SLUTTRAPPORT. for. «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK),

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT. for. «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK),"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT for «Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse» (SSK), Helse Bergen HF Psykiatrisk divisjon Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) April 2014 Ingvar Kjetil Lysne psykologspesialist Prosjektleder 1

2 Innhold PROSJEKTOVERSIKT s.3 - Prosjektets tittel - Prosjektets hensikt - Prosjektets varighet - Prosjektleder - Prosjekt eier - Formelt styringsgrunnlag - Ansatte v/bup-sentrum som har jobbet i prosjektet BAKGRUNN s.3 - Status i faget ved prosjektstart; internasjonale og nasjonale føringer MÅL s.6 - Opprinnelige mål - Hvorfor satsing på et bredt spekter av mål parallelt? - Endring av prosjektets hovedmål fra 2010 ORGANISERING, RESSURSSITUASJON OG ARBEIDSFOKUS GJENNOM PROSJEKTPERIODEN s.9 - Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i oppstartfasen - Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i sluttfasen (2012) - Andel av stillingsressurser brukt på ulike aktiviteter - Generelle kommentarer til ressurssituasjonen i prosjektet FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTFORDRING I PROSJEKTET s.13 - Status i kunnskap om diagnostikk av mentale helseproblemer hos de yngste og prosjektets håndtering av utfordringer i forhold til denne kunnskapen BARNA OG GRAVIDE SOM HAR FÅTT ET TILBUD I SPED OG SMÅBARNSTEAMET V/BUP-SENTRUM I PERIODEN s.19 - Karakteristika v/klientgruppen sett ut fra tallmateriale - Karakteristika v/klientgruppen; generelt inntrykk (ikke tallbasert) SENTRALE OPPGAVER I PROSJEKTET s.26 - Arbeidsformer som har vært særlig utprøvd/pilotert - Konkrete utrednings- og kartleggingsverktøy vi har opparbeidet kunnskap om - Konkrete behandlingstilnærminger/-metoder vi hadde og har opparbeidet kunnskap om - Kompetanseheving - Det direkte kliniske arbeidet i prosjektet AVSLUTTENDE KOMMENTARER s.36 REFERANSER s.39 2

3 POSJEKTOVERSIKT Prosjektets tittel: "Prosjekt etablering av sped- og småbarns kompetanse" (SSK). I første fase høsten 2007 til januar 2010 het prosjektet: «Prosjekt etablering av Sped- og småbarns team» (SST). Prosjektets hensikt: Utvikle, organisere og etablere kompetanse og utprøving av klinisk praksis i PBU i Helse Bergen på arbeidsfeltet: «Tidlig innsats til utsatte sped- og små barn i alderen 0-3 år (opp til 4 år) og deres familier i alvorlig risiko når det gjelder utvikling og psykisk helse». Målgruppen inkluderte gravide i alvorlig risiko mtp. arbeid med det psykologiske svangerskapet samt tidlig samspill og tilknytning etter fødsel. Prosjektets varighet: Prosjektet startet høsten 2007 og ble avsluttet Prosjektleder: Psykologspesialist Anne Gunn Tingvold (aug tom. des. 2009). Psykologspesialist Ingvar Kjetil Lysne (jan til okt. 2012). Prosjekt eier: Avdelingssjef for avdeling poliklinikk (PBU). Formelt styringsgrunnlag: Prosjektdirektiv versjon 1.0 godkjent var formelt styringsgrunnlag frem til Fra ble grunnlaget supplert med referat fra styringsgruppemøte , som bl.a. vedtok nytt hovedmål og navn på prosjektet. Ansatte v/bup-sentrum som har jobbet i prosjektet: Anne Gunn Tingvold, psykologspesialist (hele prosjektperioden). Ingvar Kjetil Lysne, psykologspesialist (hele prosjektperioden). Elisabeth Kielland Knudtsen, spesialpedagog, (hele prosjektperioden). Jorunn Elisabeth Halvorsen, sosionom/klinisk sosionom og Cand.Polit.. Aslaug Kristine Vøllestad, sosionom. Bente Øen, spesialpedagog. BAKGRUNN Økt satsing på utvikling av tilbud til sped- og småbarn 0-3 år (opp til 4 år) i PBU var begrunnet i flere forhold. Prosjektdirektivet fremhevet følgende: I bestillerdokument fra 2004 «Regional opptrappingsplan for psykisk helse» forutsatte Helse Vest RHF at minst 20% av barn som gis tilbud skulle være i aldersgruppen 0-6 år (Helse Vest, 2004). Antall henviste barn i aldersgruppen var vesentlig lavere. De som ble behandlet lå i gruppens i øvre alderssjikt. Barn i gruppen 0-3 år ble nesten ikke henvist til PBU. Fra sentralt hold var tidlig intervensjon faglig og politisk ønsket. Tidligere tilbud i PBU (Dagpost for førskolebarn) var avviklet med mål om å etablere et alternativ poliklinisk tilbud som kunne nå 3

4 flere barn gjennom andre arbeidsformer. Det var behov for å utvikle sentralisert spisskompetanse på fagområdet som kunne ivareta behov på tvers av poliklinikkene og andre enheter i PBU, samt sørge for kompetanseoverføring til 1.linjen. Status i faget ved prosjektstart; internasjonale og nasjonale føringer Sped- og små barns psykiske helse var etablert som eget fagområde og spesifikt klinisk felt 1. Det forelå en omfattende og solid teoretisk, klinisk og empirisk litteratur på fagfeltet. Den faglige og praktiske utformingen av prosjektet tok utgangspunkt i denne litteraturen. Betydelig kunnskap om faktorer som påvirker utviklingen i sped- og småbarnsalderen og om betydningen av tidlig utvikling og tidlig psykisk helse for individets senere utvikling og psykiske helse, var dokumentert i forskning gjennom de siste 30 år. Kunnskapen hadde økt mye siste tiår. Det forelå derfor betydelig klinisk relevant kunnskap om faktorer som kan lede til god utvikling og psykisk helse eller motsatt til alvorlige utviklingsmessige og psykiske vansker eller forstyrrelser (Zeanah, 1993; 2000; 2009; DelCarmen-Wiggins & Carter, 2004; Mares, Newman, Warren, 2005; Papousek, 2008; Sameroff, McDonough & Rosenblum, 2004; Lieberman & VanHorn, 2008; Brodèn, 2004, Bergum Hansen og Jacobsen, 2008). Det var faglig akseptert at signaler og symptomer på sosiale, emosjonelle og atferdsmessige problemer er identifiserbare i spedbarnsalderen. Det var også vist at problemer i spedbarnstiden kan være forløpere for en klinisk diagnose på et senere tidspunkt (DelCarmen, Wiggins & Carter, 2004; Carter, Briggs-Gowan & Davis, 2004; Guedeney, 1997; DeGangi, Breinbauer, Dousard, Porges & Greenspan, 2000; Mathiesen et al., 2007). Initiativ for å utvikle og prøve ut barnepsykiatrisk nosologisk diagnostikk tilpasset de aller minste barna var påbegynt (Zeanah1993;2000;2009; Northcutt & McCarroll, 2014; Zero to three 1994, 2005; Scheeringa et al. 2002, Task Force on research Diagnostic Criteria: Infancy and Preschool, 2003, ref. i Egger & Emde, 2011). Foreløpige studier på området og gryende epidemiologisk forskning tydet på at forekomst av psykiske vansker og forstyrrelser var like høy i den yngste aldersgruppen som hos eldre barn, og at det var påvist relativt høy stabilitet over tid når det gjelder noen vansker hos barn som senere blir diagnostisert (DelCarmen Wiggins & Carter, 2004; Carter, Briggs-Gowan & Davis, 2004; Skovgaard et al., 2007; Skovgaard, 2010). Samtidig var det dokumentasjon for at symptomer hos barn i svært tidlig alder også er ustabile og således en svak prediktor for senere utviklingsvansker og psykiske vansker/forstyrrelser. Ytre risikofaktorer var derimot vist å gi sterkere prediksjon (Holte, 2009). Litteraturen og praktisk klinisk erfaring hadde slått fast at barnets fungering og utvikling må forstås i sammenheng med det nære samspillet, relasjonen og tilknytningen til sine nærmeste omsorgsgiver(e) (Bergum Hansen & Jacobsen, 2008). Betydningen av kvaliteten i tidlig relasjon og samspill for spedbarns sosio-emosjonelle utvikling, utviklingen av hjernen og den psykiske helsen var påvist. Forskning og klinisk erfaring hadde også argumentert frem at tegn 1 Fagfeltet har egen verdensorganisasjon etablert på 1980 tallet (World Association for Infant Mental Health). Organisasjonen har arrangert jevnlige verdenskongresser, gitt ut et anerkjent fagtidsskrift siden 1980 tallet (Infant Mental Helath Journal) og publiserte en fire binds håndbok i sped- og små barns psykiske helse i utgave av Charles Zeanah sin håndbok i sped- og små barns psykiske helse kom ut i 2009 (første utgave kom i 1993). Senere år er det utgitt et økende antall bøker på fagområdet (se for eksempel: Moe, Slinning & Hansen, 2010; Brandtzæg, Smith & Torsteinson, 2011; Lester og Sparrow, 2010; Osofsky, 2011; Brandt, Perry, Seligman & Tronick, 2014; Powell, Copper, Hoffmann & Marvin, 2014). 4

5 og symptomer på utilfredsstillende kvalitet i det tidlige samspillet og relasjon måtte gis primær status i vurdering av risiko, psykisk helse og lidelse hos de minste (Sameroff & Emde, 1989; Sameroff & Fiese, 2000; Sameroff, McDonough & Rosenblum, 2004; Liebermann & Van Horn, 2008). Kunnskapen resulterte i at relasjonsvurdering ( relasjonsdiagnostikk ) var tatt inn som eget område (egen akse) i det alderstilpassede diagnosesystemet for små barn DC:0-3/DC:03R (Zero to Three, 1994; 2005). Kvaliteten på tilknytningen og dens betydning for individets sosio- emosjonelle utvikling, utviklingen av hjernen og psykisk helse var også betydelig dokumentert og påpekt, i tillegg til betydning for andre områder av utvikling (Bergum Hansen & Jacobsen, 2008; Cassidy & Shaver, 2009). Et nødvendig faglig premiss for prosjektet ble følgelig at spedbarnet og dets nære omsorgspersoner vanskelig kan forstås uavhengig av hverandre, og at barnets fungering og utviklingsmuligheter må betraktes innenfor rammer av samspill, tilknytning, utvikling, gjensidig regulering og transaksjonsforståelse (Sameroff, McDonough, & Rosenblum, 2004). Kunnskapen har siden blitt videreutviklet gjennom forskning og klinisk virksomhet. Faglige premiss prosjektet har bygget på er dermed styrket, og fremtidig innsats bør inkludere denne kunnskapen (Zeanah, 2009; Lester & Sparrow, 2010; Luby, 2006; Tyano, Keren, Herrman & Cox, 2010; Moe, Slinning & Hansen, 2010; Cassidy & Shaver, 2009, Baradon, 2010; Torsteinson, Brantzæg & Smith, 2012; Powell, Cooper, Hoffmann & Marvin, 2014; Brandt, Perry, Seligman & Tronick, 2014; Braarud & Nordanger, 2011; Reyes & Lieberman, 2012; Osofsky, 2011) Til tross for at fagområdet var ungt, forelå nødvendig og tilstrekkelig kunnskap til å legitimere og peke ut en farbar retning for et faglig forsvarlig tjenestetilbud til de minste barna innen spesialistområdet av psykisk helsevern for barn og unge. Kunnskapen egnet seg også til å vise vei i forhold til å kunne avveie hvem som kan ha behov for utredning og behandling på spesialisthelsetjenestenivå. Dette gjaldt både henvisning for hjelpe i forhold til alvorlig risiko for skadelig utvikling og/eller alvorlige psykiske helseproblemer, og i forhold til utviklingsvansker og/eller psykiske helseproblemer som allerede var oppstått. Flere BUPklinikker i Norge hadde erkjent dette og hadde utviklet betydelig praksis på fagområdet over mange år, noen i mer enn 15 år. Satsingen i prosjektet fant utvidet støtte i Helsedirektoratets Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (Helsedirektoratet, 2008). Veilederen fremhevet sped- og små barn som en gruppe det skulle være økt fokus på inne psykisk helsevern. Særtrekk i arbeid med klientgruppen samt utfordringer og anbefalinger for praksis i spesialisthelsetjenesten ble skissert. Helsedirektoratet meldte gjennom dette at det forelå tilstrekkelig faglig og helseforvaltningsmessig grunnlag å bygge faglig forsvarlig praksis på for de minste barna i spesialisthelsetjenesten. I 2009 ble dette poenget ytterligere slått fast ved at sped- og småbarn og større førskolebarn fikk sine rettigheter til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten tydeliggjort gjennom veiledertabellen til prioriteringsveileder for psykisk helsevern for barn og unge (Helsedirektoratet, 2009a; 2009b). Sped- og småbarn og førskolebarn ble inkludert som kategori i listen over aktuelle tilstander og kliniske bilder gjennom kategorien «Alvorlig bekymring for barn under 6 år» (ibid). Forut for dette hadde sentrale myndigheter sendt et tydelig signal om fagområdets betydning, legitimitet og nødvendige posisjonen innen psykisk helsevernarbeid i Norge på alle nivå, gjennom å opprette Nasjonalt kompetansenettverket for sped- og små barns psykiske helse i 5

6 2006. Nettverket ble tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør, med knutepunktfunksjoner ved de tre andre regionale kunnskapssentrene (RKBU Vest, RKBU Midt, RKBU Nord). Målsettingen var å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer sped- og små barns psykiske helse. 2 Nettverket fikk tidlig i oppdrag fra den gang Sosial- og helsedirektoratet å foreta en kartlegging av systematiske tiltak for sped- og småbarn i risikofamilier. Oppdraget var et ledd i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse fra Arbeidet sprang altså ut av offentlige utredninger og dokumenter som hadde understreket at det skulle satses på tidlig forebygging og intervensjon i forhold til de mest risikoutsatte og belastede sped- og småbarna. Arbeidet resulterte i rapporten: Sped- og små barn i risiko, - en kunnskapsstatus (Bergum Hansen & Jacobsen, 2008). Innholdet i rapporten støttet opp under strategiene som var meislet ut i form av mål og faglig plattform i prosjektet, og ble lagt til grunn i kunnskapsbasen. Informasjon fra klinisk virksomhet, utprøving og prosjekt med sped- og småbarn i BUP i Norge ble også lagt til grunn for utviklingen av prosjektet. Informasjonen tilkom gjennom rapporter (Haaland, 2005; Larsson & Heimann, 2006) og dagsbesøk til sped- og småbarnsteamene v/nic Wahl og Drammen BUP. Nær kontakt med sentrale fagpersoner bak utvikling og drift av sped- og småbarnsatsingen i Helse Førde var også av stor betydning. To forskningsarbeid av Braarud (Braarud 2006; 2007) i regi av psykisk helsevern for barn og unge, seksjon poliklinikk i Helse Bergen var spesielt betydningsfulle for hvordan prosjektet ble utformet. Arbeidene var del av et kartleggingsprosjekt for å få oversikt over eksisterende kompetanse og kunnskap på tidlig identifisering av problemer og iverksetting av tiltak, samt behov eller ønske om kompetanseutvikling i forhold til kartleggingsmetoder og tilstandsbilder som er mest relevant for barn i alderen 0-6 år. Oppsummert viste undersøkelsene behov for mer kompetanse på tema som omhandlet sped-og småbarns psykiske helse. Dette inkluderte identifisering av spesifikke problemer hos barnet særlig relevant for målgruppen i prosjektet, identifisering av risikoforhold i barnets omsorgsmiljø, samt behov for heving av handlingskompetanse i forhold til å oppdage vansker, kommunisere med foreldre om vanskene og avhjelpe vanskene. Undersøkelsen bidro til at prosjektet kunne utvikles med basis i empiri om status i kunnskap og praktiske ferdigheter på fagfeltet i representative deler av 1. linjen i PBU sitt opptaksområde. Funnene fra undersøkelsene ble i tillegg anvendt av den gang RBUP-Vest som grunnlag for målretting av deres tilbud om kompetanseheving til 1. linjen parallelt med den tidlige satsingen i SSK (Braarud, personlig kommunikasjon, Juni, 2013). Resultatene var av stor betydning for at prosjektet valgte å satse på et samtidig sett av brede målsettinger. MÅL Opprinnelige mål Opprinnelige objektmål i prosjektet var i følge direktivet å få etablert; «Et høykompetansetilbud innen PBU på utredning og behandling av utsatte sped- og småbarn (0-3 år) og deres familier, som er i alvorlig risiko for skadelig utvikling og/eller utvikling av alvorlige psykiske helseproblemer, samt sped- og småbarn som viser en skadelig utvikling 2 Det henvises til nettverkets hjemmeside for utfyllende informasjon om bakgrunn og aktivitet i nettverket: 6

7 og/eller psykiske helseproblemer.» Det skulle også utvikles kompetanse og arbeidsmodeller i forhold til gravide i særlig risiko med fokus på arbeid i forhold til det psykologiske svangerskapet (relasjonen til barnet i magen/det kommende barnet, (Brodén, 2004) og støtte til godt tidlig samspill og tilknytning etter fødsel. Sluttmål var at et team skulle være etablert med tilstrekkelige ressurser til at enheten kunne fungere som sentralisert spisskompetanse på utredning og behandling av klientgruppen, samt var gitt ressurser og organisatorisk tilknytning som ville sikre at enheten kunne ivareta sine enhetsovergripende funksjoner. Dette målet ble endret f.o.m (se nedenfor). Effektmål, prosessmål og delmål i direktivet understreket at prosjektet i tillegg til å heve kompetanse og etablere god organisatorisk tilhørighet og fungering av teamet innad i PBU, skulle bruke vesentlige ressurser på å bistå 1. linjen med kompetanseheving. God kontakt med kompetansesentra som Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU-Vest) (tidligere RBUP Vest) og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse skulle også etableres. Således var det bestemt at direkte klientarbeid og fokus på oppbygging av et klinisk team bare var ett av flere sentrale arbeidsmål i prosjektet. Praktisk klinisk skulle prosjektet jobbe i forhold til ulike typer vansker, men i første omgang ha hovedfokus på arbeid med sped- og små barn med alvorlige relasjons- og tilknytningsproblemer. På sikt skulle fokus utvides til å omfatte andre alvorlige risikosituasjoner og psykiske helseproblemer. Barn med klar mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse skulle tas imot utenfor prosjektet etter som henvisningsrutiner, kompetanse og forløpsrutiner eksisterte og var gode for denne gruppen barn i PBU. Hvorfor satsing på et bredt spekter av mål parallelt? Settet av målsettinger utgjorde en helhetlig og sammenhengende strategi som ikke kunne deles opp. Kunnskapen som var hentet inn ga solid dokumentasjon for at en proaktiv innsats overfor førstelinjen var påkrevd (Braarud, 2006; 2007; Larsson & Heimann, 2006; Bergum Hansen & Jacobsen, 2008). Kunnskapen slo fast at å satse utelukkende på skolering av fagpersoner i PBU til å ta imot, utrede og behandle henviste sped- og småbarn på spisskompetansenivå, høyst sannsynlig ville mislykkes med hensyn til å motta og øke opp antall henvisninger, og derfor bli ressursødende. Det ble også lagt vekt på den grunnleggende helseetisk føring om ikke å bidra til oppdaging av helseproblemer før man kan behandle dem, noe som ledet prosjektet til samtidig å satse både på utvikling av praktisk klinisk spisskompetanse internt og utadrettet virksomhet på systemnivå. For å lykkes med grunnleggende målsettinger i prosjektet vurderte vi at den proaktive innsatsen måtte inneholde spisskompetanse på fagfeltet kombinert med solid kompetanse på å utvikle gode samarbeids- og samhandlingsformer med viktige aktører i 1. linjen. Dette var nødvendig for å få henvist barn og øke henvisningsraten. Internasjonal kunnskap, nasjonal kunnskap og lokal kunnskap ga klare holdepunkt for at kompetansenivået på å oppdage og avhjelpe psykiske helseproblemer og risiko for alvorlige vansker hos de minste var skrinn i 1. linjen. Oppsummert ble følgende punkter fremhevet som satsingsområder: 1) Tiltak som kunne heve kompetansen i 1. linjen i form av tilbud om relevante kurs og veiledning/konsultasjon på konkrete kliniske saker 7

8 2) Etablere lave terskler for samhandling og drøfting omkring små barn i risiko som 1. linjen var alvorlig bekymret for, inkludert spørsmål om henvisning og mulighet for å møte foresatte/familier sammen med 1. linjen 1-3 ganger før det ble tatt stilling til henvisning 3) Bygge opp en klinisk drift som kunne ta imot henvisninger og yte forsvarlig utredning og behandling som klientfamilier og 1. linjen kunne erfare som god, virksom og tilpasset deres ønsker og mål 4) Kompetanseheving både på grunnivå og spissnivå for fagpersonene i prosjektet og andre aktuelle fagpersoner i PBU 5) Etablere konsultasjon/faglig støtte til ansatte i prosjektet fra avdeling/personal med spesialkompetanse på tidlig nevroutviklingspsykologi og nevropsykiatri (dvs. fra fellesfaglige tjenester i PBU). Faglige medarbeidere i satsingen på sped- og små ved NicWahls institutt hadde fremhevet dette som betydningsfullt element i en slik satsing Innsats for å komme i god dialog og gode samarbeidsformer med 1. linjen for i det hele tatt å få henvisninger og få til fungerende henvisningsprosesser var ressurskrevende; Nye arenaer og former for samhandling skulle utvikles og prøves ut i samarbeid med 1. linjen. Det var også fordyrende med en prosjektmålsettingen om at det kliniske tilbudet skulle utvikles som et høykompetansetilbud. I tillegg fantes nødvendig opplærings- og veiledningstilbud til de ansatte i prosjektet i all hovedsak utenfor Bergensområdet. En annen ressurskrevende side ved prosjektet var å organisere og stimulere til arrangering av nødvendige opplæringstiltak og kurs av høy kvalitet for andre i PBU og 1. linjen. Prosjektet stod altså med store arbeidsmessige utfordringer. Satsingen var ambisiøs og ressurskrevende i forhold til tid og økonomi. En slik mangefasettert satsing ville kreve betydelige resurser samtidig som inntjeningen måtte forventes å bli betydelig lavere enn for arbeid med klientgrupper som allerede var godt etablert i PBU, i 1. linjen og i samhandlingen mellom tjenestenivåene. Dette var ikke tilfelle for gruppen sped- og små og gravide. Endring av prosjektets hovedmål fra 2010 Styringsgruppen til prosjektet vedtok følgende endring i hovedmål for prosjektet f.o.m : «Prosjektet skal bidra til en desentralisert kompetanseoppbygging av fagfeltet sped- og små barns psykiske helse i PBU, dvs; til at nødvendig kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå skal bygges opp og etableres i alle poliklinikkene og aktuelle enhetsovergripende spesialteam/enheter». Vedtaket ble nedfelt i referat fra møte i styringsgruppen Møtet vedtok også at prosjektets tittel skulle endres til SSK, en tittel som ville harmonere med nytt overordnete arbeidsmål. Målgruppen ble ikke endret. Endringen betydde at overordnet mål (opprinnelig sluttmål) ikke lenger skulle være å bygge opp et solid sentralt og enhetsovergripende klinisk team. Overordnet mål ble endret til at teoretisk og praktisk klinisk handlingskompetanse på fagområdet sped-og små barns psykiske helse skulle etableres i alle seksjonene i avdeling poliklinikk i PBU. Prosjektet oppgave var å stimulere til en slik utvikling. Den praktisk kliniske aktiviteten i sped- og småbarnsteamet ved BUP-Sentrum skulle imidlertid fortsatt være del av prosjektet. Hensikten var å sikre kontinuitet og volum på erfaring med praktisk klinisk arbeid i saker i PBU gjennom prosjektperioden samtidig med at aktivitet bygget seg opp i alle poliklinikkene. Prosjektet skulle tilby poliklinikkene tilpassede støttefunksjoner til der den enkelte poliklinikk var kommet i sin utvikling av aktivitet og tilbud 3. 3 Bakgrunnen for endring av hovedmål fremgår bl.a. av dokumentet Saksgrunnlag til styringsgruppemøte des. 2009, og revidert internt arbeidsdokument Vedrørende organisering innad i PBU når det gjelder arbeid med sped- og små til møte i styringsgruppen , sendt medlemmene i styringsgruppen etter møtet. 8

9 Nytt sluttmål ble ikke formulert ut over tekstdelen i referatet fra møtet Bakgrunnen var at møtet vedtok at det ikke skulle utarbeides revidert prosjektdirektiv, og det ble vedtatt at det i fortsettelsen skulle utvikles styringsdokumenter for arbeid med sped- og små og gravide i PBU innordnet ordinær driftsdokumentasjon. Dette arbeidet ble ikke utført fordi styringsgruppen i møte avgjorde at ordningene som var etablert gjennom 2010 for styring og drift av prosjektet i form av årlig fremdriftsplan og aktivitetslogg ivaretok nødvendig god styringsfunksjon. PBU skulle sannsynligvis også inn i en evalueringsfase. Følgende opprinnelige effektmål ble ikke endret av at prosjektets objektmål og sluttmål ble endret: Økt kompetanse på utredning og behandling av sped- og småbarn (0-3 år), Økt utrednings- og behandlingsvolum sammenlignet med tidligere tilbud i forhold til ressursbruk og Kompetanseoverføring til andre enheter i PBU og til barnefaglige tjenester i 1. Linje. Endringene førte til at følgende effektmål ikke lenger var aktuelt; Sped- og småbarnsteam som bindeledd mot andre spesialteam i PBU. Men Tydelig ansvarsplassering for utvikling av tilbud og tjenester til sped- og småbarn i PBU var også et viktig effektmål. Fra Januar 2010 dreide innsatsen i prosjektet slik at det harmonerte med ansvarsplasseringen som fremgikk av formuleringen av nytt objekt- og sluttmål. ORGANISERING, RESSURSSITUASJON OG ARBEIDSFOKUS GJENNOM PROSJEKTPERIODEN Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i oppstartfasen. Prosjektet startet høsten 2007 etter mindre forarbeider våren 2007 og deltagelse i referansegruppen for nevnte forprosjekt til Braarud. Forarbeidene omfattet etablering av kunnskapsgrunnlag, planlegging og utvikling av styringsgrunnlag og utvikling av faglig plattform, slik det er beskrevet foran i rapporten. Høsten 2007 ble deler av fire stillinger ved BUP-sentrum (totalt ca. 20% stilling) brukt til å videreføre dette arbeidet. Samtidig ble prosjektet organisatorisk plassert inn under sped- og småbarnsteamet i BUP-sentrum som ble opprettet høsten Fra januar 2008 gikk større deler av de fire stillingene inn i teamet/prosjektet, samtidig med innflytting i nye lokaler som BUP-sentrum hadde behov for. I februar 2008 ble prosjektdirektivet godkjent, og i mars arrangerte prosjektet åpningsseminaret Status i feltet sped- og små barns psykiske helse nasjonalt og internasjonalt ved leder for spedbarnsnettverket Marit Bergum Hansen. Seminaret rettet seg mot 1. og 2. linjetjenester og over 70 personer deltok. I løpet av våren ble litt under fire hele stillingsressurser lagt inn i prosjektet. Full etablering og drift av teamet og prosjektet i sin helhet kom gradvis på plass gjennom resten av Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i I perioden 2008 til 2012 lå stillingsressursen i teamet/prosjektet varierende på mellom 3 og 4 hele stillingsprosenter fordelt på fire fagstillinger. En tid ut i prosjektet tilkom avgrenset merkantil ressurs. Stillingene har vært besatt av to psykologspesialister, sosionom/klinisk sosionom og spesialpedagog. I en kort periode var en ekstra pedagog tilknyttet prosjektet. Sosionomstillingen har vært besatt av to ulike fagpersoner gjennom prosjektperioden. 9

10 Psykologspesialistene har hatt funksjon som team- og prosjektleder. Nødvendig lege/barnepsykiaterfunksjon måtte hentes fra legeressursen i BUP-sentrum, som var begrenset. Dette betød i praksis lite legeressurs de første to årene og derfor begrenset mulighet for å prøve ut fungering av et fullverdig team. I løpet av prosjektperioden skiftet BUPsentrum leder en gang og det var tre ulike fagpersoner i prosjekteierrollen. I 2009 fortsatte en del arbeid knyttet til å ferdigstille/tilpasse lokalene, utvikle faglig plattform, etablere teamet og få system og oversikt over de ulike aktivitetene teamet/prosjektet skulle drive. Samtidig var betydelig klinisk drift og aktiviteten i den ikke kliniske delen av prosjektet godt i gang. Prosjektet besøkte også alle BUP-seksjonene for å informere. Rester av arbeidsoppgaver i forhold tidligere og eldre klienter tok gradvis mindre av ressursen til de to psykologene i 2009 til Det vises til Fremdriftsplanene for 2010 og 2011 for oversikt over aktiviteten i prosjektet/teamet de to årene med mest stabil og oppegående drift. Gjennom disse to årene var den kliniske delen av prosjektet mer på plass og det var etablert et tydeligere organisatorisk skille til den ikke-kliniske delen av prosjektet ved at teamleder- og prosjektleder rollen ble fordelt på de to psykologene og ikke plassert i en og samme rolle som før. Gjennom 2009 gikk en betydelig ressurs med til forberedelser i forhold til at hovedmål skulle endres i prosjektet fra Arbeid med dette startet allerede i februar 2009 og forberedelser ble vedtatt i styringsgruppemøte Plan for forberedelsesarbeidet ble dokumentert i revidert internt arbeidsnotat til møte i styringsgruppen Arbeidet handlet bl.a. om informasjon og møter med BUP-lederne, samarbeid med RKBU- Vest og spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør om utforming av undervisningsrekke for ansatte i PBU og Bufetat gjennom 2010 og samarbeid med nettverket om å få deres årlige DC:0-3R seminarer med Jean Thomas til Bergen høsten Informasjon og dialog med BUP-lederne tok prosjekteier (avdelingssjef for avdeling poliklinikk) seg av. Prosjektleder bisto gjennom å sende ut tre nyhetsbrev til seksjonslederne (15.06., & ) og etablere en faglig nettverksgruppe for arbeid med sped- og små barn i PBU for fagpersoner seksjonslederne hadde valgt skulle skolere seg og sitte i en slik gruppe. Innsatsen resulterte i at flere fagpersoner i PBU fikk tre dagers introduksjon til DC:0-3R, og mange gjennomførte undervisningsrekken Sped- og små barns psykiske helse for behandlere i BUP og BUFETAT ved RKBU Vest over 9 dager i 2010 (http://www.rbup.no/cms/cmsmm.nsf/lupgraphics/nyhetsbrev_desember_2009.pdf/$file/nyhetsbrev_dese mber_2009.pdf). Nettverksgruppen startet samtidig opp Prosjektet arrangerte noen halvdagssamlinger for gruppen gjennom Hensikten var å støtte de ansatte gjennom konsultasjon/veiledning på klinisk arbeid, mulighet for drøfting av annet relatert arbeid, faglig oppdatering og faglig felleskap og inspirasjoner med andre kolleger i PBU som skulle jobbe med de minste. BUP-Fana, BUP-Ytrebygda, BUP-Fjell, BUP-Åsane og BUP-Sentrum hadde deltagere i nettverket. Noen ansatte ved BUP-Voss og Betanien BUP deltok også. Gruppen hadde totalt 17 medlemmer. Prosjektet hadde fått til at undervisningsrekken som gikk over 9 dager skulle gi faglige perspektiv, kunnskap og metoder for klinisk arbeid med sped- og små barn som også var anvendbar for aldersgrupper over 4 år. Hensynet var at ressursbruken ikke skulle bli bortkastet om ikke henvisningsraten for de minste økte i poliklinikkene. Nettverksgruppen ble avviklet våren Beslutningen ble tatt av Prosjekteier i samråd med prosjektleder i løpet av våren 2011 etter drøftinger gjennom siste del av Ressursen ble 10

11 senere overført til etablering og drift av nettverksgruppe for fagpersoner i PBU som våren 2011 tok opplæring i Circle of Security Parenting DVD (COS-P- DVD) (se nedenfor). Bakgrunnen for nedleggelsen var at henvisningsraten ikke økte i de andre poliklinikkene, og 1. linjen søkte lite konsultasjon hos BUP-ene i forhold til de aller minste. Denne situasjonen ledet også til at deltakerne i nettverksmøtet begynte å uttrykke frustrasjon over situasjonen i møtene på måter som kunne bli destruktivt for PBU som organisasjon. Dette var en potensiell alvorlig vending som prosjekteier og prosjektleder sammen tok tak for å snu og fikk snudd i møtene. I seksjonledermøtet ønsket seksjonsledergruppen at prosjektets samarbeid med de andre seksjonene skulle styrkes gjennom sterkere lokal ledelsesforankring av arbeidet i prosjektet (jmfr. referat fra møtet). Prosjekteier bestemte at prosjekteier skulle stå sentralt i en slik prosess framover og bistå prosjektleder i arbeidet med å få til en slik ønsket styrking. Prosjektet lyktes dessverre ikke i å få til en slik kontakt og styrking. Det hadde vesentlig betydning for hvordan prosjektet kunne lykkes med å oppnå hovedintensjonene i det nye objekt- og sluttmålet. Organisering, dimensjonering og arbeidsfokus i sluttfasen (2012) utformet styringsgruppen en bestilling til en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til organisering og videre innhold i fagutvikling og klinisk arbeid i forhold til sped- og små i PBU. PBU skulle inn i en evalueringsfase og prosjekteier ønsket at sped- og småbarnssatsingen skulle komme med som en del av dette evalueringsarbeidet. Prosjektet oppfattet at ledelsen hadde besluttet at et tilbud til de aller minste skulle fortsette i PBU, men tas ut av prosjektform og føres inn under vanlig drift. Ledelsen ønsket at dette skulle vurderes av en gruppe fagpersoner som ikke hadde jobbet i prosjektet. Prosjektet skulle lever sluttrapport til denne gruppen. Denne beslutningen ble forandret i dialog med prosjekteier. Prosjektet skulle isteden informere arbeidsgruppen med bakgrunn i konkrete spørsmål de ønsket svar på. Prosjektleder og teamleder informerte gjennom ett møte, e-postutvekslinger og levering av flere skriv til gruppen vårhalvåret Arbeidsgruppens rapport ble levert i mai Den sendte prosjektleder og teamleder en skriftlig redegjørelse til prosjekteier om at arbeidsgruppen var kommet i skade for å forstå grunnleggende sider ved målsetting, drift og organisering av prosjektet annerledes enn ment. Prosjektet søkte midler fra RKBU-Vest for å skrive sluttrapport etter at evalueringsprosessen var ferdig. Prosjektet fikk støtte på kr ,- til skrivingen. Prosjektet ble formelt avsluttet Frem til avslutning vedlikeholdt prosjektet den kliniske aktiviteten i teamet ved BUP Sentrum. og ferdigstilte restarbeid i forhold til kompetanseheving og vedlikeholdsaktivitet. Prosjektet ble avsluttet i tråd med plan, samtidig som ledelsen i PBU besluttet hvordan organisering av utrednings- og behandlingstilbud til de minste i PBU midlertidig skulle videreføres i påvente av senere beslutning om en mer langsiktig organisatorisk plassering og utforming av tilbudet, faget og fagmiljøet i PBU. Beslutningen var at BUP-sentrum inntil videre skulle ivareta tyngdepunktfunksjon for arbeid med sped- og små i PBU. Vedtak fra ledergruppen i PBU lød: Prosjektet går over til vanlig drift i BUP-sentrum (tyngdepunktfunksjon) Ved innflytting i BUSP skal funksjonen bli vurdert plassert enten under Ambulante tjenester eller Spesialpoliklinikk De relativt lave henvisningstallene indikerer foreløpig ingen økning av stillingsressurs Den sentraliserte sped- og småbarnsfunksjonen i BUP-sentrum håndterer henviste saker som sekundærhenvisninger for utredning/behandling. På forespørsel skal de også gi veiledning til medarbeidere i poliklinikkene 11

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten AFI-rapport 8/2013 Knut Fossestøl og Ingebjørg Skarpaas Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten En evaluering Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF www.pwc.no Gjennomgang av virksomheten ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF 3.desember 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Introduksjon... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Mandat... 6 2.3 Prosjektorganisering...

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker IK 2739 HÅNDBOK I DRIFT AV PSYKIATRISKE POLIKLINIKKER ØKT TILGJENGELIGHET FOR BRUKERNE, BEDRE STYRING AV RESSURSENE

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse- og omsorgsministeren for å vurdere hvordan retten til helsehjelp skal styrkes for

Detaljer