Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013

2 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM KOMMUNEN... 8 GENERELT... 8 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 8 Kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel Klima- og energiplan... 9 Status for energibruk i kommunens egne bygg... 9 Energimerking... 9 Larvik kommunale eiendom KF (LKE) DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM ELFORSYNING ENERGIBRUK Elforbruk Annet energiforbruk OPPVARMINGSSYSTEMER BORTFALL AV UTKOBLBAR TARIFF INDIKATOR FOR ENERGIBRUK GRADDAGSKORRIGERT FORBRUK UTNYTTELSE AV LOKALE ENERGIRESSURSER Bioenergi Biogassanlegg Vannkraft Varmepumper / Lavtemperatur varme Solenergi Nær-/ fjernvarmeanlegg FORVENTET UTVIKLING VURDERING AV ALTERNATIVE VARMELØSNINGER I UTBYGGINGSOMRÅDER GENERELT TEK OMRÅDER Stavern med Agnes Kvelde Hegdal Barkevik bruk Stubberød/ Nordby/Faret Andre områder REFERANSELISTE OG LINKER VEDLEGG 1: AVBRUDDSTATISTIKK 2012, KOMMUNEVIS VEDLEGG 2: FORNYBAR ENERGI I UTBYGGINGSPROSJEKTER VIRKEMIDLER OG STØTTEORDNINGER VEDLEGG 3: GENERELL INFORMASJON OM ALTERNATIVE TEKNOLOGIER FOR ENERGIBÆRERE

3 Bakgrunn og formål I Forskrift om energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 er områdekonsesjonærer for el-nettet pålagt å utarbeide, oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i konsesjonsområdet hvert annet år. Begrepet "energiplanlegging" er benyttet i energilov og energilovforskrift. I forskrift for energiutredninger er "planlegging" erstattet med "utredninger" for å tydeliggjøre hva som ønskes gjennomført. Planlegging brukes gjerne om systematisk innsamling og bearbeiding av kunnskaper for å forberede en beslutning. Plan benyttes om resultatet av prosessen og forutsettes normalt gjennomført i praksis. For å forebygge mulige misforståelser knyttet til prosessen og resultatet av denne, opereres det i forskriften med begrepet lokal energiutredning. Med dette vil en for det første formidle at resultatet skal være en støtte for beslutninger og ikke nødvendigvis beskrive konkrete tiltak som skal gjennomføres. For det andre tas det hensyn til at konsesjonærene ikke er de eneste aktørene som skal ha innflytelse på de løsninger som faktisk realiseres, eller som kan gjennomføre dem. Lokale energiutredninger skal bidra til en felles vurdering av framtidige energiløsninger. I det totale bildet vil kommuner og andre aktører her spille en viktig rolle, både gjennom sine kunnskaper og i gjennomføring av egne tiltak. Energiutredningen er områdekonsesjonærens bidrag til prosessen. Formell forankring av senere beslutninger kan skje på ulike måter, herunder i kommunale planer og vedtak. Intensjonen med denne forskriften er at lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og fokusere på aktuelle alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Energiutredningen skal inneholde en beskrivelse av forventet fremtidig stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Utredningen skal også påpeke muligheter for energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom konkrete prosjekter og tiltak. Energiutredningen skal beskrive de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i energietterspørselen. De sentrale myndigheter har som mål at det blir gjennomført forholdsvis store reduksjoner i forbruk av fossile energikilder og i bruk av el fra vannkraft, og satser på tiltak som skal føre til energiproduksjon fra alternative kilder. Enova har et overordnet resultatmål på 40 TWh innen

4 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen skal beskrive det lokale energisystem som nå lokalt er i bruk og vise hvordan energiforbruket i kommunen fordeler seg på forskjellige energibærere, med statistikk over produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Utredningen skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og fokusere på aktuelle alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Forsyningen av elektrisk energi til Larvik skjer med et 132 kv gjennomgående nett med gode reserveforbindelser. Fordelingen i Larvik forestås av et godt utbygd distribusjonsnett. Det er videre god utvekslingskapasitet mellom regionalnettet og distribusjonsnettet i kommunen. Skagerak Nett har statistikk for uttak av elektrisitet for årene Av de øvrige energibærerne dominerer biobrensel og fyringsolje. Det totale energiforbruket i 2009 var ca. 857 GWh, av dette utgjorde elektrisitet 79 %, biobrensel 11 % og fyringsolje 7 %. Av samlet forbruk brukte husholdning 47 %, tjenesteyting 29 % og industri og bergverk 20 %. SSB sluttet i 2009 å lage statistikk for energibruk i kommuner. Oppdaterte tall på elektrisitetsbruken kommer fra Skagerak Nett. I Larvik er det satt sterk fokus på utnyttelsen av alternative energiressurser. Dette er blitt synliggjort i rapportene: Å fyre for kråka og i klima- og energiplan. Det er utarbeidet en plan og satt i gang arbeid med oppgradering av gamle fyringsanlegg for de kommunale bygg. Det er installert en rekke nye biobrenselanlegg og varmepumper i kommunale bygg. 4

5 Skagerak Energi Selskapets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Konsernet og datterselskaper: Statkraft Holding har den største eierandelen i Skagerak Energi konsernet med 66,62 %, Skien kommune med 15,2 %, Porsgrunn kommune med 14,8 % og Bamble kommune med 3,38 %. Skagerak Netts virksomhet omfatter overføring av energi på regionalnettsnivå (66/132 kv) og distribusjonsnettsnivå (0,23/22 kv) i Grenland i Telemark og i Vestfold fylke. I tillegg omfattes regionalnettet i Sauherad, Bø, Nome, Drangedal og Notodden kommuner. Regionalnettets utstrekning er 1278 km og med 66 transformatorstasjoner. Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjon i 18 kommuner, 4 i Grenland og 14 i Vestfold. Distribusjonsnettet består av km kraftledninger/kabler, og regionalnettet er på til sammen km. Forsyningsområdet er på km 2, det er nettstasjoner og det er tilknyttet ca nettkunder. I Skagerak Nett er det seksjon Netteier som er tillagt ansvaret for å gjennomføre en lokal energiutredning for hver enkelt kommune. 5

6 Skagerak Netts forsyningsområde Figur 1: Grenland i Telemark og Vestfold, regionalnettslinjer. Kilde: Skagerak Nett. 6

7 Lov om grønne elsertifikater Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge. Kraftprodusenter som investerer i fornybar kraftproduksjon kan motta elsertifikater. Disse kan selges videre i et marked, og blir derfor en ekstra inntektskilde for produsentene i tillegg til strømprisen. Etterspørselen etter elsertifikater er sikret ved at myndighetene har pålagt kraftleverandører og visse strømkunder å kjøpe elsertifikater. Norske og svenske kraftforbrukere finansierer ordningen ved at kraftleverandøren legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen, eller i noen tilfeller at de selv kjøper elsertifikater. Når kraftleverandørene viderefakturerer elsertifikatkostnadene til sine kunder, skal kostnader som følger av elsertifikatplikten inkluderes i prisen ved fastpris- og variable kontrakter, og i påslaget ved spotpriskontrakter Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge pålagt å øke vår fornybarandel i energiforbruket frem til Elsertifikatordningen er det viktigste virkemiddelet for å nå målet om en fornybarandel på 67,5 prosent. I tillegg bidrar også ordningen til mer kraftproduksjon, noe som igjen gir Norge en styrket forsyningssikkerhet. 7

8 Kort om kommunen Generelt Larvik kommune strekker seg fra kyststripen i søndre del av Vestfold, og oppover Lågendalen til Lardal. Kommunen er 505 km², og er den største i utstrekning av kommunene i Vestfold. Larvik har, i tillegg til jordbruk, et allsidig næringsliv, mye basert på skogressurser, treforedling og steinindustri. Det var innbyggere i kommunen pr , og det er beregnet en vekst i folketallet fram mot Figur 2: Befolkningsprognose. Kilde Larvik kommune Energiplanlegging i kommunen Kommuneplanen Planen ble stadfestet den Planbestemmelsene har et eget kapittel 2-11 Energi. Utdrag, forkortet tekster: 8 1) Kommunens vedtatte KOU 2009:1 Klima- og energiplan legges til grunn for energispørsmål i saker etter plan- og bygningsloven. 2) Lavenergihus/Passivhus: Det skal vurderes å bygge energibesparende bebyggelse i alle planer og byggesøknader. 3) Varmeplan: Før 1. gangs behandling av kommunedelplaner, områdeplaner og detaljerte 4) reguleringsplaner over 15 boenheter skal det foreligge en varmeplan for området basert på ny, fornybar energi. Tilknytning til nærvarmeanlegg eller til fjernvarmeanlegg skal avklares i varmeplanen. 5) Energiregnskap og alternative varmeløsninger: Sammen med byggesøknad for områder over 15 boenheter skal det framlegges dokumentasjon som viser utbyggingens energiregnskap, og gjøre rede for varmeløsninger basert på ny, fornybar energi. Gjennom programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Blant prioriterte utviklingstiltak i perioden er: Gjennomføre Enøktiltak etter en plan - i samarbeid med LKE - for kommunale anlegg med fokus på bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg. Prosjektet har foreløpig ikke startet opp. Kommuneplanens samfunnsdel Larvik er en foregangskommune for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk ved å: Konsentrere by- og tettstedsutviklingen Satse på miljøvennlige transportformer Forvalte ressursene helhetlig og med tanke på økologiske kretsløp

9 Tilpasse arealplanlegging og utbyggingsløsninger til klimaendringer Klima- og energiplan I 2003 vedtok Larvik kommunestyre kommunens strategi for kommunens arbeid med energi- og klimagasspørsmål. Vedtaket baserte seg på en kommunal utredning KOU 2003:1 om aktuelle klima- og energistrategier og tiltak, og en bakgrunnsutredning kalt "Å fyre for kråka". I 2009 vedtok Larvik kommunestyre en revidert utgave av klima- og energiplan for Larvik kommune (KOU 2009:1). Målsettingene i denne er: Visjon Larvik kommune påtar seg et globalt medansvar for å skape en bærekraftig utvikling som sikrer de fremtidige generasjonene. Larvik er en av de fremste kommunene i Norden på bruk av fornybar energi innen Hovedmål Klimagassutslippene skal reduseres med 20 prosent av 1990-nivå innen Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen 2012 og 40 prosent innen Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med 2006 som basisår. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2016 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. Status for energibruk i kommunens egne bygg Larvik kommunale eiendom KF (LKE) ble opprettet i Et av formålene er å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningsmassen i henhold til kommunestyrets mål, strategier og slik at leietakernes behov tilfredsstilles. LKE forvalter en eiendomsmasse på ca m 2, fordelt på 22 skoler, 14 barnehager, 16 sykehjem. 21 kulturbygg/kulturminner, 4 administrasjonsbygg, 4 idrettshaller, 29 andre bygg, 12 presteboliger, ca. 400 boliger og ca grunneiendommer. Totalt oppvarmet areal i kommunens egne bygg er ca m 2. Totalt energibruk ligger på ca 33 GWh. Spesifikt energiforbruk 2007: 201,5 kwh/m 2 Graddagskorrigert (60%) 221 kwh/m 2 Spesifikt energiforbruk 2009: 204,6 kwh/m 2 Graddagskorrigert (60%) 215 kwh/m 2 Dvs. en nedgang på 2,7 % i energiforbruket, når det er temperaturkorrigert. Energibruk fordelt på ulike byggkategorier fremgår av påfølgende tabell. 1 Tabell 1: Oversikt over kommunens energiforbruk. Kilde: Larvik kommune Type bygg Bygg m 2 GWh kwh/m 2 Bygg m 2 GWh kwh/m 2 Skoler , ,8 192 Barnehager , , Alders-/sykehjem/inst , ,3 228 Kultur/Idrettsbygg , Admin-bygg , , Andre bygg verksted/ brannstasjon , Larvik kommune eiendomsselskap har gjort diverse tiltak for å redusere energiforbruket og gå over til fornybare energikilder. Det er installert 10 pelletsfyringsanlegg som erstatter oljefyr og elkjeler på skoler, idrettsanlegg, svømmebasseng og en kunstgressbane. Det er installert varmepumper i en hel rekke bygg. Energimerking Larvik kommune blir ferdig med energimerking av egenbygningsmasse i løpet av Utarbeidet på grunnlag av tabeller mottatt av John Robert Wisting, Larvik kommune 9

10 Larvik kommunale eiendom KF (LKE) LKE har flere store prosjekter på gang, blant annet: Mesterfjellet skole 1-10 med familiesenter og barnehage Torstvedt 1-7 skole med flerbrukshall, familiesenter og barnehage Rehabilitering av Farrishallen 10

11 Dagens lokale energisystem Elforsyning Klimaendringer og hensynet til miljø har ført til stort internasjonalt fokus på energieffektivisering og stadig mer energieffektive elektriske apparater. Dette gjør at energiforbruket ikke øker. Energieffektive apparater er ofte mer effektkrevende, og flere og flere anskaffer seg effektkrevende apparater, som varmepumper, induksjonskomfyr og elbiler. Dette medfører at kapasiteten i strømnettet noen steder blir for lav. En stor del av strømnettet er gammelt og ikke beregnet på så høye effekter. Forsyningen av elektrisk energi til Larvik skjer med et 132 kv gjennomgående nett med gode reserveforbindelser. Fordeling i Larvik forestås av et godt utbygd distribusjonsnett. Det er videre god utvekslingskapasitet mellom regionalnettet og distribusjonsnettet i kommunen. Det høyspente fordelingsnettet er i utgangspunktet utviklet og bygget slik at ved utfall av en hovedinnmating fra regionalnettet kan belastningen overtas av nabostasjonene. De aller fleste kundene er tilknyttet den delen av høyspentnettet som har tosidig innmating, men linjene som forsyner Kjose, Ula/Eftang og østre Hedrum har ikke tosidig innmating. Energibruk SSBs offisielle kommunefordelte energistatistikk har ikke blitt videreført etter Statistikk for øvrige energislag utenom elektrisitet, dvs fyringsolje, parafin, gass, bioenergi/ved mv. er ikke lenger utarbeidet på kommunenivå. Dette er begrunnet av SSB med at sikkerheten/ nøyaktigheten i datakildene er for dårlig. Siste offisielle tall i denne energiutredningen er derfor fra 2009, som en indikasjon på hvilket forbruksnivå de øvrige energislag ligger på. Det stasjonære energiforbruket vil variere noe fra år til år og er til en viss grad følsomt for temperatur og for industriens del, - produksjonen. Valg av ulike energibærere avhenger i noen grad også prisforholdet mellom disse. Det foreligger statistikk over forbruket av elektrisitet fordelt på sluttbrukerkategorier for årene Grafene nedenfor viser energibruk fordelt på de forskjellige energislagene. Det totale energiforbruket i Larvik i 2009 var ca 858 GWh. Figur 3: Kilde SSB og Skagerak Energi 11

12 Figur 4: Kilde SSB og Skagerak Energi Elforbruk Skagerak Nett har statistikk for uttak av elektrisitet for årene Diagrammet nedenfor viser at husholdningene har hatt et nokså stabilt strømforbruk siden Forbruket i industrien varierer en god del, men fra 2001 til 2012 har forbruket blitt redusert fra 150 GWh til 113 GWh. Videre ser vi at primærnæringen har hatt et stabilt forbruk av elektrisitet de siste årene. Tjenesteytinga har også hatt et stabilt strømforbruk, men unntak av i 2008, da forbruket plutselig økte med nesten 100 GWh. I 2012 sto husholdningene for 49 %, tjenesteyting 31 % og industri og bergverk 17 % av det totale elforbruket. Figur 5: Kilde: Skagerak Nett 12

13 Annet energiforbruk Som vi ser av grafene under har bruken av både parafin og fyringsolje gått ned siden Dette skyldes en kombinasjon av flere årsaker, blant annet høyere pris på olje og parafin, mildere vintere (med unntak av 2009) og kanskje at det i de siste årene har vært et sterkt fokus fra media og styresmakter på de negative sidene ved fossilt brensel. Parafin finnes nesten utelukkende i husholdninger, fyringsolje benyttes i alle sektorer. Bruken av gass har gått opp på grunn av økt bruk i industri og tjenesteyting, og bruken av koks og kull (industrien) er faset helt ut. Figur 6: Kilde SSB Biobrensel er mest benyttet i husholdningene, i form av ved. I industrien brukes biobrensel i form av flis. Forbruket i 2009 var beregnet til 96 GWh. Industrien brukte tidligere mye bioenergi, men forbruket ble kraftig redusert etter at Dampsentralen ble lagt ned. Dampsentralen ble lagt ned i Fra 2008 til 2009 økte bruken av bioenergi med ca. 10 GWh, og denne økningen skyldes økt bruk i industrien. 13

14 Figur 7: Kilde SSB Oppvarmingssystemer Det var boliger i Larvik i I 2001 ga opplysninger om sitt oppvarmingssystem. Av boligene hadde 65,8 % to eller flere systemer for oppvarming og i 56 % av boligene er det ovn for fast brensel. 27,8 % av boligene hadde kun elektrisk oppvarming og 8,1 % hadde installert system for vannbåren varme. Tabell 2: Kilde: SSB 2001 Oppvarmingssystem i boliger Antall Andel Ett system Elektriske ovner/varmekabler ,8 % Vannbåren radiatorer/ i gulv 369 2,5 % Ovn for fast brensel 303 2,1 % Ovn for flytende brensel 177 1,2 % Ett system, annet 71 0,5 % Sum boliger med ett system ,2 % Flere systemer Elektriske og ovner for fast brensel ,6 % Elektrisk og ovner for flytende brensel 933 6,4 % Elektrisk og ovner for fast og flytende brensel ,3 % Vannbåren og et eller flere andre systemer 809 5,6 % Sum boliger med flere systemer ,8 % Sum boliger som har oppgitt varmesystem ,0 % Totalt antall ovner for fast brensel 55,9 % Bortfall av utkoblbar tariff I Larvik var det i elektrokjeler med utkoblingsklausul. Det vil si at anleggene har reserve med annen energibærer, eller kan klare seg uten elkraft, og kan varig koples ut på kort varsel, for eksempel ved overbelastning av nettet. Disse hadde et samlet forbruk av elektrisitet på GWh i 2008 og på GWh i

15 Registrerte el-kjeler i kommunen År GWh 25,2 12,7 Fra og med ble NUL-tariffene 2 endret til «Fleksibelt forbruk (rabatt på ordinær effekttariff)». Mer om dette på Skagerak Netts nettsider. Indikator for energibruk Under er vist energiforbruket i husholdninger fordelt på antall innbyggere i kommunen. Dette gir en indikator på hvilke energikilder som blir brukt i kommunen og hvor effektiv folk bor med hensyn på energibruk, sammenlignet med Skagerak Netts distribusjonsområde. Dataene er ikke temperaturkorrigert. Tabell 3: Energiforbruk per innbygger. Kilde: SSB og Skagerak Nett Larvik kommune Folketall 1. januar Strømforbruk per innbygger i kwh: Kommuner i Skagerak Nett Folketall 1. januar Strømforbruk per innbygger i kwh: Graddagskorrigert forbruk Graddagstall, eller energigradtall er et mål på oppvarmingsbehovet. Det er tallforskjellen mellom døgnmiddeltemperaturen og en basistemperatur som er 17 grader C. Hvis for eksempeldøgntemperaturen er 10 grader, blir gradtallet 17-10= 7. Negative tall settes lik null. Summen av tallene i et år blir graddagstall. Desto høyere tall, desto kaldere klima. Graddagstall brukes til å temperaturkorrigere energibruk til et normalår slik at årsvariasjonene forsvinner, og energibruken kan sammenlignes fra år til år. Vi ser av tabellen at 2010 var kaldere enn de andre årene. Tabell 4: Graddagstall. Kilde: Enova. Graddagstall Larvik Eksempel: Et bygg som har et forbruk på kwh i et «normalår», vil ha følgende forbruk i når det temperaturkorrigeres 3 : Tabell 5: Eksempel på et graddagskorrigert forbruk i Skagerak Netts kommuner. År Forbruk i et «normalår» Kommune [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] Larvik Skagerak Netts område Utnyttelse av lokale energiressurser Bioenergi Landbruket disponerer energiressurser som bioenergi i form av skog, kornavfall, husdyrgjødsel til biogass med mer og har således en rolle i produksjonen av fornybar energi. Innenfor Larvik kommune er det store skogsområder og betydelige bioenergiressurser tilgjengelig. Det er imidlertid bare deler av dette som utnyttes i dag. Av SSBs tall over, framkommer det at det benyttes ca 96 GWh biobrensel. Husholdningene bruker om lag 69 GWh i form av ved 2 Effekttariff for utkoblbar overføring - lavspent (NUL4, NUL5, NUL6) 3 60 % av totalt energiforbruk er temperaturkorrigert, dvs kwh/år. 15

16 Industrien bruker om lag 27 GWh i form av flis. Bergene-Holm har en stor flisfyr til tørking av trelast og bruker mye bioenergi Berge Grønt og Godt bruker ca 1 GWh bioenergi som oppvarmingskilde i veksthus Biogassanlegg Grinda Det har tidligere blitt vurdert å utnytte deponigassen på Grinda avfallsanlegg til å produsere strøm, men mengdene er synkende og dette er derfor ikke regningssvarende. Bioavfallet som samles inn fra husholdningene blir p.t. kjørt til Grinda, der det lastes om i større konteinere og kjørt til Hera Vekst AS på Elverum, som behandler bioavfallet. I denne prosessen produseres biogass/metan. Lillevik Lillevik renseanlegg har en biogass/metan produksjon basert på slammet fra kloakkrensingen, ca 4000 tonn/år. Av denne ressursen produseres mellom 3,2 og 3,5 GWh i form av biogass. I dag utnyttes en del av gassen til å varme opp renseanlegget. Overflødig gass avfakles, i påvente av bedre løsninger. Det er sett på muligheten av å motta rester fra grønnsakproduksjon ved sitt biogassanlegg for å øke metangassproduksjonen. Maks kapasitet er anslått til 13 GWh metangass. GreVe Biogass GreVe Biogass er et samarbeidsprosjekt hvor 5 kommuner i Telemark og 12 kommuner i Vestfold har gått sammen om å etablere et biogassanlegg for behandling av matavfall og kloakkslam. Hensikten med prosjektet er å redusere klimautslippene og å bidra til bedre utnyttelse av avfallet. GreVe Biogass som planlegges på Rygg utenfor Tønsberg, vil være det første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass som erstatning for fossilt drivstoff, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel. Målet er at vi i regionen Vestfold/ Grenland skal bygge et biogassanlegg som vil bidra til både kostnads- og miljøeffektiv behandling av matavfall. Den totale klimabesparelsen for Grenland er beregnet til rundt tonn CO 2 -ekvivalenter, tilvarende utslipp fra om lag personbiler/år. Bussene i Vestfold bruker 4 millioner liter bensin/diesel pr år. Hadde vi erstattet dette med biogass ville vi kunne oppnå et årlig klimakutt på tonn CO 2. Enova har bevilget 40 millioner kr i støtte til prosjektet. GreVe Biogass forventes å kunne være operativ fra og med Kilde: rig.no, vesar.no Vannkraft 1) Treschow Fritzøes kraftverk i Hammerdalen har en tilgjengelig vintereffekt på 3,3 MW og en midlere årsproduksjon på 12 GWh. 2) Ved Halle Mølle i Brunlanes har et mikrokraftverk på 20 kw., mest til eget bruk. 3) Odberg Mikrokraftverk - ukjent produksjon. 4) Musevannet Mikrokraftverk i Kvelde skal utnytte vannfallet i det gamle vannverket. 5) Som det framgår av NVES kartlegging nedenfor, er det svært lite gjenværende vannkraftressurser i Larvik. Tabell 0-6: Potensialet for små vannkraftverk i Larvik. Kilde: NVE Varmepumper / Lavtemperatur varme En varmepumpe henter varme fra omgivelsene og hever temperaturen slik at vi kan nyttiggjøre oss denne varmen. Det unike med varmepumper er at de normalt avgir 2-5 ganger mer energi i form av varme enn det den tilføres av elektrisitet. Utnyttelse av varmepumper til oppvarming er avhengig av en lett tilgjengelig varmekilde. Varmepumpa kan hente lagret varme fra sjø, fjell, jord, grunnvann, uteluft, avtrekksluft i ventilasjons-anlegg m.v. De av lavtemperatur-ressursene som har stabil lav temperatur også på sommerstid, kan gi svært miljøvennlig og prisgunstig kjøling. 16

17 I Larvik er det svært gode muligheter for å utnytte alle de overnevnte lavtempererte energiressursene. Kommunen har følgende bygg med varmepumpe: Valby skole Brannstasjonen Kvelde sykehjem Presteløkka rehabiliteringssenter Grevle sykehjem Rekkevik sykehjem Larvik bibliotek og Søbakken Fritzøe brygge benytter varmepumpe med sjøvann til romoppvarming, tappevannsoppvarming og kjøling av bolig og næring Utover dette, er det installert en hel del luft-luft, luft-vann og vann-vann varmepumper i bedrifter og boliger, uten at man har oversikt over dette. Solenergi Forholdene for utnyttelse av solenergi i Larvik er meget gode. Den årlige solinnstrålingen er omlag 1100 kwh/m². Intensiteten i solvarmen varierer fra om lag 1000 W/m² til nær null. Aktiv utnyttelse kan være ved bruk av solceller eller solfangere, hvorav det siste er mest aktuelt. Solfangere omdanner solenergien til varme, via vann eller evt. luft. Ytelsen er maksimalt ca W/m 2. Solenergien kan dekke prosent av varmebehovet over året, resten må dekkes av en annen varmekilde. Solenergien er selvsagt helt gratis, så kostnaden for varme fra solfangere bestemmes av investeringskostnadene for anlegget og de beskjedne driftskostnadene. Lønnsomheten blir best i bygg som har stort varmtvannsforbruk hele året eller om sommeren, som sykehjem, hotell, badeanlegg, campingplasser og lignende. Så vidt man vet er det kun et fåtall bygg som utnytter solenergien Anvikstranda Camping har ca 21 m 2 med solfangere, som varmer opp dusjvann Det er registrert 1 bolig med 22 m 2 solfangere til oppvarming av rom og tappevann Nær-/ fjernvarmeanlegg Hammerdalen Fjernvarme AS Hammerdalen Fjernvarme AS er eid av Treschow Fritzøe AS. Selskapet har fått fjernvarme-konsesjon fra NVE for området Hammerdalen og Bergløkka med Fritzøe Brygge i Larvik Sentrum. Fullt utbygd vil anlegget levere anslagsvis 12 GWh årlig. Varmeproduksjonen vil skje i tre energisentraler ved bruk av varmepumpe (2 sentraler) og biobrensel. De to første anleggene ligger i området Hammerdalen i Larvik sentrum. Disse anleggene baseres på to varmepumpeanlegg. Den ene av de to varmepumpesentralene i Hammerdalen er bygget, den andre skal bygges ut trinnvis i løpet av en 10 års periode. Totalt oppvarmingsbehov er estimert til 9 GWh og et effektbehov på 6 MW. I tillegg til varme vil disse to anleggene levere kjøling. Totalt kjølebehov er estimert til 1,5 GWh og 1,2 MW. Det tredje anlegget ligger på område Bergeløkka. Et område som i dag er båndlagt av industri, lokalisert nord for Larvik sentrum. Dette anlegget baseres på bioenergi. Området er i dag leid ut til industriformål, og følgelig er det vanskelig å definere en utbyggingstakt til annen virksomhet. Når industrivirksomheten eventuelt opphører er det påregnelig at området kan bygges ut ihht plan innen en tidsramme på 5 år. Totalt oppvarmingsbehov er estimert til ca 3 GWh og et effektbehov på 1,7 MW. Ringdalskogen - Ringdalskogen Fjernvarme AS 17

18 Ringdalskogen Fjernvarme AS er eid av Ringdalskogen AS. Ringdalskogen AS er et selskap eid av Nordiske handelsparker Sør AS. Det er inngått kontrakt med det tyske energiselskapet AGO AG om utbygging av fjernvarme. Området aktuelt for utbygging er langs nye E18 og er angitt i påfølgende figur. Fjernvarmeanlegget er planlagt bygget ut i to utbyggingstrinn. I første byggetrinn vil det bli etablert en energisentral med installert grunnlast på 5,5 MW basert på bioenergi og 5 MW reserve-/spisslast basert på gass. Byggetrinn to vil ha samme type kjel som i trinn 1, men med en effekt på ca. 2 MW og en gasskjel på ca. 2 MW. Fullt utbygd vil anlegget ha en samlet effekt på 7,5 MW på bioenergi og 7 MW på gass. Totalt oppvarmingsbehov på Ringdalskogen er estimert til 27,4 GWh med et beregnet dimensjonerende effektbehov på 13,7 MW. Dato for igangsettelse av bygging er ikke fastlagt. 18

19 Forventet utvikling Som grunnlag for beregningen av det fremtidige energibehovet for Larvik kommune er det tatt utgangspunkt i forbruket i Det er beregnet en vekst i energiforbruket for husholdninger, tjenesteyting og produksjon av fjernvarme, i tråd med den forventede befolkningsveksten. Figur 8:Totalt forventet energibehov. Kilde: SSB, NEE og Skagerak Nett. 19

20 Vurdering av alternative varmeløsninger i utbyggingsområder Generelt Virkemidler i plan- og bygningsloven Gjeldende lovverk bør brukes i en bevisst strategi, selv om det er begrensninger i muligheten til å pålegge private aktører å gjennomføre tiltak. Tiltak som omhandler energiomlegging bør innarbeides i kommunale styringsdokumenter og følges opp gjennom kommunens årlige arbeid med Handlingsplan. Kommunen bør også sette krav til energibruk, fornybar varmeforsyning og varmesystemer i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. Aktuelle virkemidler Informasjon og kampanjer om alternativ energiforsyning eks fra olje til bioenergi Tilrettelegge for lavenergi og passivhusutbygging i utbyggingsområder eks bedre isolering og ventilasjonssystemer med varmegjenvinning Energiomlegging i utbygde områder eks fjernvarmeanlegg Utredning av mulige prosjekter for energisparing og energiomlegging i kommunale bygg og anlegg f eks bruke Enovas støtteprogram som grunnlag for å lage handlingsprogram Styrke energiledelse og Miljøtårnsertifisering av kommunale bygg dette for å skape en kontinuerlig forbedringsprosess for hele miljøområdet Holdningsskapende arbeid behovet for kunnskapsformidling er like stort i private som for offentlige virksomheter Kommunen går foran og velger miljøriktige løsninger i egne bygg For alle nye utbyggingsområder bør kommunen vurdere, i samarbeide med utbygger og Skagerak nett, blant annet med basis i plan- og bygningsloven, om det for noen av disse områdene er aktuelt å benytte varmeløsninger der det gjennomføres en forskyvning fra el til annen energibærer, eller kombinasjon av flere energibærere. Vi tenker her på etablering av nær- eller fjernvarmeanlegg med energifleksible løsninger kombinert med moderne energistyringssystemer. Slike vurderinger kan være aktuelt å gjennomføre i områder: Som er regulert for ny bebyggelse eller det er planlagt betydelig bruksendring Med betydelig netto tilflytting Med forventet endring i næringssammensetning Der en nærmer seg kapasitetsbegrensning i distribusjonsnettet for elektrisitet Vurderingen av alternative varmeløsninger må inneholde: Bakgrunn for valg av område Behovskartlegging Beskrivelse av aktuelle løsninger Miljømessig og samfunnsøkonomisk vurdering av aktuelle alternativer TEK 10 4 Med den nye TEK en (Teknisk forskrift), er myndighetenes målsetting at man skal få gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle bygg. Et annet viktig krav er at minimum 60 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternativ energiforsyning 5 enn strøm og fossile brensler. For boliger medfører TEK 10 strengere krav til isolasjonsegenskapene for bl.a. yttervegg, tak, vindu/dør samt strengere krav til lufttetthet. Det er lempet en del på disse kravene til bygg av tømmer /laft. Fram til 1. juli 2011 kunne tiltakshaver bygge etter forskriftene i byggeteknisk forskrift fra 1997 (TEK 97). I 2007 satte regjeringen nye krav til bygg (TEK 07) slik at kravet til energibehov ble skjerpet med lag 25 %. I 2010 ble det gjort ytterligere noen endringer i krav til energieffektivitet (TEK 10). Forbedringene i hver TEK blir uttrykt som forbedring i intensitet (kwh/m 2 ). Regjeringen har varslet at det vil komme nye tiltak for mer effektive bygninger framover, jf. behandlingsplanen for energieffektivisering i klimameldingen (Meld. St. 21 ( )): 4 Kilde: Olje- og energidepartementet 5 Unntak for forbruk mindre enn kwh/år. 20

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

Energiutgreiing Bø 2011

Energiutgreiing Bø 2011 Energiutgreiing Bø 2011 Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKING OG AREAL... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 4 INFRASTRUKTUR

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Fyresdal 2011

Energiutgreiing Fyresdal 2011 Energiutgreiing Fyresdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4 DAGENS ENERGISYSTEM... 6 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutgreiing Seljord 2011

Energiutgreiing Seljord 2011 Energiutgreiing Seljord 2011 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI...

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2009

Energiutgreiing Nissedal 2009 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 5 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutgreiing Vinje 2009

Energiutgreiing Vinje 2009 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4. DAGENS ENERGISYSTEM... 7 4.1 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 7 4.2 GRADDAGSTAL...

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer