allmenningsstyret en henvendelse til Dovrefjell nasjonalparkstyre om en rammeavklaring for oppføring av åpne buer i verneområdene, og etter å ha fått svar på henvendelsen i 2011 vedtok allmenningsstyret å utarbeide en byggesøknad om oppføring av oppsynsbu ved Hesthåggåtjønna utenfor grensen til nasjonalparken. 69

5 En henvendelse om å få utlevert allmenningens styreprotokoller for perioden i forbindelse med en studie av bygdeallmenninger og statsallmenninger ble avslått med bakgrunn i resultatet av forskningsprosjektet som allmenningen ble presentert etter gjennomgang av allmenningens arkiv og styreprotokoller på 1990-tallet. Etter gjennomgang av småviltjakta i allmenningen vedtok styret at dagens ordning med kortsalg, jaktfelt og perioder beholdes uendret for jaktåret Administrasjonen ble gitt fullmakt til å lage et forenklet opplegg for taksering av lirype for å få en bedre oversikt i flere områder av allmenningen. ADMINISTRASJON Administrasjonen i har utført 5240 timeverk i Dette tilsvarer 2,7 årsverk. Allmenningen har i 2011 solgt tjenester til Statens naturoppsyn i forbindelse med oppsyn med verneområder, skadedokumentasjon, feltarbeid moskus, bestandsregistrering av store rovdyr og andre registreringsoppdrag. I tjenestesalget på moskus inngår prøvetaking og innrapportering av død moskus til helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt for veterinærinstituttet og fallviltomsetning til inntekt for viltfondet. Tjenestesalget utgjorde til sammen 690 timeverk. Norsk institutt for naturforskning har kjøpt 362 timeverk i forbindelse med fjellrevprosjektet, merkeprosjekt villrein og utplassering av åtekamera. Snøhetta- og Knutshø villreinutvalg har kjøpt tjenester i forbindelse med tellinger og kjeveinnsamling. Tjenestesalget utgjorde til sammen 29 timeverk. Statskog har kjøpt 3 timeverk i forbindelse med kontrollveiing av elg felt på Kongsvold utmåling. har som tidligere år hatt oppsynsansvar under villreinjakta for alle rettighetshavere i Snøhetta- og Knutshø villreinområder innen kommunen. Tjenestesalget til andre rettighetshavere etter fordeling på antall fellingstillatelser utgjorde til sammen 108 timeverk. Det er solgt 7,5 timeverk i forbindelse med snøskutertransport til private hytter i allmenningen. Feltaktiviteten på s grunn dokumenteres i rapportene Fiske i OBA, Småviltjakt i OBA, Reinsjakt i OBA. ARBEIDSMILJØET Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Sykefraværet for 2011 var totalt 0,42 %. I timer var sykefraværet 22,5 timer. I styret for allmenningen er det 2 kvinner og 5 menn. Allmenningen har hatt 7 ansatte gjennom året, der 5 er på deltid/sesonghjelp. Blant de ansatte var det 1 kvinne og 6 menn. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen. Styret takker samtlige som har vært tilknyttet bedriften i

6 ÅRETS OVERSKUDD Årsresultat/overskudd for 2011 som viser kr ,24 tillegges egenkapitalen jfr. allm.loven Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at denne forutsetningen er tilstede. Oppdal, Lars Rise (formann) Narve Hårstad (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Erik Ottvad Tore Wolden Ingolf Røtvei (allm.best.) Rein på vandring på Risberget. Foto: Ingolf Røtvei. 71

7 RESULTATREGNSKAP Salgs- og driftsinntekt Salg, avgiftspl Steinbrudd, avgiftspl Tjenestesalg, avgiftspl Villreinjakt Storviltjakt Småviltjakt Fiskekort Hytteutleie Hyttebygsel Bygsel heiser Steinbrudd Erstatning Trollheimen Reguleringsavgifter Salg av kart, div Refusjoner Erstatninger Sum salgs- og driftsinntekt Driftsutgifter: Lønn Styrehonorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger Utstyrsgodtgjørelse Pensjon Sum lønnskostnader Avskrivninger Fortsetter neste side 72

8 Fortsatt fra forrige side Kontonavn Bensin skuter Leie lokaler Lys/varme Renhold Inventar og utstyr Vedlikeh./drift hytter Vedlikeh./drift klekkeri Vedlikeh./drift utstyr Vedlikehold skuter Honorar regnskap/revisjon Advokatbistand Kontorrekvisita EDB-utgifter Aviser/tidsskrifter/bøker Møter/kurs/oppdatering Telefon Porto Bilgodtgj. oppg.pliktig Reise etter regning Diettgodtgj. oppg.pliktig Salgsprovisjoner fiske Salgsprovisjoner jakt Annonser Brosjyrer/salgsmatriell Kontingenter Gaver/tilskudd Tilskudd gjerdemateriell Tilskudd forsøkringkontingent Forsikringspremier Møter Årsmelding Bankgebyr Andre driftskostnader Sum lønns- og driftskostnader Fortsetter neste side 73

9 Fortsatt fra forrige side Driftsresultat Renteinntekter Andre finansinntekter 129 Ord. res. før skattekostn Skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat

10 BALANSERAPPORT 2011 Eiendeler Klekkeriet Unndalshytta Vesle Orkelsjø Jervbua Heimtjønnshytta Orkelsjøhytta Inventar Snøskuter Vital premiefond 132 Kundefordringer Påløpte renteinntekter Kontanter Oppdalsbanken Oppdalsbanken Skattetrekkskonto Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Leverandørgjeld Forskuddstrekk Skattefogden Påløpt arbeidsgiveravgift Arb.giveravg. feriepenger Periodisering feriepenger SUM EGENKAPITAL/GJELD Oppdal, Lars Rise Narve Hårstad Erik Ottvad (formann) (nestformann) Anita S. Bjerkaas Nils Petter Hårstad Randi Størvold Tore Wolden Ingolf Røtvei (allm.best.) 75

11 76

12 77

13 VILLREINJAKT I OPPDAL BYGDEALMENNING 2011 Oppsyns- og fellingsrapport 1. INNLEDNING Rapporten skal primært dokumentere det oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta av jaktoppsyn tilsluttet eller underlagt. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultatet på den grunn oppsynet i OBA har ansvaret for. Rapporten tar også sikte på å gi rettighetshaverne et grunnlag for vedtak i saker som berører forvaltning av villrein innen Snøhetta og Knutshø villreinområder, og inngår som bilag til OBAs årsmelding. Samtlige oppsyn underlagt OBA er tildelt begrenset politimyndighet av Sør-Trøndelag politidistrikt. OBAs nærmeste overordnede i oppsynssammenheng er Oppdal lensmannskontor. Rapporten er i første rekke tilstilet disse to etater. 1.1 TILDELING Tildeling av villreinjakt skjer i henhold til 6.2 i Bruksregler for ved at søkere grupperes i prioritert rekkefølge slik: A) Bruksberettigede i henhold til manntallet har fortrinnsrett. B) Tidligere bruksberettigede (Eiere av bruket i minst 10 år, bosatt i Oppdal). C) Innenbygdsboende i Oppdal kommune. D) Personer som ikke omfattes av A, B eller C. Denne andelen skal være på minst 10 % av samlet antall tildelinger. I de tilfeller der søkere hadde lik ansiennitet ble det foretatt loddtrekning. Tildeling av kategori dyr skjedde også etter loddtrekning. Trekningen ble som tidligere foretatt av Oppdal lensmannskontor. 1.2 PRISER Tabell 1. Priser for villreinjakt i Kategori Fritt dyr Kløftbukk Simle/ungdyr Kalv Innenbygds Utenbygds Det kreves ikke inn fellingsavgift fra jegerne. 1.3 ENDRING AV JAKTTIDER OG BESTEMMELSER Jakttiden i Snøhetta var 20.aug til og med 15. sept, og i Knutshø 20. aug. til og med 21. sept. Det var full fellesjakt på kalv i Knutshø i siste midtuke (12.sept.-16.sept). Det var full fellesjakt i Snøhetta øst i to perioder à tre dager ( sept og sept). 78

14 2 OPPSYNSDEL AV RAPPORTEN 2.1 FELLESJAKTAVTALER OG VURDERING AV DISSE KNUTSHØ OBA hadde som i foregående år avtaler om fellesjakt med Langvelldalen Setersameie (KHØ 031), Gåvålia (KHØ 030) og Statsskog SF (KHØ 08, 09A, 09B og 010). Avtalene var gjensidige og gjeldende i hele jakttida. Av 67 dyr felt på OBA-kort er fellingssted påført på 67 kort. Av disse ble 16 (24 %) felt på Drivstuutmålet, 1 dyr (1 %) på Kongsvollutmålet og 50 (75 %) på egen grunn. Disse tallene er omtrentlige, da fellingsstedene ikke er koordinatfestet. Avtalen om overgang mellom rettighetshavere i Tynset/Rennebu og ble opprettholdt i Til sammen 45 jegere fra T/R kunne drive jakt på OBAs grunn, fordelt på 3 midtukeperioder. Området mellom Vinstradalen/Bøasetervegen og Drivdalen ble holdt utenfor avtalen. Avtalen ble kompensert med 10 fellingstillatelser. Det har i årene eksistert en fellesjaktavtale for kalvekort i Knutshø. I 2011 var det også fellesjaktavtale for kalvekort i siste midtuke ( ). Ingen jegere med kalvekort fra OBA felte kalv utenfor Oppdal. Avtalen har ikke hatt vesentlig betydning for fellingsresultatet i Oppdal i årene SNØHETTA Alle rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde hadde fellesjakt hele jakttida (/Sivert Sæteren (SNØ 3&5), Statsskog Sør- Norge (SNØ 1 & 2), Dindal Sameie (SNØ 6), Lønset Grunneierlag (SNØ 7) og Soløyfjellet fjellsameie (SNØ 37)). Avtalen om et indre felles jaktområde på ca 260 km 2 midt i villreinområdet ble opprettholdt med samme grenser som i Dette omfattet ca 110 km 2 i Lesja (Dalsida Statsalmenning), ca 100 km 2 i Sunndal (Sunndal Statsallmenning) og ca 50 km 2 i Oppdal (Oppdal Bygdealmenning). Alle jegere med kort utstedt i Snøhetta øst villreinområde kunne jakte innen fellesjaktområdet hele jakttida. På kort utstedt av ble det ikke felt dyr i Lesja eller i Sunndal, som normalt har avtalen ingen positiv effekt for OBA. Hvor mange dyr som ble felt innen Oppdals del av det indre felles jaktområde på kort utstedt av rettighetshavere utenfor Oppdal er ukjent. Det ble opprettet en avtale om full fellesjakt i hele Snøhetta øst villreinområde (Med unntak av Dovre kommune) i dagene september og september. Det ble registrert 1 felling på OBA-kort på Lesja i disse periodene, og avtalen hadde derfor liten effekt for OBA. Av de 62 felte dyr på OBA-kort var fellingssted påført på 62 kort. Av disse ble 29 (47 % av de felte dyrene) felt på Kongsvoldutmålet, 1 (2 %) i Lesja og 32 (52 %) på egen grunn. Disse tallene er omtrentlige, da fellingsstedene ikke er koordinatfestet. 2.2 OPPSYN OG MANNSKAP Til å ivareta oppsynsfunksjonen på egen og kontraktsfestet grunn i begge villreinområder har OBA engasjert 1 deltidsoppsyn (Haldor Haugland) i tillegg til 2 heltidsansatte oppsyn (Ingolf Røtvei og Håvard Rønning). Oppsynsleder i Oppdals del av Knutshø villreinområde og Snøhetta villreinområde var Ingolf Røtvei. Politiførstebetjent Arne Granlund var engasjert av Snøhetta villreinutvalg som oppsynsleder for hele Snøhetta villreinområde. Samtlige oppsynsmenn har gjennomført godkjent 40-timers oppsynskurs, og har tildelt begrenset 79

15 politimyndighet. Oppsynsnivået vært relativt stabilt de senere år (tabell 2). Variasjonene er størst i Knutshø, og avhenger blant annet av jakttid, kvoter og spesielt av mengden dyr man har hatt på terrenget. Tabell 2. Antall oppsynsdager innen OBAs oppsynsområde i årene : År Snøhetta Knutshø Sum dager (Ikke jakt) INFORMASJON Før, under og etter jakta ble det gitt informasjon om blant annet dyrenes fordeling, fellinger, frister for innlevering av kjever og kort, fellesjakt med mer via Opdalingen og Opp-avisa. Informasjonstelefonene for Knutshø og Snøhetta var i drift hele jakta. Alle jegere fikk informasjonsfolder vedrørende jakt og jaktutøvelse, utarbeidet av villreinutvalgene. 2.4 ØKONOMI Oppsynskostnader per fellingstillatelse varierer fra år til år (tabell 3). Endringer i kvotestørrelser og hvor dyra står under jakta påvirker kostnaden. Tabell 3. Oppsynskostnader pr. fellingstillatelse for årene År Kostnad * * Kun jakt i Knutshø villreinområde 80

16 2.5 SAMMENDRAG AV OPPSYNSVIRKSOMHETEN Tabell 4. Oppsynsvolum og kontroller i 2011 (Politi og SNO unntatt): Tekst Knutshø Snøhetta Sum Antall oppsynsdager Antall timer i felt Sett antall rein Informerte Kontroller før felling Kontroller under slakting Kontroller under transport Fall sett, ikke kontrollert Skadde dyr sett av oppsyn Skadde dyr avlivet av oppsyn Skadde dyr avlivet av jegere Dyr funnet døde Uregelmessigheter m. kort Uregelmessigheter med våpen Saker oppgjort på stedet (OPS) Anmeldelser UREGELMESSIGHETER OG ANMELDELSER Tabell 5. Utvikling innen OBAs oppsynsområde i begge villreinområder med hensyn til ulike forseelser og irregulær avgang av dyr i perioden : Tekst/År Anmeldelser OPS-saker Irregulær avgang Irregulær avgang i 2011: Knutshø: 0 Snøhetta: 0. OPS-sakene i 2011 dreier seg stort sett om gebyrsaker og manglende underskrifter på kontrollkort. 2.7 SAMBAND Oppsynet hadde også i 2011 tilgang til forsvarets samband på Snøhetta, som dekker store deler av Knutshøområdet og Snøhettaområdet, og ble brukt av oppsyn i begge villreinområder. 81

17 3 FELLINGSDEL AV RAPPORTEN 3.1 SNØHETTA REINENS FORFLYTNING GJENNOM JAKTA Selv om årets jakt bar preg av sørlig vindretning var det generelt jevnt bra med dyr på Oppdalsgrunn gjennom hele jakta i 2011, men det ble felt flest dyr de to første jaktukene (se figur 1 s.86) FELLINGSTABELL MED VALD OG TYPE DYR FELT Tabell 6. Kvoter og fellingstall for rettighetshavere innen Oppdal kommune Vald/Rettighetshaver Kvote Felt Felling % SK BK US UB VS VB 1/2 Statsskog Sør-Norge , /4/5 OBA/Sæteren , Dindal Sameie , Lønset grunneierlag , Soløyfjellet fjellsameie , Sum/snitt , SK: Simlekalv BK: Bukkekalv US: Ung simle UB: Ung bukk VS:Voksen simle VB: Voksen bukk FELLING PÅ FORSKJELLIGE KORTTYPER Tabell 7. Felling for hele Oppdal kommune fordelt på type dyr Kalv Simle/ungdyr Voksen bukk Antall felt % av felling 19,1 49,4 31,5 Tabell 8. Felling fordelt på korttyper, samt fellingsprosent på de forskjellige korttyper for s kvote i Snøhettaområdet Korttype Kvote Felt Felling % SK BK US UB VS VB Fritt Kløftbukk Simle/Ungdyr Kalv Fellingsprosenten for fritt dyr, kløftbukk og simle/ungdyr en del høyere enn for kalvekort. Dette skyldes trolig at jegere med simle/ungdyr og kalv prioriterer simlekortet før kalvekortet. 82

18 3.1.4 VEIING, KJEVEINNSAMLING OG SLAKTEVEKTER Kjeveinnsamling og nøyaktig veiing av slakt er viktig for forvaltning av stammen, da det gir data om alderssammensetning, vekst og kondisjon. Av 62 dyr felt på kort utstedt av Oppdal Bygdealmenning ble 95 % av kjevene innlevert. Av disse ble 47 % veid. Innleverings- og veieprosent avviker ikke i stor grad fra tidligere år (tabell 9). Tabell 9. Innleveringsprosent og prosent nøyaktig veid År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid , Ikke jakt Tabell 10. Slaktevekter (kg) for forskjellige kategorier dyr, bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt 18 21, Min vekt , ,5 Snittvekt 15,5 17, ,6 40,6 51,5 57,9 SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort, VB2: Voksen bukk felt på kløftbukkort, VB3: voksen bukk felt på fridyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 3.2 KNUTSHØ REINENS FORFLYTNING GJENNOM JAKTA Årets jakt bar preg av sørlig vind og at hovedmengden av dyra sto på Folldalsgrunn store deler av jakttida. Det ble en lav fellingsprosent på OBAs kort. Flest fellinger ble registrert i 4. jaktuke (se figur 1 s. 86). 83

19 3.2.2 FELLINGSTABELL MED VALD OG TYPE DYR FELT Tabell 11. Kvoter og fellingstall for rettighetshavere innen Oppdal kommune: Vald/Rettighetshaver Kvote Felt Felling% SK BK US UB VS VB O8/10 og OD11 Statsskog , O7A/7B OBA , O30 Gåvålia , O31 Langvelldalen 3 0 0, Sum/snitt , SK: simlekalv BK: Bukkekalv US: Ung simle UB: Ung bukk VS: Voksen simle VB: Voksen bukk. 10 kort fra T/R (vederlag for fellesjakt) er ikke tatt med i statistikken FELLING PÅ FORSKJELLIGE KORTTYPER Tabell 12. Felling fordelt på korttyper, samt fellingsprosent på de forskjellige korttyper utstedt av (inkludert 10 TOR-kort). Korttype Kvote Felt Fellings% SK BK US UB VS VB Fritt , Fritt under , Simle/Ungdyr , Kalv , Fellingsprosenten for fritt dyr, fritt under 50 kilo og simle/ungdyr en del høyere enn for kalvekort. Dette skyldes trolig at jegere med simle/ungdyr og kalv prioriterer simlekortet før kalvekortet. Tabell 13. Fellinger på kort utstedt av rettighetshavere i Oppdal kommune fordelt på type dyr. Kalv Simle/ungdyr Voksen bukk Antall felt % av felling 15,7 61,8 33, VEIING OG KJEVEINNSAMLING. SLAKTEVEKTER Av dyr felt på kort utstedt av OBA ble 100 % av kjevene innlevert (tabell 14). Det ser ikke ut til at premiering av innlevering av kjever har hatt effekt i Oppdal i det hele tatt, da over 90% av kjevene ble levert i årene før man startet premiering. Andelen veide dyr i 2011 var 58 %, som i likhet met fjoråret er noe lavere enn tidligere år. 84

20 Rein på Risberget i reinsjakta. Foto Ingolf Røtvei Tabell 14. Innleveringsprosent og andel nøyaktig veid i årene År Innleveringsprosent Prosent nøyaktig veid * * Knutshø villreinutvalg innførte en ordning hvor jegere som leverer kjeve fra veide dyr er med i trekning av to fridyrkort, fra 2010 ett fridyrkort. 85

21 Tabell 15. Slaktevekter for forskjellige kategorier dyr fra kjever på OBA-kort. Bare dyr som er oppgitt veid er medregnet. Kategori dyr SK BK US UB VS VB1 VB2 VB3 Antall veid Max vekt Min vekt Snittvekt 18,7 18,3 36,6 34, ,4 - SK: simlekalv, BK: bukkekalv, US: ung simle, UB: ung bukk, VS: voksen simle, VB1: voksen bukk felt på Fritt under 50 kilo, VB2: voksen bukk felt på fridyrkort og VB3: voksen bukk felt på simle/ungdyrkort. Merk at det for de fleste kategorier dyr er veid så få at snittvekt ikke kan forventes å være representativt for stammen. Det regnes ikke gjennomsnittsvekt for dyrekategorier med mindre enn tre veide dyr. 4 FELLINGSDATOER FORDELT PÅ JAKTUKER I Snøhetta ble det felt bra med dyr på mange datoer de to første ukene. Det sto mindre rein på Oppdalsgrunn i Snøhetta de to siste jaktukene. I Knutshø ble det generelt felt lite dyr, men i uke 4 var det relativt mange fellinger (figur 1). Antall fellinger fordelt på jaktuke Antall felte villrein Knutshø Snøhetta 5 0 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Figur 1. Antall fellinger pr. jaktuke på kort utstedt av. 86

22 Kart over fellingssteder i Snøhetta 87

23 Kart over fellingssteder i Knutshø (inkluderer de to dyra som ble felt på villreinutvalgets kjevepremiekort) 88

24 FISKE I OPPDAL BYGDEALMENNING 2011 FISKEKORT OG PRISER 2011 Utsalgssteder for fiskekort i 2011 var Festa Handel, Statoilstasjonen i Oppdal sentrum, alle sportsbutikker i Oppdal sentrum, Turistkontoret, Posten, Breesgård Turistsenter, Nerskogen Landhandel, Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra var i drift) og Gjevilvasshytta. Kort kunne også kjøpes på OBAs kontor. Utenfor kommunen var Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted. Det ble i sak 8/2011 vedtatt en endring av fiskereglene gjeldende fra Endringen er et tillegg for reglene i Gjevilvatnet og lyder som følger: I Gjevilvatnet er fiske med liner og garn forbudt i perioden fra og med 1. september til og med 30. september. Tabell 1. Fiske kortpriser i Sesong Uke Døgn Allmenningsberettigede 300 Innenbygdsboende uten allmenningsrett Utenbygdsboende 600 BJØRBEKKEN KLEKKERI Klekkeriet har konsesjon til produksjon av uforet yngel fra inntil 5 liter rogn inntil søknad om ny konsesjon er behandlet. Johan Tande har vært klekkeribestyrer også i 2011, og stått for drift og utlevering for utsetting. UTSETTINGER Det ble i 2011 utsatt yngel fra Bjørbekken klekkeri i vatn i Drivavassdraget (tabell 2). Klekkeriet produserer kun uforet yngel, som må settes ut i løpet av juni mens de enda ikke har brukt opp hele plommesekken. Tabell 2. Antall yngel utsatt fra Bjørbekken klekkeri i vatn i Drivavassdraget Vatn Antall Gluptjønna 1200 Avundtjønna 1200 Gråhøtjønna 1100 Tythøtjønna 1100 Soløytjønna 1000 Sum 5600 I Unndalsvatnet ble det i henhold til utsettingspålegg utsatt fettfinneklipt ensomrig settefisk fra Evenstad klekkeri. I Gjevilvatnet ble det satt 2000 tresomrig og 6000 tosomrig fettfinneklipt settefisk fra klekkeriet på Lundamo. Det ble fanget fisk i Langtjønna/Grøna som ble satt ut i Stavsjøen (100 stk.) og Svarttjønna (60 stk.). 89

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.13: Formann: Lars Rise 2012-2016 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. ÅRSMELDING 2010 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 8. april 2011 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene

Årsmelding 2014. Frå fiskedagen ved Buårene Årsmelding 2014 Frå fiskedagen ved Buårene Innhald Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn...3 Tilsette... 3 Aktivitet... 3 Refusjon... 3 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 4 Stølsbruk... 5 Stølar, beite

Detaljer

Årsmøte. Styret Martin Skramstad

Årsmøte. Styret Martin Skramstad ÅRSMELDING 2014 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 27. mars 2015 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding og regnskap

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 2010. ÅRSMELDING 29 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 16. april 21. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 14. 2. Valg stemmegivning Tid: kl 14.5-18. 3. Valg av møteleder Tid: kl 19. 4. Velge

Detaljer

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00

Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 Årsberetning og regnskap 2010 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte torsdag 14. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2005 FINNVOLLVATNET FOTO: HR 2 ÅRSMELDING 2005 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2005 vært: Trond Fossli Kari Bangstad Anzjøn Ida Alte Steinar Derås

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009.

Årsmøte. Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 2009. ÅRSMELDING 28 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 17. april 29. Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet Tid: kl 19. 2. Velge 2 for undertegning av protokollen 3. Årsmelding og regnskap for 28 4.

Detaljer

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem

Årsmøte. Styret Jon Karlsen Martin Skramstad Nestleder Christen Engeloug Styremedlem ÅRSMELDING 2012 Årsmøte Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri fredag 22. mars 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av møteleder 3. Velge 2 for undertegning av protokollen 4. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1 Innhold Forord...4 1.1 Logoen...5 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform...5 1.3 To fisjoner...5 1.4 Valg av samarbeidsparter...5 2. Sammensetning av FeFos organer...5

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

INNLEDNING... 2 STATUS...

INNLEDNING... 2 STATUS... INNLEDNING... 2 STATUS... 2 VALDETS YTTERGRENSER, AREAL OG MEDLEMMER... 2 PLANPERIODE... 3 HOVEDMÅL OG DELMÅL... 3 PLAN FOR BESTANDSUTVIKLING OG AVSKYTNING... 4 Elg... 4 Hjort... 5 Rådyr... 5 BESLUTNINGSUNDERLAG,

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no

Årsberetning 2012. Romedal Almenning. www.rasa.no Årsberetning 2012 Romedal Almenning www.rasa.no Innhold Dagsorden for årsmøtet... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 14 Balanse pr. 31.12.2012... 15 Kontantstrømoppstilling... 17 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2008. Statskog region Troms fiske og småviltjakt. www.statskog.no

Gjelder fra 1. januar 2008. Statskog region Troms fiske og småviltjakt. www.statskog.no Gjelder fra 1. januar 2008 Statskog region Troms fiske og småviltjakt www.statskog.no Innhold Innlandsfiske Stopp Gyrodactylus salaris................................ 5 Generell informasjon.....................................

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Fredheim 15.02.2012 1000

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Fredheim 15.02.2012 1000 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Fredheim 15.02.2012 1000 Til stede på møtet: Styret: Kari Bjørkeli (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl og Magne Opdahl. Andre:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning

deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning 78 NINA Fagrapport Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder; deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning Øystein Aas Oddgeir Andersen Nina Eide L A G S P I

Detaljer