Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg"

Transkript

1 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale med Per Aabry Tenden i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), samt e-postutveksling med Unni Mette Vårdal i Justisdepartementet (JD) i februar 2013, og oversender som avtalt dette brevet som et innspill til arbeidsgruppen Barnevern over landegrensene. I brevet redegjør vi for hvilke utfordringer vi møter i saker der asylsøkere eller personer med ulovlig opphold i Norge har blitt fratatt omsorgen for sine barn på grunn av omsorgssvikt. Enkelte av problemstillingene ser vi at vi vil kunne løse gjennom samordning og nedfelling av praksis internt i Utlendingsdirektoratet (UDI). Andre krever imidlertid en avklaring på forholdet mellom utlendingsloven og barnevernloven, og av hvordan utlendingsmyndighetene og barnevernsmyndighetene skal samhandle og forholde seg til hverandres vedtak og beslutninger i disse sakene. Vi vil derfor nedenfor gjennomgå de ulike problemstillingene vi har møtt gjennom behandlingen av enkeltsaker. Praksis i forhold til å gi oppholdstillatelse til barn som er under barnevernets omsorg Kort oppsummert gis det som hovedregel tillatelse etter utlendingsloven 38. Begrunnelsen er at der barnevernet har overtatt omsorgen for et barn, vil hensynet til barnets beste tale sterkt for at barnet blir værende under barnevernets omsorg så lenge det anses nødvendig. Dersom foreldrene ikke har samtykket til at det fremmes en søknad på vegne av barnet, har det blitt gitt midlertidig tillatelse frem til barnevernet eventuelt har overtatt foreldreansvaret. UDI ønsker å nedfelle denne praksisen i interne retningslinjer, og vil starte et arbeid med dette. Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration Hausmanns gate 21 Pb Dep. NO-0032 Oslo Bankkontonummer Organisasjonsnummer

2 Praksis i forhold til å gi oppholdstillatelse til foreldre som har barn under barnevernets omsorg Det er ingen automatikk i at foreldre som har barn i Norge under barnevernets omsorg får oppholdstillatelse i Norge. Etter vår meningen vil en slik praksis innebære en omgåelse av familiegjenforeningsregelverket som har regler om oppholdstillatelse på bakgrunn av samvær i utlendingsloven 52 og forskriften 9-9. I ot.prp. nr 75 ( ) s. 159 fremgår det at dersom familierelasjonen til Norge det eneste eller vesentligste tilknytningsforholdet, så skal saken vurderes etter bestemmelsene om familieinnvandring. Men tilknytningen til Norge kan også være basert på annet enn familiebånd, eller en kombinasjon av omstendigheter. Det vil være situasjonen i mange av disse sakene, og en tillatelse må derfor vurderes subsidiært etter lovens 38. Slik vi oppfatter det er det imidlertid relevant å se hen til hva regelverket for øvrig anser som samvær av tilstrekkelig omfang, når de innvandringspolitiske hensynene skal vurderes. Det vil oppleves urimelig dersom en forelder som har samværsomfang tett opp mot kravet til det som stilles i utlendingsloven 45 og 52, jf forskriften 9-9 får avslag på sin søknad, mens foreldre som har samvær langt under de kravene som stilles i loven 52 får innvilget opphold etter utlendingsloven 38. I praksis er det altså ikke slik at de tyngende konsekvensene av en omsorgsovertakelse i seg selv danner grunnlag for opphold etter utlendingsloven 38. UDI legger til grunn at omsorgsovertakelsen i utgangspunktet utgjør et betydelig, men lovlig inngrep, i familielivet etter EMK art. 8. I praksis foretas det en konkret helhetsvurdering, der det legges vekt på årsaken til omsorgsovertakelsen, omfanget av samvær mellom foreldre og barn, om omsorgsovertakelsen fremstår som midlertidig eller varig, om hensynet til barnets beste tilsier at foreldrene bør være i Norge, ressurssituasjonen, situasjonen ved en retur, foreldrenes tilknytning til Norge for øvrig og eventuelt andre menneskelige hensyn. Uttalelser fra barnevernet og fylkesnemndas vedtak blir tillagt stor vekt i denne sammenhengen. Dersom det foregår en prosess i domstolene/barnevernet om omsorgsovertakelse, innvilges det imidlertid en midlertidig tillatelse til foreldrene slik at de kan følge og bli involvert i rettsforhandlingene. En utsendelse av foreldrene på dette stadiet i prosessen vil kunne føre til at søkeren fratas enhver mulighet for å bli involvert i rettsforhandlinger eller beslutninger vedrørende barna, jf for eksempel Ciliz v. the Netherlands (Application no /95). UDI vil vurdere utlendingenes oppholdssaker/asylsaker etter at vedtak/dom om omsorgsovertakelse foreligger. UDI ønsker å starte et arbeid med å kartlegge og nedfelle praksis etter utlendingsloven 38 for disse situasjonene. Forholdet mellom utlendingsloven og barnevernloven Utlendingsloven regulerer hvem som skal få opphold i Norge. Den regulerer ikke i hvilken grad en familie kan returnere til hjemlandet med barna sine. I

3 hvilken grad utenlandske borgere som er fratatt omsorgen for sine barn i medhold av barnevernlovens regler har rett eller adgang til å avgjøre hvilket land deres barn skal være bosatt i, faller etter vårt syn utenfor vårt myndighetsområde, og reguleres heller ikke i utlendingsloven. I utgangpunktet står alle utlendinger fritt til å returnere til hjemlandet, uavhengig av om de har oppholdstillatelse eller ikke. Foreldre som har foreldreansvar og omsorgsansvar for sine barn, har også rett til å ta avgjørelser på vegne av sine barn i forhold til hvor de skal bo, jf barnevernloven 30 flg. Hvorvidt barnevernet med hjemmel i barnevernloven og eventuelle vedtak fra fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, har adgang til å bestemme at barna skal bo i Norge hos fosterforeldre, og ikke bli med sine biologiske foreldre til deres felles hjemland, bør etter vår mening søkes løst med utgangspunkt i barnevernloven og eventuell internasjonal rett på dette området. Det vi imidlertid erfarer er at i mange av sakene får foreldrene svært begrenset samvær, kanskje 4-6 ganger i året av et par timers varighet. Ut i fra argumentasjonen over, og vår forståelse av utlendingsloven 38, vil et så begrenset samvær sjelden tilsi en selvstendig tillatelse til foreldrene. Med andre ord kan slike saker, satt på spissen, føre til total splittelse av foreldre og barn. Med store avstander, knappe ressurser med mer, blir gjennomføringen av samværet neppe en realitet. Barnets tilknytning til Norge og avstand til hjemlandet blir også større med tiden. Det vil si at en mulig tilbakeføring til foreldrene kan bli illusorisk. Barnevernets tiltak og nemndas vedtak får med andre ord mer vidtrekkende konsekvenser i saker som omhandler familier som ikke har permanent opphold i landet. Spørsmål som melder seg da er: er barnevernet bevisst på dette, hvilket ansvar har de for å utrede mulighetene for alternative løsninger i barnets og familiens hjemland, og hvor går egentlig grensedragningen mellom utlendingsmyndighetene og barnevernets ansvar? UDI har også erfaring med helt konkrete saker der foreldrene er fratatt omsorgsansvaret og tilkjent svært begrenset samvær, og hvor omsorgsovertakelsen har skjedd i en periode hvor foreldrene har vært svært fortvilet og i en unntakstilstand som asylsøkere. I noen av disse sakene har omsorgssvikten fremstått som situasjonsbetinget og det er lagt ensidig vekt på dette. Ikke alle disse foreldrene vil være dårlige omsorgspersoner i hjemlandet slik vi ser det. UDI mener derfor at barnevernet og utlendingsmyndighetene må være i tett kontakt i hele prosessen og se mer helhetlig på disse sakene. Når barnevernet og nemndene vurderer sakene, bør det også tas hensyn til at foreldrene kan få avslag på sine søknader om opphold i Norge. I dag opplever vi situasjonen som fastlåst fordi begge etater sitter og venter på hverandres avgjørelser. Ofte besitter heller ikke UDI tilstrekkelig informasjon om barna og familiene til å kunne gjøre gode barnets beste vurderinger. Vi ser derfor at det er behov for retningslinjer for hvordan disse sakene bør søkes løst, og for hvordan vi skal forholde oss til hverandres regelverk. Slik vi ser det er det ikke mulig å gi en lov forrang foran en annen, og det ligger

4 en motsetning mellom barnevernloven og utlendingsloven som bør utredes nærmere. I praksis skaper regelverkene usikkerhet både hos saksbehandlere i UDI og hos barnevernet. Det er viktig at ikke en etat avventer beslutning fra en annen i disse sakene. Det bør legges opp til samarbeid og god kommunikasjon, slik at barnets beskyttelsesbehov blir ivaretatt. Vi ser også at det er behov for kompetanseheving hos barnevernsmyndighetene om utlendingslovgivningen og om hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å innvilge oppholdstillatelse til foreldre som har kommet i en slik situasjon. Barnevernets vurdering av omsorgsalternativer i familiens hjemland Vi ser sjelden eller aldri at barnevernet vurderer omsorgsalternativer i familiens hjemland, for eksempel barnevern eller familieplassering. Vi etterlyser en vurdering fra barnevernet om det finnes omsorgsalternativer i hjemlandet. Sannsynligvis vil det kunne ha betydning for eksempel i forhold til en fremtidig omsorgsoverføring til foreldrene. I mange land utgjør storfamilien et supplement til foreldrene, og trer inn dersom foreldrene ikke makter omsorgsoppgaven. I hvilken grad norsk barnevern har hjemmel til å finne løsninger i barnets hjemland, er ikke vi kjent med. Samtidig ser vi at det i mange situasjoner vil være svært ressurskrevende for lokalt barnevern å skulle foreta disse undersøkelsene. UDI besitter mye informasjon om landsituasjon og kultur gjennom Landinfo. Et alternativ kan være at barnevernet gjør bruk av av denne informasjonen, særlig knyttet til barnevernsmyndigheter i andre land. En slik oppgave må eventuelt diskuteres med Landinfo, og vi understreker at det ikke har vært dialog med Landinfo i forhold til et slikt oppdrag. Vi er også ukjent med i hvor stor grad barnevernet gjør bruk av ambassadepersonell, attacheer osv til å gjøre undersøkelser i familienes hjemland, for eksempel i forhold til alternative omsorgspersoner. Dersom barnevernet skulle gjøre større bruk av disse kildene, er det samtidig viktig å opprettholde ansvarsfordelingen, slik at ikke UDI eller UD kommer i en situasjon hvor vi skal vurdere omsorgsløsninger i hjemlandet, uten å inneha den rette kompetansen. Praksis for innvilgelse av visum for å utøve samvær I utgangpunktet er det en liberal visumpraksis for å utøve samvær. Denne praksisen er imidlertid ikke nedfelt i skriftlige retningslinjer, og UDI ønsker å nedfelle den. Kostnader ved utøvelse av samvær I vurderingen av om det skal gis en tillatelse etter 38, er det også helt vesentlig hvor reelt det vil være for foreldrene å kunne gjennomføre samværet. Dette av hensyn til barna, som har krav på å få treffe sine foreldre. Her vil blant annet økonomi kunne spille en rolle, tillegg til hvilket land man kommer fra. Det vil være klart uheldig for barnet dersom samværsordningen som er bestemt ikke lar seg gjennomføre på grunn av foreldrenes manglende evne til å dekke reisekostnader.

5 I juni 2012 stilte UDI spørsmål til BLD (ref: 12/5125) i hvilken grad det kommunale barnevernet er forpliktet til å dekke foreldrenes utgifter til samvær, det vil si flyreiser og opphold. Bakgrunnen for dette var om utgiftene kunne tenkes dekket etter barnevernloven 9-1, fordi samvær er et tiltak etter loven og kommunen har dermed ansvar for å bevilge de nødvendige midlene. I den forbindelse ble vi gjort oppmerksomme på et brev av 28. september 1995 fra BLD som skal være retningsgivende for det kommunale barnevernet. Brevet gjelder reiseutgifter for foreldrene som er bosatt i Norge. I brevet gis det uttrykk for at hvorvidt det er nødvendig å dekke foreldrenes reiseutgifter til samvær med barna, vil bero på en konkret helhetsvurdering av den enkelte sak, for eksempel hva som er rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon. Momenter som kan være relevante i vurderingen er størrelsen på reisekostnadene, foreldrenes påvirkning av valg av plasseringssted for barnet og samværshyppighet. I svarbrevet fra BLD til UDI 22. juni 2012, konkluderes det ikke med hvorvidt den enkelte kommune er forpliktet til å dekke kostnadene til samvær, men at dette må vurderes konkret av den enkelte kommune. Slik vi oppfatter det er det altså ingen helhetlig praksis på dette, og det er en konkret vurdering fra den enkelte kommune om de vil dekke utgiftene til samvær med barn som er under barnevernets omsorg i Norge og hvor foreldrene ikke har oppholdstillatelse i Norge. UDI har også vært i kontakt med enkelte kommuner som har hatt erfaring med slike saker, og de er av den oppfatning av de ikke er forpliktet til å dekke kostnadene etter lovverket, men at de i en del tilfeller har tilrettelagt og hjulpet foreldrene med utgiftene. For UDI sin del vil det i mange saker være avgjørende for om en tillatelse skal innvilges eller avslås etter 38, i hvilken grad samvær faktisk lar seg gjennomføre. I utgangspunktet tenker vi derfor at saksbehandlere i den enkelte sak bør være i tett dialog med lokale barnevernsmyndigheter før vi fatter vedtak, som et ledd i utredningen av saken. Men vi ser også at det kan være hensiktmessig om det ble utarbeidet mer generelle retningslinjer for hvordan denne samhandlingen bør være. Barnevernet avventer å gripe inn En annen type problemstilling enn den som reises i dette brevet, men som også kan være relevant for gruppens arbeid, er de tilfellene der barnevernet avventer å gripe inn fordi familien har en sak til behandling hos utlendingsmyndighetene. Dette har vært situasjonen for eksempel i en del

6 saker som gjelder tvangsgifte og omskjæring, og spesielt der det er snakk om retur til annet Dublin-land. Dersom departementet ønsker informasjon om enkeltsaker eller utdypning av denne problemstillingen, er vi positive til å bistå. Med hilsen Stephan Mo avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen underdirektør Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk.

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere

Anbefalinger til norske myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere Anbefalinger til norske myndigheter NOAS 2014 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.no noas@noas.org

Detaljer

En rapport om alternativer til internering. Frihet først

En rapport om alternativer til internering. Frihet først En rapport om alternativer til internering Frihet først Frihet først En rapport om alternativer til internering NOAS 2015 Norsk organisasjon for asylsøkere www.noas.org noas@noas.org Innhold FORORD...

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker Justisdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Oslo, 11. oktober 2011 Høring NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker Vi viser til departementets høringsbrev av 16.05.2011,

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer