Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?"

Transkript

1 FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl

2

3 Tittel Husromutenhjerterom Kan bolig motvirkemarginaliseringsprosesser? Forfattere Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Randi Wærdahlog TrondStalsbergMydland Rapport FoU-rapportnr. 1/2012 ISBN-nummertrykk ISSN-nummertrykk Trykkeri Kai Hansen,4626Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen19 N-4630Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

4

5 Forord Husromuten hjerterom.kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?er et forsknings- og utviklingsprosjektsom omhandlervanskeligstiltepå boligmarkedet.oppdragsgiverer Husbanken.Formålet med prosjekteter å identifiserehvilken betydningboligenhar for vanskeligstiltepå boligmarkedet, og hvordanen egnetbolig kan motvirke og væremed på å bekjempe marginaliseringfor dennegruppen.prosjekteter et samarbeidmellom Agderforskning, Praxis Sør, Høgskole- og universitetssosialkontor(husk- Agder)og Universiteteti Agder. Agderforskningfikk sommeren2011i oppdragfra Husbankenå gjennomføre prosjektet.trond StalsbergMydland ved Agderforskningvar prosjektleder frem til oktober2011da IngunnKvammeovertoksomprosjektleder.Intervjuenemedvanskeligstiltepå boligmarkedetble gjennomførtav Kathrine Bakkeog IngunnKvammei novemberog desember2011.kathrinebakke, Ingunn Kvammeog Randi Wærdahlhar analysertog skrevetbrorpartenav rapporten.ann Christin Nilsen, Christine Svarstad,Trond StalsbergMydland ved Agderforskninghar bidratt til skriveprosessen.kjetil RefsnesJørgensenhartranskribertintervjueneog lest korrektur. En takk til ProfessorAnne Marie Støkkenved Universiteteti Agder for kommentarerog innspill til rapporten. Vi vil retteen stor takk til alle våreinformantersomvar villig til å delesine verdifulle erfaringermed oss.uten deresbidrag haddevi ikke kunnetgjennomføredetteprosjektet. Januar2012 IngunnKvamme

6

7 Innholdsfortegnelse FORORD III INNHOLDSFORTEGNELSE......V SAMMENDRAG I 1 INNLEDNING Om prosjektet Hva menesmedmarginalisering? Norskboligpolitikk Vanskeligstiltepåboligmarkedet Boligsosialtarbeid Hvemer debostedsløse? Utdypendeomproblemstillingene VALG AV METODE Det kvalitativeintervjuet Analytisk brukerperspektiv Utvalg og rekruttering Erfaringerfra intervjuene Etiskeutfordringer SÅRBARHET OGRISIKO FOR BOSTEDSLØSHET Uforutsigbarhetog sårbarøkonomi Risiko for bostedsløshet BOLIG SOMRAMME FORIDENTITET OGRELASJONER Boligensbetydningfor identitetog tilhørighet Boligensbetydningfor forvaltningav relasjoner Mulighet for husdyr Boligensbetydningfor trygghetog beskyttelsefra vold FRA BOEVNE TIL BISTANDSBEHOV Boligensbetydningfor helse Boligensbetydningfor behandlingog rehabilitering Når boligen«passer» BRUKERMEDVIRKNING I BOLIGSAKER Opplevelsenavikke å bli hørt Mangelpåkommunikasjonog informasjon Mangelpåoppfølgingfra barnevernet Flytting og interkommunaltsamarbeid Når brukermedvirkningog samarbeidfungerer HVORDAN KAN BOLIG BEGRENSEMARGINALISERINGSPROSESSER? Hvordanoppleverinformantenebetydningenav bolig for sin livssituasjon? Hvordankanbolig somvirkemiddelmotvirke marginaliseringsprosesser?... 70

8 LITTERATURLISTE VEDLEGG: INTERVJUGUIDE FOU INFORMASJON

9 Sammendrag Detteer en forskningsrapportsomomhandlervanskeligstiltepå boligmarkedet.prosjekteter gjennomførtpåoppdragfra Husbanken.Formåletmedprosjekteter å identifiserehvilken betydningboligen har for vanskeligstiltepå boligmarkedet,og hvordanen egnetbolig kan motvirke og væremed på å bekjempemarginaliseringfor dennegruppen. Vanskeligstiltepå boligmarkedeter en heterogen gruppe, men felles for mangeer at de har vært og er i kontakt med ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet.størstedelenhar en bakgrunnsomer pregetav sammensatt problematikk,og de er ofte marginaliserteller ekskludertfra flere sider ved samfunnslivet. Dennestudienhar tatt utgangspunkti to undergrupperav vanskeligstiltepå boligmarkedet: Unge voksnemed barnevernsbakgrunnog voksnesom har problemermedrus og/eller psykiskelidelser. Studienhar et brukerperspektiv, og marginaliseringsprosessener beskrevetut i fra dissegruppenesegne perspektiver.vi har i analysenvektlagt de faktorer og mekanismersom de selvmenerbidrartil ulike marginaliseringsprosesser. Studienharto hovedproblemstillinger: Hvordanopplevervanskeligstil te på boligmarkedetbetydningenav bolig for sin livssituasjon? Hvordankanbolig somvirkemiddelmotvirkemarginaliseringsprosesser? Vi ser det somrelevantå seboligmarginaliseringi forhold til andrearenaer hvor informanteneer marginalisert, eller ståri farefor å marginaliseres.dette er områdersomarbeid,skole/studier,familieliv, sosialtnettverkog i bruk av velferdsordninger.målgruppensspesiellebehov i forbindelsemed behandling,rehabiliteringeller annenoffentlig hjelp vil ogsåmed nødvendighetståsentralti forhold til boligspørsmål. Empirisk bygger dennestudienpå bolighistorienetil personersom selv er vanskeligstiltepå boligmarkedet.vi forfølger boligensbetydningeri fortellingeneom deresliv, som ogsåomfatterandrebetydningsfulle faktorer for livssammenhengog deltagelse,som rus, sykdomshistorier,arbeid, familieforhold osv. Historiene rommer ulike typer marginaliseringsprosesser, og vårt fokus er rettetmot hvilken rolle boligenkan spille for å motvirke disse prosessene. i

10 For beggemålgruppenespørvi etterboligensrolle og betydningfor identitet og selvbilde,for stigmaog marginalisering,inklusjon og eksklusjonog om boligener tilpasseteller tilfredsstillerinformantensspesiellebehov. For gruppenmed rus- og psykiatriproblematikkspørvi spesieltom hvilken rolle boligenspiller i behandlingsforløp,rehabiliteringog ettervern. For ungesomhar mottatttiltak fra barneverntjenestenrettervi i tillegg oppmerksomhetenmot denrollen boligenspiller i overgangtil myndighetsalder, og hvordanbarnaer forberedtpåå mestredetå haansvarfor egenbolig. Vi har valgt å bruke kvalitative intervjuer med en narrativstruktur og liv s- formsintervjuerfor vårt formål. Informantenesbolighistoriergir inngangtil å gå nærmereinn på hva sommer spesifikt har skjeddi informantensliv ved brudd og endringeri boligsituasjonen.livsformsintervjuetsteknikker har blitt brukt nårtematikkenhargåttfra hendelse- til erfaringsnarrativ. Vår tilnærming til analysenhar vært inspirert av metodologien«grounded theory»,som er vel tilpassetet brukerperspektivsidenanalysenskal basere segpåempiriskeog ikke teoretiskemodeller. Studien har 14 informanter. Åtte av disse er fra utvalgskategorien rus/psykiatriproblematikk,mensseksintervjuerer fra utvalgskategorienbarnevern.de to informantgruppenekan imidlertid ikke skilles skarptfra hverandrenår det gjelder problematikk.det er barefire kvinner i utvalgetvårt. Informanteneer i aldersgruppen30-59 år i rus- og psykiatrikategorien,og år i gruppenmederfaringerfra barnevernet. Informanteneharikke detvi kanregnesom«normale»livsløp eller boligkarrierer.de harikke en alminneligprogresjonnår detgjelderå ta utdanning,få jobb og etablereseg med familie. Bolighistorienegjenspeileren situasjon medstadigusikkerhetknyttettil bosituasjonen,og denneusikkerhetenblir til dels skaptav en svak, økonomiskposisjon.andre faktorersom gjør at informantenehar størresårbarhetog risiko for bostedsløshet er at de ofte har værtutsattfor uheldigeoppvekstvilkår,mangelfullskolegang,dårlig tilknytning til arbeidslivet,psykiskelidelser,rusproblemerog mangelfullefamilienettverk. Informantenehar en høy risiko for bostedsløsheti forbindelsemed overganger i livsløpetog bruddi livssituasjonen.informantenelever ustabileliv, hvor de kanværerelativt hyppiginnomfengselog institusjoner,slik at over- ii

11 gangerog bruddtil delsmåsessomen vanlig del av deresliv. Overgangsfasenekan sessom risikofaserfor ytterligeremarginaliseringpå boligmarkedet. Utfordringen for tjenesteapparatet blir hvordandet kan tas høydefor overgangeri dissebrukernesliv, og sikre en mindre usikker boligsituasjon. Et annetspørsmåler om det å ha en stabil bolig vil føre til færreoverganger og størrestabilitetfor denenkelte. Et flertall av informanteneføler seghjemløse,til trossfor at de ikke er bostedsløse.de materielle struktureneer viktige for å kunne kommunisere egenidentitetgjennomboligen.bolig som arenafor relasjonerer ogsåviktig for identitet,og for å gi handlingsromfor å utspille positiveroller somblant annetforeldre,og ikke barerusmisbrukereller psykisksyk. Det at boligener tilpassetbarner ogsåviktig medtankepå å forhindresosial arv, og at barnet ogsåblir ekskludertfra enrekkearenaer. Opplevelsenav å ha et hjem er en indikator på trygghet,stabilitet og autonomi, og vi har spurtinformantenevåreom hvilke faktorersomer avgjørendefor demfor at boligenskaloppfattessomet hjem.det somgjennomgåendetrekkesfram er mulighetenfor å settesitt egetpregpåboligen,at boligens utforming er tilpassetderesbehov, muligheterfor å ha besøkav egnebarn, muligheterfor å hadyr, mulighetfor å eieegenbolig og stabilitet. Geografiskog sosiokulturellplasseringpåvirker mulighetenefor sosialdeltakelse.enkelteinformanteroppleverboligensbeliggenhetsom stigmatiserende. Trygghet i egenbolig er ogsået viktig aspektsom trekkesfrem, og som hengersammenmed mulighet til å stengeute uønskedegjester. I denne sammenhengbringesbemanningi boliger frem, og det etterlysesdøgnbemanningfor økt sikkerhetog tryggheti fellesboliger. Et fåtall av informantenehar en bolig som er tilpassetderesbistandsbehov og det er dårlig samsvarmellom bolig og livsfase,familiesituasjon,helsemessigetilstand, alder eller hvor de befinner seg i et sykdomsforløp eller rusforløp. For de informantenesom er rusmisbrukere,og som ønskerå bli rusfrie, er det et stort problemat boligen ikke er tilpassetlivsfaserog livsløp. Det er vanskeligrehabiliteresdersommansamlokaliseresmedpersonersomønsker å fortsetterusmisbruketsitt, og det er uheldig å blandepersonermed legemiddelassistertbehandlingmedpersonersomikke mottardenneformenfor behandling.det er ogsåuheldigå bosettepersonersomønskerå bli rusfrie i iii

12 bykjernen,sidendeter høygradav eksponeringfor rusmidleri sentrum.det er ogsåviktig for informanteneat personellet i boligkomplekserfor rusmisbrukereharrusfagligkompetanse. Informanteneetterspørøkt brukermedvirkning.ved å styrke samarbeidet mellomtjenesteyterog bruker,vil brukerneslivskvalitet bedres.brukernefår økt mestringsfølelseog følelsenav å ha en viss kontroll over sentraleelementeri egetliv, noesomer viktig for alle. Informanteneforteller om liten gradav brukermedvirkningnår det gjelderbolig, og stor gradav avmaktsfølelse overfor hjelpeapparatet.de opplever at de ikke blir hørt, at det er mangelfullinformasjon og kommunikasjon,og når det gjelderinformantene somhar mottatthjelpetiltakfra barneverntjenestenforteller de om manglendeoppfølgingi overgangsfaser til egenbolig. Påbakgrunnav dissefunneneog sområd til Husbanken,presenterervi følgendekonklusjonerpå hvordanbolig kan brukessomvirkemiddeltil å motvirke marginaliseringsprosesser: En forutsigbarboligsituasjonmotvirker sårbarhetvedandre livsendrendebrudd En planom progresjoni enboligkarrieregir kontinuitetogsammenheng Mulighetfor å påvirkeutformingenavboligengir enfølelseav «hjem» Godt kommunalt oginterkommunaltsamarbeidmotvirker de negativ effekteneavflytting Bedrekvalitetpåog utformingavboligenesvekkerstigmaog muliggjørpositivtrelasjonsarbeid Boligersomtilretteleggerfor barnmotvirkernegativsosialarv Boligensgeografiskeogsosiokulturelleplasseringpåvirkermulighetenefor sosialdeltakelse Boligensfysiskeutformingpåvirkermulighetenefor sosialdeltagelse Råderettoveregenboliggir råderettoveregetliv Flerealternativetil midlertidigeboligermotvirkeroppsamlingav sosialeproblemer iv

13 Å tenke«boligførst»styrkerbehandlings - ogrehabiliteringspr o- sesser Boligersomtilretteleggeslivsfasergir bedretlivskvalitet,stabilitet,trivselogkontroll overegetliv Brukermedvirkninger avgjørendefor å få til godtboligsosialtarbeid v

14 vi

15 1 Innledning 1.1 Om prosjektet Detteer en rapportutarbeidetpå bakgrunnav en studieav vanskeligstiltepå boligmarkedet.oppdragsgiverer Husbanken.Husbankenskal værestatens verktøyfor gjennomføringav boligpolitikken ut i kommunene.ved hjelp av ulike tiltak, kunnskapsdelingog veiledningskal Husbankenbiståkommunenesarbeid rettet inn mot vanskeligstilte på boligmarkedet(husbanken.no). Formåletmed prosjekteter å identifiserehvilken betydningboligen har for vanskeligstiltepåboligmarkedet,og hvordanenegnetbolig kan motvirkeog væremedpåå bekjempemarginaliseringfor dennegruppen. Boligen har i vårt samfunnen stor betydningfor å kunneleve det vi anser somvanligeliv, langt utoverdet å ha tak over hodet.bolig er viktig for generell velferdog samfunnsdeltakelse, for trivsel, frihet, valgmuligheter,selvstendighetog deltagelsepå arbeidsmarkedet.det vi kaller boligkarriererepresentererkulturelt settogsået livsløp hvor en gradvissosialiseresinn til et voksenlivog de forventingerog normersomer knyttettil enidentitetsomen autonomvoksen.det er imidlertid ikke alle som kan følge dennebolig- og livsløpskarrieren. Vanskeligstiltepå boligmarkedeter en heterogengruppe, men felles for mangeer at de har vært og er i kontakt med ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet.størstedelenhar en bakgrunnsomer pregetav sammensatt problematikk,og de er ofte marginaliserteller ekskludertfra ulike sider ved samfunnslivet,og da særligboligmarkedet.for menneskermedspesiellebehov, blir det ekstraviktig å ha en egnetbolig som dekkerdissebehovene. For de somsøkerbehandl ing og rehabiliteringfra ruseller innenpsykiatri er for eksempelen fast bolig ofte en forutsetningfor å få hjelp fra det offentlige. Likeledeser bolig sett på somdet førsteskritt og viktigste forutsetning for menneskersom skal tilbake til en normaltilværelseetter et institusjonsopphold,entendetteer etterbehandlingeller et fengselsopphold. Dennestudienhar hatt fokus på to undergrupperav vanskeligstiltepå boligmarkedet ungevoksnemed barnevernsbakgrunnog voksnesom har problemermedrus og/ellerpsykiskelidelser.vi vil brukefenomenetbolig som omdreiningspunktfor å forstå marginaliseringsprosesser i tilknytning til de nevntemålgruppene.marginaliseringsprosesser handlerom å falle utenfor eller innenfor rammer som er etablerte.å befinne seg innenfor etablerte rammervil svaretil inklusjon. Å befinne segutenfor kan svaretil eksklusjon,og herigjennominnskrenkingeri fullverdig medborgerskap, for eksem- 1

16 pel i forhold til rettigheterog plikter, deltakelsepå ulike arenaer,eller i verdighet,identitetog selvrespekt. I detteprosjektettar vi utgangpunkti erfaringerfra menneskermedmarginale posisjonerpå boligmarkedet,og deresperspektivpå de faktorerog mekanismersombidrar til ulike marginaliseringsprosesser, bådedesomer direkte knyttet til bolig, og de prosessersomindirekte er knyttet til bolig i samspill medandreprosessereller posisjoner.i diskusjonenleggervi vekt på hvilken rolle boligenkanspille i forhold til å motvirkedisseprosessene. Studienharto hovedproblemstillinger: 1. Hvordanopplever vanskeligstilte påboligmarkedet betydningen avboligfor sinlivssituasjon? 2. Hvordankanboligsomvirkemiddel motvirkemarginaliseringsprosesser? Datagrunnlagetbestårav 14 kvalitative intervjuer.utvalgeter avgrensetetter studiensformål og bestårav menneskermedtilknytningshistorikktil barneverntjenestenog menneskermedrus og psykiatriproblematikk. I intervjuenehar vi kartlagt informantenesnåsituasjon,bedt dem om å beskrivesin bolighistorieog snakketom deresforventningertil fremtiden. 1.2 Hva menes med marginalisering? Marginaliseringer et begrepsom ikke enkelt lar segdefinereog avgrense. Rentsemantiskgir begrepetet meningsinnholdsomknyttestil det å befinne segi margen,eller i randsonen.overført til sosialesammenhengerhandler det om å befinnesegi periferienav de arenaerog aktiviteter somoppfattes somvanlige,normaleeller forventede.de marginalisertebefinnersegi samfunnetsgråsoner;de er verkenfullstendig integrerteller fullstendig ekskludert (Heggenog Øia 2005). Hvis et individ inneharen marginal posisjon over lang tid, er farenfor permanentekskluderingfra vanlige samfunnsarenaerstor. Det er denneprosessen,der en personer i ferd medå bli ekskludert,manforbindermedmarginaliseringsprosesser. Halvorsen(2002:168)forklarer marginaliseringsom partiell eller ufullstendig deltakelsepået eller flere livsområderderdeter ennormativforventning om deltakelse.sluttproduktetav en slik marginaliseringsprosesskan være sosialeksklusjon.marginaliseringsbegrepet er i såmåteen mildere variant av eksklusjonsbegrepet,men inneholderlikevel noe av det samme. Sosial eksklusjonforbindesimidlertid mednoemer ennpartiell deltakelse,nærmere bestemtet fraværav deltakelsepå en eller flere arenaer.eksklusjonfra en arena,som for eksempelarbeidsdeltakelse, innebærerofte eksklusjonfra 2

17 andrearenaeri tillegg. Marginaliseringsbegrepet derformednødvendighet flerdimensjonalt, og må brukesfor å forståsituasjonerpå tversav ulike deltagelsesarenaer, samtidigsomen måsepå hvordanmarginaliserendeprosesserharutspilt segovertid. Sentraltfor bådemarginaliseringog eksklusjoner at det dreiersegom en ufrivillig, ufullstendigdeltakelse.det å væremarginalisertkan i så måteikke betraktessomen valgt tilstand,mensnareresom en mer eller mindreutilsiktet konsekvensav valg og forutsetninger.somen forlengelseav dettekanvalgt utenforskapforståssomen tilpasningtil og akseptav manglendeforutsetninger. For å kunnesi noe om muligheterfor å forhindreeller minskemarginaliseringenfor målgruppenvår, måvi vite noeom hvasomkanbidratil marginalisering. I detteprosjektetservi det somrelevantå seboligmarginaliseringi forhold til andreområderhvor informanteneer, eller ståri fare for å marginaliseres.detteer områdersomarbeid,skole/studier,familieliv, sosialtnettverk og i bruk av velferdsordninger.målgruppensspesiellebehovi forbindelsemedbehandling,rehabiliteringeller annenoffentlig hjelp vil ogsåmed nødvendighetståsentralti forhold til boligspørsmål.når vi anvenderet brukerperspektivog ber menneskerom å fortelle om sine erfaringer,blir det ekstraviktig å ta høydefor de sammenvevdeposisjonene,faktorerog mekanismeri et enkeltmenneskesitt liv og fortelling. Å forlangeat de deler opp sin historievil ogsåværeå ikke vise respektfor detsomgir sammenhengog meningfor informantenselv. Når manskal analysereog forklare hvorfor noenblir marginalisert, kan man derimotvelgeå sedettefra flere perspektiver.fra et individperspektivvil en kunnefokuserepådiskontinuiteti livsløpet,og hvordandenenkelteopplever segselv og sine omgivelserog hvordandisseopplevelseneartikuleressom individuell erfaring. Fra et systemperspekti vil en se etter hvordan samfunnsstrukturerog økonomiskekonjunktureri vesentliggradbidrar til at noen grupperblir satt utenfor eller til at man i noenperioderer forhindret fra deltakelsepå enkeltearenaer.i tillegg kan marginaliseringforståsfra et kulturelt perspektiv,hvor denkulturelle kontekstenblir viktig for å fortolke individenessituasjon.somaktører i en sosialsammenhenglærervi hvordanvi skal og bør opptre,og plassereross selv i varierendegrad innenfor det vi oppfattersom normalt i den gitte konteksten.hva som dermedoppfattes som unormalt eller ikke er forventetadferdavhengerfçlgelig av denkontekstendetoppståri. I et slikt perspektivvil detå ikke haegenfastbolig i en livsfaseder detteforventes,væreet bruddmeddennormativeforventningen om adferd(heggenog Øia 2005). 3

18 I våreanalyserog forklaringervil alle dissetre perspektiveneværetilstede, om enni ulik grad.i kapitteletom bolig somrammefor identitets- og relasjonsarbeidvil individuelle erfaringerog forklaringer værede mestnærliggende,selv om bådesystem- og kulturforståelseer vesentligsom kontekst for disse. Etter hvert som analyserog forklaringer berørermer generelle trekk i materialeteller handlerom informantenessyn på tjenesteytereeller andre offentlige instanser,vil et struktur- eller systemperspekti være anvendbart.men ogsåher måanalyseneta høydefor at fortellingeneer skapti et individs perspektiv,og at det individuelle slik settblir kontekstfor systemet. Såsantdet er mulig å skille tydelig mellom perspektivene,vil vi gjøre det. Forskningpå marginalisertegrupperkan fort bærepreg av elendighetsbeskrivelser.situasjonensommarginalisertkan vanskeligbeskrivessom lystbetonteller gunstig.dersommanskal sepå årsakertil at personerblir marginalisert fra et individuelt perspektiver det lett å henfalle til flere elendighetsbeskrivelser, ettersomsituasjonenofte kan betraktesi lys av negative hendelserog livserfaringer.vi seringengrunntil å sebort fra elendighetsbeskrivelseri detteprosjektetdersomdet viser segempiriskrelevant.å sebort i fra disseville væreå ikke ta informantenepå alvor. I tolkningenav materialet vil vi imidlertid leggevekt på de trekk ved fortellinger somviser til de individuelle trekk som delesav flere, og de strukturelleog institusjonelle faktorersomhar hatt betydningfor informantenshistorie.vi vil ogsåtrekke frem detsomharhattpositiv betydningfor livssituasjonen. Marginalisering er et begrepsom brukes mye innenfor velferdsforskning. Utfordringeni detteprosjekteter å visehva hvordanbegrepetkan knyttestil bolig og hva det betyr i praksisfor menneskersomer vanskeligstiltepå boligmarkedet.en del av det å væremarginalisert,innebærerogsåat en i liten grad har innflytelse på de samfunnsarenaene hvor politikk drøftesog utformes.det er derfor viktig å skapeflere muligheterfor at marginalisertegrupper blir hørt. Vi vet fra tidligere studierat boligsituasjonentil brukerneofte får for lite fokus i sosialtoppfølgingsarbeid.det er ogsåmangelpå kompetanse,koordineringog langsiktigheti tiltaksapparatetnår det gjelderå utarbeidebotilbudfor vanskeligstilte(drøpping2005,taksdalm.fl. 2006).Dette prosjektet har sommålsetningå bidra til denkunnskapsbasenom boligmarginaliseringsomer nødvendigfor å kunnegjørebotilbudetfor vanskeligsti l- te bedre. 4

19 1.3 Norsk boligpolitikk Den norskeboligpolitikken har gjennomgåttstadigeendringersidenslutten av 1900-tallet. De førstetiåreneetter2. verdenskrigble detsatsetpåselveide boligeri distriktene,mensdet i byeneble satsetpå kooperativtfelleseie.boligene ble subsidiertgjennom fradragsrettfor gjeldsrenter,lav boligskatt, momskompensasjonog statlig støtte.mensrestenav Europasatsetpå utleie, fikk mani Norgeenstordel selveiere. I 1945 var flest mulig boliger førsteprioriteti boligpolitikken. I perioden finansiertehusbankenoppføringenav omtrentto tredjedelerav alle nyeboliger,og klargjordetomterfor salgtil enbillig penge.statenregulerte prisnivået i borettslageneog husleienepå det private leiemarkedet, mensboligkooperasjonenstofor et ikke-kommersieltboligtilbud. Utover80- og 90 tallet ble subsidienekuttet kraftig, fordi de ble oppfattetsomoverflødige i et såvelståendeland somnorge.de tidligere reguleringeneog subsidienevar først og fremsttiltenkt periodenemedboligmangel.detteinnledet en periodeder boligpolitikken ble orientertmot vanskeligst ilte på boligmarkedet.vi har settet skifte fra å fokuserepå denmateriellebyggingenav boliger til boligensomendel av densosialevirkelighet.tidligerefokuserteboligpolitikken på det storeflertallet av befolkningen,mensden nå fokuserer på mindre, vanskeligstiltegrupper(sørvoll 2011). I 1998fikk kommunerog andreinstanserrett til å kjøpe minst 10 prosentav boligenei borettslagog sameierog opptil 30 prosent(dyb, Solheim,og Ytrehus2004).Lovendringen tråddei kraft for å økeintegrasjon av vanskeligstilteog etniskeminoriteter. Det har lengeværten visjon at alle skal kunnebo godt og trygt i godeboliger til rimelige bokostnader.flestmulig skal væremestmulig selvhjulpnei boligmarkedet,eie egen bolig og være forsørget av egen arbeidsinntekt (St.meld.nr ). Stortingsmeldingentrekker opp hovedmålog strategierfor å skapeet velfungerendeboligmarked,skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedetog økeantall miljøvennligeog universeltutformedeboligerog boområder. En god bolig skal minimum dekkebeboerensgrunnleggendebehovfor liv og helse.boligen er imidlertid ogsået symbol på identitet,kultur og behov for tilhørighetog begrepetgodbolig vil derforværegjenstandfor individuelle preferanserog vurderinger.med den variasjonenen ser i familie- og levemønsterer det sentraltat boligmassenavspeilerbefolkningensønskerog behov.begrepe trygg og god bolig omfatterogsåtryggeog forutsigbarejuridiske og økonomiskerammebetingelserog et godt velferdssystemsom ogsågir trygghetfor vanskeligstilte. 5

20 Under Kommunal- og regionaldepartementetsansvarsområdehar Regjeringen satt somhovedmålå øke bosettingav vanskeligstiltepå boligmarkedet. Somarbeidsmålfor å oppnådettevil de økeforebygging og bekjempelse av bostedsløshetog øke den boligsosiale kompetanseog aktivitet i kommunene. I NOU 2011:15, Romfor alle, påpekeset behovfor styrking av densosiale boligpolitikken.den viser til en sålangt vellykket boligpolitikk, men at det fortsatt gjenstårområdermed behovfor innsats.i den forbindelsebør det i størregradtilretteleggesfor at kommunenekan løsesineoppgaverpå en tilstrekkeliggod måte.videre pekesdet på at boligpolitikken må fokuserepå forebyggeboligsosialeproblemerog forsterkepersonersmulighettil å delta påboligmarkedet,og gi demmulighet til å forbli der(nou 2011:15). Målet med boligpolitikken er at alle boligsøkendeskal gis mulighet til å skaffesegen bolig, uansetthvor i landetpersonenbor og innenfor gjennomførbareøkonomiskerammer.boligen skal innehaen nøkternstandard,og detteinkludererkjøkken med spiseplass,bad og wc, stueog egnesoverom for foreldreog barn(hansen2005) 1.4 Vanskeligstilte på boligmarkedet Det finnes ikke en entydig definisjon på hvem vanskeligstiltepå boligmarkedeter. Arbeids- og inkluderingsdepartementet serpå forholdetmellomen personsressurserog forutsetningenei arbeidsmarkedet i sin definisjon. Alt fra dårlig økonomi,funksjonsnedsettelser, psykiskelidelser og/eller rusmiddelmisbruk, manglendespråk og kunnskaptil forhold ved boligmarkedet som pris, tilgjengelighetog diskrimineringkan dannegrunnlagfor at noen kan regnessom vanskeligstiltepå boligmarkedet (St.meld nr. 23 ( ). For å redusereandelenvanskeligstiltepå boligmarkedethar regjeringen strategierfor å skaffe den enkeltenødvendigeressurserog minske kravenei boligmarkedet.pådenmåtenvil flest mulig få mulighettil å delta og forbli påboligmarkedet. Vanskeligstiltepåboligmarkedetkandelesinn i tre grupper: 1. Vanskeligstiltemeduløsteboligsosialeproblemer: Personeller husstandsomikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeet akseptabelt boforhold,og somikke harmottatthjelp. 2. Vanskeligstiltemed delvis løste problemer: Personeller husstand somikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeen akseptabelbosi- 6

21 tuasjon,somharmottatthjelp, mensomfremdelesharet boligsosialt problem. 3. Vanskeligstiltesomhar fått løst sitt boligsosialeproblem: Personeller husstandsom ikke er i standtil å skaffeeller opprettholdeen akseptabelbosituasjon,somhar fått nok hjelp og løst sitt boligsosiale problem(nou 2011:15) NOU 2011:15, Romfor alle, viser særligtil menneskeri sårbareoverganger i arbeids- og/eller livet. Dette gjelderspesieltungepå vei ut av barnevernets omsorg,menogsåungesomer arbeidsløse,somhar droppetut av skoleneller som er uten et sosialtnettverk.utredningenpekerogsåpå hvordanutskrivningfra institusjon/fengselkanføretil bostedsløshet på grunnav manglendekoordineringog kommunikasjon.menskommunenhar ansvarfor bosetting,er det statensom har ansvarfor utskriving fra statligeinstitusjoner innenbarnevern,psykiatri,rusog kriminalomsorg.derfor er deten mulighet for at personer ikke er sikret en egnetbolig ved utskrivelseeller løslatelse (NOU 2011: ). Det at alle skal ha mulighettil å skaffesegen god bolig i et godt og trygt bomiljø er en erklærtoffentlig visjon for boligpolitikken(st.meld.nr. 50 for ; St.meld.nr. 23 for ).Likevel harvi ingenlovbestemtrett til bolig i Norge.Det er derfor først og fremst den enkeltesansvarå skaffe segen egnetbolig. Mangeklarer imidlertid ikke å skaffe segbolig på egen håndav ulike grunner,og disseregnessomvanskeligstiltepåboligmarkedet. Bolig regnessom en forutsetningfor integreringog samfunnsdeltakelse. I St.meld.nr 23 for stårfølgende: «Bolig utgjør sammenmedarbeid og helsede tre grunnleggend elementeri velferdssamfunnet. En god bolig er grunnlagetfor en anstendigmenneskelig tilværelse,og vil ofte væreavgjørendefor innbyggerneshelseog deltakelsei arbeidslivet.» Adgangentil detordinæreboligmarkedeter begrensetfor vissegrupper,som personersom har svakøkonomiog ikke makterå betalehøyeleieutgiftereller ikke får lån til bolig, og gruppermedavvikendeadferd(someksempelvis rusmisbrukere,innvandrereog andre).halvorsenomtaler dette som boligmarkedetsgrensekontroll(halvorsen2001). Bostedsløshethengersammen medfattigdomog innebærersosialeksklusjon.i St.meldnr 6 for , Tiltaksplanmot fattigdom, er følgelig det å sikre vanskeligstiltegode,nøkterneboligerensentralstrategi. 7

22 1.5 Boligsosialt arbeid Boligsosialtarbeidhandlernettoppom å sikre bolig for vanskeligstiltegrupper. Ansvaretfor det boligsosialearbeidetligger i førsterekke på det kommunale hjelpeapparatet,men også på staten gjennom politikk, juridiske rammevilkår,økonomiskstøtteog kompetanseheving. I tillegg spiller frivi l- lig sektorenviktig rolle. Flere departementerhar ansvarfor å forebyggeog avskaffebostedsløshet, menkommunal- og Regionaldepartementet har et overordnetkoordineringsansvar.husbankenhardetstatligeansvaretfor å leggetil retteog koordinere arbeidetpåetatsnivå,og er en viktig samarbeidspartner for kommunene.dereshovedoppgav er å settekommunenei standtil å drive effektiv og målrettet boligpolitikk ovenfor dem som ikke klarer segselv. De virkemidlene Husbankenrår over er bostøtte,startlån,grunnlån,boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger,investeringstilskuddtil omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og kompetansetilskudd(kommunal- og regionaldepart e- mentet2009;st.meld.nr. 23 for ). Å forebyggebostedsløshetog å sikre bolig for vanskeligstiltegrupperer to siderav sammesak.bostedsløshetkanforståssomsluttproduktetav en marginaliseringsprosesshvor et individ harblitt ekskludertfra boligarenaeneller boligmarkedet.de politiske føringerligger med andreord på å hindre slike marginaliseringsprosesser generelt,samtidigsom at bolig blir tillagt en spesiell rolle i disseprosessene, somen av demestgrunnleggendearenaerfor et mennesketil å kunnebyggeet liv rundt. Forståelseneog «synligheten»av bostedsløshetvariererimidlertid kulturelt, historisk og regionalt.for eksempelvil bostedsløsei norskestorbyervære mer bortgjemt(i hospits,herbergere.a.)enni storbyerandrestederi verden, mens de vil være mer synlige enn bostedsløsepå landsbygda(solheim 2000).I nordiskkonteksthar manspesielthatt fokus på to typer bostedsløshet, sombeggespringerut fra en normativforståelseav hva somer normal adferd og minimumsstandardfor en tilfredsstillende bolig; bostedsløshet som avvik og asosialadferd, og bostedsløshetsom materiell deprivasjon (Halvorsen2002). I dennerapportenfinner vi eksemplerpå vanskeligstilte av beggetyper, bådede som bryter med det som ansessom normal atferd (avvik) og de somikke har sammematerielleforutsetningertil å kommeinn pået boligmarked.tidvis er detogsåoverlappmellomdissegruppene. I følge Liv JorunnSolheimomfatter bostedsløsea) personersom ikke har egeneller leid bolig til sin disposisjon,og somderfor er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativer,b) personersomikke har noestedå bo på- 8

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser

Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006 2008 401 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb Bolig og tjenester til personer

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd?

Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? UNIVERSITETET I STAVANGER Hvordan opplever biologiske barn det å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd? Master i Sosialt Arbeid Ingunn Øyre Juni 2012 FORORD Da jeg begynte på Master i Sosialt

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer