Lokal energiutredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning"

Transkript

1 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune

2 Innhold 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN BAKGRUNN FORMÅL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN INFORMASJON OM LUNNER KOMMUNE KORT OM KOMMUNEN BEBYGGELSE I LUNNER KOMMUNES ARBEID MED ENERGI OG KLIMA BESKRIVELSE AV DAGENS ENERGISYSTEM ENERGIBRUK TOTAL ENERGIBRUK ELEKTRISITETSFORBRUK FORBRUK PR INNBYGGER INFRASTRUKTUR FOR ENERGI FJERNVARMEANLEGG LUNNER ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG ENERGILØSNINGER OG BRUK AV LOKALE ENERGIRESSURSER BIOENERGIRESSURSER UTNYTTELSE AV BIOENERGI VARMEPUMPE AVFALL FORVENTET UTVIKLING AV ENERGIBRUK I KOMMUNEN UTBYGGING HISTORISK UTVIKLING I ENERGIBRUK FORVENTET UTVIKLING I ENERGIBRUK VURDERING AV ALTERNATIVE VARMELØSNINGER FOR UTVALGTE OMRÅDER ENERGIUTFORDRINGER I LUNNER KOMMUNE VEDLEGG 1: FORNYBAR ENERGI I UTBYGGINGSPROSJEKTER VIRKEMIDLER OG STØTTEORDNINGER VEDLEGG 2: GENERELL INFORMASJON OM ALTERNATIVE TEKNOLOGIER FOR ENERGIBÆRERE

3 1 Sammendrag Status stasjonær energibruk Etter 2009 har man kun oversikt over utviklingen i strømforbruket, fordi SSBs offisielle kommunefordelte energistatistikk har ikke blitt videreført etter Det betyr at statistikk for øvrige energislag utenom elektrisitet, dvs fyringsolje, parafin, gass, bioenergi/ved mv. er ikke lenger utarbeidet på kommunenivå. (Dette er begrunnet av SSB med at sikkerheten/ nøyaktigheten i datakildene er for dårlig. ) Total stasjonær energibruk i Lunner kommune var 136 GWh i % / 105 GWh elektrisitet, 18 % / 24 GWh biobrensel. 5 % / 7 GWh fossile brensler Totalt er energibruk pr innbygger kwh. Totalt elektrisitetsforbruk var 109 GWh i Hvis vi sammenligner 2009 med 2012, som var to klimamessig like år, ser vi at : husholdninger øker med ca 1,5 GWh årlig, dvs ca 2% tjenesteyting øker med 0,7 GWh årlig, dvs ca 3% ( Husholdninger inkluderer fritidshus, som utgjør ca 9 % / 6,9GWh- svakt økende) Elforbruket i industrien har gått ned fra ca 3 GWh til ca drøyt 1 GWh siste par år. Elnettet Hadeland EnergiNett AS har et nett som driftes effektivt og med høy leveringskvalitet. Man har en meget sikker strømforsyning inn til Hadeland gjennom et regionalnett som er tilknyttet Hadeland transformatorstasjon og det er generelt god kapasitet i nettet. Hadeland Energi nett ønsker et bedre tidligfase-samarbeide med kommunen utbyggere og energileverandører i fbm planlegging av nye byggeprosjekter. Utvikling energiforbruk Det er i kommuneplanen en målsetting om vekst i innbyggertallet på 1,5 % p.a. De siste årene har veksten vært ca 70 innbyggere / ca 0,8 % pr. år. Videre utvikling er usikker og mye avhengig av konjunkturene. Dersom man legger historisk utvikling til grunn og korrigerer for markedsendringer, energieffektivisering og skjerpede energikrav i byggeforskriftene, blir trolig utviklingen slik: Husholdninger har hittil økt med ca 1,3 GWh årlig, men det denne blir trolig redusert. Tjenesteyting har økt med 2,0 GWh årlig, men denne blir trolig også redusert. Hovedtyngden av boligbygging i Lunner de neste 20-år vil skje i områdene Harestua, Lunner sentrum og Grua. Fortetting i sentrumsområder er positivt i forhold til utbygging av fjernvarme. Etablering av nærvarme er en utfordring i boligområder i fht lønnsomhet, trolig er individuelle løsninger basert på fornybar energi det mest realistiske. For nye næringsbygg og offentlige bygg må energiløsninger vurderes i hvert enkelt tilfelle. I den sammenheng bør det påpekes at bruk av bioenergi muliggjør langt mindre effektbehov fra elnettet. Dette kan gi lavere anleggsbidrag, lavere nettleie, mindre tap i elnettet i kalde/høybelastede perioder, samt bedring av forsyningssikkerheten generelt. Kommunens energibruk Lunner kommune vedtok ambisiøse energimål i sin Klima- og energiplan fra Mange tiltak er gjennomført og mye er oppnådd pr : Fjernvarmeanlegg på Harestua er etablert, basert på bioenergi. Mye er gjort i fht utfasing av olje og el som grunnlast i bygg med vannbåren varme. Enøktiltak for det meste av bygningsmassen igangsettes i stor skala i , med reduksjonsmål på 2,85 GWh, dvs ca 34%, samt videre utfasing av fyringsolje. Bruken av bioenergi har økt betydelig. 3

4 2 Bakgrunn 2.1 Bakgrunn I følge energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Forskrift om energiutredninger gjeldende fra I følge denne forskriften er alle landets områdekonsesjonærer (lokale nettselskap) pålagt å utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde, og presentere utredningen på et offentlig møte. Første energiutredning forelå i Energiutredning skal oppdateres 2.hvert år. Energiutredningen kommer i tillegg til kraftsystemplanlegging som fortsetter på fylkesbasis som tidligere, og hvor målet er å sikre samfunnsøkonomisk riktig utbygging av regional- og sentralnettet. 2.2 Formål Lokale energiutredninger er i første rekke et informasjonsvirkemiddel og en støtte til avgjørelser på energiområdet. I kommuneplanen for Lunner i perioden er det fokus på energireduksjon : Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å : selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø I klimaregnskapet er økt opptak av drivhusgasser like mye verd som reduksjon av utslipp. De tiltak som har størst lønnsomhet samfunnsøkonomisk skal gjennomføres først, herunder et aktivt skogbruk. Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport Kommunen har sammen med Gran og Lunner satt fokus på bioenergibruk, og disse tre Hadelandskommunene har kommet langt i å implementere bioenergi i energiforbruket. Formålet med en lokal energiutredning for kommunen er å legge til rette for effektiv bruk av energiressurser og bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. Det er avgjørende å optimalisere samhandlingen mellom de ulike energiaktører som er involvert slik at de rette beslutningene blir gjort til rett tid. Hadeland EnergiNett AS er ansvarlig for å utarbeide lokal energiutredning for Lunner kommune. Utredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS. Lunner kommune har vært bidragsyter og samarbeidet i utarbeidelsen. Samarbeidet har i hovedsak vært å samle oppdatert informasjon som Norsk Enøk og Energi AS har innarbeidet i ny versjon av Lokal Energiutredning. Energiutredningen er et faktagrunnlag om stasjonær energibruk og energisystemer. Lunner kommune blir ikke pålagt noen oppgaver, men kan benytte utredningen som et informasjonsdokument. Lunner kommune har egne prosesser og fatter selv vedtak ved rullering av kommuneplanen, og den skal være grunnlaget for prioriteringene/valgene som kommunen gjør. Energiutredningen er ikke en plan som gir grunnlag for utbygginger, men en beskrivelse av dagens energisituasjon og prognoser på forventet energiforbruk for fremtiden i kommunen. Utredningen inneholder ikke ferdige løsninger, men er konkret, løsningsorientert og peker på områder hvor det er aktuelt med ulike energiløsninger. Utredningen omhandler kun stasjonær energibruk, ikke forbruk til transport eller klimautslipp. 4

5 2.3 Beskrivelse av utredningsprosessen Hadeland Energi AS er eid av de tre Hadelandskommunene, Gran (34 %), Jevnaker (8,5 %) og Lunner (8,5 %) og Energiselskapet Buskerud (49 %). Hadeland Energi-konsernet er lokalisert på Jaren i Gran kommune. Visjonen er å være et fremtidsrettet og miljøfokusert energiselskap som skaper langsiktige verdier for eiere og kunder. Hadeland Energi AS er morselskap for to heleide datterselskaper: Hadeland EnergiNett AS og Hadeland EnergiStrøm AS. Hadeland EnergiNett AS driver nettvirksomhet og Hadeland EnergiStrøm AS ivaretar salg av strøm til sluttbruker. Hadeland EnergiNett AS har som virksomhetsmål å sikre konkurransedyktig, langsiktig avkastning på el-nettet på Hadeland. Hadeland EnergiNett er ansvarlig for å utarbeide lokal energiutredning for Lunner kommune. Utredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS i samarbeid med nettselskapet og kommunen. Den lokale energiutredningen og oppdateringen av denne gir informasjon til Hadeland EnergiNett sin kraftsystemplan for kommunen. Det må sørges for at det finnes kraft nok, og at overføringssystemene holder også i perioder med svært høyt forbruk. Det må også arbeides for at alternative energikilder tas i bruk. Det er viktig å sikre energitilgangen og gjøre arbeidet med dette mest mulig forutsigbart for nettselskapet og kommune. Årlige samarbeidsmøter mellom nettselskap og kommune vil sikre bedre informasjonsflyt. Det er benyttet skriftlig og muntlig data fra SSB, Hadeland EnergiNett og Lunner kommune samt tidligere utførte utredninger og rapporter for kommunen og nettselskapet. 5

6 3 Informasjon om Lunner kommune 3.1 Kort om kommunen Lunner kommune hadde innbyggere pr Kommunen har 4 tettsteder, Lunner, Grua, Roa og Harestua. Roa er kommunens administrasjonssenter. Ca 58 % av kommunens befolkning er bosatt i tettsteder. Figur 1: Befolkningsutvikling i Lunner, antall i slutten av året. Figuren over viser historisk befolkningsutvikling i Lunner. I perioden har befolkningen vokst med 6,5 %. Målsettingen i hht Kommuneplan for Lunner er en vekst på 1,5 % per år. Kommunens areal er på 292 km 2, hvor av ca 26 km 2 (9 %) er dyrket mark og ca 225 km 2 (77 %) produktiv skog. Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca 40 % av arbeidstakerne arbeider utenfor kommunen. Kommunen har overvekt av ansatte i offentlig og privat tjenesteyting (80,6 %). 6

7 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Figur 2: Kart over Oppland fylke somviser Lunner kommunesplasseringi sør Lunnerkommunehargrense mot kommuneneoslo,nittedal,nannestad,ringerike,jevnaker og Gran.KommuneneLunner,Jevnakerog GrantilhørerregionenHadeland. 3.2 Bebyggelse i Lunner Det var 3 732boenheteri Lunneri 2001hvor 79,4% av disseer eneboligerog kun 1,5% er blokk. Andeleneneboligerer myehøyereennsnittetfor Norgenoesomkanværeenårsaktil til et høyereenergibrukperinnbyggeri Lunner.Alle talleneer hentetfra folke- og boligtellingeni Figur 3: Boligtype fordeling, 2011for Lunner, Oppland og Norge 7

8 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Figur 4: Boligantall for Lunner, Oppland og Norge Figur 5: Boligareal i Lunner, Oppland og Norge Oppvarmingssystem Figureneunderviseroppvarmingssystemi boligeri Lunnersammenlignetmedsnittetfor Opplandog Norge.Grafenviserat 18 % av boligenei Lunnerharkun ett oppvarmingssystem, hvoravdetmestvanligeer elektriskoppvarming.detteer undersnittet for Norgeog Oppland.Av desomharto oppvarmingssystemerer denvanligste kombinasjonenelektriskplussovn for fastbrensel(ved).bare9 % av boligenei Lunnerhar mulighetertil å benyttevannbårenvarmeentenaleneeller i kombinasjonmedandresystemer. I desiste5-10 årenehardetværtet snitt påca40 % av alle nyeboligersomble byggeti Norge,installertemedvannbårenoppvarming. 8

9 % Boliger med kun ett oppvarmingssystem Lunner Oppland Norge Et annet system for oppvarming Ovner for flytende brensel Ovner for fast brensel Radiatorer eller vannbåren varme i gulv Elektriske ovner/varmekabler e.l. Figur 6: Boliger med kun ett oppvarmingssystem Boliger med flere oppvarmingssystemer Andre kombinasjoner % Lunner Oppland Norge Figur 7: Boliger med flere oppvarmingssystemer Radiatorer eller vannbåren varme i gulv og en eller flere andre systemer Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast og flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for flytende brensel Elektriske ovner/varmekabler og ovner for fast brensel Næringsbygg BIOREG har kartlagt bygg med vannbåren varme i tettsteder på Hadeland. Innenfor Lunners kommunegrenser ble det funnet et eksisterende potensial for bruk av alternative energikilder på 1,2 GWh. Ved også å ta i betraktning bygg med varmluftsanlegg ble samlet potensial estimert til å være på 4,4 GWh. I 2009 ble det benyttet ca 0,8 GWh gjennom elkjeler fordelt på 3 kunder i elnettet i Lunner kommune. Samt ca 3,8 GWh innen næringsbygg i petroleumsprodukter, dvs samlet ca 4,5 GWh til oppvarming i næringsbygg. NB! Noe av dette er pr konvertert, men dette er ikke undersøkt nærmere 3.3 Kommunes arbeid med energi og klima Lunner kommune har i gjeldende kommuneplan nedfelt følgende i pkt 3.3. Klima og energi, hva gjelder stasjonær energibruk: Lunner kommune skal legge til rette for bærekraftig energibruk som bidrar til naturlig utvikling av klima og miljø ved å: selv vise vilje og gå i front for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk bevisstgjøre kommunens innbyggere og næringsliv i forhold til klima og miljø Arealplanlegging skal legge til rette for økt bruk av kollektivtransport 9

10 Lunner vedtok sin energi- og klimaplan i Denne har status som temaplan inn under kommuneplan samfunnsutvikling, den gjelder til 2014 og følgende info er klippet fra denne: Lunner kommunes visjon Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen nær byen. Gjennom nærhet til naturen følger også ansvar og engasjement for å være miljøvennlig. Lunner kommune vil med sin klima- og energiplan oppfylle sin andel av de nasjonale mål om reduksjon av klimagassutslipp og bruk av fossile energikilder. Hovedmål Lunner kommune er selv kommunens største arbeidsgiver med ca 700 ansatte og den største bygningseier. På grunn av dette stilles det store krav til kommunen for å bidra med reduksjon av energibruk og satse på klimavennlige løsninger. Vårt hovedmål for perioden er at kommunen selv skal vise vilje og gå i front innenfor klima- og energitiltak. Delmål - Bruk av miljøvennlige transportmidler innenfor tjenesteyting - Satse på bioenergi og energisparende løsninger i offentlige bygg - Klima- og energiplanen skal brukes aktivt i fremtidige utbyggingsavtaler. - Delta aktivt i utviklingen av Gjøvikbanen og andre kollektive transportløsninger - Fremme et klimavennlig skogbruk i samarbeid med skogbruksnæringen - Inngå forpliktende partnerskap med innbyggere og næringsliv for å gjennomføre tiltak som skal redusere utslipp av klimagasser. - Bruke Plan og bygningsloven til å stille strenge klimakrav i nye utbygginger. Det er beskrevet delmål med tilhørende tiltak, ansvar og tidsperspektiv. Handlingsdelen av kommunedelplan samfunnsutvikling rulleres hvert år og følgende målsettinger og strategiske valg i forhold til klima og energi er satt i rullert kommunedelplan samfunnsutvikling , vedtatt av kommunestyret : bioenergi-formål Kommunal virksomhet skal være et godt eksempel i forhold til ENØK-tiltak Målsettinger Målsetting Ambisjon Målemetode Økt bruk av trevirke i Bruk av trevirke skal vurderes Rapportering bygninger ved alle nye kommunale bygg og rehabilitering av slike. Øke bruken av lokalt virke til Alle kommunale bioenergi- Statistikk fra anlegg benytter lokale råvarer. 50% av kommunale bygg (antall kvadratmeter) skal innen 2017 ha gjennomført EPC Strategier ( utdrag som gjelder stasjonær energibruk ) Vedlikeholdstjenesten Statistikk Kommunen skal tilrettelegge og stimulere til å videreutvikle nett for fjernvarme/nærvarme ved å Kreve at nye bygg uten passivhusstandard skal kobles på nett for nærvarme. Byggene skal ligge i nærhet til eksisterende eller planlagte nærvarmesentraler Tilrettelegge for vannbåren varme og bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde i kommunale bygg 10

11 Sørge for at krav til tilrettelegging for vannbåren varme tas inn i reguleringsplanbestemmelser Sørge for at det i utbyggingsavtalen stilles krav til bruk av fornybar energi som oppvarmingskilde Kommunen skal selv vise vilje og gå i front innenfor energi- og klimatiltak. Dette gjør vi ved at det i kommunale byggeprosjekter skal velges klimavennlige og energisparende løsninger. Alle større kommunale bygg skal ta i bruk EPC (energisparekontrakt). Kommunen skal implementere miljøkrav gjennom kvalifikasjonskrav og evalueringskriterier ved offentlige anskaffelser. Kommunen skal stille krav om mest mulig miljøvennlig transport ved fornyelse av den kommunale bilparken. Det skal arbeides for å utbedre ladeinfrastruktur for elbiler og tilrettelegge for innfasing av fornybart drivstoff og elbiler. Det skal legges til rette for at husholdninger har tilgang til relevant informasjon og veiledning, samt økonomiske støtteordninger som kan utløse energieffektivisering og energiomlegging som ellers ikke ville blitt gjort. Kommunen skal bidra til å skape holdningsendringer og omstillingsvilje ved å øke kunnskap og bevissthet om energisparing, fornybar energi, avfallsreduksjon- og gjenvinning, miljøvennlig transport og bærekraftig ressursforvaltning. Status pr. des. 2013: Det er etablert vannbåren varme med biofyring ved Harestua skole og Eventyrskogen barnehage på Harestua, Lunner omsorgsenter og Lunner barneskole. Det gjennomføres et ambisiøst enøkprosjekt i form av en EPC-kontrakt. Dette vil gi besparelse på 2,85 GWh, dvs. 34 % etter Lunner ble i 2007 ble utnevnt til Grønn energikommune og skal være et fyrtårn for gode løsninger på klimautfordringer. Målet med Grønne energikommuner er å få kommunene til å satse på energieffektivisering, fornybar energi som bioenergi. å få ned klimagassutslippene langsiktighet, bærekraft, helse og miljø i all samfunnsplanlegging. at all større utvikling skjer i nærhet av eksisterende sentrum. Som et resultat av prosjektet «Grønne energikommuner» gikk de tre Hadelandskommunene sammen om å ansette en egen klimapådriver i perioden Kommunenes erfaringer var at en regional klimapådriver bidrar til økt fokus og mer effektiv satsning på energi og klima i kommunene. Derfor har de nå ansatt en ny klimapådriver for perioden Klimapådriver har som oppgave å være en motivator og yte bistand til kommunens klima- og energiarbeid, samt å være initiativtaker og fasilitator for å drive prosesser og aktiviteter på tvers av kommunegrensene. Klimapådriveren har tre hovedoppgaver: inspirere og være en pådriver for at kommunene når målsettingene i klima og energiplanene slik at det skal oppnås konkrete resultater for energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon av klimagassutslipp 11

12 drive holdningsskapende arbeid og bidra til å øke kunnskap om og styrke mobilisering for energi- og klimaarbeid i lokalsamfunnet. bistå i arbeidet med å revidere kommunenes energi- og klimaplaner, samt bistå i andre kommunale og regionale planprosesser, og bidra til at målsettingene for energi og klima er godt kjent og forankret i kommunenes administrasjon. Energirådgivingstjeneste Klimapådriver for Hadeland samarbeider med Entelligens og Energikanalen om å opprette en kommunal energirådgivingstjeneste i de tre Hadelandskommunene. Denne tjenesten ble lansert på kommunens nettside 6.januar Det er følgende mål for energirådgivningstjenesten: 1) Tilrettelegge for økt energieffektivisering og energiomlegging i private boliger. Det er spesielt de som er i ferd med å bygge nytt, rehabilitere og skifte varmesystem eller har oljefyring som skal prioriteres. 2) Stimulere til bygging av energieffektive hus med gode fornybare energiløsninger 3) Stimulere til leverandørutvikling (kompetanseheving og markedsutvikling) i den lokale byggebransjen 4) Opprette en nettside/portal for kunnskapsformidling og bevisstgjøring om energibruk og fornybare energiløsninger og som samtidig skal synliggjøre kommunenes egen innsats innen energi og klima (EPC). Tjenesten tilbyr: Private boligeiere: - Web-basert energianalyseverktøy for boliger - Temasider om lavenergihus, energismarte løsninger, forskrifter og støtteordninger etc. - Finne lokale leverandører - Kommunens profilside (info om energiarbeid på Hadeland) - Informasjonsbrosjyre - Informasjonsmøter Håndverkere/Leverandører: - Gratis energianalyseverktøy (inkl. opplæring) - Håndverkersamling - Markedsplass Lærere/elever: - Lærerkurs (naturfag) - Oppgaveløsning med energianalyseverktøy - Energidagen (EPC) 12

13 4 Beskrivelse av dagens energisystem 4.1 Energibruk Lunner kommune hadde et totalt energiforbruk på 136 GWh i Det er ingen elektrisitetsproduksjon i kommunen, og all bruk av elektrisitet må derfor «importeres». Det er en egenproduksjon av bioenergi (ved) som utgjør ca 24,3 GWh av oppvarmingsbehovet. Alt forbruk av fossile brensler (6,9 GWh) må også importeres. Energiflyt i kommunen 2009 Egenproduksjon: Ca 24 GWh bio/ved Lunner kommune Forbruk: 136 GWh Import: Ca 105 GWh elkraft Import: Ca 7 GWh petroleumsprodukter 4.2 Total energibruk SSBs offisielle kommunefordelte energistatistikk har ikke blitt videreført etter Statistikk for øvrige energislag utenom elektrisitet, dvs fyringsolje, parafin, gass, bioenergi/ved mv. er ikke lenger utarbeidet på kommunenivå. Dette er begrunnet av SSB med at sikkerheten/ nøyaktigheten i datakildene er for dårlig. Statistikken for forbruket av elektrisitet er hentet direkte fra Hadeland EnergiNetts statistikk til og med år Dette er registrerte, nøyaktige data som tidligere er rapportert til NVE. Grafer og informasjon om øvrige energibærere baserer seg derfor på tall fra 2009, som en indikasjon på hvilket forbruksnivå de øvrige energislag ligger på. ( Kilde SSB og Hadeland EnergiNett) 13

14 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Figurennedenforvisertotalt energiforbruki Lunnertil stasjonæreformål i 2009fordelt på ulike energikilder Totalt forbruk i 2009var på136gwh. Forbruketharværtnoksåstabiltsiden2000,meden liten nedgangdesisteår. Elektrisitetutgjørhoveddelenav forbruketmed77 %, mens ved/bioenergiutgjør 18 % og fossilebrensler5 %. Forbruketav vedi Lunnervar påom lag 2750 kwh/innbyggeri % / ca100gwhav dettotaleforbruketgårtil privat forbruk (husholdningerog hytter), 22 % / 32GWhgårtil tjenesteyting(offentlig og privat), 4 % til primærnæringerog2 % til industri. 14

15 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Totalt energiforbruki 2009var ca136gwh. Totalt temperaturkorrigertenergiforbrukvar på 139GWh i

16 Lokal EnergiutredningLunnerkommune Elektrisitetsforbruk Kilde: Hadeland EnergiNett Forbruketav elektrisiteti Lunnerhargåttoppfra ca100til 109GWh i perioden Økningener særliginnenforhusholdninger,menogsånoeinnenfortjenesteyting. Øvrigesektorerer stabile,medunntakav industriensomharnoereduksjon. 2010var et kaldt år, derforvar forbruketspesielthøytdetåret. Hvis vi sammenligner2009med2012,somvar to klimamessiglike år, servi at husholdningerøkermedca1,5 GWh årlig, dvsca2% tjenesteytingøkermed 0,7 GWh årlig, dvsca 3% År Graddagstall Normal N81-10 Korreksjonsfaktor , , , , , , , , , , ,02 16

17 Lokal EnergiutredningLunnerkommune Forbruk pr innbygger Grafeni figurennedenforviserat energiforbruketpr husholdninger høyerei Lunnerenni Gran,Jevnakerog snittetfor Oppland,og høyereenngjennomsnittsforbruketi Norge. 4.5 Infrastruktur for energi Figurenunderviserenenkelskisseav elnetteti Norgefra produksjontil sluttbruker.elektrisk kraft blir produserti kraftstasjonerog blir levertpåoverføringsnettet for deretterå bli transportertil sluttbrukerne.kraftoverføringssystemet omfatterulike komponentersom luftledninger,transformatorstasjoner, jord- og sjøkablerog brytere.elnetteti Norgeer delt oppi tre hovednett,sentralnett,regionalnettog distribusjonsnett.overføringssystemet blir dimensjonertslik at detoppfyller kravenetil stabilitet og leveringssikkerhet. Figur 8: Prinsippskisseav elnettet i Norge Regional-/hovednett HadelandEnergiNettAS harenmegetsikkerstrømforsyninginn til Hadelandgjennomet regionalnettsomer tilknyttet Hadelandtransformatorstasjon. Regionalnettetbestårav 25,7 km 132kV-linjer hvorav0,6 km er kabler,samtfire transformatorstasjoner medleveransetil distribusjonsnettetpåhadeland.påregionalnettetble deti 2012overført461GWh. 17

18 Høyspent fordelingsnett Høyspent fordelingsnettet på Hadeland består av 675 km 22 kv-kabel- og luftlinjer. Ved utgangen av 2012 tilsvarte dette 182 km med kabel og 493 km med luftlinjer. I løpet av året er det samlede høyspentnettet økt, som følge av nyanlegg og rehabilitering av luftlinjer til kabelanlegg, med 14 km. Lavspent fordelingsnett Hadeland EnergiNett AS har 1163 nettstasjoner i drift - med en samlet ytelse på 239,3 MVA. Ved utgangen av år 2012 er nettselskapets lavspentnett registrert til totalt 1358 km hvorav 848 km luftlinjer og 510 km kabel. Nettet er nøyaktig oppmålt og dokumentert. I Lunner kommune er det ca 195 km høyspentnett og ca 412 km lavspentnett hvor ca 325 nettstasjoner forsyner abonnentene med elektrisitet. ( 2009-tall) Hadeland energinett har utfordringer i fbm nye tomteområder, da framtidig effektbehov er vanskelig å anslå. Det påpekes at et samarbeide i en tidlig fase er viktig av samfunnsøkonomiske hensyn, slik at alternative energiløsninger og elnettet blir planlagt optimalt Kapasitet og leveringssikkerhet Høylastperiodene i kraftnettet inntreffer i kuldeperioder når vi skal varme opp byggene med elektrisitet. Netteier må dimensjonere både distribusjonsnettet og overliggende nett med tanke på dette, med god margin. Tabell 1: Oversikt over effektuttak i Hadeland Energinett År Effektuttak [MW] Energiuttak [GWH] Elnettets feil- og avbruddstatistikk Feil- og avbruddstatistikk i tabell refererer til ikke-levert energi (ILE) i Hadeland EnergiNett og i prosent av totalt levert strøm. Hadeland EnergiNett AS KILE-kostnader for 2012 (kompensasjon for ikke levert energi) beløp seg til 1,512 mill. kroner (tilsvarende 40,1 MWh), og av dette skyldes 1,269 mill. kroner brudd på strømforsyningen som ikke var forhåndsvarslet Tabell 2: Oversikt over ILE 2005, 2008, 2010, 2012 Hendelse ILE [kwh] I % av levert energi 0,03 % 0,02 % 0,013 % 0,01 % Bioenergiens betydning i forhold til elnettet I forhold til kapasitet og tap i elnettet i høylastperioder, kan det være et poeng å benytte alternativ oppvarming via nær-/ fjernvarme eller lokale bioenergisentraler for å avlaste nettet. Tradisjonell vedfyring i husholdningene spiller også en viktig rolle i å begrense effekttoppene. Det skal i årene fremover bygges ut avanserte måle- og styringssystemer for måling av forbruk av elektrisk energi (AMS, også beskrevet som Smart Strøm) til alle husstander i henhold til Avregningsforskriften. Dette kan gi grunnlag for mer «rettferdig«prising av 18

19 strømforbruk, ved at uttak av kapasitet / effekt prises høyere. Dvs. at de husstander som fyrer med ved, og dermed bruker mindre effekt, får en lavere energipris. På Hadeland sto bioenergi antagelig for en varmeeffekt tilsvarende 30 % av effekttoppen på strømnettet i januar 2010, som var en svært kald måned. 1 Fortsatt satsing på bioenergi er derfor vesentlig for at ikke strømnettet skal bli overbelastet på svært kalde dager. Netteiers alternativ i perioder med høy belastning kan også være at man har avtaler med større kunder om utkobling av elkjeler og annet dersom dette er nødvendig i krisesituasjoner. 4.6 Fjernvarmeanlegg Lunner Miljøvarme Hadeland drifter et flisfyringsanlegg på Harestua, og dette anlegget er planlagt utvidet slik at det kan forsyne flere bygg i området. Lunner kommune har fått tilbud (2013) om å knytte nye planlagte bygg på fjernvarmenettet. Det er da viktig at kapasiteten i elforsyningen sees i sammenheng med den løsning som blir valgt. 4.7 Energibruk i kommunale bygg Lunner kommune gikk ut med en anbudskonkurranse på energisparekontrakt i juni Prosjektet igangsettes og enøktiltak for ca kr. 15 MNOK med sparegaranti på 2,85 GWh skal være ferdig installert innen julen Det skal gjøres enøktiltak i 16 av kommunes bygg, med samlet areal m2 og samlet energiforbruk på 8,3 GWh. Det skal med andre ord spares ca 34 %. Kommunen har inngått en avtale om kjøp av (fornybar) vannkraft med opprinnelsesgaranti fra Bergen Energi. 1 Notat , «BIOENERGI ER BLITT EN NÆRING PÅ HADELAND» v. Helge Midttun 19

20 5 Energiløsninger og bruk av lokale energiressurser 5.1 Bioenergiressurser Bioenergi er en svært aktuell lokal energikilde i Lunner kommune. Bioenergi omfatter skogbrensel, avfall fra skogindustrien, halm fra kornproduksjon, evt. biogass fra mat og jordbruksavfall og deponigass, samt utsorterte brennbare avfallsfraksjoner. Ressursgrunnlag De klart største bioenergiressursene i kommunen er knyttet til skogbruket. For at bioenergi skal utnyttes som energiråstoff, er det avgjørende med korte transportavstander. Dette gjør det viktig å få nyttet ressursene lokalt. De viktigste fraksjoner fra skogen, som kan benyttes til energiformål med dagens rammebetingelser, er massevirke av bartre og lauvtre, fra både tynninger og sluttavvirkning, samt hogstavfall ved sluttavvirkning. I og med at det de siste åra er lagt ned mye treforedlingsindustri i Norge, er betydningen av massevirke til brenselsformål økende. Lunner kommune har betydelige skogressurser, det produktive skogarealet er på 200 km2. I følge Landbruksplan for Hadeland av 2011 er tilveksten fm3 (fastm3) og et anbefalt avvirknings-kvantum på fm3. I følge SSB var gjennomsnittlig avvirkning til industri i 10-året ca fm3 årlig. Av dette volumet gikk ca. 53 % til sagtømmer og ca. 47 % til massevirke (ca fm3 ). Med gjennomsnittlig kwh pr fm3 virke har dette massevirket et energipotensial på omkring 30 GWh årlig. I tillegg til avvirkning for industri, blir det årlig anslagsvis hogd fm3 ved til brensel. Dette tilsvarer 6 GWh varme i rentbrennende ovner, eller omkring 3 GWh i gamle ovner/ildsteder. Dette forbruket gikk noe ned, da luftvarmepumpene ble svært populære for 3-4 år siden, men er nå i ferd med å ta seg noe opp igjen. Når en trekker avvirkning til industri og til ved fra anbefalt avvirkningskvantum, er det et potensial på ca fm3. En kan anta at 50 %, ca fm3 av dette kan gå til energiformål, tilsvarende ca. 3-4 GWh. I rapport utarbeidet av skogbruket ved Randsfjorden i 1998 er det et hogstavfallspotensial på mellom og fm3, tilsvarende 3 4 GWh årlig fra skogsdrifter på midlere boniteter, og bedre, og driftsveglengder under 400 m. De siste 5 åra har det vært en tilskuddsordning for skogsflis, som har utløst noe av dette råstoffet, samt noe virke fra kulturlandskap. Det er produsert fra til løsm3, med et energiutbytte på 1 til 2 GWh. Med basis i Svein Lilleengen sin bok om biogass fra 2009, er det i følge tabell på neste side et potensial for biogass fra dyrehold (tall fra 2010) tilsvarende 3,5 4,0 GWh bioenergi. Dette potensialet er avhengig av betydelige tilskudd til anleggsinvesteringer i biogassproduksjon. 20

21 Dyreslag Antall Tonn gjødsel pr dyr pr år Total tonn gjødsel pr år (t/år) Lunner Tørrstoff % Organisk tørrstoff % (OTS) Biogass, m 3 / t/ots Total biogassprod. ( m 3 /år) Mjølkeku % 80 % 350, Ammeku % 80 % 350, Annet storfe , % 80 % 350, Slaktegris , gir 22 m3 biogass pr m3 substrat Høner , gir 40 m3 biogass pr m3 substrat Kylling , gir 40 m3 biogass pr m3 substrat Sum Med 60 % metan i gassen og ca. 10 kwh energi i 1 Nm3 metangass, gir dette kwh energi Samlet bioenergipotensial: Type råstoff I bruk i dag, fastm3 I bruk i dag GWh Nytt potensial, fastm3 Potensial, energiprod. Total virkestilgang Totalt energipotensial Massevirke fm3 3,5 GWh fm3 25 GWh fm3 28 GWh Ved fm3 6 GWh fm3 6 GWh Energiandel av fm3 4 GWh fm3 4 GWh økt avvirkning Halm 180 tonn 0,5 GWh tonn 3 GWh tonn 3,5 GWh Biogass fra 0 GWh tonn 3,7 GWh tonn 3,7 GWh husdyr Sum 10 GWh 45 GWh Samlet bioenergipotensial i Lunner vurderes til å være mellom 40 og 50 GWh. Omkring 1/4 av dette er utnyttet i dag. Ca. 6/7 av bioenergipotensialet har råstoffet sitt fra skogen. Bioenergipotensial fra husholdnings- og næringsavfall omtales under avsnitt om HRA i Lokal Energiutredning Jevnaker kommune Det produseres og selges bioenergi flere steder i Lunner. På hjemmesiden til BIOREG ligger det en oversikt over bioenergibedrifter på Hadeland. (ikke oppdatert siden 2010) 5.2 Utnyttelse av bioenergi Felles for Hadelandsregionen: Utnyttelse av lokale energiressurser har vært i fokus på Hadeland gjennom mange år og medvirket til at regionen nå er ledende på bioenergi i landssammenheng. I 1986 ble Hadeland Bioenergiutvalg Bioenergi på Hadeland» stiftet. Bioenergiguiden for Hadeland ble publisert Hadeland Bio-olje AS og Øko Varme AS ble etablert på 1990 tallet. I 2001 utgjorde bruk av bioenergi i Hadeland 54 GWh, tilsv. en økning med 38 GWh / 40 % fra I var BIOREG et aktivt prosjekt, etablert av regionrådet for Hadeland I 2007 ble Gran, Lunner og Jevnaker kommune, utpekt til «Grønne energikommuner». Fra har Hadelandskommunene ansatt en «Klimapådriver» for å oppnå politiske målsettinger i Klima- og Energiplanene. 21

22 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 I 2001utgjordebruk av bioenergii Hadeland54 GWh somer enøkningmed40 % fra Totalt forbruk bioenergipåhadelandvar pr. 2013ca70 GWh, dvs.tilnærmetdobletsiden 1986.Dettetil trossfor at myeav treindustriener lagt ned. Varmesalg/fjernvarmeutgjør26,8GWh, dvsca38 % av bioenergien. De størsteav disseanleggeneblir drevetav 3 varmeselskapi regionen,oplandskebioenergi, NorskeVarmeleveranserAS og MiljøvarmeHadeland. I tillegg er detblitt etablertmangestørregårdsvarmeanleggdesisteåra,basertpåflis og halm.det er ogsåblitt mangevedfyringsanlegg.slik er detpr. i dag(2013)blitt enmye tettereforekomstav bioenergianleggennnoentilsvarenderegion. AnleggsoversiktLunnerpr okt Navn Energi(kWh/år) Ressurs Lunner barneskole Flis Lunner Harestua skole Flis Lunner omsorgssenter Flis Kilde BioReg/ HelgeMidttun okt.2013 I Lunnerkommunebrukesdetca7 000fm 3 vedtil energiformål. 22

23 5.3 Varmepumpe Varmepumper kan hente varme fra omgivelsene, det være seg fra berggrunnen, jord, uteluft mv. Bruk av varmepumper er nærmere beskrevet i eget vedlegg. Bergartskart for Lunner viser at en stor del av grunnen består av granitt som har høy varmeledningsevne og egner seg derfor som varmekilde i en varmepumpe. Vann som varmekilde (elv, innsjø) Harestuvannet kan benyttes som varmekilde i en varmepumpe. Avstanden til bygget der varmen skal avgis må være kort. Avløpsvann representerer en stor energimengde. Ved bruk av en varmepumpe kan den utnyttes. I Lunner kommune er det fire renseanlegg. Det største renseanlegget mottar en gjennomsnittlig kloakkmengde på 550 m 3 /døgn. Ved å anta en temperaturdifferanse på 4 C er det beregnet at det er mulig å installere en varmepumpe med en avgitt effekt på 160 kw. Med en brukstid på 4500 timer utgjør denne en energimengde på 720 MWh/år. Denne energimengden kan dekke varmebehovet i ca 36 boliger og/eller energibehovet internt på renseanlegget. For å utnytte varmen må det finnes bygg med vannbåren varme, og avstanden må være begrenset (dyre fjernvarmerør). Det er utnyttelse av deler av varmen i renset kloakkvann i det største renseanlegget til oppvarming. 5.4 Avfall Avfallet fra Lunner kommune blir innsamlet og behandlet av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA). HRA er et interkommunalt selskap eid av de fem kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran. Avfallsanlegget ligger i Jevnaker kommune. For alle 3 hadelandskommunene ble det i 2012 hentet inn 8700 tonn restavfall fra «grønn dunk» / husholdningene. I tillegg kommer 4000 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonene. I følge HRA representerer dette en energimengde på 37 GWh. Restavfallet blir transportert til forbrenningsanlegg for fjernvarme. Avfallsforbrenning er ikke aktuelt i Lunner. Biologisk avfall blir utnyttet til produksjon av metangass, se eget avsnitt om bioenergi over. 6 Forventet utvikling av energibruk i kommunen 6.1 Utbygging Utbygging skal i hovedsak skje fra og med Grua og sørover. Tettstedsutvikling er et sentralt tema i kommunens planlegging framover. I arbeidet med kommuneplanen er det lagt opp til at det skal utvikles et tettsted med sentrumsfasiliteter på Harestua. Det skal bygges opp som en del av utviklingen i Sagparken. Roa er administrasjons-sentrum hvor det også skal utvikles plasskrevende næringsvirksomhet. 6.2 Historisk utvikling i energibruk For årene etter 2009 har vi kun eltallene å forholde oss til, men dette utgjør over ¾ av det totale energiforbruket og 2012 var klimamessig to like år og derfor sammenlignbare : elforbruket i boligsektoren økt med ca 3,8 GWh Dvs. en årlig økning på 1,3 GWh ( 2%) i gjennomsnitt. 23

24 Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 I tjenesteytendenæringerhardetværtenveksti energiforbruketpå2,0 GWh, dvs0,7 GWh i gjennomsnitt.( ca3 %) I sammeperiodehardetværtenårlig økningi innbyggertalletpådrøyt 220personer,i snitt. Dvs. ca70 innbyggere/ 0,8 % økningpr. år. 6.3 Forven tet utvikling i energibruk I forslagtil kommuneplanfor Lunner framgårdetenmålsettingom en gjennomsnittligveksti befolkningenpå1,5% perår,dvsdetskalværeca3000flere innbyggerei løpetav planperioden(12 år) somtilsvarer enøkningpå250nyeinnbyggere årlig. Detteer høyereenndenreelleveksten,somharligget på ca70 innbyggere/ ca0,8%. Kommunener i gangmedutbyggingav omsorgsboligerog deter panerom andrekommunale byggi åreneframover. Imidlertid er omfangetav utbyggingav nyeboligerog næringsbyggusikkert i et lengre tidsperspektiv. I Lunnerer detmangeledigetomterbådetil boligerog næring,mendeter etterspørseleni markedetsomavgjør.i dennesammenhenger «konjunkturene»viktig. Konsekvenserfor energiforbruket En veksti innbyggertalletvil gi enveksti energiforbruketi husholdninger. Økendeinnbyggertallvil ogsågi enveksti energiforbruketi tjenesteytendenæringer, somomfatteralt fra kjøpesentra,restauranter,butikker,kontorbygg,skoler, barnehager, lettereproduksjon,byggog anleggosv.endringenevil væreminstlike konjunkturavhengigesomfor boliger. Energieffektiviseringi bygningsmassendrarforbruketnedover.( Reduksjon2,85 GWh i kommunensbyggf.o.m.2015) Energiforbruketi landbruketharværtrelativt stabiltgjennommangeår. Vi forventer ikke at detblir vesentligeendringeri primærnæringene,medmindredetskjerstørre endringeri rammevilkårene. Lunnerharlite industri,og detforventesingenendringeri dennesektoren. Hadelandsregionener ikke typiskehyttekommuner,deter forventetlav vekst,slik at økningi energiforbruketherblir ubetydelig. 24

25 I og med at SSB sluttet med energistatistikk for fyringsolje, bioenergi m.v. i 2009, så har man bare forbruket av elektrisitet å forholde seg til videre, men el har tradisjonelt stått for ca 75% av energidekningen. Vedfyring er også en viktig faktor og vi forventer at vedfyringstradisjonene fortsetter. Når det gjelder bioenergi i fjernvarme og større bygg, kan det forventes en økning. Denne blir da på bekostning av elektrisitet og olje. Dersom man skal anta en konkret utvikling av energiforbruket i kommende år, så er det antagelig mest realistiske å legge historisk utvikling til grunn for dette og korrigere for noe markedsendringer og skjerpede energikrav i byggeforskriftene. Legges dette til grunn, er det rimelig å anta at den årlige økningen i energiforbruket blir noe mindre enn den har vært de siste. Husholdninger har hittil økt med ca 1,3 GWh årlig, men det denne blir trolig redusert. Tjenesteyting har økt med 2,0 GWh årlig, men denne blir trolig også redusert. En del av dette er elspesifikt ( dvs til lys og tekniske installasjoner), men resterende behov bør i stor grad kunne dekkes av lokale energiressurser som bioenergi eller varmepumper. 25

26 Vurdering av alternative varmeløsninger for utvalgte områder I kommunal planstrategi framgår det at hovedtyngden av utbyggingen skal skje i områdene Harestua, Grua og Roa. Harestua Det er planlagt utbygging av sentrumsfasiliteter og ca 500 boenheter i området, på lang sikt. Lunner Allmenning har utarbeidet reguleringsplan for deres tidligere sag - og høvleritomt, samt omkringliggende arealer på Harestua. Målsettingen er å skape et levedyktig og miljøvennlig sentrum på Harestua med handelsbedrifter, småindustri, servicenæringer og ca 300 boliger på tomta. Det er en del av Lunner Almennings strategi å satse på leveranse av biovarme gjennom Miljøvarme Hadeland, som allerede er etablert i området med varmeleveranser til Harestua Skole og Eventyrskogen Barnehage. Så mye som mulig av bebyggelsen i det nye sentrumsområdet skal varmes opp med biovarme. De andre utbyggingsområdene på Harestua vil også ha en mulighet til å knytte seg til fjernvarmeanlegget. Dette må imidlertid vurderes utfra en teknisk-økonomisk betraktning. Grua 90 boliger i boligfelt er bygd eller under bygging/planlegging. Nye felter er på gang Det skal også legges til rette for varehandel, næring og hotell i området. Grov vurdering av varmeforsyning: Trolig ikke lønnsomt med nærvarmeanlegg i boligområdene. Det kan være muligheter for avgrensede fellesløsninger for større eller mindre husgrupper, basert på varmepumper, evt bioenergi. Energiløsninger for næringsbygg må vurderes nærmere. 26

27 Roa skal være administrasjonssentrum i kommunen og videreutvikles som tettsted for bo og næring, først og fremst plasskrevende næringsvirksomhet Etablering av fjernvarme til dette området er avhengig av nåværende og framtidig varmegrunnlag, for å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. Alternativet er avgrensede fellesløsninger for større eller mindre bygg-grupper, basert på varmepumper eller bioenergi. 27

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011

Lokal energiutredning. Hole kommune 2011 Lokal energiutredning for Hole kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer