Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar Sak nr. 4/16

2 Innhold 1 Formål, lovgrunnlag og virkeområder 1.1 Formål 1.2 Lovgrunnlag 1.3 Virkeområder 2 Fagskolens ansvar og studentenes plikter ordensregler 2.1 Fagskolens ansvar for opplæring og læringsmiljø 2.2 Studentdemokrati Tillitsvalgt Studentorgan Studentrepresentasjon i fagskolestyret 2.3 Studentenes plikter Generelt Oppmøte, arbeidskrav og fravær Adresseendring Taushetsplikt 2.4 Ordensregler Atferd Rusmidler Skade på bygninger og eiendeler Verneregler Internett Brudd på ordensreglene disiplinære sanksjoner Klage på vedtak om disiplinære sanksjoner 3 Opptaksreglement 3.1 Generelt 3.2 Opptakskrav Formelt opptakskrav Opptak på grunnlag av realkompetanse Klage på vedtak om realkompetansevurdering Spesielle opptakskrav Søkere med utenlandsk utdanning Dokumentasjon av tidligere utdanning og praksis 3.3 Søknad og opptak Nasjonalt opptakskontor Informasjon Søknadsfrist og kunngjøring Prosedyrebeskrivelse Poengberegning Rangering og kvotering Nærmere om betinget opptak Klage på opptak 3.4 Innpassing og fritak Innpassing av emner Fritak fra deler av utdanningen Formkrav og prosedyrer Klage på vedtak om innpassing og fritak 4 Eksamensreglement 4.1 Generelt 4.2 Eksamensformer 4.3 Oppmelding til eksamen - avmelding Oppmelding Avmelding 4.4 Adgang til å avlegge eksamen 4.5 Ny prøve - kontinuasjon Klage på avslag på søknad om ny prøve/kontinuasjon 4.6 Særskilt tilrettelegging av eksamen Klage på vedtak om tilrettelegging av eksamen 4.7 Gjennomføring av eksamen Skriftlig eksamen Muntlig og/eller praktisk eksamen Sykdom på eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen 4.8 Hjemmeeksamen og mappeeksamen 4.9 Fusk eller forsøk på fusk under eksamen 4.10 Sanksjoner som følge av fusk eller forsøk på fusk Annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av emne Klage på annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av emne Utestenging fra eksamen Klage på utestenging fra eksamen 4.11 Vurdering av arbeidskrav Klage på vurdering av arbeidskrav 4.12 Sensur Oppnevning av sensorer, sensurering, frister Klage på karakterfastsetting Klage på muntlig eksamen Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Klage på formelle feil Ny sensur 4.13 Eksamensresultater Universitets- og høyskolerådets karakterskala Offentliggjøring og arkivering 4.14 Dokumentasjonsformer Vitnemål Kompetansebevis Karakterutskrifter 5 Retningslinjer for behandling av klagesaker 5.1 Virkeområder 5.2 Klagerett på enkeltvedtak Generelt formkrav til enkeltvedtak Klagefrist Klage - formkrav og behandling Fagskolens informasjon- og veiledningsplikt 5.3 Klageinstanser og klageområder Administrativ leder Fagskolestyret Særskilt klagenemnd for fagskolen Fordeling av klageområder på de ulike klageinstanser Klageområder 2

3 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG OG VIRKEOMRÅDER 1.1 FORMÅL Formålet med dette reglementet er å - sikre at studenter og ansatte får god informasjon om og oversikt over skolens ansvar for opplæring og læringsmiljø - sikre at studentene får utdanning av høy kvalitet - gi informasjon om studentenes rettigheter og plikter - sikre at studentene får tilfredsstillende vilkår og upartisk og rettferdig behandling 1.2 LOVGRUNNLAG Reglementet skal dokumentere at de grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning er tilfredsstillende i henhold til kravene i - Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) - Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften) - Forskrift om fagskoleutdanning - Lov om behandling i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) 1.3 VIRKEOMRÅDER Reglementet gjelder for alle fagskolene (studiestedene) i Nord-Trøndelag med Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret som tilbyder av fagskoleutdanningene. Reglementet regulerer følgende områder: 1. Fagskolens ansvar og studentenes plikter Ordensregler 2. Disiplinære sanksjoner 3. Opptaksreglement, herunder regler om innpassing og fritak 4. Eksamensreglement 5. Retningslinjer for behandling av klagesaker 3

4 2 FAGSKOLENS ANSVAR OG STUDENTENES PLIKTER - ORDENSREGLER 2.1 FAGSKOLENS ANSVAR FOR OPPLÆRING OG LÆRINGSMILJØ Fagskolen plikter å informere studentene om reglementet og gjøre dette tilgjengelig for studentene. Fagskolene skal, i samarbeid med studentene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet (jf. 4 a i Fagskoleloven). Skolene skal for øvrig yte hjelp og veiledning i samsvar med de regler som til enhver tid er gjeldende. Studentene har rett til opplæring i henhold til gjeldende læreplaner og til å få løpende veiledning og tilbakemelding i forhold til de målene den enkelte arbeider etter. Det skal gis tilbud om årlig samtale med hver enkelt student. Har en student faglige, personlige eller sosiale vansker, har studenten rett til rådgivning og oppfølging. Studentene har rett til å delta i skolevurdering, dvs. en løpende vurdering av i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå målene i læreplanen. Studentene har rett til og bør ta opp med skolen (faglærer, klasseleder, skolens ledelse, evt. gjennom tillitsvalgte) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f.eks. være: - at studieplanene ikke følges. - at studenten ikke får den hjelp han/hun ber om. - manglende medvirkning i planlegging mv. - dårlig læringsmiljø eller klassemiljø (f.eks. mobbing) Studentene har rett til å danne studentråd (jf. pkt nedenfor). Studentråd og studentorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Representanter i studentrådet har rett til regelmessige møter med skoleledelsen. (Se for øvrig «Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag» 3; om styrets/tilbyders ansvar og oppgaver.) 2.2 STUDENTDEMOKRATI Tillitsvalgt Alle klasser ved fagskolene skal velge en tillitsvalgt med personlig vara. Skolene skal legge til rette for best mulige arbeidsforhold for studentenes tillitsvalgte. 4

5 2.2.2 Studentorgan Fagskolen skal til enhver tid legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen (jf. Fagskoleloven 4). Studentorganet skal samarbeide med fagskolens styre om læringsmiljøet Administrativ leder, eller den administrativ leder utnevner, er studentorganets faste kontaktperson. Det er opp til studentorganet om representanter fra skoleledelsen/administrasjonen skal delta på studentorganets møter. Studentorganet skal bestå av klassetillitsvalgt med vararepresentant fra hver fagskoleklasse, valgt av medstudenter i gjeldende klasse Studentrepresentasjon i fagskolestyret Studentene på fagskolen er representert i fagskolestyret med 2 to representanter med møte-, tale- og forslagsrett i alle tilfeller hvor styret behandler saker av betydning for gjennomføringen av godkjent fagskoleutdanning. Studentrepresentantene med personlige vara velges av og blant studentene (jf. Fagskoleloven 3 fjerde ledd.) Studentrepresentantene velges for ett år (skoleår) av gangen. 2.3 STUDENTENES PLIKTER Generelt Studentene må rette seg etter de bestemmelser, reglementer og instrukser som er fastsatt for fagskolens aktiviteter. Studentene plikter å gjøre seg forstått med reglementet for fagskolen. Studentene kan ikke påberope manglende kjennskap til reglementet som unnskyldning for regelbrudd. Studentene skal for øvrig holde seg orientert om meldinger og bestemmelser samt annen informasjon som blir gitt av fagskolen. Studentene må selv skaffe seg det undervisningsmateriell og lærerbøker som fagskolen ikke holder, men som kreves i opplæringen Oppmøte, arbeidskrav og fravær Studentene må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt. Studentene plikter å levere pålagte innleveringer til avtalt tid. Studenten skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom han/hun ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid. Studentene er forpliktet til å møte til minst 80 % av all obligatorisk undervisning (arbeidskrav), med mindre det foreligger avtale med faglig- eller administrativ leder om en annen arbeidsform eller annet er angitt i emnebeskrivelsen. Ved fravær over 20 % vil studenten ikke få vurdering og vil heller ikke bli oppmeldt til eksamen. Skolen gir studenten skriftlig varsel i rimelig tid ved fare for at han eller hun ikke vil få vurdering. Studentene skal selv føre oversikt over eget fravær. Begrenset oppad til 14 dager pr. skoleår regnes ikke følgende som fravær: - Arbeid som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjon på regionalt- eller nasjonalt plan - Dokumenterte lovpålagte møter 5

6 - Dokumentert langvarig eller kronisk sykdom - Inntil to dager ved religiøse høytider for studenter som er medlem av andre trossamfunn enn den norske kirke. - Dødsfall eller alvorlig sykdom i nærmeste familie. Dersom en student blir syk eller av annen tvingende grunn ikke kan møte til opplæringen, skal han eller hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer så fort det er praktisk mulig. Lengre fravær som skyldes sykdom, ulykker eller lignende, og som kan dokumenteres med legeerklæring, kan etter søknad gi fritak for tilstedeværelsesplikten. I slike situasjoner må studenten ha innfridd alle øvrige arbeidskrav for å kunne meldes opp til eksamen Adresseendring Studentene skal informere skolen om eventuell adresseendring eller endring i e-postadresse. Dersom en student ønsker å slutte på fagskolen før hele utdanningen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolens administrasjon Taushetsplikt Studenter som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med opplæring i fagskolen blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningslovens regler f. Fagskolen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. Taushetsplikten gjelder også etter at studenten har avsluttet studiet i fagskolen. 2.4 ORDENSREGLER Atferd Mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller annen krenkende atferd som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, aksepteres ikke. Alle studenter plikter å hindre at dette forekommer Rusmidler Studentene skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler på fagskolens område, eller ved arrangementer utenfor fagskolen når disse er under fagskolens ledelse eller ansvar Skade på bygninger og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar, utstyr eller fagskolens eiendom for øvrig, må dette meldes til fagskolens personale umiddelbart. En student er ansvarlig for skolens økonomiske tap dersom det har oppstått skade på grunn av studentens forsettlige eller uaktsomme handlemåte Verneregler Studentene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i aktuelle fag eller aktiviteter som fagskolen tilbyr, og skaffe det verneutstyret som er nødvendig og som fagskolen ikke holder. Alle skal opptre slik at krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas. 6

7 2.4.5 Internett Det er ikke tillatt å bruke fagskolens internett til å laste ned, spre eller lese materiell som ikke er relatert til aktuelle studier, eller er i strid med norsk lov (jf. fylkeskommunens IT-reglement) Brudd på ordensreglene disiplinære sanksjoner Brudd på ordensreglene, pkt til i reglementet, kan resultere i reaksjoner i form av disiplinære sanksjoner. I de tilfeller det er hensiktsmessig vil det bli utstedt skriftlig advarsel før disiplinære sanksjoner iverksettes. Gjentagende brudd på ordensreglene bortvisning: Ved brudd på reglementet til hvor en student, tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan studenten etter vedtak av administrativ leder bortvises fra fagskolen for inntil en uke. Hvis en student etter skriftlig advarsel fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret selv bortvise han eller henne fra utdanningen i inntil ett år. Alvorlige brudd på ordensreglene utestengning: En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med i sin undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv utestenges fra fagskoleutdanning og fratas retten til å gå opp til eksamen i disse utdanningene ved fagskolen i inntil tre år. Studenten har rett til å forklare seg før skriftlig advarsel gis eller vedtak om bortvisning eller utestengning fattes. Studenten har rett til begrunnelse for den disiplinære sanksjonen når vedtaket fattes Klage på vedtak om disiplinære sanksjoner Vedtak som omhandler disiplinærsanksjoner kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans for vedtak fattet av administrativ leder er fagskolestyret. Klageinstans for vedtak fattet av fagskolestyret er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klagen stiles til klageinstansen og sendes til den aktuelle fagskolen. Klageinstansens avgjørelse er endelig. Frist for å klage er 3 uker etter at vedkommende ble underrettet om vedtaket. Studenten har rett til å la seg bistå av en annen talsperson fra sak om bortvisning eller utestenging er reist. Eventuelle utgifter til dette dekkes av fagskolen. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker). 7

8 3 OPPTAKSREGLEMENT 3.1 GENERELT Opptaksreglementet gir retningslinjer for opptak av studenter til alle fagskoleutdanninger med Nord-Trøndelag fylkeskommunene som tilbyder, og gjelder for alle fagskolene som er eid av fylkeskommunen. Opptaksreglementet skal bidra til kvalitetssikring av opptaket ved alle fagskoleutdanningene, regulere forhold som omfatter opptakskrav, behandling av søknad, opptak på bakgrunn av realkompetanse, dokumentasjon og klage på opptak. Fagskolene skal sørge for nødvendig informasjon om utdanningstilbudet på sine hjemmesider og legge reglementet ut i sin helhet, samt gi informasjon om eventuelle skolepenger. For gjeldende søknadsfrister til studiene henvises det til Nasjonalt opptakskontor og/eller fagskolenes hjemmesider. 3.2 OPPTAKSKRAV Formelt opptakskrav Det formelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk og maritim fagskoleutdanning er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Formelt opptakskrav til helsefagskoleutdanning er: a) Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag, eller b) Realkompetanse, gjennom relevant praksis c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Politiattest må fremlegges før praksisperioden. Studieplanene gir informasjon om hvilke utdanningsprogram fra videregående opplæring som kreves for opptak til de ulike utdanningene. Slik informasjon vil også kunne finnes på skolens hjemmeside Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkerne må da kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet, det vil si kompetanse på nivå 4 i NKR. Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet. 8

9 Søknad om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering sendes den aktuelle fagskolen. Administrativ leder ved den aktuelle fagskolen fatter vedtak om søker er kvalifisert for opptak på grunnlag av dokumentert kompetanse (jf. pkt nedenfor). Skolen sender melding til søker om resultatet så snart vedtak er fattet. Ev. avslag på søknaden skal begrunnes. Dersom en søkers realkompetanse er vurdert som likestilt med det formelle opptaksgrunnlaget, gjelder vurderingen i utgangspunktet også hvis studenten søker opptak til utdanningen senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen på vurderingstidspunktet. Ved betydelig endring i studieplanen, forbeholder tilbyder seg rett til å foreta en ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket. Ved henvendelse fra søker som ønsker realkompetansevurdering, vil fagskolen veilede og hjelpe søkeren i prosessen. I Nord-Trøndelag er det fire av fylkeskommunens videregående skoler som er ansvarlig for realkompetansevurdering; Olav Duun, Steinkjer, Verdal og Ole Vig videregående skoler. Som retningslinjene for realkompetansevurdering legges til grunn VOX sin veiledning «Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse»: veiledning1.pdf Klage på vedtak om realkompetansevurdering Vedtak som omhandler realkompetansevurdering er enkeltvedtak og kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans er fagskolestyret. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes til den omsøkte fagskolen. Fagskolestyrets avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Spesielle opptakskrav Brann- beredskaps- og redningstjeneste ved Steinkjer fagskole I tillegg til kravene nevnt ovenfor, må søkere til Brann- beredskaps- og redningstjeneste ha gjennomført - fysisk og helsemessig test (jf. Arbeidstilsynets veiledning om Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere) - høyde- og klaustrofobitest I løpet av første 14 dager av undervisningen skal studenten bestå en psykisk test Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) tilsvarende VG1 (GK) og VG2 (VKI) i yrkesfaglige 9

10 utdanningsprogram (studieretninger). De faglige kvalifikasjonene for øvrig må tilsvare kvalifikasjonene på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) i utdanningsprogrammet fra videregående opplæring som kreves for opptak til den aktuelle utdanningen Dokumentasjon av tidligere utdanning og praksis All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres. Ved søknad om opptak på formelt grunnlag skal det legges ved attesterte kopier av fag-/ svennebrev, vitnemål, kompetansebevis eller annen tilsvarende relevant dokumentasjon fra videregående opplæring. Dokumentasjon på yrkespraksis skal være i form av attestert arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og sluttidspunkt, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned, samt en beskrivelse av arbeidsinnholdet eller yrkestittel. Attester må være datert for å komme i betraktning. Dokumentasjonen skal være primærfagskolen (søkerens 1.-ønske) i hende innen 20. april. 3.3 SØKNAD OG OPPTAK Nasjonalt opptakskontor Det nasjonale opptakskontoret skal organisere og bidra til gjennomføring av opptak til fagskolestudier. FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) utarbeider retningslinjer for de oppgavene som opptakskontoret skal ha. For helsefagskoleutdanning og utdanningsprogram hvor det er mulig å begynne direkte på andre år, gjennomføres inntaket lokalt på den enkelte skole Informasjon Det nasjonale opptakskontoret skal sørge for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, opptakskrav, realkompetansevurdering, sertifikatkrav, klagemuligheter m.m. til søkerne. Informasjon legges ut på Søknadsfrist og kunngjøring Det nasjonale opptakskontoret fastsetter søknadsfrister for toårige fulltidsstudier og tilsvarende fjernstudier, søknadsskjema og informerer om søknadsfrister 5 måneder på forhånd. Søknadsfrist er vanligvis 15. april Prosedyrebeskrivelse Elektronisk (web-)søknad sendes til nasjonalt opptakskontor og må være registrert på innen 15. april kl. 23:59. Papirsøknad til nasjonalt opptakskontor må være poststemplet 15. april. 10

11 Søknaden m/ev. vedlegg sendes også til primærskolen. Skolene foretar poengberegning og rangering av søkerne. Administrativ leder fatter vedtak om opptak. Nasjonalt opptakskontor informerer søkerne om opptaket. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste. Søkere som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet ved å bekrefte på SMS, e-post eller brev. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt bekreftelse innen oppgitt frist Poengberegning - Formelt grunnlag for opptak (jf. pkt ovenfor); 100 poeng - Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på VG2 (VK1) og tverrfaglig eksamen. - Praksis ut over formelt grunnlag for opptak; 1 poeng pr. mnd. - Fartstid (tid om bord); 1 poeng pr. mnd. - Fagprøve med «bestått meget godt»; 25 poeng - Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid; 50 poeng Rangering og kvotering Kriterier for rangering etter formelle opptakskrav: - Søkerne rangeres etter inntakspoeng. - Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. Rangering av realkompetansesøkere: - Søkere med lengst variert og relevant praksis går foran de andre Nærmere om betinget opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener/fagbrev som kreves for det aktuelle studiet er avlagt/gjennomført. Disse søkerne kan tas opp under forbehold om at gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev fremlegges. Først når søker fremviser gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev, vil søker bli formelt opptatt til fagskolestudiet. Søker beholder plassen ved fortløpende opptak i tre uker fra søker skulle kunne gjort seg kjent med resultatene fra avlagt eksamen. Dersom skolen ikke mottar dokumentasjon på avlagt og bestått eksamen innen frister gitt i dette avsnitt, går plassen til den første på ventelista Klage på opptak Vedtak om opptak til fagskolen er enkeltvedtak og kan påklages og behandles i henhold til forvaltningslovens regler. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes til den omsøkte skolen. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker). 11

12 3.4 INNPASSING OG FRITAK Innpassing av emner En student kan søke om å få godkjent tidligere bestått fagskoleutdanning som en del av utdanningen. Utdanningen må oppfylle de faglige kravene for det emnet / de emnene det søkes om innpassing for. Bare emner fra andre godkjente fagskoleutdanninger på samme eller nær beslektede områder og med samme antall fagskolepoeng kan innpasses i utdanningen Fritak for deler av utdanningen Studenter kan gis fritak for deler av utdanningen på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse på samme eller høyere nivå. Relevant kompetanse kan for eksempel være utenlandsk utdanning, folkehøyskole, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Det gis normalt ikke fritak for utdanning på videregående opplæringsnivå Formkrav og prosedyrer Søknad om fritak sendes innen tre uker etter at utdanningen har startet. Det må vedlegges godkjent dokumentasjon av omfang og innhold i fag/emner det søkes fritak/innpassing for. Utgangspunktet for vurdering av fritak og innpassing skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Dersom utdanningen eller emnet ikke inneholder læringsutbyttebeskrivelser, kan studenten dokumentere læringsutbyttet gjennom studieplan eller lignende. Læringsutbyttet skal være sammenfallende med kompetansen det søkes fritak/innpassing for. Faglig leder skal sammen med aktuelle faglærere saksbehandle søknadene om fritak og innpassing. Administrativ leder fatter vedtak om fritak og innpassing etter skriftlig redegjørelse fra faglig leder. Fritak fra emne vil fremgå på kompetansebeviset eller vitnemålet Klage på vedtak om innpassing og fritak Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak og innpassing kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans er fagskolestyret. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes til den aktuelle fagskolen. Fagskolestyrets avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker). 12

13 4 EKSAMENSREGLEMENT 4.1 GENERELT Eksamen ved fagskolene skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende studieplaner og lov om fagskoleutdanning, herunder forskrifter og retningslinjer gitt av NOKUT. Disse retningslinjene gjelder for alle eksamener ved fagskolestudiene og omfatter alle vurderinger som inngår i grunnlaget for en karakter. 4.2 EKSAMENSFORMER Fagskolene benytter ulike eksamensformer på de ulike fagskolestudiene, angitt i de enkelte studieplaner. Alle emner avsluttes med en helhetlig vurdering av studentens læringsutbytte. Studieplanene fastsetter hvilke emner som skal avsluttes med eksamen. I emnebeskrivelsen fremgår hvilke vurderingsformer som benyttes og hvilke arbeidskrav som gjelder. Hvis ikke annet er fastsatt i studieplanen, bestemmer fagskolen ved administrativ leder form på eksamen. Reglementet er gjeldende for samtlige eksamensformer. 4.3 OPPMELDING TIL EKSAMEN AVMELDING Oppmelding Fagskolen melder opp til eksamen alle studenter som tar del i opplæring i emner som avsluttes med eksamen. Studenten må selv melde seg til ev. ny og/eller utsatt eksamen. Oppmelding skjer til administrativ leder ved fagskolen i rimelig tid før eksamen. En student som på grunn av stort fravær i skoleåret eller av andre grunner ikke kan få sluttvurdering i emnet, kan ikke meldes opp til eksamen i emnet samme skoleåret. Student som klager på sluttvurdering i aktuelt emne og som på grunn av klagefrister gjennomfører eksamen, vil få sin eksamen annullert hvis klagen ikke blir tatt til følge Avmelding Dersom en kandidat velger å melde seg av allerede oppmeldt eksamen, må dette gjøres senest 2 (to) uker før eksamen skal avlegges/påbegynnes. Ved avmelding etter denne tid, vil kandidaten miste retten til ny vederlagsfri eksamen om ikke legeerklæring foreligger. 13

14 4.4 ADGANG TIL Å AVLEGGE EKSAMEN For å kunne gå opp til eksamen må en være opptatt som student ved fagskolen. Arbeidskrav og studiekrav som fremgår av gjeldende planverk, må være gjennomført og bestått før en kandidat kan gå opp til eksamen. Kandidater som står i fare for ikke å bestå obligatoriske arbeids- og studiekrav, skal varsles i rimelig tid før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene. Ved ikke bestått praksis, hvor praksis er en obligatorisk del av eksamen, kan studenten gjennomføre praksis på nytt. Dersom studenten for andre gang ikke består samme praksisperiode, kan vedkommende ikke fortsette studiene. I spesielle tilfeller (for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremlagt legeattest) kan fagskolen ved administrativ leder, etter søknad fra studenten, i samråd med faglærer, gi dispensasjon for ny(e) praksisperiode(r). 4.5 NY PRØVE KONTINUASJON Administrativ leder fatter vedtak på søknad om ny prøve/kontinuasjon. En student har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i det samme pensum eller levere prosjektoppgave/obligatorisk oppgave i samme emne mer enn tre ganger. Større prosjektarbeider som forutsetter individuell eller gruppebasert veiledning, kan gjentas bare en gang. Administrativ leder kan i særskilte tilfeller, som for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremleggelse av legeattest, fatte vedtak om fravikelser fra disse bestemmelsene. Ny eksamen kan avlegges mot en avgift. Dersom kandidaten ved legeattest har dokumentert fravær fra eksamen, vil vedkommende få ny eksamen kostnadsfritt neste gang ordinær eksamen gjennomføres på skolen, dog ikke senere enn ett kalenderår etter sensur på avlagt ordinær eksamen. Studenter som ønsker å ta en ny eksamen, må søke om dette til fagskolen i rimelig tid før eksamen gjennomføres. Dette er å anse som oppmelding til eksamen. Kontinuasjonseksamen legges samtidig med neste ordinære eksamen. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold, vil det bli gitt anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen en gang etter gammel ordning Klage på avslag på søknad om ny prøve/kontinuasjon Vedtak som omhandler avslag på søknad om ny prøve/kontinuasjon kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes skolen v/ administrativ leder. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker). 14

15 4.6 SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN Når en student har særlig behov for det, kan administrativ leder, etter søknad fra studenten, fatte vedtak om at den praktiske gjennomføringen av eksamen blir særskilt tilrettelagt. Søknad om særskilt tilrettelegging skal være sakkyndig begrunnet og dokumentert, og sendes skolen senest 3 uker før eksamen gjennomføres. Ved akutt skade/sykdom må søknad sendes så snart studenten er kjent med skaden/sykdommen. Formålet med tilretteleggingen er å kompensere for de ulempene studentens spesielle behov medfører. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene. Eksempler på tilrettelegging er: Utvidet tid til eksamen. Det gis ½ time ekstra ved eksamen t.o.m. 4 timer, og 1 time ekstra ved eksamen over 4 timer. Bruk av ordbok Bruk av PC eller andre hjelpemidler Alternativ eksamensform (muntlig/skriftlig) Klage på vedtak om tilrettelegging av eksamen Vedtak med bakgrunn i søknad om tilrettelegging av eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes administrativ leder ved den omsøkte skolen. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker). 4.7 GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Skriftlig eksamen Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart ved skriftlige eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til en av eksamensvaktene. Dersom ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen, dog ikke senere enn 45 minutter etter ordinær start for eksamenen. Eksamensvakten noterer tidspunktet for når kandidaten startet eksamen, kandidatnummer og årsak til for sent oppmøte. Dette skal underskrives av både eksamensvakt og kandidat og leveres til studieadministrasjonen. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. En kandidat som møter etter at en annen kandidat har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. En kandidat som nektes adgang til eksamen vil bli regnet som ikke møtt. 15

16 Under eksamen plikter kandidaten å rette seg etter eksamensvaktens anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet Muntlig og/eller praktisk eksamen Kandidaten skal være på plass ved eksamen senest 15 minutter før eksamensstart ved muntlige og/eller praktiske eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til fagskolens studieadministrasjon, som orienterer sensorpanelet. Ekstern sensor alene avgjør om kandidaten kan gå opp til eksamen senere på dagen, og under hvilke eventuelle forutsetninger. Kandidater som møter senere enn 45 minutter etter oppsatt tid skal vises bort fra eksamensstedet av studieadministrasjonen. Dersom det medfører en fordel for en kandidat å komme for sent, skal kandidaten uten unntak bortvises fra eksamen av studieadministrasjonen. Det er ekstern sensor alene som avgjør om forsinkelsen kan ha fordelaktig betydning. Sensors avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. En kandidat som nektes adgang til eksamen vil bli regnet som ikke møtt. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. Fagskolens representant er ansvarlig for at kandidatlisten fylles ut og overleveres studieadministrasjonen når alle kandidatene har avviklet sin eksamen Sykdom på eksamensdagen Kandidater som er forhindret fra å møte til eksamen på grunn av sykdom, skal snarest sende legeattest til fagskolen for å avlegge ny eksamen. Blir en kandidat syk under eksamen, må kandidaten sørge for at legeattest snarest blir levert til fagskolen for å avlegge ny eksamen Hjelpemidler til eksamen Eksamen kan organiseres med hjelpemidler. Faglærer fastsetter hvilke hjelpemidler som er tillatt ved hver eksamen. Eventuell bruk av hjelpemidler må gjøres kjent overfor kandidatene senest 3 uker før eksamen. Hvilke hjelpemidler som er tillatt skal være oppført på eksamensoppgaven. Hvis ikke fagskolen stiller med hjelpemidler, har kandidaten selv ansvar for å gjøre seg kjent med og medbringe tillatte hjelpemidler. 4.8 HJEMMEEKSAMEN OG MAPPEEKSAMEN Ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal besvarelsen leveres til fagskolen innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Eksamensbesvarelser som sendes med post, skal sendes rekommandert på kandidatens bekostning og være poststemplet senest innen fastsatt 16

17 tidspunkt for eksamenslevering. Konvolutter som er poststemplet etter fristens utløp, og sendinger som ikke er sendt rekommandert, vil ikke bli vurdert. Eksamensbesvarelser ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal i de tilfeller det ikke er gitt annen beskjed, leveres i to eksemplarer. Besvarelsen skal ikke påføres navn, men kandidatnummer som er utdelt i forbindelse med eksamensoppgaven. I de tilfeller hvor eksamensbesvarelsen skal leveres elektronisk gjennom fagskolens læringsplattform, må besvarelsen være levert innen fastsatt tidsfrist. Etter angitt tidsfrist vil læringsplattformen være låst for mottak av besvarelser. Dokumentet som leveres skal ikke være merket med navn, men med kandidatnummer. Fagskolen står ikke ansvarlig for at innleveringer ikke har funnet sted innen angitt frist som følge av problemer med fagskolens infrastruktur for IKT (gjelder ikke nedetid for læringsplattform). En hjemmeeksamen, mappeeksamen eller prosjekteksamen som blir levert etter tidsfristen, uten at det er klarert med fagskolen på forhånd, vil bli regnet som ikke levert. Administrativ leder kan i særskilte tilfeller, som for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremleggelse av legeattest, fatte vedtak om unntak fra disse bestemmelsene. 4.9 FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK UNDER EKSAMEN Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn regnes som fusk. Eksempler på fusk er å: - ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen eller prøve - levere en besvarelse som er hentet ut fra Internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse - levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person - levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen eller prøve - levere arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv - gjengi/sitere lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra Internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater. (Listen er ikke uttømmende.) 4.10 SANKSJONER SOM FØLGE AV FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK Annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av emne Styret kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av emne dersom - kandidaten ved hjelp av falskt vitnemål eller falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende emne, eller 17

18 - kandidaten forsettlig har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket i forbindelse med gjennomføring av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende emne. Styret kan også annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis kandidaten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål, falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Studenten har rett til å få forklare seg før vedtak annullering fattes. Denne bestemmelsen gjelder også for studenter som forsettlig har medvirket til fusk. Adgangen til annullering foreldes ikke. Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakelevert fagskolen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften tilbakelevert fagskolen i rett tid, kan denne kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering (jf. reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13) Klage på vedtak om annullering av eksamen, prøve eller godkjenning av emne Vedtak om annullering etter disse bestemmelsene kan påklages av studenten til særskilt klagenemnd for fagskolen. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes den aktuelle skolen. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Utestenging fra eksamen En student som har opptrådt som beskrevet i pkt. 4.9 ovenfor, eller forsettlig har medvirket til dette, kan ved vedtak av styret utestenges fra fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Studenten har rett til å få forklare seg før vedtak om utestenging fra eksamen fattes. Vedtak om bortvising eller utestenging treffes med minst to tredels flertall Klage på utestenging fra eksamen Vedtak om utestenging fra eksamen kan påklages. Klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes den aktuelle skolen v/administrativ leder. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) VURDERING AV ARBEIDSKRAV Alle vurderinger av arbeidskrav underveis i studiet som har betydning for sluttresultatet, skal gis i skriftlig form av den enkelte faglærer. Vedtak som omhandler vurderinger som har betydning for sluttresultatet, er å anse som enkeltvedtak. 18

19 Ved alle typer vurderinger hvor karakterer skal gis, legger fagskolen til grunn universitetets og høyskolerådets karakterskala (jf. pkt nedenfor) Klage på vurdering av arbeidskrav Vedtak som omhandler vurderinger som har betydning for sluttresultatet, kan påklages. Klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes skolen v/administrativ leder. Klagenemndas avgjørelse er endelig. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) SENSUR Oppnevning av sensorer, sensurering, frister Eksamensbesvarelsen vil bli vurdert av en eller flere sensorer, hvorav minst en sensor skal være ekstern. Dersom det er uenighet om karakteren, vil den eksterne sensorens bedømmelse være avgjørende. Styret, eller den styret har gitt fullmakt, oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende utdanning. Sensuren skal foreligge innen tre uker dersom særlige grunner ikke gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret, eller den styret har gitt fullmakt, kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Sensorer ved skriftlig eksamen har ikke tilgang til kandidatens navn før etter at sensuren har falt. Ved muntlig eksamen eller praktisk-muntlig eksamen faller sensur samme dag som avlagt eksamen. Eksamensformer som innehar både skriftlig og muntlig vurdering skal behandles med frister for skriftlig eksamensform. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakterer er fastsatt. For maritime linjer fremgår det et formelt samarbeid mellom flere skoler om sensur og klagebehandling på karakterer Klage på karakterfastsetting Klagefristen er tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Klagen skal framsettes skriftlig og sendes/leveres skolen. Nye sensorer skal da oppnevnes og ny sensurering skal foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne, eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. 19

20 Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Klage på muntlig eksamen Ved klage på muntlig eksamen er administrativ leder ved aktuelt studiested første klageinstans. Klagen skal framsettes skriftlig og sendes/leveres skolen. Andre klageinstans er særskilt klagenemnd for fagskolen. Klageinstansene kan bare vurdere om gjeldene retningslinjer er fulgt. Dersom klagen blir funnet berettiget, skal kandidaten gis rett til ny eksamen. Dersom studenten har bedt om begrunnelse for karakteren, løper klagefristen fra det tidspunkt begrunnelsen ble mottatt. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner ved eksamen eller avsluttende vurdering. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske eksamener, må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen tre uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen fra kandidaten har fått begrunnelsen. (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Klage på formelle feil Vedtak som omhandler formelle feil ved eksamen kan påklages. Eksamenskandidaten kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Klageinstans er felles klagenemnd for fagskolen. Klage stiles skriftlig til klageinstansen og sendes den aktuelle fagskolen. Klagenemndas avgjørelse er endelig. Er krav om begrunnelse framsatt, løper klagefristen fra kandidaten har fått begrunnelsen. Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. 20

21 Karakterfastsetting ved ny sensurering kan påklages (Jf. kapittel 5; Retningslinjer for behandling av klagesaker) Ny sensur Ved ny sensur med grunnlag i klage på formelle feil eller karakterfastsetting, skal det benyttes en eller flere ny(e) sensor(er), hvorav minst én sensor skal være ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamenen der endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig eksamen, og der den muntlige delen av eksamen bygger på den skriftlige, holdes også ny muntlig eksamen for fastsetting av endelig karakter EKSAMENSRESULTATER Universitetets- og høyskolerådets karakterskala Ved eksamen på fagskolen nyttes Universitetets- og høyskolerådets karakterskala med følgende vurderinger: Bestått/ikke bestått eller karakter fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Laveste karakter som godkjennes som bestått eksamen er E. Symbol Vurderingskriterier A B C D E F Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser helhetlig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Meget god prestasjon. Studenten viser solid innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser nokså god innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser tilstrekkelig innsikt, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser manglende innsikt og sammenheng, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Skolene kan bestemme at vurderingen «bestått» / «ikke bestått» benyttes i enkelte emner eller alle emner i samsvar med NOKUT-godkjenning. I enkelte kurs/emner kreves vurderingen bestått for å få utstedt vitnemål. Hvilke emner som vurderes til «bestått» / «ikke bestått» fremgår av studieplanen. 21

22 Offentliggjøring og arkivering Eksamensresultatene offentliggjæres på fagskolens læringsplattform senest fem virkedager etter sensuren foreligger. Den enkelte kandidat vil kun få tilgang til sine egne resultater. Kandidatenes besvarelse og sensurvedtaket arkiveres på skolen etter gjeldende lover og regler DOKUMENTASJONSFORMER Former for dokumentasjon på fagskoleutdanning er: Vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrift. Det utstedes normalt 2- to - eksemplarer av dokumentasjon for fagskoleutdanninger, ett til kandidaten og ett til fagskolens arkiv. Attestert kopi av dokumentasjon kan bestilles av fagskolens studieadministrasjon mot et gebyr Vitnemål Vitnemål utstedes til studenter som har fullført og bestått hele fagskoleutdanningen minimum 30 fagskolepoeng (1/2 år) og maksimum 120 fagskolepoeng (2 år). Normalt er det den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. For at fagskolen skal kunne utstede vitnemål, ev. annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av fagskolepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, vær avlagt ved fagskolen. Vitnemålet undertegnes av administrativ leder, eller den administrativ leder har gitt fullmakt, samt faglig ansvarlig. Skolen utsteder kun ett vitnemål pr. studium. En avgift kan påløpe ved bestilling av nytt vitnemål (duplikat). Vitnemålet skal inneholde fagskolens logo, være utstedt på ark tilrettelagt for formålet og videre dokumentere: Det overordnede læringsutbyttet Emner og eventuell praksis Kvalifikasjonsnivået som oppnås (nivå 5 i NKR og fagskole 1 eller fagskole 2) Karaktersystemet som benyttes (A-F eller «bestått» / «ikke bestått») Antall fagskolepoeng Karakter/karakterer Kompetansebevis Kompetansebevis utstedes til studenter som har avbrutt studiet og bestått deler av fagskoleutdanningen Karakterutskrift Karakterutskrifter kan utstedes til studenter på forlangende. 22

23 5 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV KLAGESAKER 5.1 VIRKEOMRÅDE Disse retningslinjene gjelder ved klage på: 1. Avgjørelse om opptak 2. Avsluttende vurdering 3. Avgjørelse om avslag på søknad om innpassing og fritak 4. Vedtak om at en student ikke meldes opp til eksamen 5. Avgjørelser om særskilt tilrettelegging av eksamen 6. Avgjørelse om disiplinærsanksjoner 5.2 KLAGERETT PÅ ENKELTVEDTAK Generelt formkrav til enkeltvedtak En student på fagskoleutdanningene har klagerett på alle enkeltvedtak fattet av fagskolen. Alle enkeltvedtak fattet av fagskolen skal være skriftlig og grunngitt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Vedtaket skal begrunnes med de faktiske forhold som vedtaket bygger på Klagefrist Klagefrist på alle enkeltvedtak er 3 uker etter at vedtaket er mottatt eller etter at studenten er eller burde blitt kjent med det forhold som begrunner klagen (jf. forvaltningslovens 29) Klage - formkrav og behandling Klager på enkeltvedtak skal fremstilles skriftlig, begrunnes, dateres og underskrives. Klagen stiles til klageinstansen og sendes til fagskolen ved administrativ leder. Fagskolen er saksforberedende instans. Ved klage på sensur, se avsnitt 4.12 i eksamensreglementet. Klageinstansen skal påse at saken er tilstrekkelig opplyst før det fattes vedtak i saken. Klageinstansens avgjørelse skal være begrunnet Fagskolens informasjons- og veiledningsplikt Fagskolen plikter å informere studentene om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. Fagskolen plikter å gi studenten veiledning, slik at klagesaken blir korrekt utfylt og sendt til riktig klageinstans. Det skal opplyses om fagskolens veiledningsplikt i følgeskriv sammen med enkeltvedtaket. 23

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 10.05.2017 nr. 596 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement Generelt

Eksamensreglement Generelt Eksamensreglement 1-1. Generelt NKI skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig og betryggende måte. Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. september 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 21. september 2017 22.06.2017 nr. 1387 Forskrift

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 08.05.2017 nr. 841 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. januar 2019 kl. 13.25 PDF-versjon 17. januar 2019 04.12.2018 nr. 2264 Forskrift om

Detaljer

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere.

(1) Formålet med forskriften er å sikre upartisk og rettferdig behandling av studenter og søkere. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret i Norwegian Drilling Academy AS 28.03.17 med hjemmel i lov 20.juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. november 2018 kl. 14.25 PDF-versjon 20. november 2018 26.10.2018 nr. 1672 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. mars 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 12. april 2018 14.12.2017 nr. 2471 Forskrift for Fagskolen

Detaljer

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag

Kunngjort 1. juni 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om fagskoleutdanning ved de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 6. juni 2017 23.05.2017 nr. 670 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 22. august 2017 16.08.2017 nr. 1256 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 17. oktober 2017 07.09.2017 nr. 1593 Forskrift om

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. desember 2018 kl. 15.35 PDF-versjon 7. januar 2019 13.12.2018 nr. 2002 Forskrift om

Detaljer

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter.

Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglement for NORTRAIN fagskole Dette reglementet er utarbeidet med hjemmel i LOV 2003-06-20 nr. 56: Lov om Fagskoleutdanning med tilhørende forskrifter. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED. Norges grønne fagskole Vea FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED Norges grønne fagskole Vea Hjemmel: Fastsatt av fagskolestyret ved Norges grønne fagskole Vea den 8.12.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole

Forskrift for Chr. Thams fagskole Forskrift for Chr. Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole (fagskolen) den 28.06.2017 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 1b, 4, 5, 6,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 28.09.2017 nr. 1635 Forskrift om

Detaljer

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017

Kunngjort 2. juni 2017 kl PDF-versjon 7. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 2. juni 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 7. juni 2017 30.05.2017 nr. 677 Forskrift for opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1634 Forskrift for

Detaljer

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast)

Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Forskrift for Chr. Thams fagskole (høringsutkast) Fastsatt av styret for Chr. Thams fagskole den dato, med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) sist endret ved lov 17

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. april 2018 kl. 14.05 PDF-versjon 4. mai 2018 13.04.2018 nr. 580 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler.

Denne forskriften gjelder for alle søkere og studenter ved NKI Fagskoler AS fagskoler. Forskrift om studier, opptak og eksamen Forskrift av 27. februar 2017 om studier, opptak og eksamen ved NKI Fagskoler AS. Hjemmel: Fastsatt av styret ved NKI Fagskoler AS 27. februar 2017 med hjemmel i

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter

Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Forskrift for opptak, gjennomføring av studier, eksamen og klageregler for fagskolen Hald Internasjonale Senter Hjemmel: Fastsatt av Styret for Hald Internasjonale Senter 30.mai 2017 med hjemmel i Lov

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 22. september 2017 01.09.2017 nr. 1416 Forskrift

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy

Kunngjort 5. mai 2017 kl PDF-versjon 9. mai Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mai 2017 03.05.2017 nr. 528 Forskrift om opptak og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.09.2017 nr. 1623 Forskrift om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. november 2017 kl. 13.30 PDF-versjon 14. november 2017 30.08.2017 nr. 1744 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. mars 2019 kl. 14.20 PDF-versjon 19. mars 2019 15.02.2019 nr. 223 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017

Kunngjort 25. september 2017 kl PDF-versjon 27. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. september 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 27. september 2017 14.09.2017 nr. 1443 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. november 2018 kl. 14.05 PDF-versjon 3. desember 2018 22.11.2018 nr. 1776 Forskrift

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved

Reglement for fagskolestudenter ved Reglement for fagskolestudenter ved Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Innlandet NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 01.03.2017 nr. 1138 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE

REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Godkjent av styret for Trondheim fagskole i møte den 8.2.2016 Reglement for Trondheim fagskole Side 1 Innhold 1 Hjemmel for reglementet... 4 2 Formål med reglementet...

Detaljer

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) ved Bårdar Akademiet Hjemmel: Fastsatt av styret ved Bårdar Akademiet AS 5. desember med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning, LOV-2018-06-22-85,

Detaljer

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS

Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS Studier i Skjønnhet & Velvære Beauty Makeup artist // Negletekniker // Vippestylist// Fotpleier Forskrift for fagskolestudier ved Tone Lise Akademiet AS 1. Generelle bestemmelser 2 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. april 2019 kl. 14.40 PDF-versjon 23. april 2019 20.02.2019 nr. 464 Forskrift om opptak,

Detaljer

Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND

Forskrift om opptak rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND Forskrift om opptak - 2017 rev. 3b note.docx FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN I KRISTIANSAND Innhold Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Kristiansand... 2 Kapittel

Detaljer

Tromsø maritime skole

Tromsø maritime skole Tromsø maritime skole VF-Reglement for fritidsbåtskipperutdanningen ved TMS Utgave: 1.01 Skrevet av: Harry Arne Haugen Gjelder fra: 14.02.2012 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.21.2.4.1.1.8 Dok.type:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. april 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 11. april 2019 28.03.2019 nr. 436 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. april 2018 kl. 14.20 PDF-versjon 24. april 2018 30.10.2017 nr. 2479 Forskrift om opptak,

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. august 2017 kl. 14.00 PDF-versjon 16. august 2017 20.04.2017 nr. 1232 Forskrift om opptak,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 19.04.2017 nr. 595 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017

Kunngjort 5. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. juli 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 12. juli 2017 16.06.2017 nr. 1124 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Innholdet i forskriften

Innholdet i forskriften Innholdet i forskriften v/ Seniorrådgiver Ine M. Andersen 1 Hva skal jeg snakke om nå? Forskrift vs. Reglement hva er forskjellen? Hva må forskriften inneholde? Opptak Eksamen Hva bør forskriften inneholde?

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 1. mars 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. mars 2017 13.02.2017 nr. 229 Forskrift om opptak,

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin

Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin Forskrift om opptak, studier, eksamen og klagerett ved Institutt for helhetsmedisin Hjemmel: Fastsatt av Styret for Institutt for helhetsmedisin dd.mm.2016 med hjemmel i LOV-2003-06-20-56: Lov om fagskoleutdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse

Kunngjort 31. mai 2017 kl PDF-versjon 6. juni Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Aldring og helse NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mai 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 6. juni 2017 22.05.2017 nr. 661 Forskrift om opptak,

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.11.18 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold for elever og privatister...

Detaljer

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms

Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Troms fylkeskommune Tromsø maritime skole F-S-Reglement for skipsoffisersutdanningen Fagskolen Troms Utgave: 17.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 03.07.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 24. mai 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 29. mai 2017 27.04.2017 nr. 636 Forskrift om opptak,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Oslo kommune Utdanningsetaten Fagskolen Oslo Akershus FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Hjemmel: Fastsatt av styret ved Fagskolen Oslo Akershus 9. mars 2017 med hjemmel

Detaljer

Reglement for fagskoleutdanning

Reglement for fagskoleutdanning 1 Vedlegg 4 Fashion Mode AS Reglement for fagskoleutdanning av 04.08.2015 2 Innholdsfortegnelse: Side: Kapittel 1 OPPTAKSREGLEMENT 3 1 Opptak. 3 2 Opptaksstørrelse... 3 3 Opptakskrav 3 4 Godkjente opptakskrav.

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per

Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per Forskrift om opptak, vurdering, disiplinære sanksjoner og klagebehandling ved Fagskolen Rogaland Versjon per 15.05.17 Utskriftsdato: 16.05.2017 Side 1 av 14 Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. november 2018 kl. 14.15 PDF-versjon 15. november 2018 26.10.2018 nr. 1654 Forskrift

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. februar 2018 kl. 14.50 PDF-versjon 21. februar 2018 05.02.2018 nr. 176 Forskrift om

Detaljer

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS»

Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Høring om «Forskrift om opptak, eksamen og klagebehandling ved Bårdar Akademiet AS» Det følger av fagskoleloven 4 og 6 at fagskolene skal ha en opptaks- og eksamensforskrift, samt lokal klagenemd. På bakgrunn

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. september 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 22. september 2017 31.05.2017 nr. 1424 Forskrift

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer