PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. desember 2006, hvorved ordmerket IPHONE ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Nevnte varemerke er søkt registrert for: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler det nødvendige varemerkerettslig særpreg. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordet/ordsammenstillingen. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammensetning av bokstaven I og ordet PHONE. Merkeelementet I er en vanlig forkortelse for Internett, mens PHONE betyr telefon. Ordsammensetningen IPHONE kan oversettes til "internett-telefon" og kan også oppfattes som et teleskopord for IP PHONE. En IP telefon er en internett-telefon hvor samtalen overføres via IP-baserte nettverk, og IP er en forkortelse for "Internett Protocoll". Sakens problemstilling er om IPHONE er beskrivende for de søkte varene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum.

2 2. avd. sak nr Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene. Når det gjelder varer som datamaskiner og software vil gjennomsnittsforbrukeren kunne være både næringsdrivende og privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen har foreslått følgende begrensning i varefortegnelsen: "Registreringen omfatter ikke internett-telefoni eller internett-telekommunikasjon". Patentstyret anser ikke den foreslåtte begrensningen i varefortegnelsen for å være tilstrekkelig til at merket kan registreres. Den foreslåtte begrensningen gjelder tjenester ("telefoni" og "kommunikasjon") og det er opplagt at tjenestene ikke inngår i klasse 9. Det gjenstår fremdeles varer som utgjør eller kan brukes sammen med en Internett-telefon. Fra fullmektigens side anføres det at IPHONE er suggestivt og at ordet ikke er noen vanlig betegnelse innenfor den relevante omsetningskretsen. Det påpekes at det ikke kan kreves at det søkte merket er originalt eller fantasifullt. Det vises i denne forbindelse til en avgjørelse fra Førsteinstansretten i EU angående merket EUROCOOL (T-34/00). Vi er enig med fullmektigen i at det ikke kan kreves at et merke skal være fantasifullt. Det avgjørende er hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende. Vi viser til 2. avdelings avgjørelse nr (Servernet), hvor det ble uttalt at "også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Patentstyret har kommet til at det er sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som "internett-telefon" eller "IP telefon". Merket anses å være beskrivende for blant annet "apparater til opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder" og "software". Sammensetningen av de to merkeelementene I og PHONE er ikke egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg. Betydningsinnholdet av merket endres ikke ved at merkeelementene sammenføyes. Det antas at en gjennomsnittforbruker direkte og umiddelbart vil oppfatte det beskrivende meningsinnholdet i merket. Det er særlig nærliggende å oppfatte forstavelsen I som en forkortelse for Internett når merket skal brukes for varer som datamaskiner og software. Bokstaven I er sammenstilt med et rent beskrivende ord, PHONE, som angir at varene brukes i forbindelse med telefoni. Det må også legges til grunn at forkortelsen IP er velkjent for gjennomsnittsforbrukeren, slik at merket kan oppfattes som IP telefon. I Førsteinstansrettens avgjørelse angående merket EUROCOOL, ble det uttalt at: "a minimum degree of distinctive character is sufficient ". EF-domstolen har i ettertid lagt listen høyere i forhold til kravet til distinktivitet, jf. avgjørelsene C-363/99 Postkantoor og C-265/00 Biomild. Som en hovedregel vil kombinasjonen av to beskrivende elementer også være beskrivende når det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse), jf Biomild-saken C-265/00, premiss 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. punkt nr. 43. Dette anses ikke å være tilfellet for det søkte merket. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for IPHONE. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Fullmektigen hevder merkebevisstheten for de aktuelle varene er høy, og at omsetningskretsen derfor vil oppfatte IPHONE som et varemerke fra Apple.

3 2. avd. sak nr Til dette vil vi bemerke at varefortegnelsen omfatter datamaskiner og tilbehør generelt, som en stor del av befolkningen kan være potensielle kjøpere av. Det er derfor ikke riktig å begrense kundekretsen til en spesiell gruppe av Macintosh-brukere. Det kan nok tenkes at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå er høyere for datarelaterte varer enn for dagligvarer, siden merkebevisstheten antas å være høyere for kostbare varer. I dette tilfellet inneholder varefortegnelsen imidlertid også mindre eksklusive varer som for eksempel datasoftware. Det kan uansett ikke legges til grunn at høy merkebevissthet medfører at en beskrivende betegnelse oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav. * * * Fullmektigen hevder at søkeren Apple har etablert en merkefamilie bestående av I-merker. Det hevdes at omsetningskretsen derfor er vant til å kjenne igjen I-merkene som Apples varemerker. Av dokumentasjon for innarbeidelse av merkefamilien har vi mottatt en erklæring om Apples historie, laget av en immaterialrettsrådgiver som er ansatt hos søker. Erklæringen inneholder salgstall for Apples varer og tjenester solgt under andre I-merker enn det søkte. Salgstallene gjelder EU-land, og vi har ikke mottatt salgstall som gjelder Norge. Erklæringen inneholder også en oversikt over markedsføringsutgifter i hele Europa knyttet til andre merker med prefikset I. Videre inneholder erklæringen en oversikt over Apples varemerkeregistreringer av ulike I- merker på verdensbasis. Det er vist til pressemeldinger på Apples hjemmesider om lansering av nye produkter som selges under I-merker. Fullmektigen viser til OHIMs avgjørelse angående merket IPHONE, hvor OHIM la vekt på at søkers merkefamilie av I-merker, se avgjørelsens premiss 16 og 17. Det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt s. 1601, premiss 48. Patentstyret antar at det også skal mye til for at bruken av en merkefamilie skal kunne påvirke utfallet at distinktivitetsvurderingen når det merkeelementet som går igjen i merkefamilien er av deskriptiv karakter. Merkeelementet I som går igjen i merkefamilien, spiller dessuten en relativt liten rolle for det visuelle helhetsinntrykket av det søkte merket. Vi har tatt søkers merkefamilie og OHIMs vurdering av denne i betraktning, men finner det ikke riktig å tillegge disse momentene avgjørende vekt i forhold til merkets registrerbarhet i Norge. Innarbeidelsesdokumentasjonen for merkefamilien er basert på en erklæring fra en ansatt hos Apple, og ikke fra uavhengige kilder. Vi finner det ikke dokumentert at det søkte merket er innarbeidet, da det innsendte materialet knytter seg til andre I-merker. Det at diverse I-merker er varemerkebeskyttet og brukt i utlandet er ikke egnet til å vise norske gjennomsnittsforbrukeres kjennskap til merkefamilien. Selv om man legger til grunn at søkers merkefamilie er kjent i andre europeiske land, kan ikke dette medføre at merkefamilien skal anses innarbeidet i Norge. * * * Fullmektigen viser også til at IPHONE er registrert som EU-merke for de samme varene som i denne søknaden. Det hevdes at Patentstyret er forpliktet til å praktisere særpregskravet slik som det gjenspeiles i OHIMs praksis, og det bes om en redegjørelse for særlige forhold i Norge som begrunner forskjellsbehandling i forhold til andre EU-land. Selv om registreringen av IPHONE i OHIM kan ha relevans i vår vurdering av det søkte merket, kan et annet utfall hos Patentstyret ikke ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis. Det kan ikke uten videre være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.

4 2. avd. sak nr Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet nr (tredimensjonalt merke), 7006 (Servernet) og 6922 (No more tangles). Fullmektigen viser til at IPHONE er blitt registrert en rekke jurisdiksjoner, blant annet Australia, Kina, Russland, Sveits, USA og Colombia. Fullmektigen argumenterer videre med at et engelsk ord ikke vil være mindre særpreget i Norge enn det er i engelsktalende land. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Det kan ikke være avgjørende at søkeren tidligere har fått registrert andre I-merker i Norge. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av hver varemerkesøknad. De tidligere registreringene består av sammensetninger som anses å være mer distinktive enn IPHONE. Vi har kommet til at friholdelsesbehovet ikke gjør seg gjeldende i samme grad i de tidligere sakene. * * * Konklusjon: Patentstyret har på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering kommet til at merket IPHONE er beskrivende for varene som omfattes av søknaden. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 7. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 6. mars 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "På vegne av vår klient, Apple Inc., tidligere Apple Computer, Inc. (heretter benevnt Apple/ søker), Cupertino, California, USA, påklages herved Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 8. desember 2006 i ovennevnte sak om å nekte ordmerket IPHONE registrert for følgende varer: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Vi viser i den forbindelse til varemerkeloven 22 første ledd, jfr. 22a første ledd. Patentstyrets første avdeling har i nevnte avgjørelse konkludert med at merket IPHONE mangler det nødvendige særpreg for registrering i henhold til varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum. Første avdeling har konkludert med at IPHONE består av en sammensetning av bokstaven I og ordet PHONE, og at bokstaven I er en vanlig forkortelse for internett mens PHONE betyr telefon. Ordsammensetningen IPHONE er således ansett som en forkortelse for

5 2. avd. sak nr internett-telefon. Videre anføres at IPHONE kan oppfattes som et teleskopord for IP PHONE, en Internett-telefon hvor samtalen overføres via IP-baserte nettverk ( Voice over IP eller VoIP ). Etter søkers oppfatning kan dette ikke føre frem som nektelsesgrunnlag i foreliggende sak. Søkers produkter er ikke internett-telefoner, IP-telefoner eller utstyr som brukes sammen med slik teknologi. Selv om man skulle legge første avdelings anførsel om betydningsinnholdet av IPHONE (og den alminnelige forbrukers umiddelbare oppfatning av dette meningsinnholdet) til grunn, vil merket altså ikke være beskrivende for Apples produkter. Selv om IPHONE gjennom en nærmere analyse av merkets bestanddeler til en viss grad også kan sies å være suggestivt for Apples varer, vil merket som helhet, slik det umiddelbart vil bli oppfattet av en gjennomsnitts forbruker, fremstå som et varemerke uten noe bestemt eller beskrivende meningsinnhold i forhold til de aktuelle varene. Som tidligere anført overfor Patentstyrets første avdeling er søkers varer ikke på noen måte relatert til internett-telefoni eller IP-telefoni, og omfatter ikke varer som brukes innenfor slik teknologi. Søkers produkt er en revolusjonerende, mobil, digital og elektronisk innretning som bruker computeroperativsystemsoftware, og som omfatter funksjoner for organisering av kalenderoppføringer og kontaktinformasjon, sending av e-post, spilling av dataspill, fotografering, og kommunikasjon med andre via mobiltelefonnettverk. Disse produktene er ikke knyttet til internett-telefonteknologi eller IP-telefonteknologi, men til ordinær mobiltelefonteknologi. Til orientering, og som bakgrunnsinformasjon for Annen Avdelings vurdering av ovenstående påstand, vedlegges herved en utskrift fra Wikipedia.org som beskriver internett-telefoni, IPtelefoni og Voice over Internet Protocol/VoIP. Som det vil fremgå relaterer alle disse begrepene seg til samme type teknologi, nemlig ruting av stemmebaserte samtaler via internett eller andre IP-baserte nettverk. Bilag 1: Utskrift fra Wikipedia.org Søkers produkter er ikke relatert til slik teknologi, og dette er tidligere forsøkt presisert gjennom en begrensning av varefortegnelsen under foreliggende varemerkesøknad, jfr. vår besvarelse av 3. juni Første avdeling har imidlertid avslått den foreslåtte presiseringen, under henvisning til at denne gjelder tjenester og ikke varer i klasse 9. Etter søkers syn bør det imidlertid være klart at den foreslåtte presiseringen relaterer seg til teknologien som benyttes i de aktuelle produktene. Apple har i lys av første avdelings nektelse i saken utarbeidet to alternative varefortegnelser i saken, hvor det tas sikte på å tydeliggjøre at de omsøkte produkter ikke omfatter teknologi relatert til internett-telefoni, som nevnt over. Dersom Patentstyrets Annen Avdeling ikke umiddelbart vil godta registrering av søkers varemerke på foreliggende grunnlag ber vi derfor om at merket tas opp til registrering med varefortegnelsen: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); ingen av de forannevnte varer omfatter internett-telefoner eller varer som omfatter teknologi for internett-telefoni. Bilag 2: Alternativ varefortegnelse nr. 1

6 2. avd. sak nr eller alternativt: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder, nemlig mobiltelefoner (ikke for internett-telefoni); software (innregistrerte dataprogrammer), ikke for internett-telefoni; deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Bilag 3: Alternativ varefortegnelse nr. 2 Vi legger til grunn at en slik presisering av varefortegnelsen med all mulig tydelighet vil synliggjøre at søkers varer ikke omfatter internett-telefoner eller relatert utstyr. Dersom Annen Avdeling ønsker en annen presisering/ordlyd for at denne begrensningen skal kunne godtas vil søker ikke motsette seg dette. Det faktum at første avdeling har basert sin avgjørelse på at IPHONE er beskrivende for varene som omfattes av søknaden, og at det samtidig anføres at IPHONE vil bli oppfattet som en forkortelse for internett-telefon eller et teleskopord for IP-telefon taler klart i retning av at første avdeling har misforstått Apples tiltenkte bruk av merket og den alminnelige definisjonen av begrepene internett-telefon og IP-telefon. Disse begrepene beskriver på ingen måte Apples aktuelle varer. Snarere har Apple forsøkt å eksplisitt unnta internett-telefoni og internettkommunikasjonsprodukter og -tjenester fra varefortegnelsen. Bokstaven I i søkers merke er ment å antyde sammenheng, likeartethet, tilkoblingsmuligheter og interaktivitet mellom IPHONE-produktene og Apples øvrige produkter og tjenester som tilbys under dennes familie av merker med bokstaven I som prefiks (heretter benevnt Imerker ), herunder de velkjente og sterkt innarbeidede varemerkene ITUNES og IPOD. Bokstaven I i søkers merke er på ingen måte ment som en forkortelse for internett eller som referanse til varer og tjenester innenfor internett-telefoni, slik som første avdeling legger til grunn. Selv om Apples produkter omfatter telefoner og relaterte produkter, omfatter de ikke internett-telefonprodukter eller -tjenester. Internett-telefonitjenester utgjør, og oppfattes blant de aktuelle forbrukerne som, en fullstendig separat gruppe av tjenester som omfatter overføring av stemme via internett (Voice over Internet Protocol/VoIP). Søkers produkter er på ingen måte basert på slik teknologi. Første avdeling ser ut til å legge til grunn at sammenstillingen av bokstavene I og P i søkers varemerke antyder at Apple søker å fremheve IP som del av merket, og derigjennom refererer til Internet Protocol. Apple ønsker på ingen måte å referere til begrepet IP, og har absolutt ingen intensjon om å bruke merket for å angi IP, internettprotokoll eller IP-telefonitjenester. Som det vil fremgå ovenfor knytter begrepene IP eller internettprotokoll seg til samme teknologi som internett-telefoni. Søkers produkter relaterer seg ikke til denne typen teknologi. Vi vil igjen påpeke at søker spesifikt har forsøkt å unnta slike tjenester og relatert teknologi fra varefortegnelsen. Første avdelings fastholdte avvisning av våre anførsler om at merket kun er suggestivt i forhold til Apples varer kan muligvis forklares på bakgrunn av en misforståelse om at Apple enten har til hensikt å bruke merket for å markedsføre internett-telefonprodukter/-tjenester (og at varefortegnelsen kan forstås å omfatte slike produkter) eller på bakgrunn av en misforståelse av begrepet internett-telefon. Eventuelt kan en kombinasjon av disse punktene ligge til grunn for nektelsen. Det synes rimelig at IPHONE ville kunne bli ansett beskrivende i forhold til varer og tjenester relatert til internett-telefoni særlig dersom I var ment som en forkortelse for

7 2. avd. sak nr internett. I foreliggende sak er imidlertid ikke IPHONE ment eller brukt for produkter og/eller tjenester relatert til internett-telefoni, men for alminnelige mobiltelefonprodukter og -tjenester, samt musikk, video og andre tilbud i forbindelse med Apples øvrige I-merker som IPOD og ITUNES. Merket er således kun suggestivt i relasjon til de angitte varene. I tillegg til å oppebære tilstrekkelig grad av iboende (inherent) distinktivitet, vil søkers varemerke umiddelbart bli assosiert med Apple og dennes familie av I-merker, slik som IPOD, ITUNES, IMAC, IDVD, IBOOK, ILIFE, ISIGHT, IPHOTO, IMOVIE, ICAL, ICHAT og IWORK. Til støtte for dette argumentet vil vi henvise til den tidligere innsendte avgjørelsen fra OHIMs Second Board of Appeal, datert 6. oktober Særlig henvises til pkt. 17 i avgjørelsen, hvor det fremgår at The Board accepts that the sign IPHONE forms a part of a long series of marks created by the appellant which are well known and instantly recognizable to the relevant public. The notoriety of this family of marks lends the sign IPHONE a distinctiveness which it would not otherwise possess. Under these circumstances, the Board is satisfied that the mark applied for can perform the essential function of allowing consumers to distinguish the goods and services of the appellant from those of competing traders. På grunn av Apples langvarige bruk og innarbeidelse av de forskjellige I-merkene vil forbrukere over hele verden, og ikke minst i Norge hvor blant annet bruk av IPOD og ITUNES er svært utbredt, umiddelbart assosiere IPHONE-produktene med Apples øvrige produkter som markedsføres under andre merker i samme merkefamilie, kvaliteten, funksjonaliteten og innovasjonen de har lært seg til å forvente av disse produktene. En gjennomsnitts forbruker av søkers produkter vil oppfatte bokstaven I i merket som en påminnelse om hvordan produktet og relaterte varer og tjenester er ment å brukes sammen med andre produkter markedsført under Apples øvrige Imerker. For eksempel vil navnet minne forbrukerne om at produktet tillater nedlasting av musikk fra deres ITUNES-bibliotek, videomateriale lagret på deres IPOD-spiller, eller vil gi tilgang til informasjon lagret på deres IMAC-computere. Forbrukere vil ikke tenke på internetttelefonprodukter eller -tjenester når de hører navnet IPHONE, og Apple vil heller ikke benytte merket for å tilby eller annonsere slike produkter eller tjenester til forbrukere. I tilknytning til ovennevnte skal det også påpekes at søkers IPHONE-produkter typisk markedsføres overfor samme kundegrupper som IPOD- og ITUNES-produktene. Denne kundegruppen må forventes å være godt kjent med sistnevnte varemerker og de produkter som tilbys under disse varemerkene, som følge av omfattende salg og markedsføring av disse produktene i Norge. Den aktuelle kundegruppen må også kunne betegnes som velinformert og merkebevisst, noe som ikke bare medfører at de aktuelle forbrukerne umiddelbart vil oppfatte IPHONE som et varemerke, men at de også umiddelbart vil assosiere IPHONE med Apples øvrige anerkjente produkter IPOD, ITUNES, osv. Det faktum at telefonirelaterte produkter og tjenester (dog ikke internett-telefontjenester og - produkter) tilbys under søkers IPHONE-merke bør ikke hindre registrering alene av den grunn at PHONE utgjør en del av merket. Merket sett i sin helhet gir et særpreget helhetsinntrykk, og har verken en generisk eller beskrivende funksjon i forhold til søkers produkter. Vi vil i denne sammenheng også påpeke at søkers varemerke er kunngjort/registrert i følgende land/jurisdiksjoner: Merke Land/ jurisdiksjon Klasser Reg. nr. Søknadsdato Registrerings-/ kunngjøringsdato IPHONE EU 9, 38, /10/2002 N/A* IPHONE Sveits 9, 38, /04/ /06/2003 IPHONE Australia /10/ /03/2005 IPHONE Russland /10/ /07/2003

8 2. avd. sak nr IPHONE Kina /10/ /11/2003 IPHONE Singapore 9 T02/16312B 18/10/ /03/2003 IPHONE India /10/ /10/2002 IPHONE Taiwan /10/ /04/2004 iphone Argentina 9 16/10/ /04/2003 IPHONE Chile 9 N/A* 17/10/2002 N/A* IPHONE Colombia /10/ /06/2005 * Godkjent/kunngjort, men foreløpig ikke endelig registrert Vedlagt følger utskrifter fra de respektive registre og/eller kopier av registreringsbevis, til orientering. Bilag 4: Registerutskrifter/kopier av registreringsbevis Patentstyrets første avdeling har tidligere ikke lagt avgjørende vekt på disse registreringene, da det har vært anført at man ikke kjenner bakgrunnen for disse. I følge første avdeling kan disse registreringene være resultat av innarbeidelse på de respektive markedene. Dette er ikke tilfelle. Søkers IPHONE-produkt ble lansert på verdensbasis i 2007, og ingen innarbeidelse har således funnet sted av IPHONE-merket som sådan. Av den vedlagte utskriften fra OHIMs database vil det dessuten fremgå at IPHONE ikke er godkjent til registrering på grunnlag av acquired distinctiveness (innarbeidelse), men på grunnlag av iboende særpreg. Registreringen i EU er gjenstand for innsigelse fra tredjepart som hevder å ha bedre rettigheter enn Apple, uten at dette kan ses å ha betydning i forhold til søknadsbehandlingen i Norge. For øvrig vises det til tidligere inngitte besvarelser overfor Patentstyret under søknadsbehandlingen for første avdeling, datert 6. april 2004, 3. juni 2005 og 9. mars De argumenter som her er fremført fastholdes overfor Patentstyrets Annen Avdeling, og bes hensyntatt under klagebehandlingen. Det kan under henvisning til ovennevnte ikke ses å foreligge grunnlag for fastholdelse av første avdelings registreringsnektelse i foreliggende sak. Som det vil fremgå er merket IPHONE ikke direkte beskrivende for søkers varer. Dette gjelder selv om man skulle legge til grunn at IPHONE er en uvesentlig omskrivelse av internet phone eller IP phone. Videre fremstår IPHONE som lett gjenkjennelig og iøynefallende, særlig med tanke på den massive innarbeidelse Apple har hatt for andre produkter under samme merkefamilie (IPOD, ITUNES, IMAC mv.). Det kan heller ikke råde særlig tvil om at IPHONE for en gjennomsnittlig forbruker umiddelbart vil fremstå som et varemerke, og ikke som en omskriving av en generell betegnelse eller teknisk beskrivelse. Til tross for at man ved nærmere analyse av elementene i merket kan gjøre seg opp en formening om hva disse isolert sett signaliserer og hvilken betydning de kan ha fremstår merket IPHONE, sett i sin helhet, som et varemerke og indikator for kommersiell opprinnelse. Etter dette bes Patentstyrets Annen Avdeling oppheve Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse, og oversende saken til første avdeling for kunngjøring og innføring i varemerkeregisteret." Annen avdeling skal uttale:

9 2. avd. sak nr Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Annen avdeling finner det ikke nødvendig å ta stilling til om IPHONE i utgangspunktet har vært egnet til å oppfattes i betydningen internettelefon eller IP telefon, men legger til grunn at søkerens massive innarbeidelse av en merkefamilie bestående av kombinasjoner av bokstaven I og forskjellige deskriptive betegnelser, under enhver omstendighet innebærer at IPHONE av gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som betegnelsen på en telefon fra søkeren. Annen avdeling kan i denne forbindelse slutte seg til det som er uttalt i avgjørelsen fra OHIMs andre appellkammer, som søkeren har vist til i klagen. Mot denne bakgrunn anses merket ikke som deskriptivt for de aktuelle varene, og 1. avdelings avgjørelse blir dermed å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering av merket. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Ida Andrén (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7787 Søknad nr. 2005 06468 Søker: Mary Kay Inc., Dallas, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8001 Int. reg. nr. 0875776 Nasj. ref. nr. 200602254 Int. reg. dato: 2006.01.12 Innehaver: Tantowel Inc, 7747 West Lake Mead Boulevard, NV89128 Las Vegas, Nevada,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8166 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00106 Varemerkesøknad nr. 200703761 Søker: Ford Motor Co, One American Road, MI48126, Dearborn, Michigan, USA Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7831 Søknadsnr. 2005 01873 Søker: IGN Entertaiment Inc., Brisbane, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. april 2010

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7809 Int. reg. nr. 847 468 Nasj. ref.nr.: 2005 04607 Innehaver: Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund, Sverige Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7531 Varemerkesøknad nr. 2001 10384 Søker: Toledo Fjederindlæg A/S, Tistrup, Danmark Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. februar

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Innehaver: Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7899 Søknad. nr. 2006 03469 Innehaver: Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois, USA (tidl. Bayer Healthcare LLC, Pittsburg, Illinois, USA) Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 18. mai 2015 Sak VM 14/ 093 Klager: Uni-Charm Corp Representert ved: Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli

PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8170 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00111 Int. reg. nr. 0926687 Nasj. ref. nr. 200708321 Int. reg. dato: 2007.01.24 Prioritet 2006.11.17 (EM 5503974) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7994 Varemerkesøknad nr. 200602129 Søknadsdato: 2006.02.28 Søker: Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language of the Ministry of Education

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 17. januar 2008, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8093 Søknadsnr. 200800751 Inngitt: 2008.01.17 Prioritet: 2007.08.20, 77/259.487 US Søker: Ole Henriksen of Denmark Inc., 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069-2301

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 6. februar 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7659 Varemerkesøknad nr. 2003 06602 Søker: Pfizer Ireland Pharmaceuticals (a partnership between C.P. Pharmaceuticals International C.V. and Pfizer Overseas

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad nr. 200300272

PROTOKOLL. Søknad nr. 200300272 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7627 Varemerkesøknad nr. 2003 00272 Søker: Louis Vuitton Malletier, Paris, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7912 Int. reg. nr. 0855965 Nasj. ref. nr. 200508317 Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7652 Int. reg. nr. 795 785 Nasj. ref. nr. 2003 01933 Innehaver: Icehotel AB, Jukkasjärvi, Sverige Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 28. februar 2006, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8013 Søknad. nr. 200602138 Søker: Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, PA18040 Easton, Pennsylvania, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

OXIACTION INTELLIGENCE

OXIACTION INTELLIGENCE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7978 Int. reg. nr. 929 174 Int. reg. dato: 2007.06.08 Nasj. ref. nr. 2007 09067 Innehaver: Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, Nederland

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 28. januar 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8098 Søknadsnr. 200801164 Søker: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig:

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA, Oslo

PROTOKOLL. Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7545 Varemerkesøknad nr. 2001 14746 Søker: Starka AS, Oslo Fullmektig: Deloitte & Touche Advokater DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. januar 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8086 Søknadsnr. 200711592 Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 782839 (200207121) Merket er internasjonalt registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 782839 (200207121) Merket er internasjonalt registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7599 Int. reg. nr. 782 839 Varemerkesøknad nr. 2002 07121 Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements Michelin Michelin & Cie, Clermont-Ferrand Cedex, Frankrike

Detaljer