Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert dato GeoTydal AS Telefon Postboks Tydal E-post:

2 1 Innhold 1 Innhold Bakgrunn Planstatus Planprosess Planområdet Generell beskrivelse Eiendommer som berøres av planforslaget Skog og landskap, landbruk: Naturverdier Kulturminner og kulturmiljø Rekreasjonsverdi Klimatiske forhold, solforhold og støy Vassdrag, flom, skred, energianlegg Beskrivelse av planforslaget Utnyttelse/arealbruk Adkomst og trafikksikkerhet Teknisk infrastruktur Lek, rekreasjon og oppvekstsvilkår Prinsipper vann- og avløp Renovasjon Bebyggelsen Universell utforming Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens Virkninger av planforslaget ROS-analyse Tilhørende kart

3 2 Bakgrunn Selbu kommune har i siste revisjon av sin arealplan avsatt del av eiendommen 131/2 til formål ny boligbebyggelse. Innspillet kom fra daværende grunneier, med bakgrunn i stor etterspørsel etter sentrumsnære boligtomter i kommunen. GeoTydal AS har nå på oppdrag fra tiltakshaver Gunnilåra Eiendom AS utarbeidet et privat reguleringsforslag for området. 3 Planstatus Avsatt til formål boligbebyggelse/grendafelt i gjeldende arealplan for Selbu kommune. Området er på arealplankartet benevnt 62. Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplaner som grenser til planforslaget. Kommunen har i oppstartsmøte avklart at det ikke kreves konsekvensutredning for planarbeidet. Tiltakshaver Gunnilåra Eiendom AS og Selbu kommune er i dialog om utbyggingsavtale for boligfeltet. Utsnitt fra arealplankartet: 3

4 4 Planprosess Oppstartsmøte er avholdt hos Selbu kommune Avklaringer fra oppstartsmøtet er fulgt opp i planforslaget. Alle berørte parter og høringsinstanser er tilskrevet i brev av Oppstartsvarselet er sendt alle adressater i adresseliste mottatt fra Selbu kommune. I tillegg er planarbeidet kunngjort ved annonse i lokalavisa Selbyggen samt på kommunens internettsider. Mottatte innspill til oppstart av planarbeid med kommentarer: Aktør Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Innspill I tråd med overordnet plan, fokus på: Arealdisponering som forhindrer framtidige støyproblemer. Minimumskrav til tetthet og utnyttelse. Ivareta forhold til naturmangfoldslov. Planen må beskrive påvirkning på skogressursene i området. Krav om ROS-analyse. Universell utforming. Ingen innsigelser ifm varsel om planoppstart. Alle momenter er ivaretatt i planforslaget. Statens vegvesen Planområdet bør utvides til å omfatte adkomstløsning. Ingen innsigelser ifm varsel om planoppstart. Områdeavgrensning i planforslaget er utvidet til å omfatte frisiktsoner og adkomst til fylkesvei. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kari og Ivar Ellingsen, berørte naboer Ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Ikke i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Prinsipper om universell utforming, hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene må ivaretas. Alle momenter er ivaretatt i planforslaget. Innspill med ønske om å bli orientert under planarbeidet. Besvart skriftlig med orientering om planprosess, høring og mulighet til å fremme merknader. 4

5 Harry Fuglem, berørt nabo Positiv til utbygging, men setter fokus på følgende: Bekymret for trafikkøkning på adkomstveg på grunn av vesentlig økning i antall boenheter. Ønsker støyskjermende tiltak. Er grunneier av arealet for første del av adkomstvegen. Ber om at drenering av overflatevann langs veitrase ivaretas. Driftskostnader for adkomstvei bør i ettertid bekostes av utbygger. Reiser spørsmål om mulighet for påkobling til avløpsanlegg, eiendommen har i dag privat avløpsløsning. Felles møte/befaring er gjennomført. Konklusjoner etter møtet er tatt inn i planforslaget. Planområdet slik det ble vist på varsel om oppstart av planarbeid: Etter innspill fra vegvesenet er planområdet i ettertid utvidet til å omfatte adkomstløsning og frisiktsoner. 5 Planområdet 5

6 5.1 Generell beskrivelse Planområdet ligger sentrumsnært i Selbu kommune, ca 1500 meter rett sør for Mebond sentrum. Området dekker et areal på ca 66 da, og har en høydebeliggenhet fra 162 til 215 moh. Selve boligfeltet strekker seg fra 175 moh til 215 moh. Området er skrånende mot nordøst. Eksisterende fylkesvei grenser mot planområdet i nordøst. Adkomst via utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvei. Frisiktsoner i henhold til veinormalenes krav er lagt inn i planforslaget. Avkjørsel skal oppgraderes i henhold til krav i gjeldende veinormaler. Planområdet overensstemmer med arealplanens område 62 for ny boligbebyggelse. Arealplanens område 62 er et resultat av privat innspill fra eier av 131/2 under arealplanprosessen. Eier av 131/2 har siden prosessen med arealplanen fradelt eiendommen 131/58 og solgt denne til Gunnilåra Eiendom AS, som nå fremmer reguleringsplan for området. 131/58 og nytt boligområde omfatter deler av arealplanens område 62. Området for Engsetåsen boligfelt sett fra sentrum: 6

7 Beliggenhet i forhold til sentrum og skoler 5.2 Eiendommer som berøres av planforslaget Gnr/bnr Hjemmelshaver Arealbruk 1973/5 Statens vegvesen Veggrunn fylkesveg. 65/101 og 116 Harry Fuglem Eksisterende bolig og adkomstvei. 65/1 og 21 Jon Erik Haarstad Veiareal og garasje tilhørende 65/101 samt avkjøring. 65/127 Signar Kulseth Adkomstvei. 131/19 Runar Mathisen Eksisterende bolig, adkomstvei. 131/18 Jane Helen Lyngseth Adkomstvei. 131/21 og 131/25 Kari J.Ellingsen og Ivar Ellingsen Adkomstvei. 131/2 Oddmund Morset Landbrukseiendom avgiver av 131/ /58 Gunhildåra Eiendom AS Fradelt 131/58 med formål nytt boligfelt. 7

8 5.3 Skog og landskap, landbruk: 8

9 Kartet angir 18 da skog med høg bonitet, samt 18 da uproduktiv skog. Området er imidlertid avskoget for flere år siden, og består nå av grunnlendt skogsmark med forekomster av fjell i dagen. Vegetasjonen består hovedsakelig av ung løvskog. Området er ikke benyttet til beite, og har liten verdi som beiteområde. Planforslaget berører ikke dyrket mark. 5.4 Naturverdier Naturbasen angir ingen rødlistearter, andre arter eller naturtyper av forvaltningsmessig interesse i området. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Sektormyndighetene har ikke forlangt befaring. 5.6 Rekreasjonsverdi Området er ikke registrert som friluftsområde eller angitt som rekreasjonsområde av betydning. 5.7 Klimatiske forhold, solforhold og støy Det er ikke kjent at området er spesielt utsatt med tanke på ekstreme vindforhold. Området er vendt mot nordøst, og åsen bak planområdet vil i vinterhalvåret få begrenset med sol. Imidlertid er terrenget og beliggenheten slik at solforholdene vil være gode i den lyse årstiden. Alle tomter vil få gode utsiktsforhold. Området er ikke utsatt for støy fra nærliggende fylkesvei. 5.8 Vassdrag, flom, skred, energianlegg Helt øst i planområdet går en mindre bekk. Denne ligger i området for eksisterende bebyggelse, og vil ikke bli berørt av utbyggingen. Områdets beliggenhet medfører at det ikke berøres av flomsonen for Nea, og er heller ikke utsatt for flom/overvann ved store nedbørsmengder. Grunnforholdene med grunnlendt mark og forekomster av fjell i dagen tilsier at det ikke eksisterer fare for løsmasseskred i planområdet. Det er ikke angitt skredsoner på tilgjengelige kart. 9

10 Det eksisterer ikke anlegg for energiproduksjon innenfor planområdet. Eksisterende høyspentlinje og trafo er passert nord for planområdet, og har slik avstand at det ikke utløser behov for hensynssoner. 10

11 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Utnyttelse/arealbruk Planforslaget inneholder følgende arealformål: Pbl nr 1: Ny boligbebyggelse Lekeplasser Avløpsanlegg Pbl nr 2: Adkomstveg Gangvei Annen veggrunn Pbl nr 3: Pbl nr 5: Pbl nr 6: Grønnstruktur Spredt boligbebyggelse uendret fra dagens situasjon. Frisiktsoner Det etableres 15 tomter for boligbebyggelse med eneboliger, alle med utearealer på egen tomt. Tomtene er tilpasset terrenget, med plassering og beliggenhet som i stor grad følger topografien. Størrelsen varierer fra 0,75 til 1,0 dekar med de fleste i området 0,8-0,9 da. Primært er det i planprosessen ikke prioritert flest mulige tomter, men heller forsøke å tilpasse tomtene og veiføringer godt til terrenget og på denne måten gi området andre kvaliteter. Fra tiltakshavers side er det vektlagt å skape naturtomter med god tilpasning til ulike terrengnivå og muligheter for bevaring av naturlig vegetasjon. 11

12 6.2 Adkomst og trafikksikkerhet Adkomstvei: Adkomst til planområdet skjer via utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesvei. Fylkesveien er lite trafikkert og har ifølge Statens vegvesen en ÅDT på 430. Avkjørselen har svært gode siktforhold, og vil bli oppgradert i henhold til gjeldende veinormaler. Frisiktsoner og dimensjoner er vist på plankartet. Strekningen er ikke ulykkesbelastet. Avkjøring siktforhold mot sørøst: Avkjøring siktforhold mot nordvest: 12

13 Oppgradering av avkjørsel fra fylkesveien berører mindre arealer på eiendommen 65/1 og 65/21. Første del av adkomstveien opp til området mellom boligene 65/101 og 131/19 har variable stigningsforhold og bredde og må utbedres. Dette vil skje gjennom breddeøkning og utslaking av dagens variable stigningsforhold, samt oppgradering av grusdekket på veien. Avkjøring til 65/127 videreføres på samme sted som i dag. Videre må det etableres støyskjerming mot 65/101, da denne boligen ligger svært nær og på et lavere nivå enn veien. Veien ligger delvis på eiendom tilhørende eier av boligen 65/101. Det er avholdt felles befaring med eieren, tiltakshaver og plankonsulent for å vurdere aktuelle tiltak. Det ble under befaringen besluttet å gjennomføre følgende omforente tiltak for å ivareta eiendommen 65/101: Veglinja justeres innenfor tilgjengelig areal bort fra 65/101, slik at det skapes ca 1,5 meter større avstand til boligen. Eksisterende trær fjernes og erstattes med støyvoll. Utforming og løsning på støyvollen avklares mellom partene. Veigrøfter etableres for å ivareta overvannsproblematikk forbi boligen. Adkomstveien etableres med en veibredde inkludert skulder på 4,0 meter fordelt på 3,0 meter kjørebane og 2x0,5 meter skulder. For å unngå store skjæringer og samtidig få gunstige stigningsforhod, er adkomstveien lagt i slynger slik at den traverser seg opp gjennom feltet. 13

14 Forhold for myke trafikanter: På strekningen fra planområdet og inn til Gjelbakken bru er det ikke etablert gang- og sykkelveg. De første 400 meter av denne strekningen følger fylkesveien, mens den siste kilometeren fram til brua følger kommunal vei. Begge disse etappene er imidlertid svært oversiktlige med landbruksområder på begge sider, slik at trafikksikkerheten ikke reduseres av hindringer langs vegen. Veistrekningen inn til sentrum: 14

15 Veistrekningen fra kryss på FV 973 mot Gjelbakken bru og sentrum Fra kryss på FV 973 mot boligfeltet: Med tanke på den relativt spredte bebyggelsen og få beboere langs fylkesveien på strekningen, er det svært lite sannsynlig at det prioriteres offentlige midler til gs-veg på denne strekningen i overskuelig framtid. Privat utbygging av gs-veg er ikke gjennomførbart. Fra Gjelbakken bru og videre gjennom sentrum fram til skoleområdet er det etablert gs-veg. 15

16 Selbu kommune har etablert ordning med skoleskyss for barn i 1.klasse når skoleveien overstiger 2 km. Barn utover 1.klasse vil ikke få tilbud om skoleskyss i henhold til dagens reglement. 6.3 Teknisk infrastruktur Selbu kommune har tidligere anlagt hovedvannledning som avskjærer området. Vannforsyning vil bli etablert fra denne. Tiltakshaver har avklart strømforsyning og utbygging med Selbu Energiverk. Intern forsyning i feltet etableres med jordkabel som føres i felles grøft med VA-ledninger. Trekkrør for internett/telefoni/kabeltv legges i grøfter for VA. Løsninger for vann- og avløp er nærmere behandlet under punkt Lek, rekreasjon og oppvekstsvilkår Det er innenfor planområdet avsatt områder til lek/opphold samt arealer til grønnstruktur. Lekeområdene består av to områder område 1 på ca 500 m2 og område 2 på ca 600 m2. Kommuneplanens bestemmelser er 50 m2 pr tomt, og minst 200 m2 sammenhengende areal. Grønnstrukturområdene består av områder som med små unntak vil bli uberørt under utbyggingsprosessen, og som sådan vil inneha opprinnelige kvaliteter også etter at boligfeltet er etablert. Alle tomter vil få egne utearealer. Boligområdet vil ha nærhet til store utmarks- og skogsområder, med gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 6.5 Prinsipper vann- og avløp Vannforsyning etableres fra eksisterende 225 mm vannledning tilhørende Selbu kommune. Avløpsanlegg (minirenseanlegg) etableres på eget område avsatt til formålet. Utløp skjer til elva Nea, som har god økologisk status og er egnet til formålet. Renseanlegget skal tilfredsstille krav til rensegrad iht forurensingslovens bestemmelser. Godkjenning av renseanlegget vil skje gjennom behandling av egen søknad om utslippstillatelse. Utløpsledning fra renseanlegget må krysse fylkesveien, og må omsøkes og godkjennes av vegvesenet etter vanlig praksis. Overvann føres i felles hovedgrøft ned til renseanlegg og videre ut til Nea. All utbygging av vann- og avløp skjer i regi av tiltakshaver. 16

17 Dimensjonering og detaljer vil bli gitt gjennom utarbeidelse av teknisk plan for utbyggingen og søknad om utslippstillatelse. Planen vil bli forelagt kommunen for godkjenning i henhold til utbyggingsavtale. Prinsippskisse VA-løsninger: Vedlagt planforslaget som eget kart. Plassering av avløpsledninger og renseanlegg muliggjør tilkobling av eksisterende bebyggelse. 6.6 Renovasjon Boligene tilknyttes Selbu kommunes renovasjonsordning. Avfallsdunker plasseres i tilknytning til de enkelte tomter. 17

18 6.7 Bebyggelsen For eksisterende boligeiendommer på området benevnt B2 gjelder arealplanens bestemmelser. For tomtene T1-T15 kan det oppføres frittliggende eneboliger og garasjer/uthus/carporter. Utnyttingsgraden skal ikke overstige 35% BYA. Garasje/uthus/carport skal medregnes i utnyttelsesgraden. Sokkel tillates. All ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet, med unntak av balkonger, terrasser og trapper som kan anlegges utenfor byggegrensene. Bygningene kan oppføres med sokkel eller kjeller. Maksimale høyder: Gesimshøyde 7 meter. Mønehøyde 10 meter. Alle høyder måles fra planert terrengs gjennomsnittshøyde. For hus med sokkeletasje måles maksimale høyder fra planert terreng på forsiden av sokkeletasjene. Bygningene kan utformes med flate tak eller skråtak. Arker tillates. Garasjer/uthus/carport kan ha avvikende takvinkler fra bolighusene, men skal tilpasses disse. Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til minimum 2 biler. For alle boliger skal det være plass til garasje eller carport. Det skal som minimum avsettes 1 ekstra plass pr sekundærlelighet. Garasje/uthus/carport kan plasseres frittstående eller sammenbygges med bolighuset. 6.8 Universell utforming Det legges opp til at uteområder og fellesområder tilrettelegges slik at tilgjengelighet og bruk for personer med funksjonshemninger ikke begrenses. 18

19 7 Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens 8-12 Utslippsområdet for avløpsrenseanlegget ligger nord for planområdet, det er derfor gjennomført vurderinger av både selve planområdet samt utslippsområdet. 8 Kunnskapsgrunnnlaget Planområdet: Utbyggingsområdet består av snauhogd skogsmark. Terrengforholdene består av løsmasser med liten mektighet og grunnlendt fjell delvis i dagen. Det er ikke praksis for å benytte området til rekreasjon og friluftsliv. I følge NVE s nettportal er området ikke utsatt for rasfare, og berører ikke kjente kvikkleireforekomster. Boligfeltet vil ikke berøre dyrket mark. Forøvrig er det ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Utslippsområdet: Elva Nea renner like nord for planområdet, og vil bli benyttet som resipient for utslipp fra avløpsrenseanlegget. Nea har ifølge opplysninger fra nettportalen Vann-Nett god økologisk status, med stor helårs vannføring. Området klassifiseres som normalt følsomt. 9 Føre-var-prinsippet Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet, hverken for planområdet eller utslippsområdet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Planområdet: Utbygging av planområdet til boligformål vil føre til økt og en annen type aktivitet enn tidligere. Planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed også vurdert i prosessen med utarbeidelse av kommunens arealplan. En samlet vurdering tilsier at utbyggingen ikke vil medføre konsekvenser utover det som er akseptabelt for denne type tiltak. 19

20 Utslippsområdet: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg vil ikke tilføre Nea forurensing som vil påvirke vannkvalitet og økologisk status. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Tiltaket vil ikke påføre skade eller konsekvenser for naturmangfoldet av en slik karakter at tiltakshaver kan pålegges å dekke slike kostnader. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Planområdet: Utbygging av tiltaket vil skje etter preaksepterte løsninger og driftsmåter og prinsipper for etablering av denne type tiltak. Avfall leveres i henhold til kommunens renovasjonsordning. En kan ikke se at tiltaket utløser forhold som kan skade naturmangfoldet på en slik måte at dette krever særlige tiltak. Utslippsområdet: Forurensingslovens krav til rensing av avløpsvann skal ivaretas. Rensing av avløpsvann utføres med typegodkjent prefabrikert renseanlegg. Anlegget vil bli omfattet av vedlikeholdsavtale. 8 Virkninger av planforslaget Effekter på kulturlandskapet Planforslaget vil naturligvis gi endrede forhold innenfor planområdet. Omkring planområdet vil det tradisjonelle kulturlandskapet bestå på samme måte som før etableringen av boligfeltet. Effekter for grønnstruktur Planforslaget innebærer ikke forhold som vil medføre negative konsekvenser for drifta av landbruks- eller skogeiendommer i området. Omdisponering av ca 18 da skogsmark vurderes ikke å ha avgjørende skogbruksmessig betydning. Effekter på elva Nea: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg av den størrelse som her er aktuelt, vil ikke forringe den økologiske statusen i ei elv med Neas vannføring. 20

21 9 ROS-analyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Steinras/steinsprang Kvikkleire/ustabile grunnforhold Ikke i utbyggingsområdet grunnlendt skogsmark med innslag av fjell i dagen. Is- og/eller snøskred Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Ekstreme nedbørsmengder Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Radon Evt andre forhold Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Privat renseanlegg for avløp skal Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc etableres. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle 21

22 industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på Avkjørselsforhold fra fylkesvei nærliggende infrastruktur utgjøre en risiko for planområdet: oppgraderes med geometri som Hendelser på veg bedrer trafikksikkerheten. Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Planforslaget innebærer ellers Hendelser i luften ingen forhold som vil gi vesentlige endringer i forhold til trafikksikkerhet på veinettet. Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/demning Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser for planforslaget. 22

23 10 Tilhørende kart Plankart: Prinsipp VA-løsninger: 23

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Planbeskrivelse Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1 Selbu kommune Planident 20070002 Planbeskrivelse Planforslag 05.12.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1 Selbu kommune Planident 2015-000-9 Planbeskrivelse Planforslag 31.10.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32. Planbeskrivelse Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32 Tiltakshaver Unni Dahl Meråker kommune Planident: Felt 10 R 33 Fagerlia Hyttefelt. Planbeskrivelse Planforslag 20.06.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Planbeskrivelse Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune 1 REGULERINGSPLAN HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune Planbeskrivelse Revidert 03.03.15 iht kommunestyrevedtak 12.02.15. 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT 1 REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT Del av gnr 78 bnr 3Selbu kommune Planident: 166420130005 PLANBESKRIVELSE 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING, INNSPILL... 3 3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Planbeskrivelse Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3 Tydal kommune Planident 16652015001 Planbeskrivelse Planforslag revidert 22.04.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Planbeskrivelse Planforslag 01.03.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Planbeskrivelse Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2 Tydal kommune Planident 16652015004 Planbeskrivelse Planforslag revidert 10.06.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1. Planbeskrivelse Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1 Tydal kommune Planident 16652014001 Planbeskrivelse Planforslag dato 04.10.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan. ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse

Reguleringsplan. ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse 1 Reguleringsplan ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2 Tydal kommune Planident 1662013004 Planbeskrivelse 09.04.2014 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING... 4

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen Del av 151/64 Selbu kommune Planident 2017-000-1 Planbeskrivelse Planforslag - planforslag 10.06.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Reguleringsplan. NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert

Reguleringsplan. NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert 1 Reguleringsplan NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1 Tydal kommune Planident 1665014004 Planbeskrivelse Planforslag revidert 11.06.15 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1 Selbu kommune Planident 2016-000-1 Planbeskrivelse Planforslag revidert 03.06.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune 1 REGULERINGSPLAN SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart 08.06.2012 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 3 3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Reguleringsplan Stugudal Sør. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Stugudal Sør. Planbeskrivelse Reguleringsplan Stugudal Sør Tiltakshaver Tydal kommune Tydal kommune Planident 16652014002 Planbeskrivelse Planforslag revidert 30.12.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Planbeskrivelse, Områdereguleringsplan for Haugerud, sak 11/572 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Nasjonal planid: 1820.20110027. Arkivsak 11/572 Vedtak om igangsetting: 24.03.11,

Detaljer

Reguleringsplan. ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse

Reguleringsplan. ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse 1 Reguleringsplan ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5 Tydal kommune Planident 16652013005 Planbeskrivelse Revidert 04.02.2016 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 2.gangs behandling - Privat forslag detaljregulering Sjøbygda hyttefelt - Gnr. 158 bnr. 1. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. 2.gangs behandling - Privat forslag detaljregulering Sjøbygda hyttefelt - Gnr. 158 bnr. 1. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 1664/158/1 Arkivsaksnr: 2016/50-15 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - Privat

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer