Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert dato GeoTydal AS Telefon Postboks Tydal E-post:

2 1 Innhold 1 Innhold Bakgrunn Planstatus Planprosess Planområdet Generell beskrivelse Eiendommer som berøres av planforslaget Skog og landskap, landbruk: Naturverdier Kulturminner og kulturmiljø Rekreasjonsverdi Klimatiske forhold, solforhold og støy Vassdrag, flom, skred, energianlegg Beskrivelse av planforslaget Utnyttelse/arealbruk Adkomst og trafikksikkerhet Teknisk infrastruktur Lek, rekreasjon og oppvekstsvilkår Prinsipper vann- og avløp Renovasjon Bebyggelsen Universell utforming Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens Virkninger av planforslaget ROS-analyse Tilhørende kart

3 2 Bakgrunn Selbu kommune har i siste revisjon av sin arealplan avsatt del av eiendommen 131/2 til formål ny boligbebyggelse. Innspillet kom fra daværende grunneier, med bakgrunn i stor etterspørsel etter sentrumsnære boligtomter i kommunen. GeoTydal AS har nå på oppdrag fra tiltakshaver Gunnilåra Eiendom AS utarbeidet et privat reguleringsforslag for området. 3 Planstatus Avsatt til formål boligbebyggelse/grendafelt i gjeldende arealplan for Selbu kommune. Området er på arealplankartet benevnt 62. Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplaner som grenser til planforslaget. Kommunen har i oppstartsmøte avklart at det ikke kreves konsekvensutredning for planarbeidet. Tiltakshaver Gunnilåra Eiendom AS og Selbu kommune er i dialog om utbyggingsavtale for boligfeltet. Utsnitt fra arealplankartet: 3

4 4 Planprosess Oppstartsmøte er avholdt hos Selbu kommune Avklaringer fra oppstartsmøtet er fulgt opp i planforslaget. Alle berørte parter og høringsinstanser er tilskrevet i brev av Oppstartsvarselet er sendt alle adressater i adresseliste mottatt fra Selbu kommune. I tillegg er planarbeidet kunngjort ved annonse i lokalavisa Selbyggen samt på kommunens internettsider. Mottatte innspill til oppstart av planarbeid med kommentarer: Aktør Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Innspill I tråd med overordnet plan, fokus på: Arealdisponering som forhindrer framtidige støyproblemer. Minimumskrav til tetthet og utnyttelse. Ivareta forhold til naturmangfoldslov. Planen må beskrive påvirkning på skogressursene i området. Krav om ROS-analyse. Universell utforming. Ingen innsigelser ifm varsel om planoppstart. Alle momenter er ivaretatt i planforslaget. Statens vegvesen Planområdet bør utvides til å omfatte adkomstløsning. Ingen innsigelser ifm varsel om planoppstart. Områdeavgrensning i planforslaget er utvidet til å omfatte frisiktsoner og adkomst til fylkesvei. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kari og Ivar Ellingsen, berørte naboer Ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Ikke i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Prinsipper om universell utforming, hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene må ivaretas. Alle momenter er ivaretatt i planforslaget. Innspill med ønske om å bli orientert under planarbeidet. Besvart skriftlig med orientering om planprosess, høring og mulighet til å fremme merknader. 4

5 Harry Fuglem, berørt nabo Positiv til utbygging, men setter fokus på følgende: Bekymret for trafikkøkning på adkomstveg på grunn av vesentlig økning i antall boenheter. Ønsker støyskjermende tiltak. Er grunneier av arealet for første del av adkomstvegen. Ber om at drenering av overflatevann langs veitrase ivaretas. Driftskostnader for adkomstvei bør i ettertid bekostes av utbygger. Reiser spørsmål om mulighet for påkobling til avløpsanlegg, eiendommen har i dag privat avløpsløsning. Felles møte/befaring er gjennomført. Konklusjoner etter møtet er tatt inn i planforslaget. Planområdet slik det ble vist på varsel om oppstart av planarbeid: Etter innspill fra vegvesenet er planområdet i ettertid utvidet til å omfatte adkomstløsning og frisiktsoner. 5 Planområdet 5

6 5.1 Generell beskrivelse Planområdet ligger sentrumsnært i Selbu kommune, ca 1500 meter rett sør for Mebond sentrum. Området dekker et areal på ca 66 da, og har en høydebeliggenhet fra 162 til 215 moh. Selve boligfeltet strekker seg fra 175 moh til 215 moh. Området er skrånende mot nordøst. Eksisterende fylkesvei grenser mot planområdet i nordøst. Adkomst via utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvei. Frisiktsoner i henhold til veinormalenes krav er lagt inn i planforslaget. Avkjørsel skal oppgraderes i henhold til krav i gjeldende veinormaler. Planområdet overensstemmer med arealplanens område 62 for ny boligbebyggelse. Arealplanens område 62 er et resultat av privat innspill fra eier av 131/2 under arealplanprosessen. Eier av 131/2 har siden prosessen med arealplanen fradelt eiendommen 131/58 og solgt denne til Gunnilåra Eiendom AS, som nå fremmer reguleringsplan for området. 131/58 og nytt boligområde omfatter deler av arealplanens område 62. Området for Engsetåsen boligfelt sett fra sentrum: 6

7 Beliggenhet i forhold til sentrum og skoler 5.2 Eiendommer som berøres av planforslaget Gnr/bnr Hjemmelshaver Arealbruk 1973/5 Statens vegvesen Veggrunn fylkesveg. 65/101 og 116 Harry Fuglem Eksisterende bolig og adkomstvei. 65/1 og 21 Jon Erik Haarstad Veiareal og garasje tilhørende 65/101 samt avkjøring. 65/127 Signar Kulseth Adkomstvei. 131/19 Runar Mathisen Eksisterende bolig, adkomstvei. 131/18 Jane Helen Lyngseth Adkomstvei. 131/21 og 131/25 Kari J.Ellingsen og Ivar Ellingsen Adkomstvei. 131/2 Oddmund Morset Landbrukseiendom avgiver av 131/ /58 Gunhildåra Eiendom AS Fradelt 131/58 med formål nytt boligfelt. 7

8 5.3 Skog og landskap, landbruk: 8

9 Kartet angir 18 da skog med høg bonitet, samt 18 da uproduktiv skog. Området er imidlertid avskoget for flere år siden, og består nå av grunnlendt skogsmark med forekomster av fjell i dagen. Vegetasjonen består hovedsakelig av ung løvskog. Området er ikke benyttet til beite, og har liten verdi som beiteområde. Planforslaget berører ikke dyrket mark. 5.4 Naturverdier Naturbasen angir ingen rødlistearter, andre arter eller naturtyper av forvaltningsmessig interesse i området. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Sektormyndighetene har ikke forlangt befaring. 5.6 Rekreasjonsverdi Området er ikke registrert som friluftsområde eller angitt som rekreasjonsområde av betydning. 5.7 Klimatiske forhold, solforhold og støy Det er ikke kjent at området er spesielt utsatt med tanke på ekstreme vindforhold. Området er vendt mot nordøst, og åsen bak planområdet vil i vinterhalvåret få begrenset med sol. Imidlertid er terrenget og beliggenheten slik at solforholdene vil være gode i den lyse årstiden. Alle tomter vil få gode utsiktsforhold. Området er ikke utsatt for støy fra nærliggende fylkesvei. 5.8 Vassdrag, flom, skred, energianlegg Helt øst i planområdet går en mindre bekk. Denne ligger i området for eksisterende bebyggelse, og vil ikke bli berørt av utbyggingen. Områdets beliggenhet medfører at det ikke berøres av flomsonen for Nea, og er heller ikke utsatt for flom/overvann ved store nedbørsmengder. Grunnforholdene med grunnlendt mark og forekomster av fjell i dagen tilsier at det ikke eksisterer fare for løsmasseskred i planområdet. Det er ikke angitt skredsoner på tilgjengelige kart. 9

10 Det eksisterer ikke anlegg for energiproduksjon innenfor planområdet. Eksisterende høyspentlinje og trafo er passert nord for planområdet, og har slik avstand at det ikke utløser behov for hensynssoner. 10

11 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Utnyttelse/arealbruk Planforslaget inneholder følgende arealformål: Pbl nr 1: Ny boligbebyggelse Lekeplasser Avløpsanlegg Pbl nr 2: Adkomstveg Gangvei Annen veggrunn Pbl nr 3: Pbl nr 5: Pbl nr 6: Grønnstruktur Spredt boligbebyggelse uendret fra dagens situasjon. Frisiktsoner Det etableres 15 tomter for boligbebyggelse med eneboliger, alle med utearealer på egen tomt. Tomtene er tilpasset terrenget, med plassering og beliggenhet som i stor grad følger topografien. Størrelsen varierer fra 0,75 til 1,0 dekar med de fleste i området 0,8-0,9 da. Primært er det i planprosessen ikke prioritert flest mulige tomter, men heller forsøke å tilpasse tomtene og veiføringer godt til terrenget og på denne måten gi området andre kvaliteter. Fra tiltakshavers side er det vektlagt å skape naturtomter med god tilpasning til ulike terrengnivå og muligheter for bevaring av naturlig vegetasjon. 11

12 6.2 Adkomst og trafikksikkerhet Adkomstvei: Adkomst til planområdet skjer via utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesvei. Fylkesveien er lite trafikkert og har ifølge Statens vegvesen en ÅDT på 430. Avkjørselen har svært gode siktforhold, og vil bli oppgradert i henhold til gjeldende veinormaler. Frisiktsoner og dimensjoner er vist på plankartet. Strekningen er ikke ulykkesbelastet. Avkjøring siktforhold mot sørøst: Avkjøring siktforhold mot nordvest: 12

13 Oppgradering av avkjørsel fra fylkesveien berører mindre arealer på eiendommen 65/1 og 65/21. Første del av adkomstveien opp til området mellom boligene 65/101 og 131/19 har variable stigningsforhold og bredde og må utbedres. Dette vil skje gjennom breddeøkning og utslaking av dagens variable stigningsforhold, samt oppgradering av grusdekket på veien. Avkjøring til 65/127 videreføres på samme sted som i dag. Videre må det etableres støyskjerming mot 65/101, da denne boligen ligger svært nær og på et lavere nivå enn veien. Veien ligger delvis på eiendom tilhørende eier av boligen 65/101. Det er avholdt felles befaring med eieren, tiltakshaver og plankonsulent for å vurdere aktuelle tiltak. Det ble under befaringen besluttet å gjennomføre følgende omforente tiltak for å ivareta eiendommen 65/101: Veglinja justeres innenfor tilgjengelig areal bort fra 65/101, slik at det skapes ca 1,5 meter større avstand til boligen. Eksisterende trær fjernes og erstattes med støyvoll. Utforming og løsning på støyvollen avklares mellom partene. Veigrøfter etableres for å ivareta overvannsproblematikk forbi boligen. Adkomstveien etableres med en veibredde inkludert skulder på 4,0 meter fordelt på 3,0 meter kjørebane og 2x0,5 meter skulder. For å unngå store skjæringer og samtidig få gunstige stigningsforhod, er adkomstveien lagt i slynger slik at den traverser seg opp gjennom feltet. 13

14 Forhold for myke trafikanter: På strekningen fra planområdet og inn til Gjelbakken bru er det ikke etablert gang- og sykkelveg. De første 400 meter av denne strekningen følger fylkesveien, mens den siste kilometeren fram til brua følger kommunal vei. Begge disse etappene er imidlertid svært oversiktlige med landbruksområder på begge sider, slik at trafikksikkerheten ikke reduseres av hindringer langs vegen. Veistrekningen inn til sentrum: 14

15 Veistrekningen fra kryss på FV 973 mot Gjelbakken bru og sentrum Fra kryss på FV 973 mot boligfeltet: Med tanke på den relativt spredte bebyggelsen og få beboere langs fylkesveien på strekningen, er det svært lite sannsynlig at det prioriteres offentlige midler til gs-veg på denne strekningen i overskuelig framtid. Privat utbygging av gs-veg er ikke gjennomførbart. Fra Gjelbakken bru og videre gjennom sentrum fram til skoleområdet er det etablert gs-veg. 15

16 Selbu kommune har etablert ordning med skoleskyss for barn i 1.klasse når skoleveien overstiger 2 km. Barn utover 1.klasse vil ikke få tilbud om skoleskyss i henhold til dagens reglement. 6.3 Teknisk infrastruktur Selbu kommune har tidligere anlagt hovedvannledning som avskjærer området. Vannforsyning vil bli etablert fra denne. Tiltakshaver har avklart strømforsyning og utbygging med Selbu Energiverk. Intern forsyning i feltet etableres med jordkabel som føres i felles grøft med VA-ledninger. Trekkrør for internett/telefoni/kabeltv legges i grøfter for VA. Løsninger for vann- og avløp er nærmere behandlet under punkt Lek, rekreasjon og oppvekstsvilkår Det er innenfor planområdet avsatt områder til lek/opphold samt arealer til grønnstruktur. Lekeområdene består av to områder område 1 på ca 500 m2 og område 2 på ca 600 m2. Kommuneplanens bestemmelser er 50 m2 pr tomt, og minst 200 m2 sammenhengende areal. Grønnstrukturområdene består av områder som med små unntak vil bli uberørt under utbyggingsprosessen, og som sådan vil inneha opprinnelige kvaliteter også etter at boligfeltet er etablert. Alle tomter vil få egne utearealer. Boligområdet vil ha nærhet til store utmarks- og skogsområder, med gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 6.5 Prinsipper vann- og avløp Vannforsyning etableres fra eksisterende 225 mm vannledning tilhørende Selbu kommune. Avløpsanlegg (minirenseanlegg) etableres på eget område avsatt til formålet. Utløp skjer til elva Nea, som har god økologisk status og er egnet til formålet. Renseanlegget skal tilfredsstille krav til rensegrad iht forurensingslovens bestemmelser. Godkjenning av renseanlegget vil skje gjennom behandling av egen søknad om utslippstillatelse. Utløpsledning fra renseanlegget må krysse fylkesveien, og må omsøkes og godkjennes av vegvesenet etter vanlig praksis. Overvann føres i felles hovedgrøft ned til renseanlegg og videre ut til Nea. All utbygging av vann- og avløp skjer i regi av tiltakshaver. 16

17 Dimensjonering og detaljer vil bli gitt gjennom utarbeidelse av teknisk plan for utbyggingen og søknad om utslippstillatelse. Planen vil bli forelagt kommunen for godkjenning i henhold til utbyggingsavtale. Prinsippskisse VA-løsninger: Vedlagt planforslaget som eget kart. Plassering av avløpsledninger og renseanlegg muliggjør tilkobling av eksisterende bebyggelse. 6.6 Renovasjon Boligene tilknyttes Selbu kommunes renovasjonsordning. Avfallsdunker plasseres i tilknytning til de enkelte tomter. 17

18 6.7 Bebyggelsen For eksisterende boligeiendommer på området benevnt B2 gjelder arealplanens bestemmelser. For tomtene T1-T15 kan det oppføres frittliggende eneboliger og garasjer/uthus/carporter. Utnyttingsgraden skal ikke overstige 35% BYA. Garasje/uthus/carport skal medregnes i utnyttelsesgraden. Sokkel tillates. All ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet, med unntak av balkonger, terrasser og trapper som kan anlegges utenfor byggegrensene. Bygningene kan oppføres med sokkel eller kjeller. Maksimale høyder: Gesimshøyde 7 meter. Mønehøyde 10 meter. Alle høyder måles fra planert terrengs gjennomsnittshøyde. For hus med sokkeletasje måles maksimale høyder fra planert terreng på forsiden av sokkeletasjene. Bygningene kan utformes med flate tak eller skråtak. Arker tillates. Garasjer/uthus/carport kan ha avvikende takvinkler fra bolighusene, men skal tilpasses disse. Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til minimum 2 biler. For alle boliger skal det være plass til garasje eller carport. Det skal som minimum avsettes 1 ekstra plass pr sekundærlelighet. Garasje/uthus/carport kan plasseres frittstående eller sammenbygges med bolighuset. 6.8 Universell utforming Det legges opp til at uteområder og fellesområder tilrettelegges slik at tilgjengelighet og bruk for personer med funksjonshemninger ikke begrenses. 18

19 7 Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens 8-12 Utslippsområdet for avløpsrenseanlegget ligger nord for planområdet, det er derfor gjennomført vurderinger av både selve planområdet samt utslippsområdet. 8 Kunnskapsgrunnnlaget Planområdet: Utbyggingsområdet består av snauhogd skogsmark. Terrengforholdene består av løsmasser med liten mektighet og grunnlendt fjell delvis i dagen. Det er ikke praksis for å benytte området til rekreasjon og friluftsliv. I følge NVE s nettportal er området ikke utsatt for rasfare, og berører ikke kjente kvikkleireforekomster. Boligfeltet vil ikke berøre dyrket mark. Forøvrig er det ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Utslippsområdet: Elva Nea renner like nord for planområdet, og vil bli benyttet som resipient for utslipp fra avløpsrenseanlegget. Nea har ifølge opplysninger fra nettportalen Vann-Nett god økologisk status, med stor helårs vannføring. Området klassifiseres som normalt følsomt. 9 Føre-var-prinsippet Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet, hverken for planområdet eller utslippsområdet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Planområdet: Utbygging av planområdet til boligformål vil føre til økt og en annen type aktivitet enn tidligere. Planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed også vurdert i prosessen med utarbeidelse av kommunens arealplan. En samlet vurdering tilsier at utbyggingen ikke vil medføre konsekvenser utover det som er akseptabelt for denne type tiltak. 19

20 Utslippsområdet: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg vil ikke tilføre Nea forurensing som vil påvirke vannkvalitet og økologisk status. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Tiltaket vil ikke påføre skade eller konsekvenser for naturmangfoldet av en slik karakter at tiltakshaver kan pålegges å dekke slike kostnader. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Planområdet: Utbygging av tiltaket vil skje etter preaksepterte løsninger og driftsmåter og prinsipper for etablering av denne type tiltak. Avfall leveres i henhold til kommunens renovasjonsordning. En kan ikke se at tiltaket utløser forhold som kan skade naturmangfoldet på en slik måte at dette krever særlige tiltak. Utslippsområdet: Forurensingslovens krav til rensing av avløpsvann skal ivaretas. Rensing av avløpsvann utføres med typegodkjent prefabrikert renseanlegg. Anlegget vil bli omfattet av vedlikeholdsavtale. 8 Virkninger av planforslaget Effekter på kulturlandskapet Planforslaget vil naturligvis gi endrede forhold innenfor planområdet. Omkring planområdet vil det tradisjonelle kulturlandskapet bestå på samme måte som før etableringen av boligfeltet. Effekter for grønnstruktur Planforslaget innebærer ikke forhold som vil medføre negative konsekvenser for drifta av landbruks- eller skogeiendommer i området. Omdisponering av ca 18 da skogsmark vurderes ikke å ha avgjørende skogbruksmessig betydning. Effekter på elva Nea: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg av den størrelse som her er aktuelt, vil ikke forringe den økologiske statusen i ei elv med Neas vannføring. 20

21 9 ROS-analyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Steinras/steinsprang Kvikkleire/ustabile grunnforhold Ikke i utbyggingsområdet grunnlendt skogsmark med innslag av fjell i dagen. Is- og/eller snøskred Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Ekstreme nedbørsmengder Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Radon Evt andre forhold Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Privat renseanlegg for avløp skal Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc etableres. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle 21

22 industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på Avkjørselsforhold fra fylkesvei nærliggende infrastruktur utgjøre en risiko for planområdet: oppgraderes med geometri som Hendelser på veg bedrer trafikksikkerheten. Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Planforslaget innebærer ellers Hendelser i luften ingen forhold som vil gi vesentlige endringer i forhold til trafikksikkerhet på veinettet. Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/demning Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser for planforslaget. 22

23 10 Tilhørende kart Plankart: Prinsipp VA-løsninger: 23

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Nasjonal planid: 182020090011 Arkivsak 09/1281 Forslag datert 26.03.12 JMA Skisse: L2 Arkitekter AS Innhold 1 INNLEDENDE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1

DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015 Offentlig ettersyn og

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer