Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til leke- og uteoppholdsarealer"

Transkript

1 leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen leke- og uteoppholdser vil sammen med krav til parkering være avgjørende for utnyttelsesgrad og tetthet (antall er/dekar). Dette framgår av tabellene under hvert eksempel. Teknisk etat Arealplanavdelingen

2 Innhold: 1. Pkt leke- og uteoppholdser i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen. 2. Begrunnelse for - og avstandskrav til nær 3. Begrunnelse for bestemmelse om solinnfall 4. Illustrasjoner som viser konsekvensene leke- og uteoppholdser 2

3 1. FRA UTFYLLENDE BETEMMELER TIL KOMMUNEPLANEN. Pkt leke- og uteoppholdser. Miljøverndepartementets gitte rikspolitiske bestemmelser ved kgl. res. av 1. september 1989 om barn og unges interesser, jf. 17-1, legges til grunn når behovet for barns leke- og oppholdser skal vurderes. *Sentrum slik området er definert i kommuneplanens del. Følgende krav gjelder ved utbygging i sentrum*: a) For tomter mindre enn 1,5 daa skal uteoppholds utgjøre minimum 16 % av BRA. b) For tomter på 1,5 daa eller større skal uteoppholds utgjøre minimum 20 % av BRA. c) Min. 50 % av uteoppholdset skal være felles og ligge på terreng/lokk. Felleset skal opparbeides og være egnet for lek og opphold for alle aldersgrupper. Enhver bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdser. Følgende krav gjelder ved utbygging utenfor sentrum*: d) Ved utbygging av 4-mannser, 6-mannser, blokker og lignende bygningstyper skal det avsettes uteoppholds på terreng/ lokk tilsvarende minimum 50 % av BRA. Enhver bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdser. e) Ved utbygging av eneer, rekkehus, tomannser og lignende bygningstyper skal det avsettes uteoppholds på terreng på minimum 80 % pr begrenset til 100 m 2 per. f) Der flere er bygges samtidig kan inntil 50 % av kravet i pkt. d) være på privat del av tomta, resten skal avsettes eller påvises på som er sikret til felleser eller friområder. For mer enn 10 nye er bør ett felles ute for lek og opphold være minimum 350 m 2. For mer enn 25 nye er bør ett felles ute for lek og opphold innen en avstand på leke- og uteoppholdser 3

4 400 m fra ene være minimum 750 m 2. For mer enn 50 er bør ett av uteene for lek og opphold være på minimum 1500 m 2. ved bygging utenfor sentrum*: g) Areal til kan dekkes av kravene i punkt d og e og kommer dermed ikke i tillegg til dette. h) Ved samlet utbygging av 5 eller flere er skal alle er ha tilgang til på minimum 150 m 2 innen 100 m gangavstand. Arealet gis et tillegg på 15 m 2 for hver ut over 5. Etter vurdering kan tillegget helt eller delvis bortfalle for er under 60 m 2. i) Dersom det etter kommunens skjønn er tilgang til planmessig sikret av tilfredsstillende kvalitet innen tilfredsstillende avstand fra ene, kan kommunen helt eller delvis frita fra kravet i h). j) Lekeer over 300 m 2 skal opparbeides med tanke på barn i ulik alder, ikke bare de minste barna. k) Lekeer skal ha trafikksikker atkomst og ikke være skilt fra en med sterkt trafikkert vei eller andre kraftige barrierer. l) Lekeen skal utstyres med fastmonterte benker eller andre sitteer. Lekeet søkes samlet fremfor å deles opp i flere mindre enheter. Lekeer under 300 m 2 skal primært legges til rette for de minste barna og bør inneholde for eksempelvis fantasilek, lek i sand, å huske, å skli, og å klatre. Lekeen bør være skjermet fra fremherskende vindretninger Lekeer bør ha en avstand til er på minst 5 meter. Ved utforming av er bør det legges vekt på å ivareta stedets naturgitte kvaliteter og muligheter, så som topografi og store trær. De naturgitte kvalitetene suppleres med lekeapparater og ev. terrengbearbeiding. Kvalitetskrav til leke- og uteoppholds ved all bygging: m) Ved utbygging utenfor sentrumssonen skal minimum 50 % av leke- og uteoppholds på terreng/lokk være soleksponert ved vår- og høstjevndøgn en gang mellom kl 14:00 og 17:00. leke- og uteoppholdser 4

5 n) Følgende kan ikke medregnes i kravet til leke- og uteoppholdset: - brattere enn 1:3 med mindre det gis en hensiktsmessig opparbeiding for lek og opphold - er med ekvivalent støynivå over 55 db(a) - kjøreer - smalere enn 6 meter. o) Ved planlegging av områder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse. Felles uteoppholds bør gis variert opparbeiding og beplantes. Muligheten til å etablere trær og busker på deler av et skal vurderes. De gunstigst beliggende og mest solfylte ene på bakkeplan/lokk bør avsettes til felles leke- og uteoppholds. Det bør skilles og skjermes fysisk mellom felles-, halvprivate- og private uteer. leke- og uteoppholdser 5

6 2. Begrunnelse for - og avstandskrav til nær Kommuneplanens bestemmelser stiller krav om at det ved utbygging av 5 eller flere er skal opparbeides (nær) på 150 m 2 maksimalt 100 m fra en. Lekeen kan inngå i enes felles og gis et tillegg på 15 m 2 pr. Bakgrunnen for utforming av kravet er som følger: Rundskriv T 2/08 om barn og planlegging har ingen konkrete krav til størrelser eller avstand til ved utbygging. Rundskrivet har imidlertid eksempler på hvordan tilgang til store nok lekeer kan sikres gjennom kommuneplanens bestemmelser. Det er blant annet vist et eksempel på bestemmelse som sier at alle er skal ha tilgang til nær på minimum 200 m 2 maksimum 50 m fra en og kvartals på minimum 1500 m 2 maksimum 150 m fra en. Det er presisert at eksemplet gjelder for små kommuner. I byer og tettsteder der det forutsettes høy tetthet, vil kravene nevnt i første punkt i mange tilfeller være umulig å oppfylle ved dagens ønske om høy utnyttelse. I bykommuner er de nevnte eksemplene på bestemmelser heller ikke forenelige med signalene fra nasjonalt hold om økt tetthet i byer og tettsteder. Et avstandskrav på 50 m til nær vil ved større utbygginger i noen tilfeller føre til at lekeet må deles opp i mindre enheter fremfor å samles i noe større sammenhengende er. Mange små er fremfor noen færre men større er gir ikke nødvendigvis barn og unge bedre muligheter for lek. Hovedargumentet for å øke maksimal avstand til nær er at dette vil muliggjøre større og mer innholdsrike er samtidig som kravene til tetthet i nasjonale og regionale føringer lettere kan ivaretas. Større er vil trekke barn i flere ulike aldre og fra et større område. Dette gir grunnlag for mer variert lek og kan bidra til at barna utvikler er større sosialt nettverk i nærmiljøet. Samtidig er en avstand på 100 m såpass liten at den ligger innenfor barns aksjonsradius med unntak av de minste barna som uansett i stor grad er avhengig av følge fra foreldre eller andre voksne. Eksemplene viser at dersom kravet løses innenfor et enkelt prosjekt, og ikke ved er som er påvist eller avsatt til friområde utenfor prosjektet, vil det i de fleste tilfeller være mindre enn 50 m fra til. Slik forslaget til bestemmelser er utformet medfører det at hoveddelen av et som settes av til felles uteoppholds disponeres til lek. Bestemmelsene sikrer dermed relativt store er til lek. Barns lek prioriteres høyt mens felles til andre gruppers uteopphold prioriteres lavere. Dette er hensiktsmessig da barns lek er krevende og voksne i mindre grad er avhengig av nærmiljøet for fysisk aktivitet mv. leke- og uteoppholdser 6

7 3 Begrunnelse for bestemmelse om solinnfall Bestemmelsen om krav til solinnfall på uteoppholdser har bakgrunn i følgende: Sol på uteoppholdset er generelt viktig for bokvaliteten. Sol på uteoppholds på ettermiddag og tidlig kveld i sommerhalvåret er særlig viktig da det trolig er i denne perioden de fleste har best anledning til og er mest interesserte i å benyttet uteoppholdset. Formålet med bestemmelsen er derfor å sikre tilstrekkelig sol på ettermiddagen/tidlig kveld i sommerhalvårets. I tråd med punktet over hadde Husbanken i mange år en norm for solinnfall som sa at 50 % av uteoppholdset skal være solbelyst ved jevndøgn kl 15:00. Denne normen er brukt som utgangspunkt for bestemmelsen. Ved vårjevndøgn er det vintertid, ved høstjevndøgn er det sommertid. Normen gir derfor i praksis et slingringsmon på 1 time, dvs både sommerstid og vinterstid kan brukes når kravet vurderes. Det er fullt mulig å få ganske gode solforhold på ettermiddag eller kveld samtidig som Husbankens norm ikke er oppfylt. Kravet om 50 % soleksponering kan eksemplevis være oppfylt kl 14 eller kl 16, men ikke kl 15. Å angi en periode på noen timer for når kravet om 50 % soleksponering skal være oppfylt gir større fleksibilitet og gjør det lettere å innfri kravet uten at bokvaliteten nødvendigvis blir dårligere. leke- og uteoppholdser 7

8 4 ILLUSTRASJONER AV KRAV TIL LEKE OG UTEOPPHOLDSAREALER Eksemplene som er vist er skjematiske skisser basert på følgende forutsetninger: Balkonger, overbygde uteer, nødvendige boder, trapper og inngangspartier ligger innenfor huskroppen, bebygget (). er større enn brukset (BRA) for 1. etasje ut fra krav i TEK10 Totalt BRA for ene, tomanns, firemanns, seksmanns og rekkehus er basert på to fulle etasjer. Parkerings/garasje er avsatt med 3 x 6 m = 18m2 per. Manøvrerings for parkering skjer på egen grunn. Garasje skal vises på situasjonsplan selv om den ikke bygges samtidig med en(e). Avstand til nabogrense er vist 4 meter eller minimum halve byggets høyde. Avstand til vei er vist 5 meter for bygg i 2 etasjer eller 2 meter for garasje/parkering. Garasjer under 50 m2 kan eres inntil 1 m fra nabogrense. Større byggegrenser mot vei gir behov for større tomter enn vist i eksemplene. Felleser og private er på bakken er minimum 6 m brede for å kunne regnes med. De skal ha trafikksikker atkomst, ikke være brattere enn 1:3 og ha tilfredsstillende sol og støyforhold. Private uteerbør ligge på syd eller vestsiden av bygget. EKSEMPLER Ene For dobbel garasje på 36 m2 eller mer, må tomtedybden økes med minimum 3m. (Bredden kan da reduseres med en meter totalt tomte 468 m2). En tomt for en ene med bebygget på 96 m2 bør være større enn 468 m2 dersom det skal være til en dobbel garasje samtidig som kravet til leke og uteoppholds skal ivaretas. leke- og uteoppholdser i % ,2 2,3 leke- og uteoppholdser 8

9 Tomanns leke- og uteoppholdser i % ,9 2,9 En tomt for tomanns med bebygget på til sammen ca 160 m2 bør være minimum 684 m2 dersom kravet til leke og uteoppholds og garasje/parkering skal ivaretas. leke- og uteoppholdser 9

10 Rekkehus (3 er) leke- og uteoppholdser i % ,2 3,0 for tre rekkehus med bebygget på til sammen 240 m2 bør være minimum 990 m2 dersom kravet til leke og uteoppholds og garasje/parkering skal ivaretas. Noe av kravet er i eksempelet privat og noe er felles. leke- og uteoppholdser 10

11 Firemanns En firemanns skal ha minimum 50 % av kravet til leke- og uteoppholds som felles på bakken for å ivareta leilighetene i 2 etasje. I eksempelet er felleset >67,5 m2 leke- og uteoppholdser i % ,4 5,1 For en firemanns med bebygget () på til sammen ca 160 m2, bør ikke tomta være mindre enn ca 780 m2 for at det skal være mulig å bygge garasjer til ene og samtidig ivareta kravet til leke og uteoppholds. leke- og uteoppholdser 11

12 Fem eneer For 5 er eller mer skal til være >150 m2. Lekeen kan dekkes av kravet per og kommer ikke i tillegg. leke- og uteoppholdser i % ,6 1,8 Der flere eneer bygges samme kan den enkelte tomta være mindre enn for en enkelt ene fordi andelen av kravet til leke- og ute reduseres med 30 m2 per på privat del (eller 15 m2 for de ene som overstiger 5). Arealet inngår i felles. Samtidig kan det bygges doble garasjer. leke- og uteoppholdser 12

13 Tre tomannser (6 er) leke- og uteoppholdser i % ,2 2,6 For 3 tomannser (6 er) skal til være >165 m2. Lekeen kan dekkes av kravet på maksimum 100 m2 per og kommer ikke i tillegg. Arealkravet totalt dekkes ved at noe er privat og noe er felleser. leke- og uteoppholdser 13

14 Seksmanns (6 er) leke- og uteoppholdser i % ,8 5,8 I eksempelet er hele kravet til leke- og uteoppholds vist som felles fordi det uansett må være større enn 165 m2. Bredden på felleset kan reduseres til 6 m og allikevel være større enn 165 m2 (krav til ). Dybden på private er må imidlertid da økes fra 4 til 6 m for at det skal kunne regnes med og være del av totalkravet. a blir i et slikt tilfelle 1050 m2 og utnyttelsen 38%. Når det er separate leiligheter i 2 etasje er det gunstig at det meste av uteet er felles og at et har en bredde som er mer enn minstekravet slik at også de i 2 etasje kan få glede av et. Ved å øke dybden på uteene på sydsiden av bygget til 6 m samtidig som bredden på felleset beholdes, vil det fortsatt være tomteutnyttelse på over 35 % og mer enn 5 er /daa samtidig som kvaliteten i prosjektet blir høyere. leke- og uteoppholdser 14

15 Tre firemannser (12 er) leke- og uteoppholdser i % ,2 4,8 Eksempelet tilfredsstiller retningslinjene ved at størrelsen på en er mer enn 350 m2. Dersom tomtedybden i tillegg økes med 2 m slik at også det private uteet på sydsiden for ene blir på 6 meter, blir kvaliteten høyere for ene i 1. etasje samtidig som det fortsatt er en utnyttelse på over 30% og mer enn 4,5 er per daa. leke- og uteoppholdser 15

16 Tre lavblokker i 3 etasjer (27 er) leke- og uteoppholdser i % ,3 6,4 I eksempelet må lekeet være minimum 14 m bredt for at retningslinjen om at ett felles bør være større enn 750 m2 skal oppfylles. a kan reduseres med 1 m for hvert av ene på sydsiden av blokkene. Disse ene vil imidlertid da være smalere enn 6 m og blir ikke regnet med som uteoppholds. Det totale uteet vil allikevel være større enn kravet på 918 m2. Med høyere bebyggelse enn 2 etasjer vil det være gunstig med noe avstand til nabo, og det bør gjøres en vurdering for prosjektet totalt sett om hvorvidt det er gunstig med noe private uteer på bakken for leilighetene i 1 etasje framfor et større felles. Dersom parkering legges under terreng/bebyggelsen, vil tomteet kunne reduseres tilsvarende. Ved mer enn tre etasjer, bør parkering ligge under terreng/bebyggelse for å utnytte ene bedre. leke- og uteoppholdser 16

17 To lameller i 6 etasjer (72 er). leke- og uteoppholdser i % ,4 11,8 Uteoppholds i eksempelet er totalt ca 3600 m2, dvs vesentlig mer enn kravet. Ved bebyggelse i 4 etasjer eller mer blir avstanden til nabogrense så stor at alle er teller med. Lekeen i eksempelet bør imidlertid være minimum 26 meter bred for at retningslinjen i pkt om at ett felles bør være større enn 1500 m2 skal oppfylles. leke- og uteoppholdser 17

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Ny Røyken ungdomsskole

Ny Røyken ungdomsskole Ny Røyken ungdomsskole Utredning og vurdering av arealer til ny skoletomt Røyken kommune Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Høsten 2011 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn for utredningen... 3 Beskrivelse av

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer