Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag Revidert Telefon Postboks Tydal E-post: Konto Org.nr MVA

2 1 Innhold 1 Innhold Bakgrunn Planstatus Planprosess Planområdet Generell beskrivelse Adkomst og trafikksikkerhet Teknisk infrastruktur Andre forhold Beskrivelse av planforslaget Utnyttelse/arealbruk Byggemåte Veger og parkering Skolebuss og busslommer Lek og rekreasjon Prinsippskisse vann og avløp Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens Virkninger av planforslaget ROS analyse Tilhørende plankart

3 2 Bakgrunn Stjørdal kommune har etter innspill fra grunneier avsatt del av eiendommen 188/7 til formål ny boligbebyggelse i kommunens arealplan benevnt GF15. Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet et privat reguleringsforslag for området. 3 Planstatus Avsatt til formål boligbebyggelse/grendafelt i gjeldende arealplan for Stjørdal kommune. Utsnitt fra arealplankartet: 4 Planprosess Oppstartsmøtet er avholdt hos Stjørdal kommune Avklaringer fra oppstartsmøtet er fulgt opp i planforslaget. Alle berørte parter og høringsinstanser er tilskrevet i brev av Oppstartsvarselet er sendt alle adressater i adresseliste mottatt fra Stjørdal kommune. Mottatte innspill til oppstart av planarbeid: 1. Statens vegvesen: Orientering om frisiktkrav og bestemmelser vedr avkjørsel. Under planprosessen har det vært avholdt befaring og konstruktiv dialog med vegvesenet for å komme fram til akseptable løsninger. 3

4 2. Nord Trøndelag Fylkeskommune: Krav om arkeologisk forundersøkelse. Gjennomført sommeren 2014 uten funn av automatisk fredede kulturminner. 3. Direktoratet for Mineralforvaltning: Ingen merknader. 4. Stjørdal kommune barnerepresentant. Fokus på myke verdier og trafikksikkerhet. Etablering av busslomme er nærmere behandlet under planbeskrivelsens punkt Sametinget: Anbefaler egen tekst i forbindelse med kulturminner og aktsomhetsansvar i reguleringsbestemmelsene. Fulgt opp med eget punkt i reguleringsbestemmelsene. 6. NVE: Antyder mulige marine avsetninger under elveavsetningene, og anbefaler geoteknisk vurdering av planområdet. Utarbeidet planforslag ligger i sin helhet nord for FV705, hvor hele planområdet består av fjell i dagen/grunnlendt fjell. Geoteknisk vurdering utover befaring av planområdet er derfor ikke foretatt. 7. Nabo på 188/9: Momenter som ønskes ivaretatt ifm utbygging av området. Det er gjennomført befaring med Statens vegvesen og Nettbuss for å avklare siktforhold ved avkjøring og løsninger vedrørende snuplass for skolebuss. De løsninger som presenteres i planen er avklart med vegvesenet og Nettbuss. Planområdet slik det ble vist på varsel om oppstart av planarbeid: 4

5 5 Planområdet 5.1 Generell beskrivelse Planområdet ligger like nord for FV 705 ved Draveng i Lånke, Stjørdal kommune. Området dekker et areal på ca 30 da, og har en høydebeliggenhet fra 135 til 177 moh. Dagens bebyggelse består av enebolig med garasje/uthus, et eldre bygg benyttet til hytte og en liten hytte/bu. All bebyggelse eies av tiltakshaverne. I nord og delvis øst grenser planområdet til utmark, i øst også mot eksisterende boligeiendom og i sør og vest mot offentlig vei. Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner. Området er i dag benyttet av tiltakshaverne til uttak av ved. Det er ikke benyttet til rekreasjon for allmenheten. Adkomst via utvidet bruk av avkjørsel fra FV 705. Planområdet sett fra syd: 5

6 Planområdet med Stjørdal sentrum i bakgrunnen: 5.2 Adkomst og trafikksikkerhet Adkomst til planområdet skjer via utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra FV705. Frisiktsoner og geometri etableres i henhold til veinormalenes krav. Snuplass for skolebuss etableres inne på planområdet nærmere beskrevet under pkt Teknisk infrastruktur Løsninger for vann og avløp er nærmere behandlet under punkt 6.6. Strømforsyning er avklart med NTE, som vil etablere strømforsyning fra trafo like nord for planområdet. Før utbygging skal trafoen oppgraderes til å takle økt belastning. Trekkrør for internett/telefoni/kabeltv legges i grøfter for VA. Veibelysning etableres langs veinettet. 5.4 Andre forhold. En eldre traktorvei går i dag over 188/7 og opp til utmark tilhørende 188/4 nord for planområdet. Traktorveien er bratt og dårlig egnet for bruk med dagens landbruksredskaper. 6

7 188/4 og 188/8 har i dag samme eier, og felles grense nord for planområdet. Adkomst til 188/4 vil derfor være mulig fra 188/8. Traktorveien er ikke videreført i planforslaget, men det er gitt åpning til 188/8 ved at internvei mellom tomtene B4 og B9 er ført helt fram til eiendomsgrensa. Det er lagt inn en gangvei/tursti fra boligfeltet og nordover til plangrensa. Planforslaget innebærer behov for en mindre grensejustering mot eiendommen 188/9 i forbindelse med etablering av avkjørsel og snuplass for buss. Det er her avklart at eier av 188/9 ønsker et makeskifte med tiltakshaver. 7

8 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Utnyttelse/arealbruk Planforslaget innebærer følgende arealformål: Boliger (eneboliger). All bebyggelse planlegges utenfor 50 meters byggegrense mot FV705. Lek/opphold og generell grønnstruktur. Veier. Gangveg. Snuplass for skolebuss med venteareal. Område for avløpsanlegg/minirenseanlegg. Område for annen veggrunn og landbruksformål omfatter areal berørt av frisiktsoner mot FV705. Det etableres 13 tomter for boligbebyggelse med eneboliger. Tomtene er tilpasset terrenget, med plassering i 3 rekker og med en beliggenhet som i stor grad følger topografien. Størrelsen varierer fra 0,7 til 1,4 dekar med de fleste i området 0,8 0,9 da. Primært er det i planprosessen ikke prioritert flest mulige tomter, men heller forsøke å tilpasse tomtene og veiføringer godt til terrenget og på denne måten gi området andre kvaliteter. Fra tiltakshavers side er det vektlagt å skape naturtomter med god tilpasning og bevaring av naturlig vegetasjon. Alle tomter vil få gode sol og utsiktsforhold. Avfallsdunker plasseres i tilknytning til de enkelte tomter. 8

9 Avvik fra område avsatt i kommunens arealplan: Planområdet avviker noe fra avsettet i kommunens arealplan. I arealdelen er området avsatt til boligformål, med et omfang av minimum 10 tomter. Under arbeidet med planforslaget ble det tidlig klart at det egnede utbyggingsarealet er større enn vist i arealplankartet. Området for nye tomter fremstår som et sammenhengende platå. Platået avgrenses av nabogrenser i øst og nord, samt markerte skråninger mot sør og vest. Det er derfor planlagt en utbygging som dekker hele det sammenhengende platået. Utsnitt som viser planområdet mot avsettet i kommunens arealplan (mørkt gult = kommuneplanformål byggeområde): Planområdet er strukket mot skråning i vest og mot skråning i sør. Videre er planområdet strukket helt ut mot nabogrense i øst (ved tomt 13), da det her er areal som er utbyggbart og naturlig henger sammen med det øvrige arealet. Befaringer i terrenget og målinger av høydeforskjeller tilsier at det arronderingsmessig er akseptabelt å etablere tomt 13 helt øst mot eiendomsgrensa. 9

10 Tomta vil kreve noe terrengbearbeiding/oppfylling. Nedenstående utsnitt og terrengprofil viser akseptable høydeforskjeller. Plassering av terrengprofil fra eiendomsgrense og gjennom tomt 13: Terrengprofil gjennom tomt 13: 10

11 6.2 Byggemåte Nye boliger planlegges oppført i maksimalt to etasjer med saltak, og eventuelt med sokkel. Uthus og garasjer kan oppføres. Støttemurer tillates bygd, men skal utføres av naturstein/sprengstein. Dersom vei og terrengarbeider i området gir egnede steinmasser bør disse benyttes for å bevare sammenhengen med terrengforholdene på stedet. Masser fra andre lokasjoner bør ha kvalitet og utseende som ikke bryter med lokale forhold. Støttemurer skal utføres som tørrmurer av stein med egnet fasong og størrelse. 6.3 Veger og parkering Hovedadkomstvei opp til feltet etableres med opprusting av eksisterende trase. Denne er relativt bratt og har variabel stigning, men er eneste reelle alternativ for adkomstvei. Lengdeprofil adkomstvei: Vertikalkurvatur vil under utbyggingen justeres slik at man får jevn stigning, med største stigningsforhold ca 12 %. I svingen ved tomt B5/B10 sprenges vegen ned slik at den skjærer seg ca 1,5 meter under eksisterende terreng for å gi en hensiktsmessig overgang til intern adkomstvei. Det er avsatt annet veiareal i svingen for rom til skjæring/sikt. Stigningsforholdene kompenseres med større veibredde 6 meter kjørebane, regulert bredde 8 meter inkludert grøfteareal og ensidig tverrfall mot innside. Utkjøringsområde mot FV705 etableres med utflating for å redusere sklifare ut mot fylkesveien. I tillegg opparbeides det en utkjøringslomme nederst i bakken med tanke på parkering, kjettingpålegging og lignende ved vanskelige føreforhold. 11

12 Stikkvei mellom øvre og nedre adkomstvei i feltet etableres med stigning ca 12,5%. Frisiktsoner i henhold til veinormalenes krav er lagt inn i planforslaget. Frisiktlengder er kontrollert i terrenget under befaring gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen. Adkomstveier internt i feltet etableres med kjørebanebredde 4 meter regulert veibredde 6 meter inkludert grøfteareal. Parkeringsplasser etableres på de respektive tomtene. Det etableres gangvei/tursti fra boligområdet mot utmark i nord og ned til lekeområde ved tomt B10/B11. Veibelysning etableres langs veinettet for økt sikkerhet og trivsel. 6.4 Skolebuss og busslommer Det er i dag etablert busstopp for rutebuss like vest for planområdet. Det forventes ikke at omfanget av nye boliger vil medføre vesentlig økt ferdsel med kollektive transportmidler. Etablering av gs veg fra avkjøringen og bort til busslommene vil bli omfattende og kostnadskrevende. Det prioriteres derfor løsninger som ivaretar skolebarn som alternativ til gs veg. Skolebarn i feltet sokner til Lånke barneskole og ungdomsskole på Stjørdal, og har krav på skoleskyss. For å ivareta sikkerheten i forbindelse med på og avstigning på skolebuss, etableres det snuplass inne på planområdet i tilknytning til avkjørsel fra fylkesveien. Snuplassen er utformet og konstruert slik at skolebuss kjører inn på snuplassen og foretar påog avstigning på eget område. Dimensjoner og utforming er avklart i samarbeid med vegvesenet og Nettbuss, hvor Nettbuss har vært på befaring og deretter godkjent de faktiske dimensjoner. I følge Nettbuss vil trafikksikkerheten ivaretas på en bedre måte med denne løsningen enn med gs veg mot etablert busstopp ved FV 705 i nordvest. Dette på grunn av erfaringer med gs veier som blir brøytet på et senere tidspunkt enn bilveier, slik at skolebarn dermed benytter nybrøytet bilvei framfor ubrøytet gs vei. 6.5 Lek og rekreasjon Det er innenfor planområdet avsatt 2 områder til lek/opphold, og større arealer til grønnstruktur. Grønnstrukturområdene består av områder som med små unntak vil bli uberørt under utbyggingsprosessen, og som sådan vil inneha opprinnelige kvaliteter også etter at boligfeltet er etablert. Områdene vil også fungere som skjerming mot fylkesveien, uten å redusere utsikt eller solforhold. 12

13 6.6 Prinsippskisse vann og avløp Vannforsyning løses fra eksisterende 160 mm vannledning tilhørende Lånke Vasslag helt syd i planområdet. Egen brannkum etableres i boligfeltet. Avløpsanlegg (minirenseanlegg) etableres på eget område avsatt til formålet. Utløp skjer til elva Leksa, som har god økologisk status og er egnet til formålet. Renseanlegget skal tilfredsstille krav til rensegrad iht forurensingslovens bestemmelser. Godkjenning av renseanlegget vil skje gjennom behandling av egen søknad om utslippstillatelse. Kryssing av FV705 vil skje med rørpressing, som må omsøkes og godkjennes av vegvesenet etter vanlig praksis. Overvann føres i felles hovedgrøft ned til renseanlegg og videre ut til Leksa. All utbygging av vann og avløp skjer i regi av tiltakshaver. Dimensjonering vil skje gjennom utarbeidelse av teknisk plan for utbyggingen og søknad om utslippstillatelse. Planen vil bli forelagt kommunen for godkjenning i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser. 13

14 7 Vurderinger i forhold til naturmangfoldslovens 8 12 Utslippsområdet for avløpsrenseanlegget ligger sør for planområdet, det er derfor gjennomført vurderinger av både selve planområdet samt utslippsområdet. 8 Kunnskapsgrunnnlaget Planområdet: Nord for FV 705 består området av blandingsskog av lav bonitet og liten skogbruksmessig verdi. Terrengforholdene består av løsmasser med liten mektighet og grunnlendt fjell delvis i dagen. Rasfare og flomfare vurderes som ikke tilstede. Boligfeltet vil med to mindre unntak ikke berøre dyrket mark: Liten haug på jordet like øst for avkjøring fra FV705 må nedplaneres ca 0,5 meter for å sikre frisikt. Forhold for jordbruk endres ikke i negativ grad, og forholdet er avklart med grunneier. Dyrket mark på 188/8 sør for FV 705 må krysses med avløpsledning og overvannsledning fra renseanlegg og ut til Leksa. Det foreligger ubekreftede opplysninger om en eldre registrering av mulig salamanderbiotop innenfor området. Registreringen er av eldre årgang (usikker datering mulig 1960 tall), og refererer så langt det har lyktes å finne opplysninger fra en dam/våtområde helt vest på eiendommen 188/7 (sør for FV705). Det har ikke lyktes å finne kilden for registreringen, som dermed betraktes som usikker. Så langt det har vært mulig å bringe på det rene, vil ikke registreringen bli berørt av boligfeltet. Med bakgrunn i terrengets beskaffenhet nord for FV705 (tørr grunnlendt skogsmark), vurderes det som svært lite sannsynlig at arten har opphold i dette området. Forøvrig er det ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Utslippsområdet: Elva Leksa renner like syd for FV 705 og planområdet, og vil bli benyttet som resipient for utslipp fra avløpsrenseanlegget. Leksa har ifølge opplysninger fra oppstartsmøtet og nettportalen Vann Nett god økologisk status. Vannstanden varierer naturligvis gjennom året, men elva har stabil helårs vannføring. Området klassifiseres som normalt følsomt. 14

15 Utklipp fra nettportalen Vann Nett: 9 Føre var prinsippet Planforslaget innebærer ikke tiltak som vurderes å kunne gi irreversibel eller alvorlig skade på naturmangfoldet, hverken for planområdet eller utslippsområdet. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Planområdet: Utbygging av planområdet til boligformål vil føre til økt og en annen type aktivitet enn tidligere. Planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed også vurdert i prosessen med utarbeidelse av kommunens arealplan. En samlet vurdering tilsier at utbyggingen ikke vil medføre konsekvenser utover det som er akseptabelt for denne type tiltak. Utslippsområdet: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg vil ikke tilføre Leksa forurensing som vil påvirke vannkvalitet og økologisk status. 15

16 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Tiltaket vil ikke påføre skade eller konsekvenser for naturmangfoldet av en slik karakter at tiltakshaver kan pålegges å dekke slike kostnader. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Planområdet: Utbygging av tiltaket vil skje etter preaksepterte løsninger og driftsmåter og prinsipper for etablering av denne type tiltak. Avfall leveres i henhold til kommunens renovasjonsordning. En kan ikke se at tiltaket utløser forhold som kan skade naturmangfoldet på en slik måte at dette krever særlige tiltak. Utslippsområdet: Forurensingslovens krav til rensing av avløpsvann skal ivaretas. Rensing av avløpsvann utføres med typegodkjent prefabrikert renseanlegg. Anlegget vil bli omfattet av vedlikeholdsavtale. 8 Virkninger av planforslaget Effekter på kulturlandskapet Planforslaget vil naturligvis gi endrede forhold innenfor planområdet. Omkring planområdet vil det tradisjonelle kulturlandskapet bestå på samme måte som før etableringen av boligfeltet. Effekter for grønnstruktur Planforslaget innebærer ikke forhold som vil medføre negative konsekvenser for drifta av landbrukseiendommer i området. Omdisponering av ca 17 da skogsmark med lav bonitet vurderes ikke å ha avgjørende skogbruksmessig betydning. Grøntområder mot syd og vest vil i hovedsak bevares, og bidra til å skjerme boligfeltet mot FV705. Effekter på elva Leksa: Utslipp fra typegodkjent renseanlegg av den størrelse som her er aktuelt, vil ikke forringe den økologiske statusen i ei elv med Leksas vannføring. 16

17 9 ROS analyse Natur- og miljøforhold Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Løsmasseskred (jord/leire) Steinras/steinsprang Kvikkleire/ustabile grunnforhold Ikke i utbyggingsområdet. Is- og/eller snøskred Flomfare Flomsonekart, historiske flomnivå Sterk vindutsatt (storm, orkan etc) Ekstreme nedbørsmengder Ekstreme snømengder (utover krav iht pbl) Radon Evt andre forhold Drikkevann, andre biologiske ressurser Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (Boliger,fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc) i nærheten av: Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann Privat renseanlegg for avløp skal Landbruksareal Andre anlegg, behov for båndlegging etc etableres. Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Brann/eksplosjon ifm industri Kjemikalieutslipp, annen forurensing Olje/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer (industri, havn, bensinstasjoner, radioaktivitet) Høyspentledninger, høyspentanlegg Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, evt endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt 17

18 Dumpeområder i sjø Infrastruktur Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende infrastruktur utgjøre en risiko for planområdet: Hendelser på veg Hendelser på jernbane Hendelser på sjø/vann Hendelser i luften Veier med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veier Støysoner ved infrastruktur Avkjørselsforhold fra FV 705 er avklart med løsninger som ivaretar trafikksikkerheten Planforslaget innebærer ellers ingen forhold som vil gi vesentlige endringer i forhold til trafikksikkerhet på veinettet. Strategiske/sårbare objekter (Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør underlegges en grundig vurdering) Forhold/uønsket hendelse Ja/nei Vurdering Sykehus/helseinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/demning Konklusjon: ROS-analysen avdekker ikke forhold som har betydelige konsekvenser for planforslaget. 18

19 10 Tilhørende plankart 19

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Planbeskrivelse Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Planbeskrivelse Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Samstad Nordre del av gnr 138 bnr 1 Selbu kommune Planident 20070002 Planbeskrivelse Planforslag 05.12.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hersjøen hyttefelt del av 100/2 og 101/1 Selbu kommune Planident 2015-000-9 Planbeskrivelse Planforslag 31.10.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune

REGULERINGSPLAN. HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune 1 REGULERINGSPLAN HYTTEFELT BERGEVOLLEN Gnr 170 bnr 2 Tydal kommune Planbeskrivelse Revidert 03.03.15 iht kommunestyrevedtak 12.02.15. 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT 1 REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT Del av gnr 78 bnr 3Selbu kommune Planident: 166420130005 PLANBESKRIVELSE 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING, INNSPILL... 3 3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32. Planbeskrivelse Reguleringsplan Fagerlia Felt 10 gnr 13 bnr 32 Tiltakshaver Unni Dahl Meråker kommune Planident: Felt 10 R 33 Fagerlia Hyttefelt. Planbeskrivelse Planforslag 20.06.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune

REGULERINGSPLAN. SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune 1 REGULERINGSPLAN SETERTJERNREMMET HYTTEOMRÅDE Gnr 148 bnr 3, 5 OG 7 Selbu kommune Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart 08.06.2012 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 3 3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Reguleringsplan. ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse

Reguleringsplan. ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse 1 Reguleringsplan ROTÅA HYTTEFELT gnr 188 bnr 2 Tydal kommune Planident 1662013004 Planbeskrivelse 09.04.2014 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING... 4

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Reguleringsplan. NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert

Reguleringsplan. NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse Planforslag revidert 1 Reguleringsplan NORDMOLIA HYTTEFELT del av 172/10 og 175/1 Tydal kommune Planident 1665014004 Planbeskrivelse Planforslag revidert 11.06.15 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3. Planbeskrivelse Reguleringsplan Rotåtjønna hyttefelt del av gnr 188 bnr 3 Tydal kommune Planident 16652015001 Planbeskrivelse Planforslag revidert 22.04.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2. Planbeskrivelse Reguleringsplan Stillhåtjønna hyttefelt del av gnr 189 bnr 2 Tydal kommune Planident 16652015004 Planbeskrivelse Planforslag revidert 10.06.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Planbeskrivelse Planforslag 01.03.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen. Planbeskrivelse Reguleringsplan Hyttefelt Gammelvollåsen Del av 151/64 Selbu kommune Planident 2017-000-1 Planbeskrivelse Planforslag - planforslag 10.06.2017 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert 05.06.2015 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1. Planbeskrivelse Reguleringsplan Sjøbygda hyttefelt del av gnr 158 bnr 1 Selbu kommune Planident 2016-000-1 Planbeskrivelse Planforslag revidert 03.06.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

Reguleringsplan. ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse

Reguleringsplan. ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5. Tydal kommune Planident Planbeskrivelse 1 Reguleringsplan ROTVOLDLIA HYTTEFELT del av gnr 190 bnr 5 Tydal kommune Planident 16652013005 Planbeskrivelse Revidert 04.02.2016 2 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING... 4 1.3 PLANOMRÅDET

Detaljer

Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1. Planbeskrivelse Reguleringsplan ØVLINGLIA HYTTEFELT del av 171/6 og 184/1 Tydal kommune Planident 16652014001 Planbeskrivelse Planforslag dato 04.10.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Planbeskrivelse, Områdereguleringsplan for Haugerud, sak 11/572 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Nasjonal planid: 1820.20110027. Arkivsak 11/572 Vedtak om igangsetting: 24.03.11,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 11.12.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Reguleringsplan Stugudal Sør. Planbeskrivelse

Reguleringsplan Stugudal Sør. Planbeskrivelse Reguleringsplan Stugudal Sør Tiltakshaver Tydal kommune Tydal kommune Planident 16652014002 Planbeskrivelse Planforslag revidert 30.12.2016 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Gressli industriområde 2 del av 165/1 og 165/29 Tydal kommune Planident 1665-2015-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 20.04.2016 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal Konto 4280

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

FORENKLET ROS-ANALYSE

FORENKLET ROS-ANALYSE FORENKLET ROS-ANALYSE Planens navn Brustuggu Arkivsak Planid 2016020 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: Utarbeidet av Norgeshus Dato: 03.02.2017 3.1 Naturbasert sårbarhet

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE Oksholmen Oksholmen hyttefelt ligger på Nordskott under Skottstidene ut mot skipsleia. Utbyggingsområdet ligger på strandflaten opp til ca 17 meter

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer