MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF, Tromsø Til stede: Forfall: UNN HF: Johan Petter Barlindhaug, styreleder Marianne Balto, nestleder Jorhill Andreassen Hanne C. Iversen Toralf Hasvold Bodil Langbakk Mai-Britt Martinsen Rune Moe Petter Pettersen Anette Fosse Olav Sigurd Alstad Stig Fosse Direktør Knut E. Schrøder SKA Trine Magnus SDE Leif Tore Hansen Økonomisjef Jorunn Lægland Rådgiver Anne Regine Lager Sak 16/07 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 27. mars 2007 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 27. mars To nye saker til møtet: Sak 19/07 Orientering om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Sak 20/07 Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF Vedtak: Enstemmig vedtatt

2 - 2 - Styremøte UNN Sak 17/07 Budsjett 2007 Dokumenter utdelt i møtet: Notat fra Espen Hauge og Marit Johansen til Direktøren vedrørende Styresak 17/07 Budsjett Om nedbemanning Tabell Innsparingsforslag Epost fra avdelingsoverlege Rolf Busund til direktøren vedrørende styresak 17/07 Protokoll av fra drøftingsmøte mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og arbeidstakerorganisasjonene ved UNN Protokoll av fra foretaksmøte mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF Styreleder refererte protokolltilførselen i sak Oppdragsdokument 2007 fra foretaksmøtet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF. Toralf Hasvold gav en orientering vedrørende Legeutdanningen og universitetsklinikken, og drøftet to myter: 1) Profesjonsstudiet er en utgift for UNN, samt 2) Ved å redusere antall studenter går kostnadene ned. Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar det forelagte budsjettoppsettet for Direktøren trakk sitt forslag til vedtak Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: UNN må redusere kostnadene med ca 150 mill kr for å gå i balanse i år, jfr bestillingen fra Helse Nord i sak 18/07. I tillegg vil det være nødvendig å dekke inn akkumulert underskudd for januar, februar og mars inneværende år med anslagsvis 50 mill. Styret vil påpeke at det absolutte kravet om økonomisk balanse, slik det ble fremstilt i Foretaksmøte i sak Oppdragsdokument 2007, ikke er forenelig med andre krav i bestillingsdokumentet, og viser for øvrig til protokolltilførsel i samme sak. En reduksjon i størrelsesorden 200 mill vil få store og uønskede konsekvenser for de fleste pasientgrupper. Styret ved UNN vedtar følgende innsparinger: Innsparingsforslag Helårseffekt Halvårseffekt Barnehagetilbud 2,5 1 Redusere sykefravær fra 9,9 til 8,5 % * 15 6 Sommerstenge føden i Narvik i 4 uker * 1 1 Redusere tilskuddet til Telemedisin 5 2 Redusere kontorstillinger 4 1 Redusere annonser i avisene, øke annonseringen på WEB * 2 2 Øke parkeringsavgiften, 20 kr pr dag/200 kr /mnd * 1 1 Sammenslåing av føde og barsel i Tromsø 3

3 - 3 - Styremøte UNN Redusere kostnadene til telefoni * 1 1 "Prosjekt Nye UNN", inkl: -redusert innleie reduserte tjenesteplaner/fastlønnsavtaler/ledighet i stillinger effektivisering på avdelingene inkl administrasjon SUM 234,5 175 * tiltak som er startet opp/i ferd med å starte opp For å oppnå den ønskede reduksjon vil styret i tillegg ha følgende tiltak igangsatt: - Forhandlinger settes i gang med de respektive kommuner, Tromsø, Harstad og Narvik, med sikte på overtakelse av UNN sine barnehager. - Konsekvenser for pasienter og ansatte av effektivisering på 100 mill (ikke ostehøvelprinsippet!) fordelt på avdelingsnivå legges frem for styret i neste møte. - Personellressurser avstemmes i forhold til aktivitetet, jfr arbeidstilsynets God vakt -rapport, og innleie reduseres til et minimum. Dette må skje i nær dialog med de tillitsvalgte, og fortrinnsvis uten oppsigelser. - Styret ber om en oversikt over de direkte kostnader/bidrag UNN yter til UiTø. - Styret registrerer at UNN HF, Harstad, har en markant lengre liggetid for sine pasienter i forhold til andre lokalsykehus, og ber administrasjonen utrede tiltak for å redusere denne. - Styret har merket seg at kommunene Tromsø, Lenvik, Harstad og Narvik har et ekstremt høyt forbruk av sykehusdøgn til utskrivningsklare pasienter. Dette er en meget uheldig situasjon for pasienter og pårørende, og for UNN, som på denne måten får redusert sitt tilbud spesielt til gruppen eldre pasienter. Styret ber administrasjonen ta opp dette forholdet med de berørte kommunene. - Styret ber om at de månedlige aktivitetsrapportene rapporterer økonomiske resultater og sykefravær i tillegg til resultater knyttet til aktivitet. Dette må være brutt ned på avdelingsnivå. - Styret ber om at det må vurderes å redusere antall senger, og vurdere sammenslåing av avdelinger. Styret registrerer at UNN kun har 10 mill i frie investeringsmidler for Dette er med sikkerhet for lite, og UNN vil måtte investere et beløp ut over dette for å holde i gang den daglige driften. Styret vil derfor be Helse Nord om tillatelse til å trekke på neste års investeringbudsjett. Styret ser at investeringsbudsjettet for 2007 i stor grad ble benyttet til nødvendige investeringer i 2006, og at dette har ført til den vanskelige situasjonen vi nå er i. Investeringer som ikke er helt nødvendige for å opprettholde daglig drift utsettes. Dette er ingen ønskelig situasjon, og styret vil nøye følge utviklingen og ber derfor om å holdes løpende orientert om investeringer ut over opprinnelig investeringsbudsjett. Styret forutsetter at man i Harstad og Narvik forholder seg til de gitte investeringsrammer, og at man prioriterer investeringer som opprettholder daglig drift.

4 - 4 - Styremøte UNN Sak 18/07 Økonomi og aktivitetsrapportering pr februar 2007 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er bekymret for den økonomiske situasjonen for UNN etter at februarregnskapet er fremlagt. Styret konstaterer at UNN har for høy inngangsfart i Styret erkjenner at det er nødvendig med både kortsiktige og langsiktige tiltak, konf. styresak 17/07 om budsjett Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 19/07 Orientering om Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik Dokumenter utdelt i møtet: Notat av fra Direktøren til Styret vedrørende bygningsmessig status på sykehuset i Narvik Notat av fra SDE Leif Tore Hanssen til Direktøren vedrørende Sykehushaugen Narvik Tilstandsvurdering av brannsikkerheten ved Universitetssykehuset Nord- Norge av , Narvik, Skansen Consult AS Epost av fra Svein Erik Rydholt til SDE Leif Tore Hanssen m.fl. vedrørende Brannteknisk tilstand UNN HF, Narvik Referat fra vedrørende møte om branntekniske forhold Brev av fra Det lokale Eltilsyn, Narvik Energinett til UNN HF vedrørende kontroll av Narvik sykehus Referat fra vedrørende møte om elanlegg Epost av fra smittevernoverlege Karina Olsen til Direktøren vedrørende NORO Narvik Epost av fra avdelingsoverlege Sigurd Sparr til Direktøren vedrørende NORO Narvik Rapport av fra Smittevernleder/hygienesykepleier Toril Schwarz Kanstad vedrørende Rapport etter Norovirusutbrudd Hålogalandssykehuset Narvik Overordnet tilstandskontroll Sykehushaugen Narvik av fra Multiconsult AS Rapport Kartlegging av farlig avfall av fra Hjellnes COWI AS Vurdering sykehjem av fra BOARC arkitekter as Brev av fra Hålogalandssykehuset Harstad til Arbeidstilsynet vedrørende Oppfølging av pålegg etter tilsynsbesøk SDE Leif Tore Hansen redegjorte for tilstanden ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF, Narvik, og de rapportene som ble delt ut i møtet.

5 - 5 - Styremøte UNN Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF konstaterer med bakgrunn i de fremlagte dokumenter og orientering gitt i styremøtet, at det for videre drift og for å ivareta sikkerhet for pasienter og personale må foretas betydelig ombygging av sykehuset, jfr også vedtak i sak 15/07. Dette vil medføre en betydelig redusert aktivitet over mange år. 2. Det må senest innen 18. april foreligge en avklaring fra Helse Nord om det skal investeres i strakstiltak for å sikre forsvarlig pasientbehandling og forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte, da dette vil ha avgjørende betydning for styrets behandling i styremøtet 18. april Dersom UNN ikke gjøres økonomisk i stand til umiddelbart å gjennomføre strakstiltakene vil konsekvensen være at sykehuset må stenge. 4. Styret anser at det er Helse Nord sitt ansvar å avgjøre videre beslutning om ombygning, evt stenging av bygget, og ivaretakelse av overtallig personell. Sak 20/07 Avtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF Toralf Hasvold redegjorde for arbeidet med det avtaleverk som nå pågår de økonomiske sammenhenger mellom legestudiet og universitetsklinikken Under redegjørelsen og diskusjonen fremkom at sporbarheten av det finansielle grunnlag for den kliniske del av utdanningen fra departementet til UNN ikke lengre eksisterer, og heller ikke vil fremkomme i den finansieringsmodell som nå er under arbeide. Styret gjorde enstemmig følgende vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at det avtaleverk som skal etableres mellom Helse- og omsorgsdepartementet/helse Nord RHF/Universitetet i Tromsø/Universitetssykehuset Nord-Norge HF på en tydelig og sporbar måte klargjør de finansielle rammebetingelser for driften av universitetsklinikken gitt av departementet. Nytt ekstraordinært styremøte mandag 14. mai Tromsø, den 27. mars 2007 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør

6 - 6 - Styremøte UNN Johan Petter Barlindhaug styreleder Marianne Balto nestleder Stig Fossum Bodil Langbakk Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Anette Fosse Toralf Hasvold Petter Pettersen Jorhill Andreassen Olav Sigurd Alstad Rune Moe

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: mandag 27. september 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede:

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer