Sluttrapport. Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS"

Transkript

1 Sluttrapport Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS 1. desember 2011

2 Sluttrapport Forprosjekt batteriferge Aure - Hitra Innhold Sammendrag Bakgrunn Forprosjektets mål Delmål Utslipp - Optimalisere skroget for å redusere effektbehovet - Muligheter for å redusere energibehovet ved å redusere hastigheter marginalt - Finne den optimale batteripakken, oppladingsfrekvens og oppladingstype - Finne den optimale fremdriftsløsning for å redusere elektrisk og mekanisk tap av energi - Finne nye muligheter for å gjenvinne/generere energi for å benytte dette til andre formål på fergen som oppvarming etc. - Se på alle mulige ENØK-tiltak i hotell -delen av fergen - Løsning ladestasjon Andre positive miljøeffekter Sikkerhet og regularitet Driftskostnader Kapitalkostnader Tilleggsinvesteringer på kai knyttet til ladestasjon Utfordringer i forprosjektet Forprosjektets organisering Forprosjektets finansiering Oppsummering av erfaringer og anbefalinger til videre tiltak Veien videre 1

3 Vedlegg: 1-Spesifikasjon og General Arrangement 2-Oppsummering på engelsk 3-Rapport fra SAFT 4-Rapport fra STADT 5-Rapport fra NEAS 6-Rapport fra Møreforsking 7-Rapport fra MultiConsult 2

4 Sammendrag Det er i dag Vegdirektoratet og fylkeskommunene som når de kjøper fergetjenester, setter krav til fergeselskapene om ytelser, kapasitet, sikkerhet og miljø. Denne studien konkluderer med at en batteridrevet ferge vil møte disse kravene på en bedre måte enn de tradisjonelle dieseldrevne eller gassdrevne fergene. Fleksibel størrelse av lagret energi i form av fleksibel batteribank, vil kunne møte alle krav til ytelser og kapasitet. I denne studien ble fergekapasitet og hastighet tilpasset en fergestrekning mellom Aure og Hitra med 22 min. overfartstid. Studien viser klart at en batteridrevet ferge er de tradisjonelle alternativene overlegen med hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi. 1. Byggekostnader Basert på en 50 pbe-ferge, vil byggekostnadene være 125 Mnok med en ferge bygget i Norge. Tilsvarende nybygd dieseldrevet ferge koster 130 Mnok og en gassdrevet ferge 145 Mnok. Ved bygging i utlandet kan prisen reduseres med ytterligere prisreduksjon med %. 2. Driftskostnader Batteriteknologien er i dag i en rivende utvikling. Det forventes at i en tidsperiode på 3 4 år, vil levetiden av batterier fordobles fra dagens 8 10 år, samtidig som prisen på batterier vil halveres. Som utgangspunkt for beregning av driftskostnader, har studien derfor valgt en batteripakke med 3 4 års levetid og deretter skifte av batteripakke til en med ny teknologi. Beregningene viser en årlig gevinst i driftskostnader de første 3 årene på 3,8 Mnok/år i favør batteriferge. Da bemanningsregler for batteriferger ikke er utarbeidet pr. dato, har man valgt å holde en forventet innsparing i mannskapsutgifter på ca. 2,4 Mnok/år utenfor beregningene. Bedre regularitet og dermed mindre behov for reserveferge er heller ikke tatt med. Fra og med år 4 blir det avskriving av ny batteripakke på 1 Mnok/år. 3. Miljø En batteridrevet ferge vil ikke ha utslipp til luft og sjø. Det aktuelle fergesambandet forventes å spare utslipp med t/år CO2 og 12 t/år Nox. 4. Sikkerhet og regularitet En batteriferge vil kunne etablere et betydelig høyere sikkerhetsnivå med hensyn til havari og driftsavbrudd. Fergen vil bli bygget uten brennbare materialer, og dermed reduseres brannfaren til det nivå som biler ombord representerer. Antall mekaniske feil på grunn av oppståtte feil i maskineri, vil kunne reduseres med ca. 85 %. Dette betyr at regulariteten i et samband betjent av en batteriferge, i hovedsak kun vil påvirkes av værforhold og menneskelige faktorer. Behovet for reservemateriell vil dermed reduseres tilsvarende. 3

5 Bakgrunn Kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra og Frøya dannet i 2009 et selskap, Midt-Norsk Fergeallianse AS (MINOFAS), med målsetting om å opprette et fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra for å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen. I 2010 ble Kristiansund og Nordmøre Havn IKS også medeier i selskapet. Aksen fra Kristiansund til Hemne med øyene Frøya, Hitra og Smøla utenfor burde kunne defineres som en arbeidsmarkedsregion. Det skapes verdier innenfor denne regionen som ligger langt over gjennomsnittet for tilsvarende geografiske områder andre steder i landet. Store deler av denne verdiskapingen går til eksport. Næringslivet på Nordmøre inklusive 3 spesielle industriklynger i Aure, Frøya, Hemne og Hitra trenger definitivt betydelige bedre kommunikasjoner for å kunne definere seg innenfor en slik fornuftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er den gassbaserte industrien på Tjeldbergodden, den betydelige oppdrettsnæringa i nevnte kommuner og verftsindustrien i regionen. Blir Tjeldbergodden utvidet til også å omfatte et jernverk med om lag 120 direkte arbeidsplasser, vil behovet for tilgjengelighet til en større region bli betydelig forsterket. Dagens reisemuligheter mellom disse kommunene gir ikke mulighet for dagpendling, og kan derfor ikke defineres til å ligge innenfor en felles arbeidsmarkedsregion. Tar man utgangspunkt i Sandstad som knutepunkt på Hitra og Kjørsvikbugen ved Tjeldbergodden, vil det være en innsparing på 125 km i kjørelengde og 1 time og 15 min. i reisetid inklusive fergeturen. Batteriteknologien utvikles i dag med stormskritt, og bruk av denne teknologien innen landtransport er under realisering. Kostnadene er sterkt fallende og levetid økende, noe som åpner for økt lønnsomhet, samt stor miljøgevinst. Veidirektoratet er også interessert i å se på bruk av teknologien innen fergetransport. For fergeforbindelsen Aure - Hitra jobbes det nå med å få konsesjon for et pilotprosjekt for denne nye fergestrekningen, og for dermed å høste erfaring for andre tilsvarende fergeforbindelser. Det er nå behov for å utrede de optimale energiløsninger for fergen, slik at dette vil kunne gi en byggepris, basert på en helt ny standard for drift av miljøvennlig transport til sjøs. Forprosjektets mål Det overordnede målet er å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen mellom Hitra/Frøya og Nordmøre gjennom opprettelse av en ny fergeforbindelse og gjøre denne mer attraktiv. Videre bidra til bedre rammebetingelser og utviklingsmuligheter for næringslivet i regionen, særlig for fremtidsrettede og nasjonalt prioriterte næringer som energi, havbruk og reiseliv. Forprosjektets hovedmål har vært å finne de mest optimale løsninger på alle områder for en fergeløsning basert på ren batteridrift. 4

6 Delmål Optimalisere skroget for å redusere effektbehovet Tradisjonelt har fergeskrog vært bygget med tanke på å bære tung vekt og ha en stabilitet under alle vektforhold. Ved å fjerne motorer, drivstofftanker og alt omliggende utstyr, vil fergen bli lettere. Man vil da kunne regulere høyden opp til bildekk og dermed tenke nytt i forbindelse med skrogformen. Fergen må allikevel tilfredsstille kravene til Sjøfartsdirektoratet i fartsområde 3. Det at fergen settes i fartsområde 3, begrenser litt av mulighetene til å optimalisere maksimalt. Den linjeendringen og skrogendringen vi har utført, reduserer etter teoretiske tester effektbehovet ut på propellen fra ca. 500 KW til 400 KW. Skroget har også kunne gjøres ca. 10 % -20 % lettere. Muligheter for å redusere energibehovet ved å redusere hastigheter marginalt Fordelen med en fergestrekning som dette, er at det ligger ingen publikumsforventninger i overfartstid. Vi har derfor kunnet simulere med ulike overfartstider og hastigheter på strekningen for å finne det optimale effektforbruket. Utgangspunktet var en overfartstid på 20 min. på den drøyt 7 km lange turen. Vi kom frem til at ved å øke overfartstiden til ca. 22 min, ville vi kunne redusere effektbehovet med ytterligere % ned til KW. Finne den optimale batteripakken, oppladingsfrekvens og oppladingstype Dette er en jobb som er blitt utført av SAFT Batteries i Frankrike. De er en av verdens ledende på batterier og er leverandør til sivile og militære fly, båter og ubåter. De har også levert store batteripakker som erstatter nød- generatorer ved strømbrudd. Litt av utfordringen her er å se på hvilke strømkurser vi har behov for (690v, 230v, 24v, 12v osv.), hvor lang levetid batteriene skal ha (dette har med prisutvikling og nyutvikling av batterier) og hvor ofte vi skal lade batteriene. Vi har her kommet frem til at med den utviklingstakten vi ser av batterier i dag, vil det være galt å velge en levetid på 8 år. Vi har derfor valgt en løsning med 3 års levetid. Vi tror også at kostnadsmessig de neste 10 år, vil dette bli en prisgunstig løsning, ettersom alle spådommer går mot redusert pris og økt brukstid mellom ladningene. Vi har også kommet frem til at ladning på 1 side vil gi store økonomiske gevinster. Ladetype vil være avhengig av endelig regelverk, men er gjort så enkel som mulig (se senere punkt). Når det gjelder oppladningsfrekvensen, så har vi valgt å la den være fleksibel innenfor de batteripakke-rammene som ligger til grunn. Dette for å gi bruker noe frihet i ruteopplegget. Finne den optimale fremdriftsløsning for å redusere elektrisk og mekanisk tap av energi Til å hjelpe oss med dette har vi valgt å benytte en leverandør som vi mener er innovativ og ikke redd for å tenke nytt. Diskusjonen og beregningene her har tildeles gått på å redusere antall kurser, og dermed også konverteringer osv. som stjeler mye energi. Tradisjonelt så har det vært benyttet konvertering fra 690V til 230V fra 230V til 24V fra 230V til 12V osv. På denne fergen har vi besluttet å kjøre en 690V for fremdrift og en 24V for hotell og bro-løsning. Vi vil også, hvis nødvendig, ha en liten 230 v kurs for utstyr som ikke kan gå på 24V (microovn, pølsegrill, oppvask), men vi vil søke å finne 24V produkter også for disse. 5

7 Fremdriftsløsningen vil derfor være forenklet til batteripakke som energikilde, 1 fordeler skap, videre til elmotor direkte koplet til truster. Vi beregner at ved denne løsningen, vil vi redusere tapet fra energikilden til propellen med ca. 5-7 %. Dessuten er virkningsgraden på tilført energi ved batteri ca % men LNG og diesel har ca. 40 %. 6

8 Finne nye muligheter for og gjenvinne/generere energi for å benytte dette til andre formål på fergen som oppvarming etc. Alle har vel hatt en drøm om å finne opp evighetsmaskinen, hvor den energien man benytter til fremdrift, gir tilbake den samme eller høyere energi. Dessverre så kan vi ikke påstå at vi i dette prosjektet har klart det. Det ble imidlertid en diskusjon om hva som kunne benyttes av de elementene vi har rundt oss på en seiling. Det vi så langt er kommet til, er at all varme på båten skal komme fra varmepumper vann-til-luft. Vi ser også på andre muligheter til å kunne utnytte den energien vi tilfører for å få noe tilbake. Se på alle mulige ENØK-tiltak i «hotell»-delen av fergen Vi har her sett på alle de elementer som er energikrevende i passasjer-, mannskapsseksjon og lys/elektronikk på bro. Ved å benytte ny type isolasjon, vil varmetapet reduseres betydelig. Dessuten vil valg av dører og plassering av disse, redusere kald luft inn på vinteren. Oppvarming vil skje ved hjelp av varmepumper vann-til-luft. All belysning vil basere seg på 24V LED-teknologi, og informasjonspaneler vil være 24V og med strømsparefunksjonalitet. All elektronikk på bro vil baseres på 24V, slik at vi sparer energitap i omformere fra 230V til 24V slik som i dag. Vi søker også å finne gode nok LED-løsninger for benyttelse i lanterner og belysning på bildekk. Vi antar at vi med dette kan reduserer behovet fra «hotell» fra ca. 50 KWh som er vanlig i dag, til ca KWh. Løsning ladestasjon Etter samtaler med lokalt E-verk og rapporter fra batteriprodusent, vil vi på denne strekningen lade batterier 2-3 ganger pr. døgn og kun på en side. Dette blir under lunsjopphold, en gang på tidlig kveld og ved nattopphold. Løsningen ser da ut til å bli at E-verket fører frem en 11kv linje til kaiområde, og det bygges en trafo som er delt i to. En del vil kun ha tilgang fra e-verkets folk og inneholder sterkstrøm. Det andre rommet inneholder en strømløs kabel som mannskapet trekker ut og kopler til. Når koplingen er låst, slås spenningen automatisk på. Det samme skjer ved frakopling. Når låsen åpnes, slås spenningen av og mannskapet kan kople vekk kabelen. I fergen vil det være et sterkstrøms rom med en omformer som transporterer spenningen ned til 690 v før den kommer ut i tavle-/ladeområde. Dette rommet er også avlåst og kun med tilgang fra sterkstrøms godkjente personell. Fergen vil ha et system som ikke gir skipper muligheter til å ta fergen fra land så lenge kabel er tilkoplet. Utslipp Utgangspunktet for beregningene er at en overfart krever 185 KWh ved diesel drift og ca. 25 % mindre, 139 KWh ved batteridrift. Vi utfører 24 turer pr. døgn og noe redusert på lørdager og søndager. Det blir 250 dager med 100 % og 115 dager med 50 %. En tradisjonell diesel elektrisk ferge bygget i med moderne motorer, vil ha et utslipp av: NOx på ca. 8,8 g pr. KWh = pr år 12 t CO2 = 3,2t pr 1t tilført diesel = 631,451t x 3,2= t CO2 En batteridreven ferge vil ha 0 utslipp av NOx og CO2. 7

9 Andre positive miljøeffekter Den største besparelsen miljømessig utover den direkte, er forurensningen ved transport av diesel fra anlegg til ferge, ofte flere ganger i uken. En batteridrevet ferge vil også skape minimal støy som vil redusere støy for naboer ved ankomst og avgang. Sikkerhet og regularitet En batteriferge vil kunne etablere et betydelig høyere sikkerhetnivå med hensyn til havari og driftsavbrudd. Fergen vil bli bygget uten brennbare materialer, og dermed reduseres brannfaren til det nivå som biler ombord representerer. Antall mekaniske feil på grunn av oppståtte feil i maskineri, vil kunne reduseres med ca. 85 %. Dette betyr at regulariteten i et samband betjent av en batteriferge, i hovedsak kun vil påvirkes av værforhold og menneskelige faktorer. Behovet for reservemateriell vil dermed reduseres tilsvarende. Driftskostnader Driftskostnadene tar utgangspunkt i at det ikke skjer noen endring i Sjøfartsdirektoratets krav til antall mannskaper på en batteridrevet ferge kontra en diesel-/gassdrevet ferge (maskinist). Kostnadene på en eksisterende ferge av tilsvarende størrelse er hentet ved hjelp av et av Norges største fergeselskaper. Vi lar derfor mannskapskostnadene på dagens og eventuelt ny ferge være de samme. Vedlikeholdskostnader på dagens ferge av tilsvarende størrelse er ca. 2,5 Mill pr. år. Etter fergeselskapets utsagn er ca. 50 % vedlikehold av skrog og 50 % vedlikehold av maskinutstyr. Det gjør at reduksjon i vedlikeholdskostnader pr. år vil være 1,25 Mnok. Forbruk: Forutsetninger dieseldrift: 185 KWh pr. tur x 24 turer pr. dag i 250 dager= KWh KWh x 12 turer i 115 dager = KWh. Totalt energibehov ut på propell vil være KWh pr. år. Forutsetninger batteridrift: 139Kwh pr. tur x 24 turer pr. dag i 250 dager= KWh KWh x 12 turer i 115 dager = KWh. Totalt energibehov ut på propell vil være KWh pr. år. En moderne dieselmotor har et forbruk på ca. 185 kg pr./kwh. Diesel har en utnyttelsesgrad av tilført energi på ca. 40 %. Det blir da et behov for kg tilført diesel pr. år (( KWh x 0,185 kg x 100)/40). Pris på MDO diesel i dag er ca $ (5,75) pr. tonn. Dette utgjør da en kostnad på NOK pr. år. En batteriferge bruker 1 KWh pr. KWh, og har en utnyttelsesgrad på ca. 85 %. Det blir da et behov for ca KWh pr. år tilført energi (( x100)/85). Pris for dette blir 1,2 mil NOK pr. år (hentet fra NEAS). 8

10 Mannskapsutgiftene baserer seg på en 4-skiftsordning med 4 mann på skift og er i utgangspunktet antatt lik (konservativt) for dieselferge og batteriferge. En redusert bemanning forventes på batteriferge prosjektet når regelverk m.m. er utformet, bl.a. behov for maskinist. 9

11 Forskjellen i driftskostnader pr. år blir da følgende: Scenario 1: Dieselferge Batteriferge Nox avgift Mannskapskostnader Vedlikehold Energikostnader Total Den totale besparelse pr. år vil da være NOK. Vi kan spare 1 mann pr. skift, dvs NOK ved sannsynlige nye bemanningsregler for batterifergedrift (maskinist). Kapitalkostnader Utgangspunktet for beregning av kapitalkostnadene, er de årlige kapitalkostnadene som følger samme modell som Møreforsking har brukt (se vedlegg). Basert på byggekostnader vi har fått fra verft, vil CAPEX for en 50 pbe-ferge med batteridrift bygget i Norge, være 125 Mnok. Tilsvarende byggekostnader for en dieseldrevet ferge vil være 130 Mnok. Ved eventuell bygging i utlandet vil prisen kunne reduseres med ca. 12 %. Årlig kapitalkostnad basert på bygging av batteriferge vil være 4 Mnok, med antatt levetid 30 år, kalkulasjonsrente 5 %, skrapverdi 13 % av byggekostnad og avskrivningssats 7 % (ref. Møreforsking). I tillegg er det forutsatt at 45 % av byggekostnad kommer som tilskudd fra finansieringsinstitusjoner, Innovasjon Norge mv. De årlige kostnadene vil bli: Dieselferge Batteriferge Driftsutgifter Kapitalutgifter Årlige kostnader Basert på trafikkinntektene fra rapporten til Møreforsking på 4,6 Mnok vil dette gi: Dieselferge Batteriferge Inntekter * * Årlige kostnader Årlig tilskudd * Inntektstall tatt fra Møreforsking sin rapport (vedlegg) fra september

12 Tilleggsinvesteringer på kai knyttet til ladestasjon Personell Materiell Eksternt 22 kv luftlinje Deles 50% Nettstasjoner kV jordkabler Kiosk Buhaug 25 % Kiosk Fergekai Transformator Sum Neas 66937, , Sum Fergeselskap , , Adm. paslag matr. 25 % Adm. paslag entrep. 10 % Kostnad prosjektering Kostnad Fergeselskap Kostnad Neas Totalkostnad prosjekt Utfordringer i forprosjektet De eneste utfordringene vi har hatt i forprosjektet, er manglende regelverk og myndighetskrav. Dette gjelde både krav til godkjenning av batteridrevet ferge og krav til ladestasjon på land. 11

13 Forprosjektets organisering Forprosjektets finansiering Transnova ,- AGR Marine Engineering AS ,- Sør-Trøndelag fylkeskommune ,- Møre og Romsdal fylkeskommune ,- Midt-Norsk Fergeallianse AS ,- Totalt ,- 12

14 Oppsummering av erfaringer og anbefalinger til videre tiltak Arbeidet med dette prosjektet har gitt en innsikt i at den teknologiske utviklingen av batterier er akselererende. Transportsektoren på land er driver i denne utviklingen. Med økt bruk av batteriteknologi, vil kostnadene med anvendelse av teknologien bli sterkt fallende. Fokus på utslipp av karbon til atmosfæren vil sannsynligvis drive kostnadene med bruk av fosil energi opp, og dermed øke fordelene med å anvende batteriteknologien i sjøveis transport i fremtiden. Å høste erfaring tidlig, samt å kunne bidra til denne utviklingen med å realisere et slikt fergeprosjekt, vil være et viktig bidrag. Samlet vil en omlegging av driftsformen av ferger bidra betydelig til at Norge som nasjon når sine nasjonale mål med utslippsreduksjon. Veien videre Følgende oppgaver må prioriteres: Få fergeforbindelsen Aure Hitra inn på Regional transportplan for Midt-Norge Etablere et eierselskap (AS) som kvalifiserer til maksimale tilskudd. Få etablert en finasieringsplan for fergen. Få priset prosjektet av verft med bindene priser. Etablere byggekontrakt. Etablere avtale med byggeoppfølging og drift av eierselskap. Overnevnte aktiviteter burde være mulig å gjennomføre i løpet av

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer Hordaland Fylkeskommune Rapportnr./DNV Referansenr.: / 13FB1SB-7 Rev., 2011-10-20 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014 14/33 Kommunestyret 17.06.2014 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 19.05.2014 Referanse: 11926/2014 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas EPC - fase 2 - status sykehjemmet Saksnr Utvalg Møtedato 14/31 Formannskapet 16.06.2014

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE Beregnet til Biokraft AS Dokument type Rapport Dato Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDT-NORGE MARKEDSSTUDIE Revisjon Sluttrapport til Transnova Dato 02-07-2014

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av fornybar energi av Edmund Tolo Jan-Fredrik Paulsen Morten Berhovde Og Sammenstilling av forenkla livsløpsvurdering av ferjer Av Stein Malkenes

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer